Важливi питання  
06.03.2018 №4 

Благодійна організація (фонд). Форми, сфери діяльності та порядок реєстрації.

Майже всі питання щодо створення та функціонування суб’єктів благодійної діяльності, врегульовані нормами Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації".

Благодійна організація - юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом про який йдеться мова абзацем вище.

Тепер про різновиди благодійних організацій (БО). БО можуть створюватися у формах:

- благодійного товариства;

- благодійної установи;

- благодійного фонду.

Далі розберемо детальніше перелічені вище форми.

Так, головними ознаками благодійного товариства є: - створюється двома і більше засновниками; - діє на підставі статуту.

Ознаками благодійної установи є: - засновник передає установі активи, за рахунок яких або за рахунок доходів від такої діяльності досягаються цілі благодійної установи; -засновник не може брати участь в управлінні юридичною установою; - діє на підставі установчого акта.

А благодійний фонд має такі ознаки: - управління фондом здійснюється учасниками; - учасники не зобов’язані передавати фонду активи для здійснення статутної діяльності; - може бути створений одним або більше засновниками.

У відповідності до Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" благодійна діяльність може здійснюватися виключно у сферах, визначених зазначеним Законом:

- освіта;

- охорона здоров’я;

- екологія, охорона довкілля та захист тварин;

- запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;

- соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;

- культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;

- наука і наукові дослідження;

- спорт і фізична культура;

- права людини і громадянина та основоположні свободи;

- розвиток територіальних громад;

- розвиток міжнародної співпраці України;

- стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;

- сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;

- сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

У відповідності до діючого законодавства кожна з благодійних організацій має набути статус юридичної особи, тобто пройти державну реєстрацію.

У першу чергу - необхідно прийняти рішення засновниками (засновником) про створення благодійної організації. Таке рішення затверджується на Установчих (статутних) зборах засновників або самим засновником, про що складається відповідний протокол.

Статутними документами благодійних організацій є:

- статут - у благодійних товариств та благодійних фондів;

- установчий акт - у благодійних установ.

На установчих зборах засновників (засновником) вирішуються основні питання діяльності благодійної організації (організаційно-правова форма, мета і цілі діяльності, склад та компетенція органів управління, джерела доходів, контроль та звітність, підстави та порядок припинення благодійної організації тощо), які зазначаються в статуті благодійної організації (установчому акті).

За пунктом 133.4.1 статті 133 Податкового кодексу України, благодійні організації мають статус неприбуткових і їх установчі документи повинні:

- містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- передбачати передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

В свою чергу статут (установчий акт) затверджується на зборах засновників, про що складається відповідний протокол.

Далі, процесуальним моментом є проведення державної реєстрації благодійної організації, як юридичної особи, в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".

Така реєстрація здійснюється засновниками (або уповноваженою ними особою) шляхом подання державному реєстратору (за місцем знаходження юридичної особи) наступний перелік документів:

- заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 1). У заяві серед іншого вказуються відомості про органи управління благодійної організації, керівника, кінцевих бенефіціарних власників, відокремлені підрозділи благодійної організації. За бажанням заявника може бути одночасно із реєстраційною карткою подано заяву встановленої форми про включення благодійної організації до Реєстру неприбуткових організацій та установ;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи - протокол Установчих зборів (рішення засновника) про створення благодійної організації;

- примірник установчих документів благодійної організації - статут або установчий акт.

Вже за результатами проведення державної реєстрації юридичної особи, засновники або уповноважена ними особа можуть отримати виписку з Єдиного державного реєстру.

З метою забезпечення повного та законного функціонування благодійної організації, крім державної реєстрації мають бути здійснені додаткові заходи.

Таким чином, благодійній організації ще потрібно відкрити банківський рахунок у банку. Відповідний Порядок відкриття банківських рахунків визначений Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N 492.

Ще одним кроком буде призначення до органів управління (обрання Загальними зборами Правління, Голови Правління, Наглядової ради) з метою організації повноцінної діяльності благодійної організацій.

І останнім є внесення благодійної організації в Реєстр неприбуткових організацій та установ з метою звільнення доходів такої організації від сплати податку на прибуток.

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

06 листопада 2017 року (Оприлюднений проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку благодійної діяльності")

28 липня 2017 року (Від початку 2018 року медзаклади в обов'язковому порядку звітуватимуть за благодійні внески)