Актуальні новини  
17.08.2017 №2 

Головні моменти та нюанси надання відпустки без збереження заробітної плати

Основний сезон відпусток майже закінчився і у більшості працівників основна щорічна відпустка залишилась позаду. Сьогодні, ще раз згадаємо про законодавчі норми, за якими може надаватись додаткова відпустка без збереження заробітної плати.

Так, у статті 25 Закону "Про відпустки" визначені обставини, за яких працівникові обов’язково на його бажання надається зазначена вище (безоплатна) відпустка. Такими є:

- матері або батьку, який виховує дітей без матері, що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда - тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

- чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці - тривалістю до 14 календарних днів;

- учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - тривалістю до 14 календарних днів щорічно.

- пенсіонерам за віком та інвалідам III групи - тривалістю до 30 календарних днів щорічно;

- інвалідам I та II груп - тривалістю до 60 календарних днів щорічно;

- особам, які одружуються, - тривалістю до 10 календарних днів;

- працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;

- працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади - тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;

- працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки - тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад;

- сумісникам - на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи;

- ветеранам праці - тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

- працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію - тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи;

- працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, - тривалістю 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини;

- працівникам на період проведення антитерористичної операції у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення антитерористичної операції.

У відповідності до статті 26 Закону "Про відпустки" за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження зарплати на термін, обумовлений угодою мiж працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не бiльш як 15 календарних днiв на рiк.

Процесуально, за правилами, для одержання вiдпустки за сімейними обставинами працiвник у заявi на iм’я роботодавця про надання такої вiдпустки має зазначити сiмейнi обставини, що спричинили потребу в такiй вiдпустцi.

Відповідний перелiк цих причин законодавством не встановлений, оскiльки їхня важливiсть залежить вiд конкретних обставин, що можуть скластися в життi того чи iншого працiвника. Рiшення надавати чи не надавати працiвниковi з тiєї чи іншої причини таку вiдпустку належить безпосередньо до компетенцiї роботодавця.

Також, важливими гарантіями при наданні відпусток без збереження заробітної плати, встановленими статтями 25 та 26 Закону "Про відпустки", є те, що на час їх надання за працівником зберігається його місце роботи (посада), а час перебування в таких відпустках зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку. Останнє передбачено нормами статті 9 Закону "Про відпустки".

Згідно частини 2 статті 4 Закону "Про відпустки" - колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток. Вважаємо за потрібне зазначити, що норма частини 2 статті 4 Закону "Про відпустки" не поширюється на відпустку за сімейними обставинами, так як такий вид відпустки визначений Законом та встановлена конкретна тривалість цієї відпустки. Встановлення інших видів неоплачених відпусток є порушенням законодавства про працю

В свою чергу за частиною 3 статті 23 Закону "Про відпустки" оплата інших видів відпусток, передбачених колективним договором та угодами, трудовим договором, провадиться з прибутку, що залишається на підприємстві після сплати податків та інших обов’язкових платежів до бюджету або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники.

У бюджетних установах та організаціях, оплата зазначених вище відпусток здійснюється в межах бюджетних асигнувань та інших додаткових джерел.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

02 серпня 2017 року (Чи потрібна конкретизація причини при відпустці за сімейними обставинами?)

31 липня 2017 року (Залежність розрахунок відпускних від дати початку відпустки)

07 липня 2017 року (Право на щорічну відпустку у випадку переведення на інше місце роботи)

12 червня 2017 року (Відпустка державного службовця. Що потрібно знати.)

30 травня 2017 року (Нагадаємо про порядок і умови надання щорічних відпусток)

29 травня 2017 року (За наявністю бажання працівника, частину відпустки можна замінити грошовою компенсацією)

27 квітня 2017 року (Починається період відпусток. Нагадуємо правила оподаткування вартості путівок)

26 квітня 2017 року (Щорічні додаткові відпустки при роботі у важких і шкідливих умовах праці)

12 липня 2016 року (щодо здійснення розрахунку заробітної плати при наданні відпустки працівникам)

28 липня 2016 року (щодо тривалості та деяких обмежень при наданні щорічних відпусток)

28 липня 2016 року (щодо порядку і умов надання щорічних відпусток)

04 серпня 2016 року (щодо надання додаткової відпустки одинокій матері чи батьку, який виховує дитину без матері)

12 серпня 2016 року (щодо права працівника на додаткову відпустку за роботу на комп'ютері)

05 вересня 2016 року (щодо обчислення декретних, якщо в розрахунковому періоді відпустка для догляду за дитиною до досягненням нею трирічного віку)

29 вересня 2016 року (щодо нарахування ЭСП працівникові, який вийшов з відпустки та відпрацював неповний місяць)