Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 червня 2000 р. N 943
Київ

Про затвердження Положення про Українську частину
Спільної міжурядової комісії з питань співробітництва

( Про поширення дії Положення див. Постанову КМ
N 966 від 11.07.20
02 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1898 від 10.12.20
03
N 1150 від 06.12.20
10
N 404 від 01.07.20
16 )

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Українську частину Спільної міжурядової комісії з питань співробітництва (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1996 р. N 1414 "Про Положення про українську частину Спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва" (ЗП України, 1996 р., N 20, ст. 562).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2000 р. N 943

Положення
про Українську частину Спільної міжурядової
комісії з питань співробітництва

1. Українська частина є складовою частиною Спільної міжурядової комісії з питань співробітництва (далі - Комісія), яка створюється на підставі міжнародних договорів України. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1898 від 10.12.2003 )

2. Українська частина Комісії є постійно діючим органом, який згідно з покладеними на нього функціями представляє Кабінет Міністрів України в його відносинах з урядами інших країн. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1898 від 10.12.2003 )

3. Основними функціями Української частини Комісії є:

сприяння розвитку двостороннього (багатостороннього) співробітництва з країною-партнером (країнами-партнерами) для задоволення інтересів та потреб України;

аналіз стану двостороннього (багатостороннього) співробітництва, виявлення найбільш перспективних його напрямів і шляхів удосконалення форм взаємодії;

розроблення та подання міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям рекомендацій і пропозицій, спрямованих на розвиток взаємовигідних відносин, розширення торговельно-економічного, науково-технічного та інших напрямів співробітництва з країною-партнером (країнами-партнерами) на основі укладених міжнародних договорів України;

сприяння розвитку перспективних напрямів співробітництва на основі розроблення першочергових заходів, довготермінових програм, спрямованих на залучення інвестицій, розвитку всебічного співробітництва регіонів України і країни-партнера (країн-партнерів);

розроблення програмного документа з питань розбудови торговельно-економічних зв'язків з країною-партнером (країнами-партнерами) на коротко- та середньострокову перспективу на основі узагальнення домовленостей попереднього спільного засідання та інших двосторонніх міжнародних заходів, а також пропозицій щодо реалізації перспективних напрямів та проектів співпраці з визначенням механізмів їх реалізації, очікуваних результатів та відповідальних за реалізацію; ( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1150 від 06.12.2010 )

розроблення директив з питань, які виносяться на розгляд Комісії, на основі програмного документа з розвитку торговельно-економічних зв'язків з країною-партнером (країнами-партнерами); ( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1150 від 06.12.2010 )

розроблення заходів щодо збільшення зовнішньоторговельного обігу з країною-партнером (країнами-партнерами) за рахунок розширення асортименту та вдосконалення структури українського експорту і сфери послуг, запобігання встановленню торговельних обмежень у двосторонній торгівлі та їх скасування, впровадження нових форм співробітництва; ( Абзац восьмий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1150 від 06.12.2010 )

координація діяльності міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій у питаннях двостороннього (багатостороннього) співробітництва з відповідними суб'єктами країни-партнера (країн-партнерів), а також залучення їх до участі в робочих органах Комісії (підкомісії, робочі групи тощо);

інформування і в разі потреби надання консультацій державним органам, а також діловим колам України щодо підготовки та реалізації відповідних міжнародних договорів, програм, проектів і заходів;

участь в оперативному опрацюванні пропозицій, запитів і звернень органів державної влади та представників ділових кіл країни-партнера (країн-партнерів) з питань співробітництва;

участь у підготовці засідань Комісії, розробленні проектів рішень з обговорюваних питань і здійсненні заходів для їх виконання;

розроблення рекомендацій міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади з питань підготовки пропозицій щодо створення та розвитку нормативно-правової бази для двостороннього (багатостороннього) співробітництва;

надання пропозицій міністерствам та іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям щодо проведення міжвідомчих нарад, зустрічей з актуальних проблем розвитку двостороннього (багатостороннього) співробітництва як українських суб'єктів, так і суб'єктів країни-партнера (країн-партнерів).

4. Українська частина Комісії має право:

1) подавати в межах своєї компетенції пропозиції Кабінетові Міністрів України;

2) запитувати та одержувати від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, дипломатичних представництв України за кордоном, підприємств, установ і організацій необхідні довідково-інформаційні матеріали; ( Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1150 від 06.12.2010 )

3) залучати експертів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, організацій (за згодою їх керівників), представників українських ділових кіл до підготовки та участі у засіданнях Комісії та її Української частини;

4) створювати постійні або тимчасові робочі органи, які є складовою частиною Комісії, для розгляду питань з окремих напрямів - підкомісії, робочі групи експертів, з визначенням їх компетенції, завдань та термінів дії. Питання про організацію проведення їх засідань вирішуються у робочому порядку секретарями підкомісій та керівниками робочих груп експертів. За результатами роботи підкомісій (робочих груп експертів) складається пам'ятна записка, яка підписується головами підкомісій (керівниками робочих груп експертів). Після проведення засідання підкомісій (робочих груп експертів) їх керівники в десятиденний термін надсилають голові Української частини Комісії звіт про результати роботи;

5) звертатися в установленому порядку до державних і недержавних організацій країн-партнерів з питань двостороннього (багатостороннього) співробітництва.

5. Українська частина Комісії провадить свою діяльність під керівництвом Кабінету Міністрів України. Координацію роботи Української частини Комісії здійснює центральний орган виконавчої влади, представник якого є головою Української частини Комісії або заступником голови у разі, коли головою є Прем'єр-міністр України або Віце-прем'єр-міністр України. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1898 від 10.12.2003 )

6. Пропозиції Української частини Комісії мають рекомендаційний характер і в разі потреби подаються Кабінетові Міністрів України для прийняття рішень та надання відповідних доручень.

7. До складу Української частини Комісії входять голова Комісії, заступники голови (як правило, представники Мінекономіки та МЗС), відповідальний секретар, інші члени Комісії з числа представників Мінекономіки, МЗС, інших органів виконавчої влади, до функціональних повноважень яких належить вирішення питань за основними напрямами співробітництва з країною-партнером (країнами-партнерами) за посадою, а також керівник дипломатичного представництва України у відповідній державі, у разі потреби - представники місцевих держадміністрацій, Торгово-промислової палати, Українського союзу промисловців і підприємців, Ради експортерів при Мінекономіки, науково-дослідних установ, інших установ, підприємств, громадських організацій.

Склад Комісії та зміни, що вносяться до нього, затверджуються головою Комісії за поданням:

Мінекономіки - у разі коли головою є Прем'єр-міністр України або Віце-прем'єр-міністр України;

секретаріату Української частини Комісії - у разі коли головою є представник центрального органу виконавчої влади. ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 1150 від 06.12.2010 )

8. Голова Української частини Комісії затверджується відповідно до законодавства за поданням Мінекономіки, узгодженим з МЗС та центральним органом виконавчої влади, представник якого рекомендується для затвердження головою Української частини Комісії, з числа членів Кабінету Міністрів України або керівників чи заступників керівників відповідного центрального органу виконавчої влади за посадою, як правило, з дотриманням паритетності посадового рівня співголів національних частин Комісії. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1898 від 10.12.2003; в редакції Постанови КМ N 1150 від 06.12.2010 )

9. Голова Української частини Комісії разом з відповідальним секретарем затверджують графіки роботи Української частини Комісії на поточний та наступні роки, забезпечують підготовку проведення засідань Комісії та її Української частини, здійснюють контроль за станом виконання рішень, прийнятих на цих засіданнях. ( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1150 від 06.12.2010 )

Перед черговим спільним засіданням Комісії голова Української частини Комісії або заступник голови у разі, коли головою є Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України або Віце-прем’єр-міністр України, подають на погодження до МЗС технічне завдання з питань, які виносяться на розгляд Комісії. ( Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1898 від 10.12.2003; в редакції Постанови КМ N 404 від 01.07.2016 )

10. Відповідальний секретар разом з членами секретаріату Української частини Комісії забезпечує організацію роботи Української частини, координацію діяльності її робочих органів, підготовку матеріалів до засідань Комісії, а також виконує інші обов'язки організаційного характеру.

11. Функції секретаріату Української частини Комісії виконує відповідний структурний підрозділ Мінекономіки.

Якщо Українську частину Комісії очолює представник іншого центрального органу виконавчої влади, організаційно-технічні функції секретаріату Української частини Комісії виконує відповідний структурний підрозділ цього органу за погодженням з Мінекономіки. ( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 1898 від 10.12.2003 )

12. Щорічно голова Української частини Комісії згідно з планом заходів на наступний рік до 1 червня поточного року подає Мінекономіки проект кошторису витрат на забезпечення діяльності Комісії, після чого Мінекономіки в місячний термін подає відповідний бюджетний запит Мінфіну. ( Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1898 від 10.12.2003 )

За 20 днів до проведення спільного засідання Комісії складається кошторис витрат на його проведення, який погоджується з Мінекономіки і після одержання дозволу Кабінету Міністрів України на проведення засідання надсилається Державному казначейству для виділення коштів, передбачених на ці цілі Мінекономіки у державному бюджеті.

13. Українська частина Комісії щорічно (протягом I кварталу) подає Кабінетові Міністрів України звіт про діяльність Української частини Комісії в минулому році та пропозиції з питань подальшого розвитку співробітництва з країною-партнером (країнами-партнерами). Пропозиції у разі потреби погоджуються з відповідними центральними органами виконавчої влади.

14. Засідання Української частини Комісії проводяться відповідно до затвердженого головою Комісії графіка на поточний рік, але не рідше одного разу на квартал.

За результатами проведення засідання голова Української частини Комісії або заступник голови у разі, коли головою є Прем'єр-міністр України або Віце-прем'єр-міністр України, забезпечує подання Кабінетові Міністрів України звіту про стан реалізації домовленостей попереднього спільного засідання Комісії разом з пропозиціями щодо перспективних напрямів співробітництва та проблемних питань і питань, що потребують додаткового обговорення та проведення аналізу. ( Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 1150 від 06.12.2010 )

14-1. Строк проведення спільного засідання Комісії узгоджується дипломатичними каналами. Кількісний склад національних частин Комісії, періодичність проведення спільних засідань та витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо проведення зустрічей, переговорів, засідань Комісії та її постійних і тимчасових органів, визначаються окремо щодо кожної Комісії згідно з відповідним міжнародним договором або домовленістю між сторонами. Місце проведення засідань визначається за паритетним принципом почергово в Україні та в іноземній державі.

За результатами проведення спільного засідання Комісії голова Української частини Комісії або заступник голови у разі, коли головою є Прем'єр-міністр України або Віце-прем'єр-міністр України, забезпечує в десятиденний строк подання Кабінетові Міністрів України звіту про участь офіційної делегації у відповідних переговорах, в якому зазначаються основні домовленості та заходи, здійснені у рамках роботи Комісії, разом з планом заходів (програмою) щодо реалізації досягнутих домовленостей та інших перспективних напрямів і проектів. ( Положення доповнено пунктом 14-1 згідно з Постановою КМ N 1150 від 06.12.2010 )

15. Міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади щокварталу інформують секретаріат Української частини Комісії про стан виконання заходів з реалізації домовленостей, досягнутих під час спільних засідань Комісії, проблеми двостороннього співробітництва та подають пропозиції щодо їх розв'язання. ( Положення доповнено пунктом 15 згідно з Постановою КМ N 1898 від 10.12.2003 )