КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 червня 2000 р. N 943
Київ

Про затвердження Положення про Українську частину
Спільної міжурядової комісії з питань співробітництва

( Про поширення дії Положення див. Постанову КМ
N 966 від 11.07.20
02 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1898 від 10.12.20
03
N 1150 від 06.12.20
10
N 404 від 01.07.20
16
N 505 від 23.05.20
18 )

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Українську частину Спільної міжурядової комісії з питань співробітництва (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1996 р. N 1414 "Про Положення про українську частину Спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва" (ЗП України, 1996 р., N 20, ст. 562).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2000 р. N 943

Положення
про Українську частину Спільної міжурядової
комісії з питань співробітництва

( У тексті Положення слово "Мінекономіки"
замінено словом "Мінекономрозвитку" згідно
з Постановою КМ N 505 від 23.05.2018 )

1. Українська частина є складовою частиною Спільної міжурядової комісії з питань співробітництва (далі - Комісія), яка створюється на підставі міжнародних договорів України. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1898 від 10.12.2003 )

2. Українська частина Комісії є постійно діючим органом, який згідно з покладеними на нього функціями представляє Кабінет Міністрів України в його відносинах з урядами інших країн. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1898 від 10.12.2003 )

3. Основними функціями Української частини Комісії є:

сприяння розвитку двостороннього (багатостороннього) співробітництва з країною-партнером (країнами-партнерами) для задоволення інтересів та потреб України;

аналіз стану двостороннього (багатостороннього) співробітництва, виявлення найбільш перспективних його напрямів і шляхів удосконалення форм взаємодії;

розроблення та подання міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям рекомендацій і пропозицій, спрямованих на розвиток взаємовигідних відносин, розширення торговельно-економічного, науково-технічного та інших напрямів співробітництва з країною-партнером (країнами-партнерами) на основі укладених міжнародних договорів України;

сприяння розвитку перспективних напрямів співробітництва на основі розроблення першочергових заходів, довготермінових програм, спрямованих на залучення інвестицій, розвитку всебічного співробітництва регіонів України і країни-партнера (країн-партнерів);

розроблення програмного документа з питань розбудови торговельно-економічних зв'язків з країною-партнером (країнами-партнерами) на коротко- та середньострокову перспективу на основі узагальнення домовленостей попереднього спільного засідання та інших двосторонніх міжнародних заходів, а також пропозицій щодо реалізації перспективних напрямів та проектів співпраці з визначенням механізмів їх реалізації, очікуваних результатів та відповідальних за реалізацію; ( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1150 від 06.12.2010 )

( Абзац сьомий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 505 від 23.05.2018 )

розроблення рекомендацій щодо збільшення зовнішньоторговельного обігу з країною-партнером (країнами-партнерами) за рахунок диверсифікації та вдосконалення структури українського експорту товарів і сфери послуг, запобігання встановленню торговельних обмежень у двосторонній торгівлі та їх скасування, впровадження нових форм співробітництва; ( Абзац восьмий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1150 від 06.12.2010; в редакції Постанови КМ N 505 від 23.05.2018 )

координація діяльності міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій у питаннях двостороннього (багатостороннього) співробітництва з відповідними суб'єктами країни-партнера (країн-партнерів), а також залучення їх до участі в робочих органах Комісії (підкомісії, робочі групи тощо);

інформування і в разі потреби надання консультацій державним органам, а також діловим колам України щодо підготовки та реалізації відповідних міжнародних договорів, програм, проектів і заходів;

участь в оперативному опрацюванні пропозицій, запитів і звернень органів державної влади та представників ділових кіл країни-партнера (країн-партнерів) з питань співробітництва;

( Абзац дванадцятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 505 від 23.05.2018 )

розроблення рекомендацій міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади з питань підготовки пропозицій щодо створення та розвитку нормативно-правової бази для двостороннього (багатостороннього) співробітництва;

надання пропозицій міністерствам та іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям щодо проведення міжвідомчих нарад, зустрічей з актуальних проблем розвитку двостороннього (багатостороннього) співробітництва як українських суб'єктів, так і суб'єктів країни-партнера (країн-партнерів).

4. Українська частина Комісії має право:

1) подавати в межах своєї компетенції пропозиції Кабінетові Міністрів України;

2) запитувати та одержувати від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, дипломатичних представництв України за кордоном, підприємств, установ і організацій необхідні довідково-інформаційні матеріали; ( Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1150 від 06.12.2010 )

3) залучати експертів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, організацій (за згодою їх керівників), представників українських ділових кіл до підготовки та участі у засіданнях Комісії та її Української частини;

4) утворювати постійні або тимчасові робочі органи, які входять до складу Української частини Комісії, для розгляду питань з окремих напрямів співробітництва з визначенням їх завдань та функцій; ( Підпункт 4 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 505 від 23.05.2018 )

5) звертатися в установленому порядку до державних і недержавних організацій країн-партнерів з питань двостороннього (багатостороннього) співробітництва.

5. Українська частина Комісії провадить свою діяльність під керівництвом Кабінету Міністрів України.

Мінекономрозвитку координує роботу Української частини Комісії.

Функції секретаріату Української частини Комісії виконує відповідний структурний підрозділ Мінекономрозвитку.

У разі коли головою Української частини Комісії є Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Віце-прем’єр-міністр України або Віце-прем’єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, функції секретаріату Української частини Комісії виконує відповідний структурний підрозділ Мінекономрозвитку.

Якщо Українську частину Комісії очолює представник іншого центрального органу виконавчої влади, функції секретаріату Української частини Комісії може виконувати відповідний структурний підрозділ такого органу за погодженням з Мінекономрозвитку. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1898 від 10.12.2003; в редакції Постанови КМ N 505 від 23.05.2018 )

6. Пропозиції Української частини Комісії мають рекомендаційний характер і в разі потреби подаються Кабінетові Міністрів України для прийняття рішень та надання відповідних доручень.

7. До складу Української частини Комісії входять голова Української частини Комісії, заступники голови, представники секретаріату, інші члени Української частини Комісії з представників Мінекономрозвитку, інших органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій, бізнес-асоціацій, підприємств, установ та організацій, до функціональних повноважень яких належить вирішення питань щодо основних напрямів співробітництва з країною-партнером (країнами-партнерами) згідно з посадою, а також керівник дипломатичного представництва України у відповідній державі. ( Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ N 505 від 23.05.2018 )

Склад Комісії та зміни, що вносяться до нього, затверджуються головою Комісії за поданням:

Мінекономрозвитку - у разі коли головою є Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Віце-прем’єр-міністр України або Віце-прем’єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства; ( Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 505 від 23.05.2018 )

секретаріату Української частини Комісії - у разі коли головою є представник центрального органу виконавчої влади. ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 1150 від 06.12.2010 )

8. Голова Української частини Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Мінекономрозвитку, узгодженим з МЗС та центральним органом виконавчої влади, представник якого рекомендується для затвердження головою Української частини Комісії, з числа членів Кабінету Міністрів України або керівників чи заступників керівників відповідного центрального органу виконавчої влади за посадою, як правило, з дотриманням паритетності посадового рівня співголів національних частин Комісії. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1898 від 10.12.2003; в редакції Постанови КМ N 1150 від 06.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 505 від 23.05.2018 )

9. Голова Української частини Комісії забезпечує підготовку проведення засідань Комісії та її Української частини, здійснює контроль за станом виконання рішень, прийнятих на зазначених засіданнях. ( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1150 від 06.12.2010; в редакції Постанови КМ N 505 від 23.05.2018 )

Перед черговим спільним засіданням Комісії голова Української частини Комісії або заступник голови у разі, коли головою є Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України або Віце-прем’єр-міністр України, подають на погодження до МЗС технічне завдання з питань, які виносяться на розгляд Комісії. ( Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1898 від 10.12.2003; в редакції Постанови КМ N 404 від 01.07.2016 )

10. Секретаріат Української частини Комісії забезпечує організацію роботи Української частини Комісії, координацію діяльності її робочих органів, підготовку матеріалів до засідань Комісії, а також виконує інші обов’язки організаційного характеру. ( Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 505 від 23.05.2018 )

( Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ N 505 від 23.05.2018 )

12. Щорічно голова Української частини Комісії згідно з планом заходів на наступний рік до 1 червня поточного року подає Мінекономрозвитку проект кошторису витрат на забезпечення діяльності Комісії, її робочих (консультативних) груп, після чого Мінекономрозвитку в установленому порядку подає відповідний бюджетний запит Мінфіну. ( Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1898 від 10.12.2003, N 505 від 23.05.2018 )

За 20 днів до проведення спільного засідання Комісії складається кошторис витрат на його проведення, який погоджується з Мінекономрозвитку і надсилається Державному казначейству для виділення коштів, передбачених на ці цілі Мінекономрозвитку у державному бюджеті. ( Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 505 від 23.05.2018 )

( Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ N 505 від 23.05.2018 )

14. Засідання Української частини Комісії проводяться не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення спільного засідання Комісії.

Засідання Української частини Комісії скликає голова Української частини Комісії або в разі його відсутності - заступник голови. Повідомлення про скликання засідання надсилається секретаріатом Української частини Комісії не пізніше ніж за сім календарних днів до початку засідання. Зазначені строки можуть бути скорочені за рішенням голови Української частини Комісії. У разі коли голова Української частини Комісії не може бути присутнім на засіданні Української частини Комісії, його обов’язки виконує визначений ним заступник. ( Пункт 14 в редакції Постанов КМ N 1150 від 06.12.2010, N 505 від 23.05.2018 )

14-1. Строк проведення спільного засідання Комісії та його порядок денний узгоджуються дипломатичними каналами. Кількісний склад національних частин Комісії, періодичність проведення спільних засідань та витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо проведення зустрічей, переговорів, засідань Комісії та її постійних і тимчасових органів, визначаються окремо щодо кожної Комісії згідно з відповідним міжнародним договором або домовленістю між сторонами. Місце проведення засідань визначається за паритетним принципом почергово в Україні та в іноземній державі. ( Абзац перший пункту 14-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 505 від 23.05.2018 )

За результатами проведення спільного засідання Комісії голова Української частини Комісії або заступник голови у разі, коли головою є Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Віце-прем’єр-міністр України або Віце-прем’єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, забезпечує в десятиденний строк подання Кабінетові Міністрів України звіту про участь офіційної делегації у відповідних переговорах, в якому зазначаються основні домовленості та заходи, здійснені у рамках роботи Комісії, разом з планом заходів (програмою) щодо реалізації досягнутих домовленостей та інших перспективних напрямів і проектів. ( Абзац другий пункту 14-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 505 від 23.05.2018 ) ( Положення доповнено пунктом 14-1 згідно з Постановою КМ N 1150 від 06.12.2010 )

15. Міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади щокварталу інформують секретаріат Української частини Комісії про стан виконання заходів з реалізації домовленостей, досягнутих під час спільних засідань Комісії, проблеми двостороннього співробітництва та подають пропозиції щодо їх розв'язання. ( Положення доповнено пунктом 15 згідно з Постановою КМ N 1898 від 10.12.2003 )

16. Мінекономрозвитку разом з МЗС та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади до 30 березня року, що настає за звітним періодом, готує і подає на розгляд Кабінету Міністрів України річний звіт про діяльність Комісії, який повинен містити:

узагальнену інформацію про річну діяльність Комісії;

перелік міжнародних договорів, підписаних у рамках проведення засідань Комісії;

зведені дані щодо основних домовленостей, досягнутих під час відповідних засідань;

пропозиції та рекомендації стосовно подальших заходів, спрямованих на посилення співробітництва України з країнами-партнерами у двосторонньому та багатосторонньому форматі, у тому числі щодо розв’язання наявних проблем у двосторонніх відносинах;

зведені дані щодо фінансового забезпечення спільних засідань Комісії, а також пропозиції щодо подальшого їх фінансування;

пропозиції стосовно заходів, необхідних для забезпечення роботи Комісії. ( Положення доповнено пунктом 16 згідно з Постановою КМ N 505 від 23.05.2018 )