КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 грудня 2010 р. N 1150
Київ

Про внесення змін до Положення
про Українську частину Спільної міжурядової
комісії з питань співробітництва

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Українську частину Спільної міжурядової комісії з питань співробітництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 943 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 24, ст. 1002; 2003 р., N 51, ст. 2676), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2010 р. N 1150

Зміни,
що вносяться до Положення
про Українську частину Спільної міжурядової
комісії з питань співробітництва
( 943-2000 )

1. У пункті 3:

після абзацу п'ятого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"розроблення програмного документа з питань розбудови торговельно-економічних зв'язків з країною-партнером (країнами-партнерами) на коротко- та середньострокову перспективу на основі узагальнення домовленостей попереднього спільного засідання та інших двосторонніх міжнародних заходів, а також пропозицій щодо реалізації перспективних напрямів та проектів співпраці з визначенням механізмів їх реалізації, очікуваних результатів та відповідальних за реалізацію;

розроблення директив з питань, які виносяться на розгляд Комісії, на основі програмного документа з розвитку торговельно-економічних зв'язків з країною-партнером (країнами-партнерами);".

У зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - чотирнадцятим;

абзац восьмий після слів "сфери послуг," доповнити словами "запобігання встановленню торговельних обмежень у двосторонній торгівлі та їх скасування,".

2. Підпункт 2 пункту 4 після слів "органів виконавчої влади," доповнити словами "дипломатичних представництв України за кордоном,".

3. Пункти 7 і 8 викласти в такій редакції:

"7. До складу Української частини Комісії входять голова Комісії, заступники голови (як правило, представники Мінекономіки та МЗС), відповідальний секретар, інші члени Комісії з числа представників Мінекономіки, МЗС, інших органів виконавчої влади, до функціональних повноважень яких належить вирішення питань за основними напрямами співробітництва з країною-партнером (країнами-партнерами) за посадою, а також керівник дипломатичного представництва України у відповідній державі, у разі потреби - представники місцевих держадміністрацій, Торгово-промислової палати, Українського союзу промисловців і підприємців, Ради експортерів при Мінекономіки, науково-дослідних установ, інших установ, підприємств, громадських організацій.

Склад Комісії та зміни, що вносяться до нього, затверджуються головою Комісії за поданням:

Мінекономіки - у разі коли головою є Прем'єр-міністр України або Віце-прем'єр-міністр України;

секретаріату Української частини Комісії - у разі коли головою є представник центрального органу виконавчої влади.

8. Голова Української частини Комісії затверджується відповідно до законодавства за поданням Мінекономіки, узгодженим з МЗС та центральним органом виконавчої влади, представник якого рекомендується для затвердження головою Української частини Комісії, з числа членів Кабінету Міністрів України або керівників чи заступників керівників відповідного центрального органу виконавчої влади за посадою, як правило, з дотриманням паритетності посадового рівня співголів національних частин Комісії.".

4. Абзац перший пункту 9 після слів "з відповідальним секретарем" доповнити словами "затверджують графіки роботи Української частини Комісії на поточний та наступні роки,".

5. Пункт 14 викласти у такій редакції:

"14. Засідання Української частини Комісії проводяться відповідно до затвердженого головою Комісії графіка на поточний рік, але не рідше одного разу на квартал.

За результатами проведення засідання голова Української частини Комісії або заступник голови у разі, коли головою є Прем'єр-міністр України або Віце-прем'єр-міністр України, забезпечує подання Кабінетові Міністрів України звіту про стан реалізації домовленостей попереднього спільного засідання Комісії разом з пропозиціями щодо перспективних напрямів співробітництва та проблемних питань і питань, що потребують додаткового обговорення та проведення аналізу.".

6. Доповнити Положення ( 943-2000 ) пунктом 14-1 такого змісту:

"14-1. Строк проведення спільного засідання Комісії узгоджується дипломатичними каналами. Кількісний склад національних частин Комісії, періодичність проведення спільних засідань та витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо проведення зустрічей, переговорів, засідань Комісії та її постійних і тимчасових органів, визначаються окремо щодо кожної Комісії згідно з відповідним міжнародним договором або домовленістю між сторонами. Місце проведення засідань визначається за паритетним принципом почергово в Україні та в іноземній державі.

За результатами проведення спільного засідання Комісії голова Української частини Комісії або заступник голови у разі, коли головою є Прем'єр-міністр України або Віце-прем'єр-міністр України, забезпечує в десятиденний строк подання Кабінетові Міністрів України звіту про участь офіційної делегації у відповідних переговорах, в якому зазначаються основні домовленості та заходи, здійснені у рамках роботи Комісії, разом з планом заходів (програмою) щодо реалізації досягнутих домовленостей та інших перспективних напрямів і проектів.".