Актуальні новини  
11.05.2018 

Регулювання здійснення господарської діяльності у формі ТОВ та ТДВ за новим Законом

Товариства з обмеженою відповідальністю є найбільш поширеною організаційно-правовою формою для малого та середнього бізнесу. Тому правове регулювання діяльності товариств з обмеженою відповідальністю повинно бути пристосовано до потреб широкого спектру підприємств.

Підприємства можуть відрізнятися одне від одного за кількістю учасників, обсягом активів, видами діяльності, кількістю працюючих тощо. В той же час мають бути на законодавчому рівні захищені права та інтереси учасників ТОВ, в тому числі при вирішенні внутрішніх конфліктів, які можуть загрожувати веденню бізнеса.

Товариства з додатковою відповідальністю є набагато менш поширеними, оскільки їх режим діяльності передбачає накладення на них додаткової відповідальності за можливі борги товариства при ліквідації. Однак, згідно чинного законодавства, окремі види діяльності не можуть здійснюватись товариствами з обмеженою відповідальністю, але можуть здійснюватись товариствами з додатковою відповідальністю.

Треба зазначити, що до останнього часу чинне законодавство мало ряд недоліків щодо регулювання діяльності товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, але це повинен виправити Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" від 6 лютого 2018 року N 2275-VIII (далі за текстом - Закон). Цей Закон набуває чинності 17 червня 2018 року.

Цей Закон вдосконалює регулювання відносин, які пов’язані із створенням, діяльністю та припиненням товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, а також надає можливість врегулювати відповідні відносини за нормами Європейського Союзу та країн-членів ЄС.

Звертаємо вашу увагу, що Закон не містить визначень понять "товариство з обмеженою відповідальністю", "товариство з додатковою відповідальністю". Адже юридичні особи різних видів чи форм можуть настільки відрізнятися одна від одної, що надати вичерпне визначення понять "товариство з обмеженою відповідальністю", "товариство з додатковою відповідальністю" неможливо. Відтак, якщо товариство з обмеженою відповідальністю зареєстровано як таке, то воно підпадає під регулювання, встановлене законодавством для товариств з обмеженою відповідальністю.

Розглянемо основні положення Закону "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

Кількість учасників товариства не обмежується (ст.4 Закону).

Запроваджується новий інструмент врегулювання відносин у ТОВ та ТДВ - корпоративний договір, який містить зобов’язання сторін про їх реалізацію певним чином (ст.7 Закону).

Важливою новацією є виключення інформації про розмір статутного капіталу та переліку учасників товариства з переліку відомостей, що підлягають обов'язковому закріпленню в статуті (ст.10 Закону). Замість включення відомостей про статутний капітал та учасників до статуту, передбачено відображення цих відомостей у Єдиному державному реєстрі та прописані правила, що захищають права всіх заінтересованих осіб. Також відсутні вимоги щодо включення до статуту місцезнаходження товариства.

Встановлене загальне правило про внесення учасниками вкладів не пізніше 6 місяців з дня державної реєстрації товариства (ч.1 ст.13 Закону).

Передбачається настання жорстких наслідків за порушення строків внесення вкладу, аж до вилучення частки учасника, який прострочив її оплату (ст. 14 Закону).

Уникненню конфліктів між учасниками та захисту їх інтересів має слугувати правило щодо незмінності пропорцій часток учасників при збільшенні розміру статутного капіталу без залучення додаткових внесків (тобто за рахунок нерозподіленого прибутку товариства) та при зменшенні розміру статутного капіталу за рішенням товариства співвідношення розмірів часток учасників у статутному капіталі не змінюється (ст.16, ст.18 Закону).

Стаття 23 встановлює детальні правила виходу учасника з товариства, які застосовуються також до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

Стаття 28 містить цілий ряд застережних механізмів, які повинні запобігти вилученню активів під приводом виплат прибутку.

Пропонується відмовитись від застосування довіреності як інструменту доведення сформованої волі учасника до товариства, бо довіреність для цього не призначена. Якщо воля учасника щодо питань порядку денного вже сформована, то учасник має можливість проголосувати заочно, виклавши свою волю у письмовому документі. Регулюванню механізму заочного голосування присвяченастаття 36 Закону.

Важливим нововведенням є встановлення правил про значні правочини і правочини із заінтересованістю (статті 45-47 Закону).

Стаття 55 присвячена конвертації часток товариств.

Також Закон "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" вносить зміни до чинних законодавчих актів, зокрема до Цивільного та Господарського кодексів, Закону України "Про господарські товариства".

_______________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

13 березня 2018 року (Президентом підписаний Закон "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю")

20 лютого 2018 року (18.02.2018 набрав чинності Закон щодо корпоративних договорів)

07 вересня 2017 року (Податки при успадкуванні частки статутного капіталу товариства)