КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 червня 2012 р. N 579
Київ

Про затвердження Державної
цільової програми радіаційного і
соціального захисту населення
м. Жовті Води на 2013-2022 роки

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 811 від 07.11.20
13
N 52 від 07.02.20
18)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки, що додається.

2. Дніпропетровській обласній державній адміністрації подавати щороку до 15 лютого до Кабінету Міністрів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі інформацію про стан виконання затвердженої цією постановою Програми.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2012 р. N 579

Державна цільова програма
радіаційного і соціального захисту населення
м. Жовті Води на 2013-2022 роки

(У тексті Програми слова "спеціалізована медико-санітарна частина"
у всіх відмінках замінено словами "Державний заклад
"Спеціалізована медико-санітарна частина МОЗ"
у відповідному відмінку згідно з Постановою
КМ N 811 від 07.11.2013)

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення захисту мешканців м. Жовті Води від радіаційного впливу та пов’язаних з ним шкідливих чинників, поліпшення соціального захисту населення, а також збереження здоров’я населення міста.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Оптимальним шляхом виконання Програми є комплексне здійснення заходів для створення умов і досягнення в м. Жовті Води такого стану навколишнього природного середовища та соціального рівня, який забезпечить повноцінний розвиток усіх сфер життєдіяльності населення. У зв’язку з тим, що виконання заходів Програми потребує значних фінансових ресурсів, та враховуючи, що бюджет м. Жовті Води є дотаційним, альтернативних варіантів досягнення мети Програми немає.

Для оцінки ефективності Програми застосовуються два підходи:

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 52 від 07.02.2018)

перший полягає у проведенні оцінки за результатами виконання цієї Програми відхилень фактичних даних від запланованих у цілому та за кожним заходом окремо. Аналіз стану виконання завдань та заходів проводиться щомісяця за натуральними показниками та фінансуванням. Під час застосування такого підходу досягнення планованих значень показників автоматично підтверджується рівень ефективності виконання Програми;

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 52 від 07.02.2018)

другий передбачає проведення оцінки динаміки показників, що характеризують рівень розвитку соціальної сфери, з формуванням на основі результатів такого аналізу висновків щодо ефективності виконання Програми. Зазначені показники відображаються у квартальних та річних звітах після проведення протирадонових заходів, а саме: кількість жителів, яким забезпечено безпечні умови життя та праці після проведення робіт з рекультивації порушених та забруднених радіацією земель; кількість дітей дошкільного та шкільного віку, яким підвищено якість харчування; кількість оздоровлених жителів міста; кількість хворих, яким забезпечене поліпшене та лікувальне харчування; кількість жителів, яким надано матеріальну допомогу та відшкодовано частину вартості лікування.

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 52 від 07.02.2018)

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

створення та забезпечення постійного функціонування систем екологічного та радіаційного моніторингу;

проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на поліпшення житлових умов;

планування забудови у місті з урахуванням його екологічних особливостей;

розбудови соціальної інфраструктури міста, створення умов для повноцінного розвитку особистості, поліпшення демографічної ситуації;

поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного становища у місті, створення безпечних умов для життя і здоров’я людини.

Державний замовник та виконавець Програми зазначені у додатку 1.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

створення та забезпечення функціонування системи постійного моніторингу території м. Жовті Води;

приведення радіаційного фону в житлових, адміністративних будівлях і спорудах до рівня, визначеного Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97);

проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста для зниження дозових навантажень на населення;

поліпшення соціального захисту населення, яке проживає на територіях з підвищеним радіаційним фоном;

приведення відділення функціональної діагностики та відділення відновлювального лікування Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина N 9 Міністерства охорони здоров’я України" до сучасних вимог;

(Абзац шостий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 52 від 07.02.2018)

оздоровлення жителів міста у зазначеному відділенні відновлювального лікування;

забезпечення Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина N 9 Міністерства охорони здоров’я України" медичним обладнанням та медикаментами для повноцінного її функціонування.

(Абзац восьмий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 52 від 07.02.2018)

Завдання і заходи з визначенням обсягів та джерел фінансування (з розбивкою за роками) виконання Програми та її ефективності наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Основні екологічні результати виконання Програми:

здійснення заходів щодо приведення понаднормативних концентрацій радону на перших поверхах житлових приміщень та на об’єктах, призначених для забезпечення життєдіяльності населення, в адміністративних будівлях у відповідність з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97);

створення системи постійного моніторингу території міста, яка забезпечує центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування систематичною та оперативною інформацією про стан навколишнього природного середовища, радіаційну ситуацію в місті, стан здоров’я населення (все населення міста);

проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста на територіях найбільшої скупченості людей з нейтралізацією окремих локальних ділянок з інтенсивністю гамма-фону від 120 мкР х год. до 1000 мкР х год. (понад 20 тис. осіб);

відтворення водного режиму р. Жовтої у межах міста довжиною 3,5 кілометра (все населення міста).

Основні соціальні результати виконання Програми:

зменшення соціально-психологічної напруження серед населення, занепокоєного потенційно можливим радіаційним опроміненням;

зниження рівня смертності населення шляхом ранньої діагностики захворювань онкологічного характеру, серцево-судинної, сечостатевої системи, органів травлення, що провадяться на базі реконструйованого відділення функціональної діагностики державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина N 9 Міністерства охорони здоров’я України" площею 1247,5 кв. метрів та оснащення його сучасним діагностичним обладнанням (для 47 тис. жителів міста та прилеглих територій);

забезпечення поліпшеного харчування дітей дошкільного та шкільного віку, які проживають на територіях з незадовільним екологічним станом і підвищеним радіаційним фоном (понад 5 тис. дітей);

поліпшення:

- стану здоров’я жителів міста всіх соціальних верств і вікових категорій, підвищення їх імунітету;

- функціонування лікувально-оздоровчих закладів та установ соціального призначення;

- надання оздоровчих послуг у відділенні відновлювального лікування (для 6,7 тис. жителів).

У результаті виконання Програми в економічній сфері передбачається:

запобігання ризику значних фінансових витрат на лікування населення усіх вікових категорій;

підвищення рівня надання інвестиційної привабливості міста;

підвищення якості людського потенціалу та трудових ресурсів;

створення нових робочих місць.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

(Розділ в редакції Постанови КМ N 52 від 07.02.2018)

Обсяги та джерела фінансування

Загальний орієнтовний обсяг фінансування Програми за рахунок коштів Державного бюджету України становить 127,5941 млн. гривень.

(Абзац перший розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 52 від 07.02.2018)

Під час розрахунку щорічних обсягів фінансування Програми обсяг фінансування на перші три роки розраховано в обсягах, проіндексованих порівняно з поточним бюджетним періодом на індекс інфляції.

Додаток 1
до Програми

Паспорт
Державної цільової програми радіаційного і
соціального захисту населення м. Жовті Води
на 2013-2022 роки

1. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2012 р. N 579.

2. Державний замовник - Дніпропетровська облдержадміністрація.

3. Керівник Програми - голова Дніпропетровської облдержадміністрації.

4. Виконавець заходів Програми - виконавчий комітет Жовтоводської міської ради.

5. Строк виконання Програми: 2013-2022 роки.

6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

млн. гривень

Джерела фінансування  Обсяг фінансування  У тому числі за роками виконання 
2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
Державний бюджет  127,5941  6,867  7,541  8,391  8,475  8,4801  16,553  21,407  17,109  15,896  16,875 
Усього  127,5941  6,867  7,541  8,391  8,475  8,4801  16,553  21,407  17,109  15,896  16,875 

(Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 52 від 07.02.2018)

Додаток 2
до Програми

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. N 52)

Завдання і заходи
з виконання Державної цільової програми радіаційного
і соціального захисту населення м. Жовті Води
на 2013-2022 роки

Найменування завдання  Найменування показника  Значення показника  Найменування заходу  Головний розпорядник бюджетних коштів  Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)  Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень 
Усього  за роками  усього  у тому числі за роками 
2013-2017  2018  2019  2020  2021  2022  2013-2017  2018  2019  2020  2021  2022 
1. Створення та забезпечення функціонування системи постійного моніторингу території м. Жовті Води  рівень готовності об’єкта до здачі, відсотків    38,3  56,3  100        проведення будівельно-монтажних робіт із створення системи постійного моніторингу території міста, у тому числі стану навколишнього природного середовища, радіаційного, медико-біологічного стану  Мінфін  державний бюджет  5,787  1,369  2,358  2,06       
  забезпечення функціонування системи моніторингу, відсотків        100  100  100  100        1,168      0,275  0,286  0,297  0,31 
Разом за завданням 1                      -"-  6,955  1,369  2,358  2,335  0,286  0,297  0,31 
2. Приведення радіаційного фону в житлових, адміністративних будівлях і спорудах у відповідність з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97)  кількість обстежених приміщень, одиниць  845  845            проведення радіаційного обстеження на вміст радону та розроблення документації щодо протирадонового захисту приміщень житлових, адміністративних будівель і споруд  -"-  -"-  0,43  0,43           
Разом за завданням 2                      -"-  0,43  0,43           
3. Проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста для зниження дозових навантажень на населення  площа рекультивованих (дезактивованих) земель, гектарів  0,906  0,148  0,133  0,223  0,129  0,134  0,139  розроблення проектної документації і проведення комплексу робіт із реабілітації забрудненої території міста: рекультивація порушених і забруднених земель, здійснення заходів протирадіаційного захисту  -"-  -"-  6,857  1,551  0,932  1,565  0,9  0,936  0,973 
  загальна площа житла, яке приведене у відповідність з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97),
кв. метрів 
4764,2  2241,2  523  470  490  510  530  здійснення протирадонових заходів (герметизація підвалів, створення якісної системи вентиляції тощо) щодо приведення понаднормативних концентрацій радону в житлових, адміністративних будівлях, спорудах у відповідність з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ - 97)  Мінфін  державний бюджет  6,793  2,6835  0,828  0,8235  0,787  0,82  0,851 
  виготовлення проектної документації, одиниць            розчищення русла р. Жовта та водойм у межах міста  -"-  -"-  2,9          0,3  2,6 
  протяжність розчищеної ділянки русла р. Жовта в межах міста, кілометрів  3,5            3,5                     
Разом за завданням 3                      -"-  16,55  4,2345  1,76  2,3885  1,687  2,056  4,424 
4. Посилення соціального захисту населення, яке проживає на територіях з підвищеним радіаційним фоном  чисельність дітей дошкільного та шкільного віку, охоплених поліпшеним харчуванням, осіб  50464  24539  5133  5184  5195  5206  5207  відшкодування частини вартості харчування дітей дошкільного та шкільного віку  -"-  -"-  25,9736  11,5016  2,896  2,726  2,835  2,948  3,067 
  кількість путівок, придбаних для оздоровлення дітей за межами міста, одиниць  754  389  73  73  73  73  73  відшкодування частини вартості оздоровлення дітей дошкільного та шкільного віку  -"-  -"-  2,8164  1,1994  0,299  0,311  0,323  0,335  0,349 
  чисельність дітей дошкільного та шкільного віку, які отримали медикаменти та щеплення для профілактики захворюваності, осіб  2071  986  217  217  217  217  217    Мінфін  державний бюджет  0,368  0,15  0,041  0,042  0,044  0,045  0,046 
  рівень додаткового забезпечення поліпшеним харчуванням хворих (у середньому на одного хворого на добу), гривень    3,75  4,2  4,37  4,54  4,73  4,92  відшкодування частини вартості харчування хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні у медичних закладах міста  -"-  -"-  2,9391  1,2131  0,32  0,332  0,345  0,358  0,371 
  чисельність дітей віком до п’яти місяців, які забезпечуються сухими адаптованими молочними сумішами, осіб  232  102  26  26  26  26  26  відшкодування частини вартості харчування дітей віком до п’яти місяців  -"-  -"-  0,246  0,067  0,033  0,034  0,035  0,037  0,04 
  чисельність дітей з генетичними захворюваннями, що охоплені лікувальним харчуванням, осіб  30  15  відшкодування частини вартості харчування дітей з генетичними захворюваннями  -"-  -"-  1,669  0,711  0,177  0,184  0,191  0,199  0,207 
  кількість звернень жителів пільгових категорій щодо одержання медикаментів, звернень  31401  17876  2705  2705  2705  2705  2705  відшкодування частини вартості медикаментів, придбаних за рецептами лікарів для дітей дошкільного та шкільного віку, вагітних жінок, породіль, інвалідів, ветеранів праці та інших пільгових категорій населення  -"-  -"-  5,254  2,319  0,542  0,564  0,586  0,609  0,634 
  чисельність жителів, які потребують пільгового зубопротезування, осіб  432  232  40  40  40  40  40  безкоштовне зубопротезування за винятком зубопротезування з дорогоцінних металів для осіб, які мають стаж роботи понад десять років, на підприємствах з видобутку та переробки уранової сировини, інвалідів, ветеранів праці та інших пільгових категорій населення  -"-  -"-  0,657  0,291  0,068  0,07  0,073  0,076  0,079 
  чисельність жителів, які потребують матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення, осіб  2796  1496  260  260  260  260  260  надання жителям матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення у зв’язку з підвищеним радіаційним фоном на території міста  Мінфін  державний бюджет  1,551  0,683  0,16  0,167  0,173  0,18  0,188 
  кількість непрацездатних громадян, які отримали соціальні послуги підвищеної якості у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Жовті Води, осіб  1583  787  163  163  158  158  154  підвищення якості надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Жовті Води та часткова оплата медичної допомоги, наданої за межами міста та області  -"-  -"-  0,331  0,145  0,034  0,036  0,037  0,039  0,04 
  чисельність жителів, яким надана можливість часткової оплати медичної допомоги за межами міста та області, осіб  186  126  12  12  12  12  12    -"-  -"-  0,685  0,301  0,071  0,074  0,076  0,08  0,083 
Разом за завданням 4                      -"-  42,4901  18,5811  4,641  4,54  4,718  4,906  5,104 
5. Приведення відділення функціональної діагностики та відділення відновлювального лікування державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина N 9 Міністерства охорони здоров’я України" у відповідність із сучасними вимогами  рівень готовності об’єкта до здачі зазначених відділень у частині виконання реконструкції приміщення, відсотків    21,6  41,2  69,3  100      коригування проекту і реконструкція відділення функціональної діагностики та відновлювального лікування  -"-  -"-  23,9051  5,7406  4,61  5,9445  7,61     
  придбання діагностичного обладнання для відділення функціональної діагностики, одиниць            Мінфін  державний бюджет  9,718          5,718 
  рівень готовності об’єкта до здачі відділення відновлювального лікування, відсотків          100        -"-  -"-  3,5        3,5     
Разом за завданням 5                    -"-  -"-  37,1231  5,7406  4,61  9,4445  7,61  5,718 
6. Оздоровлення жителів міста у відділенні відновлювального лікування державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина N 9 Міністерства охорони здоров’я України"  чисельність оздоровлених жителів, осіб  6537  2937  720  720  720  720  720  забезпечення функціонування відділення відновлювального лікування та відділення функціональної діагностики державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина N 9 Міністерства охорони здоров’я України"  -"-  -"-  21,6919  7,9729  3,009  2,522  2,623  2,728  2,837 
Разом за завданням 6                    -"-  -"-  21,6919  7,9729  3,009  2,522  2,623  2,728  2,837 
7. Забезпечення державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина N 9 Міністерства охорони здоров’я України" медичним обладнанням і медикаментами для його повноцінного функціонування  кількість придбаного медичного обладнання, одиниць  13  13            придбання медичного обладнання для забезпечення державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина N 9 Міністерства охорони здоров’я України"  -"-  -"-  0,748  0,748           
  середньодобова вартість медикаментів на одного хворого, гривень    1,9  2,41  2,51  2,61  2,71  2,82  придбання медикаментів для забезпечення державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина N 9 Міністерства охорони здоров’я України"  Мінфін  державний бюджет  1,606  0,678  0,175  0,177  0,185  0,191  0,2 
Разом за завданням 7                      -"-  2,354  1,426  0,175  0,177  0,185  0,191  0,2 
Усього за Програмою                        127,5941  39,7541  16,553  21,407  17,109  15,896  16,875 

(Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 811 від 07.11.2013; в редакції Постанови КМ N 52 від 07.02.2018)

Додаток 3
до Програми

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. N 52)

Очікувані результати
виконання Державної цільової програми радіаційного
і соціального захисту населення м. Жовті Води
на 2013-2022 роки

Найменування завдання  Найменування показника виконання завдання  Одиниця виміру  Значення показників 
усього  у тому числі за роками: 
2013-2017  2018  2019  2020  2021  2022 
1. Створення та забезпечення функціонування системи постійного моніторингу території м. Жовті Води  рівень готовності об’єкта до здачі  відсотків    38,3  56,3  100       
рівень забезпечення функціонування системи постійного моніторингу  -"-        100  100  100  100 
2. Приведення радіаційного фону в житлових, адміністративних будівлях і спорудах у відповідність з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97)  кількість обстежених приміщень  одиниць  845  845           
3. Проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста для зниження дозових навантажень на населення  площа рекультивованих (дезактивованих) земель  гектарів  0,906  0,148  0,133  0,223  0,129  0,134  0,139 
  загальна площа житла згідно з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97)  кв. метрів  4764,2  2241,2  523  470  490  510  530 
  виготовлення проектної документації  одиниць           
  протяжність розчищеної ділянки русла р. Жовта в межах міста  кілометрів  3,5            3,5 
4. Поліпшення соціального захисту населення, яке проживає на територіях із підвищеним радіаційним фоном  чисельність дітей дошкільного та шкільного віку, охоплених поліпшеним харчуванням  осіб  50464  24539  5133  5184  5195  5206  5207 
  кількість путівок, придбаних для оздоровлення дітей за межами міста  одиниць  754  389  73  73  73  73  73 
  чисельність дітей дошкільного та шкільного віку, які отримали медикаменти та щеплення для профілактики захворюваності  осіб  2071  986  217  217  217  217  217 
  обсяг додаткового забезпечення поліпшеним харчуванням хворих
(у середньому на одного хворого на добу) 
гривень    3,75  4,2  4,37  4,54  4,73  4,92 
  чисельність дітей віком до п’яти місяців, що забезпечуються сухими адаптованими молочними сумішами  осіб  232  102  26  26  26  26  26 
  чисельність дітей з генетичними захворюваннями, охопленими лікувальним харчуванням  -"-  30  15 
  кількість звернень жителів пільгових категорій щодо одержання медикаментів  звернень  31401  17876  2705  2705  2705  2705  2705 
  чисельність жителів, які потребують пільгового зубопротезування  осіб  432  232  40  40  40  40  40 
  чисельність жителів, які потребують матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення  -"-  2796  1496  260  260  260  260  260 
  кількість непрацездатних громадян, які отримали соціальні послуги підвищеної якості у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), м. Жовті Води  -"-  1583  787  163  163  158  158  154 
  чисельність осіб, яким надана можливість часткової оплати медичної допомоги за межами міста та області  осіб  186  126  12  12  12  12  12 
5. Приведення відділення функціональної діагностики та відділення відновлювального лікування державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина N 9 Міністерства охорони здоров’я України" у відповідність із сучасними вимогами  рівень готовності об’єктів до здачі у частині виконання реконструкції відділення  відсотків    21,6  41,2  63,9  100     
  придбання діагностичного обладнання для відділення функціональної діагностики  штук         
  рівень готовності об’єкта до здачі відділення відновлювального лікування у частині виконання реконструкції приміщення  відсотків        100       
6. Оздоровлення жителів міста у відділенні відновлювального лікування державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина N 9 Міністерства охорони здоров’я України"  чисельність
оздоровлених жителів 
осіб  6537  2937  720  720  720  720  720 
7. Забезпечення державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина N 9 Міністерства охорони здоров’я України" медичним обладнанням та медикаментами для повноцінного функціонування  кількість придбаного медичного обладнання  одиниць  13  13           
  середньодобова вартість медикаментів на одного хворого  гривень    1,9  2,41  2,51  2,61  2,71  2,82 

(Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 811 від 07.11.2013; в редакції Постанови КМ N 52 від 07.02.2018)