КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 07 лютого 2018 р. N 52
Київ

Про внесення змін до Державної цільової програми радіаційного і
соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2012 р. N 579 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 49, ст. 1927; 2013 р., N 89, ст. 3263), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. N 52

Зміни,
що вносяться до Державної цільової програми
радіаційного і соціального захисту населення
м. Жовті Води на 2013-2022 роки

1. Розділ "Шляхи і способи розв’язання проблеми" після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

"Для оцінки ефективності Програми застосовуються два підходи:

перший полягає у проведенні оцінки за результатами виконання цієї Програми відхилень фактичних даних від запланованих у цілому та за кожним заходом окремо. Аналіз стану виконання завдань та заходів проводиться щомісяця за натуральними показниками та фінансуванням. Під час застосування такого підходу досягнення планованих значень показників автоматично підтверджується рівень ефективності виконання Програми;

другий передбачає проведення оцінки динаміки показників, що характеризують рівень розвитку соціальної сфери, з формуванням на основі результатів такого аналізу висновків щодо ефективності виконання Програми. Зазначені показники відображаються у квартальних та річних звітах після проведення протирадонових заходів, а саме: кількість жителів, яким забезпечено безпечні умови життя та праці після проведення робіт з рекультивації порушених та забруднених радіацією земель; кількість дітей дошкільного та шкільного віку, яким підвищено якість харчування; кількість оздоровлених жителів міста; кількість хворих, яким забезпечене поліпшене та лікувальне харчування; кількість жителів, яким надано матеріальну допомогу та відшкодовано частину вартості лікування.".

У зв’язку з цим абзаци другий - восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим - одинадцятим.

2. В абзацах шостому та восьмому розділу "Завдання і заходи Програми" слова і цифру "Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина МОЗ" N 9" замінити словами і цифрою "Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина N 9 Міністерства охорони здоров’я України".

3. Розділ "Очікувані результати, ефективність Програми" викласти в такій редакції:

"Очікувані результати, ефективність Програми

Основні екологічні результати виконання Програми:

здійснення заходів щодо приведення понаднормативних концентрацій радону на перших поверхах житлових приміщень та на об’єктах, призначених для забезпечення життєдіяльності населення, в адміністративних будівлях у відповідність з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97);

створення системи постійного моніторингу території міста, яка забезпечує центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування систематичною та оперативною інформацією про стан навколишнього природного середовища, радіаційну ситуацію в місті, стан здоров’я населення (все населення міста);

проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста на територіях найбільшої скупченості людей з нейтралізацією окремих локальних ділянок з інтенсивністю гамма-фону від 120 мкР х год. до 1000 мкР х год. (понад 20 тис. осіб);

відтворення водного режиму р. Жовтої у межах міста довжиною 3,5 кілометра (все населення міста).

Основні соціальні результати виконання Програми:

зменшення соціально-психологічної напруження серед населення, занепокоєного потенційно можливим радіаційним опроміненням;

зниження рівня смертності населення шляхом ранньої діагностики захворювань онкологічного характеру, серцево-судинної, сечостатевої системи, органів травлення, що провадяться на базі реконструйованого відділення функціональної діагностики державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина N 9 Міністерства охорони здоров’я України" площею 1247,5 кв. метрів та оснащення його сучасним діагностичним обладнанням (для 47 тис. жителів міста та прилеглих територій);

забезпечення поліпшеного харчування дітей дошкільного та шкільного віку, які проживають на територіях з незадовільним екологічним станом і підвищеним радіаційним фоном (понад 5 тис. дітей);

поліпшення:

- стану здоров’я жителів міста всіх соціальних верств і вікових категорій, підвищення їх імунітету;

- функціонування лікувально-оздоровчих закладів та установ соціального призначення;

- надання оздоровчих послуг у відділенні відновлювального лікування (для 6,7 тис. жителів).

У результаті виконання Програми в економічній сфері передбачається:

запобігання ризику значних фінансових витрат на лікування населення усіх вікових категорій;

підвищення рівня надання інвестиційної привабливості міста;

підвищення якості людського потенціалу та трудових ресурсів;

створення нових робочих місць.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.".

4. В абзаці першому розділу "Обсяги та джерела фінансування" цифри "200,652" замінити цифрами "127,5941".

5. У додатках до Програми:

1) пункт 6 додатка 1 викласти в такій редакції:

"6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

млн. гривень

Джерела фінансування  Обсяг фінансу-вання  У тому числі за роками виконання 
2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
Державний бюджет  127,5941  6,867  7,541  8,391  8,475  8,4801  16,553  21,407  17,109  15,896  16,875 
Усього  127,5941  6,867  7,541  8,391  8,475  8,4801  16,553  21,407  17,109  15,896  16,875"; 

2) додатки 2 і 3 викласти в такій редакції:

"Додаток 2
до Програми

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. N 52)

Завдання і заходи
з виконання Державної цільової програми радіаційного і
соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки

Найменування завдання  Найменування показника  Значення показника  Найменування заходу  Головний розпоряд-ник бюджетних коштів  Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)  Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень   
Усього  за роками  усього  у тому числі за роками   
2013-
2017 
2018  2019  2020  2021  2022  2013-2017  2018  2019  2020  2021  2022   
1. Створення та забезпечення функціонування системи постійного моніторингу території м. Жовті Води  рівень готовності об’єкта до здачі, відсотків    38,3  56,3  100        проведення будівельно-монтажних робіт із створення системи постійного моніторингу території міста, у тому числі стану навколишнього природного середовища, радіаційного, медико-біологічного стану  Мінфін  державний бюджет  5,787  1,369  2,358  2,06         
  забезпечення функціонування системи моніторингу, відсотків        100  100  100  100        1,168      0,275  0,286  0,297  0,31   
Разом за завданням 1                      -"-  6,955  1,369  2,358  2,335  0,286  0,297  0,31   
2. Приведення радіаційного фону в житлових, адміністративних будівлях і спорудах у відповідність з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97)  кількість обстежених приміщень, одиниць  845  845            проведення радіаційного обстеження на вміст радону та розроблення документації щодо протирадонового захисту приміщень житлових, адміністративних будівель і споруд  -"-  -"-  0,43  0,43             
Разом за завданням 2                      -"-  0,43  0,43             
3. Проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста для зниження дозових навантажень на населення  площа рекультивованих (дезактивованих) земель, гектарів  0,906  0,148  0,133  0,223  0,129  0,134  0,139  розроблення проектної документації і проведення комплексу робіт із реабілітації забрудненої території міста: рекультивація порушених і забруднених земель, здійснення заходів протирадіаційного захисту  -"-  -"-  6,857  1,551  0,932  1,565  0,9  0,936  0,973   
  загальна площа житла, яке приведене у відповідність з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97),
кв. метрів 
4764,2  2241,2  523  470  490  510  530  здійснення протирадонових заходів (герметизація підвалів, створення якісної системи вентиляції тощо) щодо приведення понаднормативних концентрацій радону в житлових, адміністративних будівлях, спорудах у відповідність з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ - 97)  Мінфін  державний бюджет  6,793  2,6835  0,828  0,8235  0,787  0,82  0,851   
  виготовлення проектної документації, одиниць            розчищення русла р. Жовта та водойм у межах міста  -"-  -"-  2,9          0,3  2,6   
  протяжність розчищеної ділянки русла р. Жовта в межах міста, кілометрів  3,5            3,5                       
Разом за завданням 3                      -"-  16,55  4,2345  1,76  2,3885  1,687  2,056  4,424   
4. Посилення соціального захисту населення, яке проживає на територіях з підвищеним радіаційним фоном  чисельність дітей дошкільного та шкільного віку, охоплених поліпшеним харчуванням, осіб  50464  24539  5133  5184  5195  5206  5207  відшкодування частини вартості харчування дітей дошкільного та шкільного віку  -"-  -"-  25,9736  11,5016  2,896  2,726  2,835  2,948  3,067   
  кількість путівок, придбаних для оздоровлення дітей за межами міста, одиниць  754  389  73  73  73  73  73  відшкодування частини вартості оздоровлення дітей дошкільного та шкільного віку  -"-  -"-  2,8164  1,1994  0,299  0,311  0,323  0,335  0,349   
  чисельність дітей дошкільного та шкільного віку, які отримали медикаменти та щеплення для профілактики захворюваності, осіб  2071  986  217  217  217  217  217    Мінфін  державний бюджет  0,368  0,15  0,041  0,042  0,044  0,045  0,046   
  рівень додаткового забезпечення поліпшеним харчуванням хворих (у середньому на одного хворого на добу), гривень    3,75  4,2  4,37  4,54  4,73  4,92  відшкодування частини вартості харчування хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні у медичних закладах міста  -"-  -"-  2,9391  1,2131  0,32  0,332  0,345  0,358  0,371   
  чисельність дітей віком до п’яти місяців, які забезпечуються сухими адаптованими молочними сумішами, осіб  232  102  26  26  26  26  26  відшкодування частини вартості харчування дітей віком до п’яти місяців  -"-  -"-  0,246  0,067  0,033  0,034  0,035  0,037  0,04   
  чисельність дітей з генетичними захворюваннями, що охоплені лікувальним харчуванням, осіб  30  15  відшкодування частини вартості харчування дітей з генетичними захворюваннями  -"-  -"-  1,669  0,711  0,177  0,184  0,191  0,199  0,207   
  кількість звернень жителів пільгових категорій щодо одержання медикаментів, звернень  31401  17876  2705  2705  2705  2705  2705  відшкодування частини вартості медикаментів, придбаних за рецептами лікарів для дітей дошкільного та шкільного віку, вагітних жінок, породіль, інвалідів, ветеранів праці та інших пільгових категорій населення  -"-  -"-  5,254  2,319  0,542  0,564  0,586  0,609  0,634   
  чисельність жителів, які потребують пільгового зубопротезування, осіб  432  232  40  40  40  40  40  безкоштовне зубопротезування за винятком зубопротезування з дорогоцінних металів для осіб, які мають стаж роботи понад десять років, на підприємствах з видобутку та переробки уранової сировини, інвалідів, ветеранів праці та інших пільгових категорій населення  -"-  -"-  0,657  0,291  0,068  0,07  0,073  0,076  0,079   
  чисельність жителів, які потребують матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення, осіб  2796  1496  260  260  260  260  260  надання жителям матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення у зв’язку з підвищеним радіаційним фоном на території міста  Мінфін  державний бюджет  1,551  0,683  0,16  0,167  0,173  0,18  0,188   
  кількість непрацездатних громадян, які отримали соціальні послуги підвищеної якості у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Жовті Води, осіб  1583  787  163  163  158  158  154  підвищення якості надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Жовті Води та часткова оплата медичної допомоги, наданої за межами міста та області  -"-  -"-  0,331  0,145  0,034  0,036  0,037  0,039  0,04   
  чисельність жителів, яким надана можливість часткової оплати медичної допомоги за межами міста та області, осіб  186  126  12  12  12  12  12    -"-  -"-  0,685  0,301  0,071  0,074  0,076  0,08  0,083   
Разом за завданням 4                      -"-  42,4901  18,5811  4,641  4,54  4,718  4,906  5,104   
5. Приведення відділення функціональної діагностики та відділення відновлювального лікування державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина N 9 Міністерства охорони здоров’я України" у відповідність із сучасними вимогами  рівень готовності об’єкта до здачі зазначених відділень у частині виконання реконструкції приміщення, відсотків    21,6  41,2  69,3  100      коригування проекту і реконструкція відділення функціональної діагностики та відновлювального лікування  -"-  -"-  23,9051  5,7406  4,61  5,9445  7,61       
  придбання діагностичного обладнання для відділення функціональної діагностики, одиниць            Мінфін  державний бюджет  9,718          5,718   
  рівень готовності об’єкта до здачі відділення відновлювального лікування, відсотків          100        -"-  -"-  3,5        3,5       
Разом за завданням 5                    -"-  -"-  37,1231  5,7406  4,61  9,4445  7,61  5,718   
6. Оздоровлення жителів міста у відділенні відновлювального лікування державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина N 9 Міністерства охорони здоров’я України"  чисельність оздоровлених жителів, осіб  6537  2937  720  720  720  720  720  забезпечення функціонування відділення відновлювального лікування та відділення функціональної діагностики державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина N 9 Міністерства охорони здоров’я України"  -"-  -"-  21,6919  7,9729  3,009  2,522  2,623  2,728  2,837   
Разом за завданням 6                    -"-  -"-  21,6919  7,9729  3,009  2,522  2,623  2,728  2,837   
7. Забезпечення державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина N 9 Міністерства охорони здоров’я України" медичним обладнанням і медикаментами для його повноцінного функціонування  кількість придбаного медичного обладнання, одиниць  13  13            придбання медичного обладнання для забезпечення державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина N 9 Міністерства охорони здоров’я України"  -"-  -"-  0,748  0,748             
  середньодобова вартість медикаментів на одного хворого, гривень    1,9  2,41  2,51  2,61  2,71  2,82  придбання медикаментів для забезпечення державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина N 9 Міністерства охорони здоров’я України"  Мінфін  державний бюджет  1,606  0,678  0,175  0,177  0,185  0,191  0,2   
Разом за завданням 7                      -"-  2,354  1,426  0,175  0,177  0,185  0,191  0,2   
Усього за Програмою                        127,5941  39,7541  16,553  21,407  17,109  15,896  16,875 

Додаток 3
до Програми

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. N 52)

Очікувані результати
виконання Державної цільової програми радіаційного і соціального
захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки

Найменування завдання  Найменування показника виконання завдання  Одиниця виміру  Значення показників 
усього  у тому числі за роками: 
2013-2017  2018  2019  2020  2021  2022 
1. Створення та забезпечення функціонування системи постійного моніторингу території м. Жовті Води  рівень готовності об’єкта до здачі  відсотків    38,3  56,3  100       
рівень забезпечення функціонування системи постійного моніторингу  -"-        100  100  100  100 
2. Приведення радіаційного фону в житлових, адміністративних будівлях і спорудах у відповідність з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97)  кількість обстежених приміщень  одиниць  845  845           
3. Проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста для зниження дозових навантажень на населення  площа рекультивованих (дезактивованих) земель  гектарів  0,906  0,148  0,133  0,223  0,129  0,134  0,139 
  загальна площа житла згідно з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97)  кв. метрів  4764,2  2241,2  523  470  490  510  530 
  виготовлення проектної документації  одиниць           
  протяжність розчищеної ділянки русла р. Жовта в межах міста  кілометрів  3,5            3,5 
4. Поліпшення соціального захисту населення, яке проживає на територіях із підвищеним радіаційним фоном  чисельність дітей дошкільного та шкільного віку, охоплених поліпшеним харчуванням  осіб  50464  24539  5133  5184  5195  5206  5207 
  кількість путівок, придбаних для оздоровлення дітей за межами міста  одиниць  754  389  73  73  73  73  73 
  чисельність дітей дошкільного та шкільного віку, які отримали медикаменти та щеплення для профілактики захворюваності  осіб  2071  986  217  217  217  217  217 
  обсяг додаткового забезпечення поліпшеним харчуванням хворих
(у середньому на одного хворого на добу) 
гривень    3,75  4,2  4,37  4,54  4,73  4,92 
  чисельність дітей віком до п’яти місяців, що забезпечуються сухими адаптованими молочними сумішами  осіб  232  102  26  26  26  26  26 
  чисельність дітей з генетичними захворюваннями, охопленими лікувальним харчуванням  -"-  30  15 
  кількість звернень жителів пільгових категорій щодо одержання медикаментів  звернень  31401  17876  2705  2705  2705  2705  2705 
  чисельність жителів, які потребують пільгового зубопротезування  осіб  432  232  40  40  40  40  40 
  чисельність жителів, які потребують матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення  -"-  2796  1496  260  260  260  260  260 
  кількість непрацездатних громадян, які отримали соціальні послуги підвищеної якості у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), м. Жовті Води  -"-  1583  787  163  163  158  158  154 
  чисельність осіб, яким надана можливість часткової оплати медичної допомоги за межами міста та області  осіб  186  126  12  12  12  12  12 
5. Приведення відділення функціональної діагностики та відділення відновлювального лікування державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина N 9 Міністерства охорони здоров’я України" у відповідність із сучасними вимогами  рівень готовності об’єктів до здачі у частині виконання реконструкції відділення  відсотків    21,6  41,2  63,9  100     
  придбання діагностичного обладнання для відділення функціональної діагностики  штук         
  рівень готовності об’єкта до здачі відділення відновлювального лікування у частині виконання реконструкції приміщення  відсотків        100       
6. Оздоровлення жителів міста у відділенні відновлювального лікування державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина N 9 Міністерства охорони здоров’я України"  чисельність
оздоровлених жителів 
осіб  6537  2937  720  720  720  720  720 
7. Забезпечення державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина N 9 Міністерства охорони здоров’я України" медичним обладнанням та медикаментами для повноцінного функціонування  кількість придбаного медичного обладнання  одиниць  13  13           
  середньодобова вартість медикаментів на одного хворого  гривень    1,9  2,41  2,51  2,61  2,71  2,82".