Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 грудня 2000 р. N 1888
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 171 від 20 березня 2013
р.)

Про утворення Комісії з питань діяльності підприємств та
організацій громадських організацій інвалідів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 293 від 28.03.20
01
N 1301 від 08.11.20
07
N 235 від 26.03.20
08
N 520 від 30.06.20
10
N 1214 від 22.12.20
10
N 22 від 19.01.20
11 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Комісію з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Комісію з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (додається).

3. Міністерству праці та соціальної політики сприяти визначенню у двотижневий термін громадськими організаціями інвалідів кандидатури представника до Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2000 р. N 1888

               СКЛАД
Комісії з питань діяльності підприємств
та організацій громадських організацій інвалідів

   НАДРАГА       - Міністр праці та соціальної політики,
Василь Іванович співголова Комісії

СУШКЕВИЧ - голова Комітету Верховної Ради України
Валерій Михайлович у справах пенсіонерів, ветеранів та
інвалідів, співголова Комісії (за
згодою)

СКІБІНСЬКИЙ - директор Фонду соціального захисту
Ернест Володимирович інвалідів, перший заступник співголів
Комісії

НАЗАРЕНКО - керівник секретаріату Комісії -
Вікторія Миколаївна секретар Комісії

АНТОНЕНКО - голова правління Всеукраїнської
Ігор Іванович громадської організації "Всеукраїнська
асоціація працездатних інвалідів"
(за згодою)

БІЛЬМАЧ - заступник директора департаменту
Володимир Олександрович безпеки у галузі - начальник відділу
охорони праці та соціального захисту
Мінтрансзв'язку

БІЛЬЧИЧ - голова Центрального правління
Владислав Миколайович Українського товариства сліпих
(за згодою)

ВАСІН - представник, делегований дорадчою
Сергій Анатолійович радою громадських організацій
інвалідів, член ради Національного
комітету спорту інвалідів України
(за згодою)

ГОРБАТОВИЧ - начальник управління ринку та оцінки
Станіслав Миколайович земель Держкомзему

ДЖИГАЛОВ - начальник управління нетарифних
Сергій Олексійович заходів регулювання Держмитслужби

ДЗЮБАК - заступник Міністра праці та соціальної
Анатолій Васильович політики

КАРПЕНКО - голова виконавчого комітету
Вадим Вікторович Всеукраїнської спілки громадських
організацій "Конфедерація громадських
організацій інвалідів" (за згодою)

КРЮЧКОВА - заступник Міністра економіки
Ірина Володимирівна

МАКСИМЕНКО - голова Центрального правління
Юрій Петрович Українського товариства глухих
(за згодою)

МАКСИМЧУК - перший заступник начальника Управління
Олександр Спиридонович соціальної політики та праці -
Секретаріату Кабінету Міністрів
України

МАСЛАКОВ - заступник Міністра праці та соціальної
Володимир Олексійович політики

МОСТІПАН - народний депутат України (за згодою)
Уляна Миколаївна

НАЗАРЕНКО - голова Всеукраїнської організації
Василь Васильович інвалідів "Союз організацій інвалідів
України" (за згодою)

ПРИСЯЖНЮК - заступник директора департаменту
Таїсія Іванівна фінансів охорони здоров'я та
соціальних програм - начальник відділу
фінансів соціального та пенсійного
забезпечення Мінфіну

ЧЕРНИШЕВА - начальник відділу інспектування
Ірина Леонідівна державних цільових фондів соціального
призначення департаменту інспектування
у соціальній сфері та культурі
ГоловКРУ

ШАПОВАЛОВА - заступник начальника відділу
Тетяна Григорівна адміністрування податку на прибуток та
податкових платежів департаменту
адміністрування податку на прибуток та
інших податків і зборів (обов'язкових
платежів) ДПА

( Склад в редакції Постанов КМ N 1301 від 08.11.2007, N 235 від 26.03.2008, N 520 від 30.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1214 від 22.12.2010 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2000 р. N 1888

Положення
про Комісію з питань діяльності підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів

1. Комісія з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (далі - Комісія) є спеціально уповноваженим державним органом, утвореним з метою визначення доцільності надання державної допомоги підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, дотацій, позик, сприяння у наданні пріоритету під час розміщення державного замовлення, працевлаштування інвалідів та в інших формах, а також ведення обліку і здійснення контролю за використанням такої допомоги. ( Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1301 від 08.11.2007 )

Комісія утворює свої регіональні (територіальні) органи - комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - регіональні комісії).

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) визначення доцільності надання державної допомоги у вигляді пільг із сплати податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, з внесення плати за землю (земельного податку), прийняття рішення про надання дозволу на право користування цими пільгами:

підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів (далі - підприємства та організації), які за попередній податковий рік отримали дохід в обсязі 8400 і більше мінімальних заробітних плат, - відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) і Податкового кодексу України ( 2755-17 ); ( Абзац другий підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 22 від 19.01.2011)

( Абзац третій підпункту 1 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 22 від 19.01.2011 )

2) комплексне вирішення питань, пов'язаних з наданням підприємствам та організаціям поворотної та безповоротної фінансової допомоги (далі - фінансова допомога), дотацій, позик;

3) сприяння в наданні пріоритету під час розміщення державного замовлення;

4) сприяння у працевлаштуванні інвалідів, збереженні існуючих та створенні нових робочих місць для інвалідів, а також сприяння соціальному захисту інвалідів; ( Підпункт 4 пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1214 від 22.12.2010 )

5) організація ведення обліку і здійснення контролю за використанням підприємствами та організаціями державної допомоги. ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1301 від 08.11.2007 )

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) розглядає подані підприємствами та організаціями документи для отримання дозволів на право користування пільгами з оподаткування, у разі потреби отримує додаткову інформацію щодо їх діяльності;

( Підпункт 2 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 293 від 28.03.2001 )

3) надає дозвіл на право користування пільгами з оподаткування або відмовляє у його наданні у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; ( Підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1214 від 22.12.2010 )

4) приймає рішення щодо доцільності надання фінансової допомоги, дотацій, позик підприємствам та організаціям за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів;

приймає разом з Фондом соціального захисту інвалідів рішення щодо повернення до державного бюджету відповідної суми, проіндексованої з урахуванням рівня інфляції, у разі нецільового використання фінансової допомоги, дотації, позики або їх частин підприємствами та організаціями, або створення ними робочих місць для працевлаштування інвалідів у меншій кількості, ніж передбачалось умовами надання фінансової допомоги, дотації, позики; ( Підпункт 4 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1301 від 08.11.2007 )

5) сприяє в наданні підприємствам та організаціям пріоритету під час розміщення державного замовлення; ( Підпункт 5 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1301 від 08.11.2007 )

6) у межах своєї компетенції вирішує питання щодо надання підприємствам та організаціям інших форм державної допомоги;

( Підпункт 7 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 293 від 28.03.2001 )

( Підпункт 8 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 293 від 28.03.2001 )

( Підпункт 9 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 293 від 28.03.2001 )

10) приймає рішення про скасування дозволу на право користування підприємством та організацією пільгами з оподаткування у разі:

надходження заяви від засновника підприємства або організації щодо скасування зазначеного дозволу; ( Абзац другий підпункту 10 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1301 від 08.11.2007 )

подання від органів державної податкової служби та інших відповідних державних органів про порушення підприємством або організацією законодавства; ( Абзац третій підпункту 10 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1301 від 08.11.2007 )

встановлення Комісією випадків порушення підприємствами та організаціями законодавства України щодо державної допомоги;

ліквідації громадської організації інвалідів, її підприємства чи організації;

неефективності виробничої діяльності та відсутності соціальної значущості за результатами аналізу соціально-економічних показників діяльності підприємства та організації, проведеного Комісією; ( Підпункт 10 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1301 від 08.11.2007 )

11) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти рішень з питань, що належать до її компетенції;

12) надає регіональним комісіям методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить перевірки її стану;

13) контролює діяльність регіональних комісій;

14) подає пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань працевлаштування інвалідів і виробничої діяльності підприємств та організацій; ( Підпункт 14 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1301 від 08.11.2007 )

15) отримує від регіональних комісій інформацію щодо наданих і скасованих ними дозволів на право користування підприємствами та організаціями пільгами з оподаткування;

16) скасовує рішення регіональних комісій у разі їх невідповідності законодавству, вирішує спірні питання; ( Підпункт 16 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1301 від 08.11.2007 )

16-1) визначає процедуру (регламент) проведення засідань та прийняття рішень Комісією, вимоги до документів, що подаються на розгляд Комісії, розробляє методику оцінки інформації, що міститься в цих документах, та затверджує їх; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 16-1 згідно з Постановою КМ N 1301 від 08.11.2007 )

17) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

5. Комісія має право:

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

отримувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, матеріали і статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

6. Персональний склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.

Комісію очолюють два співголови, якими є за посадою Міністр праці та соціальної політики і Голова Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.

До складу Комісії входять представники Мінпраці, Фонду соціального захисту інвалідів, ДПА, Держмитслужби, Мінтрансзв'язку, Мінфіну (в тому числі ГоловКРУ), Мінекономіки, Держземагентства, а також народний депутат України - представник профільного Комітету Верховної Ради України з питань соціального захисту інвалідів та представник, делегований громадськими організаціями інвалідів. ( Абзац третій пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1301 від 08.11.2007 )

Представник громадських організацій інвалідів делегується дорадчою радою громадських організацій інвалідів, до складу якої входить по одному представнику від всеукраїнських організацій інвалідів, зареєстрованих відповідно до законодавства. Дорадча рада утворюється за ініціативою всеукраїнських громадських організацій інвалідів як консультативний представницький орган з метою співпраці громадських організацій інвалідів з органами державної влади у сфері соціального захисту інвалідів.

Дорадча рада самостійно визначає принципи, терміни делегування представника громадських організацій інвалідів до складу Комісії та механізм ротації.

До складу Комісії можуть входити на постійній основі з правом дорадчого голосу інші представники всеукраїнських громадських організацій інвалідів (не більше п'яти осіб, по одній кандидатурі від організації). ( Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1214 від 22.12.2010 )

У засіданні Комісії мають право брати участь також представники підприємства та організації, їх засновники під час розгляду поданих ними документів і прийняття відповідних рішень щодо надання дозволів на право користування пільгами з оподаткування та/або визначення доцільності надання їм фінансової допомоги, дотацій, позик за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів. ( Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1214 від 22.12.2010 )

Члени Комісії працюють на громадських засадах. ( Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1214 від 22.12.2010 )

Співголови Комісії: ( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 293 від 28.03.2001; в редакції Постанови КМ N 1301 від 08.11.2007 )

у разі потреби вносять зміни та доповнення до складу Комісії; ( Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1301 від 08.11.2007 )

затверджують склад регіональних комісій; ( Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1301 від 08.11.2007 )

призначають на посаду та звільняють з посади керівника секретаріату - секретаря Комісії; ( Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1301 від 08.11.2007 )

підписують протоколи засідань Комісії та дозволи на право користування пільгами з оподаткування, наданими за рішенням Комісії підприємствам та організаціям; ( Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1301 від 08.11.2007 )

підписують інші документи, прийняті відповідно до покладених на Комісію функцій. ( Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1301 від 08.11.2007 )

7. Для забезпечення вирішення питань, пов'язаних з роботою Комісії, утворюється секретаріат, склад якого затверджується співголовами Комісії. Керівник секретаріату за посадою є секретарем Комісії і входить до складу Комісії.

Керівник секретаріату - секретар Комісії: ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1301 від 08.11.2007 )

здійснює керівництво діяльністю секретаріату Комісії та секретаріатів регіональних комісій; ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1301 від 08.11.2007 )

призначає на посаду та звільняє з посади працівників секретаріату Комісії та керівників секретаріатів регіональних комісій (за поданням співголів регіональних комісій); ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1301 від 08.11.2007 )

затверджує штатні розписи і кошториси секретаріатів регіональних комісій у межах асигнувань, передбачених на їх утримання; ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1301 від 08.11.2007 )

підписує видані в межах компетенції накази секретаріату Комісії, організовує перевірку їх виконання; ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1301 від 08.11.2007 )

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням. ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1301 від 08.11.2007 ) ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 293 від 28.03.2001 )

8. Штатний розпис та кошторис секретаріату Комісії затверджує керівник секретаріату Комісії за погодженням з Міністром праці та соціальної політики і Мінфіном. ( Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 1301 від 08.11.2007 )

9. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, що проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. У разі потреби можуть скликатися позачергові засідання. Рішення щодо проведення засідань приймають співголови Комісії, а в разі їх відсутності - перший заступник або заступник співголів.

10. Рішення Комісії є правоможним, якщо на засіданні були присутні не менше 2/3 її членів і за його прийняття проголосувало понад 50 відсотків присутніх на засіданні.

11. Секретаріат Комісії:

1) готує необхідні для проведення засідань Комісії матеріали, веде протоколи засідань;

2) проводить аналіз діяльності підприємств та організацій, що звернулися за наданням державної допомоги;

3) розробляє пропозиції Комісії щодо надання фінансової допомоги підприємствам та організаціям для створення нових і збереження наявної кількості робочих місць для інвалідів;

4) вносить на розгляд Комісії пропозиції щодо сприяння в наданні підприємствам та організаціям пріоритету під час розміщення державного замовлення; ( Підпункт 4 пункту 11 в редакції Постанови КМ N 1301 від 08.11.2007 )

5) веде облік надання підприємствам та організаціям державної допомоги у формі пільг з оподаткування, фінансової допомоги, дотацій, позик та інших; здійснює контроль за використанням цієї допомоги; ( Підпункт 5 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1301 від 08.11.2007 )

6) здійснює контроль за цільовим використанням підприємствами та організаціями державної допомоги;

7) веде окремі реєстри наданих підприємствам та організаціям і скасованих дозволів на право користування пільгами;

8) готує для розгляду Комісією проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

9) займається кореспонденцією в межах повноважень Комісії, забезпечує зберігання документації;

9-1) розробляє методику оцінки інформації, що міститься в поданих на розгляд Комісії документах; ( Пункт 11 доповнено підпунктом 9-1 згідно з Постановою КМ N 1301 від 08.11.2007 )

10) виконує інші покладені на нього Комісією функції, що випливають з її завдань, а також проводить роботу з організаційно-технічного забезпечення її діяльності. ( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 293 від 28.03.2001 )

12. Комісія є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, бланк для поточного листування. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1301 від 08.11.2007 )

13. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення роботи Комісії здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. ( Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 1301 від 08.11.2007 )