Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 листопада 2007 р. N 1301
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 171 від 20 березня 2013
р.)

Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 26 грудня 2000 р. N 1888

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 235 від 26.03.20
08 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2000 р. N 1888 "Про утворення Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 52, ст. 2265; 2001 р., N 13, ст. 553) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2007 р. N 1301

Зміни,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 26 грудня 2000 р. N 1888

( Пункт 1 втратив чинність на підставв Постанови КМ N 235 від 26.03.2008 )

2. У Положенні про Комісію з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

"1. Комісія з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (далі - Комісія) є спеціально уповноваженим державним органом, утвореним з метою визначення доцільності надання державної допомоги підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, дотацій, позик, сприяння у наданні пріоритету під час розміщення державного замовлення, працевлаштування інвалідів та в інших формах, а також ведення обліку і здійснення контролю за використанням такої допомоги.";

2) пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Основними завданнями Комісії є:

1) визначення доцільності надання державної допомоги у вигляді пільг із сплати податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, з внесення плати за землю (земельного податку), прийняття рішення про надання дозволу на право користування цими пільгами:

підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів (далі - підприємства та організації), які за попередній податковий рік отримали валовий дохід в обсязі 8400 і більше мінімальних заробітних плат, - відповідно до Законів України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ), "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) і "Про плату за землю" ( 2535-12 );

санаторно-курортним та оздоровчим закладам громадських організацій інвалідів, реабілітаційним установам громадських організацій інвалідів - відповідно до Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 );

2) комплексне вирішення питань, пов'язаних з наданням підприємствам та організаціям поворотної та безповоротної фінансової допомоги (далі - фінансова допомога), дотацій, позик;

3) сприяння в наданні пріоритету під час розміщення державного замовлення;

4) сприяння у працевлаштуванні та соціальному захисті інвалідів;

5) організація ведення обліку і здійснення контролю за використанням підприємствами та організаціями державної допомоги.";

3) у пункті 4:

підпункти 4 і 5 викласти у такій редакції:

"4) приймає рішення щодо доцільності надання фінансової допомоги, дотацій, позик підприємствам та організаціям за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів;

приймає разом з Фондом соціального захисту інвалідів рішення щодо повернення до державного бюджету відповідної суми, проіндексованої з урахуванням рівня інфляції, у разі нецільового використання фінансової допомоги, дотації, позики або їх частин підприємствами та організаціями, або створення ними робочих місць для працевлаштування інвалідів у меншій кількості, ніж передбачалось умовами надання фінансової допомоги, дотації, позики;

5) сприяє в наданні підприємствам та організаціям пріоритету під час розміщення державного замовлення;";

у підпункті 10:

абзац другий викласти у такій редакції:

"надходження заяви від засновника підприємства або організації щодо скасування зазначеного дозволу;";

в абзаці третьому слово "отримання" виключити;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

"неефективності виробничої діяльності та відсутності соціальної значущості за результатами аналізу соціально-економічних показників діяльності підприємства та організації, проведеного Комісією;";

підпункт 14 викласти у такій редакції:

"14) подає пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань працевлаштування інвалідів і виробничої діяльності підприємств та організацій;";

доповнити підпункт 16 після слова "законодавству" словами ", вирішує спірні питання";

доповнити пункт підпунктом 16-1 такого змісту:

"16-1) визначає процедуру (регламент) проведення засідань та прийняття рішень Комісією, вимоги до документів, що подаються на розгляд Комісії, розробляє методику оцінки інформації, що міститься в цих документах, та затверджує їх;";

4) у пункті 6:

абзац третій викласти у такій редакції:

"До складу Комісії входять представники Мінпраці, Фонду соціального захисту інвалідів, ДПА, Держмитслужби, Мінтрансзв'язку, Мінфіну (в тому числі ГоловКРУ), Мінекономіки, Держземагентства, а також народний депутат України - представник профільного Комітету Верховної Ради України з питань соціального захисту інвалідів та представник, делегований громадськими організаціями інвалідів.";

абзац останній замінити абзацами такого змісту:

"Співголови Комісії:

у разі потреби вносять зміни та доповнення до складу Комісії;

затверджують склад регіональних комісій;

призначають на посаду та звільняють з посади керівника секретаріату - секретаря Комісії;

підписують протоколи засідань Комісії та дозволи на право користування пільгами з оподаткування, наданими за рішенням Комісії підприємствам та організаціям;

підписують інші документи, прийняті відповідно до покладених на Комісію функцій.";

5) доповнити пункт 7 абзацами такого змісту:

"Керівник секретаріату - секретар Комісії:

здійснює керівництво діяльністю секретаріату Комісії та секретаріатів регіональних комісій;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників секретаріату Комісії та керівників секретаріатів регіональних комісій (за поданням співголів регіональних комісій);

затверджує штатні розписи і кошториси секретаріатів регіональних комісій у межах асигнувань, передбачених на їх утримання;

підписує видані в межах компетенції накази секретаріату Комісії, організовує перевірку їх виконання;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.";

6) пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. Штатний розпис та кошторис секретаріату Комісії затверджує керівник секретаріату Комісії за погодженням з Міністром праці та соціальної політики і Мінфіном.";

7) у пункті 11:

підпункт 4 викласти у такій редакції:

"4) вносить на розгляд Комісії пропозиції щодо сприяння в наданні підприємствам та організаціям пріоритету під час розміщення державного замовлення;";

у підпункті 5 слово "кредитування" замінити словами "дотацій, позик";

доповнити пункт підпунктом 9-1 такого змісту:

"9-1) розробляє методику оцінки інформації, що міститься в поданих на розгляд Комісії документах;";

8) у пункті 12 слова "рахунки в установах банків" замінити словами "рахунки в органах Державного казначейства";

9) пункт 13 викласти у такій редакції:

"13. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення роботи Комісії здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.".