Документ втратив чиннiсть!

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
19.11.2008 N 1384

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 грудня 2008 р. за N 1169/15860

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Фонду державного майна України
N 1271 від 29.08.20
11)

Про затвердження Змін до Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна

Відповідно до статей 7, 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ) та з метою удосконалення процедури проведення конкурсу на право оренди державного майна наказую:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 13.10.2004 N 2149, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.11.2004 за N 1405/10004, що додаються.

2. Департаменту з питань управління державним майном та орендних відносин у встановленому порядку забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Д.Парфененка.

Голова Фонду В.Семенюк-Самсоненко

Затверджено
Наказ Фонду державного майна
України
19.11.2008 N 1384

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 грудня 2008 р.за N 1169/15860

Зміни
до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна

1. Пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У п'ятиденний строк після виникнення підстав, передбачених чинним законодавством України, для оголошення конкурсу орендодавець рекомендованим листом з повідомленням про вручення надсилає органу, уповноваженому управляти відповідним державним майном, запит щодо умов оренди цього майна та кандидатури від органу до складу конкурсної комісії. До запиту додаються копії документів, передбачених Переліком документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 14.11.2005 N 2975, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.01.2006 за N 29/11903 (далі - Перелік). У цей самий строк орендодавець, якщо він не є балансоутримувачем об'єкта оренди, направляє запит балансоутримувачу об'єкта оренди з метою отримання інформації та документів, передбачених абзацом сьомим пункту 5 цього Порядку".

2. В абзаці першому пункту 5 слова "їх надходження" замінити словами "надходження запиту орендодавця та копій документів, передбачених Переліком".

3. Пункт 5 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Перед оголошенням конкурсу балансоутримувач об'єкта оренди в 15-денний строк після отримання запиту орендодавця повідомляє орендодавця про наявність у підприємства-балансоутримувача на балансі майна, що передається в оренду, та надає в довільній формі довідки про відсутність (наявність) на підприємстві боргу перед бюджетом або податкової застави об'єкта оренди, про загальну площу об'єкта оренди із завіреним в установленому порядку планом за поверхами об'єкта оренди.

У разі письмового звернення орендодавця балансоутримувач забезпечує огляд об'єкта оренди представникам орендодавця або членам конкурсної комісії, після оголошення конкурсу - учасникам конкурсу".

4. У пункті 6:

4.1. Абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Одночасно всі особи, які подали заяви про оренду з документами, передбаченими Переліком, до оголошення конкурсу, письмово повідомляються орендодавцем про проведення конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій відповідно до умов конкурсу".

4.2. Доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо орган, уповноважений управляти державним майном, не надав висновків (пропозицій) щодо умов конкурсу та/або кандидатури свого представника до складу конкурсної комісії, орендодавець у триденний строк після публікації оголошення про конкурс рекомендованим листом повідомляє цей орган про умови конкурсу".

5. У пункті 7:

5.1. Абзац третій викласти в такій редакції:

"ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства)".

5.2. Абзац п'ятий після слів "ЗМІ" доповнити словами "(у разі відсутності бюджетного фінансування цих витрат)".

6. У пункті 9:

6.1. Підпункт 9.1 викласти в такій редакції:

"9.1. Заяву про участь у конкурсі та документи, які передбачені Переліком, крім позицій 1, 2, 5, 6, 7, 8, 16 і 24 Переліку. Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу".

6.2. В абзаці п'ятому підпункту 9.2 слова "відомості про фінансове становище (платоспроможність)" замінити словами "звіт про фінансові результати".

6.3. Абзац десятий підпункту 9.2 доповнити словами "або завірену в установленому порядку копію звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку".

6.4. Підпункт 9.3 викласти в такій редакції:

"9.3. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання зобов'язання щодо сплати орендної плати (завдаток), що включаються до проекту договору оренди".

6.5. Підпункт 9.5 викласти в такій редакції:

"9.5. Орендодавець не має права змінювати вимоги до проведення конкурсу після публікації оголошення про конкурс".

7. Пункт 10 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі ненадання органом, уповноваженим управляти відповідним державним майном, у визначений в пункті 5 строк кандидатури свого представника до складу комісії комісія утворюється без цього представника, про що орендодавець протягом 3 робочих днів після утворення комісії повідомляє зазначений орган рекомендованим листом з повідомленням про вручення і пропонує у триденний строк надати пропозиції щодо включення до складу комісії кандидатури від органу".

8. Пункт 15 доповнити новим абзацом такого змісту:

"З числа представників орендодавця призначається заступник голови комісії, який виконує обов'язки голови комісії, у разі його відсутності".

9. Абзац перший пункту 19 після слів "не відбувався" доповнити словами ", про що орендодавцем видається відповідний наказ".

10. Абзац перший пункту 20 викласти в такій редакції:

"20. Пропозиції надаються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом "На конкурс", запечатаних печаткою учасника конкурсу. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у цьому підрозділі та передаються голові конкурсної комісії в день проведення конкурсу. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії у присутності конкурсантів, які письмово підтверджують, що конверти були неушкоджені".

11. Абзац п'ятий пункту 22 після слова "Протокол" доповнити словами "не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання".

12. Пункт 23 викласти в такій редакції:

"23. Протокол про результати конкурсу протягом 3 робочих днів після підписання його всіма членами комісії затверджується орендодавцем, який письмово повідомляє про результати конкурсу всіх учасників і публікує їх у виданнях, у яких було надруковано оголошення про конкурс".

13. Пункт 24 викласти в такій редакції:

"24. Діяльність комісії припиняється: у разі відсутності заяв про участь у конкурсі - з оголошеного кінцевого терміну прийняття пропозицій учасників конкурсу, у разі відсутності заяв, які б відповідали умовам конкурсу, - з моменту підписання наказу про те, що конкурс не відбувся, у разі проведення конкурсу - з дати укладення договору оренди, а якщо договір не буде укладено, - з моменту підписання наказу орендодавця про припинення діяльності комісії".

14. Пункт 25 викласти в такій редакції:

"25. Орендодавець протягом 15 днів після дати затвердження ним результатів конкурсу направляє переможцю конкурсу проект договору оренди. Переможець конкурсу після отримання проекту договору протягом 5 робочих днів повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. До умов договору оренди включаються орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсу.

У разі, якщо переможцем конкурсу стане суб'єкт малого підприємництва, який провадитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з урахуванням коефіцієнта, передбаченого додатком 2 до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 N 786."

Заступник директора Департаменту з питань управління
державним майном та орендних відносин Я.Усенко