Документ втратив чиннiсть!

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 129 від 07.07.94
м.Київ

( Документ втратив чинність на підставі Постанови
Нацбанк
у N 211 від 14.06.2005 )

Інструкція N 1
з організації емісійно-касової
роботи в установах банків України

( Із змінами, внесеними згідно з документом Національного банку
N 255 від 31.0
5.95

Постановами Національного банку
N 347 від 30.12.96
N 146 від 12.0
5.97
N 318 від 26.0
9.97
N 333 від 13.10.97
N 403 від 12.12.97
N 243 від 23.0
6.98
N 368 від 15.0
9.98
N 402 від 30.0
9.98
N 395 від 28.0
9.98
N 84 від 24.0
2.99
N 152 від 31.0
3.99
N 309 від 01.08.
2001
N 121 від 22.03.
2002
N 132 від 09.04.
2002
N 258 від 22.07.
2002
N 470 від 04.12.
2002
N 502 від 12.12.
2002
N 206 від 21.05.
2003
N 234 від 04.06.
2003
N 337 від 14.08.
2003
N 520 від 03.12.20
03 )

( У тексті Інструкції слова "Кримське республіканське,
регіональні управління Національного банку України,
установи Національного банку України" у всіх відмінках
замінено словами "територіальні управління Національного
банку України (далі - територіальні управління)" у
відповідних відмінках, слова "Міністерства зв'язку
України" у всіх відмінках замінити словами "Державний
комітет зв'язку України" у відповідних відмінках та
слова "управління перевезення цінностей та організації
інкасації" у всіх відмінках замінено словами
"департамент перевезення цінностей та організації
інкасації" у відповідних відмінках згідно з Постановою
Національного банку N 309 від 01.08.20
01 )

( У тексті Інструкції слова "банківська ідентифікаційна картка"
у всіх відмінках замінено словами "платіжна картка" у
відповідних відмінках та слова "територіально відокремлені
безбалансові відділення" у всіх відмінках замінено словом
"відділення" у відповідних відмінках згідно з Постановою
Національного N 132 від 09.04.2002 )

( Глава I втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 337 від 14.08.20
03 )

( Глава II втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 337 від 14.08.2003 )

( Глава III втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 337 від 14.08.2003 )

( Глава IV втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 337 від 14.08.2003 )

( Глава V втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку N 520 від 03.12.2003 )

Глава VI
Порядок виконання операцій з дорогоцінними
металами та дорогоцінними каменя
ми

( Розділ 1 глави VI втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 206 від 21.05.2003 )

( Розділ 2 глави VI втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 206 від 21.05.2003 )

( Розділ 3 глави VI втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 206 від 21.05.2003 )

( Розділ 4 глави VI втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 206 від 21.05.2003 )

( Розділ 5 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 337 від 14.08.2003 )

( Розділ 5-а втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 337 від 14.08.2003 )

( Глава VII (крім пункту 312)
втратила чинність на підставі
Постанови Національного банку
N 337 від 14.08.2003 )

( Пункт 312 розділу 1 глави VII втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 571 від 23.12.2003 )

( Глава VIII втратила чинність на підставі
Постанови Національного банку
N 337 від 14.08.2003 )

***

З виданням цієї Інструкції скасовуються усі нормативні документи Держбанку СРСР, Зовнішекономбанку СРСР, Національного банку України з питань організації емісійно-касової роботи, інкасації грошової виручки, перевезення і пересилання цінностей, виконання операцій з дорогоцінними металами та дорогоцінними каменями, з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті.

Голова Правління Національного банку України В.А.Ющенко

( Додатки до глав I, II, III, IV, VII (крім пункту 312), VIII та розділів 5 і 5-а глави VI Інструкції втратили чинність на підставі Постанови Національного банку N 337 від 14.08.2003 )

Додаток 4
до пунктів 8, 312 Інструкції N 1 з
організації емісійно-касової роботи
в установах банків України

Приходний
касовий ордер N _______________
______________________________
дата заповнення 

Від кого ________________________________________________ рахунок N

                     Сума загальна
-----------------------------------------------------------------
Банк одержувача| | Кредит | Суми часткові | Код
---------------+-----+------------+-------------------+----------
|Код | |-------------------+----------
---------------+-----| |-------------------+----------
Одержувач | | |-------------------+----------
---------------+-----| |-------------------+----------
Код | | |-------------------+----------
---------------------| |-------------------+----------
|Рахунок N |-------------------+----------
-------------+------------------------------
Сума словами |Вид операції
__________________________________|______________________________
__________________________________|Призначення платежу
_____________________________ грн.|______________________________
Призначення платежу ______________|N групи банку
-----------------------------------------------------------------
Пред'явлений (*) ________________________________________________
(назва документа: паспорт або документ, що його
замінює)
Серія _____ N _____________
Виданий _________________________________________________________
(ким виданий, дата видачі)
_________________________________________________________________
(дата народження, адреса особи)
-----------------------------------------------------------------
Підпис платника Контролер Бухгалтер Касир

_______________

* Дані паспорта або документа, що його замінює, та інших реквізитів зазначаються у випадках, передбачених абзацами двадцять четвертим - двадцять дев'ятим пункту 7.1 глави I цієї Інструкції.

( Додаток N 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 347 від 30.12.96, N 430 від 12.12.97; в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 121 від 22.03.2002, N 234 від 04.06.2003 )

Додаток N 7
(до пп.17, 45, 170, 182)

             ---------------------------         
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Типовий договір
про повну індивідуальну матеріальну
відповідальність

З метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(найменування установи банків)

в особі ________________________________________________________________________________________________________________

(керівник установи банку або його заступник,

_________________________________________________________________________________________________, який іменується надалі

прізвище, ім'я, по батькові)

"адміністрація", виступаючи від імені установи банку, з одного боку, і працівник ___________________________________________________

(найменування установи банку,

___________________________________________________________________________________________________, який іменується надалі

прізвище, ім'я, по батькові)

"працівник", з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Працівник, що займає посаду ____________________________________________________________________________________________

(найменування посади)

або виконує роботу _________________________________________________________________________________________, безпосередньо

(найменування роботи)

пов'язану із зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей (непотрібне закреслити), бере на себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження довірених йому установою банку цінностей і в зв'язку з викладеним зобов'язується:

а) обережно поводитися з переданими йому на зберігання або на інші цілі матеріальними цінностями і вживати заходи щодо запобігання шкоди;

б) своєчасно повідомляти адміністрацію установи банку про усі обставини, що загрожують безпеці зберігання довірених йому цінностей;

в) суворо дотримуватися встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання;

г) не розголошувати ніде, ніколи і ні за яких обставин відомі йому операції щодо зберігання цінностей, їх відправки, перевезення, охорони, сигналізації, а також службові доручення щодо каси.

2. Адміністрація зобов'язується:

а) створювати працівнику умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження довірених йому матеріальних цінностей;

б) знайомити працівника з чинним законодавством щодо матеріальної відповідальності працівників за заподіяну підприємству, установі, організації шкоду, а також з інструкціями і правилами зберігання, приймання, видачі, обробки, перерахування і перевезення цінностей, діючих у банківській системі країни;

в) проводити у встановленому порядку ревізії цінностей.

3. У разі незабезпечення з вини працівника збереження довірених йому матеріальних цінностей визначення розміру заподіяної підприємству, установі, організації шкоди і його відшкодування проводиться відповідно до чинного законодавства.

4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо шкода заподіяна не з його вини.

5. Дія цього договору поширюється на весь час роботи з довіреними працівнику матеріальними цінностями підприємства, установи, організації.

6. Цей договір укладений у двох примірниках, перший з яких має бути у адміністрації, а другий - у працівника.

Адреса сторін договору:


 

Підписи сторін договору:
Адміністрація
Працівник 


підпис
підпис 
"___"___________ 19__ р.     

Додаток 29
до пунктів 78, 127, 210, 218, 219, 312, 315
Інструкції N 1 з організації емісійно-касової
роботи в установах банків України

   -----------------------------------------------------------------
|Видатковий |місце для | |
|касовий ордер N |наклеювання | |
|_______________ |талона |N __________ |
|(дата заповнення) | |талон до каси |
|-------------------------------+-------------+-----------------|
|Видати |Дебет |Сума |
|Найменування банку |рах. N | |
|-------------------------------+-------------| |
|Вид витрат банку |Кредит | |
| |рах. N | |
| --------------| |
|Сума словами: | |
|---------------------------------------------|Загальна |
|---------------------------------------------------------------|
| грн. коп |
|---------------------------------------------------------------|
|Призначення платежу ___________|показник касового плану |
|_______________________________|-------------------------------|
|_______________________________|Сума |код |
|_______________________________|-------------+-----------------|
| |-------------+-----------------|
| --------------------------------|
|Пред'явлений _______________________________________________ |
| (назва документа: паспорт або документ, що його |
| замінює) |
|_________________________ серія ___________ номер __________ |
|виданий ____________________________________________________ |
| (ким виданий, дата видачі) |
|_______________________________ ____________________________ |
| (дата народження, адреса особи) |
| |
|Зазначену в ордері суму одержав ____________________________ |
| (підпис особи) |
|Контролер __________ Бухгалтер _________ Касир_____________ |
-----------------------------------------------------------------

( Додаток N 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97; в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

( Додаток N 35 втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку N 152 від 31.03.99 )

( Додаток N 40 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

( Додаток N 41 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 368 від 15.09.98 )

( Додаток N 43 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 430 від 18.12.97 ) від 12.12.97 )

( Додаток N 44 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 430 від 18.12.97 ) від 12.12.97 )

Додаток N 53
(до п.179)

             ---------------------------          
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Типовий договір
на збирання грошової виручки

місто ___________________________   "___"___________________ 19__ р. 

Відділ інкасації __________________________________________________________________________________________________________

(найменування регіонального управління)

Національного банку України, що іменується надалі "Відділ", в особі начальника відділу інкасації

________________________________________________________________________________________________________________________

посада, прізвище, ім'я та по батькові

який діє на підставі Положення про відділ дільниці інкасації, ________________________________________________________________, що

(найменування установи комерційного банку)

іменується надалі "Банк", в особі ____________________________________________________________________________________________

посада, прізвище, ім'я та по батькові

іменується надалі "Госпорган" в особі _______________________________________________________________________________________

посада, прізвище, ім'я та по батькові

якии діє на підставі ______________________________________________________________________________________________________

статут, положення

уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Відділ власними силами і засобами в погоджені дні і годнни проводить збирання грошової виручки у господарських органів. Списки госпорганів, дні і години збирання грошової виручки погоджуються на місці установою комерційного банку і дільниці інкасації і є частиною цього договору. Банк проводить приймання готівки від інкасатора і своєчасне зарахування на рахунки клієнта, а госпорган оплачує надані послуги в розмірі і строки, передбачені цим договором.

2. Зобов'язання сторін

2.1. Відділ зобов'язується здійснювати приймання, перевезення і здавання грошової виручки до установи комерційного банку в інкасаторських сумках (мішках).

2.2. Збір грошової виручки Відділом проводиться шляхом приймання сумок з виручкою інкасаторами безпосередньо на підприємствах, в інкасаторських пунктах, через об'єднані каси Госпоргана за затвердженим графіком.

2.3. Для збирання грошової виручки Відділ закріплює в безкоштовне користування за кожним підприємством Госпоргану необхідну кількість сумок, а також забезпечує за окрему плату бланками супровідних документів. Сумки є власністю Відділу і при розриві договору підлягають поверненню Відділу.

( Пункт 2.4 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 347 від 30.12.96 ) 2.4. Забезпечення Госпоргану пломбами до сумок з грошовою готівкою покладено на Банк. Норми постачання і плата визначаються виходячи з середньомісячної потреби Госпоргану в пломбах і їх балансової вартості за обліковими даними Банку.

2.5. Госпорган зобов'язується забезпечити наявність вільних і освітлених шляхів, входів і коридорів, ізольованого приміщення для приймання виручки і можливість здійснення інкасації, як правило, на перших поверхах. Дільниця інкасації може пред'явити додаткові вимоги, спрямовані на забезпечення безпеки інкасаторів (супроводження інкасаторів працівником охорони при їх слідуванні з грошима до автомобіля і т.ін.).

2.6. Госпорган забезпечує підготовку сумки з готівкою заздалегідь, до приїзду інкасаторів.

2.7. Якщо сумка має порвану тканину, латки, вузли на шпагаті, нечіткість відбитка пломбіру або невідповідність його зразку, завірену Банком, а також невідповідність суми цифрами сумі літерами в накладній і копії супровідної відомості, інкасатор такої сумки не приймає.

2.8. Порядок збирання грошової виручки, передбачений цим договором, сторонам відомий і є для них обов'язковим. Будь-які зміни повинні бути погоджені усіма заінтересованими сторонами не пізніше як за 5 днів до настання змін.

3. Умови збирання грошової виручки

3.1. При підготовці для здавання сумки з готівкою Госпорган підраховує всі гроші, розсортовує грошові білєти за купюрами на придатні і зношені, керуючись при цьому Ознаками і порядком визначення платіжності грошових білетів Національного банку України і монет (додаток N 7), обв'язує грошові білети, після чого гроші вкладаються в сумку.

Не дозволяється проводити обандеролювання або обв'язку грошових білетів у корінці по 100 аркушів із зазначенням кількості аркушів і суми вкладених грошей.

3.2. Перед вкладенням в сумку готівки її здавач заповнює комплект бланків (супровідну відомість, накладну і копію супровідної відомості) до кожної сумки під копірку і підписує кожннй примірник, потім вкладає перший примірник супровідної відомості, а сумку з готівкою опломбовує таким чином, щоб пломба знаходилась якомога ближче до замка (при цьому кінці шпагату від зав'язаного вузла в пазу пломби повинні мати довжину не більше 2 см) і здає її разом з накладною інкасатору тільки після перевірки службового посвідчення з фотокарткою, пред'явлення доручення на право приймання інкасатором виручки, а також завіреною печаткою дільниці інкасації явочної картки. Після цього здавач Госпоргану звіряє підпис інкасатора на копії супровідної відомості з зразком його підпису на службовому посвідченні і дорученні, перевіряє наявність печатки дільниці інкасації і одержує від інкасатора порожню сумку, закріплену за цим Госпорганом.

3.3. Якщо сумка з готівкою не підготовлена в установлений час для здавання інкасаторам або має дефекти, перерахоаані в п.2.7, то здавач Госпоргану робить у явочній картці запис про причини нездавання виручки, завіряє своїм підписом, згодом проводиться повторний заїзд. При виявленні в процесі перерахування Банком сумки з готівкою Госпоргану недостачі або надлишку грошей, а також фальшивих неплатіжних білетів і монет Банк складає акт встановленої форми. Акт є безспірним і обоз'язковим для сторін.

У випадку повторних недостач готівки у сумках Госпоргану його представник може бути присутнім у Банку для спостереження за перерахуванням грошей, доставлених інкасаторами.

4. Розрахунки за збирання та
перерахування грошової виручки

4.1. За послуги по збиранню грошової виручкн Госпорган сплачує Відділу суму в розмірі договірного тарифу з кожної тисячі гривень.

4.2. Оплата послуг по збиранню грошової виручки Госпорганом проводиться щомісячно відповідно до платіжної внмоги, що виставляється Відділом, або списується з рахунка Госпоргану Банку за розпорядженням Відділу.

( Підпункт 4.3 пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

( Підпункт 4.4 пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

5. Відповідальність сторін

5.1. Відповідальність Відділу перед Госпорганом за цілісність сумки починається з моменту прийняття її в установленому порядку інкасаторами від здавача грошової виручки і припиняється з моменту її передачі представннку Банку.

5.2. При справності і цілісності сумки, накладеної на неї пломби Відділ не несе матеріальної відповідальності перед Госпорганом за повноту вкладення в сумку.

5.3. У разі втрат інкасаторами сумки з грошовою виручкою, а також приймання дефектної сумки, в якій виявиться недостача цінностей, Відділ несе матеріальну відповідальність перед Госпорганом згідно з законодавством України в розмірі, зазначеному в копії супровідної відомості, що залишається у здавача грошової виручкн, але не вище фактичного розміру втрати цінностей.

5.4. За повторний заїзд (п.3.3) до пункту інкасації з Госпоргану справляється плата у подвійному розмірі встановленого розміру встановленого тарифу з кожної тисячі гривень на користь Відділу.

5.5. При порушенні графіка обслуговування підприємств і організацій по збиранню грошової виручки з вини інкасаторів Госпоргану оплачує Відділ 50% від установленого тарифу з кожної тисячі гривень.

5.6. У разі неможливості інкасації і доставки грошової виручки в установи Банку у зв'язку з недодержанням вимог, передбачених п.2.5 цього договору, операції інкасаторами не виконуються, про що повідомляється черговий по дільниці інкасації і керівник Госпоргану, який вирішує питання доставки грошової виручки до установ Банку своїми засобами.

5.7. У разі втрат сумки або її зіпсування з вини Госпоргану і Банку винуватці відшкодовують Відділу вартість за її балансовою вартістю. Інкасаційні сумки, що стали непридатними, здаються назад до Відділу і обмінюються Відділом на нові сумки.

5.8. За несвоєчасну оплату наданих послуг на користь Відділу стягується з Госпоргану пеня в розмірі ___% з суми прострочених платежів за кожний день прострочки.

5.9. За необгрунтовану відмову від оплати наданих Відділом чи Банком послуг Госпорган сплачує на користь Відділу чи Банку, крім вартості наданих послуг, штраф у розмірі ___% суми, від сплати якої він ухилився.

5.10. За неправильне вкладення грошей до інкасаторської сумки (надлишок або недостача грошей, які оформлюються актом установленої форми) Банк стягує на свою користь з Госпоргану плату в розмірі ____ від суми фактнчно вкладених в інкасаторську сумку грошей.

5.11. Всі суперечки, що виникають між сторонами, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України.

6. Строк дії договору, юридичні адреси і
банківські реквізити сторін

6.1. Цей договір укладається на невизначений строк, і кожній стороні надається право розірвати його з попередженням другої сторони за один місяць.

6.2. Договір складеннй у 4-х примірниках:

Перший примірник - Відділу;

Другий - Госпоргану;

Третій - Банку;

Четвертий - дільниці.

Поштові адреси і банківські реквізити сторін:

Регіональне управління
Національного банку
України
(підпис, розшифровка
підпису) 
Банк


(підпис, розшифровка
підпису) 
Госпорган


(підпис, розшифровка
підпису) 
М.П.  М.П.  М.П. 

( Додаток N 53 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 347 від 30.12.96, N 430 від 12.12.97 )

Додаток N 54
(до п.180)

             ---------------------------           
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Список
підприємств, організацій і установ,
грошова виручка яких збирається інкасаторами

Найменування установи банку ___________________________________________________________________________________________

   -------------------------------------------------
Реєстрацій- |Найменування|Код|Вище- |Адреса|Дата
ний номер |підприємств,| |стояща|і но- |укла-
|організацій,| |орга- |мер |дення
|установ | |ніза- |теле- |дого-
| | |ція |фону |вору
| | | | |
| | | | |
------------+------------+---+------+------+-----
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
------------+------------+---+------+------+-----
------------+------------+---+------+------+-----
-------------------------------------------------

Продовження таблиці

   ------------------------------
|Спосіб |Закріплені |Дата при-
|обслуг.| сумки |пинення
| |-----------|збирання
| |кіль-|но- |інкасото-
| |кість|мери |рами ви-
| | |сумок|ручки для
| | | |НБУ
+-------+-----+-----+---------
| 7 | 8 | 9 | 10
+-------+-----+-----+---------
+-------+-----+-----+---------
------------------------------

Почато "___"_________________ 19__ р.

Закінчено "___"______________ 19__ р.

( Додаток N 54 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

Додаток N 56
(до пп.76, 183, 186, 188, 190)

             ---------------------------            
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Відділ інкасації по ____________________________
___________________________________________
(найменування установи банку)
"___"________________ 199_ р. 
Дійсна до 31 грудня 19__ р.
___________________________________________ в м.
_________________________________________ районі
_________________________________________ області 
Доручення   
видано інкасатору ____________________________
____________________________________________
____________________________________________
на отримання від підприємств
та організацій опломбованих
сумок з грошовою виручкою
згідно з укладеним договором

 
з обов'язковим пред'явленням
у кожному окремому випадку
посвідчення особи (єдиного
зразка) та установленого
зразка явочної картки, що
завірена печаткою та підписом

__________________________________________________
(найменування установи банку) 

Особистий підпис _________________________________________________________________________________________ посвідчується

(Прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник установи банку
Головний бухгалтер 
(____________________________________)
(____________________________________) 
М.П.   

Додаток N 57
(до пп.183, 188, 221)

             ---------------------------          
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

   ----------------- Титульна сторінка ------------------
| |
|Дільниця інкасації при _____________________________|
| (найменування установи банку)|
| |
| Журнал |
| реєстрації видачі та приймання зброї |
| і боєприпасів |
| за 19__ р. |
| |
| Розпочатий ____________________ |
| Закінчений ____________________ |
| |
| Записи в цьому журналі проводяться до |
| повного його внкористання |
------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Дата та час|Систе-|Номер|Кіль-|Но- |Прізвище|Розпис|Дата та час|Підпис |При-
видачі пра-|ма |зброї|кість|мер |та іні- |про |видачі пра-|особи, |міт-
цівником |зброї | |пат- |пос-|ціали |отри- |цівником |що прий-|ка 1
зброї, пат-| | |ронів|від-|праців- |мання |зброї, пат-|няла від|
ронів, доз-| | | |чен-|ників, |зброї,|ронів, доз-|праців- |
волів на | | | |ня |що от- |патро-|волів на |ників |
право носі-| | | |на |римують |нів, |право носі-|зброю, |
ння зброї | | | |мар-|зброю, |дозво-|ння зброї |патрони,|
та посвід- | | | |шрут|патрони,|лу на |та посвід- |лозвіл |
чень на | | | | |дозвіл |право |чень на |на право|
маршрут | | | | |та пос- |носін-|маршрут |носіння |
| | | | |відчен- |ня | |зброї та|
| | | | |ня на |зброї | |посвід- |
-----------| | | | |маршрут |та по-|-----------|чень на |
да-|го-|хви| | | | | |свід- |да-|го-|хви|маршрут |
та |ди-|ли-| | | | | |чень |та |ди-|ли-| |
|ни |ни | | | | | |на ма-| |ни |ни | |
| | | | | | | |ршрут | | | | |
---+---+---+------+-----+-----+----+--------+------+---+---+---+--------+----
-----------------------------------------------------------------------------

1 У тому разі, якщо повертається менша кількість боєприпасів чи зброї, чим була отримана, то про клькість фактично зданої зброї і боєприпасів та причину нездачі решти боєприпасів і зброї робиться запис у графі "Примітка".

   --------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
|У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------

( Додаток N 57 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

Додаток N 58
(до п.188)

             ---------------------------        
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Довідка

______________________________________________________________________________________________________ відділенню банку

Загальна сума проінкасованої виручки усіма маршрутами за даними журналів (актів) каси Вашого відділення за "___"______________ 199_ р.

становить __________________________________________________________________________________________________________ крб.

Начальник відділу (дільниці) інкасації

Додаток N 59
(до пп.204, 207)

             ---------------------------          
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

______________________________________ к/о/а банку
Керівник відділення 
Офіційна
печатка
_______________________________________________
Начальник дільниці інкасації 

Маршрутний лист
по збиранню "___"_________________ 199_ р.
сумок з цінностями, що підлягають поверненню
філіям банку чи доставці у відділення банку

   ------------------------------------------------------------------
N |Найме-| Здано інкасаторам |Кіль- |Прийнято |Розписка завіду-
п/п|нуван-| управління (діль- |кість |від ін- |ючого (контроле-
|ня фі-| ницям) при банку |порож-|касаторів|ра) та касира
|лії |---------------------|ніх |порожніх |філії банку
|банку |кіль-|Сума цінностей,|сумок |сумок |----------------
| |кість| що вкладені у | | |контро-| касир
| |сумок| сумки | | |лер |
| |з ці-|---------------| | | |
| |ннос-|що під-|що під-| | | |
| |тями |лягають|лягають| | | |
| | |повер- |достав-| | | |
| | |ненню |ці у | | | |
| | |філії |відді- | | | |
| | |банку |лення | | | |
| | | |банку | | | |
---+------+-----+-------+-------+------+---------+-------+-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
---+------+-----+-------+-------+------+---------+-------+-------
---+------+-----+-------+-------+------+---------+-------+-------
---+------+-----+-------+-------+------+---------+-------+-------
---+------+-----+-------+-------+------+---------+-------+-------
|Разом | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------

Усього прийнято від інкасаторів ___________________________________________________________________________________________

(вказати прізвище та ініціали)

______________________ "___" сумок з цінностями, що підлягають поверненню філіям банку на оголошену суму, грн. __________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

(вказати суму цифрами та літерами)

та "___" сумок з цінностяміі, що підлягають доставці у відділення банку на оголошену суму, грн. ______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

(вказати суму цифрами та літерами)

Окрім того прийнято "____" порожніх сумок, у т.ч. "____" порожніх сумок, що закріплені за відділеннями бакку та "__" порожніх сумок, що не видані філіям банку.

Касир _________________________  Контролер __________________________ 
Підписи інкасаторів   

( Додаток N 59 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 347 від 30.12.96, N 430 від 12.12.97 )

Додаток N 60
(до пп.206, 212)

             ---------------------------          
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

   1 прим.|        Супровідна відомість
| на цінності, що підлягають доставці
| ранком наступного дня
|
| "___"_________________ 19__ р.
| --------------------
|В установу банку N | |
|----------------------------------------------------------
|Сумка N ___ на суму грн. ____|Справну та належно опломбо-
| |вану сумку N _______________
|_____________________________|без перерахування вкладених
| (сума літерами) |в неї цінностей прийняли:
| |
|Завідуючий (контролер) ______| Завідуючий (контролер)
| (підпис)|____________________________
| |Касир ______________________
|Касир _______________________|М.П.
| (підпис) |"___"_____________ 19__ р.

 ------------------------ зворотна сторона ------------------------
------------------------------------------------------------------
N |Найменування цінностей, вкладених у сумку| Сума
п/п| |
---+-----------------------------------------+--------------------
1 | |
---+-----------------------------------------+--------------------
2 | |
---+-----------------------------------------+--------------------
3 | |
---+-----------------------------------------+--------------------
4 | |
---+-----------------------------------------+--------------------
5 | |
---+-----------------------------------------+--------------------
| Разом ............................. |
| |--------------------
Грн. ___________________________________________________________
(сума літерами)

 Завідуючий (контролер) ____________________ Касир ______________

   2 прим.|      Копія супровідної відомості
| на цінності, що підлягають доставці
| ранком наступного дня
|
| "___"_________________ 19__ р.
| --------------------
|В установу банку N | |
|----------------------------------------------------------
|Сумка N ___ на суму грн. ____|Вказані на звороті цінності
| |оприходовані
|_____________________________|
| (сума літерами) | Завідуючий (контролер)
| |____________________________
|Завідуючий (контролер) ______|
| (підпис)|Касир ______________________
| |
|Касир _______________________|"___"_____________ 19__ р.
| (підпис) |

   ------------------------ зворотна сторона ------------------------
------------------------------------------------------------------
N |Найменування цінностей, | Сума |Відмітка бухгалтерії
п/п| вкладених у сумку | |--------------------
| | | Приход | Видаток
---+------------------------+----------------+----------+---------
1 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
2 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
3 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
4 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
5 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
| Разом .............| | |
| | + +
Грн. ___________________________________________________________
(сума літерами)
Завідуючий (контролер) ____________________ Касир ______________
Бухгалтер __________

   3 прим.|            Квитанція
| на отримвні цінності, що підлягають доставці
| ранком наступного дня
|
| "___"_________________ 19__ р.
| --------------------
|В установу банку N | |
|----------------------------------------------------------
|Сумка N ___ на суму грн. ____|Справну та належно опломбо-
| |вану сумку N _______________
|_____________________________|без перерахування вкладених
| (сума літерами) |в неї цінностей прийняли:
| |
|Завідуючий (контролер) ______| Інкасатор банку
| (підпис)|____________________________
| | (підпис)
|Касир _______________________|Штамп банку
| (підпис) |"___"_____________ 19__ р.

   ------------------------ зворотна сторона ------------------------
------------------------------------------------------------------
N |Найменування цінностей, | Сума |Відмітка бухгалтерії
п/п| вкладених у сумку | |--------------------
| | | Приход | Видаток
---+------------------------+----------------+----------+---------
1 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
2 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
3 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
4 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
5 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
| Разом .............| | |
| | + +
Грн. ________________________________________________________
(сума літерами)
Завідуючий (контролер) ____________________ Касир ______________
Бухгалтер __________

( Додаток N 60 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.98 )

Додаток N 61
(до п.210)

             ---------------------------        
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

_____________________________
місце для печатки установи

 


Підкріпити готівкою філії
(агентства) банку через
інкасаторів банку
_________________________
_________________________
_________________________ 

Підпис керівника банку _______________

Вимога N
на підкріплення готівкою філій (агентств, кас) банку

"___"_____________________ 19__ р.

філію (агентство/касу) N _________________________________________________________________________________________________

(сума цифрами)

філію (агентство/касу) N _________________________________________________________________________________________________

(сума цифрами)

філію (агентство/касу) N _________________________________________________________________________________________________

(сума цифрами)

філію (агентство/касу) N _________________________________________________________________________________________________

(сума цифрами)

філію (агентство/касу) N __________________________________________________________________________________________________

(сума цифрами)


 
Усього: ________________________________________________________________________________________
(сума цифрами та літерами) 

Керуючий банком 

Головний бухгалтер 

Додаток N 62
(до пп.210, 211, 213)

             ---------------------------           
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

      ------------Титульна сторінка-------------
| |
|Найменування установи банку: |
| |
| Книга |
| обліку готівки, відправленої філіям, |
| агентствам, касам через інкасаторів |
| банку |
| за 19__ р. |
| |
|Розпочата ____________________ |
|Закінчена ____________________ |
| |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
N |Дата|Пріз-|Найме- |Сума грошового|Номер |Розпис-|Розписка пра-
п/п| |вища |нуван- | підкріплення |плом- |ка ста-|цівників каси
| |інка-|ня та |--------------|біра- |ршого |в отриманні
| |сато-|N каси,|цифра-|літера-|тора, |касира |сумки з гро-
| |рів, |якій |ми |ми |яким |зав.ка-|шовим підкрі-
| |що |нале- |------+-------|оплом-|сою ус-|пленням
| |дос- |жить | | |бовані|танови |-------------
| |тав- |доста- | | |сумки |банку |Завіду-|Касир
| |ляють|вити | | | |про ви-|ючий |
| |під- |грошове| | | |дачу |(конт- |
| |кріп-|підкрі-| | | |підкрі-|ролер) |
| |лення|плення | | | |плення | |
---+----+-----+-------+------+-------+------+-------+-------+-----
------------------------------------------------------------------

Примітка: Розписка працівників каси про отримання грошового підкріплення обов'язково підтверджується печаткою каси.

---------------------------------------------------------------------------- зворотна сторона --------------------------------------------------------------

_______________________________________ к/о банку

Видатковий касовий ордер N _________
"___"______________ 199_ р.

Видати _________________________________________________________________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові інкасаторів,
які доставляють підкріплення філіям банку

   ------------------------------------------------------------------
NN бал. рах. | Зміст операцій | Загальна сума
----------------------+---------------------------| підкріплення
За дебетом|За кредитом| |
----------+-----------+---------------------------+---------------
| |Підкріплення філій |
| |(агентств, кас), вказаних |
| |у вимозі |
------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
(сума літерами)

Пред'явлені посвідчення
особи
 
N ___ від _____________ 199_ р.
N ___ від _____________ 199_ р.
N ___ від _____________ 199_ р. 
Контролер ___________________ Бухгалтер _____________________ 

Сумок у кількості ________________________________________________________________________________________________________

цифрами та літерами

на оголошену та вказану у даному ордері суму грошей отримали

_______________________________________________________________________________________________________________________

(підписи усіх членів бригади інкасаторів)

Видав касир
 
_______________
підпис 

   ------------------ Остання сторінка -------------
| |
| Найменування установи банку: |
| |
| Завіряючий надпис |
| |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку ______________________|
|_______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з _______________ по _________ включно |
|Керівник установи _____________ (підпис) |
|Головний бухгалтер _____________ (підпис) |
|__________________________________ (дата) |
-------------------------------------------------

Додаток N 63
(до пп.217, 319)

                         ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

   _____________________|Найменуванчя установи банку ________________
Найменування установи|_____________________ Діє до "___"_________
банку |(підрозділ інкасації) 199_ р.
| при наявності
|_____________________ інкасаторського
_____________________| (установа банку) посвідчення з
(установа банку) | фотокарткою
|
Корінець | Доручення N ___
доручення _____ |
|Старшому бригади інкасаторів _______________
Старшому бригади | (прізвища, ім'я та по батькові)
інкасаторів _________| ______________________
_____________________|доручається отримати від ___________________
на отримання від | (установа банку)
_____________________|для доставки _________________ м.___________
(установа банку) | (установа банку)
_____________________|____________________________________________
для доставки ________| (вид цінностей)
_____________________|в місто ____________________________________
(установа банку) |грн. _______________________________________
_____________________| (сума літерами та цифрами)
_____________________|Власноручний підпис __________ засвідчується
(вид цінностей) |
|Керівник __________________________ (підпис)
Доручення діє |
до "___"_____ 199_ р.|Найменування підрозділу інкасації
|або установи банку ________________ (підпис)
Підписи: |
|Головний бухгалтер ________________ (підпис)
Доручення отримав |
Старший бригади |
інкасаторів |У прийнятті цінностей розписуються всі інка-
|сатори, перелічені на звороті.
(підпис)|
|М.П. "___"______________ 199_ р.
"___"________ 199_ р.|

----------------------- зворотна сторона ------------------------

Список членів
бригади інкасаторів, призначених
для перевезення цінностей 
Список членів
бригади інкасаторів
 
1. _____________________________
(прізвище, ініціали)
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________
5. _____________________________ 
1. ________________________________
(прізвище, ініціали)
2. ________________________________
3. ________________________________
4. ________________________________
5. ________________________________ 
_______________________________
(керівник підрозділу інкасації)
 
__________________________________
(керівник підрозділу інкасації)
 
М.П.
(підпис)  

(підпис) 
"___"____________________ 199_ р.  "___"_____________________ 199_ р. 

( Додаток N 63 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 347 від 30.12.96, N 430 від 12.12.97 )

Додаток N 65
(до пп.219, 220, 233, 236)

             ---------------------------         
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

__________________________
(Наймеиування установи
банку-відправника) 
____________________________
(Найменування установи
банку-одержувача) 
"___"_______________ 199_ р.   

Опис N
цінностей, що пересилаються

Надсилаємо через старшого інкасатора ______________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

придатні
з резервних фондів (операційної каси) -------------------- грошові білети і монету, з оборотної (операційної) каси - дефектну, пошкоджену
зношені 
монету (непотрібне закреслііти).

Одержання і зарахування зазначених цінностей на відповідні рахунки балансу просимо підтвердити.

   ------------------------------------------------------------------
Номінали грошових | Сума | Кількість | Номери | Номери
білетів і монети | | мішків | мішків | пломбірів
--------------------+------+-------------+----------+-------------
--------------------+------+-------------+----------+-------------
--------------------+------+-------------+----------+-------------
--------------------+------+-------------+----------+-------------
--------------------+------+-------------+----------+-------------
--------------------+------+-------------+----------+-------------
--------------------+------+-------------+----------+-------------
Усього на суму, грн. _____________________________________________
(сума літерами)
------------------------ зворотна сторона ------------------------

Дефектна, пошкоджена монета,
що вилучена з обігу

   ------------------------------------------------------------------
Номінал монети | Кількість місць | Сума
----------------------+------------------------+------------------
----------------------+------------------------+------------------
----------------------+------------------------+------------------
----------------------+------------------------+------------------
----------------------+------------------------+------------------
Усього -----------------------------------------------------------

Керівник установи банку
Головний бухгалтер
Завідуючий касою 
__________________
__________________
__________________ 
(підпис)
(підпис)
(підпис) 
М.П.     

Розписка

"___"____________ 199_ р. вказані в опису цінності, що відправлені через старшого інкасатора

__________________________________________________________________________ на суму грн. ____________________________

(прізвище, ініціали) (сума

__________________________________________________________________________________________________________ прийняті.

цифрами і літерами)

 

Приймання цінностей проведено з перевіркою ______________________________________________________________________________

(вказати поаркушно,

______________________________________________________________________________________________________________________.

поштучно, за кружками, за надписами на ярликах, за пачками і корінцями)

Керівник установи банку
Головний бухгалтер
Завідуючий касою 
__________________
__________________
__________________ 
(підпис)
(підпис)
(підпис) 
М.П.     

Цінності здали:
Інкасатори 

(підписи) 

М.П.

( Додаток N 65 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 65 від 12.12.97 )

Додаток N 66
(до пп.220, 233, 236)

             ---------------------------         
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

__________________________
(Найменування установи
банку-відправника) 
______________________________
(Найменування установи
банку-одержувача) 
"___"_______________ 199_ р.  місто __________________________ 

Опис N
бланків суворої звітності

Надсилаємо через старшого інкасатора _____________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

бланки суворої звітності.

Одержання і зарахування зазначених бланків на відповідні рахунки просимо підтвердити.

   ------------------------------------------------------------------
Вид |Кількість аркушів| Серія | З N | До N | Кількість книжок
бланка| в книжці | | | |
------+-----------------+-------+-----+------+--------------------
| | | | |
Разом: ______________________
___________________________________________________________ книжок
(кількість літерами)

Керівник установи банку
Головний бухгалтер
Завідуючий касою 
__________________
__________________
__________________ 
(підпис)
(підпис)
(підпис) 
М.П.     

--------------------------------------------------------------------------- зворотна сторона -------------------------------------------------------------

Розписка

"___"______________ 199_ р.

Найменування установи банку ____________________________________________________________________________________________

Вказані в опису бланки суворої звітності, що відправлені через старшого інкасатора

____________________________________________________________________________________________ в кількості __________________

(прізвище, ініціали)

_______________________________________________________________________________________________________________ прийняті.

(цифрами і літерами)

Приймання бланків проведено з перевіркою ________________________________________________________________________________

(вказати:

_______________________________________________________________________________________________________________________

поаркушно, поштучно, за надписами на ярликах)

Керівник установи банку
Головний бухгалтер
Завідуючий касою 
__________________
__________________
__________________ 
(підпис)
(підпис)
(підпис) 
Цінності здали:
Інкасатори 

(підписи) 

М.П.

Додаток N 67
(до пп.222, 281, 296)

             ---------------------------           
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Акт
здачі-приймання посилок з цінностями
інкасаторами установ банку
"___"________________ 199__ р. N ___
м._______________________________

                            ----------------
_________________________________________________ | |
(найменування установи банку) ----------------

Складено:

2. Головним бухгалтером

3. Завідуючий касою

У присутності інкасаторів:
 
1. _________________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
__________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
___________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
1. _________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
2. _________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
3. _________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

Цей акт акт складено в тому, що відповідальні за збереження цінностей службові особи _________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

(найменування установи банку)

здали, а інкасатори при _______________________________________________________________________________________________

(найменування установи банку)

прийняли в непошкодженій упаковці, належно опломбовані (опечатані)

______________________________________________________________________ посилок ___________________ (мішків _____________),

(цифрами та літерами)

з скупленими цінностями
у тому числі ---------------------------------------------------------
з прийнятими на інкасо цінностями 

у кількості ______________________________ в оцінці грн. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

(сума цифрами та літерами)

Складено в 3 примірниках:

перший примірник - одержувачу;

другий примірник - інкасаторам;

третій примірник - відправнику.

Начальник ОПЕРУ

Завідуючий сховищем

Завідуючий касою

Інкасатори:
 
(підпис

(підпис

(підпис

(підписи
 
розшифровка
підпису)
розшифровка
підпису)
розшифровка
підпису)
розшифровка
підпису) 

( Додаток N 67 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

Додаток N 68
(до п.223)

             ---------------------------         
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

______________________________
(Найменування
банку-відправника)
N ____________________________
"___"________________ 19__ р. 
______________________________
(Найменування
банку-одержувача)
місто __________________________
 

Опис
валютних та інших цінностей

Надсилаємо через старшого інкасатора валютні цінності.

Одержання і зарахування іноземної валюти на відповідні рахунки балансу просимо підтвердити.

   -------------------------------------------------------------------
Найменування|Номінал|Номери чеків|Кількість | Сума за | Номер
валютних | |(блокнотів) |аркушів |номіналом| пломбіра
цінностой | | |(блокнотів)| |
(код валюти)| | | | |
------------+-------+------------+-----------+---------+-----------
------------+-------+------------+-----------+---------+-----------
------------+-------+------------+-----------+---------+-----------
-------------------------------------------------------------------

Керівник
Головний бухгалтер
Завідуючий касою 

М.П.
 

------------------------------------------------------------------------- зворотна сторона ---------------------------------------------------------------

Розписка

"___"__________________ 19__ р. Зазначені в опису валютні цінності відправлені через старшого інкасатора ______________________ банку

______________________________________________________________________________________________________________ прийняті

(прізвище, ініціали)

згідно з описом.

Приймання цінностей проведено з перевіркою ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(вказати: поаркушно, поштучно, за кружками, за надписами на
ярликах, за пачками і корінцями)

______________________________________________________________________________________________________________________

Керівник
Головний бухгалтер
Завідуючий касою
Цінності здали
Інкасатори: 
(підпис)
(підпис) М.П.
(підпис)

(підписи) 

( Додаток N 79 виключено на підставі Постанови Національного банку N 121 від 22.03.2002 )

( Додаток N 80 виключено на підставі Постанови Національного банку N 121 від 22.03.2002 )

( Додаток N 83 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 502 від 12.12.2002 )

( Додаток N 89 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

( Додаток N 90 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

( Додаток N 91 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

( Додаток N 92 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 502 від 12.12.2002 )

( Додаток N 93 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 502 від 12.12.2002 )