Документ втратив чиннiсть!

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
14.06.2005 N 211

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 липня 2005 р. за N 704/10984

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Правління Національного банку України
N 422 від 23.10.20
13)

Про затвердження Змін до деяких
нормативно-правових актів
Національного банку України

Відповідно до статей 7, 33 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою вдосконалення організації касової роботи в банках України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити:

1.1 Зміни до Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 N 337 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.09.2003 за N 768/8089 (із змінами), що додаються.

1.2. Зміни до Правил визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 17.11.2004 N 547 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.12.2004 за N 1549/10148, що додаються.

1.3. Зміни до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних монет України та сувенірної продукції, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14.01.2005 N 8 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01.02.2005 за N 124/10404, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 07.07.94 N 129 "Про затвердження Інструкції по організації емісійно-касової роботи в установах банків України".

3. Департаменту готівково-грошового обігу (Н.В.Дорофєєва) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з питань готівково-грошового обігу О.М.Толстого та директора Департаменту готівково-грошового обігу Н.В.Дорофєєву.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В.С.Стельмах

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
14.06.2005 N 211

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 липня 2005 р. за N 704/10984

Зміни
до Інструкції про касові
операції в банках України

1. У розділі I:

1.1. У пункті 2:

у визначенні терміну "відповідальні особи сховища цінностей" слова "в операційній касі" замінити словами "операційної каси";

визначення терміну "касові документи" викласти в такій редакції:

"касові документи - документи, за допомогою яких оформляються операції з готівкою та банківськими металами";

пункт доповнити термінами такого змісту:

"обігові монети - монети національної валюти номіналом 1 грн., що виконують функцію законного платіжного засобу";

"розмінні монети - монети національної валюти номіналом 1 коп., 2 коп., 5 коп., 10 коп., 25 коп. та 50 коп., які виконують функції розміну банкнот і обігових монет та законного платіжного засобу".

1.2. Перше речення абзацу третього пункту 4 викласти в такій редакції:

"Банки мають забезпечувати контроль за платіжністю і справжністю банкнот (монет) під час приймання та оброблення готівки з використанням відповідного обладнання (приладів)".

1.3. У пункті 8:

пункт після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"обов'язкове приймання готівки на вимогу клієнта".

У зв'язку з цим абзаци третій - тринадцятий уважати відповідно абзацами четвертим - чотирнадцятим;

абзац шостий доповнити словами такого змісту: "а також обмін монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот (монет) одного номіналу на банкноти (монети) іншого номіналу".

1.4. Пункт 10 після слів "зберігатися у" доповнити словом "власних".

1.5. Абзац другий пункту 11 викласти в такій редакції:

"Банк призначає відповідальними особами сховища цінностей, на яких покладаються обов'язки щодо зберігання готівки операційної каси та інших цінностей у сховищі цінностей банку або філії, посадових осіб, стаж роботи яких у банківській системі становить не менше ніж 1 рік, а у відділеннях банку - не менше ніж 6 місяців".

2. У розділі II:

2.1. У главі 1:

у пункті 7 слова "власними силами" замінити словами "через уповноважених осіб банку";

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Національний банк розглядає факт недостачі банкнот (монет), виявлений банком в упаковці територіального управління, Центрального сховища або Банкнотно-монетного двору, яка доставлена службою інкасації територіального управління або інкасаторами банку, на підставі відповідно складеного та затвердженого керівником банку акта про розбіжності (додаток 2). Територіальні управління, Центральне сховище, Банкнотно-монетний двір у разі підтвердження цього факту відшкодовують суми недостач банкнот (монет), а також суми недостач монет в упаковці іноземного виробника.

До першого примірника акта про розбіжності, який надсилається до Національного банку, банк додає для банкнот бандеролі від усіх корінців та упаковку пачки, розрізані із збереженням їх первинних розмірів, для монет - обв'язку з пломбою, поліетиленову упаковку та ярлик (етикетку) від упаковки з монетами.

Національний банк не приймає від банків претензії щодо недостачі банкнот (монет), якщо вповноважена особа банку не перерахувала готівку, не відходячи від видаткової каси територіального управління, або у відведеному для цього приміщенні під наглядом призначеного працівника.

Банк перераховує суму надлишку, виявлену в упаковці територіального управління, Центрального сховища, Банкнотно-монетного двору, на підставі акта про розбіжності";

у пункті 11:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Територіальне управління на підставі звіту про розбіжності, сформованого за допомогою автоматизованої системи оброблення банкнот (BPS-200 або BPS-1000, або BPS- 3000), складає акт про розбіжності, перший примірник якого надсилає до банку. До першого примірника акта про розбіжності, який складений на підставі звіту про розбіжності автоматизованої системи BPS-200 або BPS-1000, додаються накладка, бандероль з корінця та упаковка пачки. До першого примірника акта про розбіжності, який складений на підставі звіту про розбіжності автоматизованої системи BPS-3000, додається бандероль з корінця, у якому виявлено розбіжності";

пункт після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Банк самостійно визначає джерела відшкодування сум недостач".

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим.

Абзац перший пункту 13 викласти в такій редакції:

"Банк здає готівку (у тому числі не придатну до обігу), яку доставляють його уповноважені особи, через прибуткову касу територіального управління, а інкасатори банку - приміщення для приймання-передавання готівки. Банкноти, які доставляють до територіального управління уповноважені особи банку, інкасатори банку або Національного банку, банки здають повними пачками, а банкноти номіналами 50, 100 та 200 грн. і неповними пачками (по одній за кожним номіналом і розміром) без поаркушного перерахування. Значно зношені та з дефектом виробника банкноти банк здає як повними, так і неповними пачками (по одній за кожним номіналом і розміром) та через прибуткову касу неповними корінцями з поаркушним перерахуванням".

2.2. Главу 2 доповнити пунктом такого змісту:

"7. Банки повертають пошкоджені зразки банкнот до територіальних управлінь, а територіальні управління відправляють їх до Центрального сховища на утилізацію".

2.3. У главі 3:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Банк видає готівку вповноваженій особі банку-отримувача з видаткової каси за прибутково-видатковим касовим ордером та довіреністю (за потреби - за описом цінностей). У разі відправлення готівки через службу перевезення валютних цінностей та інкасації порядок видачі готівки і її документальне оформлення визначено нормативно-правовими актами Національного банку з організації перевезення валютних цінностей";

у першому реченні пункту 5 слова "у день її передавання" замінити словами "не пізніше наступного робочого дня".

2.4. У главі 4:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Територіальні управління приймають від банків готівку національної валюти за умови дотримання таких вимог:

банкноти (монети) мають бути розсортовані за номіналами, кожен номінал - на придатні до обігу, зношені, значно зношені та з дефектами виробника, а банкноти також відповідно до їх розмірів;

розсортовані за номіналами і розмірами банкноти формуються лицьовим боком догори в одному напрямку та пакуються окремо;

надірвані та розірвані (розрізані) на дві частини банкноти мають бути склеєні прозорими клейкою полімерною або за допомогою клею паперовою стрічкою завширшки не більше ніж 10 мм у такий спосіб, щоб це не призводило до склеювання сусідніх банкнот у корінці. Склеювати розірвані на дві частини банкноти потрібно впритул без накладання однієї частини на іншу;

банкноти, що розірвані (розрізані) більше ніж на дві частини, площа кожної з яких менше ніж 55% початкової площі банкноти, не склеюються, вкладаються до окремого конверта та в установленому порядку передаються на дослідження до територіального управління як сумнівні.

Банкноти, що не викликають сумніву щодо їх справжності, але пошкоджені, розірвані (розрізані) та склеєні в установлений вище спосіб, у тому числі банкноти з утраченими частинами (якщо залишилося не менше ніж 55% початкової площі банкноти), відсортовують до значно зношених банкнот і пакують окремо.

Банки пакують окремо прийняті від правоохоронних органів банкноти, оброблені спеціальними хімічними реактивами під час проведення слідчо-оперативних заходів (для уникнення забруднення перерахування таких банкнот доцільно здійснювати в захисних латексних рукавичках або за допомогою пінцета).

До значно зношених відсортовують банкноти, які склеєні з порушенням установлених вимог, що перешкоджає їх обробленню на автоматизованих системах оброблення банкнот.

Банкноти, пошкоджені вогнем, водою, хімікатами тощо, площа яких під час приймання та оброблення може стати меншою, ніж 55% їх початкової площі, територіальні управління Національного банку приймають відповідно до вимог Правил визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 17.11.2004 N 547, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.12.2004 за N 1549/10148";

у пункті 4:

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий уважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"дата формування (ДД/MM або MMM /місяць цифрами або скорочено літерами/, РРРР)";

пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

"Бандеролі корінців під час оброблення банкнот на місці ручного дооброблення формуються з реквізитами, визначеними пунктом 4 цієї глави, і з підписом та відбитком іменного штампа касира, який здійснював ручне дооброблення банкнот";

абзац четвертий пункту 6 виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий уважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

друге речення абзацу першого пункту 7 викласти в такій редакції: "На верхній накладці пачки (як придатних, так і зношених банкнот), сформованої вручну або на автоматизованих системах оброблення банкнот, крім реквізитів, які визначені пунктом 4 цієї глави, після реквізиту "номінал" додатково проставляється реквізит "зразка ____ року";

третє речення абзацу другого та друге речення абзацу п'ятого пункту 9 після слів "код банку" доповнити словами "або номер за електронною поштою";

пункт 14 доповнити абзацами такого змісту:

"Банкнотно-монетний двір пакує пам'ятні (ювілейні) монети з дорогоцінних і недорогоцінних металів в індивідуальну упаковку та в картонні коробки, а також обандеролює коробки з пам'ятними (ювілейними) монетами полімерною стрічкою із зварюванням її кінців на верхньому боці коробки, на місце перехрещення якої наклеює самоклеювальну етикетку з такими реквізитами: найменування виробника та його логотип, назва пам'ятних (ювілейних) монет, назва металу, кількість вкладення, сума вкладення, дата пакування, номер обліковця (або відбиток його штампа) та підпис.

Кількість і сума вкладення пам'ятних (ювілейних) монет з дорогоцінних і недорогоцінних металів в упаковку визначені в додатку 20 до цієї Інструкції";

у пункті 15:

абзац перший доповнити реченням такого змісту:

"На боковій частині упаковки ролика мають бути зазначені такі реквізити: найменування виробника та його логотип, номінал, сума вкладення, кількість вкладення, номер пакувальника, дата пакування";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"На поверхні поліетиленового пакета на одному із широких боків кожної пластини має бути наклеєна самоклеювальна перфорована етикетка з такими реквізитами:

найменування виробника, його логотип;

номінал;

кількість роликів;

сума вкладення;

номер пакувальника;

дата пакування.

Банкнотно-монетний двір пакує пакет з роликами в блоки за допомогою поліетиленової плівки, на один із широких боків кожного з яких наклеює самоклеювальну перфоровану етикетку з такими реквізитами:

найменування виробника, його логотип;

номінал;

кількість роликів;

кількість пакетів;

сума вкладення в блок;

номер пакувальника;

дата пакування".

3. У розділі III:

3.1. Пункт 8 глави 1 викласти в такій редакції:

"8. Прибутково-видаткові касові ордери застосовуються для оформлення касових операцій з приймання та видачі готівки територіальним управлінням, банкам, їх філіям (відділенням) за описом цінностей у національній валюті, що перевозяться, завантаження і розвантаження банкоматів, видачі та приймання готівки під звіт касовим працівникам під час ведення аналітичного обліку, переміщення готівки з рахунку "Банкноти та монети, інкасовані до перерахування" на рахунок "Банкноти та монети в касі банку", а також для оформлення загальної суми проведених операцій (приймання платежів за рахунками, операції, виконані із застосуванням платіжних карток через касу банку та банкомат, тощо)".

3.2. У главі 2:

абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:

"за прибутковим касовим ордером - від працівників та клієнтів банку за внутрішньобанківськими операціями";

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. У разі оформлення операції з приймання готівки для її переказу заявою на переказ готівки плату за банківські послуги банк приймає від клієнта за окремим касовим документом, оформленим банком (прибутковий касовий ордер чи заява на переказ готівки)".

3.3. У главі 3:

абзац третій пункту 2 доповнити словами "за операціями з клієнтами (видача кредиту тощо)";

абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:

"Працівник банку до видачі клієнту грошової чекової книжки заповнює на кожному чеку належні реквізити (найменування та код банку, номер його поточного рахунку, найменування юридичної особи) і реєструє їх номери в порядку, визначеному банком";

абзац другий пункту 9 після слова "мішечки" доповнити словом "(блоки)";

пункт 11 після слова "мішечками" доповнити словом "(блоками)".

3.4.Абзац перший пункту 8 глави 5 викласти в такій редакції:

"Відповідне територіальне управління (структурна одиниця Національного банку) проводить безкоштовно дослідження сумнівних банкнот (монет) протягом п'яти робочих днів, починаючи з наступного дня після їх надходження. У разі потреби проведення додаткового дослідження іншими структурними одиницями Національного банку термін проведення дослідження може бути продовжений до 30 календарних днів".

4. У додатку 2 під таблицею:

абзац четвертий після слова "накладки" доповнити словами "та/або етикетки";

абзац п'ятий після слів "(якщо вона має зберігатися)" доповнити словами "або упаковка пачки";

абзац шостий після слова "від" доповнити словом "усіх";

абзац сьомий після слів "з монетами" доповнити словами "або упаковка та етикетка".

5. Додаток 5 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Пакети з роликами пакуються в блоки в такій кількості та сумі вкладень:

     1 коп. - 2 пакети (40 штук роликів) на суму 20 грн.;
2 коп. - 2 пакети (40 штук роликів) на суму 40 грн.;
5 коп. - 2 пакети (20 штук роликів) на суму 50 грн.;
10 коп. - 2 пакети (40 штук роликів) на суму 200 грн.;
25 коп. - 2 пакети (20 штук роликів) на суму 250 грн.;
50 коп. - 2 пакети (20 штук роликів) на суму 500 грн.;
1 грн. - 2 пакети (10 штук роликів) на суму 500 грн.".

6. Перше речення рядка "Призначення платежу" колонки "Вимоги щодо заповнення реквізиту" додатка 14 викласти в такій редакції:

"У разі видачі готівки з каси зазначається, на які цілі вона видається, під час приймання готівки зазначається вид платежу або джерела її надходження, а в разі внесення суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами на поточні рахунки власної готівки за рахунок заощаджень зазначається "унесення власних заощаджень готівкою".

7. У додатку 16 слова "(найменування банку)" замінити словами "повна назва та місцезнаходження, контактний телефон банку, який вилучає банкноти (монети)".

8. Інструкцію доповнити додатком 20 такого змісту:

"Додаток 20
до Інструкції про касові
операції в банках України
Вкладення пам'ятних (ювілейних)
монет в упаковку

------------------------------------------------------------------
|Діаметр|Номінал| Метал | Упаковка |
|монети |(грн.) | |--------------------------------------|
| (мм) | | | | Мала | Сума | Велика | Сума |
| | | | |коробка з| вкла- |коробка з| вкла- |
| | | | |картону, | дення |картону, | дення |
| | | | |кількість| в малу|кількість|у велику|
| | | | |вкладених|коробку|вкладених| коробку|
| | | | | монет | (грн.)| монет | (грн.) |
| | | | | (шт.) | | (шт.) | |
|-------+-------+---------| |---------+-------+---------+--------|
| 25 | 200 | золото | | 20 | 4000 | 240 | 48000 |
|-------+-------+---------| |---------+-------+---------+--------|
| 25 | 100 | золото | | 20 | 2000 | 240 | 24000 |
|-------+-------+---------| |---------+-------+---------+--------|
| 32 | 100 | золото | | 16 | 1600 | 192 | 19200 |
|-------+-------+---------| |---------+-------+---------+--------|
| 50 | 20 | срібло | | 20 | 400 | 120 | 2400 |
|-------+-------+---------| |---------+-------+---------+--------|
| 38,61 | 10 | срібло | | 20 | 200 | 240 | 2400 |
|-------+-------+---------| |---------+-------+---------+--------|
| 33 | 5 | срібло | | 20 | 100 | 240 | 1200 |
|-------+-------+---------| |---------+-------+---------+--------|
| 31 | 20 |біметал: | | 20 | 400 | 240 | 4800 |
| | | золото | | | | | |
| | | срібло | | | | | |
|-------+-------+---------| |---------+-------+---------+--------|
| 13,92 | 2 | золото | | 20 | 40 | 240 | 480 |
|-------+-------+---------| |---------+-------+---------+--------|
| 13,92 | 2 | золото | | 16 | 32 | 192 | 384 |
|-------+-------+---------| |---------+-------+---------+--------|
| 28 | 5 |біметал: | | 180 | 900 | 1440 | 7200 |
| | |нейзиль- | | | | | |
| | | бер | | | | | |
| | |мельхіор | | | | | |
|-------+-------+---------| |---------+-------+---------+--------|
| 35 | 5 |нейзиль- | | 120 | 600 | 960 | 4800 |
| | | бер | | | | | |
|-------+-------+---------| |---------+-------+---------+--------|
| 31 | 2 |нейзиль- | | 150 | 300 | 1200 | 2400 |
| | | бер | | | | | |
------------------------------------------------------------------
".

Директор Департаменту готівково-грошового обігу Н.В.Дорофєєва