Документ втратив чиннiсть!

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 129 від 07.07.94
м.Київ

( Документ втратив чинність на підставі Постанови
Нацбанк
у N 211 від 14.06.2005 )

Інструкція N 1
з організації емісійно-касової
роботи в установах банків України

( Із змінами, внесеними згідно з документом
Національного банку N 255 від 31.05.95
Постановами Національного банку
N 347 від 30.12.96
N 146 від 12.0
5.97
N 318 від 26.0
9.97
N 333 від 13.10.97
N 403 від 12.12.97
N 243 від 23.0
6.98
N 368 від 15.0
9.98
N 402 від 30.0
9.98
N 395 від 28.0
9.98
N 84 від 24.0
2.99
N 152 від 31.0
3.99
N 309 від 01.08.
2001
N 121 від 22.03.
2002
N 132 від 09.04.
2002
N 258 від 22.07.
2002
N 470 від 04.12.
2002
N 502 від 12.12.
2002
N 206 від 21.05.
2003
N 234 від 04.06.20
03 )

( У тексті Інструкції слова "Кримське республіканське,
регіональні управління Національного банку України,
установи Національного банку України" у всіх відмінках
замінено словами "територіальні управління Національного
банку України (далі - територіальні управління)" у
відповідних відмінках, слова "Міністерства зв'язку
України" у всіх відмінках замінити словами "Державний
комітет зв'язку України" у відповідних відмінках та
слова "управління перевезення цінностей та організації
інкасації" у всіх відмінках замінено словами
"департамент перевезення цінностей та організації
інкасації" у відповідних відмінках згідно з Постановою
Національного банку N 309 від 01.08.20
01 )

( У тексті Інструкції слова "банківська ідентифікаційна картка"
у всіх відмінках замінено словами "платіжна картка" у
відповідних відмінках та слова "територіально відокремлені
безбалансові відділення" у всіх відмінках замінено словом
"відділення" у відповідних відмінках згідно з Постановою
Національного N 132 від 09.04.2002 )

Глава I

Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена згідно з Законом України "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ), Статутом Національного банку України ( 1605-12 ), іншими законодавчими актами України, нормативними документами Національного банку України.

2. Інструкція визначає порядок здійснення банками та їх філіями (далі установи банків) касових операцій, правил інкасації грошової виручки, перевезення і пересилання цінностей, виконання операцій з іноземною валютою і документами в іноземній валюті, дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, контролю за збереженням цінностей. ( Пункт 2 глави I в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

3. Інструкція є єдиним нормативним документом для всіх банків та установ, які проводять операції з готівкою національної і іноземної валюти, коштовностями та іншими цінностями.

4. Національний банк України, якому належить монопольне право випуску в готівковий обіг грошових білетів і монет, здійснює контроль за виконанням установами банків, які проводять операції з готівкою, правил і порядку емісійно-касової роботи, встановлених цією Інструкцією.

5. Для здійснення емісійно-касових операцій, операцій з іноземною валютою і платіжними документами в іноземній валюті та операцій з коштовностями застосовуються бланки єдиної форми, виготовлені друкарським способом або на комп'ютері, згідно з додатками до цієї Інструкції. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

6. Керівники установ банків повинні приділяти особливу увагу підбору на касову і інкасаторську роботу виключно чесних та надійних працівників. У кожній установі банку на касових і інкасаторських працівників, водіїв заводиться особова справа, в якій знаходяться такі документи: заява про прийняття на роботу, автобіографія, копія наказу про призначення на посаду, виписки з протоколу про прийняття заліку щодо знання цієї Інструкції, фотокартка, договір про матеріальну відповідальність за формами додатків N 7 або N 64, а також характеристика (якщо вона запитувалась) з останнього місця роботи.

7. Головний бухгалтер установи банку здійснює контроль за своєчасною передачею в касу зразків підписів працівників банку, які мають право підпису касових документів, а також слідкувати за своєчасним вилученням анульованих зразків підписів.

7.1. До первинних касових документів, які оформляються за операціями в національній валюті, належать об'ява про внесення готівки, приходний касовий ордер, приходний ордер, грошовий чек, видатковий касовий ордер, видатковий ордер, повідомлення, заява про переказ готівки та повідомлення про одержання переказу.

Касові документи, на підставі яких здійснюється приймання і видача готівки, оформляються на бланках, визначених цією Інструкцією. Бланки касових документів виготовляються друкарським способом або з використанням комп'ютерної техніки з відображенням обов'язкових реквізитів, передбачених цією Інструкцією, крім грошових чеків, які виготовляються лише друкарським способом.

Усі обов'язкові реквізити в касових документах мають бути заповнені. Крім обов'язкових реквізитів, касові документи можуть мати й інші реквізити, потрібні для здійснення певних операцій з готівкою.

Касові документи, крім грошового чека, виписуються в тій кількості примірників, яка потрібна для учасників розрахунків.

На об'явах про внесення готівки має зазначатися дата їх пред'явлення в установу банку.

Грошові чеки дійсні протягом 10 днів із дня їх виписки, не враховуючи день виписки. Дата чека зазначається так: дата та рік цифрами, місяць словом. Грошовий чек має містити відбиток печатки (якщо наявність печатки передбачена) та підписи/підпис уповноважених осіб/особи згідно з карткою зразків підписів, використання факсиміле не допускається.

Приходні та видаткові касові ордери оформляються працівником установи банку за допомогою програмних засобів із зазначенням номера примірника в правому верхньому кутку або виписуються з використанням копіювального або самокопіювального паперу.

У разі формування приходних та видаткових касових ордерів програмним комплексом автоматизації касових операцій, у яких передбачені контрольні функції, передбачаються підписи працівника банку, відповідального за формування касових документів, та касового працівника.

На прийнятих і виконаних касових документах протягом операційного часу проставляється дата проведення касової операції за бухгалтерським обліком, а на прийнятих і виконаних касових документах після операційного часу ставиться поточна дата і штамп або напис "вечірня".

Виправлення в касових документах не допускається.

У касових документах у сумі цифрами гривні від копійок відділяються комою ",", копійки позначаються двома знаками. Якщо сума виражена в цілих гривнях, то зазначається "00" коп.

( Абзац дванадцятий пункту 7.1 глави I виключено на підставі Постанови Національного банку N 234 від 04.06.2003 )

У разі зазначення суми словами, якщо сума складається лише з копійок, то обов'язковим є написання "нуль" гривень. Назва грошової одиниці зазначається як повністю, так і в скороченій формі.

Працівник банку під час приймання від клієнтів банку зазначених касових документів перевіряє належність пред'явленого паспорта або документа, що його замінює, його власникові, відповідність даних документа тим даним, що зазначені в касовому документі.

Якщо в документі, що засвідчує особу, немає реквізиту "адреса особи", то в касовому документі зазначаються:

для резидентів (у разі отримання від клієнта відповідних даних) місцезнаходження особи або (у разі відмови в наданні таких даних) те, що місцезнаходження не визначено;

для нерезидентів - країна проживання особи.

Якщо особи, які регулярно здійснюють операції від імені клієнта, раніше були ідентифіковані, то в приходних касових документах заповнення паспортних даних не є обов'язковим.

У видаткових касових ордерах на видачу готівки працівникам банку, а також інкасаторам територіальних управлінь зазначається прізвище, ім'я, по батькові отримувача, назва документа (посвідчення, перепустка) та його номер.

У приходних і видаткових касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених касових операцій, реквізит "Отримувач" або "Від кого" не заповнюється, підпис отримувача (платника) не ставиться. У реквізиті "Призначення платежу" зазначається, на підставі яких документів складено касовий ордер, що до нього додаються.

Платник (ініціатор) має право зазначити в об'яві про внесення готівки, у повідомленні, заяві про переказ готівки дату валютування, яка не може перевищувати 10 календарних днів після складання касового документа (день складання не враховується). Якщо дата валютування перевищує 10 календарних днів, то касовий документ до виконання банк не приймає. ( Пункт 7.1 глави I доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 258 від 22.07.2002 )

Виплату отримувачам сум переказів готівкою установи банку здійснюють, починаючи з визначеної дати валютування. Якщо дата валютування припадає на неробочий день, то установа банку здійснює виплату переказу, починаючи з першого робочого дня, наступного за днем, який визначений датою валютування. ( Пункт 7.1 глави I доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 258 від 22.07.2002 )

До настання дати валютування платник (ініціатор) може відкликати кошти, у зв'язку з чим подає відповідній установі банку лист (для юридичних осіб) або заяву (для фізичних осіб) про відкликання коштів. ( Пункт 7.1 глави I доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 258 від 22.07.2002 )

У разі неможливості здійснення установою банку отримувача виплати суми переказу готівкою через неявку отримувача переказу протягом 30 робочих днів з дати валютування установа банку отримувача зобов'язана протягом трьох робочих днів повернути суму переказу установі банку платника (ініціатора). ( Пункт 7.1 глави I доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 258 від 22.07.2002 )

У разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, з метою ідентифікації осіб у касових документах мають зазначатися такі реквізити: ( Пункт 7.1 глави I доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 234 від 04.06.2003 )

для фізичних осіб-резидентів: прізвище, ім'я, по батькові особи, яка здійснює операцію з готівкою, дата народження, серія та номер паспорта (або документа, що його замінює), дата видачі та орган, що його видав, місце проживання, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; ( Пункт 7.1 глави I доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 234 від 04.06.2003 )

для фізичних осіб-нерезидентів: прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності) особи, яка здійснює операцію з готівкою, дата народження, серія та номер паспорта (або документа, що його замінює), дата видачі та орган, що його видав, громадянство, місце проживання або тимчасового перебування; ( Пункт 7.1 глави I доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 234 від 04.06.2003 )

для юридичних осіб-резидентів: найменування, юридична адреса, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку, прізвище, ім'я, по батькові особи, представника цієї юридичної особи, яка безпосередньо одержує, вносить або переказує готівку, дата народження, серія та номер паспорта (або документа, що його замінює), дата видачі та орган, що його видав; ( Пункт 7.1 глави I доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 234 від 04.06.2003 )

для юридичних осіб-нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку, прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності) особи, представника цієї юридичної особи, яка безпосередньо одержує, вносить або переказує готівку, дата народження, серія та номер паспорта (або документа, що його замінює), дата видачі та орган, що його видав. ( Пункт 7.1 глави I доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 234 від 04.06.2003 )

Реквізити для ідентифікації осіб обов'язково мають бути зазначені в касових документах (додатки 1, 2, 3, 3-а, 3-б, 3-в, 3-д, 3-ж, 4 та 29 цієї Інструкції) за допомогою технічних засобів або від руки на підставі пред'явлених клієнтом відповідних документів. ( Пункт 7.1 глави I доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 234 від 04.06.2003 )

Під час приймання від клієнтів банку касових документів за операціями з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, банк перевіряє належність пред'явленого паспорта або документа, що його замінює, його власникові та відповідність даних документа тим даним, що зазначені в касовому документі. ( Пункт 7.1 глави I доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 234 від 04.06.2003 )

У разі ненадання клієнтом документів або відомостей, необхідних для з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану, або умисного надання неправдивих відомостей банк відмовляє клієнту в проведенні операції з готівкою та повертає клієнту касовий документ без виконання. На зворотному боці касового документа банк робить напис про причину його повернення (з обов'язковим посиланням на статтю 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) і зазначає дату його повернення (це засвідчується підписами виконавця та/або працівника, на якого покладено функції контролера, і відбитком печатки (штампа) банку). ( Пункт 7.1 глави I доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 234 від 04.06.2003 )

Якщо операція з готівкою, яку здійснює клієнт, містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу, то банк має право відмовити клієнту в проведенні такої операції та повернути касовий документ без виконання. На зворотному боці касового документа банк робить напис про причину його повернення (з обов'язковим посиланням на частину 2 статті 7 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) і зазначає дату його повернення (це засвідчується підписами виконавця та відповідального працівника, який приймає рішення щодо віднесення операції клієнта до операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, і відбитком печатки (штампа) банку). ( Пункт 7.1 глави I доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 234 від 04.06.2003 ) ( Главу I доповнено пунктом 7.1 згідно з Постановою Національного банку N 309 від 01.08.2001; в редакції Постанови Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

Глава II

Порядок здійснення касових операцій

Розділ 1. Порядок здійснення операцій в приходних касах

8. Установи банків приймають готівку від юридичних та фізичних осіб для зарахування її суми як на власні рахунки, так і на рахунки інших юридичних та фізичних осіб (незалежно від їх місцезнаходження) або виплати суми в готівковій формі. Приймання готівки здійснюється за наявності таких документів: об'яви про внесення готівки (додаток 1) - від юридичних осіб (фізичних осіб, які є суб'єктами підприємницької діяльності), відокремлених підрозділів юридичних осіб для зарахування на власні рахунки або рахунки отримувачів;

приходних ордерів (додаток 2) або приходних касових ордерів (додаток 4) - від фізичних осіб для зарахування сум готівки на вкладні (депозитні) або поточні рахунки фізичних осіб;

повідомлень (додатки 3, 3-а, 3-б, 3-в) - від фізичних осіб для зарахування платежів на користь юридичних осіб;

заяв про переказ готівки (додатки 3-д, 3-ж) - від юридичних і фізичних осіб для переказу суми готівки отримувачу та її виплати йому в готівковій формі;

приходних касових ордерів - усі інші надходження, у тому числі від фізичних осіб (працівників банку). ( Пункт 8 розділу 1 глави II із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 368 від 15.09.98; в редакції Постанов Національного банку N 309 від 01.08.2001, N 132 від 09.04.2002 )

9. При внесенні грошей за об'явами на внесення готівки для зарахування на рахунки операційні працівники перевіряють і оформлюють документи відповідно до вказівок по веденню бухгалтерського обліку. Після цього об'ява з квитанцією і ордером передається до каси.

10. Касир, що одержав внутрішнім порядком приходні документи, зобов'язаний: перевірити наявність і тотожність підписів операційних працівників наявним у нього зразкам; звірити відповідність вказаних в них сум цифрами і літерами; викликати особу, яка вносить гроші, і прийняти від неї гроші поаркушним перерахуванням.

Якщо клієнт здає гроші до каси банку за кількома приходними документами для зарахування на різні рахунки, касир приймає гроші за кожним документом окремо. Всі прийняті раніше гроші мають зберігатися в шухлядах столу або в металевих шафах, сейфах, які повинні замикатися. Робоче місце касира повинно бути обладнане так, щоб клієнт міг спостерігати за прийманням грошей.

На столі касира не може бути інших грошей, крім тих, що приймаються від особи, яка вносить гроші.

11. Після приймання грошей касир звіряє суму, вказану в приходному документі, з сумою, фактично виявленою при рахуванні. При відповідності сум касир підписує об'яву, квитанцію і ордер до неї, ставить на квитанції печатку і видає її особі, яка внесла гроші. Ордер до об'яви касир надсилає відповідальному працівнику, який веде касовий журнал, а об'яву залишає в себе.

12. Якщо у здавальника встановлено розбіжності між сумою готівки і сумою, зазначеною в документі, а також при виявленні неплатіжних і фальшивих банкнот, йому пропонується знову переписати документ. Первісний документ касир перекреслює і на звороті квитанції до цього документа проставляє фактично прийняту суму грошей і підписує квитанцію. Квитанція та ордер передаються операційному працівнику, який викреслює попередньо зазначену суму і записує нову суму внеску, оформляє отримані документи і надсилає їх до каси. Об'ява із зазначеною на звороті фактичною сумою залишається у касира до отримання нового документа з відповідною сумою внеску, після чого передається операційному працівнику. ( Пункт 12 розділу 1 глави II із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 347 від 30.12.96, N 430 від 12.12.97; в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

13. Якщо клієнтом гроші до каси банку не були внесені, приходні документи касир повертає операційним працівникам для з'ясування. Після з'ясування на квитанціях за підписами керівника і головного бухгалтера установи банку або їх заступників вказуються причини, з яких гроші не були внесені. У цих випадках записи в касових журналах викреслюються, приходні документи знищуються.

Касири ведуть щоденні записи прийнятих і зданих грошових сум в окремій Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) (додаток N 5). Книги ведуться до повного їх використання, зберігаються після закінчення 12 місяців в установі банку. ( Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

Наприкінці операційного дня на підставі прийнятих документів касир складає Довідку касира приходної каси про суму прийнятих грошей та кількість документів, які надійшли до каси, (додаток N 6) і звіряє суму за довідкою з сумою прийнятих ним грошей. Довідка підписується касиром, а вказані в ній касові обороти звіряються ним з записами в касових журналах операційних працівників. Звірення оформлюється підписами касира в касових журналах і операційних працівників на довідці касира.

В довідці касира приходної каси надходження грошей до різноманітних фондів виділяються і показуються касиром окремим рядком. Сума цих надходжень по відповідному рядку довідки завіряється підписом головного бухгалтера (його заступника) або начальником операційного відділу, а також відповідального виконавця, який веде цей рахунок.

При децентралізованому веденні приходного касового журналу ця довідка складається в розрізі бригад або операційних працівників.

14. Прийняті протягом операційного дня гроші касир формує у встановленому порядку і разом з приходними документами і довідкою касира приходної каси здає завідуючому касою під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей).

Завідуючий касою звіряє суму прийнятих грошей і кількість приходних документів з довідкою касира і підписує довідку.

Грошові білети, з яких можливо сформувати повні пачки і корінці, передаються завідуючим касою для об'єднання одному з касирів під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей).

Гроші, що надійшли приходні каси, можуть передаватися завідуючому касою протягом операційного дня декілька разів під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей). У цих випадках, до передачі грошей, касир повинен переконатися в тому, що фактична їх наявність відповідає загальній сумі приходних документів, за якими вони прийняті.

15. Вся готівка, яка надійшла до закінчення операційного дня, повинна бути оприходувана до оборотної (операційної) каси і зарахована на відповідні рахунки за балансом установи банку в той же робочий день.

Розділ 1-а. Порядок приймання установами комерційних
банків платежів від фізичних осіб готівкою

(Пункт 15.1 виключено на підставі Постанови Національного банку N 132 від 09.04.2002)

15.2. Приймання платежів від фізичних осіб здійснюється приходними або приходно-видатковими касами установ банків та їх філій. ( Пункт 15.2 розділу 1-а глави II в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

15.3. Приймання платежів здійснюється за приходними документами, форма яких наведена в додатках: 3 (податки і збори до бюджетів та державних цільових фондів), 3-а (платежі за товари, страхові та добровільні внески, надані послуги і виконані роботи тощо), 3-б (квартплата і комунальні послуги), 3-в (платежі за електроенергію, газ, воду тощо).

Приходні документи складаються з двох частин - повідомлення та квитанції і містять обов'язкові реквізити одержувача платежу: назву юридичної особи, ідентифікаційний код, номер поточного рахунку, найменування банку, в якому відкрито рахунок одержувача, код установи банку, а також дані платника: прізвище, ім'я, по батькові та номер особового рахунку платника (за його наявності), призначення платежу, суму, в тому числі ПДВ (за наявності), і період, за який здійснюється платіж.

( Абзац третій пункту 15.3 розділу 1-а глави II виключено на підставі Постанови Національного банку N 234 від 04.06.2003 )

Приходні документи для приймання податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів додатково до вищезазначених реквізитів містять: код виду платежу (заповнюється банком або юридичною особою), код бюджетної класифікації (заповнюється банком або юридичною особою), ідентифікаційний номер (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера і в паспорті якої зроблено відповідну відмітку).

У разі застосування комп'ютерної системи автоматизації касової роботи (далі - САКР) касир оформляє квитанцію шляхом уведення в САКР даних пред'явленого платником повідомлення. Повідомлення також можуть роздруковуватися юридичною особою - одержувачем платежів з обов'язковим дотриманням усіх реквізитів, визначених цією Інструкцією. ( Абзац пункту 15.3 в редакції Постанови Національного банку N 132 від 09.04.2002 ) ( Пункт 15.3 розділу 1-а глави II в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

15.4. У разі постійних надходжень платежів від фізичних осіб (квартплата і комунальні платежі, плата за газ, електроенергію, телефонний зв'язок, плата за навчання тощо) між установами банків та юридичними особами, на користь яких приймаються платежі, можуть укладатися договори про приймання платежів. Якщо оплату послуг банку з приймання платежів здійснює одержувач відповідно до умов договору, то платник не здійснює оплату банківських послуг.

При укладанні договорів мають чітко визначатися види платежів для правильного їх відображання за символами статистичної звітності про касові обороти, форми приходних документів, умови приймання і строки зарахування платежів, форма подання і спосіб передавання приходних документів (реєстрів платежів), відповідальність та обов'язки сторін, код виду платежу, код бюджетної класифікації, сума комісійної винагороди, яку сплачує одержувач коштів банку за здійснення цих операцій.

У разі відсутності договору про приймання платежів на користь юридичних осіб чи якщо умовами договору не передбачена оплата одержувачем послуг банку, то плату за виконану операцію вносить платник згідно з тарифами, установленими в цьому банку, за окремими приходними документами. ( Абзац третій пункту 15.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 132 від 09.04.2002 ) ( Пункт 15.4 розділу 1-а глави II в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

15.5. Установи банків можуть укладати договори з юридичними особами про порядок здійснення операцій у спільно створених системах із приймання та обліку платежів. У цих системах можуть застосовуватися документи на електронних носіях (магнітна картка або картка з умонтованою мікросхемою), на яких міститься потрібна інформація про реквізити платника, одержувача коштів та суми, що сплачується. Ці документи видаються платнику юридичною особою - одержувачем коштів і приймаються установами банків - членами системи як підстава для здійснення операцій. ( Пункт 15.5 розділу 1-а глави II в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

15.6. Для виконання обліку операцій і формування потрібних облікових документів застосовуються САКР, які функціонують у складі програмно-апаратного комплексу "Операційний день банку" (далі - ОДБ). У разі виконання операцій із приймання платежів касами філій можуть застосовуватися САКР, що функціонують автономно. Інформація про здійснення в цих системах операцій передається в ОДБ після закінчення операційного дня відповідними каналами зв'язку або через проміжні носії інформації.

Комп'ютерні САКР, що функціонують у складі програмно-апаратного комплексу ОДБ, належать до систем автоматизації банку і не потребують реєстрації в Державній податковій адміністрації України. Вимоги до таких систем установлює Національний банк України. ( Пункт 15.6 розділу 1-а глави II в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

15.7. Якщо установа банку відповідно до угоди, укладеної з юридичною особою - одержувачем коштів, приймає платежі на підставі документів на електронних носіях, у САКР має бути пристрій для зчитування інформації з цих носіїв. ( Пункт 15.7 розділу 1-а глави II в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

15.8. Усі операції, що виконує касир, фіксуються в протоколі роботи САКР у формі, що не допускає зміни його змісту. Після закінчення роботи відповідний протокол має зберігатися у касових документах дня. ( Пункт 15.8 розділу 1-а глави II в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

15.9. Касир приходної каси банку, який приймає від фізичних осіб платежі, щоденно на початку операційного дня одержує під звіт потрібну суму банкнот дрібних номіналів і розмінну монету під розпис у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей. ( Пункт 15.9 розділу 1-а глави II в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 ) 15.10. Здійснюючи операцію з приймання платежу, касир: приймає від платника приходний документ і перевіряє правильність заповнення приходного документа та наявність на ньому всіх обов'язкових реквізитів;

( Абзац третій пункту 15.10 розділу 1-а глави II виключено на підставі Постанови Національного банку N 234 від 04.06.2003 )

приймає від платника і перераховує готівку, та звіряє суму готівки з приходним документом. ( Пункт 15.10 розділу 1-а глави II в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

15.11. Якщо обов'язкові реквізити, які визначені формою повідомлення, не заповнені або якщо сума наявних коштів менша, ніж сума платежу, то операція не виконується, а документ і готівка повертаються платнику. ( Пункт 15.11 розділу 1-а глави II в редакції Постанов Національного банку N 309 від 01.08.2001, N 132 від 09.04.2002 )

15.12. При використанні САКР приходний документ може заповнюватися платником в одній частині - повідомленні. Касир уводить у САКР інформацію з пред'явленого платником повідомлення. Після закінчення вводу друкує квитанцію з такими реквізитами: найменування установи банку, дата, час виконання операції, призначення платежу, сплачена сума, дані про платника та одержувача коштів. Квитанція має містити електронний підпис касира і бути засвідченою електронним підписом САКР. За відсутності в САКР функції формування електронних підписів квитанцію підписує касир і засвідчує відбитком печатки. ( Пункт 15.12 розділу 1-а глави II в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

15.13. Якщо платник відмовляється від здійсненого платежу в цей же день, за умови, що сума внесеного платежу ще не перерахована на рахунок одержувача, питання про повернення готівки вирішується на підставі письмової заяви платника за наявності квитанції та паспорта або документа, що його замінює. Засобами САКР операція скасовується, що зазначається в протоколі роботи САКР, платник віддає квитанцію і йому повертають готівку. Заяву та приходний документ включають до касових документів дня. У всіх інших випадках питання про можливість повернення зарахованих сум платежів після дня здійснення платежу платник вирішує безпосередньо з юридичною особою, на користь якої прийнято платіж. ( Пункт 15.13 розділу 1-а глави II в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

15.14. На кінець операційного дня виконані касиром приходні документи мають формуватися засобами САКР автоматично. Операції за прийнятими платежами від фізичних осіб мають бути передані в ОДБ безпосередньо або через проміжні носії інформації в той же день. Додатково в САКР може формуватися реєстр платежів щодо кожної юридичної особи - одержувача коштів, який надсилається їй в узгодженій у договорі формі.

На підставі здійснених операцій за САКР формується зведений касовий ордер платежів (додаток 3-г). ( Пункт 15.14 розділу 1-а глави II в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

15.15. Приймання платежів також може здійснюватись із застосуванням електронних контрольно-касових апаратів. Електронний контрольно-касовий апарат повинен забезпечувати роздрукування на контрольній стрічці порядкового номера, коду операції, дати здійснення операції та суми прийнятих коштів, а на прибуткових документах - проставлення відбитка із зазначенням найменування установи банку, номера каси, дати здійснення операції та суми прийнятих коштів.

15.16. При застосуванні ЕККА для реєстрації операцій із приймання платежів касир (після перевірки змісту прибуткового документа, приймання і перерахування готівки) набирає на клавіатурі суму платежу, впевнюється, що сума набрана правильно, проставляє на повідомленні та квитанції відбиток штампа ЕККА із зазначенням суми платежу, підписує повідомлення та квитанцію і видає квитанцію платнику.

15.17. Якщо при введенні суми платежу в ЕККА була допущена помилка, касир викреслює дані про здійснення операції на контрольній стрічці ЕККА, а на прибутковому документі робить відмітку "Платіж не відбувся" і засвідчує це особистим підписом. Прибутковий документ платнику не повертається, а додається до контрольної стрічки ЕККА і зберігається в касових документах дня. Операція переоформлюється відповідно до заповненого платником нового прибуткового документа.

15.18. Якщо платник відмовляється від здійснення платежу в цей же день, повернення коштів здійснюється в порядку, викладеному в пункті 15.13. При цьому касир анулює цю операцію, а на прибутковому документі робить відмітку "Платіж не відбувся". Заява та прибутковий документ додаються до контрольної стрічки електронного контрольно-касового апарата і зберігаються в касових документах дня.

15.19. Питання про можливість повернення зарахованих сум платежів після дня здійснення платежу платник вирішує безпосередньо з юридичною особою, на користь якої прийнято платіж.

15.20. Після закінчення операційного дня касир виймає з ЕККА контрольну стрічку, підраховує за її даними загальну суму платежів, звіряє її з сумою наявної готівки з урахуванням грошей, одержаних під звіт на початку операційного дня, а також сум, переданих завідуючому касою (старшому касиру), записує на контрольній стрічці дату, найменування установи банку, номер ЕККА і ставить свій підпис.

15.21. У разі невідповідності суми наявних готівкових коштів сумі, зазначеній на контрольній стрічці, касир з'ясовує причину розбіжностей шляхом звірки всіх прибуткових касових документів із зафіксованими на контрольній стрічці даними.

15.22. Після звірки сум наявної готівки касир складає зведений касовий ордер (додаток 3-в), довідку про суми прийнятих за день платежів (додаток 3-г), а також сортує їх відповідно до видів платежів і юридичних осіб одержувачів платежів та обандеролює повідомлення. На кожній із бандеролей вказується назва установи банку, МФО, номер поточного рахунку юридичної особи - одержувача платежу, кількість прибуткових документів, загальна сума платежів, дата, найменування, МФО установи банку, що прийняла платежі, особистий підпис касира.

15.23. Грошові кошти на кінець операційного дня передаються завідуючому касою (старшому касирові) у порядку, визначеному цією Інструкцією, а прибуткові документи - в бухгалтерію для зарахування прийнятих сум на відповідні рахунки.

15.24. Якщо каса територіально відокремлена від установи банку і працює один касир, то готівка передається в операційну касу установи банку через інкасаторів (для цього в кінці дня готівка вкладається в інкасаторську сумку разом із супровідною відомістю відповідно до пп.185, 186 Інструкції).

15.25. За необхідності допускається передача касиром прийнятої протягом дня готівки завідуючому касою (старшому касирові) під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих грошей під час перерв, які виникають за відсутності клієнтів. Якщо таких перерв не буває, то приймання платежів припиняється на необхідний для здавання грошей строк. На цей час має бути вивішена об'ява: "ТЕХНОЛОГІЧНА ПЕРЕРВА".

15.26. У разі виходу з ладу САКР (ЕККА) з дозволу керуючого установою банку операції з приймання платежів здійснюються вручну. Сума прийнятого платежу записується в окремий касовий журнал із зазначенням порядкового номера, коду операції, реквізитів платника і одержувача коштів. При оформленні операції касир зазначає в повідомленні та квитанції прийняту суму коштів, дату здійснення операції, засвідчує цей запис особистим підписом і штампом установи банку.

15.27. Часткова виплата сум, вказаних у прибуткових документах, не допускається.

15.28. Суми платежів, прийняті від фізичних осіб на користь юридичних осіб через САКР, зараховуються на відповідні рахунки, як правило, у день їх приймання або в строки, що обумовлені договором. Для платежів, прийнятих через ЕККА та після завершення операційного часу, зарахування коштів має здійснюватися не пізніше наступного робочого дня.

Для платежів, прийнятих підрозділами ВАТ "Державного ощадного банку України", які розташовані в сільській місцевості, строк зарахування продовжується на час, потрібний для доставки документів до відповідної філії банку поштою або іншим зв'язком, а останнім - не пізніше наступного робочого дня. ( Пункт 15.28 розділу 1-а глави II в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

( Главу II доповнено розділом 1-а згідно з Постановою Нацбанку N 368 від 15.09.98 )

Розділ 1-б. Правила здійснення переказів готівки та виплати їх сум у готівковій формі

15.29. Установа банку приймає від юридичних і фізичних осіб (далі платник (ініціатор) готівку для здійснення переказу у внутрішньобанківській або внутрішньодержавній платіжних системах юридичній або фізичній особі (далі - переказ), а також видає готівку юридичним і фізичним особам за переказами без відкриття рахунків (далі - отримувач). Платник (ініціатор) та отримувач можуть бути як різними особами, так і однією і тією самою особою.

15.30. Плата за послуги з переказу готівки встановлюється установою банку залежно від застосовуваної платіжної системи.

15.31. За згодою сторін (банку отримувача та банку ініціатора) отримувачу переказу може бути надіслане повідомлення про надходження на його ім'я переказу в порядку, встановленому банком отримувача.

15.32. Для здійснення переказу платник (ініціатор) подає до установи банку - члена платіжної системи заповнену та засвідчену особистим підписом заяву про переказ (далі - заява).

Форма заяви про переказ та повідомлення про отримання переказу визначається платіжною системою і має містити відповідні реквізити, передбачені зразком (додатки 3-д, 3-ж, 3-і, 3-к).

15.33. Після прийняття заяви працівник установи банку, який здійснює операції з приймання переказів, перевіряє повноту заповнення заяви, звіряє відповідність зазначених у заяві сум цифрами і словами, нараховує плату за здійснення операції, приймає готівку з поаркушним перерахуванням.

15.34. Якщо банк використовує внутрішньобанківську платіжну систему, то працівник установи банку вносить дані, що зазначені в заяві, до форми заяви в електронному вигляді та надсилає запит щодо отримання реєстраційного номера до головного банку.

15.35. Після отримання реєстраційного номера переказу працівник установи банку роздруковує один примірник заяви, проставляє на ньому особистий підпис та відбиток печатки і надає його платнику (ініціатору). Працівник банку попереджає платника (ініціатора) про потребу повідомлення ним отримувача про здійснення переказу (якщо інформація про це не передбачена заявою) та про реєстраційний номер переказу.

15.36. У разі використання внутрішньодержавної платіжної системи реєстрація переказів та присвоєння реєстраційного номера проводиться установою банку, що здійснює переказ.

Після закінчення операційного дня працівник установи банку, який здійснював перекази, формує і друкує зведений реєстр прийнятих переказів (додаток 3-з) і звіряє його з даними фактичного залишку готівки в касі. На загальну суму прийнятої готівки відповідно до зведеного реєстру складається приходний касовий ордер, який разом з реєстром і заявами додається до касових документів дня.

15.37. У разі звернення до установи банку отримувача переказу з вимогою про виплату суми переказу працівник установи банку, який має здійснити видачу готівки отримувачу, перевіряє наявність інформації про надходження переказу.

15.38. У разі підтвердження інформації про надходження переказу працівник установи банку отримує заповнене повідомлення про одержання переказу (далі - повідомлення), перевіряє повноту його заповнення і відповідність даних, наведених у ньому, даним отримувача, зазначеним в електронному документі або в розрахункових документах. Для отримувача фізичної особи працівник установи банку перевіряє паспорт або документ, що його замінює. Для отримувача - юридичної особи працівник установи банку перевіряє паспорт або документ, що його замінює, керівника або уповноваженої ним особи. Якщо переказ на ім'я юридичної особи отримує уповноважена керівником особа, то ця особа подає ще й належним чином оформлену довіреність.

15.39. На підставі повідомлення працівник установи банку вносить інформацію про виплату переказу до системи грошового переказу. Працівник установи банку роздруковує один примірник повідомлення, проставляє на ньому особистий підпис та відбиток печатки і надає його отримувачу коштів разом з готівкою за переказом.

15.40. Часткова виплата переказів не допускається.

15.41. Після закінчення операційного дня працівник установи банку, який здійснював виплату готівки за переказами отримувачам, формує і друкує зведений реєстр виплачених переказів (додаток 3-л) і звіряє з його даними фактичний залишок готівки. На загальну суму виплачених переказів відповідно до зведеного реєстру складається видатковий касовий ордер, який разом з реєстром, повідомленнями та засвідченими довіреностями на уповноважених осіб додається до касових документів дня (якщо виплата готівки здійснюється за генеральною довіреністю, то до касових документів дня додається її копія, засвідчена уповноваженим працівником банку).

15.42. Якщо установа банку не може здійснити виплату отримувачу переказу готівкою у зв'язку з тим, що він протягом тридцяти робочих днів із дня надходження цієї суми не з'явився до банку, то установа банку отримувача зобов'язана протягом трьох робочих днів повернути відповідну суму установі банку платника (ініціатора). (Главу II доповнено розділом 1-б згідно з Постановою Національного банку N 132 від 09.04.2002)

Розділ 2. Порядок здійснення операцій в вечірніх касах

а) порядок приймання вечірніми касами готівки від підприємств, установ, організацій і населення

16. Приймання грошей від підприємств, об'єднань, установ, організацій і населення після закінчення операційного дня здійснюють вечірні каси. Час роботи цих кас оголошується. Прийняті гроші повинні бути зараховані на відповідні рахунки не пізніше наступного робочого дня. Провадити будь-які видаткові операції, за винятком операцій за вкладами та з цінними паперами, працівникам вечірніх кас забороняється.

Установи банків, які не мають вечірніх кас, приймають гроші у випадку доставлення їх після операційного дня клієнтами в порядку, встановленому для вечірніх кас.

17. Приймання грошей і видача вкладів і цінних паперів вечірніми касами здійснюється касиром під контролем бухгалтера-контролера, з яким укладається Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність за схоронність грошей і інших цінностей (додаток N 7) і який має право контрольного підпису від імені установи банку, за приходними касовими документами за формами, встановленими для денних кас, а в опломбованих сумках - за Супровідними відомостями до сумки з грошовою виручкою (додаток N 8).

Гроші, прийняті до вечірньої каси, повинні бути упаковані у встановленому порядку.

18. При здаванні грошей особа, яка здає готівку, заповнює приходний документ на внесення готівки і передає цей документ бухгалтеру-контролеру, який після перевірки передає його до каси.

19. Прийнявши гроші касир підписує приходні документи, проставляє на них штамп Вечірня каса і видає квитанцію за двома підписами (бухгалтера-котролера і касира), завірену печаткою вечірньої каси, закріпленою за касиром.

Після закінчення приймання грошей касир і бухгалтер звіряють суму готівки з даними касового журналу і приходних документів і підписують касовий журнал.

20. Гроші, що надійшли, приходні, видаткові касові документи, касові журнали касові документи, касовий журнал і печатка після закінчення операцій вечірньої каси зберігаються в грошовому сховищі (сейфі). Грошове сховище (сейф) замикається на два ключі - касира і бухгалтера-контролера, опечатується їх печатками і здається під охорону у встановленому порядку під розписку в Контрольному журналі на осіб, що допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ (додаток N 9). ( Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

21. Вранці наступного робочого дня працівники вечірньої каси приймають грошове сховище (сейф) від охорони і здають гроші, приходні документи завідуючому касою під розписку в касовому журналі вечірньої каси. Касовий журнал після цього передається бухгалтером-контролером головному бухгалтеру.

Завідуючий касою передає приходні і видаткові документи головному бухгалтеру, який підраховує за документами загальну суму надходжень і звіряє її з загальною сумою приходу по касовому журналу, підписує касовий журнал і передає його для запису в бухгалтерському обліку. Приходні документи головним бухгалтером повертаються завідуючому касою, а ордери передаються операційним працівникам для запису на рахунки клієнтів. ( Абзац другий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

22. При здійсненні в вечірніх касах операцій без бухгалтера-контролера касир приймає гроші з використанням контрольного касового апарата або комп'ютерної програми САКР. Печатка, що знаходиться в касі, вилучається. ( Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

23. Контрольний касовий апарат пломбується завідуючим касою, якщо це передбачено конструкцією апарата. Ключ від підсумовуючого лічильника видається касиру, ключ для погашення підсумовуючого лічильника - завідуючому касою.

24. У вечірній касі вивішується оголошення про те, що квитанції, які видаються клієнтам, повинні мати відбиток штампа контрольного касового апарата з зазначенням суми внеску. В оголошенні повинно бути вказано, що квитанції без підпису касира і відбитку штампа контрольного касового апарата, а також з виправленими або проставленими у відбитку штампа сумами і датами від руки є недійсними. Зразок відбитку вміщується в оголошенні.

25. Після перевірки поданих клієнтом документів і прийняття грошей касир підписує документи і споряджає квитанцію разом з об'явою на внесення готівки на зворотньому боці відбитком штампа контрольного касового апарата. Квитанцію касир видає вкладнику грошей, а об'яву залишає в себе.

Відбиток штампа контрольного касового апарата з неправильно набраною сумою на приходному документі і на квитанції касир закреслює і за своїм підписом на ньому робить надпис: "Не враховувати". Приходні документи касир залишає в себе.

26. Після закінчення приймання грошей касир виймає з контрольного касового апарата контрольну стрічку, викреслює з неї усі неправильно зараховані підсумовуючим лічильником суми згідно з зіпсованими документами, що в нього залишилися, підраховує загальну суму і звіряє її з фактичною наявністю грошей і учиняє всі необхідні записи в Книзі обліку показників лічильників контрольного касового апарата та сум готівки, що прийнята вечірньою касою (додаток N 10).

Загальну суму прийнятих грошей касир записує цифрами і літерами в контрольній стрічці, проставляє дату і засвідчує своїм підписом усі зроблені в контрольній стрічці записи і виправлення.

27. Вранці наступного робочого дня касир вечірньої каси звітує перед завідуючим касою у порядку, викладеному в п.14, під розписку в контрольній стрічці.

28. Завідуючий касою до прийняття цінностей і документів зобов'язаний:

- попередньо пересвідчитися, чи не проводилося погашення підсумовуючого лічильника контрольного касового апарата. При встановленні факту погашення підсумовуючого лічильника службові особи, відповідальні за збереження цінностей, *) негайно встановлюють причини, складають і підписують відповідний акт, і керівник установи банку вживає необхідні заходи;

*) Тут і надалі під службовими особами, відповідальними за схоронність цінностей, маються на увазі керівник, головний бухгалтер, завідуючий касою установи банку.

- перевірити відповідність порядкових номерів від першої до останньої операції в контрольній стрічці з приходними документами і провести погашення підсумовуючих лічильників. ( Абзац третій пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

Після приймання цінностей і документів завідуючий касою передає документи та контрольну стрічку головному бухгалтеру (його заступнику).

В тих установах, де здійснення операцій на контрольному касовому апараті проводиться завідуючим касою, його обов'язки, передбачені цим пунктом та п.23, покладаються на керівника установи банку.

29. Головний бухгалтер (його заступник) після підрахунку за документами загальної суми надходжень співставляє її з результатом, записаним у контрольній стрічці, перевіряє обгрунтованість внесення виправлень до стрічки, а також відповідність в ній порядкових номерів від першої до останньої операції.

Ця перевірка оформляється підписом головного бухгалтера (його заступника) в контрольній стрічці, яка разом з документами передається працівнику бухгалтерії для складання касового журналу.

Після перевірки касовий журнал підписується працівником, який його склав, і головним бухгалтером (його заступником). Приходні документи повертаються завідуючому касою, а ордери передаються операційним працівникам. Касовий журнал разом із контрольною стрічкою передається для запису в бухгалтерському обліку.

Контрольні стрічки підшивають разом з приходними касовими журналами, або на розсуд головного бухгалтера - разом з касовими документами.

30. Приймання грошей, що надійшли до вечірньої каси, може проводитись службовими особами, відповідальними за схоронність цінностей, без прибуття працівників цієї каси вранці наступного дня до установи банку.

Запасні ключі від грошового сховища (сейфа) закріплюються за керівником і завідуючим касою, які разом з головним бухгалтером приймають від охорони грошове сховище (сейф) вечірньої каси. В разі наявності у грошового сховища (сейфа) одного ключа, запасний ключ закріплюється за завідуючим касою. Запасний ключ від шафи або шухляди столу, де касир вечірньої каси зберігає контрольний журнал на осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ, закріплюється за завідуючим касою.

31. Приймання грошей проводиться службовими особами, відповідальними за схоронність цінностей, у встановленому порядку під розписку в контрольній стрічці касового апарата або касовому журналі. При виявленні невідповідності суми грошей даним приходних документів і сумі, показаній у стрічці касового апарата, вони складають акт і з'ясовують причини цієї невідповідності.

Після приймання цінностей і перевірки документів контрольний журнал на осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ, вкладається службовими особами в грошове сховище (сейф), яке замикається керівником установи і завідуючим касою.

32. Якщо прийняті касиром вечірньої каси гроші можуть бути сформовані і упаковані ним до закриття цінностей установи банку, гроші, приходні й інші документи від працівників вечірньої каси повинні бути того ж дня прийняті, перевірені і замкнені службовими особами, відповідальними за схоронність цінностей, в грошовому сховищі в порядку, встановленому цією Інструкцією.

Гроші і документи вечірньої каси зберігаються у цих випадках у грошовому сховищі, шафі або на стелажі, де знаходяться гроші оборотної (операційної) каси, але окремо від неї або інших цінностей.

33. У випадках ремонту контрольного касового апарата механік у присутності завідуючого касою і касира погашає підсумовуючий лічильник контрольного касового апарата і складає акт, в якому вказуються показання підсумкового лічильника і контрольного лічильника гашення до початку ремонту і після закінчення ремонту. Акт підписується механіком, завідуючим касою і касиром і зберігається у головного бухгалтера (його заступника) в окремій справі.

б) порядок приймання вечірніми касами сумок (мішків) з готівкою і іншими цінностями від інкасаторів Національного банку, станцій залізниць і підприємств зв'язку

34. Приймання касиром вечірньої каси сумок (мішків) з готівкою від старшого бригади інкасаторів проводиться в присутності всіх інкасаторів цієї бригади. Водій автомашини, на якій проводилося збирання грошової виручки, повинен знаходитись в приміщенні установи банку або в автомашині до закінчення приймання сумок з цінностями.

При здачі сумок (мішків) з грошовою виручкою інкасатори пред'являють накладні до сумки з грошовою виручкою, при здачі сумок з валютними цінностями - Супровідну відомість до сумки з валютними і іншими цінностями (додаток N 11) та явочні Картки (додаток N 12) бухгалтеру-контролеру вечірньої каси, який перевіряє відповідність записів у накладних (супровідних відомостях) і явочних картках, реєструє належні до приймання від інкасаторів сумки (мішки) в Журналі обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою і порожніх сумок (додаток N 13) у двох примірниках і в міру реєстрації передає накладні (супровідні відомості) касирові. В журналі в графі "Примітка" повинні показуватися виявлені при прийманні виправлення в явочних картках без відповідних обмовок, розбіжностей записів в явочних картках з накладними (супровідними відомостями) тощо. Кількість і номери порожніх сумок (мішків), належних до здачі у касу, бухгалтер-контролер встановлює за даними в явочних картках і за фактичною наявністю порожніх сумок.

Після цього бухгалтер-контролер перевіряє відповідність кількості сумок (мішків), які здають інкасатори до каси даним Довідки про видачу інкасаторам сумок (мішків), явочних карток (додаток N 14), а потім явочні картки повертає інкасаторам.

Касир при прийманні сумок (мішків) з готівкою перевіряє:

а) чи не мають сумки (мішки) з грошима, що надійшли, яких-небудь зовнішніх пошкоджень і інших дефектів (латок, зовнішніх швів), розривів тканини, невіджатих і пошкоджених пломб, розриву шпагату або вузлів на шпгаті тощо);

б) виразність відбитків пломбірів і відповідність їх завіреним зразкам;

в) відповідність номерів сумок, які здаються інкасаторами, номерам, вказаним у накладних;

г) відповідність кількості мішків з монетою, а також загальної суми виручки, що приймається, записам у накладних.

35. Після приймання сумок (мішків) за кожним маршрутом (заїздом) касир, бухгалтер-контролер і всі інкасатори бригади підписують обидва примірники журналу обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок і другий його примірник, скріплений печаткою вечірньої каси, видають старшому бригади інкасаторів.

Касир під контролем бухгалтера-контролера проводить підрахунок сумок (мішків), які вкладаються у грошове сховище (сейф), прийнятих по маршруту (заїзду), і разом з бухгалтером-контролером звіряють їх з кількістю, вказаній у журналі обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок, і замикають сховище (сейф) на два ключі, один з яких знаходиться у касира, другий - у бухгалтера-контролера.

Про загальну кількість прийнятих за всіма маршрутами сумок (мішків) з готівкою і порожніх сумок складається Довідка про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки (додаток N 15), яка разом з першими примірниками журналів обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок зберігається в окремій папці.

36. При пред'явленні інкасаторами до здачі дефектних сумок (мішків) з готівкою або іншими цінностями (сумнівність пломби, відрив пломби від шпагату, пошкодження сумки (мішка) або замка тощо), невідновність записів у накладній про суму проінкасованої виручки цифрами і літерами, а також у випадку розходження суми грошової виручки, вказаної в накладній, з сумою, показаною в явочній картці, касир у присутності бухгалтера-контролера і інкасаторів, які пред'явили такі сумки (мішки), розкривають їх і перераховують повністю гроші і цінності, що знаходяться в них. Розкриття сумок (мішків), які мають дефекти, і поаркушний (поштучний) перерахунок грошей і цінностей, що знаходяться в них, на розсуд керівника установи банку, може проводитися в присутності представників підприємств (організацій), яким ці гроші і цінності належать.

37. У всіх випадках прийняття дефектної сумки (мішка) про результати перерахування грошей і цінностей, що знаходяться в ній, складається акт у трьох примірниках. Акт підписується всіма особами, які були присутні при прийнятті і перерахуванні грошей і цінностей. В акті вказується дата прийняття і розкриття сумки (мішка), її номер, за якою організацією вона закріплена, ким, в якому приміщенні і в чиїй присутності проведено перерахування, які пошкодження були виявлені, в якій упаковці були гроші і цінності, сума вкладених грошей і цінностей за даними супровідного документа і яка сума фактично виявилася в сумці (мішку) за видами і вартостями цінностей.

Перший примірник акта залишається у справах установи банку разом з супровідним документом, другий - з повідомленням про факт недостачі цінностей і речовими доказами (сумкою (мішком), пломбою, упаковкою, шпагатом та ін.) в необхідних випадках передається правоохоронним органам, третій надсилається організації, яка здала цінності інкасатору.

При недостачі в інкасаторів сумки (мішка) з цінностями, явочної картки, порожньої сумки (мішка) або при виявленні недостачі грошей і цінностей в сумці (мішку), яка мала будь-які зовнішні пошкодження та інші дефекти, а також у випадку неявки інкасаторів з маршрута в установлений строк начальник відділу (дільниці) інкасації (черговий інкасатор) або бухгалтер-контролер негайно повідомляють про це керівника установи банку, начальника відділу (дільниці) інкасації, а при необхідності - Голову правління Республіканського банку Криму, начальника регіонального управління НБУ та начальника управління інкасації Національного банку України.

38. За письмовим розпорядженням керівника установи банку може бути встановлений порядок здачі готівки в вечірню касу підприємствами, установами і організаціями в опломбованих сумках за супровідною відомістю до сумки з грошовою виручкою. У цих випадках установа банку видає кожному підприємству, установі, організації парну кількість інкасаторських сумок. Зразки пломб госпорганів завіряються порядком, викладеним в п.181. ( Абзац перший пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

Госпорган на здачу готівки виписує до кожної сумки супровідну відомість до сумки з грошовою виручкою в трьох примірниках, з яких перший вкладається в сумку, другий і третій пред'являються бухгалтеру-контролеру вечірньої каси.

Бухгалтер-контролер реєструє за накладними до сумок з грошовою виручкою в журналі обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок, касир приймає сумки з готівкою у порядку, викладеному в п.34, і видає представнику госпоргану копії супровідних відомостей до сумок з грошовою виручкою, підписані касиром і бухгалтером-контролером і завірені печаткою каси.Порожні сумки представнику госпоргану касир вечірньої каси видає під розписку в окремій книзі.

В разі необхідності за письмовим розпорядженням керівника установи банку на касира і бухгалтера-контролера можуть бути покладені обов'язки по розкриттю сумок і перерахуванню готівки в них порядком, викладеним в п.50.

39. Прийняття сумок з виручкою станцій залізниць і сумок з грошовою наявністю підприємств зв'язку працівники вечірніх кас проводять у такому порядку:

а) представник вузла або кущового відділення зв'язку, доставивши в установу банку сумку з виручкою станцій залізниць, розкриває в присутності працівників вечірньої каси страховий мішок і передає бухгалтеру-контролеру банку два примірники Шляхової відомості на збирання виручки залізничних станцій (додаток N 16) і конверт з накладними до сумок (додаток N 17), а касиру - сумку з виручкою;

б) сумки з готівкою підприємств зв'язку здаються представником вузла або кущового відділення зв'язку при Реєстрах сумок з готівкою підприємств зв'язку, що були здані установі банку (додаток N 18), у двох примірниках, які пред'являються бухгалтеру-контролеру вечірньої каси;

в) касир вечірньої каси проводить прийняття і перевірку сумок станцій залізниць і підприємств зв'язку в порядку, вказаному в п.34;

г) бухгалтер-контролер перевіряє відповідність прийнятих сумок і накладних до них записам в реєстрі або шляховій відомості.

Якщо серед доставлених сумок з виручкою станцій залізниць виявиться дефектна сумка (сумнівна пломба, відрив пломби від шпагату, пошкодження сумки або замка і ін.), то така сумка розкривається і гроші перераховуються в присутності представника вузла або кущового відділення зв'язку. Про розкриття сумки і результати перерахування грошей і чеків складається акт у трьох примірниках за підписами працівників банку і представника підприємства зв'язку. Перший примірник акта передається підприємству зв'язку, другий надсилається управлінню залізниці, а третій - залишається в установі банку при супровідній відомості. В такому ж порядку складається акт у випадку недостачі сумки.

Дефектну сумку з готівкою підприємств зв'язку установа банку повертає представнику вузла або кущового відділення зв'язку, про що робиться відповідна позначка в реєстрі, в графі "Примітка" за підписами працівників банку і представника підприємства зв'язку.

У прийнятті сумок станцій залізниць видається розписка на других примірниках шляхових відомостей, а в прийнятті сумок з готівкою підприємств зв'язку - на других примірниках реєстрів. Розписка видається за підписами касира і бухгалтера-контролера вечірньої каси з доданням печатки каси установи банку.

40. Після прийняття сумок перші примірники шляхових відомостей і реєстрів використовуються як реєстраційні журнали обліку прийнятих сумок з грошима і зберігаються в установі банку в окремій справі. Про загальну кількість прийнятих сумок підприємств зв'язку і станцій залізниць і оголошеній сумі вкладених до них грошей і інших цінностей робляться відповідні записи в довідці про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки.

41. Касир і бухгалтер-контролер вечірньої каси після закінчення приймання сумок зобов'язані звірити загальну кількість вкладених в грошове сховище (сейф) і перерахованих відповідно до п.35 сумок з грошима і цінностями і порожніх сумок з даними довідки про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки та здати грошове сховище (сейф) під охорону.

Документи, на підставі яких проводилося приймання сумок з готівкою і іншими цінностями, зберігаються разом з проінкасованою виручкою.

42. Вранці наступного дня касир і бухгалтер-контролер вечірньої каси здають:

- сумки з проінкасованою грошовою виручкою, накладні і супровідні відомості до цих сумок, а також порожні сумки - в касу перерахування в порядку, встановленому п.48;

- мішки (сумки) з готівкою кас банку при підприємствах і організаціях і накладні до них - завідуючому касою під розписку в довідці про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки.

43. Завідуючий касою розкриває мішки (сумки) з готівкою каси банку при підприємствах і організаціях у присутності касира і бухгалтера-контролера вечірньої каси і перевіряє грошові білети за пачками і корінцями, а монету за підписами на ярликах, прикріплених до мішків.

Після співставлення фактичної наявності грошей з даними супровідної відомості завідуючий касою установи банку підписує цю відомість і накладну до неї і передає накладну для оформлення операції, пов'язаної з зарахуванням грошей, в операційну касу і на рахунок підприємства, організації, а супровідну відомість надсилає для додання до касових документів дня.

44. Якщо за умовами роботи вечірньої каси прийнята напередодні готівка від кас установи банку при підприємствах і організаціях не може бути передана завідуючому касою, сумки (мішки) з готівкою працівниками вечірньої каси передаються під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) касиру (контролеру), який очолює касу перерахування, для подальшої передачі їх відповідно до п.36 завідуючому касою установи банку. Сумки (мішки) у цьому випадку розкриваються завідуючим касою в присутності касира (контролера).

Розділ 3. Організація і порядок роботи
каси перерахування

45. Перерахування грошей проводиться касирами лічильних бригад каси перерахування. Кожна бригада очолюється контролером. Обов'язки контролера лічильної бригади покладаються на касового або бухгалтерського працівника, який має досвід роботи в касі перерахування, з укладенням відповідного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

46. Якщо в касі перерахування одна бригада, касири на час обідньої перерви можуть зберігати готівку, яка в них є, в загальній металевій шафі. У цих випадках кожен касир зобов'язаний свої гроші вкласти в окремий мішок, який щільно зав'язати шпагатом, а на його кінці накласти пломбу. Шафа замикається на два ключі: контролера бригади і одного з касирів. Закриття і відкриття шафи проводиться в присутності всіх касирів бригади. При наявності в касі декількох бригад, для них встановлюється двозмінна обідня перерва.

47. Сумки з готівкою і накладні до них контролери бригад приймають від касира і бухгалтера-контролера вечірньої каси під розписку в довідці про прийняття вечірньою касою сумки (мішка) з готівкою і порожні сумки.

Прийняття сумок контролерами бригад проводиться за журналом обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок або накладними до сумок з грошовою виручкою в порядку, передбаченому літерами "а", "в" і "г" п.34 і п.37.

Після цього касир вечірньої каси передає касиру (контролеру), який очолює касу перерахування, порожні інкасаторські сумки, журнали обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок, шляхові відомості на збирання виручки залізничних станцій, реєстри сумок з готівкою підприємств зв'язку, що були здані установі банку і довідку про видачу інкасаторам сумок, мішків, явочних карток, який перевіряє відповідність номера сумки номеру, вказаному в журналі обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок.

48. Доставлені протягом операційного дня сумки з готівкою, в тому числі вузлами і відділеннями зв'язку, приймаються контролером бригади в порядку, передбаченому пп.34-40, у присутності бухгалтера-контролера. На час прийняття сумок візуальний контроль за роботою касирів бригади здійснюється іншим касовим працівником.

49. Контролер бригади протягом робочого дня зберігає прийняті сумки з готівкою в металевій шафі, візку або шухляді спеціального столу, які замикаються.

Облік сумок і результатів перерахування ведеться контролером бригади в Контрольних відомостях перерахування виручки (додаток N 19) в одному примірнику або Зведених відомостях обліку перерахування готівки сумок станцій залізниць (додаток N 20) - в двох примірниках.

50. Контролер бригади видає касирам для перерахування по одній сумці, попередньо записуючи її номер в контрольну або зведену відомість.

Касир розкриває сумку способом розрізання одного оберту шпагату під наглядом контролера, виймає з неї гроші і чеки й передає сумку контролеру, залишаючи пломбу в себе. Контролер перевіряє, чи всі гроші і чеки вийняті із сумки, достає з неї супровідну відомість, а із сумки з виручкою станцій залізниць також квитанцію, і залишає сумку та ці документи у себе для контролю.

Пломба із шпагатом від розкритої сумки зберігається у касира до закінчення перерахування вкладених в сумку цінностей. При недостачі грошей пломба разом із шпагатом і актом пред'являється здавальнику грошей для огляду, якщо він того вимагає. У цих випадках пломба від сумки зберігається у контролера бригади 10 робочих днів.

51. Після перерахування цінностей касир повідомляє контролеру фактично виявлені в сумці суми грошей і чеків. Контролер звіряє названі суми з сумами, зазначеними на лицьовій і зворотній сторонах супровідної відомості.

Чеки, які надійшли в сумках, перевіряються касиром і контролером бригади щодо правильності оформлення (наявність підписів, відповідність суми літерами сумі цифрами, на чеках - календарного штемпелю залізничної станції, підприємства (організації), який підтверджує прийняття їх у сплату, і підпису службової особи підприємства (організації).

При тотожності сум, названих касиром і показаних у супровідній відомості, контролер передає для підпису касиру супровідну відомість, а в необхідних випадках - і квитанцію. Після цього контролер скріплює відомість і квитанцію своїм підписом і записує суми в контрольну або зведену відомість. Касир ховає перераховані гроші в шухляду свого столу і передає контролеру лічильної бригади чеки під розписку в Контрольному листі касира-рахівника (додаток N 21) з зазначенням кількості чеків і суми.

52. При розходженні суми, фактично виявленої в сумці, з сумою, показаною в супровідній відомості, касир зобов'язаний звірити з контролером суму перерахованих грошей за номіналами і повторно перерахувати грошові білети того номіналу, в сумі якого виявлені розходження.

При підтвердженні недостачі або надлишку складається акт на лицьовій стороні супровідної відомості, накладній і квитанції до сумки за підписами касира і коктролера, а також представника організації, яка здавала грошову виручку, якщо він був присутнім при перерахуванні грошей.

Про недостачу грошей або чеків у сумі понад 10 грн. контролер ставить до відома завідуючого касою, а в необхідних випадках - керівника установи банку. ( Абзац третій пункту 52 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

Чеки, які не можуть бути прийняті установою банку, повертаються залізничній станції або підприємству зв'язку в порядку, викладеному в п.п.53 і 62.

На зворотній стороні цього чека, супровідній відомості, накладній і квитанції робиться відмітка про причину повернення за підписами касира і контролера. Чек вкладається в порожню сумку, яка пломбується касиром, що проводив перерахування цінностей. До сумки прикріплюється ярлик із зазначенням станції призначення і суми чека.

Чеки, які не можуть бути прийняті установою банку через відсутність на звороті відбитку штампа підприємства (організації і підпису службової особи, надалі, до одержання від підприємства (організації) підтвердження, зберігаються в грошовому сховищі банку і обліковуються в номінальній сумі на позабалансовому рахунку N 9819. На звороті супровідної відомості і накладної робиться відмітка за підписами касира і контролера банку про причини неприйняття чека. ( Абзац шостий пункту 52 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

Недостачі і надлишки грошей, що виявлені при перерахуванні, реєструються в касі перерахування в Картках обліку прорахунків, виявлених у сумках з виручкою магазинів (додаток N 22), і Картках обліку прорахунків, виявлених касиром банку (додаток N 23) по окремих торгових і інших підприємствах і організаціях, а також по кожному касиру, який встановив недостачу або надлишок.

Керівники установ банків зобов'язані вживати заходи для наведення порядку здачі грошової виручки торговими і іншими підприємствами.

53. На виявлені при перерахуванні неплатіжні і фальшиві грошові білети і монету на супровідній відомості, накладній і квитанції до сумки складається акт з зазначенням серії, номера і номіналу кожного білета, суми монети.

( Абзац другий пункту 53 розділу 3 глави II виключено на підставі Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

Про виявлені фальшиві грошові білети та монету надсилається повідомлення правоохоронним органам." Неплатіжні грошові білети і монета надсилаються на експертизу. ( Пункт 53 доповнено абзацом третім згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

54. Передача протягом дня сумок з готівкою від одного контролера іншому проводиться під розписку на зворотній стороні контрольної відомості перерахування виручки з зазначенням номерів і загальної кількості (літерами) переданих сумок.

55. Після розкриття всіх сумок і перерахування готівки контролери бригад у контрольних відомостях виводять суми перерахованої грошової виручки по кожному касиру і передають супровідні відомості і накладні до сумок, а також Зведені відомості і чеки касиру (контролеру), який очолює касу перерахування. Чеки передаються під розписку в контрольному листі касира-лічильника з зазначенням кількості чеків і суми. Цей касир (контролер), перевіривши заповнення у супровідних відомостях і накладних даних про недостачі, надлишки, неплатіжні і фальшиві білети і монети, про недостачі, надлишки і дефектні чеки, передає операційним працівникам накладні від сумок, чеки і зведені відомості про результати перерахування виручки залізничних станцій. Чеки передаються операційному працівнику під розписку в розносній книзі з зазначенням кількості чеків і суми.

Накладні до сумок передаються обліково-операційним працівникам для запису результатів перерахування виручки в касовий приходний журнал і відображення в бухгалтерському обліку.

В установах банків, що приймають виручку тільки однієї станції, зведена відомість не складається, а записи в бухгалтерському обліку по цій операції здійснюються на підставі накладної, завіреної підписами касира і контролера.

56. Наприкінці дня касир проводить звірку відповідності суми перерахованої і запакованої ним готівки даним контрольної або зведеної відомості, яка оформлюється підписами касира і контролера під загальною сумою грошей, перерахованих касиром. У такому ж порядку проводиться звірка при виникненні потреби в передачі грошей завідуючому касою протягом операційного дня.

57. Грошові білети і монета, з яких не можна сформувати повні пачки, корінці, тюбики, пакети і мішки, передаються за вказівкою касира (контролера), який очолює касу перерахування, для об'єднання і упаковки під розписку в контрольних листах спеціально виділеному одному або декільком касирам, які їх обробляють і формують у встановленому порядку, після чого готівка передається завідуючому касою під розписку в контрольному листі.

58. Після здачі касирами грошей контролери лічильних бригад звіряють виведені в контрольних відомостях суми перерахованої грошової виручки кожним касиром з підсумками контрольних листів. Загальну суму контрольних відомостей з урахуванням надлишків і недостач контролери бригад порівнюють з оголошеною сумою вкладення грошей до сумок, прийнятих ними для розкриття і перерахування, і передають контрольні відомості, контрольні листи касирів і порожні сумки касиру (контролеру).

59. Касир (контролер) перевіряє відповідність кількості порожніх сумок, повернених контролерами бригад, кількості сумок, одержаних ними для перерахування, і повноту здачі грошей. Після вказаної перевірки касир (контролер), який очолює касу перерахування, передає документи про перерахування готівки завідуючому касою.

60. Завідуючий касою звіряє відповідність суми грошей, прийнятої ним від касирів, даним контрольних відомостей, розписується в довідці про прийняті вечірньою касою сумки (мішка) з готівкою і порожні сумки, про суму грошей, одержану ним до оборотної (операційної) каси, передає шляхові відомості, реєстри і журнал обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок, а також контрольні відомості перерахування виручки головному бухгалтеру установи банку. Контрольні листи касирів повертаються касиру (контролеру) і зберігаються протягом 10 робочих днів.

61. Головний бухгалтер (його заступник) перевіряє повноту надходження грошей до операційної каси і підписує довідку про прийняття вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки.

Супровідні контрольні та зведені відомості, а також довідка про загальну суму виручки, яка здана інкасаторами за журналом обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок та довідкою про видачу інкасаторам сумок, мішків, явочних карток підшиваються до касових документів дня.

62. Касир (контролер) передає після закінчення дня або у міру перерахування порожні сумки торговельних підприємств, організацій, підприємств зв'язку, станцій залізниць з вкладеними у них квитанціями і неприйнятими до сплати чеками, дільниці інкасації завідуючому касою під розписку в окремій книзі з зазначенням часу здачі і кількості сумок.

Передача порожніх сумок дільницею інкасації, завідуючим касою або безпосередньо касиром (контролером), який очолює касу перерахування, представнику вузла, кущового відділення зв'язку проводиться:

- для підприємств зв'язку під розписку в окремій книзі з зазначенням у ній дати, найменування вузла або кущового відділення зв'язку, кількості і номерів сумок;

- для станцій залізниць за Пересильною відомістю роздачі порожніх грошових сумок (додаток N 26), в якій у графі "Примітка" проти запису про сумку, в яку вкладені дефектні чеки, робиться відмітка "Цінна" і зазначається їх сума, позначена на ярлику, прикріпленому до сумки.

Відомість складається за кожною залізницею окремо на кожну її лінію в двох примірниках. Перший примірник вручається працівнику вузла або кущового відділення зв'язку, а другий - з розпискою представника вузла або кущового відділеня зв'язку залишається в установі банку і зберігається в окремій папці.

63. Перерахування сумок з валютними цінностями проводиться в такому порядку: контролер лічильної бригади видає для перерахування касирам по одній сумці, попередньо записавши в свій Контрольний лист прийнятих і виданих цінностей (додаток N 27) номер виданої сумки і прізвище касира; касир реєструє сумку в своєму контрольному листі.

Розкриття і перерахування валютних цінностей проводиться в порядку, викладеному в цьому розділі.

Після перерахування валютних цінностей по кожній сумці касир записує в свій контрольний лист і повідомляє контролеру суму фактично виявлених в сумці валютних цінностей по кожному найменуванню (коду).

Після розкриття всіх сумок з валютними цінностями контролер виводить в своїх контрольних листах загальну кількість виданих для перерахування сумок, сум за номіналом перерахованих цінностей по кожному касиру окремо, загальну суму перерахованих цінностей і проводить звірку відповідності сум перерахованих цінностей по кожному касиру з даними сум кожного касира і загальних сум з даними обліково-операційних працівників. Результати звірки оформлюються підписами.

64. Якщо в загальновстановлені вихідні дні інкасаторам проводиться збір виручки, а каса перерахування не працює, касир (контролер) передає напередодні цих днів у дільницю інкасації порожні інкасаторські сумки в порядку, зазначеному в п.62 цієї Інструкції, які зберігаються в сейфі або металевій шафі. ( Пункт 64 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

65. При перерахуванні проінкасованої виручки в неробочі дні прийняття і зберігання перерахованих грошей проводиться одним з касирів під контролем працівника, який очолює касу перерахування. Перелік осіб, на яких покладаються зазначені операції, оформлюється наказом по установі банку. Вказані працівники перевіряють, чи всі гроші і документи вкладені в грошове сховище (сейф), замикають його на два ключі, один з яких зберігається у касира, а другий - у контролера. Сейф опечатується печатками цих осіб і здається під охорону у встановленому порядку.

Перерахована в неробочі дні виручка може здаватися касиру і бухгалтеру-контролеру вечірньої каси, про що видається наказ по установі банку. Вказана виручка зберігається в окремому сховищі.

( Пункт 66 виключено на підставі документа Нацбанку N 255 від 31.05.95 ) 66. В касі перерахування, приходних та вечірніх касах за погодженням з профкомом може запроваджуватися бригадна форма організації праці при обробці готівки.

66. У касі перерахування за наказом керівника установи банку може запроваджуватися бригадна форма організації праці при обробці готівки. ( Пункт 66 в редакції Постанови Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

Розділ 4. Порядок роботи кас банків
при підприємствах і організаціях

67. Каса банку при підприємстві (організації) створюється на підставі Договору на організацію каси банку при підприємствах (додаток N 28) і очолюється старшим касиром, який призначається керівником установи банку і здійснює керівництво і контроль за роботою касового апарату. ( Абзац перший пункту 67 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

Гроші, що надійшли до кас банків при підприємствах (організаціях), мають бути в той же день доставлені через інкасаторів в установу банку.

Для перевезення грошей за касою закріплюється необхідна кількість брезентових стандартних мішків (сумок), на кожному з яких проставляється порядковий номер і надпис найменування банку.

68. При здачі виручки касир, кіоскер (секціонер) підприємства пред'являє касиру каси установи банку приходний документ, виписаний ним у двох примірниках під копіювальний папір на бланках типової форми, встановленої на підприємстві, і готівку.

Перевіривши правильність складання документа, касир каси банку перевіряє відповідність зазначених сум цифрами і літерами і після приймання грошей розписується на обох примірниках документа з проставленням іменного штампа. Другий примірник документа касир скріплює печаткою установи банку і видає його особі, яка внесла гроші, перший примірник залишає в себе.

69. Керівник установи банку може встановлювати порядок здачі виручки в касу банку в опломбованих інкасаторських сумках. У таких випадках керівник підприємства представляє зразки відбитків печаток або пломбірів, якими будуть опечатуватись (опломбовуватись) сумки з грошима.

При здачі грошової виручки в інкасаторській сумці касир підриємства виписує у трьох примірниках супровідну відомість до сумки грошовою виручкою. Перший примірник відомості вкладається в сумку, а другий і третій разом з сумкою касир підприємства пред'являє старшому касиру каси банку.

70. Старший касир при одержанні сумки перевіряє її справність, цілісність шпагату, тотожність відбитку пломбіра (печатки) зразку. Після приймання сумки з виручкою старший касир розписується на копії супровідної відомості, проставляє на ній печатку установи банку, а потім видає цей документ касиру підприємства.

71. Розкриття сумок і перерахування грошей проводяться відповідно до пп.59, 51 касирами каси банку під контролем старшого касира або контролера каси банку в присутності представника підприємства.

72. Касир каси банку обробляє, формує і пакує готівку в порядку, встановленому пп.96-104, і після звірки відповідності готівки даним контрольних відомостей або приходним документам здає наприкінці дня старшому касиру в порядку, встановленому пп.56, 57.

73. Старший касир підраховує в контрольних відомостях суму прийнятої і перерахованої грошової виручки кожним касиром, звіряє суму з підсумками їх контрольних листів і передає накладні і порожні сумки головному касиру підприємства.

Загальну суму контрольних відомостей старший касир звіряє з підсумком відомості, складеної головним касиром підприємства про суму зданої виручки в касу банку. Звірка оформляється підписами старшого касира каси банку на відомості підприємства і головного касира цього підприємства на одній з контрольних відомостей каси банку.

74. Після закінчення приймання грошей касир каси банку, який здійснює облік прийнятих грошей, один (без старшого касира), проводить звірку і підбиває підсумок дня в присутності і під контролем головного касира підприємства.

Звірка загальної суми прийнятих грошей з підсумком відомості, що складається головним касиром підприємства, оформляється підписами касира банку на відомості підприємства і головного касира цього підприємства на супровідній відомості до сумки з грошовою виручкою.

75. Приймання грошей від касирів і пакування їх у мішки проводиться одним з касових працівників, на якого наказом по установі банку покладені ці функції, під контролем старшого касира.

Прийняті від касирів гроші вкладаються в брезентові стандартні мішки (сумки), горловина мішків прошивається, щільно зав'язується шпагатом, а потім кінці шпагату пломбуються. Касир і старший касир перевіряють, чи усі гроші вкладені в мішки, підписують усі три примірники супровідної відомості.

На зворотній стороні супровідної відомості у графі "кількість" вказується кількість мішків з монетою кожного номіналу.

76. До приймання мішків (сумок) інкасатори пред'являють старшому касиру каси банку посвідчення особи з фотокартками, доручення на інкасацію грошей і явочну картку.

Старший касир проводить в явочній карточці всі передбачені записи. В графі "Номер сумки з грошовою виручкою" вказуються номер мішка (сумки) з грошовими білетами і цифрами - кількість мішків з монетою, а на зворотному боці супровідної відомості, внизу, літерами зазначається загальна кількість зданих мішків з монетою.

Приймання мішків (сумок) з грошовими білетами і монетою інкасаторами проводиться в порядку, викладеному в п.185.

Доставлені в установу банку мішки (сумки) з готівкою інкасатори здають у вечірню касу або касу перерахування в порядку, передбаченому пп.34-37, або безпосередньо завідуючому касою в порядку, передбаченому п.43. Розкриття мішків (сумок) проводиться в присутності службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей.

77. Вранці наступного робочого дня всі документи за результатами приймання і перерахування виручки, що надійшла, мають бути зброшуровані у встановленому порядку. Зброшуровані документи зберігаються в касі банку при підприємстві під відповідальністю старшого касира протягом трьох місяців, а контрольні листи - протягом 10 робочих днів. Після закінчення строку вказані документи знищуються.

Розділ 5. Порядок виконання операцій
видатковими касами

78. Видача грошей з кас установ банку проводиться:

а) підприємствам, організаціям, установам - виключно за грошовими чеками встановленої форми (додаток 29-а); ( Підпункт "а" пункту 78 розділу 5 глави II із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 368 від 15.09.98 )

б) індивідуальним позичальникам, які одержують позики з банку, вкладникам і пенсіонерам, а також фізичним особам, які одержують готівку з поточного рахунку - за Видатковими касовими ордерами (додаток N 29) і Видатковими ордерами (додаток N 30). В такому ж порядку оформляється видача грошей на витрати для утримання апарату управління та інші витрати установ банків. ( Підпункт "б" пункту 78 розділу 5 глави II із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 368 від 15.09.98 )

У разі якщо видача пенсії або допомоги проводиться на підставі доручень органу, який призначив пенсію, касовий видатковий ордер не складається і виплата грошей проводиться на підставі цього доручення.

79. Для здійснення видаткових операцій завідуючий касою видає під звіт касирам необхідну суму грошей під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей). Повні і неповні пачки приймаються за позичками на накладках з перевіркою за корінцями, а пачки, які складаються з неповних корінців, - поаркушним перерахуванням. Перерахування може проводитися під наглядом одного з касових працівників, який призначається завідуючим касою. Якщо видача пачки з неповними корінцями проводиться тим касиром, який формував її, то поаркушне перерахування попередньо проводить завідуючий касою.

Монета приймається за надписами на ярликах, пакетах (тюбиках), а укладена на лотках - за кружками.

Після видачі касирам під звіт необхідної суми грошей завідуючий касою зобов'язаний перевірити наявність грошей, що залишилися в оборотній (операційній) касі, і переконатися, що залишок їх з урахуванням виданих сум відповідає даним Книги обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку (додаток N 31) за рахунком N 1001 на початок дня. ( Абзац третій пункту 79 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

Касир видаткової каси кожен раз записує в книгу обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) одержані під звіт від завідуючого касою суми, кількість і суму сплачених документів і залишок підзвітних сум, що він здає назад під розписку завідуючому касою.

80. Грошові чеки і інші документи на одержання готівки представники підприємств, об'єднань, організацій і установ пред'являють операційним працівникам, які після відповідної їх перевірки видають особі, яка одержує гроші, для пред'явлення в касу контрольну марку від грошового чека або відривний талон від видаткового касового ордера.

Передача видаткових документів, чека або касового ордера в касу через особу, що отримує гроші, забороняється.

81. Одержавши видатковий документ (грошовий чек, касовий ордер) касир зобов'язаний: ( Абзац перший пункту 81 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

- перевірити наявність підписів службових осіб банку, які мають право дозволяти видачу грошей і тотожність цих підписів із зразками, що є;

- порівняти суму, проставлену на документі цифрами, з сумою, зазначеною літерами;

- перевірити, чи є розписка в одержанні грошей на документі;

- перевірити наявність даних про пред'явлення паспорта або іншого документа, який засвідчує особу одержувача грошей. Наявність цих даних не вимагається в разі реалізації ювілейних, пам'ятних та інвестиційних монет й іншої нумізматичної продукції, а також під час здійснення валютно-обмінних операцій та операцій з купівлі/продажу банківських металів фізичними особами-резидентами на суму до 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом гривні до цієї валюти; ( Абзац п'ятий пункту 81 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 333 від 13.10.97, N 309 від 01.08.2001, N 121 від 22.03.2002, N 234 від 04.06.2003 )

- викликати одержувача грошей за номером видаткового документа і запитати про суму грошей, що одержується;

- звірити номер контрольної марки або талона в касу з номером на видатковому документі і наклеїти контрольну марку або талон відповідно до чека або ордера;

- підготувати суму грошей, співставити суму видачі з сумою, вказаною на чеку, та відбити на обчислювальній машині, видати їх одержувачу і підписати видатковий документ.

Якщо клієнт одержує гроші за кількома видатковими документами з різних рахунків, касир видає гроші за кожним документом окремо.

82. Видачу грошей касир банку проводить повними пачками і корінцями грошових білетів за зазначеними на накладках і бандеролях сумами без поаркушного перерахування, за умови збереження непошкодженої упаковки. Гроші з неповних корінців, а також з пачок з пошкодженою упаковкою видаються касиром з поаркушним перерахуванням. Монети, розфасовані в мішки, пакети і тюбики, видається за написами на пакетах, тюбиках і ярликах.

При розкритті корінців з грошовими білетами для видачі грошей окремими листами касир каси зобов'язаний їх попередньо перерахувати.

Касирам забороняється під час видачі клієнтам грошей проводити на вимогу останніх обмін грошей одного номіналу на інший. Видані з каси банку гроші одержувач повинен, не відходячи від каси, перевірити за пачками і корінцями, а окремі листи поаркушним перерахуванням у присутності касира, який видав гроші. Якщо одержувач грошей виявив бажання перерахувати в приміщенні установи банку грошові білети поаркушно, а монети за кружками, то касир видаткової каси з виданих пачок і мішків пломби, печатки, гарантійні шви не знімає. У цих випадках видача грошей має бути організована в такому порядку, щоб клієнт з часу одержання грошей від касира видаткової каси і до їх поаркушного перерахування перебував у відведеному для цього приміщенні під наглядом касира (контролера) банку, який здійснює контроль за перерахуванням.

У разі здійснення візуального контролю за перерахуванням грошей касир (контролер) банку одночасно стежить за тим, щоб верхня і нижня накладки, обв'язка з пломбою (печатки, гарантійні шви з кодами касирів), бандеролі з корінців, а також ярлик і обв'язка з пломбою від мішка з монетами зберігалися до закінчення перерахування.

У разі виявлення при перерахуванні недостач або надлишків грошей у виданих пачках, окремих корінцях або мішках з монетою в непошкодженій упаковці установи банку складається акт про недостачі (надлишки) грошових білетів (додаток 32) у двох примірниках, і у трьох примірниках в упаковці інших банків, з них третій примірник акта надсилається до територіального управління, за місцезнаходженням установи банку.

У разі виявлення при перерахуванні готівки в установі банку недостач або надлишків грошей у пачках, окремих корінцях або мішках із монетою в непошкодженій упаковці банку складається акт про недостачі (надлишки) банкнот і монет (додаток 32) у двох примірниках. Перший примірник акта про недостачі (надлишки), виявлені в упаковці установи банку, разом із пакувальним матеріалом надсилають відповідній установі банку для відшкодування, а другий залишається в установі банку.

У разі встановлення при перерахуванні пачки банкнот, сформованої одним касиром, факту недостачі в одному корінці та надлишку в другому корінці або вкладення банкнот іншого номіналу, складається у двох примірниках акт на суму розбіжності фактичної суми від суми, що зазначена на накладці пачки (недостача або надлишок) із зазначенням причин установленої розбіжності.

У разі виявлення недостач, надлишків в непошкодженій упаковці Банкнотно-монетного двору установи банків складають відповідний акт у трьох примірниках. Установи банків надсилають два примірники акта з пакувальним матеріалом до відповідного територіального управління, а територіальні управління надсилають перші примірники актів із пакувальним матеріалом до Центрального сховища.

Суми недостач відшкодовуються одержувачу готівки (юридичній або фізичній особі) з операційної каси і зараховуються на балансовий рахунок "Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку" до відшкодування цих сум винними особами, установами банків. Відшкодування сум недостач здійснюється після одержання акта про недостачу.

Сума надлишків готівки, виявлена в упаковці установи банку та Банкнотно-монетного двору, оприбутковується за операційною касою і зараховується на рахунок "Інші банківські операційні доходи". ( Абзац десятий пункту 82 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

Претензії одержувача грошей щодо недостачі грошових білетів чи монет не приймаються, якщо гроші не були перераховані ним, не відходячи від каси або у відведеному для перерахування приміщенні банку під наглядом касира (контролера). Про це на видному місці біля видаткових кас повинно бути розміщено відповідне оголошення.

Незалежно від задоволення претензій одержувача грошей керівник установи банку має вжити необхідних заходів щодо перевірки заяви про недостачу грошей. ( Пункт 82 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 255 від 31.05.95, N 347 від 30.12.96, N 430 від 12.12.97, N 368 від 15.09.98; в редакції Постанови Нацбанку N 309 від 01.08.2001 )

83. Забороняються операції, при яких представник підприємства, об'єднання, організації або установи, не вносячи грошей, пред'являє одночасно чек на одержання грошей і об'яву на внесення.

84. Наприкінці операційного дня касир звіряє суму прийнятих під звіт грошей з сумою видаткових документів і залишком грошей, після цього складає Довідку касира видаткової каси про суму виданих грошей та суму, що одержана під звіт (додаток N 33), підписує її і наведені в ній касові обороти звіряє з записами в касових журналах операційних працівників. Звірка оформлюється підписами касира в касових журналах і операційних працівників - на довідці касира.

В установах банків, де видаткові операції здійснюються завідуючим касою, довідка касира видаткової каси не складається, а видаткові обороти каси включаються до Зведеної довідки про касові обороти (додаток N 34).

85. Залишок грошей, сформований у встановленому порядку, і видаткові касові документи за день разом із довідкою касира видаткової каси касир здає під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) завідуючому касою, який, перевіривши довідку, підписує її і підшиває в документи дня.

Окремі корінці грошових білетів, упаковані іншими касирами, що залишились у них в кінці операційного дня, повинні бути до передачі завідуючому касою поаркушно перераховані і упаковані у встановленому порядку, а окремі пакети (тюбики) з монетою, сформовані іншими касирами, без перерахування за кружками - упаковані в збірні мішки з монетою різних номіналів. Монета, укладена на лотках, передається з перерахуванням за кружками.

Після закінчення робочого дня залишок авансу, одержаний для виплати заробітної плати працівникам установи банку, касир вкладає в мішок, горловина мішка прошивається разом з ярликом і щільно зав'язується шпагатом без вузлів і надривів. На ярлику зазначається дата пакування, сума вкладення і проставляється підпис і іменний штамп касира. Кінці шпагату зав'язуються глухим вузлом і пломбуються пломбіром касира. Вказаний мішок здається завідуючому касою під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) на зберігання до ранку наступного робочого дня.

Приймання завідуючим касою вказаного мішка проводиться з перевіркою його цілісності, правильності упаковки.

86. Установи банків можуть проводити заздалегідь підготовку готівки за заявками клієнтів для видачі їх представникам за рахунок готівки, що знаходиться в оборотних (операційних) касах.

Завчасна підготовка і пакування готівки проводиться на підставі одержаних від клієнтів чеків у такому порядку:

а) касир, на якого покладена завчасна підготовка грошей, після зведення каси перевіряє правильність оформлення прийнятих ним видаткових документів. Якщо готівки, яка в нього є недостатньо, він одержує гроші з оборотної (операційної) каси під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей);

б) підготовлена окремо за кожним документом готівка (повні і неповні пачки, мішки з монетою, корінці грошових білетів) вкладається в мішок без зовнішніх швів. Горловина мішка прошивається і щільно зав'язується шпагатом без вузлів і надривів. На ярлику зазначається дата пакування і загальна сума вкладених грошей, а також проставляються підпис і іменний штамп касира. Кінці шпагату зав'язуються глухим вузлом і пломбуються. До ярлика прикріплюються видаткові документи.

Підготовлені до видачі мішки можуть бути вкладені в загальний мішок або візок, який замикається на ключ, пломбується касиром, споряджається ярликом із зазначенням на ньому загальної суми вкладених грошей. На ярлику проставляються дата, підпис і іменний штамп касира. У цьому разі всі видаткові документи прикріплюються до загального ярлика;

в) готівка, підготовлена до видачі за рахунок оборотної (операційної) каси, разом з видатковими документами приймається завідуючим касою під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей).

Приймання грошей проводиться за написами на ярликах, прикріплених до мішків (візків), з перевіркою їх цілісності, правильності пакування і чіткості відбитків пломбірів.

В аналогічному порядку проводиться приймання грошей касиром вранці наступного дня під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) завідуючого касою.

87. Видачу мішків З готівкою клієнтам касир здійснює відповідно до п.82. Пломби з мішків, що видаються, не знімаються.

Розкриття мішків клієнтами проводиться у відведеному для цього приміщенні під наглядом працівника банку, який зрізає пломби з мішків і пачок, якщо клієнтом не здійснюється поаркушне перерахування готівки в установі банку.

Розділ 6. Порядок виконання операцій
приходно-видатковими касами

88. В установах банків замість окремих приходних і видаткових кас можуть бути створені приходно-видаткові каси. Приймання і видача грошей приходно-видатковими касами здійснюється в порядку, встановленому відповідно для приходних і видаткових кас.

Після закінчення операційного дня касир приходно-видаткової каси складає зведену довідку про касові обороти, на зворотній стороні якої вказує суму приходу.

Розділ 6-а. Порядок виконання приходо-видаткових та
платіжних операцій при застосуванні банківських
ідентифікаційних пластикових карток*

( Примітку до розділу 6-а виключено на підставі Постанови Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

88.1. В установах банків, що застосовують комп'ютерні системи автоматизації касових операцій (САКР), які функціонують у складі програмно-апаратного комплексу "Операційний день банку" (ОДБ), включаючи системи, що є елементами внутрішньобанківських та міжбанківських платіжних систем, в яких доступ до рахунків фізичних осіб - клієнтів банку здійснюється за допомогою платіжних карток, операції з внесення на рахунки та одержання з рахунків грошових коштів здійснюються без застосування приходних та видаткових ордерів.

Облік приходних та видаткових операцій, здійснених в касі банку, формування облікових документів та передача в ОДБ інформації для відображення операцій на відповідних рахунках здійснюється засобами САКР.

У разі виконання операцій касами віддалених від банку філій, безбалансових операційних відділень тощо можуть застосовуватися САКР, що функціонують автономно. Інформація про здійснені в цих системах операції передається в ОДБ після закінчення операційного дня каналами зв'язку або через проміжні носії інформації.

Всі операції, що виконує касир, мають фіксуватися в протоколі роботи САКР у формі, що не допускає зміни його змісту. Після закінчення операційного дня відповідний протокол роботи має бути збережений у документах операційного дня.

88.2. Перед виконанням операцій касир повинен методами, визначеними у відповідних інструкціях банку або у відповідних правилах платіжної системи, пересвідчитися, чи справжня картка клієнта.

Якщо картка визнана справжньою, то засобами САКР здійснюється зчитування з неї інформації, а клієнт набирає на спеціальній клавіатурі або на клавіатурі платіжного термінала свій персональний ідентифікаційний номер (далі - ПІН-код). Якщо банківська установа є учасником міжбанківської системи платежів і здійснює (відповідно до договірних зобов'язань перед іншими банками - учасниками системи) обслуговування її клієнтів, допускається ідентифікація особи - пред'явника картки без застосування ПІН-коду, тобто використовуються інші методи, що залежать від технології роботи в системі платежів, наприклад, метод голосової авторизації.

Якщо картка визнана недійсною з причини багаторазового неправильного набору клієнтом ПІН-коду або інших сумнівів щодо його особи, то, касир має вилучити картку і вжити відповідних заходів щодо блокування її подальшого використання.

88.3. Сума коштів, що вноситься на рахунок або знімається з рахунку, набирається клієнтом на клавіатурі, призначеній для вводу ПІН-коду, або на клавіатурі платіжного термінала. Правильність набору клієнт контролює завдяки цифровому індикатору на клавіатурі (платіжного термінала). У разі відсутності у зазначених пристроях функції виведення числової інформації на індикатор правильність набору підтверджує касир, повідомляючи клієнту набрану суму.

88.4. Приймаючи гроші, касир звіряє вказану клієнтом суму з фактично виявленою при перерахуванні. Якщо ці суми збігаються, касир вводить команду на їх зарахування на рахунок. За їх невідповідності касир пропонує клієнту повторно ввести суму в межах наявних коштів.

88.5. Видача коштів виконується в межах їх залишку на рахунку клієнта. За договором між клієнтом та банківською установою про надання кредиту видача коштів може виконуватися в межах залишку коштів на рахунку та/або визначеного договором ліміту кредитування. Якщо вказана клієнтом сума перевищує наявний на рахунку залишок коштів та/або ліміт кредитування, касир пропонує повторно ввести суму в межах наявних коштів.

88.6. Після завершення операцій клієнту видається пронумерована квитанція або виписка за операціями, в якій вказуються найменування установи, номер рахунку, дата, час, код виконаної операції, сума прийнятих або виданих коштів та інші додаткові реквізити, формування яких передбачене в системі. На квитанції (виписці) має бути електронний підпис касира і електронний підпис САКР. У разі відсутності в САКР функції формування електронних підписів квитанція (виписка) підписується касиром і засвідчується печаткою банківської установи.

88.7. Приймання платежів від фізичних осіб виконується в порядку, викладеному в розділі 1-а цієї Інструкції, але з тією різницею, що касир не отримує готівку від клієнта, а кошти перераховуються з його рахунку.

88.8. Якщо банківська установа є учасником міжбанківської системи платежів і здійснює відповідно до договірних зобов'язань перед іншими банками - учасниками системи обслуговування їх клієнтів, кошти видаються та перераховуються з відповідних рахунків цієї банківської установи. Розрахунки між банком, що виконав операції з видачі та/або переказу коштів, і банком, в якому знаходиться рахунок клієнта, здійснюються згідно з правилами, що стосуються системи платежів. ( Главу II доповнено розділом 6-а згідно з Постановою Нацбанку N 368 від 15.09.98 )

Розділ 7. Порядок видачі монети в обмін
на грошові білети

89. В установах банків можуть бути організовані окремі каси для видачі монети підприємствам, установам і організаціям.

Перед початком операційного дня касир розмінної каси одержує від завідуючого касою під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) необхідну для здійснення операцій суму розмінної монети.

Одержавши від клієнта грошові білети, касир підбирає монету необхідних номіналів, перевіряє підібрану суму і видає її клієнтові.

Після видачі монети касир ховає грошові білети в шухляду столу або металеву шафу.

Після закінчення операцій каси передає залишок монети разом з грошовими білетами завідуючому касою під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей).

Розділ 7-А. Порядок видачі чекових книжок

89.1. Для одержання чекової книжки клієнт заповнює заяву (додаток 33-а) про видачу грошової чекової книжки в одному примірнику і передає її його операційному працівнику. Після відповідної перевірки заява з дозвільним написом головного бухгалтера і керівника установи банку або осіб, яким надано право підпису, передається до каси. ( Пункт 89.1 в редакції Постанови Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

89.2. Касир каси з видачі чекових книжок на початку операційного дня одержує у завідуючого касою чекові книжки під розписку в Книзі обліку видач чекових книжок (додаток 34-А).

89.3. Касир, одержавши заяву, перевіряє наявність на ній підписів службових осіб банку, проставляє на заяві та талоні до неї номери чеків чекової книжки і передає операційному працівнику чекову книжку разом із заявою під розписку на талоні для подальшого оформлення її. Талон до заяви залишається в касі.

89.4. Після оформлення операційними працівниками відповідних реквізитів на чеках і реєстрації номерів у зразках підписів чекова книжка разом із заявою повертається в касу.

89.5. Касир перевіряє наявність усіх чеків у чековій книжці, підписує талон та повертає його операційному працівнику після видачі чекової книжки для списання чекової книжки з рахунку 9821 "Бланки суворої звітності". ( Пункт 89.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.98 )

89.6. Касир видає чекову книжку під розписку на заяві, попередньо перевіривши підпис одержувача із зразком цього підпису на заяві. Після виписки позабалансового ордера талони до заяв на видачу чекових книжок знищуються.

Заяви клієнтів на видачу чекових книжок зберігаються при видатковому ордері, що складається на загальну кількість виданих за день книжок.

89.7. У кінці операційного дня касир повертає завідуючому касою залишок чекових книжок під розписку в Книзі обліку чекових книжок. ( Главу II доповнено розділом 7-А згідно з згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

( Розділ 8 виключено на підставі Постанови Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

Розділ 8-а. Обмін установами банків не придатних до
обігу банкнот (монет) національної валюти

95.1. Установи банків при визначенні платіжності банкнот та монет національної валюти керуються Правилами визначення платіжності банкнот та монет Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 31.03.99 N 152 (із змінами), зареєстрованою Міністерством юстиції України 16.04.99 за N 242/3535.

95.2. Не придатні до обігу банкноти (монети) національної валюти (зношені, значно зношені та з дефектом виробника), які не приймаються як платіж підприємствами, організаціями, установами, установи банків зобов'язані без будь-яких обмежень приймати від юридичних і фізичних осіб для обміну на придатні до обігу банкноти (монети).

95.3. Обмін не придатних до обігу банкнот (монет) національної валюти здійснюється безкоштовно.

95.4. Обмін не придатної до обігу готівки, справжність і платіжність якої не викликає сумніву, здійснює в банку касовий працівник безпосередньо під час її приймання без проводок за бухгалтерським обліком.

На обмінених банкнотах проставляється штамп "Обмінено" із зазначенням найменування установи банку (номера за електронною поштою або код установи банку), дати, іменного штампа та підпису касира.

95.5. Не придатні до обігу банкноти (монети), що обмінені на придатні до обігу, а також відсортовані значно зношені банкноти, розірвані і розрізані більше ніж на дві частини та склеєні, у тому числі з утраченими частинами (якщо залишилось не менше ніж 55 % початкової площі банкноти), що надійшли до каси банку в складі торгової виручки, підбираються за номіналами, пакуються аналогічно до вимог, викладених у пункті 96 цієї Інструкції, та зберігаються в операційній касі банку окремо від інших банкнот і монет. Значно зношені банкноти можуть пакуватися в неповні пачки і неповні корінці.

Відправлення установами банків значно зношених банкнот до територіальних управлінь здійснюється через інкасаторів або службу спецзв'язку Державного комітету зв'язку України цінною поштовою посилкою за номіналом із супровідним листом, підписаним посадовими особами, відповідальними за схоронність цінностей.

Територіальні управління зараховують значно зношені банкноти в день їх одержання до оборотної каси і надсилають банку повідомлення про їх одержання.

95.6. Неплатіжні банкноти (монети) національної валюти, виявлені касиром під час приймання та перерахування готівки, передаються завідуючому касою.

На неплатіжних банкнотах національної валюти з обох боків ставиться штамп "НЕПЛАТІЖНА", а на лицьовому, крім того, - найменування установи банку, дата і підпис завідуючого касою.

Неплатіжні справжні банкноти з штампом "НЕПЛАТІЖНА" і монети національної валюти повертаються пред'явнику. (Розділ 8-а доповнено пунктом 95.6 згідно з Постановою Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

(Главу II доповнено розділом 8-а згідно з Постановою Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

Розділ 9. Обробка, формування і пакування грошових
білетів, монет і валютних цінностей

96. У всіх установах банків та Банкнотно-монетному дворі застосовується єдиний порядок формування готівки з метою використання її касами банків для здійснення банківських операцій та зберігання в грошовому сховищі.

Касири зобов'язані сортувати прийняті ними в касу банкноти і монети за номіналами, а банкноти також за їх розмірами та на придатні до обігу і зношені, значно зношені, з дефектом виробника, монети - на придатні до обігу і дефектні.

Касири не звільняються від визначення платіжності банкнот і монет, перерахованих на лічильно-грошових машинах, а також розсортованих безпосередньо здавальниками грошової виручки.

Касири установ банків мають склеювати надірвані та розірвані банкноти клейкою прозорою стрічкою шириною не більше ніж 10 мм або паперовою калькою за допомогою клею, який не призводить до склеювання сусідніх банкнот у корінці. Порвані на дрібні частини або обгорілі банкноти можуть наклеюватися на прозорий папір за розміром банкноти. Склеювання частин банкнот потрібно виконувати впритул без накладання однієї частини на іншу. Банкноти, що надійшли до каси банку в складі торгової виручки, які не викликають сумніву щодо їх справжності, але пошкоджені, розірвані та розрізані більше ніж на дві частини і склеєні, у тому числі з утраченими частинами (якщо залишилось не менше ніж 55% початкової площі банкноти), відсортовуються до значно зношених банкнот і пакуються окремо.

Розсортовані за номіналом і розмірами придатні та зношені банкноти касир формує лицьовим боком догори в одному напрямі і пакує окремо. Значно зношені та обмінені банкноти підлягають ручному обробленню і формуються окремо із зазначенням на бандеролях і накладці "значно зношені". До значно зношених відсортовуються також банкноти, що склеєні з порушенням установлених вимог, що заважає обробляти їх на автоматизованих системах оброблення банкнот.

Кожні 100 аркушів банкнот одного номіналу формуються в корінці та хрестоподібно або поперечно обандеролюються стандартною бандероллю з відповідними кольоровими смугами. Такий вид обандеролювання корінців банкнот обов'язковий для формування готівки, що призначається для передавання іншим установам банків. Установи банків можуть застосовувати нестандартну однотонну стрічку без кольорових смуг при формуванні корінців банкнот, що призначаються для видачі клієнтам.

Поперечне обандеролювання потрібно здійснювати таким чином, щоб кінці бандеролей не закладалися між банкнотами корінця та не насувалися на його торцеву частину. Склеювання банкнот з бандероллю не допускається.

На бандеролі мають зазначатися номінал, сума, дата, підпис та іменний штамп (код) касира, який здійснював сортування і перерахування грошей, найменування установи банку, її номер за електронною поштою або код установи банку. У разі пакування банкнот автоматизованою системою оброблення банкнот у корінці на бандеролі зазначаються: номер укладальника тільки для BPS-1000, ідентифікатор користувача, скорочене найменування територіального управління або Центрального сховища та його код, номер автоматизованої системи оброблення банкнот, дата формування корінця, час формування корінця. ( Абзац восьмий пункту 96 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

Кожні 10 корінців формуються в пачку по 1000 аркушів одного номіналу і розміру, яка має верхню і нижню накладки з картону. На верхній накладці проставляються вищезазначені реквізити. На бандеролях і накладці пачки зношених банкнот проставляється штамп "зношені", "значно зношені" або "з дефектом виробника". У разі колективної (бригадної) матеріальної відповідальності касових працівників, які обробляють готівку, на накладці пачки проставляється штамп бригади із зазначенням номера бригади та підпис касира, який пакував пачку. ( Абзац дев'ятий пункту 96 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

При відправлені територіальними управліннями зношених банкнот до Центрального сховища на накладках пачок, сформованих установами банків, проставляється штамп з найменуванням територіального управління, яке відправляє ці пачки.

Сформована таким чином пачка пакується одним із таких способів:

обв'язується шпагатом без вузлів і надривів хрестоподібно подвійною в'язкою на чотири глухі вузли. На верхній або нижній накладці на обох кінцях шпагату біля вузла накладається пломба;

пакується вакуумним способом у поліетиленові пакети та зварюється по краях (при застосуванні напівавтоматичного пристрою). При пакуванні застосовуються накладки встановленого зразка. Пакети зварюються касиром, який формував корінці, з проставленням свого особистого коду;

обв'язується поліетиленовою стрічкою (із зварюванням кінців стрічки) один раз уздовж по центру пачки і два рази поперек пачки симетрично відносно центру із зварюванням перехрещень стрічки. Зварені кінці стрічки мають розташовуватися збоку пачки. На поздовжній стрічці зверху за допомогою пломбіру ставиться номер установи банку за електронною поштою та через тире особистий код касира (код зазначається на стрічці в двох - трьох місцях, а потім здійснюється обв'язка);

запаковується в термоусадочну плівку. При цьому кількість зварних швів має бути не більше трьох, які можуть розташовуватися зверху і знизу пачки або з торцевих боків пачки. На один із широких боків пачки в термоусадочній плівці наклеюється перфорована етикетка, яка виготовлена з матового паперу білого кольору розміром 70х55 мм, що унеможливлює її несанкціоноване зняття без пошкодження. На перфоровану етикетку типографським способом проставляються реквізити "номінал" і "сума", а всі інші реквізити, визначені для накладок, проставляються під час пакування пачок. У цьому разі верхні та нижні накладки не використовуються. ( Абзац п'ятнадцятий пункту 96 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 132 від 09.04.2002 ) (Пункт 96 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96, в редакції Постанов Нацбанку N 243 від 23.06.98, N 309 від 01.08.2001 )

97. При пакуванні грошових білетів Банкнотною фабрикою на обандеролюючій стрічці знизу пачки повинно бути проставлено: найменування фабрики, номінал, кількість аркушів грошових білетів у пачці, сума вкладення, дата формування та код бригади, а при поопераційній - замість коду бригади проставляються підпис і іменний штамп лічильника дільниці поопераційної або поекземплярної обробки банкнот. ( Абзац перший пункту 97 в редакції документа Нацбанку N 255 від 31.05.95 )

Сформовані пачки грошових білетів запаковуються у термоусадочну плівку двома зварними швами зверху і знизу пачки, одним зварним швом з боку пачки.

98. Грошові білети, що залишились у касирів і з яких не можна сформувати повні пачки і корінці, передаються для об'єднання і пакування одному або декільком касирам.

При об'єднанні і пакуванні касири поаркушно перераховують прийняті грошові білети в неповних корінцях і формують з них повні корінці грошових білетів. Гроші, сформовані в повні корінці, разом з одержаними корінцями грошових білетів від інших касирів підбираються за номіналами і пакуються в повні пачки. На верхніх накладках робиться надпис "Збірна".

Окремі корінці грошових білетів, з яких не можна сформувати повні пачки, можуть пакуватися в неповні пачки грошових білетів одного номіналу або в пачки грошових білетів різних номіналів, але не більш як 10 корінців.

Реквізити верхніх накладок неповних пачок і пачок, сформованих з корінців грошових білетів різних номіналів, можуть заповнятися від руки. На накладках пачок, сформованих з корінців грошових білетів різних номіналів, вказуються кількість і сума кожного номіналу і робиться надпис "Збірна". Неповні і збірні пачки грошових білетів пакуються відповідно до вказівок, викладених в п.96. ( Абзац пункту 98 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

( Абзац п'ятий пункту 98 розділу 9 глави II виключено на підставі Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

99. ( Абзац перший пункту 99 розділу 9 глави II виключено на підставі Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

Збірні пачки грошових білетів можуть зберігатися в залишку оборотної (операційної) каси не більш як 10 днів з дня формування.

Неповні корінці грошових білетів, які залишаються в залишку оборотної (операційної) каси, формуються окремо на придатні і зношені грошові білети.

100. Придатна до обігу монета розфасовується касирами в пакети (тюбики) за номіналами. Пакети (тюбики) з монетою одного номіналу пакуються в стандартні мішки без зовнішніх швів. Горловина кожного мішка прошивається разом з ярликом з тканини і щільно зав'язується шпагатом без вузлів і надривів. Кінці шпагату зав'язуються глухим вузлом з накладенням пломби або сургучевої печатки. На пакетах (тюбиках) і ярликах до мішків з монетою послідовно проставляються: штамп з найменуванням установи банку (штамп з найменуванням установи банку, її номером за електронною поштою або номером МФО), дата пакування, номінал монети, сума, підпис і іменний штамп (код) касира.

Мішки з монетою в оборотній (операційній) касі можуть бути оздоблені ярликом з картону. Ярлики прикріплюються на кінці шпагату, який зав'язується глухим вузлом з накладенням пломби або печатки.

На ярликах, прикріплених до мішечків з монетами в упаковці Банкнотно-монетного двору, зазначається найменування виготовлювача, номінал монети і сума вкладення, дата (місяць, рік) пакування. Сума вкладення в мішечках засвідчується номером рахівника або його підписом. Горловина мішечка разом із текстильним ярликом прошивається товстою ниткою і опломбовується свинцевою пломбою, на якій зазначаються такі реквізити: символ Банкнотно-монетного двору, особисте клеймо пакувальника. ( Абзац третій пункту 100 розділу 9 глави II в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 ) ( Пункт 100 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

101. Сума вкладення монет в один мішечок установлюється для монет від 1 до 5 коп. - 50 грн., від 10 до 50 коп. - 500 грн., 1 грн. - 1000 грн. (500 грн.), 2 грн. - 500 грн., 5 грн. - 1000 грн. ( Абзац перший пункту 101 розділу 9 глави II в редакції Постанов Національного банку N 309 від 01.08.2001, N 132 від 09.04.2002 )

Кількість пам'ятних та ювілейних монет номіналом 2 грн., упакованих Банкнотно-монетним двором у ролики, становить 25 штук на суму 50 грн., номіналом 5 грн. - 25 штук на суму 125 грн. Вкладення роликів у поліетиленовий пакет становить для монет номіналом 2 грн. - 10 штук на суму 500 грн., номіналом 5 грн. - 8 штук на суму 1000 грн. ( Пункт 101 доповнено абзацом другим згідно з Постановою Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

При частковому вилученні монети або додатковому вкладенні її в мішок залишок монети повинен бути перерахований за кружками, а розфасована монета - за надписами на пакетах (тюбиках). Мішок заново опечатується або опломбовується, до нього прикріплюється ярлик з підписом касира.

Пакети або тюбики з монетою, що залишилися у касирів і з яких не можна сформувати повні мішки, передаються для об'єднання і пакування одному або декільком касирам.

Окремі пакети (тюбики), з яких не можна сформувати повні мішки, можуть пакуватися в неповні мішки з монетою одного номіналу або в мішки з монетою різних номіналів, але в межах сум вкладення, визначених в першому абзаці цього пункту. На ярликах до цих мішків вказується сума кожного номіналу монети.

На ярликах, прикріплених до повних і неповних мішків з монетою, сформованих із пакетів (тюбиків), перерахованих різними касирами, або із пакетів (тюбиків) з монетою різних номіналів, робиться надпис "Збірна".

Збірні мішки з монетою в залишку оборотної (операційної) каси можуть зберігатись протягом 10 днів з дня формування. ( Абзац пункту 101 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 430 від 12.12.98, N 309 від 01.08.2001 )

102. Пачки грошових білетів, призначені для видачі клієнтам того ж дня, споряджаються лише верхніми стандартними накладками з цупкого паперу, обв'язуються шпагатом хрестоподібно без накладення на кінці шпагату пломби (печатки), або обв'язуються поліетиленовою стрічкою хрестоподібно уздовж і поперек по центру пачки без зварювання перехрещень (при використанні пакувального напівавтомату). Мішки з монетою, які підлягають видачі клієнтам в день формування, обв'язуються шпагатом з прикріпленням ярлика з картона без накладення на кінці шпагату пломби печатки.

103. В порядку, викладеному в п.102, можуть пакуватися і передаватися наступного дня завідуючому касою грошові білети і монета, прийняті напередодні вечірньою касою. Ці гроші підлягають видачі клієнтам у встановленому порядку того ж дня.

Грошові білети і монета, прийняті вечірньою касою, передаються касиру (контролеру), який очолює касу перерахування, упакованими в порядку, викладеному в пп.96, 98, 99.

Якщо касир вечірньої каси виконує операції з приймання готівки в неробочі дні, допускається формування пачок грошових білетів із корінців, перерахованих і сформованих вказаним касиром в установленому порядку в ці дні. У цих випадках на накладках проставляється штамп "Збірна".

104. Пачки з грошовими білетами і мішки з монетою, перераховані і сформовані завідуючим касою, що залишаються в оборотній (операційній) касі на наступний день, можуть обв'язуватись шпагатом хрестоподібно без накладення пломби (печатки), а грошові білети, з яких не можна сформувати повні корінці, - обандеролюватися, але не пакуватись в пачки. Крім того, перерахована і розфасована завідуючим касою монета, що знаходиться в залишку операційної каси, може в розмірі, який не перевищує щоденної потреби, зберігатися в грошовому сховищі або сейфі в розфасованому вигляді на лотках, в пакетах (тюбиках).

Розділ 9-а. Правила використання пластикових
індикаторних пломб в установах банків

103.1. Пластикові індикаторні пломби - це пристрої одноразового використання із замикаючим механізмом, що створені для індикації несанкціонованого доступу.

103.2. Одноразові пломби можуть використовуватися під час пломбування грошових сховищ, сейфів, сейфових кімнат, візків тощо, в яких зберігаються готівка та інші цінності після закінчення робочого часу, а також інкасаторських сумок, мішків з цінностями. Установи банків на власний розсуд і за власною ініціативою можуть використовувати як зазначені одноразові пломби, так і засоби пломбування, що визначені розділами 2, 5 глави II, розділом 1 глави IV та розділами 1, 2 глави V цієї Інструкції.

103.3. Одноразові пломби можуть бути різних типів, конфігурацій, кольору, але всі вони повинні мати ідентифікаційні номери та логотипи.

103.4. Використання одноразових пломб може здійснюватися за наявності позитивного висновку Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України на їх застосування як контрольних пристроїв і неможливості повторного їх використання.

103.5. Обов'язки щодо зберігання, видачі та контролю за використанням одноразових пломб покладаються згідно з письмовим розпорядженням керівника установи банку (філії) на особу, функціональні обов'язки якої не пов'язані із здійсненням операцій з цінностями, при цьому одноразові пломби мають зберігатися в окремому сейфі, щоб їх не використовували інші особи.

103.6. Облік одноразових пломб, за кожним їх типом окремо, здійснюється в журналі обліку, аркуші якого прошнуровуються, пронумеровуються і засвідчуються підписами керівника і головного бухгалтера установи банку та відбитком печатки банку. У журналі обліку зазначаються з першого до останнього ідентифікаційні номери одноразових пломб з одержаної або виданої партії.

103.7. Особи, відповідальні за збереження цінностей, після опломбування одноразовою пломбою грошових сховищ (сейфів, сейфових кімнат), у яких зберігається готівка та інші цінності банку, записують у контрольному журналі на осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ, ідентифікаційний номер одноразової пломби.

103.8. При прийманні (здаванні) опломбованого сховища особи, відповідальні за збереження цінностей, а також працівники охорони, перевіряють цілісність одноразової пломби, відповідність її номера номеру, зазначеному в контрольному журналі на осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ, і розписуються в ньому за приймання (здавання) сховища.

103.9. Видача одноразових пломб представникам підприємств, які здають виручку через інкасаторів, здійснюється під розпис у журналі обліку із зазначенням з першого до останнього ідентифікаційного номера одноразових пломб з виданої партії.

103.10. Касир підприємства під час підготовки до здавання інкасаторської сумки, записує в супровідній відомості номер пломби, якою він опломбовує інкасаторську сумку.

103.11. Інкасатор-збирач під час приймання інкасаторської сумки перевіряє цілісність пломби і відповідність її номера номеру, що зазначений у копії супровідної відомості.

Так само касири вечірньої каси приймають інкасаторські сумки від інкасаторів.

103.12. Номери одноразових пломб, якими опломбовані мішки з цінностями, зазначаються в описі цінностей, що пересилаються.

103.13. Особам, відповідальним за збереження цінностей, перед зніманням пломби потрібно пересвідчитися шляхом візуального огляду у відсутності слідів розпломбування, інших механічних пошкоджень. При цьому слід звернути увагу на матеріал, рівномірність (зміну) кольору, топографію розміщення і відповідність логотипа, буквено-цифрового номера та геометричних характеристик пломби.

103.14. У разі виявлення ознак, що свідчать про спроби розкриття пломби, або ознак її пошкодження (руйнування), пломба знімається у присутності комісії, призначеної керівником банку. Комісія складає акт у довільній формі, в якому зазначаються виявлені порушення та характер пошкоджень (руйнування) одноразової пломби. Акт складається в трьох примірниках і підписується усіма членами комісії і представниками охорони.

103.15. Повторне використання одноразових пластикових пломб забороняється.

(Главу II доповнено розділом 9-а згідно з Постановою Національного банку N 309 від 01.08.2001)

Розділ 10. Організація і порядок роботи з банкоматами

104.1. Банкомат (автоматичний касир) - пристрій для здійснення самообслуговування клієнтів, який є складовою частиною системи автоматизації касових операцій, внутрішньобанківської або міжбанківської системи платежів. Банкомати залежно від їх рівня захищеності можуть встановлюватись як у межах території банківської установи, так і за її межами. Управління банкоматами та доступ до рахунків клієнтів виконується програмно-технічними засобами зазначених систем (далі - система управління банкоматами).

Основні операції, що здійснюються банкоматами, такі:

- інформування клієнтів про стан їх рахунків;

- видача готівки;

- приймання готівки від клієнтів для розміщення на їх рахунках (цю функцію реалізовують депозитні банкомати).

104.2. Доступ до банкомата для виконання операцій здійснюється із застосуванням платіжних карток та ПІН-кодів клієнтів банківських установ. Після виконання операцій із видачі (приймання) готівки клієнту має бути видана пронумерована квитанція, в якій вказуються назва банківської установи, що експлуатує банкомат, номер банкомата, дата, час, вид операції, номер трансакції, сума виданих (прийнятих) коштів та інші реквізити відповідно до вимог системи, в якій використовується банкомат. У разі застосування банкоматів у внутрішньобанківських системах автоматизації касових операцій квитанція може не видаватися. У цьому разі обов'язково з періодичністю, визначеною в договорі між клієнтом і банківською установою, клієнту надається виписка за операціями, здійсненими через банкомат, підписана і засвідчена у встановленому порядку.

104.3. Для виконання підкріплення та інкасації коштів за банкоматом (групою банкоматів) письмовим розпорядженням керівника банківської установи визначається перелік відповідальних працівників, в обов'язки яких входить обслуговування банкоматів, із персональним розподілом між ними функціональних обов'язків. Виконання функціональних обов'язків зазначеними працівниками має бути регламентовано внутрішніми положеннями банківської установи, що розробляються на основі цієї Інструкції.

Технічним обслуговуванням банкомата займаються відповідні фахівці або на підставі договірних угод - працівники сервісних організацій. Змінюють секретні коди замків банкомата працівники служби банківської безпеки.

Для здійснення доступу до банкоматів зазначених працівників за ними закріплюються індивідуальні персоналізовані картки доступу.

104.4. Для кожного банкомата, зважаючи на його рівень захищеності та необхідність забезпечення безперебійної роботи, визначається ліміт коштів, що можуть бути одночасно завантажені та зберігатися в його сейфі. Визначена величина ліміту погоджується з головним бухгалтером та затверджується керівником банківської установи.

Для обліку операцій, що проводяться з банкоматами, ведеться "Книга обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів" (додаток 59-б). Відповідальним за ведення такої книги є завідуючий касою. Ця книга має бути пронумерована, прошнурована, підписана керівником, головним бухгалтером та скріплена печаткою банківської установи.

104.5. За завідуючим касою закріплюється один комплект ключів від сейфа та ключі від модуля управління банкомата. Ключі від сейфа та ключі від модуля управління банкомата, картки доступу працівників до банкомата, а також "Книга обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів" зберігаються в сейфі завідуючого касою.

Дублікати ключів від банкомата зберігаються в службі банківської безпеки відповідно до положень цієї Інструкції. Ключ, що дає змогу змінювати секретний код замків, у разі його наявності передається до служби банківської безпеки (працівникові, який відповідає за зміну секретних кодів замків банкомата).

Усі ключі мають бути зареєстровані відповідно до цієї Інструкції. Порядок передачі ключів між працівниками встановлюється за письмовим розпорядженням керівника установи банку.

104.6. Підкріплення банкомата готівкою проводиться залежно від потреби в ній. Потрібну суму в межах визначеного для банкомата ліміту коштів касир банкоматів отримує у завідуючого касою в порядку, визначеному в цій Інструкції. Вкладення купюр у касети, а також вилучення купюр із касет відбувається у приміщенні каси. Прийняту суму грошей касир перераховує покупюрно, вкладає їх в касети, закриває касети на ключ і опломбовує їх.

До касети прикріплюється ярлик із зазначенням на ньому найменування банківської установи, номера банкомата, номіналу, кількості купюр, суми вкладених коштів, дати, підпису та іменного штампа спеціально виділеного для завантаження касет касового працівника.

Після завантаження касет завідуючий касою оформляє для інкасатора маршрутний лист із зазначенням адреси і місця розташування банкомата, номерів касет, що мають бути вилучені з банкомата і доставлені в касу, номерів касет, що мають бути вставлені в банкомат, та інформації, яка необхідна для ініціалізації його роботи (додаток 59-а).

104.7. Для завантаження банкомата касети та маршрутний лист передаються інкасатору. Приймаючи касети, інкасатор перевіряє цілість касет і пломб, наявність на ярликах реквізитів. Разом з касетами інкасатору під розписку в "Книзі обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів" передаються ключі від сейфа банкомата і від його модуля управління та картка доступу.

При розташуванні банкомата в межах території банківської установи допускається виконання функцій інкасатора касовим працівником. У разі відсутності в банківській установі власної служби інкасації інкасація банкоматів може здійснюватися на підставі двосторонніх угод інкасаторським апаратом Національного банку України.

104.8. Після доставки касет інкасатор із застосуванням картки доступу входить в режим обслуговування банкомата, вилучає вказані в маршрутному листі касети із залишками грошових коштів, встановлює нові касети і з використанням даних із маршрутного листа вводить в модуль управління банкомата інформацію про номінали та кількість купюр у встановлених касетах. Після закінчення введення на чековому друкувальному пристрої роздруковується пронумерована квитанція із зазначенням номера банкомата, дати, часу виконання операції завантаження, ідентифікатора картки інкасатора, суми залишків коштів у вилучених касетах та суми коштів у встановлених касетах.

Після закінчення операцій завантаження банкомата виконується його ініціалізація і запуск у роботу. При цьому інформація про зміст касет передається в систему управління банкоматами, а завантажені кошти зараховуються на балансовий рахунок банкомата.

104.9. Інкасатор здає касиру під розписку у "Книзі обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів" вилучені касети, ключі, картку та одержану в банкоматі квитанцію.

Касир у присутності інкасатора перевіряє цілість доставлених касет, наявність ярликів і пломб та вилучає у нього квитанцію з вказаною в ній сумою. Після цього касир підтверджує своїм підписом у маршрутному листі приймання касет. Касир у присутності завідуючого касою (контролера) перераховує вилучену з касет готівку, звіряє суму з квитанцією, виписує на суму вилучених з касет коштів приходний касовий ордер та довідку касира приходної каси, відповідно до якого здійснюється списання цієї суми з балансового рахунку банкомата та зарахування цієї суми на рахунок каси, і здає їх завідуючому касою.

У разі виявлення розходження між фактичним залишком коштів у касетах, вилучених із банкомата, і залишком, зафіксованим у квитанції, складається відповідний акт, який підписується завідуючим касою, касовим працівником.

За фактом виявленого розходження проводиться службове розслідування за участю технічного працівника, що здійснює сервісне обслуговування банкомата, визначаються причини їх і, при підтвердженні недостачі готівки, сума відноситься на винних осіб у встановленому порядку для відшкодування.

Наприкінці операційного дня завідуючий касою складає довідку (додаток 33) про суму готівкових коштів, завантажених у банкомати, і разом з квитанціями, одержаними від інкасатора, підшиває в документи дня.

104.10. Періодично, не рідше одного разу на місяць, виконується повне розвантаження банкомата. Разом із касетами інкасатор доставляє в касу паперову стрічку із журнального друкувального пристрою банкомата (журнал операцій банкомата). Касир звіряє залишок суми коштів у вилучених касетах із залишком суми коштів на рахунку банкомата і вносить залишок коштів до каси в порядку, визначеному у п.104.9. У разі виявлення розходження між залишками коштів складається відповідний акт, який підписується завідуючим касою, касовим працівником і технічним працівником, із використанням даних, наданих системою управління банкоматами та даних із журналу операцій банкомата, аналізуються причини невідповідності залишків.

104.11. При застосуванні депозитних банкоматів разом із касетами із залишками коштів інкасатор доставляє касети з конвертами із вкладеними для зарахування на рахунки клієнтів коштами. Касир у присутності завідуючого касою звіряє відповідність наявних сум у конвертах із даними меморіального ордера, одержаного від системи управління банкоматами. У разі виявлення розходжень між фактичною сумою і даними меморіального ордера складається відповідний акт із зазначенням даних клієнта, номера, адреси банкомата, часу приймання готівкових коштів, заявленої та фактичної суми. Акт підписується касиром та завідуючим касою. Клієнт, який вносив готівку, має бути ознайомлений із змістом акта. Спірні питання, які при цьому можуть виникнути, вирішуються в порядку, визначеному договором між клієнтом і банківською установою.

Після звірки касир виписує приходний касовий ордер на суму фактично вилучених із конвертів коштів і ставить підпис у меморіальному ордері. Завідуючий касою приймає від касира кошти, звіряє їх суму з даними меморіального ордера, розписується в приходному і меморіальному ордерах. На підставі меморіального ордера здійснюються зарахування фактично одержаних грошових коштів на рахунки клієнтів.

104.12. Технічне обслуговування банкоматів виконується з періодичністю, в обсязі та в порядку, визначених в інструкціях з їх експлуатації (технічного обслуговування). Технічне обслуговування та поточні операції, пов'язані із заміною витратних матеріалів, рекомендується проводити у визначений час між початком та закінченням операційного періоду роботи банкомата. Технічне обслуговування та ремонт модулів, розташованих у сейфі банкомата, мають здійснюватися після його повного розвантаження. Всі порушення в роботі банкомата та способи їх ліквідації повинні фіксуватися у формулярі або у відповідному журналі обліку неполадок банкомата та методів їх ліквідації. ( Главу II доповнено розділом 10 згідно з Постановою Нацбанку N 368 від 15.09.98 )

Глава III

Порядок здійснення емісійних операцій

Розділ 1. Організація резервних фондів Національного
банку України та сховищ установ НБУ

( Пункт 105, 106, 107, 108 розділу 1 глави III виключено на підставі Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

Розділ 2. Розпоряджування резервними фондами та
запасами готівки у сховищах

( Пункт 109 розділу 2 глави III виключено на підставі Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

( Пункт 110 розділу 2 глави III виключено на підставі Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

( Пункт 111 розділу 2 глави III виключено на підставі Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

Розділ 3. Підкріплення запасів готівки у сховищах та
вивезення надлишків із сховищ установ НБУ

( Пункт 112 розділу 3 глави III виключено на підставі Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

( Пункт 113 розділу 3 глави III виключено на підставі Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

( Пункт 114 розділу 3 глави III виключено на підставі Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

Розділ 4. Порядок встановлення лімітів оборотної каси

( Пункт 115 виключено на підставі Постанов Нацбанку N 347 від 30.12.96, N 309 від 01.08.2001 )

( Пункт 116 виключено на підставі Постанов Нацбанку N 347 від 30.12.96, N 309 від 01.08.2001 )

Розділ 5. Перерахування надлишків готівки
з оборотної каси до сховища

( Пункт 117 розділу 5 глави III виключено на підставі Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

( Назву розділу 6 вилучено на підставі Постанови Нацбанку N 243 від 23.06.98 )

( Пункт 118 розділу 6 глави III виключено на підставі Постанов Нацбанку N 430 від 12.12.98, N 309 від 01.08.2001 )

Розділ 7. Підкріплення оборотних кас

( Пункт 119 розділу 7 глави III виключено на підставі Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

Розділ 7-А. Складання звітності про рух готівки

( Пункт 119-1 виключено на підставі Постанови Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

( Пункт 120 виключено на підставі Постанов Нацбанку N 403 від 12.12.97, N 309 від 01.08.2001 )

( Пункт 121 виключено на підставі Постанов Нацбанку N 403 від 12.12.97, N 309 від 01.08.2001 )

( Пункт 122 виключено на підставі Постанов Нацбанку N 403 від 12.12.97, N 309 від 01.08.2001 )

( Пункт 123 виключено на підставі Постанов Нацбанку N 403 від 12.12.97, N 309 від 01.08.2001 )

( Пункт 124 виключено на підставі Постанов Нацбанку N 403 від 12.12.97, N 309 від 01.08.2001 )

( Пункт 125 виключено на підставі Постанов Нацбанку N 403 від 12.12.97, N 309 від 01.08.2001 )

Розділ 8. Підкріплення установ банків готівкою та вивезення
її надлишків

126. Підкріплення готівкою установ банків здійснюється територіальними управліннями, іншими установами банків на підставі укладених договорів.

На перевезення готівки службою перевезення цінностей та інкасації територіальних управлінь укладаються окремі договори.

Доставка підкріплення установ банків готівкою та її вивезення здійснюється інкасаторами територіальних управлінь або власними силами установ банків.

Установи банків здійснюють вивезення надлишків готівки до територіальних управлінь тільки в упаковці установи банку-відправника.

127. Для підкріплення готівкою (її вивезення та обміну) з територіальних управлінь установи банків завчасно надсилають до відділів готівкового обігу і касових операцій територіальних управлінь відповідні заявки, а за потреби в підкріпленні готівкою (її вивезенні) своїх відділень - з розподілом сум у розрізі цих відділень.

Час подання заявок установлюється територіальними управліннями самостійно.

Видача готівки установам банків з оборотних кас територіальних управлінь здійснюється за умови надходження відповідних сум з кореспондентських рахунків установ банків в операційний день одержання готівки.

При одержанні готівки через інкасаторів територіальних управлінь установи банків у той самий день надсилають через СЕП (систему електронних платежів) підтвердження про одержання готівки (додаток 45-а).

Відповідальність установ банків за виявлення недостач (неплатіжних, фальшивих) банкнот (монет) обумовлюється укладеними договорами.

Національний банк не відшкодовує банку суми недостач, що виявлені установою банку в упаковці територіального управління, Центрального сховища або Банкнотно-монетного двору за межами територіального управління, за винятком монет в упаковці іноземного виробника. ( Абзац шостий пункту 127 в редакції Постанови Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

127.1. Касове обслуговування відділень установ банків може здійснюватися територіальним управлінням за місцезнаходженням цих відділень.

Установа банку, на балансі якої обліковуються відділення, подає відділу готівкового обігу і касових операцій територіального управління два примірники затверджених керівником і головним бухгалтером зразків підписів посадових осіб (не менше ніж два) цих відділень, які відповідають за схоронність цінностей, а також відбитки їх печаток. Один примірник передається до відділу перевезення цінностей та інкасації для користування під час доставки підкріплень. У разі зміни посадових осіб, які відповідають за схоронність цінностей, або печаток відділень установа банку, на балансі якої обліковуються ці відділення, своєчасно подає нові зразки підписів та відбитки печаток.

У день одержання готівки установи банків, на балансі яких обліковуються відділення, здійснюють перерахування територіальним управлінням коштів за готівку, яку одержують їх відділення, а також надсилають підтвердження про зарахування її на відповідні балансові рахунки.

127.2. Установи банків, які мають надлишок готівки, а також зношену готівку, здають її до оборотної каси територіальних управлінь.

Доставлена власними силами установи банку готівка приймається через приходну касу за об'явою про внесення готівки. Готівка приймається повними пачками, а банкноти високих номіналів (20, 50, 100, 200 грн.) можуть прийматися неповними пачками (по одній за кожним номіналом) без перерахування з перевіркою цілісності упаковки, кількості корінців та наявності всіх відповідних реквізитів. Значно зношені та з дефектом виробника банкноти можуть прийматися неповними пачками та неповними корінцями по одній за кожним номіналом і розміром. Розмінні монети приймаються повними мішечками з перевіркою цілісності упаковки, чіткості відбитків пломбірів за надписами на ярликах. Пошкоджена та з дефектом виробника монета може прийматися в неповних мішечках. ( Абзац другий пункту 127.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 470 від 04.12.2002 )

( Абзац третій пункту 127.2 виключено на підставі Постанови Національного банку N 470 від 04.12.2002 )

127.3. Установи банків здійснюють розмін придатних до обігу банкнот високих номіналів на банкноти низьких номіналів і навпаки. ( Пункт 127.3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 132 від 09.04.2002, N 258 від 22.07.2002 )

127.4. Установа банку може самостійно передавати готівку своїм філіям або іншим установам банків незалежно від їх місця розташування на території України. У разі передавання готівки установам банків своєї системи або іншої системи за межі області територіальним управлінням надсилається в день її передавання повідомлення про одержання готівки із зазначенням найменування установи банку, що видає готівку, найменування установи банку-отримувача, дати її видачі та суми.

У разі передавання готівки між установами банків, які обслуговуються в різних територіальних управліннях, повідомлення про передавання готівки надсилаються як банком, що передає готівку, так і банком, що її одержує, відповідно кожному територіальному управлінню за їх місцезнаходженням у день передавання.

Видача готівки установою банку, що передає готівку отримувачу, проводиться за видатковим касовим ордером та довіреністю (у разі потреби і за описом), а через інкасаторів територіального управління - за видатковим касовим ордером, описом та дорученням. (Пункт 127.4 в редакції Постанови Національного банку N 132 від 09.04.2002)

127.5. Відділення установ банків можуть з дозволу банку, на балансі якого вони обліковуються, передавати готівку установам банків своєї системи та іншим установам банків.

Розрахунки за готівку і надання звітності про виконані операції з готівкою відділеннями здійснюють установи банків, на балансі яких обліковуються ці відділення.

127.6. Територіальні управління забезпечують установи банків зразками банкнот гривні, плакатами і буклетами.

Для інформування клієнтів щодо зразків банкнот мають використовуватися плакати і буклети, які розміщуються біля видаткових кас на видному місці.

Зразки банкнот обліковуються на відповідному позабалансовому рахунку за номінальною вартістю і оформляються в планшети (альбоми, переносні стенди), які забезпечують їх непошкодженість, але без їх наклеювання. Відповідно оформлені зразки банкнот зберігаються у грошовому сховищі. У разі потреби використання їх в роботі касовим працівником зразки банкнот видаються йому завідуючим касою під розпис у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей.

При одержанні зразків банкнот установи банків мають надавати письмове зобов'язання (додаток 45-б) щодо забезпечення ними схоронності, непошкодженості та використання зразків банкнот за призначенням і повернення їх на першу вимогу територіального управління. Оформляється зобов'язання в двох примірниках, що засвідчуються підписами керівника установи банку. У разі повернення зразків банкнот до територіального управління це зобов'язання повертається установі банку. У разі повернення установі банку частини зразків банкнот також повертається зобов'язання та оформляється нове зобов'язання на кількість і суму залишку зразків банкнот.

Якщо виявлено пошкодження або недостачу зразків банкнот, то установи банків відшкодовують територіальному управлінню їх суму за номінальною вартістю.

Філії та відділення установ банків забезпечуються зразками банкнот установою банку, на балансі якої вони обліковуються. При цьому установа банку контролює забезпечення філією та відділенням схоронності, непошкодженості та використання зразків банкнот за призначенням.

У разі ліквідації філії, відділення установи банку зразки банкнот передаються установі банку, на балансі якої вона обліковується, з повідомленням територіальному управлінню, а при ліквідації самої установи банку - територіальному управлінню. ( Розділ 8 глави III із змінами, внесеними згідно з документом Нацбанку N 255 від 31.05.95, Постанови Нацбанку N 347 від 30.12.96, N 318 від 26.09.97, N 402 від 30.09.98; в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

Розділ 9. Порядок заключення оборотної (операційної) каси

128. Після звірки касових оборотів з касовими журналами операційних працівників касири здають завідуючому касою сформовані в установленому порядку залишки грошей, які в них є, разом з довідками і касовими документами.

Завідуючий касою після прийняття грошей від касирів перевіряє звітні довідки і документи таким чином: чи завірені суми касових оборотів, зазначених у довідках касирів, операційними працівниками; чи правильно виведені в довідках залишки грошей з урахуванням записів у своїй Книзі прийнятих і виданих грошей (цінностей); чи відповідають кількість і сума зданих касирами документів даним довідок.

Після цього завідуючий касою складає зведену довідку про касові обороти за даними звітних довідок і записів у журналах про прийняті суми грошей касою перерахування і вечірньою касою, а також за документами, гроші за якими прийняті або видані ним особисто, і звіряє її підсумки з даними бухгалтерського обліку. Звірка оформлюється підписом працівника бухгалтерії на Зведеній довідці про касові обороти, яка разом із довідками касирів приходної і видаткової кас зберігається в касових документах дня.

Після звірки касових оборотів за день завідуючий касою записує в Книгу обліку готівки оборотної (операційної) каси і інших цінностей загальну суму приходу, і видатків грошей і виводить у ній залишок каси на наступний день.

129. У разі розходжень між залишком грошей у касі і даними бухгалтерії завідуючий касою негайно повідомляє про це керівника і головного бухгалтера для вжиття заходів щодо виявлення причин розходження. У разі підтвердження надлишку або недостачі про це складається відповідний акт.

130. В окремих випадках обов'язки щодо операцій протягом дня з готівкою оборотної каси можуть бути покладені на спеціально виділеного старшого касира.

Для роботи кас у післяопераційний час після зведення операційної каси здійснюється видача під звіт касовим працівникам потрібної суми готівки. Видача готівки оформляється в Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) або в разі ведення обліку операційної каси за аналітичними рахунками балансового рахунку "Банкноти та монети в касі банку", видатковими касовими ордерами. У цьому разі в Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей залишок готівки зазначається загальною сумою та окремо щодо готівки, що є в грошовому сховищі, та тієї, що видана під звіт касовим працівникам. ( Пункт 130 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

131. Після звірки каси завідуючий касою передає касові документи разом з додатками для формування і брошурування одному з касових працівників.

При формуванні касові документи підбираються за балансовими рахунками (в порядку зростаючої нумерації) окремо за приходом і видатками каси. Позабалансові документи підбираються за номерами позабалансових рахунків спочатку приходні, а потім видаткові.

Касові документи мають бути сформовані не пізніше наступного робочого дня в окремі папки за кожний день. Підсумкові дані зброшурованих документів підраховуються на обчислювальній машині з виводом інформації на друк. Стрічка підрахунку окремо за приходом і за видатками касових і позабалансових ордерів, підписана працівником, який проводив підрахунок, вміщується в папці перед документами.

В установах банків з невеликим обсягом валютних операцій дозволяється брошурування касових документів за валютними операціями за кілька днів, але не більше ніж за 10 робочих днів. В цьому разі незброшуровані документи повинні бути підібрані по днях і зберігатися у вогнетривкій шафі (сейфі) у завідуючого касою. ( Абзац четвертий пункту 131 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

На лицьовому боці папки документів у національній валюті проставляється штамп або наклеюється ярлик (додаток N 46), документів за іноземною валютою (додаток N 46-А). ( Абзац п'ятий пункту 131 в редакції Постанови Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

Після звірки суми касових документів з книгою обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей надпис на лицьовій стороні папки завіряється касиром, який формував її, і завідуючим касою.

Касові документи, строк зберігання яких перевищує п'ять років, брошуруються в окремі папки відповідно до встановлених строків їх зберігання, про що на лицьовій стороні папки касових документів робиться відмітка. ( Абзац пункту 131 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 243 від 23.06.98 )

132. Не пізніше наступного дня підсумки документів мають бути звірені головним бухгалтером з даними бухгалтерського обліку і завірені його підписом.

Касові документи за останні дванадцять місяців зберігаються під відповідальністю завідуючого касою або касира, на якого покладено зберігання документів, в грошовому сховищі або окремому сейфі, який передається під охорону.

133. Довідки за касовими документами видаються за вимогами за підписом головного бухгалтера або його заступника.

Винесення з приміщення кас папок з касовими документами дозволяється лише в окремих випадках і тільки за письмовим дозволом керівника установи банку. До кінця робочого дня документи мають бути обов'язково повернені.

134. Касові документи можуть вилучатися з установи банку у випадках та порядку передбачених чинним законодавством України. ( Абзац розділу 9 глави III в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

У разі, якщо вилученню підлягають одночасно кілька касових документів з різними датами одного календарного року, на місце одного з вилучених документів вміщується його копія, вимога на вилучення (протокол вилучення (виїмки) і таке інше), а замість останніх - тільки копії з відмітками про місце знаходження вимоги.

Глава IV

Забезпечення схоронності цінностей і додержання
емісійно-касової дисципліни

Розділ 1. Зберігання грошей і інших цінностей

135. Особи, які уповноважені наказом керівника установи банку, несуть відповідальність за схоронність готівки та цінностей у сховищах і операційних касах установ банків. Такими посадовими особами можуть бути заступник керівника, головний бухгалтер установи банку або його заступник, завідуючий касою чи інші посадові особи. ( Пункт 135 розділу 1 глави IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97; в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

136. Всі гроші та інші цінності повинні зберігатися в грошових сховищах. Грошові сховища мають бути пронумеровані шляхом проставлення на них порядкових номерів.

Усередині грошового сховища гроші та інші цінності повинні зберігатися на металевих стелажах (полицях) за умови, що такі стелажі мають грати і замикаються на замок.

Готівку оборотної (операційної) каси в грошовому сховищі дозволяється зберігати у візках, які після перевірки службовими особами вкладених в них грошей замикаються завідуючим касою на ключ. Якщо у візках зберігається готівка оборотної (операційної) каси, підготовлена касирами для здійснення наступного робочого дня видаткових операцій, то зазначені візки замикаються на ключ і пломбуються пломбірами відповідних касирів. Кожний візок споряджається ярликом із зазначенням на ньому дати, підпису, іменного штампа касира, який готував гроші, і загальної суми вкладених грошей.

137. У грошовому сховищі окремо зберігаються: готівка операційної каси; іноземна валюта (чеки); банківські метали; дорогоцінні метали та каміння; інші цінності. Кожна окрема шафа, стелаж, полиця повинні бути замкнені на ключ посадовою особою, відповідальною за схоронність готівки та цінностей у сховищі банку, яка має окрему шафу в грошовому сховищі для зберігання ключів. ( Пункт 137 розділу 1 глави IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97; в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

138. При прийманні грошей і цінностей у грошові сховища службові особи, відповідальні за схоронність цінностей, особисто кожний перевіряють:

грошові білети - повні, неповні і збірні пачки за кількістю корінців і надписами на накладках, а монету - за надписами на ярликах, прикріплених до мішків;

грошові білети, перераховані завідуючим касою і незапаковані відповідно до п.104 в пачки, - поаркушним перерахуванням;

монету, перераховану і розфасовану відповідно до п.104, - за кількістю пакетів, тюбиків і в сумах, зазначених на них. Монета, що знаходиться на лотках, приймається в оголошеній завідуючим касою сумі;

грошові білети, попередньо підготовлені для видачі, - за надписами на ярликах, прикріплених до мішків (візків);

іноземну валюту і валютні платіжні документи, сформовані за видами, номіналами і упаковані в порядку, встановленому цією Інструкцією, в повні, неповні і збірні пачки - за кількістю корінців і надписами на накладках, а монету в опломбованих мішках - за позначками на прикріплених до них ярликах. Окремі грошові білети і платіжні документи, а також монету, не упаковану в установленому порядку в мішки, - шляхом суцільного перерахування;

дорогоцінні метали - в порядку, встановленому в главі V цієї Інструкції;

чекові і вкладні книжки у справній упаковці друкарень або установ банків - за пачками без поаркушного прерахування;

решта цінностей (в умовній або номінальній оцінці) - поштучно або поаркушно.

( Пункт 139 розділу 1 глави IV виключено на підставі Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

140. Іноземна валюта (чеки) зберігаються в пачках або пакетах, а монета - в мішечках, окремо за найменуваннями валюти, а всередині кожної валюти за її номіналами.

141. Дорогоцінні метали зберігаються в порядку, встановленому главою VI цієї Інструкції.

142. В установах банків, які мають значний запас учнівських медалей, дозволяється зберігати їх запакованими із пачки, обв'язаними шпагатом без вузлів і надривів хрестоподібно подвійною в'язкою на чотири глухих вузли і опечатаними печаткою завідуючого касою. На верхній накладці до пачки зазначаються найменування установи банку, кількість і вартість вкладених у пачку медалей, дата їх пакування і підпис завідуючого касою.

143. Цінності на зберіганні, нерозібрані посилки з грошима, а також різні документи і цінності, які обліковуються на позабалансових рахунках N 9810 і N 9819, зберігаються розкладеними за датами в порядку надходження, а всередині однієї дати - за порядком номерів цінностей. Монета зберігається упакованою в пакет. До пакета по кожному власнику прикріплюється ярлик із зазначенням власника, роду цінностей, їх номера, дати зарахування на рахунок і суми. ( Абзац перший пункту 143 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

144. Всі бланки суворої звітності ***) обліковуються на відповідних позабалансових рахунках як у книжках, так і в окремих аркушах, в умовній оцінці за кожну книжку або аркуш.

_________________________________

***) Чекові і вкладні книжки, трудові книжки і вкладиші до них, квитанційні книжки, акції, облігації, сертифікати, векселі та ін.

Облік бланків суворої звітності, що знаходяться в грошовому сховищі ведеться за їх видами в Книзі обліку залишків бланків суворої звітності (додаток N 48).

У міру розкриття касиром окремих пачок з чековими і вкладними книжками у присутності службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей установи банку, або спеціально виділеного контролера, перевіряється кількість книжок у кожній пачці, кількість аркушів, чеків у кожній книжці і послідовність їх номерів. Дефектні і зіпсовані книжки погашаються клиноподібною вирізкою частини бланка, призначеної для підписів, і до їх знищення (шляхом спалювання спеціальною комісією) обліковуються на рахунку N 9821 при актах, складених за підписами службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей. В актах докладно перераховуються ознаки дефектності книжок. ( Пункт 144 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.98 )

145. Гроші та інші цінності можуть виноситись із грошових сховищ для проведення операцій по їх обробці, контрольному перерахуванню і ревізії тільки в приміщенні каси.

Видача цінностей із грошових сховищ здійснюється під розписку в Книзі обліку видачі із комори та інших грошових сховищ грошових білетів і інших цінностей для обробки, контрольного перерахування, ревізії та повернення у сховище (додаток N 49), записи в якій проводяться за видами цінностей, а грошових білетів з резервних фондів, крім того, - за номіналами.

Книга зберігається в грошовому сховищі і після використання передається в архів.

146. Готівка та інші цінності, що зберігаються в грошових сховищах, обліковуються в Книзі обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей. Книга ведеться завідуючим касою. Стелажі, полиці, візки, сейфи і металеві шафи незалежно від наявності в них цінностей мають бути замкнені на ключ. ( Пункт 146 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 430 від 12.12.97, N 243 від 23.06.98; в редакції Постанови Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

147. Перед закриттям грошових сховищ посадові особи, відповідальні за схоронність готівки та цінностей у сховищах і операційних касах, зобов'язані безпосередньо в грошових сховищах перевірити:

а) чи всі цінності, книги і документи, які підлягають зберіганню в сховищах, унесені в сховище;

б) чи відповідає фактична наявність готівки та інших цінностей операційної каси даним бухгалтерського обліку і залишкам, зазначеним у книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей;

в) чи всі шафи зачинені, а електроприлади і світло вимкнені.

Одночасно посадова особа, на яку покладено відповідальність за схоронність цінностей та готівки у сховищі й операційній касі, зобов'язана звірити дані залишків цінностей, записані у книзі обліку готівки в операційній касі й інших цінностей, з даними бухгалтерського обліку за відповідними рахунками.

Залишки на рахунках установ банків "Банкноти та монети в касі банку" та "Банківські метали в банку" повинні щоденно перевірятися за особовими рахунками іноземної валюти і дорогоцінних металів. ( Пункт 147 розділу 1 глави IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97; в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

148. Правильність залишків, виведених у книгах, щоденно підтверджується підписами службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей. Обумовлення і виправлення сум залишків повинні завірятись підписами тих же службових осіб.

Правильність залишків у Книзі обліку готівки оборотної каси та інших цінностей при проведенні ревізії, пов'язаної зі зміною службової особи, відповідальної за схоронність цінностей, стверджується з моменту передачі готівки оборотної каси до підписання акта ревізії не тільки особою, яка передає цінності, а і особою, яка їх приймає. ( Пункт 148 доповнено абзацом другим згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

Підписання документів, ведення книг щодо зберігання резервних фондів (для Центрального сховища) і запасів готівки у сховищах, іноземної валюти та інших цінностей, здійснення операції з ними проводиться особою, яка їх здає і особою, яка приймає, до закінчення їх перевірки і підписання акта. ( Пункт 148 доповнено абзацом третім згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96, із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

Якщо операції по придбанню і продажу іноземної валюти значні, залишки готівки іноземної валюти і сплачених валютних платіжних документів обліковуються в окремій Книзі обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в сховищі (додаток N 51). В загальну книгу обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей залишки по цих цінностях не записуються.

149. У книгах обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей, обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться у сховищі, обліку грошей у фондах проводяться записи загальних залишків цінностей за кожним рахунком на наступний операційний день до закриття грошових сховищ. ( Абзац перший пункту 149 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

На рахунках NN 1100, 1110, 2210, 1001 записи в книгах проводяться за кожним видом цінностей із зазначенням кількості цінностей і документів або ваги цінностей, загальної суми залишку з даного виду цінностей або документів. ( Абзац другий пункту 149 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

Золото, срібло і платина обліковуються за номіналом, лігатурною вагою і вартістю.

Якщо операції з резервними фондами (для Центрального сховища) і запасів готівки у сховищах і іноземною валютою не проводились, дозволяється залишки в книгах обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в сховищі, і обліку грошей у фондах наступного дня не виводити. Ці книги протягом дня зберігаються у завідуючого касою, після закінчення дня - у грошовому сховищі. ( Абзац четвертий пункту 149 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

149.1. Мають бути пронумеровані, прошнуровані і опечатані печаткою:

1. Книга обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей);

2. Контрольний журнал на осіб, що допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ;

3. Книга обліку показників контрольного касового апарата та сум готівки, що прийнята вечірньою касою;

4. Книга обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку;

( Підпункт 5 пункту 149.1 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 430 від 12.12.97 ) 5. Реєстраційний журнал емісійних дозволів на перерахування з фондів в оборотну касу грошових білетів;

6. Книга обліку прийнятих і виданих цінностей;

7. Книга обліку залишків бланків суворої звітності;

8. Книга обліку видачі з комори та інших грошових сховищ грошових білетів і інших цінностей для обробки, контрольного перерахування, ревізії та повернення у сховище;

9. Книга обліку грошей у сховищі; ( Підпункт 9 пункту 149.1 в редакції Постанови Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

10. Книга обліку іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в сховищі;

11. Книга обліку виданих і прийнятих чекових книжок та інших бланків суворої звітності.

При опечатуванні книг та журналів мастичною печаткою використовується клей на основі рідкого скла (силікатний, конторський, канцелярський, рідке скло), папір типу цигаркового, штемпельна фарба. Папір з відбитком печатки змазується з двох боків клеєм, після опечатування книги або журналу наноситься ще один шар клею.

Кількість аркушів у книгах і журналах, що ведуться в касі, завіряється підписами керівника установи банку, головного бухгалтера і завідуючого касою (Додаток N 51-А). ( Інструкцію доповнено пунктом 149-1 згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

150. Грошові сховища, в яких зберігається готівка операційної каси та інші цінності, мають замикатися посадовими особами, відповідальними за збереження цінностей, у разі потреби опечатуватися печатками із використанням сургучу або пломбуватися пластиковими індикаторними пломбами. ( Пункт 150 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97; в редакції Постанови Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

151. Всі грошові сховища, сейфи, металеві шафи, в яких зберігаються гроші і цінності, повинні мати дублікати ключів, які з докладним описом вкладаються в пакет, обшиваються тканиною і опечатуються печатками службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей. Пакет з супровідним листом, підписаним тими ж особами, передається на зберігання у відділ по режиму (безпеці) цієї ж установи банку або в найближчу установу банку.

У супровідному листі до дублікатів ключів, що передаються на зберігання, повинно бути зазначено, що зворотна їх видача допускається при наявності письмової вимоги, підписаної службовими особами, відповідальними за схоронність цінностей, і завіреної офіційною печаткою.

Перевірка дублікатів ключів проводиться у випадках поломки або втрати першого примірнику ключа, а також під час ревізій і перевірок при зміні службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей.

Документ про здачу дублікатів ключів на зберігання іншій установі банку разом з копіями опису і супровідного листа зберігається в сейфі керівника і обліковується на позабалансовому рахунку N 9898. ( Абзац четвертий пункту 151 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

У разі вилучення дублікатів ключів з місць їх зберігання службовими особами, відповідальними за схоронність цінностей, у зв'язку з поломкою або втратою ключа складається акт із зазначенням причин їх вилучення. Акт зберігається при видатковому позабалансовому ордері за рахунком N 9898. (Абзац п'ятий пункту 151 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 ) (Пункт 151 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 132 від 09.04.2002)

152. Вхід до грошового сховища дозволяється тільки службовим особам, відповідальним за схоронність цінностей. ( Абзац перший пункту 152 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

Інші працівники банку можуть входити в грошове сховище лише з дозволу керівника або його заступника, якщо йому надано право здійснення операцій з цінностями, обов'язково в присутності службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей.

У робочі дні всі грошові сховища підлягають обов'язковому відкриттю, огляду і перевірці службовими особами, відповідальними за схоронність цінностей, незалежно від того, здійснюватимуться чи ні операції з цінностями.

(Пункт 153 виключено на підставі Постанови Національного банку N 132 від 09.04.2002)

154. Протягом робочого дня грошові сховища, сейфи і шафи мають бути замкнені на ключ.

У разі опечатування печатками із використанням сургучу шпагат без вузлів і надривів протягується крізь вушки на дверях грошового сховища таким чином, щоб двері не можна було відчинити без пошкодження шпагату і печаток. Наплив сургучу має бути в межах діаметра заглиблень на дощечках для печаток. (Пункт 154 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 347 від 30.12.96, N 309 від 01.08.2001; в редакції Постанови Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

(Пункт 155 виключено на підставі Постанови Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

156. Для опечатування грошових сховищ, а також опечатування або опломбування пачок з грошовими білетами і мішків з монетою службові особи, відповідальні за схоронність цінностей, касири й інші працівники повинні бути забезпечені металевими печатками (пломбірами або кліше) з відбитком найменування установи банку (штамп з найменуванням установи банку, її номером за електронною поштою або номером МФО) і порядкового номера печатки (пломбіру або кліше).

Зазначені працівники зобов'язані забезпечити надійне зберігання печаток, пломбірів, іменних штампів, кліше з особистим кодом, ключів від грошових сховищ, яке б виключало будь-яку можливість використання їх іншими особами. ( Пункт 156 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

157. Усі печатки і ключі від грошових сховищ, пломбіри, кліше, іменні штампи касирів, які є в установі банку, повинні бути зареєстровані в спеціальному зошиті, який ведеться керівником або особою, що визначається за його письмовим розпорядженням (крім касирів і завідуючого касою).

Видача пломбірів, ключів і печаток, іменних штампів і кліше проводиться під розписку в зошиті. При використанні грошових сховищ (сейфів) і спільних пломбірів кількома працівниками порядок передачі ключів і пломбірів між ними встановлюється письмовим розпорядженням керівника установи банку. У разі перебування касового працівника у відпустці (або тимчасової відсутності з інших причин) закріплені за ним печатки, пломбіри, іменний штамп, кліше з особистим кодом, ключі від грошових сховищ (сейфів) на цей період здаються під розпис особі, на яку покладено обов'язки з їх реєстрації у спеціальному журналі. ( Абзац другий пункту 157 розділу 1 глави IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

Зіпсовані печатки, ключі, пломбіри, кліше та іменні штампи, а також ті, що не використовуються в роботі, зберігаються в сейфі особи, яка визначена розпорядженням керівника банку. ( Абзац третій пункту 157 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

Зіпсовані печатки, ключі, пломбіри, кліше та іменні штампи повинні відразу списуватися з обліку і знищуватися у встановленому порядку.

У разі втрати ключа від грошового сховища (сейфу, металевої шафи) повинен бути змінений секрет замка. До цієї роботи залучаються перевірені особи, які мають відповідний допуск.

Про зміну секрету замка і виготовлення нових ключів комісією, призначеною керівником установи банку, в обов'язковому порядку складається акт, в якому зазначаються причини зміни секрету замка і виготовлення нових ключів, прізвище особи, що проводила цю роботу, з посиланням на наявність допуску. Акти зберігаються постійно в спеціальній справі у керівника установи банку.

Особи, винні у втраті ключів, притягаються до дисциплінарної відповідальності в залежності від обставин справи.

Для зберігання цінностей протягом робочого дня касири повинні бути забезпечені сейфами, візками або металевими шафами.

Касирам категорично забороняється при тимчасовій відсутності на робочому місці залишати гроші, цінності, пломбіри, печатки, іменні штампи, кліше з особистим кодом, ключі від грошових сховищ у відкритому вигляді, незамкненими в сейфі, металеві шафи, візки або шухляди столів. Також категорично забороняється під час проведення операцій залишати ключі у шпаринах замків дверей грошових сховищ, сейфів, металевих шаф, візків, призначених для зберігання грошей і цінностей.

Власні гроші касирів, верхній одяг, їжа та інші предмети, що не мають відношення до здійснення касових операцій, повинні зберігатись у спеціально відведеній кімнаті або в шафах, розташованих у касовому вузлі, але не в приміщеннях кас.

Розділ 2. Ревізія цінностей

158. Ревізія грошових білетів, монети та інших цінностей, які знаходяться в грошових сховищах і касах установ банків, а також перевірка порядку їх зберігання проводяться:

а) за розпорядженням керівника установи банку не рідше одного разу на півріччя, а також щорічно за станом на 1 січня нового року;

б) при зміні керівника, головного бухгалтера або завідуючого касою;

в) при тимчасовій зміні службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей;

г) в інших випадках - за розпорядженням керівників Національного банку України або органів відповідних банків (загальних зборів акціонерів, учасників, Рад та в інших випадках, передбачених Законом України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) і статутами банків);

д) ревізії цінностей, які знаходяться під відповідальністю касових працівників, що мають перехідні залишки валютних цінностей, проводяться щомісяця. Результати цієї ревізії оформляються записом в Звітній довідці касового працівника (додаток N 52), а також проводиться реєстрація в спеціальній книзі, де вказується дата, прізвище і ініціали касира, цінності якого були обревізовані.

159. Ревізія грошових білетів, монети й інших цінностей проводиться складом осіб, що призначається письмовим наказом керівника установи банку, за вказівкою якого проводиться ревізія. До проведення ревізії залучаються підготовлені працівники, які не зв'язані з виконанням операцій з цінностями, один з яких призначається її керівником. Відповідальність за правильну організацію і виконання встановлених правил проведення ревізій несе керівник установи банку, який призначив ревізію.

Ревізія двічі на рік може не проводитись у тому разі, коли в даному півріччі в установі банку була проведена ревізія цінностей працівниками вищестоящої установи банку та ревізії цінностей при зміні або тимчасовій зміні службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей. Розрив у часі між ревізіями не повинен перевищувати шести місяців.

Ревізія у зв'язку зі зміною керівника установи банку повинна очолюватись представником вищестоящої установи (Ради) банку, призначеним наказом (рішенням) керівника.

Особи, які не працюють у даній установі банку, до проведення ревізії допускаються при наявності посвідчення за підписом керівника вищого установи банку (Ради), скріпленого відбитком офіційної печатки. ( Абзац четвертий пункту 159 розділу 2 глави IV в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

160. Ревізія проводиться в присутності службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей. При проведенні ревізії у відсутності службової особи про це окремо відмічається в акті за підписами всіх учасників ревізії.

161. Ревізії, що проводяться, не повинні порушувати звичайного ходу операцій установ банків.

Ревізія проводиться раптово, з перевіркою всіх цінностей, за станом на одну й ту ж дату і в такій послідовності, яка б виключала можливість приховування розкрадання і недостач грошей і цінностей.

Приступивши до ревізії, її керівник опечатує сургучевою печаткою всі грошові сховища, які знаходяться в касовому приміщенні, незалежно від наявності в них цінностей на момент початку перевірки, бере під свій контроль усю готівку оборотної (операційної) каси, резервних фондів та інші цінності, з'ясовує, чи немає грошей, цінностей і сумок з готівкою і цінностями у вечірній касі і касі перерахування, під відповідальністю інкасаторів, і при їх наявності ревізує поряд з іншими цінностями.

До закінчення повної ревізії кас, резервних фондів і цінностей доступ службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей, у грошові сховища дозволяється лише в присутності керівника ревізії, причому вкладення або вилучення грошей і цінностей у цей період проводиться під його контролем. У тих випадках, коли одночасно за один прийом не можна здійснити ревізію всіх зазначених цінностей, керівник ревізії після закінчення робочого дня разом з службовими особами, відповідальними за схоронність цінностей, проводить опечатування грошових сховищ і сейфів і здає їх під охорону в установленому порядку. Печатка керівника ревізії накладається на дощечці вище печаток службових осіб установи банку, що ревізується.

162. Грошові білети, монети та інші цінності для контрольного перерахування відбираються особисто керівником ревізії.

Пачки і мішки з пошкодженою упаковкою I неправильно оформленими накладками (ярликами) підлягають поаркушному і поштучному перерахуванню.

При звільненні керівника установи банку, головного бухгалтера або завідуючого касою від обов'язків, пов'язаних із зберіганням цінностей, грошові білети і монета, що знаходяться в оборотній (операційній) касі, резервних фондах, підлягають суцільному поаркушному перерахуванню і перерахуванню за кружками.

Керівник вищестоящої установи банку в наказі на приймання-передачу справ може продовжити встановлений строк або дозволити провести вибіркове поаркушне і поштучне перерахування готівки, що знаходиться у оборотній (операційній) касі і резервних фондах.

Вибірковому поаркушному і поштучному перерахуванню підлягає готівка також при зміні службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей, звільнених у встановленому порядку від обов'язків, пов'язаних із зберіганням резервних фондів і здійсненням операцій з ними.

163. Ревізія грошових білетів, монети й інших цінностей проводиться таким чином:

а) грошові білети оборотної (операційної) каси спочатку перевіряються за пачками і корінцями, монета - за надписами на ярликах, прикріплених до мішків (лотків), а заздалегідь підготовлені для видачі і запаковані гроші за надписами на ярликах, прикріплених до мішків. Загальна сума грошей звіряється з даними книги обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей. Після зазначеної перевірки грошові білети і монета оборотної (операційної) каси піддаються суцільному поаркушному перерахуванню і перерахуванню за кружками.

Готівка, що знаходиться в оборотній (операційній) касі установ банків, при піврічних раптових ревізіях, на 1 січня і ревізіях цінностей, пов'язаних з тимчасовою зміною службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей, може бути піддана перерахуванню в обсязі, що визначається керівником установи, за розпорядженням якого проводиться ревізія. ( Абзац другий підпункту "а" пункту 163 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

Ревізуючий, передаючи касирові грошові білети для поаркушного перерахування, попередньо знімає з корінця бандероль і залишає її в себе разом з часткою грошових білетів для контролю. Касир, перерахувавши гроші, повідомляє їх суму або кількість білетів, до яких ревізуючий додає суму грошей або кількість білетів, залишених для контролю, і одержаний результат порівнює з даними бандеролі. При співпаданні загальної суми (кількості білетів) залишені на контролі грошові білети передаються касирові для перерахування і формування корінця в установленому порядку. При невідповідності гроші повинні бути перераховані ревізуючим, після чого знову перераховані і обандеролені в установленому порядку касиром, який проводив їх первісне перерахування. Бандеролі, верхня накладка і обв'язка з незрізаною пломбою від розкритої пачки повинні залишатися у ревізуючого до повного перерахування всіх грошей, що знаходяться в пачці.

Доручати перерахування грошей тим працівникам каси, які їх формували в пачки, дозволяється лише в окремих випадках;

б) грошові білети і монета, які знаходяться у вечірній касі, перевіряються за пачками, корінцями і надписами на ярликах, прикріплених до мішків, а гроші, запаковані в сумки для видачі заробітної плати, - за надписами на ярликах. Загальна сума грошей порівнюється з даними касового журналу вечірньої каси або контрольної стрічки контрольного касового апарата, а також контрольної відомості щодо перерахування виручки. Сума приходних касових документів звіряється з підсумком касового журналу або контрольної стрічки і контрольною відомістю.

Після зазначеної звірки грошові білети і монета перераховуються повністю поаркушно і за кружками;

в) грошові білети і монета, які знаходяться в касі перерахування, перевіряються поаркушно і за кружками в розмірі, що визначається керівником ревізії або керівником установи банку, за розпорядженням якого проводиться ревізія;

г) нерозкриті сумки з проінкасованою виручкою торговельних та інших організацій, готівкою та цінностями кас банку при підприємствах, які знаходяться в касі перерахування, у вечірній касі і під відповідальністю інкасаторів, звіряються з даними накладних (супровідних відомостей), журналів обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок, реєстрів, шляхових відомостей і довідок про порожні сумки, видані інкасаторам при виїзді їх на маршрути. При виявленні сумок, які мають пошкодження, з порушеними пломбами і печатками чи з пломбами і печатками, що не відповідають зразкам, гроші, які в них знаходяться, перераховуються поаркушно. У необхідних випадках до участі в перерахуванні грошей можуть бути залучені представники відповідних підприємств і організацій, а також правоохоронних органів;

( Підпункт "д" пункту 163 розділу 2 глави IV виключено на підставі Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

е) нерозібрані посилки з грошима розкриваються і перевіряються за пачками і корінцями, а в несправній упаковці - поаркушно;

є) учнівські медалі, запаковані в пачки відповідно до п.140, при проведенні піврічних ревізій і ревізій, пов'язаних з тимчасовою зміною службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей, на розсуд ревізуючих можуть перевірятися за надписами на верхніх накладках пачок. У всіх інших випадках перевірка учнівських медалей проводиться поштучно;

ж) іноземна валюта, шляхові чеки в національній і іноземній валюті і відрізні чеки перевіряються за пачками, корінцями і надписах на ярликах, прикріплених до мішків (лотків), і, крім того, поаркушним перерахуванням і перерахуванням за кружками в розмірі, який визначає керівник ревізії або керівник установи банку, за розпорядженням якого проводиться ревізія;

з) вкладні книжки, трудові книжки і вкладиші до них, запаковані за видами цінностей в пачки, перевіряються за надписами на верхніх накладках пачок і, крім того, поштучним перерахуванням в розмірі, який визначає керівник ревізії або керівник установи банку, за розпорядженням якого проводиться ревізія; ( Підпункт "з" пункту 163 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

і) всі інші цінності перевіряються за їх номінальною або умовною оцінкою.

164. Після перерахування грошових білетів, монети та інших цінностей, які знаходяться в грошових сховищах, ревізуючі проводять звірку виявлених у наявності цінностей з даними книг обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей, обліку грошей у фондах та наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, щоденного балансу, аналітичного обліку і, крім того, перевіряють, чи всі вилучені для ревізії цінності повернені до грошового сховища.

Суми розписок та інших документів, не проведених через бухгалтерський облік, у виправдання залишку каси не приймаються і вважаються недостачею у касира. Виявлені надлишки каси повинні бути оприбутковані і поверненню не підлягають.

У разі виявлення недостачі або надлишку грошових білетів всі пачки, сформовані касиром, у якого виявлена недостача або надлишок, підлягають поаркушному перерахуванню. На розсуд керівника ревізії такій перевірці піддається і монета при виявленні її недостачі або надлишку в мішку.

165. Про проведену ревізію цінностей складається акт (додаток 87) за підписами всіх працівників, які брали участь у ревізії, і посадових осіб, відповідальних за схоронність цінностей. При виявленні недостачі або надлишку грошей і цінностей, розбіжностей в обліку або недоліків у забезпеченні схоронності цінностей, копія акта надсилається вищій установі банку. ( Абзац перший пункту 165 розділу 2 глави IV в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

При ревізії, пов'язаній зі зміною службової особи, відповідальної за схоронність цінностей, підписання документів щодо зберігання резервних фондів, готівки оборотної (операційної) каси та інших цінностей, а також здійснення операцій з ними проводиться двома особами (яка здає гроші і цінності та яка їх приймає), до закінчення їх перевірки і підписання акта. ( Абзац другий пункту 165 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

( Абзац третій пункту 165 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 347 від 30.12.96 ) Крім ревізії схоронності грошових білетів, монети й інших цінностей, які знаходяться в резервних фондах і касах установ банків, кожне півріччя за планом, складеним керівником установи, проводиться перевірка емісійно-касової роботи, інкасації грошової виручки, стану охорони і сигналізації, дотримання пропускного режиму, правильності обліку, зберігання і використання зброї, боєприпасів, ключів, печаток, штампів, пломбірів.

( Абзац четвертий пункту 165 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 347 від 30.12.96 ) До проведення перевірки залучаються підготовлені з цією метою працівники установи банку, які вивчили зазначені ділянки роботи.

( Абзац п'ятий пункту 165 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 347 від 30.12.96 ) У разі виявлення недоліків з питань, що перевіряються, складається акт з зазначенням в ньому характеру виявлених Недоліків, прізвищ працівників, які допустили порушення в роботі, причин недоліків і вжитих заходах щодо їх усунення. Акт підписується перевіряючим і працівником, який відповідає за ділянку роботи, що перевірялась.

( Абзац шостий пункту 165 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 347 від 30.12.96 ) Всі проведені перевірки реєструються в книзі, в якій зазначається прізвище і посада перевіряючого, перевірена ним ділянка роботи, час проведення перевірки, її обсяг, результати (робиться посилання на акт або зазначається, що зауважень немає).

( Абзац сьомий пункту 165 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 347 від 30.12.96 ) Керівники установ банків зобов'язані в п'ятиденний строк розглянути результати проведених ревізій і перевірок і терміново усунути виявлені недоліки, а також вжити заходи щодо організації роботи у суворій відповідності з цією Інструкцією.

( Пункт 166 розділу 2 глави IV виключено на підставі Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

167. При виявленні надлишків грошей або недостач складається акт про виявлені недостачі (надлишки) при перерахуванні грошей. До акта, що надсилається вищестоящій установі банку, додаються особисте пояснення касового працівника, який допустив недостачу, повідомлення керівника установи банку про вжиті заходи щодо відшкодування з винних осіб збитків, усунення причин, які породжують касові прорахунки і недостачі цінностей.

168. Виявлені надлишки грошей оприбутковуються за операційною касою і відносяться на рахунок N 6800. Повернення зарахованих на цей рахунок сум може проводитись за клопотанням підприємств, об'єднань, організацій і установ шляхом зарахування їх на рахунки, а також окремих осіб з дозволу керівника установи банку після розгляду обставин, які підтверджують належність їм надлишків, які утворилися. Надлишки грошей, виявлені в резервних фондах, сховищі або в оборотній касі територіальних управлінь Національного банку України (далі територіальні управління), Центрального сховища, оприбутковуються за оборотною касою і відносяться: в упаковці установи банку - на рахунок N 6800, в упаковці Банкнотно-монетного двору - на рахунок N 3000(3001). ( Пункт 168 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

169. Всі недостачі грошей незалежно від суми (навіть якщо вони погашені при виявленні) списуються у видатки по касі і записуються на рахунок N 2732 за особистим рахунком працівника, в якого виявлена недостача, та обліковуються на цьому рахунку до повного їх погашення. ( Абзац перший пункту 169 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

( Абзац другий пункту 169 виключено на підставі Постанови Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

170. Якщо недостача грошей та інших цінностей є результатом розтрати, недбалості або розкрадання, керівник установи банку негайно повідомляє про це правоохоронні органи і до їх рішення усуває від роботи з цінностями працівника банку, в якого виявлена недостача. До акта про виявлені недостачі (надлишки) при перерахуванні грошей, що надсилається до вищестоящої установи відповідного банку, додається спеціальне повідомлення за підписами керівника і головного бухгалтера установи банку із зазначенням в ньому місця і дати події; дати виявлення недостачі (надлишку); характеру події (розтрата, розкрадання, пограбування, підробка); суми заподіяного збитку; посади, прізвища, за підписами керівника і головного бухгалтера установи банку із ходів щодо забезпечення інтересів банку і надходження коштів у відшкодування збитків.

171. Недостачі грошей і цінностей, які виникли в результаті розтрат, розкрадання та інших зловживань, списуються з відповідних рахунків, на яких обліковувались ці цінності, в установленому для обліку цих цінностей порядку і відносяться на винних осіб на рахунок N 2732. ( Абзац перший пункту 171 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

Будь-які відстрочки у сплаті заборгованості за заподіяний банку матеріальний збиток, як правило, не допускаються. В необхідних випадках повинні бути вжиті заходи щодо накладення в установленому порядку арешту на майно боржника.

Все листування, що стосується розкрадань, розтрат та інших зловживань, а також недостач здається в архів лише після повного погашення заборгованості або списання цього боргу з балансу банку. ( Пункт 171 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 243 від 23.06.98 )

172. Акти ревізій за останні 12 місяців і спеціальна книга реєстрації щомісячних ревізій зберігаються у головного бухгалтера установи банку.

Розділ 3. Відповідальність службових осіб за схоронність
цінностей і дотримання встановлених правил роботи з
цінностями і емісійно-касової дисципліни

173. Установи банків самостійно розробляють положення про відповідальність посадових осіб банку за схоронність цінностей та готівки у сховищах і операційних касах та здійснення операцій з ними.

Положення має бути затверджено керівником установи банку і визначати порядок покладання відповідальності на посадових осіб, які працюють з готівкою за збитки, що може понести банк у зв'язку із недостачею, не забезпеченням схоронності та порядок відшкодування цих збитків.

Умови відповідальності посадових осіб повинні бути регламентовані у договорах про матеріальну відповідальність, положенні про створення резервних страхових фондів, призначених для відшкодування збитків банку тощо. ( Пункт 173 розділу 3 глави IV в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

( Пункт 174 розділу 3 глави IV виключено на підставі Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

175. Всі працівники установ банків, яким доручена робота з цінностями і здійснення операцій з ними, зобов'язані:

- знати встановлений цією Інструкцією та іншими нормативно-правовими актами Національного банку порядок ведення і обліку касових операцій, правила зберігання грошей і цінностей та вміти визначати справжність і платіжність банкнот і монет; ( Абзац другий пункту 175 в редакції Постанови Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

- проходити при влаштуванні на роботу і періодично (не рідше одного разу в 12 місяців) медичні огляди, якщо цим працівникам дозволено носіння вогнепальної зброї та її застосування.

176. Керівники, головні бухгалтери і завідуючі касами установ банків зобов'язані забезпечити суворе дотримання правил здійснення касових операцій, здійснення контролю за своєчасним оприбуткуванням грошей, які надійшли до кас банку. ( Абзац перший пункту 176 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97; в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

( Абзац другий пункту 176 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 347 від 30.12.96 ) Про кожний випадок розкрадання грошей і цінностей, касового прорахунку понад 1 млн. крб. і порушення емісійно-касової дисципліни, а також про вжиті заходи керівники установ банків доповідають за підпорядкуванням, а про випадки незаконного випуску грошей в обіг Правлінню Національного банку України.

До установ банків і службових осіб, винних у порушенні вимог правил організації емісійно-касової роботи, можуть бути застосовані передбачені відповідними законодавчими актами заходи фінансового і дисциплінарного впливу, а в окремих випадках - і карна відповідальність. ( Пункт 176 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 243 від 23.06.98 )

177. Касовим і інкасаторським працівникам категорично забороняється:

а) передовіряти виконання дорученої роботи з цінностями іншим особам, а також виконувати роботу, яка не входить до кола їх обов'язків, встановлених цією Інструкцією та іншими вказівками Національного банку України;

б) безпосередньо виконувати доручення підприємств, об'єднань, організацій, установ і громадян на одержання або внесення готівки на їх рахунки в банку, а також приймати від них безпосередньо документи на внесення грошей (крім документів по операціях в касах, які застосовують контрольні апарати) або на одержання грошей, минаючи бухгалтерських працівників;

в) зберігати свої гроші та інші цінності разом з грошима та цінностями банку.

178. Касові працівники несуть повну матеріальну відповідальність за недостачу грошей і цінностей у сформованих ними пачках, корінцях і в іншій упаковці за їх підписами, а також за наявність серед відсортованих і запакованих ними грошей неплатіжних і фальшивих білетів і монет та інші недоліки в роботі, які завдали матеріальної шкоди банку. Зазначену відповідальність касові працівники несуть згідно з чинним законодавством (додаток N 7).

Інкасатори несуть повну матеріальну відповідальність за схоронність грошей і інших цінностей, прийнятих ними для доставки за призначенням (додаток N 7).

Глава V

Порядок інкасації грошової виручки,
перевезення і пересилання цінностей

Розділ 1. Інкасація грошової виручки інкасаторами банків

179. Збирання безпосередньо на підприємствах і в організаціях грошової виручки організується апаратом інкасації Національного банку. У разі потреби установи банків можуть здійснювати інкасацію грошової виручки власними силами з дозволу Національного банку України.

Для створення відомчої інкасації готівки та цінностей установа банку повинна порушити клопотання перед Кримським республіканським, регіональними управліннями НБУ про необхідність такої служби. ( Абзац другий пункту 179 із змінами, внесеними згідно з документом Нацбанку N 255 від 31.05.95, в редакції Постанови Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

Республіканський банк Криму, регіональні управління НБУ при одержанні клопотання проводять обстеження установи банку з таких питань: зазначена діяльність повинна відповідати вимогам статуту банку; наявність клієнтури, яка має торговельну чи іншу виручку; наявність відповідних сховищ зберігання цінностей та кас перерахування; наявність зброї та атестованого приміщення для її зберігання, відповідного автотранспорту і засобів радіозв'язку, а також підготовленого персоналу (інкасаторів). ( Абзац третій пункту 179 із змінами, внесеними згідно з документом Нацбанку N 255 від 31.05.95 )

Клопотання з пакетом документів і висновком подається Національному банку України для прийняття остаточного рішення про надання дозволу конкретній установі банку на створення служби інкасації.

Після прийнятого рішення про створення інкасації в комерційному банку розглядається питання в органах міліції про дозвіл на купівлю вогнепальної зброї. Комерційний банк, що придбав вогнепальну зброю, повідомляє про це відповідну установу НБУ, яка реєструє дані про його купівлю. ( Пункт 179 доповнено абзацом четвертим згідно з документом Нацбанку N 255 від 31.05.95 )

Обслуговування підприємств і організацій інкасаторським апаратом здійснюється на підставі тристоронніх угод між господарським органом, апаратом інкасації Національного банку та установою банку (додаток N 53). У разі інкасації грошової виручки власними силами установ банків укладається двостороння угода.

180. Список підприємств, організацій і установ, грошова виручка яких збирається інкасаторами (додаток N 54), ведеться в відділі (дільниці) інкасації. На кожне підприємство (організацію) щомісяця складається явочна картка із присвоєнням їй номера, за яким підприємство (організація) зареєстроване в списку. Явочна картка підписується керівником або начальником відділу (дільниці) інкасації з проставленням відбитку офіційної печатки.

Кожному підприємству (організації), в залежності від обсягу грошової виручки, видається необхідна кількість спеціальних інкасаторських сумок з надписом на них "Національний банк України". На кожній сумці проставляється номер, в якому чисельником має бути номер господарського органу, під яким він зареєстрований у списку, а знаменником - порядковий номер сумки.

Інші банки в разі необхідності можуть видавати своїм клієнтам, які не користуються послугами інкасації НБУ, інкасаторські сумки із зазначенням на них найменувань своїх банків.

181. Госпорган подає установі банку два зразки пломби з чітким відбитком пломбіру. Якщо госпорган здає сумки з грошовою виручкою в інкасаторський пункт, зазначені зразки подаються у трьох примірниках. На відбитку пломби повинні бути зазначені номер реєстрації і скорочена назва підприємства (організації).

Начальник відділу (дільниці) інкасації та завідуючий касою установи банку перевіряє вказані зразки і завіряє їх шляхом накладення пломби на шпагат нижче зразка пломби підприємства (організації).

Один примірник завіреного зразка пломби передається підприємству (організації). Цей зразок подається інкасатору при одержанні ним сумки з грошима. Другий примірник, завірений завідуючим касою, передається в касу установи банку для здійснення контролю при прийманні сумок з грошима від інкасаторів.

Якщо підприємство (організація) здає грошову виручку в інкасаторський пункт, третій примірник зразка пломби передається інкасатору цього пункту для перевірки тотожності пломб на сумках з грошима при їх прийманні.

182. Начальник відділу (дільниці) інкасації складає схему маршрутів і графіки (час) заїздів інкасаторів на підприємства (організації) для збирання грошової виручки. Час прибуття інкасаторів на підприємства (організації) встановлюється з урахуванням необхідності максимального надходження грошової виручки в касу установи банку та місця знаходження підприємства (організації).

Графіки заїздів інкасаторів на підприємство (організації) для збирання грошової виручки погоджуються з керівником установи банку, куди доставляються сумки з грошовою виручкою.

На кожний маршрут для збирання грошової виручки призначається бригада. Кількісний склад бригади залежить від умов, у яких здійснюється інкасація, і визначається керівником установи банку. Один з членів бригади призначається старшим бригади, другий - збирачем. Під час збирання виручки старший бригади і водій охороняють сумки з грошовою виручкою і спостерігають за роботою збирача. Якщо інкасація здійснюється двома працівниками, обов'язки старшого бригади виконує водій. Матеріальна відповідальність за схоронність грошової виручки при інкасації та перевезенні цінностей покладається на всю бригаду, включаючи і водія-інкасатора, з яким укладається договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (додаток N 7).

183. Начальник відділу (дільниці) інкасації (черговий інкасатор) перед виїздом інкасаторів для збирання грошової виручки видає під розписку в Журналі для обліку явочних карток, сумок, печаток та доручень на інкасацію грошей (додаток N 57): інкасатору-збирачу - Доручення на інкасацію грошей (додаток N 56), явочні картки, печатку відділу (дільниці) інкасації із зазначенням номера маршрута, старшому бригади - порожні сумки, посвідчення особи, водію - посвідчення особи і спеціальне посвідчення на машину. Про кількість виданих явочних карток і порожніх сумок він складає і передає контролеру вечірньої каси довідку про видачу інкасаторам сумок, мішків, явочних карток. Зброя і боєприпаси, а також дозвіл на право користування зброєю членам бригади видаються під розписку в Журналі реєстрації видачі та приймання зброї і боєприпасів (додаток N 57). ( Пункт 183 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

184. Начальники відділів (дільниць) інкасації періодично (не рідше одного разу на місяць) здійснюють перевірки дотримання інкасаторами правил збирання грошової виручки і перевезення цінностей, про результати яких роблять відповідні записи в журналі для обліку явочних карток, сумок, печаток та доручень на інкасацію грошей у графі "Примітка". Такі самі перевірки здійснюються відповідальними працівниками банків.

185. Підприємства (організації) при здаванні грошей інкасаторам виписують до кожної сумки під копірку в трьох примірниках супровідну відомість до сумки з грошовою виручкою, супровідну відомість до сумки з валютними і іншими цінностями, а станції залізниць - комплект супровідної відомості до сумки з грошовою виручкою станцій залізниць у чотирьох примірниках.

186. Інкасатор-збирач перед прийняттям сумки з грошовою виручкою, пред'являє здавачу грошей посвідчення особи з фотокарткою, доручення на інкасацію грошей і явочну картку.

Службова особа підприємства (організації або станції залізниці) при здаванні інкасатору сумки з грошовою виручкою робить в явочній картці всі передбачені записи. (Робити ці записи інкасатору забороняється.)

У тому разі, якщо інкасатору здають дві та більше сумок з виторгом або одержують від нього дві та більше порожніх сумок, у явочній картці в графі "Номер сумки з грошовою виручкою" і в графі "Номер прийнятої від інкасатора порожньої сумки" замість номерів вказується літерами кількість сумок.

Приймаючи сумки, інкасатор-збирач перевіряє: справність сумки, правильність її опломбування (цілісність шпагату, на якому віджата пломба, чіткість відбитку пломбіра, тотожність його зразку), відповідність номера сумки, яку приймають, номеру, зазначеному в явочній картці, накладній і копії супровідної відомості, наявність дати, підписів (підпису) службових осіб підприємства (організації) на накладній, відповідність суми виторгу, вказаної в явочній картці, записам у накладній у копії супровідної відомості та відповідність сум цифрами і літерами в накладній і копії супровідної відомості, наявність підпису касира в явочній карточці. Після цього він передає службовій особі підприємства (організації) порожню сумку, розписується на копії супровідної відомості, проставляє на ній дату, ставить печатку.

Приймаючи дві і більше сумок, інкасатор-збирач перевіряє кількість сумок і загальну суму виторгу за записами в накладній і копії супровідної відомості на кожну сумку, яку він приймає.

187. Старший бригади інкасаторів приймає у вказаному вище порядку від інкасатора-збирача сумку з грошовим виторгом, після чого видає йому порожню сумку для одержання виручки від наступного підприємства (організації). Накладна на прийняту від підприємства (організації) сумку з грошовою виручкою і явочна картка залишаються у інкасатора-збирача. Сумки з виручкою на шляху слідування маршрутом зберігаються у мішках або спеціальних ящиках.

188. Сумки з грошовою виручкою, доставлені в установу банку, інкасатори здають у касу у порядку, викладеному в п.п.34-39.

Після здавання сумок старший бригади передає начальнику відділу (дільниці) інкасації (черговому інкасатору) журнал обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок і посвідчення особи, інкасатор-збирач доручення та інкасацію грошей, явочні картки, печатку і посвідчення особи, водій - посвідчення особи та спеціальне посвідчення на машину. Зброя, боєприпаси та дозвіл здаються під розписку в журналі реєстрації видачі і приймання зброї і боєприпасів.

Начальник відділу (дільниці) інкасації (черговий інкасатор) перевіряє, чи всі підприємства (організації) обслужені інкасаторами і чи відповідає кількість зданих інкасаторами сумок в касу банку кількості прийнятих ними сумок від підприємств (організацій), а після цьго він робить про це запис у журналі обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок, а також у журналі для обліку явочних карток, сумок, печаток та доручень на інкасацію грошей.

Про загальну суму грошової виручки, зданої інкасаторами за журналами обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок, начальник відділу (дільниці) інкасації (черговий інкасатор) складає Довідку про загальну суму проінкасованої виручки (додаток N 58) і передає її головному бухгалтеру цього банку.

( Абзац пункту 188 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 347 від 30.12.96 ) Окрім того, щодня працівнику з прогнозування касових оборотів подається довідка про підприємства, організації, що не здали інкасаторам виручку за попередній день.

189. Порядок зберігання сумок з грошовою виручкою, доставлених з маршруту, в спеціально виділених сейфах під відповідальність інкасаторів, що доставили сумки після закінчення операційного дня, може встановлюватись при обов'язковому дотриманні таких правил.

Начальник відділу (дільниці) інкасації (черговий інкасатор) видає під розписку в журналі обліку явочних карток, сумок, печаток та доручень на інкасацію грошей інкасатору і старшому бригади, металеві печаті, ключі від сейфів, які виділені установою банку в потрібній кількості і встановлені в спеціально виділеному приміщенні, обладнаному засобами охоронної сигналізації для зберігання сумок з грошовою виручкою, доставленою з маршрутів, під відповідальність інкасаторів. Сейфи закриваються на два ключі, опечатуються у встановленому порядку печатками цих осіб і здаються під охорону під розписку в контрольному журналі на осіб, які допускаються до відкриття, закриття, та опечатування грошових сховищ. Контрольний журнал зберігається у старшого бригади інкасаторів.

Закриття і опечатування сейфів, а також здача під охорону здійснюється інкасаторами після доставлення сумок з кожного заїзду (маршруту).

Вкладання сумок у сейфи, розкриття сейфів для подальшого вкладання сумок, а також вилучення сумок для здавання касовим працівникам здійснюється у присутності всієї бригади інкасаторів, про що робиться запис в контрольному журналі на осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ за підписом інкасаторів і охорони.

Зберігання в одному сейфі сумок з грошовою виручкою, проінкасованою різними бригадами інкасаторів, забороняється.

190. До початку роботи каси перерахування інкасатори зобов'язані прибути в установлений керівником банку та погоджений з начальником відділу (дільниці) інкасації час і здати у передбаченому п.188 порядку сумки з грошовою виручкою, зброю, боєприпаси, явочні картки, доручення на інкасацію грошей, накладні, печатку та посвідчення особи.

191. Якщо в установі банку встановлено порядок зберігання сумок з проінкасованою грошовою виручкою під відповідальність інкасаторів, ними ж може здійснюватись безпосередньо в приміщенні установи банку приймання сумок з готівкою підприємств зв'язку. В такому ж порядку представник вузла зв'язку здійснює в явочній картці усі передбачені записи.

Інкасатори перевіряють, чи не мають сумки з грошима будь-яких пошкоджень чи дефектів (латок, зовнішніх швів, розриву тканини, невідбитих і пошкоджених пломб або печаток, розриву шпагату або вузлів на шпагаті і ін.) і чи відповідають відбитки пломбірів (печаток) заявленому зразку, а також номери сумок, що здаються інкасаторами, номерам, вказаним у реєстрі.

Щодо прийнятих сумок з готівкою на другому примірнику реєстра робиться напис за підписами старшого бригади інкасаторів і інкасатора-збирача з проставленням дати і печатки.

Розділ 2. Інкасація виручки станцій залізниць

192. Виручка залізниць, що підлягає здаванню в поштові вагони для подальшого надходження в установу банку, пакується в спеціальні сумки, які пломбуються свинцевими пломбами з відбитками, встановленими Департаментом залізниць України для кожної станції.

Зразки відбитків пломбірів подаються начальниками станцій і завіряються у встановленому порядку установою банку, що приймає виручку.

193. Сумки виготовляються за зразками, затвердженими Департаментом залізниць України, погодженими з Національним банком України.

Забезпечення залізничних станцій сумками здійснюється відділом (дільницею) інкасації, якщо інкасація здійснюється інкасаторами Національного банку, і Департаментом залізниць України, якщо виручка залізничними станціями здається в поштові вагони. На сумках мають бути вказані найменування станцій і доріг, яким вони належать, та коди станцій згідно з тарифним керівництвом Департаменту залізниць України.

194. Працівники поштових вагонів вкладають сумки з грошовою виручкою станцій залізниць у страхові мішки разом з першими двома примірниками шляхових відомостей про прийняття від підприємств зв'язку сумок станцій і накладними до сумок.

195. Страхові мішки доставляються засобами підприємств зв'язку в години за домовленістю з установами банків. Якщо обумовлені години приймання виручки банком минули, страхові мішки зберігаються на підприємствах зв'язку і доставляються установам банку вранці наступного дня.

Розділ 3. Інкасація готівки підприємств
Державного комітету зв'язку України

196. Готівка від вузлів і кущових відділень зв'язку установи банків приймають у загальновстановленому порядку в денні і вечірні каси.

Сумки відділень зв'язку з незначними вкладеннями готівки приймаються і перераховуються відповідно вузлами або кущовими відділеннями зв'язку.

Постачання підприємств зв'язку сумками здійснюється Державним комітетом зв'язку України.

На сумках, крім закріпленого номера, має бути вказано повне найменування вузла або відділення зв'язку.

197. Вузли і відділення зв'язку, готівка яких здається в сумках, подають установам банків зразки відбитків пломбірів або сургучевих печаток, якими будуть опечатуватись (опломбовуватись) сумки з грошима.

Зразки відбитків печаток (пломб) відділень зв'язку завіряються вузлами зв'язку, а зразки відбитків печаток (пломб) вузлів зв'язку - установами банків, які приймають готівку. Завіряння виконується шляхом накладення пломби (печатки) установи банку на шпагат з пломбою (печаткою) вузла зв'язку.

198. Сумки з готівкою і накладні до них вузли зв'язку або кущові відділення зв'язку здають в установи банку з реєстрами про здачу сумок з готівкою підприємств зв'язку, складеними у трьох примірниках.

Реєстр підписується начальником або його заступником і начальником цеху (дільниці) та завіряється відбитком календарного штемпеля. До першого примірника реєстру, який здається в установу банку, додаються примірники накладних до сумок з грошовою виручкою за кожною сумкою.

199. Приймання сумок з готівкою підприємств зв'язку, їх розкриття і перерахування в установах банків, які мають каси перерахування, проводиться в порядку, вказаному в пп.40, 41, 49-53.

200. Установи банків, які не мають кас перерахування, оформляють операції з приймання сумок з готівкою підприємств зв'язку в порядку, встановленому для денних і вечірніх кас. При цьому вузли зв'язку або кущові відділення зв'язку реєстрів на сумки, що здаються, не складають, а замість об'яви на внесення готівки пред'являють операційним працівникам для запису в касовий журнал накладні до вказаних сумок.

У разі, якщо в установах банків операції здійснює один касир (без бухгалтера-контролера) із застосуванням контрольного касового апарата, накладні до сумок з готівкою підприємств зв'язку пред'являються представником підприємства зв'язку безпосередньо касиру установи банку.

Розкриття сумок і перерахування готівки касиром здійснюється в присутності представника вузла або кущового відділення зв'язку.

У разі виявлення надлишку або недостачі грошей складається акт за підписом касира установи банку і представника підприємства зв'язку.

На суми прийнятих грошей установа банку виписує і видає представнику підприємства зв'язку приходний касовий ордер з відбитком печатки касира, в якому вказується: прізвище, ім'я та по батькові представника підприємства зв'язку, кількість супровідних відомостей і сума прийнятих грошей.

201. Установам банків, які не мають кас перерахування, надається право, за погодженням з підприємствами зв'язку, здійснювати вечірніми касами приймання сумок з готівкою за реєстрами установленої форми за умови перерахування готівки з цих сумок вранці наступного дня касирами установи банку в присутності представників підприємств зв'язку в порядку, вказаному в п.191. У таких випадках касир приймає сумки з перевіркою їх цілісності і відповідності відбитків пломбірів (печаток) замовленим зразкам. У прийманні сумок представнику підприємства зв'язку видається тимчасова розписка (на других примірниках реєстрів), завірена печаткою каси або відбитком штампу контрольного касового апарата без зазначення суми зданих грошей, яка вранці наступного робочого дня, після перерахування грошей, має бути повернена установі банку представником підприємства зв'язку і замінена відповідно до п.200 на приходний касовий ордер.

Розділ 4. Порядок перевезення готівки, цінностей і
документів із філій (агентств, кас) установ банків

202. Перевезення готівки, цінностей і документів із філій (агентств, кас) може здійснюватись інкасаторським апаратом Національного банку на підставі двосторонніх угод або власними силами (відомчою службою перевезення готівки і цінностей) в опломбованих сумках відповідно до вказівок розділу 1 цієї глави.

Відбитки пломбірів, якими будуть опломбовуватися сумки з готівкою, цінностями і документами, що підлягають доставленню до сховищ банку або в вечірню касу установи банку з підлеглих філій (агентств, кас), мають бути завірені в порядку, встановленому п.181. 203. Для вивезення цінностей і документів до сховищ установ банків за підлеглими філіями (агентствами, касами) закріплюється необхідна кількість інкасаторських сумок, на яких повинні бути проставлені найменування банку і порядковий номер.

204. Порожні інкасаторські сумки, які призначені для інкасації надлишків готівки і цінних паперів, разом з явочними картками і Маршрутними листами (додаток N 59) видаються інкасаторам при виїзді на маршрути у встановленому п.189 порядку під розписку в журналі для обліку явочних карток, сумок, печаток та доручень на інкасацію грошей. Дані про кількість виданих інкасаторам сумок повинні бути включені в довідку про видачу інкасаторам сумок, мішків, явочних карток.

205. Для доставки в установу банку сумок з надлишками готівки із філії (агентства, каси) завідуючий філією (агентством, касою), або контролер виписує на кожну сумку супровідну відомість до сумки з грошовою виручкою згідно з п.185. Видача сумок інкасаторам здійснюється в порядку, передбаченому п.186.

206. Для доставки в установу банку сумок з оплаченими облігаціями державних позик, цінними паперами, іншими цінностями і документами завідуючий філією (агентством, касою) складає і підписує Супровідну відомість на цінності, що підлягають доставці ранком наступного дня (додаток N 60) у трьох примірниках, з яких другий вкладається в сумку.

Сумки з цінностями і перші примірники супровідних відомостей до них завідуючий філією (агентством, касою) вручає інкасатору-збирачу, третій примірник з розпискою на ньому інкасатора, скріплений печаткою, залишається у філії, а потім пересилається в складі денного звіту в установу банку.

207. Приймання сумок з цінностями інкасатор здійснює у порядку, викладеному в п.186, тільки замість явочної картки філії (агентству, касі) пред'являється маршрутний лист. Завідуючий філією (агентством, касою) записує у відповідних графах маршрутного листа під копірку в двох примірниках найменування філії (агентства, каси), кількість зданих сумок і суму цінностей, вкладених в них.

Замість одержаних сумок з цінностями інкасатор передає працівникам цієї філії (агентства, каси) порожні сумки.

Перші примірники маршрутних листів з розписками інкасаторів брошуруються в окрему справу, яка зберігається у завідуючого філією (агентством, касою) протягом одного року.

208. Передача сумок з цінностями і порожніх сумок старшому бригади інкасаторів, а також зберігання цих сумок на маршруті проводяться в порядку, викладеному в п.187.

209. Доставлені в установу банку сумки з цінностями приймаються працівниками банку відповідно до пп.34-37, 39-40.

Розділ 5. Доставка підкріплень готівкою установами
банків підлеглим їм філіям (агентствам, касам)

210. Доставка підкріплення готівкою установами банків своїм філіям (агентствам, касам) проводиться власними силами (відомчою службою перевезень грошей і цінностей) або інкасаторами Національного банку в інкасаторських сумках. ( Абзац перший пункту 210 із змінами, внесеними згідно з документом Нацбанку N 255 від 31.05.95, в редакції Постанови Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

Підготовка підкріплення готівкою проводиться касовим працівником установи банку у порядку, передбаченому п.86 на підставі Вимоги (заявки) філії (агентства, каси) (додаток N 61) і належно оформленого касового ордера. На ярлику до сумки з готівкою проставляється найменування установи банку, номер, дата і сума вкладення. Сумка вручається інкасаторам під розписку у видатковому касовому ордері на (вимогу). ( Абзац другий пункту 210 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

На маршрут інкасаторам видається Книга обліку готівки, відправленої філіям, агентствам, касам через інкасаторів банку (додаток N 62), в яку вносить відповідні записи завідуючий касою (контролер) і засвідчує їх своїм підписом.

211. Доставлена інкасаторами сумка з підкріпленням готівкою приймається працівником філії (агентства, каси), який перевіряє справність сумки, правильність опломбування і відповідність відбитку номера пломбіру, вказаному в Книзі обліку готівки, яка відправлена банком через інкасаторів.

Сумка розкривається в присутності завідуючого філією (агентством, касою) шляхом розрізання одного оберту шпагату і готівка перевіряється за пачками і корінцями, а окремі купюри - поаркушно.

Поаркушне перерахування грошей, одержаних у пачках і корінцях, повинно проводитись працівниками в день одержання підкріплення і до початку операцій з ними.

У разі виявлення недостачі або надлишків грошей складається акт у двох примірниках за підписами працівників філії (агентства, каси) і повідомляється установа банку.

Працівник банку, що прийняв сумку з готівкою, розписується в книзі обліку готівки, яка відправлена банком через інкасаторів, скріплює свій підпис печаткою каси, після чого повертає книгу і сумки, що звільнились, інкасатору.

Завідуючий касою установи банку за даними книги обліку готівки, яка відправлена банком через інкасаторів, перевіряє повноту доставлення інкасаторами за призначенням сумок з підкріпленням готівкою.

212. Підкріплення філій (агентств, кас) цінними паперами і цінними бланками проводиться банком, якому вони підпорядковані, власними силами (відомчою службою перевезень грошей і цінностей) або через інкасаторів Національного банку в опломбованих сумках.

До кожної сумки за підписами завідуючого касою (контролера) складається супровідна відомість на вивіз і доставку цінностей у трьох примірниках, другий примірник (копія супровідної відомості) вкладається в сумку з цінностями.

Інкасатори розписуються на третіх примірниках супровідних відомостей (квитанцій) про одержання сумок із вказаними цінностями і скріплюють свої підписи печаткою.

Приймаючи сумки з цінностями, працівник філії (агентства, каси) перевіряє справність сумок, цілісність шпагату, на якому віджата пломба, чіткість відбитку пломбіра, розписується на пред'явлених інкасатором перших примірниках супровідних відомостей до сумок, скріплюючи свій підпис печаткою, вручають відомості інкасатору для подальшого пред'явлення завідуючому касою банку, який готував сумку з цінностями.

Працівники банку після перевірки в присутності інкасаторів повноти здачі у підлеглі філії (агентства, каси) сумок з цінностями, повертають перший примірник супровідної відомості інкасаторам Національного банку для передачі начальнику відділу (дільниці) інкасації (черговому інкасатору) для подальшого розрахунку за перевезені цінності.

213. Якщо інкасатори не мають можливості вручити сумки з цінностями у зв'язку з відсутністю (з різних причин) працівників філій (агентств, кас), вони зобов'язані сумки з готівкою і цінностями повернути установі банку, яка готувала сумку, і повідомити про це керівників банку, про що зробити відмітку в книзі обліку готівки, яка відправлена банком через інкасаторів.

Розділ 6. Перевезення цінностей інкасаторами
Національного банку

214. З метою забезпечення своєчасного підкріплення резервних фондів (для Центрального сховища) і запасів готівки у сховищах Республіканського банку Криму, регіональних управлінь, установ НБУ, вивозу зношених грошових білетів та надлишків резервних фондів (для Центрального сховища) і запасів готівки у сховищах складаються квартальні плани перевезень цінностей, в яких передбачається: установа банку, по операціях якого потрібно здійснити перевезення цінностей, сума цінностей, що перевозяться, строки перевезення, а також інкасаторами яких підрозділів будуть виконуватися перевезення цінностей. ( Абзац перший пункту 214 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

Плани перевезень складаються управлінням емісійно-касових операцій разом з управлінням інкасації і перевезення цінностей Національного банку України на підставі заявок Республіканського банку Криму, регіональних управлінь, установ НБУ, які надсилаються в управління емісійно-касових операцій за 15 днів до початку кварталу, на який планується перевезення, з зазначенням суми, номіналу та часу перевезення цінностей. Плани затверджуються заступником Голови Правління Національного банку України.

Контроль за виконанням планів перевезення цінностей здійснюється управлінням емісійно-касових операцій Національного банку України.

Плани перевезень складаються таким чином, щоб до кінця місяця всі перевезені цінності були оприбутковані на відповідні балансові рахунки. Залишку на рахунках з обліку цінностей у дорозі на кінець місяця, як правило, не повинно бути. ( Пункт 214 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

215. Перевезення грошових білетів і монети між Республіканським банком Криму, регіональними управліннями, установами НБУ, з Центрального сховища, вивезення готової продукції з Банкнотної фабрики і Монетного двору проводиться апаратом інкасації Національного банку України за розпорядженням управління емісійно-касових операцій Національного банку України, підписаним начальником управління (його заступником). ( Абзац перший пункту 215 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

Підрозділи інкасації Національного банку України повідомляють Центральному сховищу, Республіканському банку Криму, регіональним управлінням, установам НБУ про прибуття транспорту з цінностями не пізніше, як за три дні до дати прибуття в пункт призначення для завчасної організації вантажно-розвантажувальних робіт.

З метою найбільш раціональної організації роботи перевезення цінностей доцільно здійснювати з одночасним обслуговуванням декількох регіональних управлінь банків.

216. З урахуванням умов, у яких буде здійснюватись доставка цінностей, їх обсягу, а також виду транспорту визначається кількісний склад бригади інкасаторів і строк доставки цінностей, проводиться інструктаж про порядок виконання завдання. Один з інкасаторів призначається старшим і організовує всю роботу бригади по перевезенню цінностей.

217. В кожному окремому випадку для отримання та доставки за призначенням цінностей старшому інкасатору видається Разове Доручення на перевезення цінностей (додаток N 63):

- для інкасаторів управління інкасації і перевезення цінностей Національного банку України - за підписами заступника Голови Правління та начальника (його заступника) управління інкасації і перевезення цінностей Національного банку України;

- для інкасаторів Республіканського банку Криму, регіональних управлінь, установ НБУ - за підписами заступника Голови правління, начальника регіонального управління (його заступника) та головного бухгалтера.

Підписи скріплюються гербовою печаткою банку.

Після відправки цінностей доручення підшиваються в касові документи дня.

218. Грошові білети, монета та інші цінності видаються інкасаторам за видатковими касовими або позабалансовими ордерами, підписаними керівником, головним бухгалтером і завідуючим касою установи банку і відносяться на відповідні балансові та позабалансові рахунки, на яких обліковуються цінності в дорозі. В ордерах має бути зроблено посилання на номер і дату розпорядження про відправку цінностей за призначенням або квартальний план перевезення цінностей. При одержанні цінностей інкасатори пред'являють документи, що засвідчують їх особу. ( Пункт 218 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

219. Приймання інкасаторами грошових білетів проводиться за купюрами, пачками і корінцями з перевіркою правильності і цілісності пакування пачок, кількості корінців у кожній пачці, правильності сум, вказаних на накладках, і наявності на них цілих і чітких відбитків пломбірів (кодів касирів). Неповні пачки з білетами одного номіналу приймаються з перевіркою за корінцями і надписами на накладках, а пачки з неповними корінцями - за надписами на накладках. За умови зберігання у сховищі банкнотів в опломбованих мішках (малогабаритних контейнерах) можливе приймання готівки за мішками (контейнерами) з перевіркою правильності та цілісності пакування, правильності заповнення відповідних реквізитів на ярликах, прикріплених до мішків (контейнерів), цілісності і чіткості пломб і підписів касирів. ( Абзац перший пункту 219 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 243 від 23.06.98 )

Приймання монети інкасаторами проводиться за мішками з перевіркою правильності і цілісності пакування, наявності на ярликах, прикріплених до мішків, номіналу монети і суми вкладення, цілісності і чіткості пломб і підписів касирів. Пошкоджена і дефектна монета вивозиться із установ банків як у повних, так і в неповних мішках. Допускається відправка вказаної монети в Центральне сховище без об'єднання неповних мішків, якщо в цьому немає потреби.

Виявлені інкасаторами в момент приймання пачки грошових білетів і мішки з монетою, які мають дефекти пакування, прийманню не підлягають.

Після перевірки цінностей інкасатори під контролем завідуючого касою або за його вказівками іншого касового працівника вкладають їх у брезентові стандартні мішки. Горловина кожного мішка прошивається і щільно зав'язується шпагатом. На кінець шпагату прикріплюється ярлик з тканини, на якому вказується дата пакування і порядковий номер мішка, який відповідає номеру в опису цінностей, що пересилаються, кінці шпагату зав'язуються глухим вузлом, мішок пломбується і ярлик на ньому підписується касовим працівником, що здійснює контроль при пакуванні грошей. Про приймання цінностей інкасатори розписуються в видаткових касових або позабалансових ордерах.

За схоронність прийнятих і укладених у мішки цінностей і за цілісність пломб на мішках повну матеріальну відповідальність несуть усі інкасатори бригади, виділені для доставки цінностей за призначенням. Матеріальна відповідальність інкасаторів оформлюється за формою додатку N 64.

220. Установа банку, яка відправляє грошові білети і монету або бланки суворої звітності, складає Опис цінностей, що пересилаються (додаток N 65) або Опис бланків суворої звітності (додаток N 66) у чотирьох примірниках, з яких перший примірник відправляється через старшого бригади інкасаторів керівнику установи банку-одержувачу цінностей, другий і третій використовується бригадою інкасаторів для приймання і здавання цінностей і після виконання завдання здаються відділу (дільниці) інкасації, а четвертий - залишається в установі банку-відправника в касових документах разом з ордером і розпорядженням управління НБУ про відправку цінностей.

При відправці через інкасаторів Національного банку зношених, обмінених та вилучених грошових білетів, дефектної монети та інших цінностей в Центральне сховище опис складається в трьох примірниках, з яких два примірники вручаються старшому бригади інкасаторів для передачі за призначенням.

221. Прийняті інкасаторами від установ банків цінності у разі, якщо неможливо їх негайно перевезти, мають бути ними залишені в опломбованих мішках на зберігання (без оприбуткування за позабалансовим рахунком) у грошовому сховищі установи банку. Приміщення сховища додатково опломбовується (опечатується) пломбіром (печаткою) старого бригади і в установленому порядку здається під охорону. В цих випадках сховище відкривається в присутності старшого бригади інкасаторів. Зброя інкасаторів здається особі, яка відповідає за її зберігання в установі банку, під розписку в журналі реєстрації видачі та приймання зброї і боєприпасів.

Допускається зберігання цінностей і зброї в сейфах і здача їх під охорону в установленому порядку. Прийняті цінності можуть зберігатися також і в іншому пристосованому приміщенні, в цьому разі охорону цінностей несуть інкасатори, відповідальні за ці цінності.

222. Відправка дорогоцінних металів через інкасаторів проводиться одночасно з відправкою із установ банків інших цінностей. Приймання інкасаторами дорогоцінних металів проводиться відповідно до вказівок, викладених у главі VI цієї Інструкції. При цьому складається Акт здачі-приймання посилок з цінностями інкасаторами установ банків (додаток N 67).

223. Приймання іноземної валюти для доставки її за призначенням інкасатори проводять за позначками на ярликах, прикріплених до мішків, з перевіркою відбитків пломбірів, правильності і цілісності пакування і наявності на ярликах найменування і суми, а також підписів касирів установ банків. Іноземна валюта пересилається при Описах валютних та інших цінностей (додаток N 68).

224. Винос прийнятих інкасаторами цінностей для їх транспортування проводиться після закінчення приймання всієї партії цінностей і обов'язково в присутності старшого бригади інкасаторів.

При кожному переміщенні цінностей на автомашину або інший вид транспорту, із приміщення в приміщення обов'язково проводиться підрахунок місць, а інкасатори бригади розміщуються таким чином, щоб вони могли бачити шлях проходження працівників, які проводять перенесення цінностей.

225. Перевезення цінностей на автомашинах або інших видах транспорту здійснюється в супроводі всієї бригади інкасаторів, яка виконує це завдання.

Перевезення цінностей проводиться на спеціально обладнаних автомашинах Національного банку України. Як виняток, допускається перевезення цінностей на найманому автотранспорті, який має закритий кузов.

У дорозі старший бригади інкасаторів знаходиться в кабіні водія, а інші інкасатори - у кузові автомашини. Заїзд інкасаторів будь-куди, а також провезення в автомашині сторонніх осіб і вантажів, що не мають відношення до цінностей, категорично забороняються.

226. При перевезенні цінностей залізницею заздалегідь бронюється необхідна кількість купе. Відповідно до вказівок Департаменту залізниць України всі станції залізниць зобов'язані виділяти ізольовані купе. Придбання квитків проводиться за кількістю осіб, які фактично слідують з цінностями, але не менше кількості місць у купе.

Завантаження цінностей у вагони бригадою інкасаторів у пунктах формування поїздів проводиться до загальної посадки пасажирів. Кількість місць і вага кожного місця цінностей визначаються інкасаторами і вказуються у супровідній записці, адресованій залізничній станції для одержання і оформлення багажної квитанції для перевезення вантажу цінностей при собі. Вантаж, який перевозиться, перевірці не підлягає. Цінності у вагоні повинні знаходитись під наглядом інкасаторів.

227. Керівники Республіканського банку Криму, регіональних управлінь, установ НБУ, які одержують або вивозять цінності спецвагонами Національного банку України зобов'язані забезпечувати виділення залізничними станціями постійних місць для постановки спецвагонів під вантажно-розвантажувальні роботи, які мають бути, як правило, тупиками, де не проводяться маневрові роботи, є вільний проїзд автотранспорту, достатнє освітлення і можливість підключення спецвагонів до місцевої електричної мережі.

До прибуття поїзда відділ (дільниця) інкасації установи банку, якій доставляються цінності, мають вислати відповідні транспортні засоби для доставки цінностей і направити відповідального працівника для зустрічі спецвагона, організації розвантажувальних робіт і належної охорони при перевезенні цінностей від спецвагона до установи банку, а у разі необхідності - і назад.

При неподанні установою банку на час прибуття поїзда транспортних засобів, або якщо бригада очікує інший поїзд при пересадці для слідування в пункт призначення, старший бригади інкасаторів зобов'язаний звернутись до начальника станції або працівників залізничної міліції і домогтися виділення відповідного приміщення на станції для розміщення інкасаторів з цінностями.

228. Перевезення цінностей може проводитись також літаками. За вимогою адміністрації аеропорту місця з цінностями можуть бути пред'явлені для зважування. У разі зупинки літака на ніч цінності розміщуються у відведеному приміщенні аеропорту під охороною інкасаторів.

229. У разі перевезення цінностей пароплавами інкасатори з цінностями мають розміщуватися в окремих приміщеннях пароплава в порядку, передбаченому для перевезення цінностей залізницею.

230. Керівник установи банку після виїзду інкасаторів з цінностями зобов'язаний зателефонувати або телеграфом попередити про це установу банку, куди доставляються цінності.

Усі розпорядження старшого бригади інкасаторів повинні виконуватись інкасаторами точно і беззаперечно.

У разі тривалого транспортування цінностей старший бригади, виходячи з умов, встановлює чергування інкасаторів. Відлучення інкасаторів, які супроводжують цінності, припускається з дозволу старшого бригади інкасаторів.

231. У разі втрати, крадіжки або недостачі цінностей, виявлених у дорозі або в момент здавання цінностей, старший бригадир інкасаторів зобов'язаний негайно сповістити про те, що трапилося, керівника установи банку, яка відправила цінності, управління Національного банку, і негайно повідомити правоохоронні органи за місцем виявлення крадіжки або недостачі для вжиття термінових заходів для розшуку цінностей і розслідування події.

232. Доставлені придатні і зношені грошові білети повинні бути прийняті установою банку без затримки і в день їх прийняття зараховані в резервні фонди, оборотну (операційну) касу. Здача цінностей проводиться обов'язково в присутності старшого бригади інкасаторів.

Цінності, які доставлені інкасаторами, але не прийняті установою банку в той же день, мають зберігатися відповідно до вимог, викладених у п.220.

233. Гроші та інші цінності приймаються в установах банків службовими особами, відповідальними за схоронність цінностей згідно із супровідним листом-описом з дотриманням таких вимог: чітким відбитком пломбірів і відповідності їх номера номеру, вказаному в опису, правильності і цілісності упакування пачок, наявності на них цілих і чітких відбитків пломбірів (кодів, печаток), кількості корінців у кожній пачці, дати пакування, правильності сум, вказаних на накладках, підписів касирів, їх іменних штампів, штампу з найменуванням установи банку (номером установи банку за електронною поштою). Монета приймається мішками з перевіркою правильності і цілісності пакування, наявності на ярликах мішків найменування установи банку (номером установи банку за електронною поштою), дати пакування, номіналу монети, суми вкладення, цілісності та чіткості відбитків пломбірів, а також наявності підписів касирів, їх іменних штампів.

Пачки з грошовими білетами і мішки з монетою, доставлені інкасаторами в пошкодженій або сумнівній упаковці, приймаються поаркушним перерахуванням або перерахуванням за кружками в присутності інкасаторів.

234. Керівники установ Національного банку України при пред'явленні відповідних розпоряджень повинні забезпечувати в установленому порядку приймання цінностей від інкасаторів Національного банку України і видачу їм цінностей не тільки в робочі, а й у загальновихідні дні.

235. У разі, якщо під час приймання грошей серед грошей, що надійшли, виявлені неплатіжні і фальшиві грошові білети, а також у разі недостачі або надлишків, установа банку-одержувача складає акт про недостачі (надлишки) грошових білетів в пачках у порядку, передбаченому в п.82. ( Пункт 235 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

236. Після приймання від інкасаторів цінностей службові особи установи банку, відповідальні за схоронність цінностей, розписуються і проставляють офіційну печатку на звороті обох примірників опису. На цих же документах, що видаються старшому бригади інкасаторів, розписуються і всі інкасатори, які здали цінності. Перший примірник опису разом з ордером заноситься в касові документи.

Старший бригади інкасаторів після повернення до місця постійної роботи зобов'язаний представити документи, що підтверджують здачу цінностей за призначенням.

Розділ 7. Пересилання і одержання цінностей через
підприємства Державного комітету зв'язку України

237. Установи банків можуть пересилати по пошті зразки грошових білетів, чекові, вкладні книжки, акції, векселі, сертифікати та інші цінні папери, іноземну валюту.

На адресу Національного банку України відправлення закупленої наявної іноземної валюти, незалежно від її суми, здійснюється через служби спецзв'язку Державного комітету зв'язку України або інкасаторів Національного банку України, а інші цінності - відповідно до вказівок Національного банку України.

238. На цінності, що відправляються бухгалтерією установи банку виписуються видаткові ордери із зазначенням прізвища касира або інкасатора, призначеного для здачі на пошту цінного відправлення, і на кожний вид цінностей складаються описи в двох примірниках.

239. Видаткові ордери разом з описами на цінності, що відправляються, передаються в касу.

Завідуючий касою, одержавши видаткові ордери на відправлення цінностей і описи, видає цінності, що підлягають відправленню, особі, призначеній для здачі на пошту цінного відправлення. Видача цінностей проводиться під розписку на кожному ордері.

240. Касир (інкасатор), отримавши цінності (в тому числі бланки чеків Державного екопортно-імпортного банку України та іноземних банків) для відправлення по пошті, не виходячи з приміщення каси, запаковує їх у посилку під контролем завідуючого касою. Після цього разом з завідуючим касою підписує обидва примірники опису. Перший примірник опису вкладається в посилку, другий - разом з позабалансовим видатковим ордером підшивається до касових документів дня.

У разі, якщо висилаються кілька посилок з цінностями або бланками суворої звітності, на одній з них, крім умовного знака "КЦ" (касові цінності), проставляється додатковий умовний знак "ОП", що визначає знаходження в цій посилці опису.

241. Відправлення цінностей проводиться:

- іноземна валюта і цінності в адресу окремих громадян у відкритих цінних пакетах або посилках;

- усі інші цінності, в тому числі іноземна валюта, чеки іноземних банків, в адресу підприємств, організацій і установ - у закритих пакетах або посилках (шкіряних сумках, ящиках, стандартних мішках).

242. Грошові білети і цінні папери треба відправляти окремими посилками, не змішуючи їх з монетою і металевими цінностями. На обшивці посилок з цінностями точно і чітко мають бути вказані найменування і адреси установ банків-одержувачів і відправників. Усі цінні закриті поштові відправлення мають бути згідно з поштовими правилами опечатані сургучевою печаткою або опломбовані.

При відправленні по пошті посилок з цінностями, вказаними у п.236, на поштових повідомленнях у правому верхньому кутку проставляється умовний розпізнавальний знак "КЦ".

243. На посилки з цінностями, що надсилаються по пошті, установа банку складає в двох примірниках Реєстри на відправку по пошті цінних паперів, які підписуються головним бухгалтером і завідуючим касою. Ніяких підчисток і виправлень на реєстрах посилок, що відправляються, не припускається.

При відправленні по пошті однієї посилки з цінностями реєстр не складається. Документом на відправлення в цьому випадку є видана поштою квитанція.

244. Касир (інкасатор) здає на пошту посилки з цінностями за кожним реєстром окремо, отримуючи назад примірник реєстру з розпискою, завіреною печаткою (штемпелем) підприємства зв'язку. Проти кожного відправлення повинні бути вказані: номер поштового ярлика, під яким воно прийняте, вага відправлення і сума стягненого поштового збору. Другий примірник реєстру залишається на пошті. На загальну кількість зданих за реєстром цінних посилок поштою видається одна квитанція.

На цінні відкриті пакети касир (інкасатор) одержує від пошти за встановленою формою квитанцію за кожним відправленням окремо.

245. Після здачі посилок і відкритих пакетів на пошту касир (інкасатор) здає реєстр з розписками і квитанції про прийняття поштовою установою відправлених цінностей завідуючому касою.

Завідуючий касою, упевнившись у правильності оформлення поштовою установою квитанцій і реєстрів, передає їх у бухгалтерію установи банку для оформлення ордерів на поштові витрати. Реєстри і квитанції зберігаються разом з документами за відповідними балансовими рахунками. На касовому ордері робиться відмітка про дату і номер поштової квитанції.

246. Повідомлення, що надходять від поштових установ, записуються операційним працівником у Книгу реєстрації повідомлень від поштових установ, яка зберігається в бухгалтерії.

247. Для одержання посилок з цінностями касиру (інкасатору) видається разова довіреність, підписана керівником (його заступником) і головним бухгалтером. Підписи завіряються офіційною печаткою установи банку.

Зразки підписів працівників установ банку, які мають право підписувати довіреності, повідомляються підприємству зв'язку. В одержанні довіреності касир (інкасатор) розписується в Книзі реєстрації повідомлень від поштових установ.

Видача постійних довіреностей на одержання посилок з цінностями забороняється.

248. При одержанні посилок з цінностями касир (інкасатор) попередньо перевіряє на пошті цілісність упаковки, печатки, пломби і вагу посилки. У разі виявлення пошкодженої упаковки чи порушення печатки, пломби, невідповідності ваги посилки даним супровідних документів касир (інкасатор) у присутності представника підприємства зв'язку розкриває посилку і проводить на пошті перерахування цінностей поаркушно, за кружками і т.ін. Про розкриття посилки, незалежно від результатів перерахування, складається акт за підписами представників пошти і установи банку з точним перерахуванням усіх наявних цінностей.

Цінності у відкритих пакетах повинні прийматись з детальною перевіркою вкладення.

249. У разі виявлення недостачі в пошкоджених посилках або відкритих пакетах складається акт про недостачу цінностей у трьох примірниках. Перший примірник акта висилається при дебетовому повідомленні установі банку-відправника цінностей для пред'явлення претензії підприємству зв'язку про відшкодування суми недостачі. Другий примірник передається підприємству зв'язку за місцем одержання посилки, а третій примірник залишається у справах установи банку-одержувача.

Посилка з цінностями, яка доставлена касиром (інкасатором), здається завідуючому касою під розписку в книзі реєстрації повідомлень від поштових установ. Розкриття посилки і перевірка цінностей проводиться в присутності керівника і головного бухгалтера установи банку, які перевіряють вкладення цінностей за описами. Розкриття відбувається у такому порядку, щоб упаковка поштового відправлення, пломба, печатки і обв'язка були збережені до кінця перевірки цінностей, вкладених у посилку.

Цінні посилки і пакети, які не могли бути розкриті і розібрані в день одержання (крім посилок з грошима, що відображуються на рахунку N 9810), мають бути розкриті, розібрані і зараховані на відповідні рахунки протягом не більше трьох робочих днів. ( Абзац третій пункту 249 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

250. У разі невідповідності наявності вкладень цінностей описам, а також при виявленні недоліків у пакуванні посилок (неправильне опечатування, відсутність описів і т.ін.) складається акт за підписами осіб, присутніх при розкритті посилок або пакетів з цінностями.

Акт складається у трьох примірниках, з яких перший примірник в той же день надсилається установі банку-відправника, другий - його вищестоящій установі для вжиття відповідних заходів і третій примірник з упаковкою підприємства зв'язку, пломбою, печаткою та обв'язкою вкладається в пакет, який опечатується трьома печатками службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей, і зберігається у керівника установи банку-одержувача до з'ясування обставин вказаної невідповідності.

251. Описи після перевірки цінностей з проставленими на них датою і розпискою завідуючого касою в одержанні цінностей передаються в бухгалтерію для складання прибуткових ордерів і відповідної відмітки в книзі реєстрації повідомлень.

Головний бухгалтер установи банку зобов'язаний на підставі документів і книги реєстрації поштових повідомлень щоденно перевіряти своєчасність одержання касою цінностей від підприємства зв'язку, повноту їх оприбуткування і результати перевірки завіряти своїм підписом.

Глава VI

Порядок виконання операцій з дорогоцінними
металами та дорогоцінними каменями

( Розділ 1 глави VI втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 206 від 21.05.2003 )

( Розділ 2 глави VI втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 206 від 21.05.2003 )

( Розділ 3 глави VI втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 206 від 21.05.2003 )

( Розділ 4 глави VI втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 206 від 21.05.2003 )

Розділ 5. Приймання на зберігання цінностей
від підприємств, установ і організацій

307. Установи банків проводять приймання на зберігання:

- від нотаріальних органів - вироби з дорогоцінних металів, які входять до складу спадкоємного майна (годинники, портсигари і т.ін.), дорогоцінних каменів і перлів, дорогоцінні метали в злитках, шлісі, самородках і монети старого і радянського карбування, а також монети іноземних держав, іноземну валюту і виписані в іноземній валюті платіжні документи (векселі, чеки, перекази і т.ін.). Видача цінностей спадкоємцям проводиться в натурі за пред'явленими посвідченням нотаріального органу про право на спадщину і квитанції банку, виданої в прийманні цінностей на зберігання;

- від судових і слідчих органів - вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів і перлів, а також дорогоцінні камені, монети старого і радянського карбування, монети іноземних держав і іноземну валюту, вилучені у громадян за постановами слідчих органів, а також належні до конфіскації на підставі судових вироків, до вступу приговорів у законну силу;

- від митних установ - дорогоцінні метали в злитках, шлісі, самородках, брухті, монетах і виробах з цих металів, дорогоцінні і напівдорогоцінні камені, перли і вироби із вмістом дорогоцінних і напівдорогоцінних каменів і перлів, визнані контрабандними, і конфісковані, до вступу в законну силу постанови митної установи або судового органу про конфіскацію цінностей або до передачі цінностей державі як невитребуваних у встановлений строк; цінності, які до надходження в митну установу рішення відповідного (судового, нотаріального) органу про визначення цінностей такими, що перейшли за правом успадкування до держави або визнані в установленому порядку безхазяйними.

Цінності приймаються завідуючим касою за заявами-описами, в яких вказуються найменування цінностей і сума оцінки кожного виду цінностей у такому порядку:

- від нотаріальних органів - з перевіркою наявності всіх цінностей відповідно до заяви-опису при вкладанні їх у пакет або іншу упаковку. Пакет або інша упаковка з цими цінностями опечатується сургучевою печаткою нотаріального органу, який здає в банк цінності на зберігання;

- від судово-слідчих органів, митних установ і інших організацій без перевірки вкладення, але з обов'язковою перевіркою цілісності упаковки і печаток.

308. Цінності, які приймаються на зберігання, оприбутковуються на рахунку N 9819 в оцінці, обумовленій установами банків із здавальниками цінностей. Предмети, які мають умовну цінність (наприклад, ключі), приймаються і оприбутковуються в умовній оцінці 1 гривню. ( Абзац перший пункту 308 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

При прийманні цінностей на зберігання установа банку оформлює квитанцію, в якій вказується вид прийнятих на зберігання цінностей, їх оцінка і порядковий номер цінності. Прийняті на зберігання цінності (пакет, шкатулка і т.ін.) нумеруються черговими порядковими номерами, починаючи з номера першого, за датами надходження. Цей номер проставляється на всіх примірниках квитанції.

Часткове повернення цінностей, прийнятих у банк на зберігання, не припускається. При необхідності часткового вилучення цінностей вся посилка з цінностями повертається органу, який здав їх.

Цінності, прийняті установою банку на зберігання, повертаються на підставі листа з вимогою про їх повернення та копії квитанції органу, який здав їх. Часткове повернення цінностей, прийнятих у банк на зберігання, не дозволяється. У разі потреби часткового вилучення цінностей уся посилка з цінностями повертається органу, який здав їх. ( Абзац четвертий пункту 308 в редакції Постанови Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

Порядок складання описів здавання на зберігання в установу банку вилучених або конфіскованих судово-слідчими і митними органами цінностей, повернення цінностей або передавання їх у дохід держави регулюється Порядком обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.98 N 1340 (із змінами) та Порядком розпорядження валютними цінностями (крім цінних паперів), дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходить у власність держави, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 13.01.99 N 11, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 27.04.99 за N 261/3554, та постановою Правління Національного банку України від 31.03.99 N 153, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.04.99 за N 261/3554, та постановою Правління Національного банку України від 04.10.99 N 489 "Про затвердження Положення про порядок і умови зберігання та реалізації грошей, у тому числі іноземної валюти, цінних паперів, ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного камення і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт", зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29.10.99 за N 740/4033. ( Абзац п'ятий пункту 308 розділу 5 глави VI в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

Розділ 5-а. Порядок зберігання установами банків цінностей
і документів клієнтів банку в індивідуальних сейфах

308.1. Установи банків можуть надавати послуги з відповідального зберігання цінностей та документів клієнтів банку (фізичних та юридичних осіб) в індивідуальних сейфах (далі - операції із зберігання).

Сховище для індивідуальних сейфів - це спеціальне сховище, обладнане індивідуальними сейфами для зберігання цінностей і документів клієнтів банку, технічне укріплення якого має відповідати чинним нормативно-правовим актам.

Організація роботи сховища для індивідуальних сейфів у сховищах цінностей операційної чи вечірньої кас не допускається.

Порядок роботи сховища індивідуальних сейфів регулюється відповідним положенням, яке розробляється банком.

308.2. Установи банків надають послуги із зберігання цінностей протягом строку, передбаченого договором. Обов'язки щодо забезпечення функціонування сховища для індивідуальних сейфів відповідно до наказу керівника установи банку покладаються на уповноваженого працівника банку.

308.3. Відкриття, закриття, опечатування та здавання під охорону приміщення сховища для індивідуальних сейфів здійснюються уповноваженим працівником банку в порядку, передбаченому цією Інструкцією для грошових сховищ.

308.4. Банк забезпечує неможливість доступу до індивідуальних сейфів сторонніх осіб. Банк не несе відповідальності за псування цінностей і документів не з вини банку (хімічна реакція, корозія металу, стихійне лихо тощо).

308.5. Індивідуальні сейфи надаються в користування клієнтам на умовах, передбачених договором, який укладається між клієнтом і банком після оплати відповідних послуг.

Під час укладення договору працівник банку ознайомлює клієнта з положенням про зберігання цінностей і документів, а також із правилами користування індивідуальним сейфом, порядком оплати та вартістю послуги.

Істотними умовами договору про зберігання цінностей і документів клієнтів банку в індивідуальних сейфах (далі - договір) є: порядок оплати і тарифи послуг; строки користування індивідуальним сейфом; заборона зберігання в індивідуальному сейфі зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів, хімічних чи радіоактивних речовин або предметів, які не належать до цінностей, або документів, а також предметів, визначених договором.

Уповноважений працівник банку приймає від клієнта заяву (додаток 77-а), у якій клієнт зазначає строк користування індивідуальним сейфом. Під час укладення договору із фізичною особою в ньому зазначаються її паспортні дані. Від імені клієнта - юридичної особи договір укладається безпосередньо керівником юридичної особи або уповноваженою особою, що діє на підставі довіреності, підписаної керівником підприємства і скріпленої відбитком печатки. Строк дії договору визначається залежно від кожного конкретного випадку і за погодженням сторін. У договорі може передбачатися доручення іншій особі на користування індивідуальним сейфом.

308.6. Оплата послуг відповідно до підписаного сторонами договору здійснюється у безготівковій або в готівковій формі згідно з тарифами банку на ці послуги.

У разі оплати послуг із зберігання цінностей у безготівковій формі підставою для надання індивідуального сейфа є підтвердження про зарахування коштів на рахунок банку. На заяві клієнта уповноважений працівник банку робить відмітку про оплату.

308.7. Установа банку може брати з клієнта заставну плату вартості ключів, відповідно до укладеного договору.

308.8. Індивідуальні сейфи мають закриватися двома ключами різної конструкції. Один ключ від одного замка індивідуального сейфа видається клієнту, другий - залишається у працівника банку.

308.9. На кожному ключі має бути номер, що відповідає номеру індивідуального сейфа чи номеру замка.

Порядок обліку, зберігання та видачі ключів та їх дублікатів від індивідуальних сейфів, визначається внутрішнім положенням установи банку, що затверджується керівником установи банку або уповноваженою ним особою.

308.10. Уповноважений працівник банку, що відповідає за збереження ключів від сейфів сховища для індивідуальних сейфів, веде книгу видачі та повернення ключів від наданих клієнтам у тимчасове користування індивідуальних сейфів (додаток 77-б), а також облік заяв громадян про втрату ключа.

308.11. Уповноважений працівник банку веде картку реєстрації договорів про зберігання клієнтами цінностей і документів в індивідуальних сейфах та дні їх відкриття (додаток 77-в).

308.12. Під час відвідування банку клієнт має підтвердити своє право на користування індивідуальним сейфом шляхом пред'явлення уповноваженому працівнику банку паспорта.

Працівник банку зобов'язаний: ідентифікувати особу клієнта; перевірити строк дії договору і сплату вартості послуг за користування індивідуальним сейфом;

звірити номер індивідуального сейфа та номер ключа з номерами, зазначеними в договорі;

зробити запис про відвідування клієнтом сховища для індивідуальних сейфів.

Якщо право користування індивідуальним сейфом відповідно до умов договору надано іншій особі, то довіреність на право користування індивідуальним сейфом або нотаріально засвідчена її копія зберігається в установі банку разом з договором.

Після відповідної перевірки зазначених документів клієнт отримує дозвіл на користування індивідуальним сейфом.

Після закінчення строку дії договору, допуск клієнта в сховище для індивідуальних сейфів дозволяється лише після продовження строку дії договору.

308.13. Уповноважений працівник банку супроводжує клієнта до сховища для індивідуальних сейфів, відкриває і закриває разом із клієнтом (кожен своїм ключем) замки закріпленого за наймачем індивідуального сейфа.

У зв'язку з анонімністю зберігання цінностей і документів уповноважений працівник банку не може бути безпосередньо присутнім при вкладанні або вилученні цінностей, а має перебувати у передсховищі сховища для індивідуальних сейфів. Для проведення операцій з цінностями та документами клієнту надається у передсховищі операційна кімната (кабіна).

308.14. Індивідуальні сейфи можуть відкриватися не в присутності клієнта у випадках:

невиконання клієнтом передбачених строків користування індивідуальним сейфом;

порушення клієнтом вимог, установлених відповідним положенням установи банку, що може завдати матеріальних збитків;

смерть клієнта, якщо в договірі не передбачені умови щодо передавання повноважень у разі смерті власника індивідуального сейфа іншій особі;

в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Індивідуальний сейф (не в присутності клієнта) відкриває за розпорядженням керівника установи банку комісія, що призначена наказом із числа працівників банку, з обов'язковим складанням відповідного акта з переліком і докладним описом цінностей і документів. Якщо цінності та документи містяться в запечатаному пакеті, замкнені на замок тощо, то про це робиться відмітка в акті та їх відкривають і також складають перелік і докладний опис. Акт з описом складається в двох примірниках, другий примірник якого зберігається разом із цінностями та документами.

308.15. Цінності та документи після відкриття індивідуального сейфа три роки зберігаються в сховищі цінностей банку як незатребуване майно. Установа банку несе відповідальність за схоронність цінностей і документів, що взяті на зберігання. Після трьох років зберігання вони передаються згідно з чинним законодавством України до відповідних органів.

У разі відчинення індивідуального сейфа (не в присутності клієнта) працівник банку зобов'язаний зробити відповідну відмітку в картці реєстрації договорів про зберігання клієнтами цінностей і документів в індивідуальних сейфах.

308.16. Керівник установи банку самостійно визначає порядок та періодичність проведення перевірок наявності договорів та їх оформлення, своєчасності сплати клієнтом коштів за користування сейфом тощо. ( Главу VI доповнено розділом 5-а згідно з Постановою Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

Глава VII

Особливості роботи з іноземною валютою та
платіжними документами в іноземній валюті

Розділ 1. Організація роботи операційних кас з
іноземною валютою та платіжними документами в
іноземній валюті

309. В залежності від умов, обсягів і режиму роботи банку можуть бути організовані приходні, видаткові, приходно-видаткові каси і обмінні пункти (додаток N 83).

310. Операційні каси з подовженим днем і обмінні пункти відкриваються згідно з наказом по установі банку, в якому визначаються перелік здійснюваних ними операцій і час їх роботи.

311. Для здійснення операцій касовим працівникам видаються валютні цінності. Видача цінностей із сховища проводиться під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих цінностей завідуючим касою (додаток N 78).

312. Працівники операційних кас приймають і видають цінності на підставі приходних та видаткових касових документів, що належним чином оформлені операційними працівниками. До цих документів належать приходні касові ордери (додаток 4) та видаткові касові ордери (додаток 29). У касових документах обов'язково зазначається загальна сума з урахуванням комісійних за кожним найменуванням цінностей.

Під час оформлення приходних та видаткових ордерів на купівлю та продаж іноземної валюти у фізичної особи в реквізиті "Сума загальна" зазначаються сума в іноземній валюті та її гривневий еквівалент цифрами і код відповідно до Класифікатора іноземних валют, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (далі - Класифікатор), у реквізиті "Сума словами" зазначаються сума в іноземній валюті та її гривневий еквівалент словами і код відповідно до Класифікатора.

Під час купівлі/продажу банківського металу відповідно зазначаються вага металу в тройських унціях і грамах, його код згідно з Державним класифікатором ДК 006-96 "Класифікатор валют", затвердженим наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 18.04.96 N 160 , та гривневий еквівалент.

Якщо клієнт здійснює операції з купівлі або продажу іноземної валюти, а також банківських металів на суму, що перевищує еквівалент 10000 євро за офіційним курсом гривні до іноземних валют, то в приходних та видаткових касових ордерах обов'язково мають зазначатися прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів - за їх наявності) клієнта, дані паспорта або документа, що його замінює, дата народження, адреса та підпис особи, яка вносить або одержує іноземну валюту та/або банківські метали. ( Пункт 312 розділу 1 глави VII в редакції Постанови Національного банку N 121 від 22.03.2002 )

313. Після належного оформлення видаткові документи в касу передаються внутрішнім порядком.

Приймання і видача цінностей проводиться касовими працівниками відповідно до розділів 1, 5 глави II цієї Інструкції.

Касові працівники здійснюють операції по прийманню (купівлі) лише тих видів і номіналів цінностей, які вказані в довідкових матеріалах і керівником банку визначені для купівлі.

При видачі шляхових чеків працівник каси повинен проконтролювати, щоб клієнт в його присутності розписався на кожному чеку в тому місці, яке спеціально відведено для зразка підпису власника чеку.

Після закінчення операційного дня касовий працівник операційної каси підраховує за касовими документами суми приходу і видатку за кожним видом і найменуванням цінностей, заповнює звітну довідку про касові обороти за день і залишках цінностей, підписує її, попередньо звіривши залишки цінностей, показані в довідці, з їх фактичною наявністю. Потім довідка про касові обороти операційної каси передається завідуючому касою для складання Зведеної довідки про касові обороти (додаток N 81) і виведення залишків цінностей за станом на наступний робочий день в книзі обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в сховищі.

Крім того звітна довідка складається касовими працівниками операційних кас з подовженим днем, з підготовки авансів і матеріально-відповідальними особами, що мають перехідні авансові залишки, які звіряють довідку з даними обліку операційних працівників не пізніше наступного дня. Звірка оформлюється їх підписами. При цьому звітну довідку і документи за здійсненими операціями вони вкладають у мішки, опломбовують їх і замикають у металеву шафу. Опломбовані мішки із звітними документами наступного робочого дня вилучаються з металевої шафи завідуючим касою або спеціально виділеним касовим працівником, в якого є дублікати ключів.

При здаванні завідуючому касою цінностей (у чемоданах, візках, інкасаторських сумках, мішках) звітна довідка може складатися в двох примірниках. У цьому випадку другий примірник використовується як ярлик до цінностей, що здаються.

В установах банків, де приходні і видаткова операції виконуються завідуючим касою, звітна довідка не складається, а касові обороти включаються до зведеної довідки.

314. Сформовані належним чином цінності, приходні і видаткові касові документи передаються завідуючому касою під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих цінностей, а придбані платіжні документи в іноземній валюті з зазначенням їх кількості та суми передаються під розписку в контрольному листі обліково-операційному працівникові.

Завідуючий касою перевіряє правильність виведення залишків у звітних довідках, складає зведену довідку про касові обороти, яку звіряє з даними касових журналів обліково-операційних працівників. Результати перевірки і звірки оформляються підписами.

Розділ 2. Зберігання валютних і інших цінностей

315. Обов'язки, пов'язані із зберіганням валютних і інших цінностей, що знаходяться у сховищах установ Ексімбанку, можуть бути покладені за наказом керівника установи на двох матеріально відповідальних осіб ****), при умові обов'язкового виділення їм сховищ для зберігання цінностей.

__________________

****) Особами, матеріально відповідальними за схоронність валютних і інших цінностей сховища в установі банку, можуть призначатись начальники відділів касових операцій (Валютного сховища) і відділів неторгових операцій (відділів обмінних пунктів) або їх заступники, завідуючі касами, завідуючі сховищами або інші касові працівники, з якими оформлюються договори про колективну матеріальну відповідальність.

316. Цінності, запаковані у чемодани (візки, інкасаторські сумки, мішки) можуть зберігатись у сховищі не більш 10 календарних днів.

Нерозібрані посилки (мішки) з цінностями можуть зберігатись протягом 5 календарних днів, а у Валютному сховищі Ексімбанку протягом 10 календарних днів.

Розділ 3. Порядок забезпечення обмінних
пунктів авансами

317. З метою забезпечення безперебійної роботи обмінних пунктів, включаючи вихідні і святкові дні, начальник відділу обмінних пунктів напередодні робочого дня подає Авансові заявки на видачу валютних та інших цінностей касовим працівникам (додаток N 82) і бланки суворої звітності.

Вказані заявки передаються обліково-операційним працівникам для складання видаткових ордерів або супровідних відомостей на одержання цінностей обмінними пунктами.

318. Для забезпечення безперебійної роботи обмінних пунктів підготовка авансів може бути покладена на спеціально виділеного касового працівника. В цих випадках готівка і бланки суворої звітності видаються касовому працівникові, який здійснює підготовку грошових авансів, і зараховуються на його анансовий рахунок.

Підготовлені видаткові ордери передаються завідуючому касою, а супровідні відомості в трьох примірниках - касовим працівникам, відповідальним за формування авансів.

319. Доставка інкасаторських сумок з цінностями в обмінні пункти здійснюється інкасаторами. Після здачі сумок з цінностями працівникам обмінних пунктів інкасатори, які здійснювали їх доставку, повертають в банк другі примірники супровідної відомості касовим працівникам, які оформляли аванси і які перевіряють наявність підписів працівників, що прийняли сумки, повноту приймання сумок. Після зазначеної перевірки супровідні відомості передаються обліково-операційним працівникам для списання сум виданих авансів з касових працівників, що формували сумки з цінностями, і зарахування на рахунки працівників обмінних пунктів, які одержали аванси.

Доставлені інкасаторами в обмінний пункт сумки з цінностями приймаються тими працівниками пункту, на ім'я яких оформлені супровідні відомості. При їх відсутності на всіх примірниках супровідної відомості проставляється прізвище працівника, який одержав цінності.

320. Після закінчення операційного дня працівники обмінного пункту підраховують цінності, звіряють їх відповідність з даними звітних документів і складають супровідні відомості до кожної інкасаторської сумки з цінностями.

При цьому грошові білети (платіжні документи), що прийняті на інкасо і експертизу, запаковуються і відображаються у супровідній відомості окремо.

Вкладання цінностей в інкасаторську сумку здійснюється з одночасною звіркою їх фактичної наявності з даними супровідної відомості. Перший екземпляр супровідної відомості вкладається в спеціальну кишеню інкасаторської сумки, після чого сумка опломбовується.

321. Видача сумок з цінностями інкасаторам здійснюється під розписку на третьому примірнику супровідної відомості, завірену відбитком печатки інкасації.

Перед видачею інкасаторам сумок касові працівники зобов'язані:

- вимагати від інкасаторів службові посвідчення, доручення на право одержання сумок з валютними та іншими цінностями, явочну картку, завірену печаткою установи банку, а також порожні сумки при їх наявності. Одночасно той, що здає цінності, пред'являє інкасаторам зразки відбитків пломбірів, завірених установою банку, який здійснює перерахунок (підготовку) цінностей;

- записати в явочній картці точний час прибуття інкасаторів, літерами кількість сумок з цінностями, загальну суму вкладення в сумки валютних цінностей в карбованцевому еквіваленті, кількість порожніх сумок, прийнятих від інкасаторів, і розписатися;

- співставити підписи інкасатора на копії супровідної відомості із зразком його підпису на службовому посвідченні;

- повернути інкасатору документи, які той пред'явив, і передати сумки з цінностями разом з другими примірниками супровідних відомостей.

322. В тих випадках, коли касири обмінних пунктів одержують грошові аванси безпосередньо в установі банку, касир розписується на видаткових валютних ордерах. Доставка касира з цінностями на обмінний пункт здійснюється в супроводі озброєної охорони.

Розділ 4. Порядок роботи з грошовими білетами в
іноземній валюті і платіжними документами, що
викликають сумнів щодо їх справжності і платіжності

323. Під час приймання і оброблення грошових знаків (банкнот) іноземної валюти касові працівники установи банку зобов'язані стежити за їх платіжністю та справжністю, керуючись інформаційними матеріалами, що видаються банками-емітентами, іншими уповноваженими іноземними банками, Національним банком, Інтерполом або іншими уповноваженими установами.

Банкноти іноземної валюти, які вилучені з обігу банками-емітентами, не підлягають купівлі та прийманню як засіб платежу, а мають прийматися на інкасо для наступного обміну відповідно до діючого порядку, якщо термін обміну цих банкнот не закінчився.

Фальшиві, перероблені та сумнівні щодо справжності банкноти іноземної валюти мають вилучатися та передаватися на дослідження до територіальних управлінь Національного банку в порядку, встановленому главою VIII цієї Інструкції.

Платіжність за станом зношення справжніх банкнот іноземної валюти визначається установами банків відповідно до вимог банків-емітентів та уповноважених банків. Національний банк не визначає платіжність банкнот іноземної валюти за станом їх зношення. ( Пункт 323 в редакції Постанови Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

( Пункт 324 виключено на підставі Постанови Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

Глава VIII

Порядок вилучення з обігу та передавання на дослідження
фальшивих, перероблених та сумнівних
грошових знаків

Розділ 1. Вилучення з обігу та передавання
на дослідження грошових знаків

324. Фальшиві, перероблені та сумнівні щодо справжності та платіжності грошові знаки установи банків мають вилучати і передавати для досліджень до відповідних територіальних управлінь Національного банку.

Дослідження грошових знаків проводиться з метою аналізу та оцінки відповідності ознак справжності та платіжності цих грошових знаків відповідним зразкам, що встановлені банком-емітентом.

Дослідження фальшивих, перероблених та сумнівних банкнот (монет) національної валюти здійснюють безпосередньо фахівці територіальних управлінь Національного банку.

Дослідження фальшивих, перероблених та сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти здійснюють фахівці Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку (банкноти надсилаються установою банку до відповідного територіального управління Національного банку, яке в свою чергу пересилає їх до Операційного управління Національного банку).

Висновок за результатами цих досліджень оформлюється відповідним актом.

Грошові знаки, які за результатами проведених досліджень визнані фальшивими та переробленими, передаються територіальними управліннями Національного банку до правоохоронних органів України згідно з встановленим законом порядком.

325. Робочі місця касирів, які здійснюють приймання, видачу, перерахування готівки, мають оснащуватися приладами для контролю за справжністю та ознаками платіжності грошових знаків, відповідними нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами.

Платіжність банкнот (монет) національної валюти визначається відповідно до Правил визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 31.03.99 N 152.

У разі виявлення фальшивих, перероблених та сумнівних грошових знаків під час приймання, видачі, оброблення готівки працівник установи банку має вилучити їх та оформити два примірники довідки про вилучення (прийняття) цих банкнот (монет) для проведення досліджень (додаток 102).

Працівникам, що приймають готівку від клієнтів, категорично забороняється повертати або тимчасово передавати клієнтам фальшиві, перероблені та сумнівні щодо справжності грошові знаки, виявлені під час приймання від них готівки.

Касири приходних кас мають також приймати для проведення досліджень сумнівні щодо справжності та платіжності банкноти (монети) національної та сумнівні щодо справжності банкноти іноземної валюти, які пред'являються тільки з метою отримання висновку установи Національного банку. Фізичні та юридичні особи, які пред'являють такі банкноти (монети) до установи банку, заповнюють заяву встановленої форми (додаток 103). На підставі цієї заяви касир оформляє два примірники довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для проведення досліджень (додаток 102).

На підставі першого примірника довідки про вилучення банкнот (монет) для проведення досліджень касир оформляє приходний позабалансовий ордер для зарахування цих грошових знаків на позабалансовий рахунок.

Перший примірник позабалансового ордера та довідка про вилучення банкнот (монет) для проведення досліджень залишаються в документах дня.

Другий примірник позабалансового ордера, засвідчений відбитком печатки касира, видається клієнту або особі, яка пред'явила до установи банку грошові знаки для проведення досліджень.

Після закінчення операційного дня касир передає фальшиві, перероблені та сумнівні грошові знаки разом з довідками, заявами та позабалансовими ордерами завідуючому касою.

326. Фальшиві, перероблені та сумнівні грошові знаки мають бути відправлені установою банку для проведення досліджень до відповідного територіального управління Національного банку не пізніше наступного робочого дня з дня їх вилучення.

Загальний термін проведення таких досліджень територіальним управлінням або Національним банком не повинен перевищувати десяти робочих днів.

327. Перед відправленням грошових знаків на дослідження посадові особи установи банку, відповідальні за збереження готівки і цінностей, укладають їх разом з другими примірниками довідок про вилучення банкнот (монет) для проведення досліджень до конверта (пакета).

До кожного конверта, що підлягає відправленню для проведення досліджень, складається опис банкнот (монет), які надсилаються на дослідження (додатки 37, 37-а).

Конверт опечатується шляхом наклеювання прозорого паперу, проставлення відбитка печатки, засвідченого підписами посадових осіб, відповідальних за збереження готівки і цінностей, і надсилається для проведення досліджень разом з описом.

Розділ 2. Порядок відшкодування (повернення)
платіжних грошових знаків

328. Територіальні управління або установи Національного банку, які провели дослідження фальшивих, перероблених та сумнівних грошових знаків, мають:

надіслати установам банків описи банкнот (монет), надісланих на дослідження, з результатами досліджень (додатки 37, 37-а) та відповідні акти про результати проведених досліджень;

у разі визнання банкноти (монети) національної валюти неплатіжною повернути її установі банку разом з відповідно оформленими документами (банкноти повертаються зі штампом з обох боків "НЕПЛАТІЖНА");

зарахувати на відповідні рахунки установ банків, від яких надійшли банкноти (монети) на дослідження, суму платіжних банкнот (монет) національної валюти;

повернути установам банків справжні банкноти іноземної валюти незалежно від ступеня їх зношеності (Національний банк не обмінює зношені банкноти іноземної валюти).

329. Установи банків, які вилучили фальшиві, перероблені та сумнівні грошові знаки або прийняли їх для досліджень від фізичних та юридичних осіб за заявою, зобов'язані на підставі висновків досліджень:

списати фальшиві та перероблені банкноти (монети) з відповідних позабалансових рахунків;

повністю відшкодувати пред'явникам суму платіжних банкнот (монет) національної валюти;

повернути пред'явникам справжні банкноти іноземної валюти або обміняти їх, якщо установа банку здійснює обмін зношених банкнот іноземної валюти;

повернути пред'явникам неплатіжні банкноти (монети).

330. Національний банк та банки не зобов'язані відшкодовувати знищені, загублені, фальшиві, підроблені, а також такі, що стали недійсними, банкноти і монети. ( Інструкцію доповнено Главою VIII згідно з Постановою Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

***

З виданням цієї Інструкції скасовуються усі нормативні документи Держбанку СРСР, Зовнішекономбанку СРСР, Національного банку України з питань організації емісійно-касової роботи, інкасації грошової виручки, перевезення і пересилання цінностей, виконання операцій з дорогоцінними металами та дорогоцінними каменями, з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті.

Голова Правління Національного банку України В.А.Ющенко

Додаток 1
до пункту 8 Інструкції N 1 з
організації емісійно-касової
роботи в установах банків
України
_________________
(дата)
Об'ява N ___
про внесення готівки

Від кого _________________________________________________________________________________________________ Для зарахування

      (найменування юридичної особи; ------------------------------
_________________________________________ |---------------+------------|
прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої |---------------+------------|
_________________________________________ |---------------+------------|
особи, яка вносить готівку) |Номери рахунків|Сума цифрами|
------------------------------
Ідентифікаційний код --------------------
--------------------

Отримувач ____________________________________________________________________________________________________________

Дата валютування _____________________________________________________________________________________________________

 Ідентифікаційний код --------------------
--------------------

Загальна сума словами __________________________________________________ _______________________________________________

грн. ______________ коп.

Призначення платежу ____________________________________________________________________________________________________

Пред'явлений* _________________________________________________________________________________________________________(назва документа: паспорт або документ, що його замінює)

серія _________ N ____________ виданий __________________________________________________________________________________(ким виданий)

дата народження ____________________ ____________________________________________________________________________________(адреса особи)


Підпис клієнта ______________________________ 
Бухгалтер
Готівку прийняв касир 

_________________________
(дата) 

Квитанція N _________________ 

Від кого ________________________________________________________________________________________________ Для зарахування

      (найменування юридичної особи;  ------------------------------
_________________________________________ |---------------+------------|
прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої |---------------+------------|
_________________________________________ |---------------+------------|
особи, яка вносить готівку) |Номери рахунків|Сума цифрами|
Банк отримувача _________________________ ------------------------------

 Ідентифікаційний код --------------------
--------------------

Отримувач ____________________________________________________________________________________________________________

Дата валютування ______________________________________________________________________________________________________

 Ідентифікаційний код --------------------
--------------------

Загальна сума словами __________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ грн. ______________ коп.

Призначення платежу __________________________________________________________________________________________________

М.П.  Бухгалтер  Готівку прийняв касир 

   (дата)                -------------------------------
| | |
Ордер N _______ |Рахунок|Загальна сума цифрами|
-------------------------------

Від кого ________________________________

(найменування юридичної особи; _______________________________________________________ прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої

______________________________________________________________________________________________________________________
особи, яка вносить готівку)

Банк отримувача _______________________________________________________________________________________________________

 Ідентифікаційний код --------------------
--------------------

Кредит

 -------------              -------------------------------
| Код банку | |---------------+-------------|
------------- |---------------+-------------|
|---------------+-------------|
Отримувач |Номери рахунків| Сума цифрами|
-------------------------------
Ідентифікаційний код --------------------
--------------------

Призначення платежу

Бухгалтер ____________________
(підпис) 
Касир _______________________
(підпис) 

* Дані паспорта або документа, що його замінює, та інших реквізитів зазначаються у випадках, передбачених абзацами двадцять четвертим - двадцять дев'ятим пункту 7.1 глави I цієї Інструкції.

( Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 347 від 30.12.96, N 430 від 12.12.97; в редакції Постанов Національного банку N 309 від 01.08.2001, N 132 від 09.04.2002, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 258 від 22.07.2002, N 234 від 04.06.2003 )

Додаток N 2
(до п.8)
___________________________

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Приходний ордер ________________________

_____________

 |Нараховані %%|  Рахунок N _________      _________________
| грн.| (дата заповнення)

_________________________________________________________________________________________________________________________(прізвиіце, ім'я та по батькові вкладника)

Прошу прийняти вклад у сумі

____________________________________________________________________________________________________________________ грн.

Вніс

______________________________________________________________________________________________________________________

 Прийнято            |Залишки (після внесення) вкладу
|

Філія N ___________________  Контролер (оператор)  Касир 

( Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 347 від 30.12.96, N 430 від 12.12.97 )

Додаток 3
до пункту 15.3 Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в установах банків
України

 ------------------------------------------------------------------
| | Поточний рахунок Ідентифікаційний код |
|Повідомлення |-------------------- ---------------------- |
| || | | | |
| |-------------------- ---------------------- |
| | |
| | Одержувач платежу ____________________________ |
| | |
| | Дата валютування ____________________________ |
| | |
| | Код установи банку |
| | -------------------- |
| | -------------------- |
| | Найменування установи банку __________________ |
| | Прізвище, ім'я, по батькові платника _________ |
| | |
| | Ідентифікаційний номер -------------------- |
| | -------------------- |
| | |
| | Призначення платежу ___________________________ |
| | Період, за який здійснюється платіж ___________ |
| | Код виду платежу -------------------- |
| | -------------------- |
| | Код бюджетної класифікації -------------------- |
| | -------------------- |
| | Сума --------------- |
| | Пеня |-------------| |
| | Усього |-------------| |
| | --------------- |
| | |
|Касир | Підпис платника _____________________ |
| | (прізвище, ініціали) |
|-------------+--------------------------------------------------|
|Квитанція | Поточний рахунок Ідентифікаційний код |
| |-------------------- ---------------------- |
| || | | | |
| |-------------------- ---------------------- |
| | |
| | Одержувач платежу ____________________________ |
| | |
| | Дата валютування ____________________________ |
| | |
| | Код установи банку |
| | -------------------- |
| | -------------------- |
| | Найменування установи банку __________________ |
| | Прізвище, ім'я, по батькові платника _________ |
| | |
| | Ідентифікаційний номер -------------------- |
| | -------------------- |
| | |
| | Призначення платежу ___________________________ |
| | Період, за який здійснюється платіж ___________ |
| | Код виду платежу -------------------- |
| | -------------------- |
| | Код бюджетної класифікації -------------------- |
| | -------------------- |
| | Сума --------------- |
| | Пеня |-------------| |
| | Усього |-------------| |
| | --------------- |
|Касир | Підпис платника _____________________ |
| | (прізвище, ініціали) |
------------------------------------------------------------------

( Додаток N 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96; в редакції Постанов Нацбанку N 368 від 15.09.98, N 309 від 01.08.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 258 від 22.07.2002 )

Додаток 3-а
до пункту 15.3 Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в установах банків
України

 ------------------------------------------------------------------
| | Поточний рахунок Ідентифікаційний код |
|Повідомлення |-------------------- ---------------------- |
| || | | | |
| |-------------------- ---------------------- |
| | |
| | Одержувач платежу ____________________________ |
| | |
| | Дата валютування ____________________________ |
| | |
| | Код установи банку |
| | -------------------- |
| | -------------------- |
| | Найменування установи банку __________________ |
| | Прізвище, ім'я, по батькові платника _________ |
| | ______________________________________________ |
| | Призначення платежу ___________________________ |
| | Дата ___________ |
| | Код виду платежу -------------------- |
| | -------------------- |
| | Сума --------------- |
| | Пеня |-------------| |
| | Усього |-------------| |
| | --------------- |
| |Пред'явлений (*) _______________________________ |
| | (назва документа: паспорт або |
| | документ, що його замінює) |
|Касир |серія _____ N _____ виданий ____________________ |
| | (ким виданий) |
| |дата народження ______ адреса особи ____________ |
| | |
| |дата видачі _______ підпис платника ____________ |
| | (прізвище, |
| | ініціали) |
|-------------+--------------------------------------------------|
|Квитанція | Поточний рахунок Ідентифікаційний код |
| |-------------------- ---------------------- |
| || | | | |
| |-------------------- ---------------------- |
| | |
| | Одержувач платежу ____________________________ |
| | |
| | Дата валютування ____________________________ |
| | |
| | Код установи банку |
| | -------------------- |
| | -------------------- |
| | Найменування установи банку ___________________ |
| | Прізвище, ім'я, по батькові платника __________ |
| | _______________________________________________ |
| | Призначення платежу ___________________________ |
| | Дата ___________ |
| | Код виду платежу -------------------- |
| | -------------------- |
| | Пеня --------------- |
| | Сума |-------------| |
| | Усього |-------------| |
| | --------------- |
|Касир |дата видачі _______ підпис платника ____________ |
| | (прізвище, |
| | ініціали) |
------------------------------------------------------------------

_______________

* Дані паспорта або документа, що його замінює, та інших реквізитів зазначаються у випадках, передбачених абзацами двадцять четвертим - двадцять дев'ятим пункту 7.1 глави I цієї Інструкції.

( Додаток N 3-а в редакції Постанов Нацбанку N 368 від 15.09.98, N 309 від 01.08.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 258 від 22.07.2002, N 234 від 04.06.2003 )

Додаток 3-б
до пункту 15.3 Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в установах банків
України

 ------------------------------------------------------------------
| | Поточний рахунок Ідентифікаційний код |
|Повідомлення |-------------------- ---------------------- |
| || | | | |
| |-------------------- ---------------------- |
| | |
| | Одержувач платежу ____________________________ |
| | |
| | Дата валютування ____________________________ |
| | |
| | Код установи банку |
| | -------------------- |
| | -------------------- |
| | Найменування установи банку __________________ |
| | Прізвище, ім'я, по батькові платника _________ |
| | Адреса платника ______________________________ |
| | Дата _________________________________________ |
| | ---------------------------------------------- |
| | Квартплата і комунальні послуги |Сума |
| | --------------------------------+------------- |
| | Пеня | |
| | |------------- |
|Касир | Усього| |
| | Підпис платника _______________________ |
| | (прізвище, ініціали) |
|-------------+--------------------------------------------------|
|Квитанція | Поточний рахунок Ідентифікаційний код |
| |-------------------- ---------------------- |
| || | | | |
| |-------------------- ---------------------- |
| | |
| | Одержувач платежу ____________________________ |
| | |
| | Дата валютування ____________________________ |
| | |
| | Код установи банку |
| | -------------------- |
| | -------------------- |
| | Найменування установи банку ___________________ |
| | Прізвище, ім'я, по батькові платника __________ |
| | Адреса платника ______________________________ |
| | Дата _________________________________________ |
| | ---------------------------------------------- |
| | Квартплата і комунальні послуги |Сума |
| | --------------------------------+------------- |
| | Пеня | |
| | |------------- |
|Касир | Усього| |
| | Підпис платника _______________________ |
| | (прізвище, ініціали) |
------------------------------------------------------------------

( Додаток N 3-б в редакції Постанов Нацбанку N 368 від 15.09.98, N 309 від 01.08.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 258 від 22.07.2002 )

Додаток 3-в
до пункту 15.3 Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в установах банків
України

 ------------------------------------------------------------------
| | Поточний рахунок Ідентифікаційний код |
|Повідомлення |-------------------- ---------------------- |
| || | | | |
| |-------------------- ---------------------- |
| | |
| | Одержувач платежу ____________________________ |
| | |
| | Дата валютування ____________________________ |
| | |
| | Код установи банку |
| | -------------------- |
| | -------------------- |
| | Назва установи банку _________________________ |
| | Прізвище, ім'я, по батькові платника _________ |
| | Адреса платника ______________________________ |
| | Дата _________________________________________ |
| | ------------------------------------------ |
| | |Вид |Попередні|Останні |Різниця|Сума| |
| | |платежу|показники|показники| | | |
| | |-------+---------+---------+-------+----| |
| | |-------+---------------------------+----| |
| | | | Пеня | | |
| | | | Усього | | |
| | |-------+---------------------------+----| |
| | ------------------------------------------ |
|Касир | Підпис платника _______________________ |
| | (прізвище, ініціали) |
|-------------+--------------------------------------------------|
|Квитанція | Поточний рахунок Ідентифікаційний код |
| |-------------------- ---------------------- |
| || | | | |
| |-------------------- ---------------------- |
| | |
| | Одержувач платежу ____________________________ |
| | |
| | Дата валютування ____________________________ |
| | |
| | Код установи банку |
| | -------------------- |
| | -------------------- |
| | Назва установи банку __________________________ |
| | Прізвище, ім'я, по батькові платника __________ |
| | Адреса платника ______________________________ |
| | Дата _________________________________________ |
| | ------------------------------------------ |
| | |Вид |Попередні|Останні |Різниця|Сума| |
| | |платежу|показники|показники| | | |
| | |-------+---------+---------+-------+----| |
| | |-------+---------------------------+----| |
| | | | Пеня | | |
| | | | Усього | | |
| | |-------+---------------------------+----| |
| | ------------------------------------------ |
|Касир | |
| | Підпис платника _______________________ |
| | (прізвище, ініціали) |
------------------------------------------------------------------

( Додаток N 3-в в редакції Постанов Нацбанку N 368 від 15.09.98, N 309 від 01.08.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 258 від 22.07.2002 )

Додаток 3-г
до пунктів 15.14, 15.21 Інструкції N 1 з
організації емісійно-касової роботи в
установах банків України

_________________________________________________
Найменування установи банку

Зведений
касовий ордер платежів, прийнятих
за _______________________________ року

 ------------------------------------------------
|Символ | Дебет |Кредит |Кількість | Сума |
|звіту про | рахунку |рахунку|документів| |
|касові | N |N | | |
|обороти | | | | |
|----------+---------+-------+----------+------|
|----------+---------+-------+----------+------|
|----------+---------+-------+----------+------|
|----------+---------+-------+----------+------|
|----------+---------+-------+----------+------|
------------------------------------------------
 
Касир _____________________
(підпис)
Контролер __________________
(підпис) 
Перевірено: бухгалтер _______________________
(підпис) 
Дата ___________________
 

Додаток 3-є
до пункту 15.21 Інструкції N 1 з
організації емісійно-касової
роботи в установах банків України

_________________________________________________
(найменування установи банку)

Довідка
про суми платежів, які надійшли
за ______________________________________
(ЕККА N ____)

1. Показники контрольного підсумкового лічильника _____________________________________________________________________________
2. Порядковий номер останньої операції ________________________________________________________________________________________
3. Сума платежів, прийнятих за день ___________________________________________________________________________________________
4. Документи, які неправильно відображені на контрольній стрічці ЕККА (сторно):

кількість __________________
Контролер ________________
(підпис) 
сума ___________________
Касир __________________
(підпис) 
________________________________________________________________________________________________________________________

Вилучено платежів із звітності бухгалтером:

кількість _________________
складено актів ____________ 
сума ___________________
сума платежів __________ 
Перевірено: бухгалтер ___________________
(підпис) 
дата ________________
 

( Інструкцію доповнено Додатком 3-є згідно з Постановою Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

Додаток 3-д
до пунктів 8, 15.32
Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в
установах банків України

Заява
про переказ готівки фізичними особами (зразок)

 -------------------------------------------------------------------
| Заповнює платник (ініціатор) |
|=================================================================|
|Платник (ініціатор) переказу ____________________________________|
| (прізвище, ім'я, по батькові) |
|Адреса платника (ініціатора) ____________________________________|
| --------------------|
|Ідентифікаційний номер платника (ініціатора) --------------------|
| |
|Пред'явлений*_____________________________ Серія ______ N _______|
| (назва документа: паспорт або |
| документ, що його замінює) |
|Виданий*_________________________________________________________|
| (ким виданий, дата видачі) |
|_________________________________________________________________|
| (дата народження) |
|=================================================================|
|Банк отримувача** _______________________________________________|
| (найменування та місцезнаходження установи банку)|
| -------------------------|
|Ідентифікаційний код банку отримувача** -------------------------|
| |
|_______________ ________________________________________________|
|(код банку)** (номер балансового рахунку, відкритий для обліку|
| переказу)** |
|Отримувач переказу ______________________________________________|
| (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи |
| або найменування юридичної особи) |
| |
|Дата валютування _______________________________________________|
| |
|Ідентифікаційний номер (код) отримувача -------------------------|
|переказу -------------------------|
| |
| Сума переказу _______ грн. ___ коп. ____________________________|
| (словами) |
| |
|Інші реквізити отримувача (адреса |
|проживання, телефон тощо) _______________________________________|
|=================================================================|
| Заповнює працівник банку |
|=================================================================|
| |
|Найменування установи банку, яка здійснює |
|переказ _________________________________________________________|
|Реєстраційний номер переказу ________________ |
|Дата здійснення операції ___________________ |
| (дата, місяць, рік) |
| |
|Сума плати за послуги _______ грн. ____ коп. |
|Сума переказу ________ грн. ___коп. |
|Сума разом _______ грн.__ коп. ______________________________|
| (словами) |
|=================================================================|
|Підпис платника (ініціатора) _____ Підпис працівника банку ______|
-------------------------------------------------------------------

* Дані паспорта або документа, що його замінює, та інших реквізитів зазначаються у випадках, передбачених абзацами двадцять четвертим - двадцять дев'ятим пункту 7.1 глави I цієї Інструкції.

** Ці реквізити заповнюються в разі здійснення переказу у внутрішньодержавній платіжній системі. ( Інструкцію доповнено Додатком 3-д згідно з Постановою Національного банку N 132 від 09.04.2002, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 258 від 22.07.2002, N 234 від 04.06.2003 )

Додаток 3-ж
до пунктів 8, 15.32
Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в
установах банків України

Заява
про переказ готівки юридичними особами (зразок)

 -------------------------------------------------------------------
| Заповнює платник (ініціатор) |
|=================================================================|
|Платник (ініціатор) переказу ____________________________________|
| (найменування юридичної особи) |
| -----------------------|
|Ідентифікаційний код платника (ініціатора)-----------------------|
| |
|Адреса платника (ініціатора) ____________________________________|
| (юридична адреса) |
|Уповноважена особа, яка здійснює переказ ________________________|
| (прізвище, ім'я, по батькові)|
| |
|Пред'явлений*_______________________________ Серія_____ N________|
| (назва документа: паспорт або |
| документ, що його замінює) |
| |
|Виданий* ________________________________________________________|
| (ким виданий, дата видачі) |
|_________________________________________________________________|
| (дата народження, адреса особи) |
|=================================================================|
| Банк отримувача** ______________________________________________|
| (найменування та місцезнаходження установи банку)|
| -------------------------|
|Ідентифікаційний код банку отримувача** -------------------------|
| |
|_____________ __________________________________________________|
| (код банку)** (номер балансового рахунку, відкритий для обліку |
| переказу)** |
|Отримувач переказу ______________________________________________|
| (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або|
| найменування юридичної особи) |
| -----------------|
|Дата валютування _______________________________________________|
| |
|Ідентифікаційний номер (код) отримувача переказу-----------------|
| |
|Сума переказу _______ грн. ___коп. ______________________________|
| (словами) |
| |
|Призначення переказу ____________________________________________|
| |
|Інші реквізити отримувача (адреса проживання, |
|телефон тощо) ___________________________________________________|
| |
|=================================================================|
| Заповнює працівник банку |
|=================================================================|
|Найменування установи банку, яка |
|здійснює переказ ________________________________________________|
|Реєстраційний номер переказу ____________________________________|
|Дата здійснення операції ________________________________________|
| (дата, місяць, рік) |
|Сума плати за послуги ___________ грн. _________ коп. |
|Сума переказу ________ грн. ___коп. |
|Сума разом _______ грн.__ коп. ______________________________|
| (словами) |
|=================================================================|
|Підпис платника (ініціатора) _____ Підпис працівника банку ______|
-------------------------------------------------------------------

* Дані паспорта або документа, що його замінює, та інших реквізитів зазначаються у випадках, передбачених абзацами двадцять четвертим - двадцять дев'ятим пункту 7.1 глави I цієї Інструкції.

** Ці реквізити заповнюються в разі здійснення переказу у внутрішньодержавній платіжній системі. ( Інструкцію доповнено Додатком 3-ж згідно з Постановою Національного банку N 132 від 09.04.2002, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 258 від 22.07.2002, N 234 від 04.06.2003 )

Додаток 3-з
до пункту 15.36 Інструкції
N 1 з організації
емісійно-касової роботи в
установах банків України
________________________________________________
(Найменування установи банку)

Зведений реєстр прийнятих переказів готівки
за ___ _____________________ _______ рік

 ------------------------------------------------------------------
|N |Номер |Прізвище, |Наймену- |Отримувач |Сума |
|з/п|переказу|ім'я, по |вання |(прізвище, ім'я,|переказу|
| | |батькові |юридичної |по батькові |(грн.) |
| | |платника |особи - |фізичної особи, | |
| | |(ініціатора)|платника |найменування | |
| | | |(ініціатора)|юридичної особи)| |
|---+--------+------------+------------+----------------+--------|
------------------------------------------------------------------

Сума прийнятих переказів ______________________________________________________________________________________________

Сума плати за послуги _________________________________________________________________________________________________

Усього ______________________________________________________________________________________________________________

Працівник банку ___________ "___" ___________ ___ р.

( Інструкцію доповнено Додатком 3-з згідно з Постановою Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

Додаток 3-і
до пункту 15.32 Інструкції
N 1 з організації
емісійно-касової роботи в
установах банків України

Повідомлення про одержання переказу
фізичними особами
(зразок)

 -------------------------------------------------------------------
| Заповнює отримувач |
|=================================================================|
|Отримувач переказу ______________________________________________|
| (прізвище, ім'я, по батькові) |
| |
|Ідентифікаційний номер отримувача ------------------------------|
| ------------------------------|
|Пред'явлений ____________________________ Серія________ N________|
| (назва документа: паспорт |
| або документ, що його замінює) |
|Виданий _________________________________________________________|
| (ким виданий, дата видачі) |
| _______________________________________________________________|
| (дата народження, адреса особи) |
|=================================================================|
|Платник (ініціатор) переказу ___________________________________|
| (прізвище, ім'я, по батькові фізичної|
| особи або найменування юридичної особи)|
| |
|Адреса платника (ініціатора) переказу ___________________________|
| |
|Сума переказу, що очікується ___ грн. __коп._____________________|
| (словами) |
|=================================================================|
| Заповнює працівник банку |
|=================================================================|
|Найменування установи банку, яка здійснює виплату переказу ______|
|_________________________________________________________________|
|Реєстраційний номер переказу (зазначається за наявності) ________|
|_________________________________________________________________|
|Дата здійснення операції ____________________ |
| (дата, місяць, рік) |
| |
|Сума плати за послуги ___________ грн. ______ коп. |
|Сума переказу _______ грн. ___коп. ______________________________|
| (словами) |
|=================================================================|
| |
|Підпис отримувача __________ Підпис працівника банку ___________|
-------------------------------------------------------------------

( Інструкцію доповнено Додатком 3-і згідно з Постановою Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

Додаток 3-к
до пункту 15.32 Інструкції
N 1 з організації
емісійно-касової роботи в
установах банків України

Повідомлення про отримання переказу
юридичними особами
(зразок)

 -------------------------------------------------------------------
| Заповнює отримувач |
|=================================================================|
|Отримувач переказу ______________________________________________|
| (найменування юридичної особи) |
| |
|Ідентифікаційний код отримувача ---------------------------------|
| ---------------------------------|
|Адреса отримувача _______________________________________________|
| (юридична адреса) |
|Уповноважена особа, яка отримує переказ _________________________|
| (прізвище, ім'я, по батькові)|
|Пред'явлений ____________________________ Серія ______ N________|
| (назва документа: паспорт або |
| документ, що його замінює) |
|Виданий _________________________________________________________|
| (ким виданий, дата видачі) |
|_________________________________________________________________|
| (дата народження, адреса особи) |
|=================================================================|
|Платник (ініціатор) переказу ____________________________________|
| (прізвище, ім'я, по батькові фізичної|
| особи або найменування юридичної особи)|
| |
|Адреса платника (ініціатора) переказу ___________________________|
| |
|Сума переказу, що очікується ___ грн. ___коп.____________________|
| (словами) |
|Призначення переказу ____________________________________________|
| |
|=================================================================|
| Заповнює працівник банку |
|=================================================================|
|Найменування установи банку, яка здійснює виплату переказу ______|
|_________________________________________________________________|
| |
|Реєстраційний номер переказу (зазначається за наявності)_________|
|_________________________________________________________________|
| |
|Дата здійснення операції ____________________ |
| (дата, місяць, рік) |
| |
|Сума плати за послуги _________ грн. _________ коп. |
|Сума переказу ________ грн. ___коп. _____________________________|
| (словами) |
|=================================================================|
|Підпис отримувача________ Підпис працівника банку ______________|
-------------------------------------------------------------------

( Інструкцію доповнено Додатком 3-к згідно з Постановою Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

Додаток 3-л
до пункту 15.41 Інструкції
N 1 з організації
емісійно-касової роботи в
установах банків України

_______________________________________
(найменування установи банку)

Зведений реєстр
виплачених переказів
за ___ ___________ _______ рік

 -----------------------------------------------------------------
|N з/п| Номер | Отримувач |Платник |Сума переказу|
| | переказу| (прізвище, |(ініціатор) | (грн.) |
| | | ім'я, по |(прізвище, | |
| | | батькові |ім'я, по | |
| | | фізичної |батькові | |
| | | особи, |фізичної | |
| | | найменування |особи, | |
| | | юридичної |найменування | |
| | | особи) |юридичної | |
| | | |особи) | |
|-----+-----------+--------------+----------------+-------------|
-----------------------------------------------------------------

Сума виданих переказів

 
__________________________ 
Сума плати за послуги  __________________________ 
Усього  __________________________ 
Працівник банку __________________  " ___" __________ ___ р. 

( Інструкцію доповнено Додатком 3-л згідно з Постановою Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

Додаток 4
до пунктів 8, 312 Інструкції N 1 з
організації емісійно-касової роботи
в установах банків України

Приходний
касовий ордер N ______________
______________________________
дата заповнення

Від кого ______________________________________________ рахунок N

Сума загальна

   -----------------------------------------------------------------
Банк одержувача| | Кредит | Суми часткові | Код
---------------+-----+------------+-------------------+----------
|Код | |-------------------+----------
---------------+-----| |-------------------+----------
Одержувач | | |-------------------+----------
---------------+-----| |-------------------+----------
Код | | |-------------------+----------
---------------------| |-------------------+----------
|Рахунок N |-------------------+----------
-------------+------------------------------
Сума словами |Вид операції
__________________________________|______________________________
__________________________________|Призначення платежу
_____________________________ грн.|______________________________
Призначення платежу ______________|N групи банку
-----------------------------------------------------------------

Пред'явлений (*) _______________________________________________________________________________________________________(назва документа: паспорт або документ, що його замінює)

Серія _____ N _____________

Виданий _______________________________________________________________________________________________________________(ким виданий, дата видачі)

_______________________________________________________________________________________________________________________(дата народження, адреса особи)

Підпис платника  Контролер  Бухгалтер  Касир 

_______________

* Дані паспорта або документа, що його замінює, та інших реквізитів зазначаються у випадках, передбачених абзацами двадцять четвертим - двадцять дев'ятим пункту 7.1 глави I цієї Інструкції.

( Додаток N 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 347 від 30.12.96, N 430 від 12.12.97; в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 121 від 22.03.2002, N 234 від 04.06.2003 )

Додатох N 5
(до пп.13, 14, 44, 79, 85, 86, 89, 128, 313)

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

        ---------------Титульна сторінка--------------
|Найменування установи банку: _______________|
| |
| Книга |
| обліку прийнятих |
| і виданих грошей |
| (цінностей) |
| |
|____________________________________________|
| (прізвище та ініціали) |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
----------------------------------------------
(розгорнутий аркуш)

(ліва сторінка) (права сторінка)


------------------------------------------------------------------
|Дата| |Приход| | Ви||даток |
|----|-----|------|----|---------||------------------------------|
| |Від |Кіль- |Сума|Кому ви- ||Кіль- |Сума |Суми |Розписка |
| |кого |кість |циф-|дано ||кість |цифрами|літе-|про одер-|
| |прий-|при- |рами|(прізвище||видат-| |рами |жання |
| |нято |ход- | |касира) ||кових | | | |
| |(прі-|них | | ||доку- | | | |
| |звище|доку- | | ||ментів| | | |
| |каси-|ментів| | || | | | |
| |ра) | | | || | | | |
|----|-----|------|----|---------||------|-------|-----|---------|
|----|-----|------|----|---------||------|-------|-----|---------|
|----|-----|------|----|---------||------|-------|-----|---------|
| |Усьо-| | | || | | | |
| |го за| | | || | | | |
| |день | | | || | | | |
|----|-----|------|----|---------||------|-------|-----|---------|

Додаток N 6
(до пп.13, 128)

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Довідка
касира приходної каси про суму прийнятих
грошей та кількість грошових документів,
які надійшли до каси
за ____________________ 19__ р.

 --------------------------------------------------------------------
| N |найменування бригад або|кількість усіх| сума |підписи контро-|
|п/п|прізвища відповідальних|приходних |приходу|лерів або від- |
| |виконавців |документів | |повідальних |
| | | | |виконавців |
|---|-----------------------|--------------|-------|---------------|
|---|-----------------------|--------------|-------|---------------|
|---|-----------------------|--------------|-------|---------------|
| |усього | | | |
|---|-----------------------|--------------|-------|---------------|
| Усього за день _______________________________________________
| (сума прийнятих грошей літерами)
------------------------------------------------------------------

Завідуючий касою ________________________________________________________________________________________________
Касир приходної каси _____________________________________________________________________________________________

Додаток N 7
(до пп.17, 45, 170, 182)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Типовий договір
про повну індивідуальну матеріальну
відповідальність

З метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________(найменування установи банків) в особі

______________________________________________________________________________________________________________________(керівник установи банку або його заступник,

__________________________________________________________________________________________________, який іменується надалі

прізвище, ім'я, по батькові) "адміністрація", виступаючи від імені установи банку, з одного боку, і працівник

_______________________________________________________________________________________________________________________(найменування установи банку,

__________________________________________, який іменується надалі

прізвище, ім'я, по батькові) "працівник", з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Працівник, що займає посаду _________________________________________________________________________________________(найменування посади) або виконує

роботу ____________________________________________________________________________________________________, безпосередньо(найменування роботи) пов'язану із зберіганням,

обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей (непотрібне закреслити), бере на себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження довірених йому установою банку цінностей і в зв'язку з викладеним зобов'язується:

а) обережно поводитися з переданими йому на зберігання або на інші цілі матеріальними цінностями і вживати заходи щодо запобігання шкоди;

б) своєчасно повідомляти адміністрацію установи банку про усі обставини, що загрожують безпеці зберігання довірених йому цінностей;

в) суворо дотримуватися встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання;

г) не розголошувати ніде, ніколи і ні за яких обставин відомі йому операції щодо зберігання цінностей, їх відправки, перевезення, охорони, сигналізації, а також службові доручення щодо каси.

2. Адміністрація зобов'язується:

а) створювати працівнику умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження довірених йому матеріальних цінностей;

б) знайомити працівника з чинним законодавством щодо матеріальної відповідальності працівників за заподіяну підприємству, установі, організації шкоду, а також з інструкціями і правилами зберігання, приймання, видачі, обробки, перерахування і перевезення цінностей, діючих у банківській системі країни;

в) проводити у встановленому порядку ревізії цінностей.

3. У разі незабезпечення з вини працівника збереження довірених йому матеріальних цінностей визначення розміру заподіяної підприємству, установі, організації шкоди і його відшкодування проводиться відповідно до чинного законодавства.

4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо шкода заподіяна не з його вини.

5. Дія цього договору поширюється на весь час роботи з довіреними працівнику матеріальними цінностями підприємства, установи, організації.

6. Цей договір укладений у двох примірниках, перший з яких має бути у адміністрації, а другий - у працівника.

Адреса сторін договору:


 

Підписи сторін договору:
Адміністрація
Працівник 


підпис
підпис 

"___"___________ 19__ р.

Додаток N 8
(до пп.17, 34, З8, 42, 47, 50, 51, 52, 53,
55, 61, 69, 70, 74, 75, 76, 163, 185, 186,
187, 190, 198, 200, 205)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

   1 прим.                    -------------------
-------------------
Супровідна відомість до сумки з -------------------
грошовою виручкою N -------------------
_________________
(дата заповнення)
Дебет талон до каси

   Від (кого)              ----------------------------
Одержувач | рах. N | Сума |
-------------| |
Кредит | |
готівкою -------------| |
Для зарахування на рахунок | рах. N | |
--------------------------------------+------------| |
Банк одержувача ______________________|чеками з ра-| |
Сума літерами, грн. __________________|хунків згід-| |
______________________________________|но з перелі-| Загальна |
______________________________________|ком на зво- |--------------
______________________________________|роті | Сума Код
---------------------------------------------------+--------------
Керівник підприємства (організації) Касир |-------+-----|
---------------------------------------------------+-------+-----|
Зазначена вище сума прийнята повністю Касир |-------+-----|
Контролер |-------------|
|Вид | |
Акт _____________________ |опер.| |
(дата складання акта) |-----+-------|
|Приз.| |
При розкритті сумки і перерахуванні вкладень |плат.| |
виявилося |-----+-------|
готівкою грн. ______________ чеками грн. _________|N гр.| |
недостача недостача |банку| |
надлишок грн. ______________ надлишок грн. _______---------------
неплатіжних
і фальшивих грн. ___________ дефектних грн. ______
Підписи банку:
Касир
Касир Контролер Представник клієнта Контролер

   -------------------- зворотна сторона 1 прим. --------------------
------------------------------------------------------------------
Купюри |Кіль-| Сума |NN чеків|NN рахунків та| Сума |Відмітки про
або вар-|кість| |та серії|навменування | |дефектні чеки
тість | | | |чекодавця | |
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
------------------------------------------------------------------
Усього: Усього:

   2 прим.     Накладна до сумки з  --------------------
грошовою виручкою N --------------------
_________________
(дата заповнення)
Дебет талон до каси

   Від (кого)              ----------------------------
Одержувач | рах. N | Сума |
-------------| |
Кредит | |
готівкою -------------| |
Для зарахування на рахунок | рах. N | |
--------------------------------------+------------| |
Банк одержувача ______________________|чеками з ра-| |
Сума літерами, грн. __________________|хунків згід-| |
______________________________________|но з перелі-| Загальна |
______________________________________|ком на зво- |--------------
______________________________________|роті | Сума Код
---------------------------------------------------+--------------
Керівник підприємства (організації) Касир |-------+-----|
---------------------------------------------------+-------+-----|
Зазначена вище сума прийнята повністю Касир |-------+-----|
Контролер |-------------|
|Вид | |
Акт _____________________ |опер.| |
(дата складання акта) |-----+-------|
|Приз.| |
При розкритті сумки і перерахуванні вкладень |плат.| |
виявилося |-----+-------|
готівкою грн. ______________ чеками грн. _________|N гр.| |
недостача недостача |банку| |
надлишок грн. ______________ надлишок грн. _______---------------
неплатіжних
і фальшивих грн. ___________ дефектних грн. ______
Підписи банку:
Касир
Касир Контролер Представник клієнта Контролер

   -------------------- зворотна сторона 2 прим. --------------------
------------------------------------------------------------------
Купюри |Кіль-| Сума |NN чеків|NN рахунків та| Сума |Відмітки про
або вар-|кість| |та серії|навменування | |дефектні чеки
тість | | | |чекодавця | |
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
------------------------------------------------------------------
Усього: Усього:
3 прим.

       Копія супровідної відомості до --------------------
сумки з грошовою виручкою N --------------------
_________________
(дата заповнення)
Дебет талон до каси

   Від (кого)              ----------------------------
Одержувач | рах. N | Сума |
-------------| |
Кредит | |
готівкою -------------| |
Для зарахування на рахунок | рах. N | |
---------------------------------------------------| |
| Загальна |
Банк одержувача ______________________ |--------------
Сума літерами, грн. __________________ | Сума Код
---------------------------------------------------+--------------
Керівник підприємства (організації) Касир |-------+-----|
---------------------------------------------------+-------+-----|
Розписка |-------+-----|
|-------------|
Опломбовану сумку N ________ без перерахування |Вид | |
вкладених в неї грошей прийняв інкасатор банку |опер.| |
Інкасатор __________________________ |-----+-------|
(чіткий підпис інкасатора) |Приз.| |
|плат.| |
|-----+-------|
|N гр.| |
|банку| |
---------------
Печатка банку ________________
дата

   -------------------- зворотна сторона 3 прим. --------------------
До уваги клієнта |
У сумку вкладається для здавання в установи |
банків уся грошова виручка понад встановлений |
банком ліміт залишку готівки. Гроші підбираються |
за купюрами. Відбиток пломбіра має бути чітким. | Цей примірник
При здаванні сумки з грошима інкасатору вимагайте| залишається в
від нього: | госпорганах як
1) пред'явлення посвідчення особи і доручення на | квитанція про
одержання сумки і явочної картки, завіреної | приймання сумки
печаткою; |
2) видачі порожньої сумки, закріпленої за |
підприємством, на заміну сумки з грошима; |
3) розписку інкасатора на копії супровідної |
відомості і накладання на неї чіткої печатки про |
одержання опломбованої сумки. |
|
Обережно поводьтеся із сумкою |
|
Національний банк України |

( Додаток N 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

Додаток N 9
(до пп.20, 30, 31, 153, 155, 189)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

       ---------------Титульна сторінка----------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Контрольний журнал |
| на осіб, що допускаються до відкриття, |
| закриття та опечатування грошових сховищ |
| |
|Розпочато ________________ |
|Закінчено ________________ |
| Записи у цьому журналі проводяться |
| до повного його використання |
------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------
|Мі- |Наймену-|Но- |Кіль- |Прізвища,| Час відкриття та |Під-|
|сяць|вання |мер |кість |ініціали | закриття сховища |пис |
|та |прийня- |схо-|та |та посади|-------------------------|вар-|
|чис-|того до |вища|найме-|осіб, які| Відкриття | Закриття |то- |
|ло |охорони | |нуван-|відчиня- |------------+------------|во- |
| |сховища | |ня пе-|ють та |го-|хви-|під|го-|хви-|під|го, |
| | | |чаток |зачиняють|ди-|лини|пис|ди-|лини|пис|що |
| | | |та |сховище |ни | | |ни | | |при-|
| | | |пломб | | | | | | | |йняв|
| | | | | | | | | | | |під |
| | | | | | | | | | | |охо-|
| | | | | | | | | | | |рону|
| | | | | | | | | | | |схо-|
| | | | | | | | | | | |вище|
|----+--------+----+------+---------+---+----+---+---+----+---+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12 |
-------------------------------------------------------------------|

       --------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
|У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------

Додаток N 10
(до п.26)

             ---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

       ---------------Титульна сторінка----------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Книга |
| обліку показників лічильників контрольного |
| касового апарата та сум готівки, що |
| прийнята вечірньою касою |
| |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|Дата|Показання лі- |Поряд-|Сума доку-|Сума | Підписи |
| |чильників ка- |ковий |ментів, |грошей,|--------------------|
| |сового апарата|номер |неправ. |прийня-|касира|завіду-|голо-|
| |на кінець ро- |остан-|відображе-|тих за |вечір-|ючого |вного|
| |бочого дня ве-|ньої |них у кон-|день |ньої |касою |бух- |
| |чірньої каси |опера-|трольній | |каси | |гал- |
| |--------------|ції |стрічці | | | |тера |
| |контро-|підсу-| |апарата | | | | |
| |льного |мовую-| | | | | | |
| |лічиль-|чого | | | | | | |
| |ника |лічи- | | | | | | |
| |гасіння|льника| | | | | | |
|----+-------+------+------+----------+-------+------+-------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----+-------+------+------+----------+-------+------+-------+-----|
------------------------------------------------------------------
------------- Остання сторінка -------------
|Найменування установи банку: _____________|
| |
| Завіряючий надпис |
|У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _________________|
|__________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
--------------------------------------------


Додаток N 11
(до пп.34, 42, 163, 185, 186, 187,
190, 315, 316, 317, 318, 319)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

_________________________________
(Найменування банку, організації)
Супровідна відомість ______________
_________________________________
до сумки з валютними і іншими
цінностями N ____________________
"___"______________ 19__ р.
Зазначені валютні і інші цінності
на суму в карбованцевому еквіва
ленті ____________________________
_________________________________
_________________________________
(Сума цифрами і літерами)
відправлені через інкасаторів ________
_________________________________
(Найменування банку, фірми)
в _______________________________
(Найменування банку, обмінного
_________________________________
пункту)
_________________________________
(П.I.П. працівника о/п)
Для зарахування на рахунок N _______
_________________________________
(Найменування організації)
--------------------------------
Найменування¦Кількість¦NN блок
бланків су- ¦бланків ¦нотів
ворої звіт- ¦ ¦
ності ¦ ¦
------------+---------+---------
------------+---------+---------
--------------------------------
Мішок(ки) з бланками опломбував і
склав супровідну відомість __________
_________________________________
Сумка (мішок) з валютними і інши
ми цінностями сформована _________
_________________________________
(П.I.П., підпис)
здана ____________________________
(П.I.П., підпис)
_________________________________
(П.I.П., підпис)
Прийнята інкасатором _____________
(Найменування
_________________________________
банку, фірми)
_________________________________
(П.I.П., підпис)
М.П. "___"____________ 19__ р.


 
Зазначені валютні і інші цінно
сті під контролем контролера/
інкасатора
_______________________________
(Найменування банку, фірми)
прийняті повністю з (без пере
лічення) урахуванням розбіжнос
тей, перелічених в нижченаведе
ному акті
Касовий працівник _____________
(П.I.П., підпис)
Контролер
--------- --------------------
Інкасатор (Найменування банку,
_______________________________
фірми)
_______________________________
(П.I.П., підпис)
М.П.
"___"______________ 19__ р.

Акт
"___"______________ 19__ р.
При розкритті сумки/мішка і пе
рерахуванні вкладення валютних
і інших цінностей виявлено:
нестача _______________________
(Найменування і сума/
_______________________________
/кількість цінностей за
_______________________________
номіналом)
лишок _________________________
(Найменування і сума/
(П.I.П., підпис)
_______________________________
/кількість цінностей за
_______________________________
номіналом)
неплатіжні _____________________
(найменування, серія,
_______________________________
номер, вартість і загальна
сумнівні _______________________
сума за номіналом)
Касовий працівник _____________
(П.I.П., підпис)
Контролер
--------- --------------------
Інкасатор (Найменування банку,
_______________________________
фірми)
_______________________________
(П.I.П., підпис) 
-------------------------- зворотна сторона --------------------- 

Опис валютних та інших цінностей,
що вкладені в інкасаторську сумку

  ------------------------------------------------------------------
Дебет|Кредит|Найменування |Код|Сума за |Еквівалент | Зауваження
| |валют (чеків)| |номіналом|валюти у | банку
| | | | |карбованцях|
-----+------+-------------+---+---------+-----------+-------------
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Усього, грн. _____________________________________________________

Примітка. Графи опису заповнюються в залежності від вида операції.

Бланки ________________________________________ _____________________________________________________________

* Заповнюється обліко-операційним працівником.

( Додаток N 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

Додаток N 12
(до пп.34, 37, 76, 180, 183, 319)

---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

_____________________________________
(Найменування дільниці інкасації)

Вихідний

Печатка дільниці
інкасації 
Начальник дільниці інкасації ________________________
 

Явочна картка N _____

NN закріплених сумок: __________________________________________________________________________________________________
(вказується номер кожної сумки або від номера до номера)

маршрут N _____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________(найменування госпоргану, в яку систему входить)

Адреса _______________________________________________________ Номер телефону: ___________________________________________

на ______________________ 199_ р.

(місяць)

   Розрахунковий рахунок _________ ----------------------------------
Час закінчення Да-|Час |N сумки|Сума |N |Під-
торгівлі _____хвилин _____годин та |зда- |з гро- |гро- |прий-|пис
Час заїзду |вання|шовою |шей, |нятої|слу-
інкасаторів ____годин ___хвилин |виру-|вируч- |вкла-|від |жбо-
Час заїзду |чки |кою |дених|інка-|вої
в неділю _____годин _____хвилин |-----| |у су-|сато-|осо-
Час заїзду в ___годин ___хвилин |г |х | |мку |ра по|би
Спосіб обслуговування _________ |о |в.| |-----|рож- |під-
_______________________________ |д.| | |крб. |ньої |при-
Якщо виручка не здана ін- | | | | |сумки|ємс-
касаторам, службова особа під- | | | | | |тва
приємства зобов'язана в рядку ---+--+--+-------+-----+-----+----
за цю дату вказати причину не- 1 | | | | | |
здавання грошей. ---+--+--+-------+-----+-----+----
Виправлення припущених 2 | | | | | |
помилок роблять шляхом викрес- ---+--+--+-------+-----+-----+----
лювання помилково зробленого 3 | | | | | |
запису, а запис здійснюється ---+--+--+-------+-----+-----+----
полях картки. 4 | | | | | |
При здаванні і отриманні ---+--+--+-------+-----+-----+----
двох або більше сумок у графах 5 | | | | | |
"Номер сумки з грошовою вируч- ---+--+--+-------+-----+-----+----
кою" і "Номер прийнятої від 6 | | | | | |
інкасатора порожньої сумки" ---+--+--+-------+-----+-----+----
замість номерів вказують літе- 7 | | | | | |
рами кількість сумок. ---+--+--+-------+-----+-----+----
Здавання грошей при пов- 8 | | | | | |
торному заїзді інкасаторів ві- ----------------------------------
дмічається в розділі "Повторні
заїзди".
Робити записи інкасатору
забороняється.

   -------------------------- зворотна сторінка ---------------------
------------------------------------------------------------------
Да-|Час |N сум|Сума |N |Під-|Да-|Час |N сум-|Сума |N |Під-
та |зда- |ки з |гро- |прий-|пис |та |зда- |ки з |гро- |прий-|пис
|вання|гро- |шей, |нятої|слу-| |вання|гро- |шей, |нятої|слу-
|виру-|шовою|вкла-|від |жбо-| |виру-|шовою |вкла-|від |жбо-
|чки |вируч|дених|інка-|вої | |чки |вируч-|дених|інка-|вої
|-----|кою |у су-|сато-|осо-| |-----|кою |у су-|сато-|осо-
|г |х | |мку |ра по|би | |г |х | |мку |ра по|би
|о |в.| |-----|рож- |під-| |о |в.| |-----|рож- |під-
|д.| | |крб. |ньої |при-| |д.| | |крб. |ньої |при-
| | | | |сумки|ємс-| | | | | |сумки|ємс-
| | | | | |тва | | | | | | |тва
---+--+--+-----+-----+-----+----+---+--+--+------+-----+-----+----
9 | | | | | | |26 | | | | | |
---+--+--+-----+-----+-----+----+---+--+--+------+-----+-----+----
10 | | | | | | |27 | | | | | |
---+--+--+-----+-----+-----+----+---+--+--+------+-----+-----+----
11 | | | | | | |28 | | | | | |
---+--+--+-----+-----+-----+----+---+--+--+------+-----+-----+----
12 | | | | | | |29 | | | | | |
---+--+--+-----+-----+-----+----+---+--+--+------+-----+-----+----
13 | | | | | | |30 | | | | | |
---+--+--+-----+-----+-----+----+---+--+--+------+-----+-----+----
14 | | | | | | |31 | | | | | |
---+--+--+-----+-----+-----+----+---------------------------------
15 | | | | | | |Разом: __________________________
---+--+--+-----+-----+-----+----| проінкасовано одним заїздом
16 | | | | | | | Повторні заїзди
---+--+--+-----+-----+-----+----+---------------------------------
17 | | | | | | | | | | | | |
---+--+--+-----+-----+-----+----+---+--+--+------+-----+-----+----
18 | | | | | | | | | | | | |
---+--+--+-----+-----+-----+----+---+--+--+------+-----+-----+----
19 | | | | | | | | | | | | |
---+--+--+-----+-----+-----+----+---+--+--+------+-----+-----+----
20 | | | | | | | | | | | | |
---+--+--+-----+-----+-----+----+---+--+--+------+-----+-----+----
21 | | | | | | | | | | | | |
---+--+--+-----+-----+-----+----+---+--+--+------+-----+-----+----
22 | | | | | | | | | | | | |
---+--+--+-----+-----+-----+----+---------------------------------
23 | | | | | | |Разом: __________________________
| | | | | | | проінкасовано повторним заїздом
24 | | | | | | |Усього: _________________________
| | | | | | | проінкасовано за місяць
25 | | | | | | | _________________________
--------------------------------- карбованців
Перевірив: ______________________
начальник відділу
______________________
(дільниці) інкасації

Додаток N 13
(до пп.34, 35, 38, 47, 60, 61,

128, 163, 188)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Журнал
обліку прийнятих сумок і мішків
з готівкою і порожніх сумок
Маршрут (заїзд) ___________

  ------------------------------------------------------------------
N |Номери|Сума за | Примітка | N |Номери|Сума за | Примітка
п/п|сумок |накладними| |п/п|сумок |накладними|
|або | | | |або | |
|мішків| | | |мішків| |
---+------+----------+----------+---+------+----------+-----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
Усього

Вказані опломбовані сумки і мішки в кількості

_____________________________________________________________________________________________________________________(кількість літерами)

штук на оголошену загальну суму __________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ крб.(сума літерами)

і накладні до них за даним маршрутом (заїздом), прийняті у

справній упаковці від інкасаторів __________________________________________________________________________________________(прізвище, ініціали)

крім того, прийнято _____________________________________________________________________________________________________(кількість цифрами)

порожніх сумок і мішків за номерами _______________________________________________________________________________________.

Кількість і номери зданих інкасаторами сумок і мішків з грошовою виручкою відповідають їх кількості і номерам за записами у явочних картках і накладних. Сума виручки, що записана в явочних картках і накладних, відповідає сумі за цим журналом.

Здали:
Інкасатори
Прийняли:
Касир
Бухгалтер-контролер
_______год. _______хвил. 

(підписи)

(підпис)
(підпис)
"___"_________ 19__ р. 

Перевірка відповідності кількості зданих інкасаторами сумок і мішків від підприємств (установ) і кас банку при підприємствах проведена.

Начальник відділу (дільниці) інкасації  (підпис) 
_________________________________
(черговий інкасатор) 
"___"________________ 19__ р.
 

Додаток N 14
(до пп.34, 47, 61, 163, 183, 204)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Довідка
про видачу інкасаторам сумок (мішків),
явочних карток

"___"_______________ 19__ р.

Повідомляємо, що інкасаторам, які обслуговують вказані мгршрути (заїзди) і інкасаторські пункти банку по збиранню грошової виручки, на "___"_________ 19__ р. видано:

   ------------------------------------------------------------------
Маршрут|Прізвище | Кількість |Прізвище |Кіль-
(заїзд)|старшого |---------------------------|інкасатора-|кість
|інкасатора|сумок для|сумок для|мішків |збирача |явочних
| |збирання |перераху-|стан- | |карток
| |виручки |вання |дартних| |
-------+----------+---------+---------+-------+-----------+-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
------------------------------------------------------------------

Усього видано ____________________________________________________________________________________________ сумок, із них
(кількість цифрами і літерами)

для збирання виручки ____________________________________________________________________________________________ сумок,
(кількість цифрами і літерами)

сумок для перерахування і мішків стандартних _______________________________________________________________________________
кількість цифрами і

_______________________________________________________________________________________________________________________.
літерами)

Начальник відділу (дільниці) інкасації

(черговий інкасатор)
"___"_____________________ 19__ р. 

(підпис)

 

Додаток N 15
(до пп.35, 40, 47, 60, 61)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Довідка
про прийняті вечірньою касою сумки
(мішки) з готівкою і порожні сумки

за "___"_____________________ 199__ р.

Усього за __________________________________________________________________________________ маршрутами (заїздами%б

(номери маршрутів (заїздів)

____________________________ шляховими відомостями ________________________________________________________________

(номери відомостей)  (номери реєстрів) 

реєстрами прийнято касою __________________________________________________________________________________________

(кількість цифрами і літерами)

сумок і мішків на оголошену суму, грн. _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

(сума цифрами і літерами)

із них розкрито і перераховано _______________________________________________________________________________________ сумок і(сума цифрами і літерами)

мішків на оголошену суму, грн. ___________________________________________________________________________________________

(сума цифрами і літерами)

Крім того, одержано ___________________________________________________________________________________________ порожніх(кількість, цифрами і літерами)

сумок і мішків.

Касир
Бухгалтер-контролер 
(підпис)
(підпис) 

Прийнято "___"__________________________ 19__ р. для перерахування

____________________________________________________________________________________________ сумок (мішків) і така ж кількість(кількість цифрамф і літерами)

накладних до них на суму, грн. ____________________________________________________________________________________________(сума цифрами і літерами)

Контролер лічильної бригади  (підпис) 

(ця розписка повторюється за кількістю лічильних бригад)

Прийнято "___"______________________________ 19__ р. для перевірки

________________________________________________________________________________________________________________________
(кількість цифрами і літерами)

______________________________________________________________________________________ сумок (мішків) з готівкою кас банку

при підприємствах і така ж кількість накладних до них на суму,

грн. ____________________________________________________________________________________________________________________(сума цифрами і літерами)

Завідуючий касою  (підпис) 

Порожні сумки і мішки ____________________________________________________________________________________________________(кількість цифрами і літерами)

прийняв касир (контролер), що очолює касу перерахування.

Касир (контролер)  (підпис) 

У результаті перерахування сумок з виручкою і перевірки готівки, що надійшла від кас банку при підприємствах, вказаних у цій довідці, виявилося

Готівки на суму
Чеків "
Надлишків "
Недостач "
Неплатіжних "
Фальшивих " 
грн. ___________ коп. ___________
грн. ___________ коп. ___________
грн. ___________ коп. ___________
грн. ___________ коп. ___________
грн. ___________ коп. ___________
грн. ___________ коп. ___________ 

Готівка в сумі ______________________________________________________________________________________________________ грн.(літерами)

прийнята і зарахована до оборотної каси.

Завідуючий касою
Перевірено
Головний бухгалтер 
(підпис)

(підпис) 

( Додаток N 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

Додаток N 16
(до пп.39, 40, 47, 60, 163, 194)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

   ------------------
|місце штампу |
|головної станції|
------------------

Шляхова відомість
на збирання виручки залізничних станцій

за "___"_______________ 19__ р.

   ------------------------------------------------------------------
Найменування|Код|Код, зазначений |Загальна сума | Розписка
станції | |на сумці і пломбі|вкладеної в сумки|
залізниці | | |готівки та чеків |
------------+---+-----------------+-----------------+-------------
------------------------------------------------------------------

Усього прийнято касою від працівника зв'язку _______________________________________________________________________________(прізвище, ініціали)

_________________________________________________________________________________________ сумок з виручкою на суму гривень
(кількість цифрами та літерами)

______________________________________________________________________________________________________________________(сума цифрами та літерами)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Касир
Контролер 
(підпис)
(підпис) 

( Додаток N 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

Додаток N 17
(до пп.39, 50, 51, 52, 53, 55, 61,
163, 185, 186, 187, 194)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

   1 Прим.|   Супровідна відомість
| до сумки з грошовою
| виручкою N ___
| "___"____________ 19__ р.
|
|Станція ДЕБЕТ СУМА
|----------------------------------------------------------
|Залізниця | Код |рах. N | |
|----------------------------| |------------| |
| ------|Кредит | |
| готівкою |------------| |
|Для зарахування на рахунок |рах. N | |
|----------------------------------+------------|Загальна |
|Банк одержувача | Код |чеками з |----------
|----------------------------------|рахунків |Показ.
|Сума ____________________________ |за переліком|прогноз.
|літерами ________________________ |на звороті |кас.
|__________________ грн. | |оборотів
|__________________ | |
| | |сума код
| -------------+----------
| |-----+---|
|Начальник станції Касир |-----+---|
|-----------------------------------------------+-----+---|
|Вказана вище сума прийнята Касир |-----+---|
|повністю Контролер |Вид. | |
| |опер.| |
|Акт N ___ від "___"______________ 19__ р. |-----+---|
|При розкритті сумки і перерахуванні |Приз-| |
|вкладень виявилося: |нач. | |
|готівкою грн. _____ чеками грн. ____ |плат.| |
|надлишок грн. _____ надлишок грн. ____ |-----+---|
|недостача недостача |N гр.| |
|неплатіжних грн. _____ дефектних грн. ____ |банка| |
|фальшивих -----------
|
| Касир Контролер Представник клієнта

Примітка: Примірник вкладається в сумку з виручкою.

   -------------------- зворотна сторона 1 прим. --------------------
------------------------------------------------------------------
Купюрний опис грошей,| Перелік представлених чеків
що здаються |
---------------------+--------------------------------------------
купюри |кіль-| сума |номери |номери рахунків| сума |відмітки про
або вар-|кість| |чеків |і найменування | |дефектні чеки
тість | | |і серії|чекодавця | |
--------+-----+------+-------+---------------+------+-------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
--------+-----+------+-------+---------------+------+-------------
--------------+------+-----------------------+------+-------------
Усього | | Усього | |
------------------------------------------------------------------

   2 Прим.|   Накладна
| до сумки з грошовою
| виручкою N ___
| "___"____________ 19__ р.
|
|Станція ДЕБЕТ СУМА
|----------------------------------------------------------
|Залізниця | Код |рах. N | |
|----------------------------| |------------| |
| ------|Кредит | |
| готівкою |------------| |
|Для зарахування на рахунок |рах. N | |
|----------------------------------+------------|Загальна |
|Банк одержувача | Код |чеками з |----------
|----------------------------------|рахунків |Показ.
|Сума ____________________________ |за переліком|прогноз.
|літерами ________________________ |на звороті |кас.
|__________________ грн. | |оборотів
|__________________ | |
| | |сума код
| -------------+----------
| |-----+---|
|Начальник станції Касир |-----+---|
|-----------------------------------------------+-----+---|
|Вказана вище сума прийнята Касир |-----+---|
|повністю Контролер |Вид. | |
| |опер.| |
|Акт N ___ від "___"______________ 19__ р. |-----+---|
|При розкритті сумки і перерахуванні |Приз-| |
|вкладень виявилося: |нач. | |
|готівкою грн. _____ чеками грн. ____ |плат.| |
|надлишок грн. _____ надлишок грн. ____ |-----+---|
|недостача недостача |N гр.| |
|неплатіжних грн. _____ дефектних грн. ____ |банка| |
|фальшивих -----------
|
| Касир Контролер Представник клієнта

Примітка: Примірник після перерахування і зарахування виручки відсилається управлінню доріг.

   -------------------- зворотна сторона 2 прим. --------------------
------------------------------------------------------------------
Купюрний опис грошей,| Перелік представлених чеків
що здаються |
---------------------+--------------------------------------------
купюри |кіль-| сума |номери |номери рахунків| сума |відмітки про
або вар-|кість| |чеків |і найменування | |дефектні чеки
тість | | |і серії|чекодавця | |
--------+-----+------+-------+---------------+------+-------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
--------+-----+------+-------+---------------+------+-------------
--------------+------+-----------------------+------+-------------
Усього | | Усього | |
------------------------------------------------------------------

   3 Прим.|   Квитанція
| до сумки з грошовою
| виручкою N ___
| "___"____________ 19__ р.
|
|Станція ДЕБЕТ СУМА
|----------------------------------------------------------
|Залізниця | Код |рах. N | |
|----------------------------| |------------| |
| ------|Кредит | |
| готівкою |------------| |
|Для зарахування на рахунок |рах. N | |
|----------------------------------+------------|Загальна |
|Банк одержувача | Код |чеками з |----------
|----------------------------------|рахунків |Показ.
|Сума ____________________________ |за переліком|прогноз.
|літерами ________________________ |на звороті |кас.
|__________________ грн. | |оборотів
|__________________ | |
| | |сума код
| -------------+----------
| |-----+---|
|Начальник станції Касир |-----+---|
|-----------------------------------------------+-----+---|
|Вказана вище сума прийнята Касир |-----+---|
|повністю Контролер |Вид. | |
| |опер.| |
|Акт N ___ від "___"______________ 19__ р. |-----+---|
|При розкритті сумки і перерахуванні |Приз-| |
|вкладень виявилося: |нач. | |
|готівкою грн. _____ чеками грн. ____ |плат.| |
|надлишок грн. _____ надлишок грн. ____ |-----+---|
|недостача недостача |N гр.| |
|неплатіжних грн. _____ дефектних грн. ____ |банка| |
|фальшивих -----------
|
| Касир Контролер Представник клієнта

Примітка: Примірник вкладається до сумки з виручкою і після перерахування виручки відсилається станції залізниці.

   -------------------- зворотна сторона 3 прим. --------------------
ДО УВАГИ КЛІіНТА |
У сумку вкладається для здавання в установи|
комерційних банків уся грошова виручка |
понад встановлений банком ліміт залишку |
готівки. |
Гроші підбираються за купюрами. Відбиток |
пломбіра має бути чітким. |
При здаванні сумки з грошима інкасатору | Цей примірник
вимагайте від нього: | залишається в
1) пред'явлення посвідчення особи і | госпорганах як
доручення на одержання сумки і явочної | квитанція про
картки, завіреної печаткою; | приймання сумки
2) видачі порожньої сумки, закріпленої за |
підприємством, на заміну сумки з грошима; |
3) розписку інкасатора на копії супровідної|
відомості і накладення на неї чіткої |
печатки про одержання опломбованої сумки. |
Обережно поводьтеся із сумкою. |
|
Національний банк України |

   4 Прим.|   Копія супровідної відомості
| до сумки з грошовою
| виручкою N ___
| "___"____________ 19__ р.
|
|Станція ДЕБЕТ СУМА
|----------------------------------------------------------
|Залізниця | Код |рах. N | |
|----------------------------| |------------| |
| ------|Кредит | |
| готівкою |------------| |
|Для зарахування на рахунок |рах. N | |
|----------------------------------+------------|Загальна |
|Банк одержувача | Код |чеками з |----------
|----------------------------------|рахунків |Показ.
|Сума ____________________________ |за переліком|прогноз.
|літерами ________________________ |на звороті |кас.
|__________________ грн. | |оборотів
|__________________ | |
| | |сума код
| -------------+----------
| |-----+---|
|Начальник станції Касир |-----+---|
|-----------------------------------------------+-----+---|
| Розписка |-----+---|
| |Вид. | |
| Опломбовану сумку N ____ без перерахування |опер.| |
|вкладених до неї грошей і чеків прийняв |-----+---|
|інкасатор Національного банку України |Приз-| |
|вкладень виявилося: |нач. | |
| |плат.| |
|Підпис |-----+---|
| |N гр.| |
|Печатка дільниці інкасації |банка| |
|"___"_________________ 19__ р. -----------
|

Примітка: Примірник залишається у начальника станції з розпискою працівника поштового вагона або інкасатора Національного банку України в прийманні сумки з виручкою.

   -------------------- зворотна сторона 4 прим. --------------------
------------------------------------------------------------------
Купюрний опис грошей,| Перелік представлених чеків
що здаються |
---------------------+--------------------------------------------
купюри |кіль-| сума |номери |номери рахунків| сума |відмітки про
або вар-|кість| |чеків |і найменування | |дефектні чеки
тість | | |і серії|чекодавця | |
--------+-----+------+-------+---------------+------+-------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
--------+-----+------+-------+---------------+------+-------------
--------------+------+-----------------------+------+-------------
Усього | | Усього | |
------------------------------------------------------------------

( Додаток N 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

Додаток N 18
(до пп.39, 40, 47, 60, 163,
191, 193, 200, 201)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

                 --------------------
Реєстр N | |
--------------------
сумок з готівкою підприємств зв'язку,
що були здані установі банку
"___"___________________ 19__ р.

                ---------------------------------------
Найменування вузла зв'язку | |
---------------------------+-------------------------------------|
Найменування установи банку| |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Найменування| Код | Номери сумок | Сума за накладними | Примітка
підприємств | | з готівкою | |
зв'язку | | | |
------------+-----+--------------+--------------------+-----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
------------+-----+--------------+--------------------+-----------
------------+-----+--------------+--------------------+-----------
------------------------------------------------------------------

Керівник вузла зв'язку
Керівник цеху 
(підпис)
(підпис) 

Відбиток календарного
штемпеля

Усього прийнято касою банку від працівника зв'язку __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________(прізвище, ініціали)

_________________________________________________________________________________________________________ сумок з готівкою(кількість цифрами та літерами)

на оголошену суму грн. ___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________(сума цифрами та літерами)

Касир
Бухгалтер-контролер 
(підпис)
(підпис) 

( Додаток N 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

Додаток N 19
(до пп.49, 50, 51, 54, 55,
56, 58, 60, 61, 73)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

_________________________________________________________________ (Установа банку)

_________________________________________________________________ (Прізвище контролера лічильної бригади)

Контрольна відомість

перерахування виручки за "___"_______________ 19__ р.

Прийнято на перерахування

на початку робочого дня _____ сумок на оголошену суму _____ грн.

Прийнято на перерахування

протягом робочого дня _____ сумок на оголошену суму _____ грн.

Передано контролерам

інших лічильних бригад _____ сумок на оголошену суму _____ грн.

Усього перераховано _____ сумок на оголошену суму _____ грн.

   ----------------------------------+---------------------------------
|N|Прізвище касира-рахівника ____ |Прізвище касира-рахівника _____ |
|п|-------------------------------+--------------------------------|
|п| Готівкою | Чеками | Готівкою | Чеками |
| |--------------------+----------+--------------------+-----------|
| | N |сум-|над|не-|де-|к- |су|при| N |сум-|над|не-|де-|к- |су|при-|
| |су-|ма |ли-|дос|фек|ть |ма|міт|су-|ма |ли-|дос|фек|ть |ма|міт-|
| |мки|вкла|шок|та-|тні|че-| |ка |мки|вкла|шок|та-|тні|че-| |ка |
| | |ден-| |ча |гро|ків| | | |ден-| |ча |гро|ків| | |
| | |ня | | |шо-| | | | |ня | | |шо-| | | |
| | | | | |ві | | | | | | | |ві | | | |
| | | | | |бі-| | | | | | | |бі-| | | |
| | | | | |ле-| | | | | | | |ле-| | | |
| | | | | |ти | | | | | | | |ти | | | |
|-+---+----+---+---+---+---+--+---+---+----+---+---+---+---+--+----|
|1| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-+---+----+---+---+---+---+--+---+---+----+---+---+---+---+--+----|
|---------------------------------+--------------------------------|

Касир
Контролер 
(підпис)
(підпис) 
Касир
Контролер 
(підпис)
(підпис) 

( Додаток N 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

Додаток N 20
(до пп.49, 50, 51, 55, 56, 61)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Найменування установи банку: _______________________________________________________________________________

Зведена відомість
обліку перерахування готівки сумок станцій залізниць,

за __________________ 19__ р.

   -------------------------------------------------------------------
|NN |NN сумок| Сума надходжень | Примітка
|п/п| |------------------------------|
| | | Готівка | Чеки | Усього, грн.|
| | |---------+------| |
| | | грн. | грн. | |
|---+--------+---------+------+-------------+----------------------
| | | | | |
|------------+---------+------+-------------+----------------------
| Разом: | | | |
------------------------------------------------------

______________________________________________________________________________________________________
(сума літерами)

Касир
Бухгалтер 
Контролер
 

( Додаток N 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

Додаток N 21
(до пп.51, 55, 57, 58, 60,
63, 73, 77)

             ---------------------------
---------------------------

Найменування установи банку: ____________________________________________________________________________________________
Контрольний лист

касира-рахівника ________________________________________________________________________________________________________

за _____________________ 19__ р.

     ------------------------------------------------------------------
Сума грошей, яка була | Прізвище касира | Розписка про
передана завідуючому | | одержання
касою чи іншому касиру| |
для об'єднання | |
(цифрами та літерами) | |
----------------------+-------------------------+-----------------
----------------------+-------------------------+-----------------
----------------------+-------------------------+-----------------
------------------------------------------------------------------
Касир-рахівник (підпис)

     ------------------------ зворотна сторона ------------------------
------------------------------------------------------------------
Від кого прийнята готівка | Сума цифрами
------------------------------------+-----------------------------
------------------------------------+-----------------------------
------------------------------------+-----------------------------
------------------------------------+-----------------------------
------------------------------------+-----------------------------
------------------------------------+-----------------------------
------------------------------------+-----------------------------
Разом: ------------------------------

Додаток N 22
(до пп.52)

             ---------------------------
---------------------------

Картка обліку прорахунків,
виявлених у сумках з виручкою магазину N ___

Сумка N __________

   ------------------------------------------------------------------
Дата|Надлишок|Недостача|Неплатіжні| Причина | Прізвище касира,
| | | |прорахунків| який виявив
| | | | | прорахунок
----+--------+---------+----------+-----------+-------------------
----+--------+---------+----------+-----------+-------------------
----+--------+---------+----------+-----------+-------------------
------------------------------------------------------------------

Додаток N 23
(до пп.52)

             ---------------------------
---------------------------

Картка обліку прорахунків,

виявлених касиром банку _________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

в інкасаторських сумках

   ------------------------------------------------------------------
Дата|Надлишок|Недостача|Неплатіжні| Причина | Номери сумок
| | | |прорахунків|
----+--------+---------+----------+-----------+-------------------
----+--------+---------+----------+-----------+-------------------
----+--------+---------+----------+-----------+-------------------
------------------------------------------------------------------

Додаток N 24
(до п.53, п.12)

             ---------------------------
---------------------------

Найменування установи банку ____________________________________________________________________________________

Р/рах. клієнта ___________________________________________________________________________________________

Довідка N ___
про виявлені неплатіжні або фальшиві білети та монету

________________________________________________________________________________________________________________________

Гроші одержали від ______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________(найменування організації чи особи, яка здала гроші)

   ------------------------------------------------------------------
Номінал | Серія та номінал | Характер пошкодження | Примітка
| кожного білета | |
---------+------------------+----------------------+--------------
---------+------------------+----------------------+--------------
---------+------------------+----------------------+--------------
---------+------------------+----------------------+--------------
Загальна |Сума літерами | |
сума | | |
------------------------------------------------------------------
Ст. касир Касир

( Додаток N 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

Додаток 25
(до п.53)

1-й прим.

__________________ ________________

Найменування банку Група N

Приходний позабалансовий ордер N

    ------------------          ------------------
| 19 р. | | Дебет | Сума |
| | |--------+-------|
------------------ | Кредит | |
------------------

________________________________________________________________________________________________________________
(Кому належать цінності)

   ------------------------------------------------------------------
Найменування документів (цінностей) |Кількість |Сума
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
------------------------------------------------------------------
---------------------------
Разом | |
---------------------------

Сума літерами __________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Прийняв касир ________________
 
Підписи: ____________
____________ 

2-й прим.

__________________ ________________

Найменування банку Група N

Копія прих. позабалансового ордера N

    ------------------          ------------------
| 19 р. | | Дебет | Сума |
| | |--------+-------|
------------------ | Кредит | |
------------------

__________________________________________________________________________________________________
(Кому належать цінності)

   ------------------------------------------------------------------
Найменування документів (цінностей) |Кількість |Сума
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
------------------------------------------------------------------
--------------------------
Разом |
--------------------------

Сума літерами ____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Прийняв касир ________________
 
Підписи: ____________
____________ 

М.П.

3-й прим.

__________________ ________________

Найменування банку Група N

Видатковий позабалансовий ордер N

Дата видачі

19 р.

    ------------------          ------------------
| 19 р. | | Дебет | Сума |
| | |--------+-------|
------------------ | Кредит | |
------------------

Дата зарахування

__________________________________________________________________________________________________________________________
(Кому належать цінності)

Видати _________________________________________________________________________________________________________________

   ------------------------------------------------------------------
Найменування документів (цінностей) |Кількість |Сума
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
------------------------------------------------------------------
--------------------------
Разом |
--------------------------

Сума літерами ____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Зазначені документи (цінності)

Прийняв касир ________________
Видав касир __________________ 
Підписи: ____________
____________ 

4-й прим.

__________________ ________________

Найменування банку Група N

Ярлик, що супроводжує цінність N

Дата видачі

19 р.

    ------------------          ------------------
| 19 р. | | Дебет | Сума |
| | |--------+-------|
------------------ | Кредит | |
------------------

Дата зарахування

__________________________________________________________________________________________________________________
(Кому належать цінності)

   ------------------------------------------------------------------
Найменування документів (цінностей) |Кількість |Сума
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
------------------------------------------------------------------
---------------------------
Разом | |
---------------------------

Сума літерами ____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Видав касир ________________
 
Підписи: ____________
____________ 

( Додаток N 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97, в редакції Постанови Нацбанку N 368 від 15.09.98 )

Додаток N 26
(до пп.62)

             ---------------------------
---------------------------

Пересильна відомість
роздачі порожніх грошових сумок

за "____"____________________ 19__ р.

Найменуванчя залізниці

__________________________________________________________________________________________________________________

Найменування установи банку

   ------------------------------------------------------------------
Найменування станцій|Код|N сумки|Розписка приймальника| Примітка
залізниці | | | порожньої сумки |
--------------------+---+-------+---------------------+-----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
--------------------+---+-------+---------------------+-----------
--------------------+---+-------+---------------------+-----------
------------------------------------------------------------------

Додаток N 27
(до пп.63)

             ---------------------------
---------------------------

________________________________
(Найменування банку) 
_________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

Контрольний лист
прийнятих і виданих цінностей

за "___"_______________ 19__ р.

   ------------------------------------------------------------------
Прізвище, ім'я, |NN сумок*)|Вид валюти (найменування або код) сума
по батькові, від|посилок |--------------------------------------
кого отримано | | | | | | | | | | | | | |
(кому видано) | | | | | | | | | | | | | |
цінності | | | | | | | | | | | | | |
----------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
------------------------------------------------------------------

Касовий працівник ______________________________________________________

(підпис)

Звірено: завідуючий касою

(керівник каси перерахування) ________________________________________________________________________________________

(підпис)

* Контролер лічильної бригади може записувати номери сумок також у графах "Вид валюти"

   ------------------------ Зворотна сторона ------------------------
------------------------------------------------------------------
Найменування|Сума цифрами|Прізвиіще, ініціали|Розписка в одержанні
валюти | |касового працівника| цінностей
------------+------------+-------------------+--------------------
------------+------------+-------------------+--------------------
------------------------------------------------------------------

Додаток N 28
(до пп.67)

             ---------------------------
---------------------------

Типовий договір

на організацію каси банку при ___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

м.___________ "___"__________ 199_ р.

на організацію каси банку при _____________________________________________________________________________________________(наймеиування підприємства,

________________________________________________________________________________________________________________________
організації)

__________________________________________________________________________________________________________________ банку,

що іменується надалі "Банк" в особі керуючого ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________(прізвище, ім'я, по батькові)

який діє на підставі Закону України "Про банки і банківську

діяльність", з однієї сторони, і _______________________________________________________________________________________ в особі,

______________________________________________________________________________________________________________________(прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства)

що іменується надалі "Підприємство", з другої сторони, уклали цей договір про таке:

1. Банк відкриває в приміщенні Підприємства касу для приймання і обробки грошової виручки.

2. Каса Банку при Підприємстві проводить приймання (інкасацію) від працівників Підприємства розсортованих за вартостями, а також на придатні до обігу і зношені, грошових білетів і монети з оформленням цього приймання відповідними документами, передбаченими Інструкцією по організації емісійно-касової роботи в установах банків України.

3. Банк за погодженням з Підприємством може встановлювати окремим касирам Підприємства порядок здавання виручки в касу Банку в інкасаторських сумках.

4. Для здійснення операцій у касі Банку Підприємство надає Банку безкоштовно відловідне окреме приміщення, що опалюється, освітлюється і прибирається, забезпечує за свій рахунок касу Банку охороною, засобами технічного захисту і технічним обслуговуванням контрольних апаратів, що застосовуються в роботі каси. Ремонт приміщення каси Банку Підприємство проводить також за свій рахунок.

Підприємство забезпечує супровід інкасатора Банку при пересуванні з цінностями каси до автомобіля працівниками охорони Підприємства.

Відповідальність за розкрадання, які можуть статися в результаті відсутності або незабезпечення належної охорони каси Банку, несе Підприємство.

5. Банк забезпечує касу Банку при Підприємстві лічильними машинами, мішками і матеріалами для пакування грошей.

За приймання виручки Підприємство виплачує з кожної прийнятої тисячі гривень ___________________.

Перевезення грошей з каси Банку при Підприємстві проводиться власними силами Банку або апаратом інкасації регіонального управління Національного банку, при цьому укладається окремий договір.

6. Працівники каси Банку при Підприємстві в оперативній роботі керуються правилами і інструкціями Національного банку України.

Матеріальну відповідальність за збитки Підприємства, що виникли внаслідок неправильних, невдалих або злочинних дій працівників каси Банку при Підприємстві, несе Банк.

7. Робота в касі Банку проводиться в години, погоджені з Підприємством.

8. Підприємство зобов'язано ознайомити своїх працівників з встановленими правилами приймання і перерахування Банком грошової виручки, а також порядком роботи каси Банку на підприємстві.

9. Всі спори і позови, які можуть виникнути між Банком і Підприємством в процесі виконання цього договору, вирішуються в установленому законом порядку.

10. Цей договір укладається на невизначений строк і кожній стороні надається право розірвання договору з попередженням іншої сторони за один місяць.

Складений у 2-х примірниках:

Перший примірник - Банку

Другий примірник - Підприємству.

Адреса сторін:

Банку ________________________________________________________________________________________________________________

Підприємства ___________________________________________________________________________________________________________

Банк Підприємство
(підпис, (підпис,
розшифровка підпису) розшифровка підпису) 

( Додаток N 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

Додаток 29
до пунктів 78, 127, 210, 218, 219, 312, 315
Інструкції N 1 з організації емісійно-касової
роботи в установах банків України

   -----------------------------------------------------------------
|Видатковий |місце для | |
|касовий ордер N |наклеювання | |
|_______________ |талона |N __________ |
|(дата заповнення) | |талон до каси |
|-------------------------------+-------------+-----------------|
|Видати |Дебет |Сума |
|Найменування банку |рах. N | |
|-------------------------------+-------------| |
|Вид витрат банку |Кредит | |
| |рах. N | |
| --------------| |
|Сума словами: | |
|---------------------------------------------|Загальна |
|---------------------------------------------------------------|
| грн. коп |
|---------------------------------------------------------------|
|Призначення платежу ___________|показник касового плану |
|_______________________________|-------------------------------|
|_______________________________|Сума |код |
|_______________________________|-------------+-----------------|
| |-------------+-----------------|
| --------------------------------|
|Пред'явлений _______________________________________________ |
| (назва документа: паспорт або документ, що його |
| замінює) |
|_________________________ серія ___________ номер __________ |
|виданий ____________________________________________________ |
| (ким виданий, дата видачі) |
|_______________________________ ____________________________ |
| (дата народження, адреса особи) |
| |
|Зазначену в ордері суму одержав ____________________________ |
| (підпис особи) |
|Контролер __________ Бухгалтер _________ Касир_____________ |
-----------------------------------------------------------------

( Додаток N 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97; в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

Додаток 29-а
до пункту 78 Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в установах банків
України

-----------------------------------------------------------------------------
|Корінець чека |__________________________________________ | |
|АА0000000 | (подавець чека) |АА0000000 |
|"__" __________ р.| |У касу |
|__________________| |- конт- |
|(кому) |ГРОШОВИЙ ЧЕК АА0000000 |рольна |
|Підписи: |____________________________ |марка |
|__________________|(номер рахунку подавця чека) | |
|(перший) |на _______________________________________ |-----------|
|__________________| (сума цифрами) |Місце |
|(другий) |дата _______________________ _____________ р.|для наклею-|
|Чек одержав: | (число, місяць словами) (рік цифрами) |вання |
|"__" ______ ___ р.|____________________________________________ |марки |
|___________ | (найменування установи банку) ------------|
|(підпис) | Заплатить __________________________ ___________|
| | (кому) |
| |М. П. ____________________________________ ___________|
| |Подавця (сума словами) |
| |чека ____________________________________ ___________|
| | (підписи) |
| | ____________________________________ |
| | (підписи) |
------------------------------------------------------------------------------

зворотний бік грошового чека

-----------------------------------------------------------------------------
| | Цілі витрат | Сума || |
|---+---------------------+-------------------------------------|| |
|---+---------------------+---------------------------+---------|| |
|---+---------------------+---------------------------+---------|| |
|---+---------------------+---------------------------+---------|| |
|---+---------------------+---------------------------+---------|| |
-----------------------------------------------------------------| |
Підписи ____________________________________________________| |
| |
Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав ______________| |
(підпис) | |
| |
ДОКУМЕНТИ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ ОДЕРЖУВАЧА | |
| |
Пред'явлений _________________________ N ___________________| |
(найменування документа) (номер документа) | |
Виданий ____________________________________________________| |
(найменування установи, яка видала документ) | |
"____" _________________________ ______ р. | |
(дата видачі документа) | |
____________________________________________________________| |
ПЕРЕВІРЕНО ОПЛАТИТИ | |
"___" ___________ р. | |
Сплачено | |
Контролер _________________ Відповідальний _________________| |
(підпис) виконавець (підпис) | |
------------

( Додаток N 29-а в редакції Постанов Нацбанку N 368 від 15.09.98, N 309 від 01.08.2001 )

Додаток N 30
(до пп.78)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

                    ----------------
Видатковий ордер | |
----------------
-----------------
|Відраховані %% | Рахунок N _________________________________
| грн.| (дата заповнення)
-----------------

_____________________________________________________________________________________________________________

(Прізвище, ім'я та по батькові вкладника)

Прошу Видати вклад у сумі

   ------------------------------------------------------------------
|-----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- грн.

Одержав

   ------------------------------------------------------------------
Видано |Залишки (після видачі)
|вкладу % %
Філія N ___________ Контролер (оператор) Касир

( Додаток N 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

Додаток N 31
(до пп.79, 128, 131, 146,
147, 148, 149, 163, 164)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

       ---------------Титульна сторінка----------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Книга |
| обліку готівки оборотної (операційної) каси |
| й інших цінностей банку |
| |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
------------------------------------------------

Місяць ________________________ 19 р.

   --------------------------------------------------------------------
| Найменування рахунків | N рахунків |Залишок на...|Залишок на ...
| | |-------------+---------------
| | |Кільк.| Сума |Кільк.| Сума
| | |або | |або |
| | |вага | |вага |
|-----------------------+------------+-------------+---------------
|- Кошти в касах банку | | |
|- Приход | | |
|- Видаток | | |
|- Залишок | 1001 | |
| | | |
|-----------------------+------------+-------------+---------------
|- Іноземна валюта та | | |
| платіжні документи в | | |
| іноземній валюті | 1001 | |
|-----------------------+------------+-------------+---------------
|- Долари США | | |
|- Німецькі марки | | |
|-----------------------+------------+-------------+---------------
|-----------------------+------------+-------------+---------------
|-----------------------+------------+-------------+---------------
|-----------------------+------------+-------------+---------------
|- Російські рублі | 1001 | |
|-----------------------+------------+-------------+---------------
|-----------------------+------------+-------------+---------------
|-----------------------+------------+-------------+---------------
|- Дорогоцінні метали | 2210 | |
|-----------------------+------------+-------------+---------------
|-----------------------+------------+-------------+---------------
|-----------------------+------------+-------------+---------------
|-----------------------+------------+-------------+---------------
|- Зобов'язання за | | |
| довгостроковими | | |
| позиками | | |
|-----------------------+------------+-------------+---------------
|- Нерозібрані посилки з| | |
| цінностями | 9810 | |
|-----------------------+------------+-------------+---------------
|- Марки державного мита| | |
|-----------------------+------------+-------------+---------------
|- Бланки суворої | | |
| звітності | 9821 | |
|-----------------------+------------+-------------+---------------
|- Різіні цінності та | | |
| документи | 9819 | |
|-----------------------+------------+-------------+---------------
|-----------------------+------------+-------------+---------------
|-----------------------+------------+-------------+---------------
|-----------------------+------------+-------------+---------------
|-----------------------+------------+-------------+---------------
|-----------------------+------------+-------------+---------------
|------------------------------------+-------------+---------------
|Керівник |П |П
|установи банку |і _______ |і _______
| |д |д
|Головний бухгалтер |п _______ |п _______
| |и |и
|Завідуючий касою |с _______ |с _______
| |и |и
|------------------------------------------------------------------

         --------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------

( Додаток N 31 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 430 від 12.12.97, N 243 від 23.06.98, N 309 від 01.08.2001 )

Додаток N 32
(до пп.82, 93, 167, 235)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Акт
"___"________________ 19__ р. N _____

недостачі (надлишки)
про --------------------- грошових білетів у пачках
неплатіжні (фальшиві) ------------------------------
монети у мішках  
в упаковці _____________________________________________________________________________________________________________

(Найменування підприємств Держзнака, установ банку)

______________________________________________________________________________________________________________________

Даний акт складений в ________________________________________________________________________________________________

(найменування установи банку)

в міс. _____ в тому, що цього числа при розкритті та перерахуванні у касі, кімнаті перерахування грошових білетів касиром ___________

____________________________
операційному залі 
________________________
монети 
____________________
клієнтом 

__________________________________________________________________________________________________________ у присутності(Прізвище, ініціали)

_____________________________________________________________________________________________________________________(Прізвище, ініціали працівників банку)

_______________________________________________________________________________________________________________________

пачці
був (була) виявлений(а) у ___________ за N _____________________
мішку 
з цілою
______________________
пошкодженою 

упаковкою _____________________________________________________________________________________________________________

(Прізвище, ініціали касира, в упаковці якого виявлений (а)

недостача (надлишок)
__________________________
неплатіжних (фальшивих) 
з цілою
________________
пошкодженою 
печаткою N
_______________
пломбою N 
з цілими
________________
порушеними 

недостач (надлишок)
бандеролями -------------------------------- ________________________________________________________________________________
неплатіжних (фальшивих) (Кількість цифрами та літерами)
білетів за NN
-------------------------- номіналом __________________ на суму грн.
монет --------------------------------- 

___________________________________________________________________________________________________________________
(сума цифрами та літерами)

пачка у кількості...корінців, із яких в...корінцях

Дана -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- був (була)

монета із мішка, в якому

недостача (надлишок) грошових білетів
виявлений(а) --------------------------------------- --------------------------------------, перерахована
неплатіжних (фальшивих) монет 

уся повністю касиром ________________________________________________________________________________________ у присутності

______________________________________________________________________________________________________________ при цьом

(Посада, прізвище, ініціали)

недостача (надлишок)
-------------------------------------- у сумі грн. __________________________________________________________________________________
неплатіжних (фальшивих) (сума цифрами та літерами) 

________________________________________________________________________________________________________ підтвердилась.

Підписи осіб, що проводили перерахування

(Розшифровка підписів)

Підписи осіб, що були присутні при перерахуванні

(Розшифровка підписів)

До акта додається:

- верхня та нижня накладки від пачки;

- обв'язка з пломбою або печаткою (у разі, якщо вони повинні зберігатися);

- бандероль від корінця (повної величини);

- обв'язка з пломбою та ярлик від мішка з монетою, в якому

недостача (надлишок)
був (була) виявлений(а) ---------------------------------------------
неплатіжних (фальшивих) 

( Додаток N 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

Додаток N 33
(до пп.84, 128)

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Найменування установи банку _____________________________________________________________________________________________

Довідка
касира видаткової каси про суму виданих грошей та суму,

за "___"___________________ 19__ р.

   ------------------------------------------------------------------
Прізвища працівників, які |К-ть |Сума |Підписи | Отримано
коитролюють видаткові касові|докум.|видатку|контролерів| під звіт
операції | | | |
----------------------------+------+-------+-----------+----------
----------------------------+------+-------+-----------+----------
----------------------------+------+-------+-----------+----------
Усього... --------------------------------------

___________________________________________________________________________________________________________________
(сума (літерами) залишку коштів, що були здані завідуючому касою)

Касир __________________________________________________ Завідуючий касою _____________________________________________

Додаток 33-а
до пункту 89.1 Інструкції
N 1 з організації
емісійно-касової роботи в
установах банків України

   ------------------------------------------------------------------
| ______________________ | |
| (найменування банку-емітента) | |
| | |
| Заява N ______ |Талон у касу |
| від "__"_______ _______ року |"__"_____________ ____ року|
| | |
| Найменування юридичної | |
| особи-чекодавця _______________ | |
| Просимо видати ________________ |Рахунок N__________________|
| _______________________________ | |
| грошових чекових книжок _______ |Для оформлення отримано |
| |грошових чекових книжок: |
| ___________________________ шт. | |
| (кількість словами) |з N _______________________|
| |до N ______________________|
|Чеки зобов'язуємося зберігати | |
|у безпечному від пожежі та крадіжки | |
|приміщенні. | |
|Грошові чекові книжки довіряємо |Бухгалтер (відповідальний |
|отримати нашому працівнику_______ , |виконавець) |
|підпис якого _________ засвідчуємо. |___________________________|
| | |
|Печатка та підпис юридичної особи |Грошові книжки з |
|Касі зазначену в заяві кількість |перерахуванням кількості |
|грошових чекових книжок видати |чеків від бухгалтера |
|Керівник установи банку _________ |(виконавця) прийняв |
|Головний бухгалтер ______________ | |
|Грошові чекові книжки з бланками |Касир _____________________|
|за N ____________________________ | |
| (від - до) | |
|Видав касир _____ Отримав _______ | |
| | |
|З порядком заповнення та | |
|використання грошової чекової | |
|книжки ознайомлений. | |
|Підпис клієнта __________________ | |
------------------------------------------------------------------

( Інструкцію доповнено Додатком 33-а згідно з Постановою Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

Додаток N 34
(до пп.84, 88, 128)

  ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Найменування установи банку ____________________________________________________________________________________________

Зведена довідка про касові обороти

за "___"_________________________ 19__ р.

   ------------------------------------------------------------------
| К-ть докум. | Сума
|-------------------+------------
Приход за день |-------------------+------------
Видаток за день |-------------------+------------

Завідуючий касою ___________________________________________________________________________________________________
Зі зведеною карткою .........,
бухгалтерським журналом
____________________________________________________________________________________________________________ звірено
(непотрібне закреслити)

Бухгалтер _________________________________________________________________________________________

------------------------ зворотна сторона ------------------------

Довідка
про кількість документів, за якими були видані
квитанції про приймання готівки

  ------------------------------------------------------------------
N |Найменування |Кількість усіх|Сума приходу|Підписи контролерів
п/п|бригад/прізвищ|приходних | |чи відповідальних
|відповідальних|документів | |виконавців
|виконавців | | |
---+--------------+--------------+------------+-------------------
---+--------------+--------------+------------+-------------------
---+--------------+--------------+------------+-------------------
------------------------------------------------------------------

Додаток N 34-А
(до п.89.2)

     ------------------- Титульна сторінка ------------------
| |
| Найменування установи банку _____________________ |
| |
| Книга |
| обліку виданих і прийнятих чекових |
| книжок та інших бланків суворої |
| звітності |
| Розпочата ___________________________ |
| Закінчена ___________________________ |
| |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
--------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------
| Дата | Чекові | Інші бланки | Відмітка про одержання|
| | книжки | |------------------------|
| | | | Прізвище | Підпис |
------------------------------------------------------------

(продовження форми)

    ------------------------------------------------------------
| Дата | Чекові | Інші бланки | Відмітка про повернення|
| | книжки | |------------------------|
| | | | Прізвище | Підпис |
------------------------------------------------------------

( Інструкцію доповнено Додатком N 34-А згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

( Додаток N 35 втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку N 152 від 31.03.99 )

Додаток N 35
(до пп.90, 321)

  ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

( В редакції Постанови Нацбанку
N 347 від 30.12.96 )

Загальні правила визначення ознак платіжності
грошових білетів Національного банку України

1. Грошові білети Національного банку України (далі за текстом банкноти), щодо справжності яких не виникає жодних сумнівів, повинні прийматись для оплати та обміну організаціями будь-яких форм власності без обмежень, навіть якщо на них є такі пошкодження:

1.1. У будь-якому місці банкноти є плями, написи, надриви, а також природно зношені, забруднені, але від яких залишилось не менш як 3/4 їх початкового розміру і видимі номінал, літери серії та номер;

1.2. Порвані, надірвані і склеєні, якщо окремі частини банкноти безперечно належать тій же банкноті і на них збереглись серія та номер і якщо місце склеювання не заважає визначити справжність банкноти та номінал.

Банкноти з переліченими дефектами вважаються зношеними і повинні прийматись банками від організацій будь-яких форм власності та фізичних осіб і вилучатись з обігу.

2. Підприємства, установи, організації, товариства не повинні приймати, але банки повинні обмінювати такі банкноти, щодо справжності і номіналу яких не виникає сумнівів.

2.1. Банкноти із загальним водяним знаком, від яких залишилось менше ніж 3/4 їх початкового розміру, але більше ніж половина:

- пошкоджені вогнем або водою, у яких відсутня захисна стрічка, але на яких видимі номінал, серія та номер;

- забруднені, пописані;

- склеєні із частин однієї банкноти;

- змінили свій попередній колір під дією вологи, хімікатів тощо.

2.2. Банкноти з фіксованим водяним знаком, які мають перелічені в п.2.1. пошкодження і на яких залишився фіксований водяний знак, незалежно від розміру пошкодженої банкноти.

Ці банкноти є неплатіжними, і банки повинні їх обмінювати на платіжні після підтвердження експертом або керівником кас їх справжності.

Банки повинні обмінювати пошкоджені або зношені банкноти на платіжні за умов:

- якщо не виникає сумніву у їх справжності;

- якщо видимий номінал;

- якщо відсутня частина банкноти не може бути прийнята для обміну.

3. Монети приймаються до платежу й обмінюються у разі, якщо немає жодного сумніву щодо їх справжності і якщо на них збережені зображення малого герба України - ТРИЗУБА та цифра, що вказує її вартість.

3.1. Платіжні, але непридатні для обігу монети - деформовані, такі, що були під дією різних реагентів, вогню тощо, здаються до банківських кас і надалі вилучаються з обігу.

3.2. Монети, на яких зображення номіналу і малого герба України не проглядаються, з отворами, зламані тощо, є неплатіжними, не приймаються для оплати і не обмінюються.

4. Банківські установи повинні стежити, щоб гроші, які знаходяться в обігу, були чистими та якісними, і не випускати в обіг порвані, склеєні, облиті фарбою, обгорілі, ті, що мають жирові або чорнильні плями, написи, пошкодження та природно зношені, погнуті та пошкоджені монети. Їх слід відбирати і переводити до категорії зношених.

5. Банкноти, на яких є ознаки навмисних пошкоджень (із отворами, порізані, списані, із змитим малюнком), що не дають змоги визначити справжність та номінал, не мають номера та серії, не приймаються до платежів і не обмінюються банками.

6. Банкноти та монети, які викликають сумнів у їх справжності або які мають явні ознаки підробки, пред'явнику не повертаються, а підлягають вилученню з видачею пред'явнику довідки про прийняття на експертизу.

7. Банкноти та монети, які викликають сумнів у їх справжності, надсилаються на експертизу в департамент готівково-грошового обігу Національного банку України, а фальшиві та підроблені - до установ МВС на місцях.

8. За випуск в обіг пошкоджених банкнот та монет, перелічених у цих правилах, і відмову в обміні цих пошкоджених справжніх банкнот і монет, винні в цьому банки та службові особи можуть бути оштрафовані Національним банком або його регіональними управліннями за встановленими нормами.

9. Обмін зношених, пошкоджених банкнот та монет на платіжні проводиться банками безкоштовно.

Додаток N 36
(до п.91)

---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

В __________________________________________________________________________________________________ к/о/а банку

Від ___________________________________________________________________________________________________________________(найменування установи чи прізвища, ім'я, по батькові

_______________________________________________________________________________________________________________________
пред'явника пошкоджених білетів)

________________________________________________________________________________________________________________________

Адреса _________________________________________________________________________________________________________________

Заява

Прошу прийняти на експертизу пошкоджені грошові білети

у сумі ________________________________________________________________________________________________ грн., у тому числі:

   ------------------------------------------------------------------
N | Номінал | Серія | Номер
п/п| | |
---+----------------------+-----------------------+---------------
---+----------------------+-----------------------+---------------
---+----------------------+-----------------------+---------------
------------------------------------------------------------------

пошкоджених ___________________________________________________________________________________________________________(обставини пошкодження)

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Додаток: ______________________________________________________________________________________________________________(довідка про пожежу, катастрофу чи ін. випадки)

"___"____________ 19__ р.


 
Підпис _____________________________
(службові особи установи чи
пред'явника пошкоджених білетів) 

Висновок ____________________________________________________________________________________________________ к/о/а банку

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Підписи ________________________

( Додаток N 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

Додаток 37
до пунктів 327, 328
Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в
установах банків України

____________________________________________________________________________________________________________________(найменування та адреса установи банку, територіального

______________________________________________________________________________________________________________________
управління Національного банку)

______________________________________________________________________________________________________________________

Код банку ____________________________________________________________________________________________________________

" " _____________ _______ р.

_____________________________
(найменування та адреса
територіального управління

______________________________
адреса Центрального сховища
Національного банку)

ОПИС N _____
банкнот (монет) національної валюти,

які надсилаються на дослідження з позабалансового рахунку N ____________________________________________

 ---------------------------------------------------------------------------
|N з/п|Джерело * |Дата |Реквізити банкноти|Результат дослідження |
| |надходження|пред'явлення|------------------|(заповнює експерт |
| | | | |установи |
| |банкноти |банкноти |рік|номі-|серія та|Національного банку) |
| |(монети) |(монети) | |нал |номер |-----------------------|
| | | | | | |висновок |підпис |
| | | | | | |(до обміну,|експерта, |
| | | | | | | |N і дата |
| | | | | | |неплатіжна,|акта про |
| | | | | | |фальшива) |дослідження|
| | | | | | |-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 |4 | 5 | 6 | 1 | 2 |
|-----+-----------+------------+---+-----+--------+-----------+-----------|
|-----+-----------+------------+---+-----+--------+-----------+-----------|
---------------------------------------------------------------------------

Усього ________________________
(цифрами) 
(_________________________________________________) грн.
(словами) 

* Найменування і адреса юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи або територіальне управління зазначає установу банку, яка виявила сумнівну банкноту (монету). Матеріально відповідальні особи:

______________________________
(посада)
______________________________
(посада)
______________________________
(посада) 
__________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
__________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
__________ ________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали) 
М.П.   

(зворотний бік)

Результати перерахування та досліджень
(заповнюють експерти територіального управління,
Центрального сховища або Департаменту готівково-грошового
обігу Національного банку)

   ------------------------------------------------------------------
| |Кількість| Сума (грн.) |
| |банкнот |------------------------------------|
| |(монет) | цифрами |словами |
|-----------------+---------+------------------+-----------------|
|Результати | | | |
|перерахування | | | |
|-----------------+---------+------------------+-----------------|
|За результатами | | | |
|досліджень | | | |
|перерахованих | | | |
|грошей визнано: | | | |
|-----------------+---------+------------------+-----------------|
|платіжними, що | | | |
|підлягають обміну| | | |
|-----------------+---------+------------------+-----------------|
|неплатіжними | | | |
|-----------------+---------+------------------+-----------------|
|фальшивими | | | |
|-----------------+---------+------------------+-----------------|
|Підлягають | | | |
|передаванню на | | | |
|дослідження | | | |
|до центрального | | | |
|апарату | | | |
|Національного | | | |
|банку | | | |
------------------------------------------------------------------

Підписують від територіального управління або структурного підрозділу центрального апарату Національного банку:

Експерт
 
____________________
(підпис) 
__________________________________
(прізвище, ініціали) 
Начальник відділу
(в якому проводились
дослідження) 
____________________
(підпис)
 
___________________________________
(прізвище, ініціали)
 

( Додаток N 37 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 347 від 30.12.96, N 430 від 12.12.97; в редакції Постанови Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

Додаток 37-а
до пунктів 327, 328
Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в
установах банків України

__________________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування установи банку, яка передає банкноти на
дослідження)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(адреса)

Код банку ________________ " " ________ _______ р.

__________________________________________________________________________________________________________________________________
(назва та адреса територіального управління
Національного банку або адреса Операційного управління
Національного банку)

ОПИС N_____
банкнот іноземної валюти,
які надсилаються на дослідження з позабалансового рахунку N ___

------------------------------------------------------------------------------
|N |Дже- |Дата | Реквізити банкноти |Результат дос- |
|з/п|рело*|пред'я-| |ліджень |
| |над- |влення | |(заповнюється |
| |ход- |банк- | |експертом |
| |жен- |ноти | |Національного |
| | | | |банку) |
| |ня | |----------------------------------------------------------|
| |банк-| |най-|рік|но-|се-| для долара США |вис- |підпис |
| |ноти | |ме- | |мі-|рія|-----------------------|новок |експерта,|
| | | |ну- | |нал|та |фе- |номер|номер клі- |(справ-|N і |
| | | |ван-| | |но-|де- |квад-|ше боків |жня, |дата акта|
| | | |ня | | |мер|раль-|ранта|-----------|фаль- |про |
| | | |ва- | | | |ний | |ли- |зво- |шива, |дослідже-|
| | | |люти| | | |банк | |цьо- |рот- |пере- |ння |
| | | | | | | | | |вого |нього|робл.) | |
|---+-----+-------+----+---+---+---+-----+-----+-----+-----+-------+---------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 1 | 2 |
|---+-----+-------+----+---+---+---+-----+-----+-----+-----+-------+---------|

Усього: ___________________________
(цифрами)

 

(___________________________________) тощо за видами валюти
(сума словами)

 

* Найменування і адреса юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи або територіальне управління Національного банку (Операційне управління) зазначає установу банку, яка виявила сумнівну банкноту.

Матеріально відповідальні особи:

__________
(посада)
__________
(посада) 
__________
(підпис)
_________
(підпис) 
____________________
(прізвище, ініціали)
___________________
(прізвище, ініціали) 
______________
(посада)

М.П. 
____________
(підпис)

 
__________________
(прізвище, ініціали)

 

Продовження додатка 37-а
(зворотний бік)

Результати перерахування та дослідження за видами валюти
(заповнюють експерти Департаменту готівково-грошового обігу
Національного банку)

   ------------------------------------------------------------------
|Найменування виду валют |Кількість | Сума в абсолютних |
| |банкнот, шт. |одиницях виду валюти|
| | |----------------------|
| | |цифрами | словами|
|---------------------------+-------------+-----------+----------|
| ------------------------ | | | |
|Результат перерахування | | | |
|---------------------------+-------------+-----------+----------|
|За результатами дослідження| | | |
|перерахованих грошей | | | |
|---------------------------+-------------+-----------+----------|
|визнано: | | | |
|---------------------------+-------------+-----------+----------|
| справжніми | | | |
|---------------------------+-------------+-----------+----------|
| фальшивими | | | |
|---------------------------+-------------+-----------+----------|
| | | | |
|-------------------------- | | | |
|Результат перерахування | | | |
|---------------------------+-------------+-----------+----------|
|За результатами дослідження| | | |
|перерахованих грошей | | | |
|визнано: | | | |
|---------------------------+-------------+-----------+----------|
| справжніми | | | |
|---------------------------+-------------+-----------+----------|
| фальшивими | | | |
| та переробленими | | | |
------------------------------------------------------------------

Експерт
 
_______________
(підпис) 
____________________________
(прізвище, ініціали) 
Начальник відділу
(в якому проводились дослідження) 
_______________
(підпис) 
_____________________________
(прізвище, ініціали) 

( Інструкцію доповнено Додатком 37-а згідно з Постановою Національного банку N 132 від 09.04.2002 )

Додаток N 38
(до п.105)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

       ------------------------------------------------
| Національним банком Украінн |
| зареєстровано |
| Реєстраційний N ___________ |
| Дата ______________________ |
|Начальник управління емісійно-касових операцій|
|Національного банку України __________________|
| (підпис) |
| М.П. |
------------------------------------------------

Паспорт грошового сховища

1. ____________________________________________________________________________________________________________________(найменування установи банку та N МФО)

2. _____________________________________________________________________________________________________________________(адреса: республіка, область, місто)

3. _____________________________________________________________________________________________________________________(найменування, номер і дата документа про відкриття установи

_____________________________________________________________________________________________________________________
банку)

4. _____________________________________________________________________________________________________________________(місткість грошового сховища - довжина, ширина, висота)

5. _____________________________________________________________________________________________________________________(вид охорони - міліцейська, вільнонаймана, військова тощо)

6. а)  (млн. грн.)  б)  (млн. грн.) 

(середньомісячні віітрати готівки з каси банку:

а) грошових білетів

б) монети

М.П.

Начальник ________________
(підпис)
Зав. касою _______________
(підпис) 
Гол.бухгалтер _______________
(підпис)

 

"___"________________ 19__ р.

Висновок управління Національного банку України

Створити резервні фонди грошових білетів і монети Національного банку України в грошовому сховищі

________________________________________________________________________________________________________________________(найменування управління банку)

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник управління Національного банку України ___________________________________________________________________________
(підпис)

М.П.

"___"_______________ 19__ р.

( Додаток N 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

Додаток N 39
(до пп.112, 114)
( Додаток N 39 в редакції Постанови
Нацбанку N 430 від
12.12.97 )

Національний банк України
__________________ управління НБУ
"___"_____________________ 199_ р.
N _______ 
_______________________ управління НБУ

Департамент готівково-грошового
обігу 

Згідно з розпорядженням N ______ від __________________________________________________________________________ 199__ р. (описом)

операційним відділом ___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ управління Національного банку України

надіслані на адресу

отримані від __________________________________________________________________________________________________________

(необхідне підкреслити)

в сумі ____________________________________________________________________________________________________________ грн.

у тому числі: (за індексами і номіналами)

Начальник відділу готівкового обігу і
касових операцій
 

________________
підпис 

( Додаток N 39 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 243 від 23.06.98 )

( Додаток N 40 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

Додаток N 40
(до п.114)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Національний банк
України
Операційний відділ
____________ управління НБУ 
Національний банк України
Управлінню емісійно-касових
операцій
 
Повідомлення

про одержання з резервних фондів _______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ банку грошових білетів та монети у

підкріплення резервних фондів операційного відділу.

Білети:

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Разом: __________________________________________________________________________________________________________________

Монети:

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Разом: __________________________________________________________________________________________________________________

Усього на суму в крб. ____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Начальник _____________________________

Головний бухгалтер _____________________

Завідуючий касою ______________________

( Додаток N 41 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 368 від 15.09.98 )

Додаток N 41
(до пп.94)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

                    ------------
__________________________________| |
Найменування банку Група N | |
| |
Приходний позабалансовий ордер N | |
-------------- ----- |
19 р.| Рахунок N | |
-------------- ----------------

Прийняти

   ------------------------------------------------------------------
Найменування докумектів (цінностей) | Умовний індекс | Сума
-------------------------------------+----------------+-----------
-------------------------------------+----------------+-----------
-------------------------------------+----------------+-----------
-------------------------------------+----------------+-----------
-------------------------------------+----------------+-----------
-------------------------------------+----------------+-----------
-------------------------------------+----------------------------
Разом... -----------------------------

Сума літерами _________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Підписи: _____________________
Керуючий 
___________________________
Гол. бухгалтер 
_____________________
Бухталтер 

Зазначені цінності прийняв _______________________________________________________________________________________________(зав. касою)

--------------------------------------- зворотна сторона ---------------------------------------------------

З оборотної каси доцільно укласти в резервні фонди:

   ------------------------------------------------------------------
Білети | Придатні | Зношені
---------------------------------+--------------+-----------------
................ грн. номіналом | ............ | .............
................ грн. номіналом | ............ | .............
................ грн. номіналом | ............ | .............
................ грн. номіналом | ............ | .............
................ грн. номіналом | ............ | .............
................ грн. номіналом | ............ | .............
................ грн. номіналом | ............ | .............
---------------------------------+--------------+-----------------
Разом: ---------------------------------

   ------------------------------------------------
Монети |
---------------------------------+--------------
................ коп. номіналом | ............
................ коп. номіналом | ............
................ коп. номіналом | ............
................ коп. номіналом | ............
................ коп. номіналом | ............
................ коп. номіналом | ............
................ коп. номіналом | ............
---------------------------------+--------------
Разом: ---------------

Усього грошей _________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Завідуючий касою ______________________________________________________________________________________________ (підпис)

( Додаток N 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 ( від 12.12.97 )

Додаток N 42
(до пп.117, 119, 146)
( Додаток N 42 в редакції Постанови
Нацбанку N 430 від
12.12.97 )

Приходно-видатковий ордер N ___

"___"________________ 199_ р.

                         ---------------------
|ДЕБЕТ | СУМА |
|рахунок N| |
Прийняти у сховище (касу), |---------+---------|
Видати із сховища (каси) |КРЕДИТ | |
(необхідне підкреслити) |рахунок N| |
---------------------
------------------------------------------------------------------
Найменування за номіналами | Сума
---------------------------------------+--------------------------
індекс "1" - придатна гривня |
1 грн. |
2 грн. |
5 грн. |
10 грн. |
20 грн. |
50 грн. |
100 грн. |
|
Разом |
---------------------------------------+--------------------------
індекс "2" - зношена гривня |
1 грн. |
2 грн. |
5 грн. |
10 грн. |
20 грн. |
50 грн. |
100 грн. |
|
Разом |
---------------------------------------+--------------------------
індекс "3" - бракована гривня |
1 грн. |
2 грн. |
5 грн. |
10 грн. |
20 грн. |
50 грн. |
100 грн. |
|
Разом |
---------------------------------------+--------------------------
Індекс "5" - придатна розмінна монета |
1 коп. |
2 коп. |
5 коп. |
10 коп. |
25 коп. |
50 коп. |
1 грн. |
2 грн. |
|
Разом |
---------------------------------------+--------------------------
індекс "6" - дефектна розмінна монета |
1 коп. |
2 коп. |
5 коп. |
10 коп. |
25 коп. |
50 коп. |
1 грн. |
2 грн. |
|
Разом |
---------------------------------------+--------------------------
індекс "7" - ювілейна монета |
2 грн. |
10 грн. |
20 грн. |
50 грн. |
100 грн. |
125 грн. |
200 грн. |
500 грн. |
|
Разом |
Усього |
------------------------------------------------------------------

Сума літерами _________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ грн. _______ коп.

Начальник ОПЕРВ

Головний бухгалтер ОПЕРВ

Завідуючий касою (сховищем)

( Додаток N 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 243 від 23.06.98 )

( Додаток N 43 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 430 від 18.12.97 ) від 12.12.97 )

Додаток N 43
(до п.124)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Постійні індекси емісійних дозволів, які закріплені
Правлінням Національного банку України за установами
Національного банку України

   ------------------------------------------------------------------
N |Обласні управління Національного банку України| Постійний
п/п| | індекс
------------------------------------------------------------------

1 Республіканський банк Криму 011
2 Вінницьке 001
3 Волинське 002
4 Дніпропетровське 003
5 Донецьке 004
6 Житомирське 005
7 Закарпатське 006
8 Запорізьке 007
9 Івано-Франківське 008
10 Київське 009
11 Кіровоградське 010
12 Луганське 012
13 Львівське 013
14 Миколаївське 014
15 Одеське 015
16 Полтавське 016
17 Рівненське 017
18 Сумське 018
19 Тернопільське 019
20 Харківське 020
21 Херсонське 021
22 Хмельницьке 022
23 Черкаське 023
24 Чернівецьке 024
25 Чернігівське 025
26 ОПЕРУ 026
27 Центральне сховище 027
28 Центр міждержавних розрахунків 028

( Додаток N 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

( Додаток N 44 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 430 від 18.12.97 ) від 12.12.97 )

Додаток N 44
(до пп.124, 125)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

       ---------------Титульна сторінка----------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Реєстраційний журнал |
| емісійних дозволів на перерахування із фондів|
| в оборотну касу грошових білетів |
| |
|Розпочато ________________ |
|Закінчено ________________ |
| Записи в цьому журналі проводяться |
| до повного його використання |
------------------------------------------------

   ------------------------------------------------------------------
Дата |N доз-|Сума|Використано та анульовано| Підписи
одер-|волу |доз-|-------------------------+----------------------
жання| |волу|Дата|Вико-|Анульо-|Зали- |Керів-|Гол. |Зав.
доз- | | | |рис- |вано |шок |ник |бухга-|касою
волу | | | |тано | | | |лтер |
-----+------+----+----+-----+-------+------+------+------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
-----+------+----+----+-----+-------+------+------+------+--------
| | |----+-----+-------+------+------+------+--------
| | |----+-----+-------+------+------+------+--------
-----+------+----+----+-----+-------+------+------+------+--------
| | |----+-----+-------+------+------+------+--------
| | |----+-----+-------+------+------+------+--------
------------------------------------------------------------------

       --------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
|У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------

Додаток 45
(до пп.218, 219, 312)

________________________ ________________
Найменування банку Група N

Видатковий позабалансовий ордер N
Дата видачі

__________________19 р.

     ------------------          ------------------
| 19 р. | | Дебет | Сума |
| | |--------+-------|
------------------ | Кредит | |
------------------

Видати

   ------------------------------------------------------------------
Найменування документів (цінностей) |Індекс |Сума
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
------------------------------------------------------------------
---------------------------
Разом | |
---------------------------

Сума літерами _________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Підстава, розпорядження N _________ від "___"_________ 19__ р.

Керуючий _________________ Головний бухгалтер _____________________________________________________________

Видав зав.касою _____________ Бухгалтер ____________________________________________________________________

( Додаток N 45 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97, в редакції Постанови Нацбанку N 368 від 15.09.98 )

Додаток 45-а
до пункту 127 Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в установах банків України

Підтвердження про одержання готівки N

від "_____" ____________ ____ р.

Установа банку - одержувач готівки

______________________________________ Код банку Дебет рахунку Сума

(Найменування установи банку-одержувача) ---------- ----------------------
| | | || |
Установа банку - відправник готівки ---------- --------------| |
________________________________________ Код банку Кредит рахунку| |
(Найменування установи банку-відправника)---------- --------------| |
| | | || |
---------- --------------| |
--------

Вид документа 33

Сума словами ___________________________________ грн. ______ коп.

Призначення платежу одержання готівки в підкріплення___________________________
М.П. (посада)
___________________________
 
Проведено банком
"____" _____________ ____ р.
________________________
(підпис)
________________________
(підпис) 

Установа банку, що одержав готівку, має повідомити про це установу банку - відправника готівки за таким порядком:

1. Заповнити паперовий документ "Повідомлення про одержання готівки" згідно з наведеною формою.

При цьому в реквізитах паперового документа зазначаються:

банк-одержувач (банк А) - найменування банку, що одержав готівку;

код установи банку - код установи банку (МФО), що одержав готівку;

дебет рахунку N... - рахунок, відкритий у банку для обліку одержаної готівки;

банк-відправник (банк Б) - найменування банку, що відправив готівку;

код установи банку - код установи банку (МФО), що відправив готівку;

кредит рахунку N... - рахунок, відкритий у банку для обліку відправленої готівки.

2. На підставі сформованого паперового документа створити та відправити за допомогою СЕП електронний інформаційний документ (інформаційне повідомлення) з такими реквізитами:

код установи банку А - код установи банку (МФО), що одержав готівку;

рахунок клієнта банку А - рахунок, відкритий у банку для обліку одержаної готівки;

код банку Б - код установи банку (МФО), що відправив готівку;

рахунок клієнта банку Б - рахунок, відкритий у банку для обліку відправленої готівки;

"флаг" дебет - кредит - "3" (означає "кредит інформаційний"); сума платежу - сума одержаної готівки;

вид документа - "33" (означає "повідомлення про одержання готівки");

найменування платника (клієнта А);

найменування одержувача (клієнта Б);

призначення платежу - "Одержання готівки в підкріплення". Решта реквізитів електронного документа заповнюється відповідно до загальних правил. ( Інструкцію доповнено Додатком 45-а згідно з Постановою Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

Додаток 45-б
до пункту 127.4 Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в установах банків
України

Зобов'язання

"__" __________ ____ р.

Установа банку _________________________________________________________________________________________________________,(найменування)

що одержав від _________________________________________________________________________________________________________(найменування територіального управління
Національного банку України)

зразки банкнот гривні, в особі _____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________(прізвище, ім'я та по батькові керівника або особи,
яка його заміщує)

зобов'язується забезпечити:

схоронність одержаних зразків банкнот;

непошкодженість одержаних банкнот;

використання банкнот за призначенням;

безумовне повернення за першою вимогою Національного банку України одержаних від територіального управління Національного банку України для використання в роботі зразків банкнот на загальну суму _______________ грн., у тому числі за номіналами:

   ------------------------------------------------------------------
|Номінал | Рік зразка | Кількість | Сума |
| | | | |
|----------+------------------+------------------+---------------|
|----------+------------------+------------------+---------------|
|----------+------------------+------------------+---------------|
|-----------------------------+------------------+---------------|
|Усього | | |
------------------------------------------------------------------

Місцезнаходження установи банку, що одержала зразки банкнот

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

М.П. _______________
(підпис)

( Інструкцію доповнено Додатком 45-б згідно з Постановою Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

Додаток N 46
(до п.131)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

( В редакції Постанови Нацбанку
N 347 від 30.12.96 )

Найменування
установи банку 
Строк зберігання
Індекс 

Касові документи

за "____" ___________ 199__ р.

   -----------------------------------------------------------------
| Касові документи | Кількість| Сума |з них в окремих|
| | | | папках |
| | | |---------------|
| | | |кільк. | сума |
-----------------------------------------------------------------

1. Приходні
2. Видаткові
3. Приходні позабалан-
сові
4. Видаткові позаба-
лансові

____________________________________________________________________

Завідуючий касою
Касир

Перевірено:

Головний бухгалтер

Додаток 46-а
до пункту 131 Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в установах банків України

_____________________________________________________________________________________________________________________

(найменування банку)
 
Строк зберігання ______________
Індекс __________________ 

Касові документи

за ______ ______________ 200__ р.

Дт 100 ______________ "Гривня" _____________ шт. грн. ___________

Кт 100 ______________ "Гривня" _____________ шт. грн. ___________

Дт 100 ______________ "Валюта" _____________ шт. грн. ___________

Дт 101 ______________ "Чеки" _____________ шт. грн. ___________

Кт 100 ______________ "Валюта" _____________ шт. грн. ___________

Кт 101 ______________ "Чеки" _____________ шт. грн. ___________

Позабалансові

прибуткові ______________________ шт. грн. ______________________

Позабалансові

видаткові _______________________ шт. грн. ______________________

Завідуючий касою ________________________________

(підпис)

Касир ___________________________________________

(підпис)

Перевірено: _____________________________________

(підпис)

( Інструкцію доповнено додатком N 46-А згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96, із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97; в редакції Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

Додаток N 47
(до п.137)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Найменувакня установи банку _____________________________________________________________________________________________

Опис
цінностей, що обліковуються на рахунку N

   ------------------------------------------------------------------
Дата|Номінал| Сума | Підпис |Дата|Номінал| Сума | Підпис
| |залишку|зав. касою| | |залишку| зав. касою
----+-------+-------+----------+----+-------+-------+-------------
----+-------+-------+----------+----+-------+-------+-------------
----+-------+-------+----------+----+-------+-------+-------------
----+-------+-------+----------+----+-------+-------+-------------
----+-------+-------+----------+----+-------+-------+-------------
------------------------------------------------------------------

Додаток N 48
(до п.144)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

       ---------------Титульна сторінка----------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Книга |
| обліку залишків бланків суворої |
| звітності |
| з __________ по _________ 19__ р. |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Залиш-| Чекові книжки|Вкла-|Ф.377| | |Тру-|Вкла-| | | |Усьо-
ки на |--------------|дні | | | |дові|диші | | | |го
|Гро-|Роз- | |книж-| | | |кни-|до | | | |
|шові|рахун-| |ки | | | |жки |тру- | | | |
| |кові | | | | | | |дових| | | |
| | | | | | | | |кни- | | | |
| | | | | | | | |жок | | | |
------------------------------------------------------------------
--------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------

Додаток N 49
(до п.145)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

       ---------------Титульна сторінка----------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Книга |
| обліку видачі із комори та інших грошових |
| сховищ грошових білетів і інших цінностей |
| для обробки, контрольного перерахування, |
| ревізії та повернення у сховище |
| |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Дата|Найменування|Сума чи |Для якої|Прізвище та|Розписка трьох
| цінностей |кількість|цілі ви-|розписка |осіб, відповіда-
| |(цифрами |дані |касира, що |льних за схорон-
| |та літе- |цінності|одержав |ність цінностей,
| |рами) | |цінності |про прийняття
| | | | |цінностей назад
| | | | |у комору
----+------------+---------+--------+-----------+-----------------
----+------------+---------+--------+-----------+-----------------
------------------------------------------------------------------

       --------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------

Додаток N 50
(до пп.146, 147, 149, 163)
( Додаток N 50 в редакції Постанови
Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

Титульна сторінка

          ------------------------------------
| Національний банк України |
| |
| Книга |
| |
| обліку грошей у сховищі |
| |
| з _________ по _______ 199_ р. |
------------------------------------

   ------------------------------------------------------------------
Найменування за номіналами |Залишок на 199_ р.|Залишок на 199_ р.
----------------------------+------------------+------------------
індекс "1" - придатна гривня| |
1 грн. | |
2 грн. | |
5 грн. | |
10 грн. | |
20 грн. | |
50 грн. | |
100 грн. | |
| |
Разом | |
----------------------------+------------------+------------------
індекс "2" - зношена гривня | |
1 грн. | |
2 грн. | |
5 грн. | |
10 грн. | |
20 грн. | |
50 грн. | |
100 грн. | |
| |
Разом | |
----------------------------+------------------+------------------
індекс "3" - бракована | |
гривня | |
1 грн. | |
2 грн. | |
5 грн. | |
10 грн. | |
20 грн. | |
50 грн. | |
100 грн. | |
| |
Разом | |
----------------------------+------------------+------------------
Індекс "5" - придатна | |
розмінна монета| |
1 коп. | |
2 коп. | |
5 коп. | |
10 коп. | |
25 коп. | |
50 коп. | |
1 грн. | |
2 грн. | |
| |
Разом | |
----------------------------+------------------+------------------
індекс "6" - дефектна | |
розмінна монета| |
1 коп. | |
2 коп. | |
5 коп. | |
10 коп. | |
25 коп. | |
50 коп. | |
1 грн. | |
2 грн. | |
| |
Разом | |
----------------------------+------------------+------------------
індекс "7" - ювілейна монета| |
2 грн. | |
10 грн. | |
20 грн. | |
50 грн. | |
100 грн. | |
125 грн. | |
200 грн. | |
500 грн. | |
| |
Разом | |
Усього | |
------------------------------------------------------------------

Начальник ОПЕРВ

Головний бухгалтер ОПЕРВ

Завідуючий касою (сховищем)

       --------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------

( Додаток N 50 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 243 від 23.06.98 )

Додаток N 51
(до пп.148, 149, 313)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

       ---------------Титульна сторінка----------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Книга |
| обліку наявності іноземної валюти |
| та платіжних документів в іноземній валюті, |
| що знаходяться в сховищі |
| |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Найменування валюти |код -| Залишок на ... | Залишок на ...
(код валюти) |валю-|------------------+-------------------
|ти | Сума | Сума
| |------------------+-------------------
| |у націон. | |у націон. |
| |валюті | |валюті |
| |(за номін.)| |(за номін.)|
---------------------+-----+-----------+------+-----------+-------
I. | | | | |
II. Іноземна валюта: | | | | |
Долари США ........ | 001 | | | |
Англ. фунти стерлінги| 003 | | | |
Голландські гульдени | 005 | | | |
Швейцарські франки | 006 | | | |
Шведські крони | 007 | | | |
Італійські ліри | 008 | | | |
Французькі франки | 009 | | | |
Норвезькі крони | 017 | | | |
Датські крони | 018 | | | |
Канадські долари | 022 | | | |
Японські йени | 024 | | | |
Австрійські шилінги | 027 | | | |
Австралійські долари | 035 | | | |
Бельгійські франки | 040 | | | |
Марки ФРН | 048 | | | |
Фінляндські марки | 014 | | | |
Іспанські песети | 051 | | | |
Російські рублі | 858 | | | |
| | | | |
III. Платіжні | | | | |
документи | | | | |
Дор. чеки іноземних | | | | |
банків: | | | | |
чеки у доларах США | 001 | | | |
чеки у англ. | | | | |
фунтах стер. | 003 | | | |
чеки у марках ФРН | 048 | | | |
чеки у канадських | | | | |
долар. | 022 | | | |
чеки у швейцарських | | | | |
фран. | 006 | | | |
чеки у француз. | | | | |
франках | 009 | | | |
чеки у | | | | |
чеки у | | | | |
інкасо | | 99374 | | |
лимітовані кн. | | | | |
чекові книжки | | | | |
---------------------------------------------------------------
|П |П
Керівник установи банку|і ___________ |і ___________
|д |д
Головний бухгалтер |п ___________ |п ___________
|и |и
Завідуючий касою |с ___________ |с ___________
|и |и

       --------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------

( Додаток N 51 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

Додаток N 51-А
(До додатків NN 5, 9, 10, 31,
44, 48, 49, 50, 51,78)

     ------------- Остання сторінка -------------------------
| |
| Найменування установи банку ______________________ |
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та |
| скріплено печаткою банку ______________________ |
| _______________________________________ аркушів |
| (літерами) |
| з _______ по __________ включно |
| |
| Керівник установи __________________ (підпис) |
| Головний бухгалтер _________________ (підпис) |
| Завідуючий касою ___________________ (підпис) |
| ________________________ (дата) |
--------------------------------------------------------

( Інструкцію доповнено додатком N 51-А згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

Додаток N 52
(до пп.158, 314)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

_________________________________________________________________________________________________________
(Найменування установи банку)
_____________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Звітна довідка
про касові обороти за день
і залишки цінностей

"___"______________________ 19__ р.

   ------------------------------------------------------------------
Найменуван- |Прийнято цін- |Обороти за день|Передано цін- |Залишок
ня цінностей|ностей на суму| |ностей на суму|на кі-
(код валюти)|--------------+---------------+--------------|нець
|від |від ка- | Сума | Сума |зав. |касовими|дня в
|зав. |сових |приходу|видатку|касою|праців- |сумі
|касою|праців. | | | |ник. |
------------+-----+--------+-------+-------+-----+--------+-------
----------------------------------------------------------+-------

Касовий працівник ______________________________________________________________________________

(підпис)

Завідуючий касою ________________________________________________________________________________

(підпис)

------------------------ Зворотна сторона ------------------------

Цінності, що знаходяться під відповідальністю касового працівника, підлягають суцільному (вибірковому) перерахуванню.

"___"____________________________ 199_ р.

Вибірковому перерахуванню підлягають цінності ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Розбіжностей між даними довідки і фактичною наявністю цінностей не виявлено (при виявленні розбіжностей складається акт).

Перелік здійснював касовий працівник _____________________________________________________________________________________
(Прізвище, ініціали) (підпис)

Під контролем _________________________________________________________________________________________________

(Прізвище, ініціали) (підпис)

У присутності службових осіб, відповідальних за збереження цінностей

______________________________________________________________________________________________________________________(Прізвище, ініціали) (підпис)

_______________________________________________________________________________________________________________________(Прізвище, ініціали) (підпис)

_______________________________________________________________________________________________________________________(Прізвище, ініціали) (підпис)

Цінності прийняв касовий працівник ___________________________________________________________

(Прізвище, ініціали) (підпис)

Цінності здав касовий працівник _______________________________________________________________

(Прізвище, ініціали) (підпис)

Додаток N 53
(до п.179)

        ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Типовий договір
на збирання грошової виручки

місто _____________  "___"___________________ 19__ р. 

Відділ інкасації _______________________________________________________________________________________________________
(найменування регіонального управління)

Національного банку України, що іменується надалі "Відділ", в особі начальника відділу інкасації_____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

посада, прізвище, ім'я та по батькові

який діє на підставі Положення про відділ дільниці інкасації,________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________, що

(найменування установи комерційного банку)

іменується надалі "Банк", в особі_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

посада, прізвище, ім'я та по батькові

іменується надалі "Госпорган" в особі___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

посада, прізвище, ім'я та по батькові

якии діє на підставі____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

статут, положення

уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Відділ власними силами і засобами в погоджені дні і годнни проводить збирання грошової виручки у господарських органів. Списки госпорганів, дні і години збирання грошової виручки погоджуються на місці установою комерційного банку і дільниці інкасації і є частиною цього договору. Банк проводить приймання готівки від інкасатора і своєчасне зарахування на рахунки клієнта, а госпорган оплачує надані послуги в розмірі і строки, передбачені цим договором.

2. Зобов'язання сторін

2.1. Відділ зобов'язується здійснювати приймання, перевезення і здавання грошової виручки до установи комерційного банку в інкасаторських сумках (мішках).

2.2. Збір грошової виручки Відділом проводиться шляхом приймання сумок з виручкою інкасаторами безпосередньо на підприємствах, в інкасаторських пунктах, через об'єднані каси Госпоргана за затвердженим графіком.

2.3. Для збирання грошової виручки Відділ закріплює в безкоштовне користування за кожним підприємством Госпоргану необхідну кількість сумок, а також забезпечує за окрему плату бланками супровідних документів. Сумки є власністю Відділу і при розриві договору підлягають поверненню Відділу.

( Пункт 2.4 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 347 від 30.12.96) 2.4. Забезпечення Госпоргану пломбами до сумок з грошовою готівкою покладено на Банк. Норми постачання і плата визначаються виходячи з середньомісячної потреби Госпоргану в пломбах і їх балансової вартості за обліковими даними Банку.

2.5. Госпорган зобов'язується забезпечити наявність вільних і освітлених шляхів, входів і коридорів, ізольованого приміщення для приймання виручки і можливість здійснення інкасації, як правило, на перших поверхах. Дільниця інкасації може пред'явити додаткові вимоги, спрямовані на забезпечення безпеки інкасаторів (супроводження інкасаторів працівником охорони при їх слідуванні з грошима до автомобіля і т.ін.).

2.6. Госпорган забезпечує підготовку сумки з готівкою заздалегідь, до приїзду інкасаторів.

2.7. Якщо сумка має порвану тканину, латки, вузли на шпагаті, нечіткість відбитка пломбіру або невідповідність його зразку, завірену Банком, а також невідповідність суми цифрами сумі літерами в накладній і копії супровідної відомості, інкасатор такої сумки не приймає.

2.8. Порядок збирання грошової виручки, передбачений цим договором, сторонам відомий і є для них обов'язковим. Будь-які зміни повинні бути погоджені усіма заінтересованими сторонами не пізніше як за 5 днів до настання змін.

3. Умови збирання грошової виручки

3.1. При підготовці для здавання сумки з готівкою Госпорган підраховує всі гроші, розсортовує грошові білєти за купюрами на придатні і зношені, керуючись при цьому Ознаками і порядком визначення платіжності грошових білетів Національного банку України і монет (додаток N 7), обв'язує грошові білети, після чого гроші вкладаються в сумку.

Не дозволяється проводити обандеролювання або обв'язку грошових білетів у корінці по 100 аркушів із зазначенням кількості аркушів і суми вкладених грошей.

3.2. Перед вкладенням в сумку готівки її здавач заповнює комплект бланків (супровідну відомість, накладну і копію супровідної відомості) до кожної сумки під копірку і підписує кожннй примірник, потім вкладає перший примірник супровідної відомості, а сумку з готівкою опломбовує таким чином, щоб пломба знаходилась якомога ближче до замка (при цьому кінці шпагату від зав'язаного вузла в пазу пломби повинні мати довжину не більше 2 см) і здає її разом з накладною інкасатору тільки після перевірки службового посвідчення з фотокарткою, пред'явлення доручення на право приймання інкасатором виручки, а також завіреною печаткою дільниці інкасації явочної картки. Після цього здавач Госпоргану звіряє підпис інкасатора на копії супровідної відомості з зразком його підпису на службовому посвідченні і дорученні, перевіряє наявність печатки дільниці інкасації і одержує від інкасатора порожню сумку, закріплену за цим Госпорганом.

3.3. Якщо сумка з готівкою не підготовлена в установлений час для здавання інкасаторам або має дефекти, перерахоаані в п.2.7, то здавач Госпоргану робить у явочній картці запис про причини нездавання виручки, завіряє своїм підписом, згодом проводиться повторний заїзд. При виявленні в процесі перерахування Банком сумки з готівкою Госпоргану недостачі або надлишку грошей, а також фальшивих неплатіжних білетів і монет Банк складає акт встановленої форми. Акт є безспірним і обоз'язковим для сторін.

У випадку повторних недостач готівки у сумках Госпоргану його представник може бути присутнім у Банку для спостереження за перерахуванням грошей, доставлених інкасаторами.

4. Розрахунки за збирання та
перерахування грошової виручки

4.1. За послуги по збиранню грошової виручкн Госпорган сплачує Відділу суму в розмірі договірного тарифу з кожної тисячі гривень.

4.2. Оплата послуг по збиранню грошової виручки Госпорганом проводиться щомісячно відповідно до платіжної внмоги, що виставляється Відділом, або списується з рахунка Госпоргану Банку за розпорядженням Відділу.

( Підпункт 4.3 пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

( Підпункт 4.4 пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 309 від 01.08.2001 )

5. Відповідальність сторін

5.1. Відповідальність Відділу перед Госпорганом за цілісність сумки починається з моменту прийняття її в установленому порядку інкасаторами від здавача грошової виручки і припиняється з моменту її передачі представннку Банку.

5.2. При справності і цілісності сумки, накладеної на неї пломби Відділ не несе матеріальної відповідальності перед Госпорганом за повноту вкладення в сумку.

5.3. У разі втрат інкасаторами сумки з грошовою виручкою, а також приймання дефектної сумки, в якій виявиться недостача цінностей, Відділ несе матеріальну відповідальність перед Госпорганом згідно з законодавством України в розмірі, зазначеному в копії супровідної відомості, що залишається у здавача грошової виручкн, але не вище фактичного розміру втрати цінностей.

5.4. За повторний заїзд (п.3.3) до пункту інкасації з Госпоргану справляється плата у подвійному розмірі встановленого розміру встановленого тарифу з кожної тисячі гривень на користь Відділу.

5.5. При порушенні графіка обслуговування підприємств і організацій по збиранню грошової виручки з вини інкасаторів Госпоргану оплачує Відділ 50% від установленого тарифу з кожної тисячі гривень.

5.6. У разі неможливості інкасації і доставки грошової виручки в установи Банку у зв'язку з недодержанням вимог, передбачених п.2.5 цього договору, операції інкасаторами не виконуються, про що повідомляється черговий по дільниці інкасації і керівник Госпоргану, який вирішує питання доставки грошової виручки до установ Банку своїми засобами.

5.7. У разі втрат сумки або її зіпсування з вини Госпоргану і Банку винуватці відшкодовують Відділу вартість за її балансовою вартістю. Інкасаційні сумки, що стали непридатними, здаються назад до Відділу і обмінюються Відділом на нові сумки.

5.8. За несвоєчасну оплату наданих послуг на користь Відділу стягується з Госпоргану пеня в розмірі ___% з суми прострочених платежів за кожний день прострочки.

5.9. За необгрунтовану відмову від оплати наданих Відділом чи Банком послуг Госпорган сплачує на користь Відділу чи Банку, крім вартості наданих послуг, штраф у розмірі ___% суми, від сплати якої він ухилився.

5.10. За неправильне вкладення грошей до інкасаторської сумки (надлишок або недостача грошей, які оформлюються актом установленої форми) Банк стягує на свою користь з Госпоргану плату в розмірі ____ від суми фактнчно вкладених в інкасаторську сумку грошей.

5.11. Всі суперечки, що виникають між сторонами, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України.

6. Строк дії договору, юридичні адреси і
банківські реквізити сторін

6.1. Цей договір укладається на невизначений строк, і кожній стороні надається право розірвати його з попередженням другої сторони за один місяць.

6.2. Договір складеннй у 4-х примірниках: Перший примірник - Відділу; Другий - Госпоргану; Третій - Банку; Четвертий - дільниці. Поштові адреси і банківські реквізити сторін:

Регіональне управління Банк Госпорган
Національного банкуУкраїни

(підпис, розшифровка (підпис, розшифровка (підпис, розшифровка
підпису) підпису) підпису)
М.П . М.П. М.П.

 
( Додаток N 53 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 347 від 30.12.96, N 430 від 12.12.97 )

Додаток N 54
(до п.180)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Список
підприємств, організацій і установ,
грошова виручка яких збирається інкасаторами

Найменування установи банку ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

 ----------------------------------------------------------------------------
Реєс- |Найменування|Код|Вище- |Адреса|Дата |Спосіб |Закріплені |Дата при-
трацій- |підприємств,| |стояща|і но- |укла-|обслуг.| сумки |пинення
ний номер|організацій,| |орга- |мер |дення| |-----------|збирання
|установ | |ніза- |теле- |дого-| |кіль-|но- |інкасото-
| | |ція |фону |вору | |кість|мери |рами ви-
| | | | | | | |сумок|ручки для
| | | | | | | | |НБУ
---------+------------+---+------+------+-----+-------+-----+-----+---------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
---------+------------+---+------+------+-----+-------+-----+-----+---------
---------+------------+---+------+------+-----+-------+-----+-----+---------
----------------------------------------------------------------------------

Почато "___"_______________ 19__ р.

Закінчено "___"______________ 19__ р.

( Додаток N 54 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

Додаток N 55
(до пп.183, 184, 188, 189, 204)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

         ----------- Титульна сторінка -----------
| |
|Найменування установи банку: __________|
| |
| Журнал |
| для обліку явочних карток, сумок, |
| печаток та доручень на інкасацію |
| грошей |
| |
|___________________________________ при|
|(найменування підрозділу інкасації) |
|____________________________________ |
| (найменування установи банку) |
| |
| Записи в цьому журналі проводяться |
| до повного його використання |
-----------------------------------------

        -------------- Остання сторінка -------------
| |
| Завіряючий надпис |
| |
|У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано|
|та скріплено печаткою банку _______________|
|___________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|___________________________________________|
| (найменування підрозділу інкасації) |
|___________________________________________|
| (найменування установи банку) |
|з ______________ по _______________ включно|
| |
|Керівник установи банку __________ (підпис)|
|Начальннк дільниці інкасації _____ (підпис)|
| |
|_______________________ (дата) |
---------------------------------------------

Ведеться начальником дільниці (черговим по дільниці) інкасації. Даний журнал прошнуровується та опечатується сургучною печаткою (опломбовується), аркуші його нумеруються. Відповідний напис на звороті цього журналу засвідчується підписами керівників установи банку та начальника дільниці інкасації.

   ------------------------------------------------------------------
Дата |Пріз-|NN мар-| Видано інкасаторам
та час|вища |шрутів |---------------------------------------------
(у го-|та |та ін- |сумок |явочних|печа-|Дору-|маршру-|ключів від
динах |іні- |каса- |(кіль-|карток |тка |чення|тних |сейфів та
та |ціали|торсь- |кість |(кіль- |(вка-|(вка-|листів |сургучних
хвили-|інка-|ких |вка- |кість |зати |зати |(кіль- |печаток
нах) |сато-|пунк- |зати |вказати|номе-|номе-|кість |(кількість
видачі|рів |тів |літе- |літера-|ри) |ри) |компле-|вказати
| | |рами) |ми) | | |ктів |літерами)
| | | | | | |літера-|
| | | | | | |ми) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
------+-----+-------+------+-------+-----+-----+-------+----------
------+-----+-------+------+-------+-----+-----+-------+----------
------------------------------------------------------------------

(продовження форми)

   ------------------------------------------------------------------
Розпис ін-| Отримано від інкасаторів |Дата |Розпис |При-
касаторів |---------------------------------|та час|начальни-|міт-
у отриман-|явоч- |печа-|дору-|марш- |ключів |отри- |ка (чер- |ка
ні сумок, |них |ток |чень |рутних|від |мання |гового) |
явочних |кар- |(вка-|(вка-|листів|сейфів |(в го-|дільниці |
карток, |ток |зати |зати |(кіль-|та су- |динах |інкасації|
печаток, |(кіль-|номе-|номе-|кість |ргуч- |та |в отрима-|
доручень, |кість |ри) |ри) |комп- |них |хвили-|нні явоч-|
ключів від|вказа-| | |лектів|печа- |нах) |них кар- |
сейфів та |ти лі-| | |літе- |ток | |ток, пе- |
сургучних |тера- | | |рами) |(кіль- | |чаток, |
печаток |ми) | | | |кість | |доручень,|
| | | | |вказа- | |ключів |
| | | | |ти лі- | |від сей- |
| | | | |терами)| |фів та |
| | | | | | |сургучних|
| | | | | | |печаток |
----------+------+-----+-----+------+-------+------+---------+----
----------+------+-----+-----+------+-------+------+---------+----
------------------------------------------------------------------

( Додаток N 55 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

Додаток N 56
(до пп.76, 183, 186, 188, 190)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Відділ інкасації по __________________ Дійсна до 31 грудня 19__ р.
__________________________________ ________________________________________ в м.
(найменування установи банку) ______________________________________ районі
"___"________________ 199_ р. ______________________________________ області
Доручення
видано інкасатору _________________ з обов'язковим пред'явленням
_________________________________ у кожному окремому випадку
_________________________________ посвідчення особи (єдиного
на отримання від підприємств зразка) та установленого
та організацій опломбованих зразка явочної картки, що
сумок з грошовою виручкою завірена печаткою та підписом
згідно з укладеним договором

______________________________________________________________________________________________________
(найменування установи банку)

Особистий підпис _______________________________________________________________________________________ посвідчується
(Прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник установи банку (_______________________________)

Головний бухгалтер (_______________________________)
М.П. 

Додаток N 57
(до пп.183, 188, 221)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

      ----------------- Титульна сторінка ------------------
| |
|Дільниця інкасації при _____________________________|
| (найменування установи банку)|
| |
| Журнал |
| реєстрації видачі та приймання зброї |
| і боєприпасів |
| за 19__ р. |
| |
| Розпочатий ____________________ |
| Закінчений ____________________ |
| |
| Записи в цьому журналі проводяться до |
| повного його внкористання |
------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Дата та час|Си- |Номер|Кіль-|Но- |Прізвище|Розпис|Дата та час|Підпис |При-
видачі пра-|сте- |зброї|кість|мер |та іні- |про |видачі пра-|особи, |міт-
цівником |ма | |пат- |пос-|ціали |отри- |цівником |що прий-|ка 1
зброї, пат-|зброї| |ронів|від-|праців- |мання |зброї, пат-|няла від|
ронів, доз-| | | |чен-|ників, |зброї,|ронів, доз-|праців- |
волів на | | | |ня |що от- |патро-|волів на |ників |
право носі-| | | |на |римують |нів, |право носі-|зброю, |
ння зброї | | | |мар-|зброю, |дозво-|ння зброї |патрони,|
та посвід- | | | |шрут|патрони,|лу на |та посвід- |лозвіл |
чень на | | | | |дозвіл |право |чень на |на право|
маршрут | | | | |та пос- |носін-|маршрут |носіння |
| | | | |відчен- |ня | |зброї та|
| | | | |ня на |зброї | |посвід- |
-----------| | | | |маршрут |та по-|-----------|чень на |
да-|го-|хви| | | | | |свід- |да-|го-|хви|маршрут |
та |ди-|ли-| | | | | |чень |та |ди-|ли-| |
|ни |ни | | | | | |на ма-| |ни |ни | |
| | | | | | | |ршрут | | | | |
---+---+---+-----+-----+-----+----+--------+------+---+---+---+--------+----
----------------------------------------------------------------------------

1 У тому разі, якщо повертається менша кількість боєприпасів чи зброї, чим була отримана, то про клькість фактично зданої зброї і боєприпасів та причину нездачі решти боєприпасів і зброї робиться запис у графі "Примітка".

       --------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
|У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------

( Додаток N 57 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

Додаток N 58
(до п.188)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Довідка

________________________________________________________________________________________________________ відділенню банку

Загальна сума проінкасованої виручки усіма маршрутами за даними журналів (актів) каси Вашого відділення за "___"____________________ 199_ р. становить ___________________________________________________ крб.

Начальник відділу (дільниці) інкасації

Додаток N 59
(до пп.204, 207)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

________________________________________________________________________________________________________ к/о/а банку
Керівник відділення

Офіційна
печатка

__________________________________________________________________________________________________________________________

Начальник дільниці інкасації

Маршрутний лист

по збиранню "___"_________________ 199_ р. сумок з цінностями, що підлягають поверненню філіям банку чи доставці у відділення банку

   ------------------------------------------------------------------
N |найме-| здано інкасаторам |кіль- |прийнято |розписка завіду-
п/п|нуван-| управління (діль- |кість |від ін- |ючого (контроле-
|ня фі-| ницям) при банку |порож-|касаторів|ра) та касира
|лії |---------------------|ніх |порожніх |філії банку
|банку |кіль-|сума цінностей,|сумок |сумок |----------------
| |кість| що вкладені у | | |контро-| касир
| |сумок| сумки | | |лер |
| |з ці-|---------------| | | |
| |ннос-|що під-|що під-| | | |
| |тями |лягають|лягають| | | |
| | |повер- |достав-| | | |
| | |ненню |ці у | | | |
| | |філії |відді- | | | |
| | |банку |лення | | | |
| | | |банку | | | |
---+------+-----+-------+-------+------+---------+-------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
---+------+-----+-------+-------+------+---------+-------+--------
---+------+-----+-------+-------+------+---------+-------+--------
---+------+-----+-------+-------+------+---------+-------+--------
---+------+-----+-------+-------+------+---------+-------+--------
|разом | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Усього прийнято від інкасаторів ___________________________________________________________________________________________
(вказати прізвище та ініціали)

__________________________________________________________________________________ "___" сумок з цінностями, що підлягають

поверненню філіям банку на оголошену суму, грн. ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________(вказати суму цифрами та літерами)

__________________________________________________________________________________ та "___" сумок з цінностяміі, що підлягають

доставці у відділення банку на оголошену суму, грн. __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________(вказати суму цифрами та літерами)

Окрім того прийнято "____" порожніх сумок, у т.ч. "____" порожніх сумок, що закріплені за відділеннями бакку та "__" порожніх сумок,

що не видані філіям банку.

Касир ____________  Контролер ____________ 

Підписи інкасаторів

( Додаток N 59 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 347 від 30.12.96, N 430 від 12.12.97 )

Додаток 59-а

Найменування банку (філії, відділення)
____________________________________________
(керівник)

М.П.

____________________________________________________
(начальник дільниці інкасації)

Маршрутний лист N _________

Для вилучення "___"_____________ 199_ р. касет із коштами з банкоматів, доставки та встановлення в банкомати касет із коштами

 -----------------------------------------------------------------------------
N |N банко- |Ка- |Здано інкасаторам уп-| Прийнято від |Підпис
п/п|мата, |сета | | |
|адреса |N,що |равління (дільниці) | інкасаторів |завідуючого
|(місце |під- | | |
|розта- |ля- |при банку для достав-| |(контролера)
|шування),|гає |ки і встановлення | |та касира
|найме- |ви- | | |
|нування |лу | | |
|установи,|чен- |---------------------+---------------------+------------
|де |ню і | | | | | | | | | |
|встанов- |дос- |касе-|номі-|кіль-|су-|касе-|номі-|кіль-|су-|касир|конт-
|лений |тавці |та N |нал |кість|ма |та N |нал |кість|ма | |ролер
|банкомат |в банк| | | | | | | | | |
---+---------+------+-----+-----+-----+---+-----+-----+-----+---+-----+------
---+---------+------+-----+-----+-----+---+-----+-----+-----+---+-----+------
---+---------+------+-----+-----+-----+---+-----+-----+-----+---+-----+------
---+---------+------+-----+-----+-----+---+-----+-----+-----+---+-----+------
---+---------+------+-----+-----+-----+---+-----+-----+-----+---+-----+------
---+---------+------+-----+-----+-----+---+-----+-----+-----+---+-----+------
| Разом: | | | | | | | | | | |

Усього прийнято від інкасаторів __________________________________________________________________________________
(вказати прізвища та ініціали)

___________________________________________________ ________________ касет із коштами на загальну сум

(к-сть)

__________________________________________________________________________________________________________________ грн.(вказати суму цифрами та літерами)

Касир _____________________________
Інкасатор __________________________ 
Контролер _______________
 

( Додаток N 59-а в редакції Постанови Нацбанку N 368 від 15.09.98 )

Додаток 59-б
(титульна сторінка)

Найменування банківської
установи (філії, відділення)

Книга
обліку операцій із завантаження
та розвантаження банкоматів за 199_ р.

Розпочата _____________
Закінчена _____________ 

 
Керівник установи
_______________________ 
Головний бухгалтер
______________________ 

Записи в цій книзі здійснюються
до повного її використання

(продовження)
(перша сторінка)

Облік встановлених банкоматів

  ------------------------------------------------------------------------
N |N банкома-|Адреса | Тип, | Кількість |Час |Відпо- |Відповідальний
з/п|та в сис- |(місце |модель|(номери) |ро- |відальний|технічний
|темі |розта- | |закріплених|боти|касир |працівник
| |шування| |касет | | |
---+----------+-------+------+-----------+----+---------+---------------
---+----------+-------+------+-----------+----+---------+---------------

(наступні сторінки)
Таблиця

 --------------------------------------------------------------
N |Банко-| Інформація про завантаження
п/п|мат N |---------------------------------------------------
| |Дата,|N за- |Номі- |Кіль-|Сума|Касе- |Зав. |Касети,
| |час |ванта-|нал |кість| |ти за-|касою|ключі
| | |жених |купюр | | |ванта-|(кон-|N, ка-
| | |касет | | | |жив |тро- |ртку N
| | | | | | |касир |лер) |одержав
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
---+------+-----+------+------+-----+----+------+-----+-------
| | | | | | | | |
| | | |Разом:| | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

прододовження таблиці

  ------------------------------------------------------------
| Інформація про розвантаження |При-
+---------------------------------------------------- |міт-
|Дата,|N дос-|Номі-|Кіль- |Сума|Касети |Касети, |Зав. |ка
|час |тавле-|нал |кість | |доста- |ключі N,|касою|
| |них |вилу-|купюр | |вив, |картку N|(кон-|
| |касет |чених| | |ключі |одержав,|тро- |
| | |купюр| | |N, кар-|касети |лер) |
| | | | | |тку N |розван- | |
| | | | | |здав |тажив | |
| | | | | | |касир | |
+-----+------+-----+------+----+-------+--------+-----+-----
| | | | | | | | |
| | | |Разом:| | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

( Додаток N 59-б в редакції Постанови Нацбанку N 368 від 15.09.98 )

Додаток N 60
(до пп.206, 212)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

  1 прим.|        Супровідна відомість
| на цінності, що підлягають доставці
| ранком наступного дня
|
| "___"_________________ 19__ р.
| --------------------
|В установу банку N | |
|----------------------------------------------------------
|Сумка N ___ на суму грн. ____|Справну та належно опломбо-
| |вану сумку N _______________
|_____________________________|без перерахування вкладених
| (сума літерами) |в неї цінностей прийняли:
| |
|Завідуючий (контролер) ______| Завідуючий (контролер)
| (підпис)|____________________________
| |Касир ______________________
|Касир _______________________|М.П.
| (підпис) |"___"_____________ 19__ р.

  ------------------------ зворотна сторона ------------------------
------------------------------------------------------------------
N |Найменування цінностей, вкладених у сумку| Сума
п/п| |
---+-----------------------------------------+--------------------
1 | |
---+-----------------------------------------+--------------------
2 | |
---+-----------------------------------------+--------------------
3 | |
---+-----------------------------------------+--------------------
4 | |
---+-----------------------------------------+--------------------
5 | |
---+-----------------------------------------+--------------------
| Разом ............................. |
| |--------------------

Грн. ____________________________________________________________________________________________________
(сума літерами)

Завідуючий (контролер) ____________________ Касир ______________

  2 прим.|      Копія супровідної відомості
| на цінності, що підлягають доставці
| ранком наступного дня
|
| "___"_________________ 19__ р.
| --------------------
|В установу банку N | |
|----------------------------------------------------------
|Сумка N ___ на суму грн. ____|Вказані на звороті цінності
| |оприходовані
|_____________________________|
| (сума літерами) | Завідуючий (контролер)
| |____________________________
|Завідуючий (контролер) ______|
| (підпис)|Касир ______________________
| |
|Касир _______________________|"___"_____________ 19__ р.
| (підпис) |

  ------------------------ зворотна сторона ------------------------
------------------------------------------------------------------
N |Найменування цінностей, | Сума |Відмітка бухгалтерії
п/п| вкладених у сумку | |--------------------
| | | Приход | Видаток
---+------------------------+----------------+----------+---------
1 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
2 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
3 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
4 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
5 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
| Разом .............| | |
| |----------------+----------+---------

Грн. ___________________________________________________________________________________________________________
(сума літерами)

Завідуючий (контролер) ____________________
 
Касир ______________
Бухгалтер __________ 

  3 прим.|            Квитанція
| на отримвні цінності, що підлягають доставці
| ранком наступного дня
|
| "___"_________________ 19__ р.
| --------------------
|В установу банку N | |
|----------------------------------------------------------
|Сумка N ___ на суму грн. ____|Справну та належно опломбо-
| |вану сумку N _______________
|_____________________________|без перерахування вкладених
| (сума літерами) |в неї цінностей прийняли:
| |
|Завідуючий (контролер) ______| Інкасатор банку
| (підпис)|____________________________
| | (підпис)
|Касир _______________________|Штамп банку
| (підпис) |"___"_____________ 19__ р.

  ------------------------ зворотна сторона ------------------------
------------------------------------------------------------------
N |Найменування цінностей, | Сума |Відмітка бухгалтерії
п/п| вкладених у сумку | |--------------------
| | | Приход | Видаток
---+------------------------+----------------+----------+---------
1 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
2 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
3 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
4 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
5 | | | |
---+------------------------+----------------+----------+---------
| Разом .............| | |
| |----------------+----------+---------

Грн. __________________________________________________________________________________________________________________
(сума літерами)

Завідуючий (контролер) ____________________
 
Касир ______________
Бухгалтер __________ 

( Додаток N 60 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.98 )

Додаток N 61
(до п.210)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

_____________________________
місце для печатки установи
Підкріпити готівкою філії
(агентства) банку через
інкасаторів банку

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Підпис керівника банку __________________________________________________________________________

Вимога N
на підкріплення готівкою філій (агентств, кас) банку

"___"_____________________ 19__ р.

філію (агентство/касу) N _________________________________________________________________________________________________(сума цифрами)

філію (агентство/касу) N ________________________________________________________________________________________________(сума цифрами)

філію (агентство/касу) N __________________________________________________________________________________________________(сума цифрами)

філію (агентство/касу) N __________________________________________________________________________________________________(сума цифрами)

філію (агентство/касу) N __________________________________________________________________________________________________(сума цифрами)

Усього: _________________________________________________________________________________________________________________
(сума цифрами та літерами)

Керуючий банком  Головний бухгалтер 

Додаток N 62
(до пп.210, 211, 213)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

         ------------Титульна сторінка-------------
| |
|Найменування установи банку: |
| |
| Книга |
| обліку готівки, відправленої філіям, |
| агентствам, касам через інкасаторів |
| банку |
| за 19__ р. |
| |
|Розпочата ____________________ |
|Закінчена ____________________ |
| |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
N |Дата|Пріз-|Найме- |Сума грошового|Номер |Розпис-|Розписка пра-
п/п| |вища |нуван- | підкріплення |плом- |ка ста-|цівників каси
| |інка-|ня та |--------------|біра- |ршого |в отриманні
| |сато-|N каси,|цифра-|літера-|тора, |касира |сумки з гро-
| |рів, |якій |ми |ми |яким |зав.ка-|шовим підкрі-
| |що |нале- |------+-------|оплом-|сою ус-|пленням
| |дос- |жить | | |бовані|танови |-------------
| |тав- |доста- | | |сумки |банку |Завіду-|Касир
| |ляють|вити | | | |про ви-|ючий |
| |під- |грошове| | | |дачу |(конт- |
| |кріп-|підкрі-| | | |підкрі-|ролер) |
| |лення|плення | | | |плення | |
---+----+-----+-------+------+-------+------+-------+-------+-----
------------------------------------------------------------------

Примітка: Розписка працівників каси про отримання грошового підкріплення обов'язково підтверджується печаткою каси.

------------------------ зворотна сторона ------------------------

___________________________________________________________________________________________________ к/о банку

Видатковий касовий ордер N _________
"___"______________ 199_ р.

Видати _______________________________________________________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові інкасаторів, які доставляють підкріплення філіям банку

   ------------------------------------------------------------------
NN бал. рах. | Зміст операцій | Загальна сума
----------------------+---------------------------| підкріплення
За дебетом|За кредитом| |
----------+-----------+---------------------------+---------------
| |Підкріплення філій |
| |(агентств, кас), вказаних |
| |у вимозі |
------------------------------------------------------------------

________________________________________________________________________________________________________________________(сума літерами)

Пред'явлені посвідчення
особи
 
N ___ від _____________ 199_ р.
N ___ від _____________ 199_ р.
N ___ від _____________ 199_ р. 
Контролер ___________________  Бухгалтер _____________________ 

Сумок у кількості ____________________________________________________________________________________________________

цифрами та літерами

на оголошену та вказану у даному ордері суму грошей отримали

_____________________________________________________________________________________________________________________
(підписи усіх членів бригади інкасаторів)

Видав касир _________________________________________________________________

підпис

       ------------------ Остання сторінка -------------
| |
| Найменування установи банку: |
| |
| Завіряючий надпис |
| |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку ______________________|
|_______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з _______________ по _________ включно |
|Керівник установи _____________ (підпис) |
|Головний бухгалтер _____________ (підпис) |
|__________________________________ (дата) |
-------------------------------------------------

Додаток N 63
(до пп.217, 319)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

   _____________________|Найменуванчя установи банку ________________
Найменування установи|_____________________ Діє до "___"_________
банку |(підрозділ інкасації) 199_ р.
| при наявності
|_____________________ інкасаторського
_____________________| (установа банку) посвідчення з
(установа банку) | фотокарткою
|
Корінець | Доручення N ___
доручення _____ |
|Старшому бригади інкасаторів _______________
Старшому бригади | (прізвища, ім'я та по батькові)
інкасаторів _________| ______________________
_____________________|доручається отримати від ___________________
на отримання від | (установа банку)
_____________________|для доставки _________________ м.___________
(установа банку) | (установа банку)
_____________________|____________________________________________
для доставки ________| (вид цінностей)
_____________________|в місто ____________________________________
(установа банку) |грн. _______________________________________
_____________________| (сума літерами та цифрами)
_____________________|Власноручний підпис __________ засвідчується
(вид цінностей) |
|Керівник __________________________ (підпис)
Доручення діє |
до "___"_____ 199_ р.|Найменування підрозділу інкасації
|або установи банку ________________ (підпис)
Підписи: |
|Головний бухгалтер ________________ (підпис)
Доручення отримав |
Старший бригади |
інкасаторів |У прийнятті цінностей розписуються всі інка-
|сатори, перелічені на звороті.
(підпис)|
|М.П. "___"______________ 199_ р.
"___"________ 199_ р.|

------------------------ зворотна сторона ------------------------

Список членів
бригади інкасаторів, призначених
для перевезення цінностей 
Список членів
бригади інкасаторів
 
1. __________________________________________
(прізвище, ініціали)
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________
5. _____________________________ 
1. ___________________________________
(прізвище, ініціали)
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________
5. ________________________ 
______________________________________
(керівник підрозділу інкасації)
 
__________________________________
(керівник підрозділу інкасації) 
М.П.
(підпис) 

(підпис) 
"___"_________________ 199_ р.  "___"_____________ 199_ р. 

( Додаток N 63 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 347 від 30.12.96, N 430 від 12.12.97 )

Додаток N 64
(до п.66, п.219)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Типовий договір
про колектнвну (бригадну) матеріальну відповідальність

"___"___________________ 199_ р.  N _____________ 

місто _______________________________________________

З метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
(найменування установи банку)

в особі ________________________________________________________________________________________________________________(керівник установи банку або його заступник, прізвище, ім'я,

_________________________________________________________________________________, який іменується надалі "адміністрація",

виступаючита по батькові)

від імені установн банку, з одного боку, і бригади ____________________________________________________________________________(найменування

_____________________________________________________________________________________________________________ в особі: установи банку)

бригадира _____________________________________________________________________________________________________________(прізвище, ім'я та по батькові)

членів бригади _________________________________________________________________________________________________________(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________, яка

іменується надалі "бригада", з другого боку, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Бригада бере на себе колективну матеріальну відповідальність за всі передані їй для перерахування, приймання, видачі, обробки, зберігання і перевезення цінностей і зобов'язується вживати заходи для запобігання шкоди.

2. Члени бригади мають право:

- заявити про виведення окремих членів бригади з неї (у тому числі і бригадира), які, на їх думку, не можуть забезпечити збереження цінностей *);

________________________________

* Примітка. Питання щодо обгрунтованості виведення вирішується керівником установи банку разом з профкомом. У разі обгрунтованості заявленого виведення адміністрація вживає заходи щодо виведення працівника із складу бригади і у встановленому порядку вирішуе питання його подальшого працевлаштування.

- брати участь в обговоренні всіх питань роботи бригади, пов'язаних з виконанням договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність.

3. Члени бригади зобов'язуються:

- обережно поводитися з переданими їм цінностями і вживати заходи для запобігання шкоди;

- своєчасно повідомляти адміністрацію установи банку про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження довірених їм цінностей;

- суворо додержуватися встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання;

- не розголошувати ніде, ніколи і ні за яких обставнн відомі

їм операції щодо зберігання цінностей, їх приймання, видачі, обробки, відправки, перевезення, охорони, сигналізації, а також пов'язані з ними службові доручення.

4. Адміністрація зобов'язується:

- створювати умови, необхідні для роботи і забезпечення повного збереження довірених бригаді матеріальних цінностей;

- знайомити працівників з діючим законодавством щодо матеріальної відповідальності працівників за заподіяну підприємству, установі, організації шкоду, а також з інструкціями і правилами зберігання, приймання, видачі, обробки, перерахування і перевезення цінностей.

Адміністрація проводить ревізії цінностей і перевірки виконання правил роботи з ними.

5. У разі незабезпечення з вини членів бригади збереження довірених їм матеріальних цінностей, визначення розміру заподіяної установі банку шкоди і її відшкодування проводиться відповідно до діючого законодавства.

6. Члени бригади не несуть відповідальності, якщо буде доведено, що шкода заподіяна не з їх вини, чи буде встановлений безпосередній винуватець заподіяної шкоди з числа членів бригади, на якого і покладається матеріальна відповідальність за шкоду.

7. Дія цього договору поширюється на весь час роботи з цінностями в цій бригаді.

Складеннй у 2 примірниках: Перший прпмірник - адміністрації; Другий примірник - бригадиру.

Адреса сторін договору:

Адміністрації ___________________________________________________________________________________________________________

Бригадира _____________________________________________________________________________________________________________

Членів бригади __________________________________________________________________________________________________________

Адміністрація

Бригадир

Члени бригади:

М.П. 
(підпис

(підпис

(підпис

 
розшифровка
підпису)
розшифровка
підпису)
розшифровка
підпису)
 

( Додаток N 64 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30.12.96 )

Додаток N 65
(до пп.219, 220, 233, 236)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

__________________________ ____________________________
(Наймеиування установи (Найменування установи
банку-відправника) банку-одержувача) 

"___"_______________ 199_ р.

Опис N
цінностей, що пересилаються

Надсилаємо через старшого інкасатора ____________________________________________________________________________________

(прізввще, ініціали)

придатні
з резервних фондів (операційної каси) --------------------- грошові білети і
зношені 

монету, з оборотної (операційної) каси - дефектну, пошкоджену монету (непотрібне закреслііти).

Одержання і зарахування зазначених цінностей на відповідні рахунки балансу просимо підтвердити.

   ------------------------------------------------------------------
Номінали грошових | Сума | Кількість | Номери | Номери
білетів і монети | | мішків | мішків | пломбірів
--------------------+------+-------------+----------+-------------
--------------------+------+-------------+----------+-------------
--------------------+------+-------------+----------+-------------
--------------------+------+-------------+----------+-------------
--------------------+------+-------------+----------+-------------
--------------------+------+-------------+----------+-------------
--------------------+------+-------------+----------+-------------

Усього на суму, грн. _____________________________________________________________________________________________________(сума літерами)

------------------------ зворотна сторона ------------------------

Дефектна, пошкоджена монета,
що вилучена з обігу

   ------------------------------------------------------------------
Номінал монети | Кількість місць | Сума
----------------------+------------------------+------------------
----------------------+------------------------+------------------
----------------------+------------------------+------------------
----------------------+------------------------+------------------
----------------------+------------------------+------------------
Усього -----------------------------------------------------------

Керівник установи банку __________________________________________________________________________________________________ (підпис)
Головний бухгалтер ______________________________________________________________________________________________________ (підпис)
Завідуючий касою _______________________________________________________________________________________________________ (підпис)

М.П.

Розписка

"___"____________ 199_ р. вказані в опису цінності, що відправлені

через старшого інкасатора __________________________________________________________________________ на суму грн. ____________(прізвище, ініціали) (сума

_______________________________________________________________________________________________________________ прийняті.
цифрами і літерами)

Приймання цінностей проведено з перевіркою _______________________________________________________________________________(вказати поаркушно,

________________________________________________________________________________________________________________________
поштучно, за кружками, за надписами на ярликах, за пачками і

_________________________________________________________________________________________________________________________.
корінцями)

Керівник установи банку _____________________________________________________________________________________________________ (підпис)
Головний бухгалтер _________________________________________________________________________________________________________ (підпис)
Завідуючий касою __________________________________________________________________________________________________________ (підпис)

Цінності здали:
Інкасатори 

(підписи) 
М.П.   

( Додаток N 65 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 65 від 12.12.97 )

Додаток N 66
(до пп.220, 233, 236)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

__________________________ ____________________________
(Наймеиування установи (Найменування установи
банку-відправника) банку-одержувача) 

"___"_______________ 199_ р.  місто ______________________ 

Опис N
бланків суворої звітності

Надсилаємо через старшого інкасатора _____________________________________________________________________________________(прізвище, ініціали)

бланки суворої звітності.

Одержання і зарахування зазначених бланків на відповідні рахунки просимо підтвердити.

   ------------------------------------------------------------------
Вид |Кількість аркушів| Серія | З N | До N | Кількість книжок
бланка| в книжці | | | |
------+-----------------+-------+-----+------+--------------------
| | | | |

Разом: _____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ книжок(кількість літерами)

Керівник установи банку ____________________________________________________________________________________________________ (підпис)
Головний бухгалтер _________________________________________________________________________________________________________ (підпис)
Завідуючий касою _________________________________________________________________________________________________________ (підпис)

М.П.

------------------------ зворотна сторона ------------------------

Розписка

"___"______________ 199_ р.

Найменування установи банку _________________________________________________________________________________________

Вказані в опису бланки суворої звітності, що відправлені через старшого

інкасатора _______________________________________________________________ в кількості ________________________________

(прізвище, ініціали)

_______________________________________________________________________________________________________________ прийняті.(цифрами і літерами)

Приймання бланків проведено з перевіркою ________________________________________________________________________________(вказати:

______________________________________________________________________________________________________________________
поаркушно, поштучно, за надписами на ярликах)

Керівник установи банку _______________________________________________________________________________________ (підпис)

Головний бухгалтер ___________________________________________________________________________________________ (підпис)

Завідуючий касою _____________________________________________________________________________________________ (підпис)

Цінності здали:
Інкасатори 

(підписи) 
М.П.   

Додаток N 67
(до пп.222, 281, 296)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Акт
здачі-приймання посилок з цінностями
інкасаторами установ банку
"___"________________ 199_ р. N ___
м.____________________

                          ----------------
_________________________________________________ | |
(найменування установи банку) ----------------

Складено: 1. ___________________________________________________________________________________________________________(посада, прізвище, ініціали)

2. Головним бухгалтером ________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

3. Завідуючий касою ____________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

У присутності інкасаторів: 1. ______________________________________________________________________________________________(прізвище, ім'я та по батькові)

2. _____________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

3. _____________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Цей акт акт складено в тому, що відповідальні за збереження цінностей

службові особи _________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________(найменування установи банку)

здали, а інкасатори при ___________________________________________________________________________________________________(найменування установи банку)

прийняли в непошкодженій упаковці, належно опломбовані (опечатані)

_______________________________________________ посилок ___________________________________ (мішків _____________________)

(цифрами та літерами)

з скупленими цінностями
у тому числі -----------------------------------------------------
з прийнятими на інкасо цінностями 

у кількості ______________________________________________ в оцінці грн. _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________(сума цифрами та літерами)

Складено в 3 примірниках:

перший примірник - одержувачу;

другий примірник - інкасаторам;

третій примірник - відправнику.

Начальник ОПЕРУ

Завідуючий сховищем

Завідуючий касою

Інкасатори:
 
(підпис

(підпис

(підпис

(підписи
 
розшифровка
підпису)
розшифровка
підпису)
розшифровка
підпису)
розшифровка
підпису) 

( Додаток N 67 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12.12.97 )

Додаток N 68
(до п.223)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

__________________________ ____________________________
(Наймеиування установи (Найменування установи
банку-відправника) банку-одержувача) 

N ___________   місто ______________________ 

"___"________________ 19__ р.

Опис
валютних та інших цінностей

Надсилаємо через старшого інкасатора валютні цінності. Одержання і зарахування іноземної валюти на відповідні рахунки балансу просимо підтвердити.

   ------------------------------------------------------------------
Найменування|Номінал|Номери чеків|Кількість | Сума за | Номер
валютних | |(блокнотів) |аркушів |номіналом| пломбіра
цінностой | | |(блокнотів)| |
(код валюти)| | | | |
------------+-------+------------+-----------+---------+-----------
------------+-------+------------+-----------+---------+-----------
------------+-------+------------+-----------+---------+-----------
-------------------------------------------------------------------
Керівник
Головний бухгалтер М.П.
Завідуючий касою

------------------------ зворотна сторона ------------------------

Розписка

"___"__________________ 19__ р. Зазначені в опису валютні цінності

відправлені через старшого інкасатора _________________________________________________________________________________ банку

______________________________________________________________________________________________________________ прийняті(прізвище, ініціали)

згідно з описом.

Приймання цінностей проведено з перевіркою ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________(вказати: поаркушно, поштучно, за кружками, за надписами на
ярликах, за пачками і корінцями)

Керівник
Головний бухгалтер
Завідуючий касою
Цінності здали
Інкасатори: 
(підпис)
(підпис)
(підпис)

(підписи) 

М.П.


 

Додаток N 69
(до пп.268, 269, 270, 271,
272, 273, 274, 284, 293)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

___________________________________________________________________________________________________
(організація)
_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Квитанція N ___

на скуплені цінності "___"___________ 199_ р.

Куплено у гр. _________________________________________________________________________________________________________(прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса ________________________________________________________________________________________________________________

Паспорт серія __________ N ____________ виданий _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ "___"________________ 199_ р.

   ------------------------------------------------------------------
Назва та |Шифр |Кіль- |Загаль-|Загальна|Вага,|Ціна за | Сума до
опис цін-|або |кість,|на кі- |вага, |г |прейску-| виплати,
ностей |проба|шт. |лькість|г |або |рантом | крб.
| | |частин,| |карат| |
| | |шт. | | | |
---------+-----+------+-------+--------+-----+--------+-----------
---------+-----+------+-------+--------+-----+--------+-----------
---------+-----+------+-------+--------+-----+--------+-----------
---------+-----+------+-------+--------+-----+--------+-----------
---------+-----+------+-------+--------+-----+--------+-----------
------------------------------------------------------------------

Оцінку цінностей здійснював ______________________________________________________________________________________________
(підпис)

Цінності, вказані в квитанції, прийняв______________________________________________________________________________________

(підпис)

З оцінкою згоден ________________ і гроші в сумі _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________(літерами)

Одержав______________________________________________________________________________________ ___________________
(підпис)
Сплатив _________________________________________________________________________________________________________
(підпис)

Додаток N 70
(до пп.272, 273, 276)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

_______________________________________________________
(організація)
________________________________________________________

_________________________________________________________

Відомість N ___
скупки цінностей "___"________________ 199_ р.

   ------------------------------------------------------------------
N| Прізвище, ім'я та по батькові експерта
п|----------------------------------------------------------------
п|номер|сума|N|номер|сума|N|номер|сума|N|номер|сума|N|номер| сума
|кви- | |п|кви- | |п|кви- | |п|кви- | |п|кви- |
|тан- | |п|тан- | |п|тан- | |п|тан- | |п|тан- |
|ції | | |ції | | |ції | | |ції | | |ції |
-+-----+----+-+-----+----+-+-----+----+-+-----+----+-+-----+------
-+-----+----+-+-----+----+-+-----+----+-+-----+----+-+-----+------
-+-----+----+-+-----+----+-+-----+----+-+-----+----+-+-----+------
-+-----+----+-+-----+----+-+-----+----+-+-----+----+-+-----+------
-+-----+----+-+-----+----+-+-----+----+-+-----+----+-+-----+------
-+-----+----+-+-----+----+-+-----+----+-+-----+----+-+-----+------
-+-----+----+-+-----+----+-+-----+----+-+-----+----+-+-----+------
------------------------------------------------------------------

Квитанції додаються _______________________
(кількість)
Усього на день крб. ________________________

__________________________________________ 
Експерт __________________
(підпис)
Касир ____________________
(підпис)
Перевірив бухгалтер _____________ 

Додаток N 71
(до пп.273, 274, 275, 276, 284, 293)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

__________________________________________________________________________________________
(організація)

Реєстр N _______
"___"____________________ 199_ р.

   ------------------------------------------------------------------
Дата| Номер | Назва |Шифр або|Кількість| Вага | Ціна | Сума
|квитанції|цінностей| проба | | | |
----+---------+---------+--------+---------+------+------+--------
----+---------+---------+--------+---------+------+------+--------
----+---------+---------+--------+---------+------+------+--------
----+---------+---------+--------+---------+------+------+--------
---------------------------------+---------+------+------+--------
Усього: ---------------------------------
В тому числі за пробами і цінами

   ------------------------------------------------------------------
Найменування цінностей | Проба | Вага | Ціна | Сума
--------------------------+---------+---------+--------+----------
--------------------------+---------+---------+--------+----------
--------------------------+---------+---------+--------+----------
--------------------------+---------+---------+--------+----------
------------------------------------+---------+--------+----------
Усього: ------------------------------
На вказані в реєстрі цінності Завідуючий касою _____________
вписано рахунок N ___________ (підпис)
від "___"____________ 199_ р. Експерт _____________
(підпис)

Додаток N 72
(до пп.273, 283, 284)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

______________________________________________________________________
(організація)
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Зведена відомість

скупка цінностей за "___"______________ 19__ р.

   ------------------------------------------------------------------
Проба | Кількість | Вага, г | Ціна | Сума оцінки | Примітки
-------+-----------+---------+--------+---------------+-----------
-------+-----------+---------+--------+---------------+-----------
-------+-----------+---------+--------+---------------+-----------
-------+-----------+---------+--------+---------------+-----------
-------+-----------+---------+--------+---------------+-----------
-------+-----------+---------+--------+---------------+-----------
Усього -----------------------------------------------------------

Усього на суму __________________________________________________________________________________________________________(літерами)

Завідуючий касою ________________________________________________________________________

(підпис)

Касир ____________________________(підпис)

Додаток N 73
(до п.281)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

_______________________________________________________________________

(організація)
_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Звіт

про рух скуплених цінностей з _____ по ________ 199_ р.

Матеріально відповідальна особа _______________________________________________________

(підпис)

   ------------------------------------------------------------------
Від кого |Но-|Усь| В тому числі за | За балансом |При-
надійшло |мер|ого| групами | |міт-
|ря-|су-|-------------------+----------------|ки
|дка|ма |Юве-|Доро-|Зо-|Срі-|Прий-|Бланки |
| | |лір-|гоці-|ло-|бні |няті |суворої |
| | |ні |нні |ті |ви- |цін- |звітності |
| | |ви- |каме-|ви-|ро- |ності|----------|
| | |ро- |ні, |ро-|би |для |Кви-|Акти |
| | |би |перли|би | |оцін-|тан-|на |
| | | | | | |ки |ції |прий-|
| | | | | | | | |няті |
| | | | | | | | |цін- |
| | | | | | | | |ності|
| | | | | | | | |для |
| | | | | | | | |оцін-|
| | | | | | | | |ки |
----------------+---+---+----+-----+---+----+-----+----+-----+----
1 | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
----------------+---+---+----+-----+---+----+-----+----+-----+----
Залишок на _____| | | | | | | | | |
199_ р. | 1 | | | | | | | | |
----------------+---+---+----+-----+---+----+-----+----+-----+----
Приход | | | | | | | | | |
1. Куплено цін- | | | | | | | | | |
ностей від на- | | | | | | | | | |
селення згідно | | | | | | | | | |
із зведеною ві- | | | | | | | | | |
домістю N ______| | | | | | | | | |
(форма N З) | 2 | | | | | | х | х | х |
2. Цінності, | | | | | | | | | |
прийняті для | | | | | | | | | |
оцінки | З | х | х | х | х | х | | | |
З. Сплачено за | | | | | | | | | |
цінності, які | | | | | | | | | |
прийнято для | | | | | | | | | |
оцінки за квита-| | | | | | | | | |
нцією N ________| | | | | | | | | |
(акт N ___) | 4 | | | | | | х | х | х |
4. Сплачено Дер-| | | | | | | | | |
жавною скарбни- | | | | | | | | | |
цею за цінності,| | | | | | | | | |
які надіслані їй| | | | | | | | | |
для оцінки за | | | | | | | | | |
накладною N ____| | | | | | | | | |
акт N ___ | 5 | х | х | х | х | х | | х | х |
5. Отримано бла-| | | | | | | | | |
нків суворої | | | | | | | | | |
звітності | 6 | х | х | х | х | х | х | | |
----------------+---+---+----+-----+---+----+-----+----+-----+----
Разом у приході | 7 | | | | | | | | |
----------------+---+---+----+-----+---+----+-----+----+-----+----
Витрати | | | | | | | | | |
1. Відправлено | | | | | | | | | |
до Державної | | | | | | | | | |
скарбниці | 8 | | | | | | | | |
а) цінності, | | | | | | | | | |
скуплені у насе-| | | | | | | | | |
лення: | 9 | | | | | | | | |
посилка N | | | | | | | | | |
акт вкладення N | | | | | | | х | х | х |
посилка N | | | | | | | х | х | х |
акт вкладення N | | | | | | | х | х | х |
посилка N | | | | | | | х | х | х |
акт вкладення N | | | | | | | х | х | х |
б) цінності, | | | | | | | | | |
прийняті для | | | | | | | | | |
оцінки за | | | | | | | | | |
актом N ________| 10| х | х | х | х | х | | х | х |
реєстр N _______| | | | | | | | | |
посилка N ______| | | | | | | | | |
акт вкладення N | | | | | | | | | |
2. Повернені | | | | | | | | | |
продавцю ціннос-| | | | | | | | | |
ті, які були | | | | | | | | | |
прийняті для | | | | | | | | | |
оцінки за актом | | | | | | | | | |
(ф.N 8) за N ___| | | | | | | | | |
накладної Держа-| | | | | | | | | |
вної скарбниці | 11| х | х | х | х | х | | х | х |
З. Списуються | | | | | | | | | |
прийняті ціннос-| | | | | | | | | |
ті для оцінки за| | | | | | | | | |
актом (ф.N 8) | | | | | | | | | |
N ______________| 12| | | | | | х | х | х |
оплачено за кви-| | | | | | | | | |
танцією (ф.N 1) | | | | | | | | | |
за N ___________| | | | | | | | | |
Витрачено блан- | | | | | | | | | |
ків суворої зві-| | | | | | | | | |
тності | 1З| х | х | х | х | х | х | | |
----------------+---+---+----+-----+---+----+-----+----+-----+----
Разом у витратах| 14| | | | | | | | |
----------------+---+---+----+-----+---+----+-----+----+-----+----
Залишок на _____| | | | | | | | | |
199_ р. | 15| | | | | | | | |
--------------------------------------------------

Додаток:
(кількість)

 
____________
(літерами)
____________
(літерами) 
актів вкладення (ф.N 6)

зіпсованих квитанцій (ф.N 1)
  
____________
(літерами)
____________
(літерами) 
реєстрів (ф.N 4)

зіпсованих актів (ф.N 8)
 

 
____________
(літерами) 
актів здачі-приймання
інкасаторами банку 

Звіт з одержаними документами
отримав:
"___"______________________ 199_ р.
Звіт перевірив:
 

Зав. касою _____________ (підпис)
Експерт ________________ (підпис)
Гол. бухгалтер _________ (підпис)
"___"______________ 199_ р. 

Додаток N 74
(до пп.284, 29З, 306)

             ---------------------------
---------------------------

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

______________________________________________________

(організація)
_______________________________________________________

____________________________________________________________