Документ втратив чиннiсть!

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА
від 13.08.98, N 352
м. Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Центральної виборчої комісії

N 72 від 26.04.20
05 )

Про Регламент Центральної виборчої комісії

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому
N 198 від 27.08.99 )

Відповідно до статті 26 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (733/97-ВР) Центральна виборча комісія ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Регламент Центральної виборчої комісії (додається).

2. Керівникові Секретаріату Центральної виборчої комісії Кавуну М.Г. забезпечити ознайомлення з Регламентом працівників Секретаріату Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії М.РЯБЕЦЬ

Затверджено
постановою Центральної виборчої комісії
від 13 серпня 1998 року N 352

Регламент Центральної виборчої комісії

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1.

Цей Регламент визначає порядок організації і внутрішньої роботи Центральної виборчої комісії (далі - Комісія), яка відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ) є постійно діючим самостійним державним органом, що забезпечує організацію підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, а також всеукраїнських референдумів та здійснює консультативно-методичне забезпечення виборів до місцевих рад, сільських, селищних, міських голів і проведення місцевих референдумів.

Розділ II. Вибори голови комісії, заступника голови комісії, секретаря комісії

Стаття 2.

1. Голова Комісії, заступник Голови Комісії, секретар Комісії обираються таємним голосуванням із числа членів Комісії, які мають вищу юридичну освіту.

2. Засідання Комісії по виборах Голови Комісії, заступника Голови Комісії, секретаря Комісії вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу, встановленого Законом України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ).

3. Вибори заступника Голови Комісії і секретаря Комісії проводяться після обрання Голови Комісії.

4. Засідання Комісії скликає і веде до обрання Голови Комісії старший за віком член Комісії. Якщо до списку кандидатур на посаду Голови Комісії внесено кандидатуру члена Комісії, який є головуючим, то на засіданні головує старший за віком член Комісії, не внесений до списку кандидатур.

5. Комісія відкритим голосуванням затверджує форму бюлетеня для таємного голосування та форму протоколу голосування.

6. До списку на посаду Голови Комісії вноситься будь-яке число кандидатур, які мають право і дали згоду балотуватися на посаду Голови Комісії.

По кандидатах на посаду Голови Комісії при потребі проводиться обговорення.

7. Список кандидатур на посаду Голови Комісії затверджується на засіданні Комісії відкритим голосуванням і оформляється протоколом, який підписує головуючий на засіданні.

8. Для організації і проведення виборів Комісія відкритим голосуванням обирає лічильну комісію у складі трьох осіб із числа членів Комісії, які не балотуються на посаду Голови Комісії. Головуючий на засіданні Комісії не може обиратися до складу лічильної комісії.

Лічильна комісія обирає зі свого складу відкритим голосуванням голову комісії, про що складається протокол.

Лічильна комісія визначає порядок голосування та забезпечує виготовлення бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені на звороті підписують члени лічильної комісії. Бюлетені без підпису вищезазначених осіб є недійсними.

9. До бюлетеня для таємного голосування вносяться в алфавітному порядку прізвище, ім'я та по батькові кандидатів на посаду Голови Комісії.

Кількість бюлетенів для таємного голосування не може перевищувати кількість членів Комісії, які беруть участь у засіданні Комісії.

Про одержання бюлетенів члени Комісії розписуються в окремому списку, який складає лічильна комісія.

Бюлетені, в яких залишено прізвища двох або більше кандидатів, є недійсними.

Бюлетені, в яких викреслено прізвища усіх кандидатів, є дійсними.

10. Лічильна комісія забезпечує таємність голосування.

11. Після проведення таємного голосування лічильна комісія перевіряє дійсність бюлетенів і встановлює результати виборів, про що складає протокол, який підписують голова і члени лічильної комісії. ( Частина одинадцята статті 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

12. Обраним на посаду Голови Комісії вважається кандидат, за якого проголосувало більше половини складу Комісії.

13. У разі, якщо жоден з кандидатів на посаду Голови Комісії не одержав необхідної кількості голосів, за рішенням лічильної комісії проводиться повторне голосування по двох кандидатах, які одержали найбільшу кількість голосів.

14. Якщо два і більше кандидатів на посаду Голови Комісії одержали найбільшу однакову кількість голосів, повторне голосування проводиться по цих кандидатурах.

У разі, якщо один із кандидатів одержав більшу кількість голосів, але не одержав необхідної кількості, а інші два і більше кандидатів одержали однакову кількість голосів, по всіх цих кандидатурах проводиться повторне голосування.

15. Якщо при повторному голосуванні Голову Комісії не обрано, проводяться вибори з повторним висуненням кандидатур.

Стаття 3.

1. Заступник Голови Комісії та секретар Комісії обираються відповідно до статті 6 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ) та статті 2 цього Регламенту.

2. Кандидатури на посаду заступника Голови Комісії і секретаря Комісії пропонує Голова Комісії.

Розділ III. Повноваження голови комісії, заступника голови комісії, секретаря комісії та членів комісії

Стаття 4.

1. Голова Комісії набуває своїх повноважень після затвердження протоколу про результати виборів.

2. Голова Комісії крім повноважень, визначених Законом України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ):

- скликає чергові, а також з власної ініціативи або на вимогу не менш як третини членів складу Комісії позачергові засідання Комісії та головує на них;

- видає розпорядження і дає доручення, обов'язкові для виконання заступником Голови Комісії, секретарем Комісії, членами Комісії, працівниками Секретаріату;

- скликає наради;

- вносить на розгляд Комісії пропозиції щодо структури і штатної чисельності Секретаріату Комісії;

- подає на затвердження Комісії проект кошторису витрат на утримання Комісії;

- призначає на посади та звільняє з посад радників та помічників Голови Комісії, помічників заступника Голови Комісії, секретаря Комісії та членів Комісії за їх пропозицією, керівника Секретаріату та інших посадових осіб і працівників Секретаріату Комісії, вирішує інші питання відповідно до Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) та чинного законодавства України;

( Абзац сьомий частини другої статті 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

( Абзац восьмий частини другої статті 4 виключено на підставі Постанови Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

- виступає за дорученням Комісії з офіційними заявами. Текст офіційної заяви Комісії затверджується на її засіданні з ініціативи Голови Комісії або не менш як третини членів Комісії. Голова Комісії зобов'язаний оприлюднити затверджену офіційну заяву в порядку і в термін, визначені Комісією. Члени Комісії, які залишились у меншості при затвердженні тексту офіційної заяви, не мають права прилюдно заявляти про незгоду з нею у будь-якій формі;

- подає на затвердження Комісії фінансовий звіт про витрату коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення відповідно виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму, який після затвердження Комісією надсилає до Рахункової палати Верховної Ради України у строк, визначений чинним законодавством України;

(Частину другу статті 4 доповнено абазцом згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99)

- здійснює інші повноваження, що випливають з чинного законодавства України.

Стаття 5.

Заступник Голови Комісії:

- здійснює повноваження Голови Комісії у разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень;

- виконує окремі повноваження Голови Комісії за його розпорядженнями та дорученнями;

- веде особистий прийом громадян, учасників виборчого процесу, референдумів; (Абзац четвертий статті 5 в редакції Постанови Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99)

- здійснює інші повноваження, передбачені Законом України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ), виборчим законодавством України, цим Регламентом, постановами Комісії, розпорядженнями та дорученнями Голови Комісії.

Стаття 6.

Секретар Комісії:

- забезпечує підготовку засідань Комісії та внесених на її розгляд матеріалів;

- організовує розробку поточних та перспективних планів роботи Комісії та здійснює контроль за їх виконанням;

- забезпечує доведення відповідних рішень Комісії та розпоряджень її Голови до відома членів Комісії, виборчих комісій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, посадових осіб, суб'єктів та учасників виборчого процесу, а також надсилання відповідної інформації засобам масової інформації;

- організовує підготовку проектів консультативно-методичних документів і матеріалів щодо застосування виборчого законодавства для розгляду Комісією;

- підписує додатки до рішень Комісії та розпоряджень Голови Комісії;

(Абзац шостий статті 6 в редакції Постанови Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

- веде особистий прийом громадян, учасників виборчого процесу, референдумів; (Абзац сьомий статті 6 в редакції Постанови Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99)

- здійснює інші повноваження, передбачені Законом України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ), виборчим законодавством України, цим Регламентом, постановами Комісії, розпорядженнями та дорученнями Голови Комісії.

Стаття 7.

Члени Комісії, крім повноважень, визначених Законом України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ):

- беруть участь у підготовці будь-якого питання, що вноситься на розгляд Комісії;

- можуть бути присутніми на будь-яких нарадах, що проводяться в Комісії;

- залучають через керівника Секретаріату або керівників структурних підрозділів Секретаріату працівників Секретаріату для підготовки питань, що виносяться на розгляд Комісії;

- вносять пропозиції про залучення вчених і фахівців до експертної, аналітичної та іншої роботи, пов'язаної з повноваженнями Комісії;

- вносять до Комісії пропозиції щодо звернень до Конституційного Суду України стосовно офіційного тлумачення Конституції України та законів України з питань виборів і референдумів;

- вносять пропозиції Голові Комісії щодо заохочення чи притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Секретаріату;

- розглядають за дорученням Голови Комісії і заступника Голови Комісії звернення суб'єктів та учасників виборчого процесу та дають їм відповіді про наслідки розгляду;

- за дорученням Голови Комісії ведуть особистий прийом громадян, учасників виборчого процесу, референдумів; ( Статтю 7 доповнено абзацом згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

- здійснюють інші повноваження за постановами Комісії.

Розділ IV. Секретаріат комісії

Стаття 8.

1. Організаційне, юридичне, інформаційно-аналітичне, фінансове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Комісії у здійсненні нею повноважень, визначених законами України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ), "Про вибори Президента України" ( 474-14 ), "Про вибори народних депутатів України" ( 541/97-ВР ), "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 14/98-ВР ), "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ), покладається на Секретаріат Комісії, Положення про який затверджується Комісією.

2. Структура Секретаріату, зміни та доповнення до неї затверджуються Комісією. Положення про структурні підрозділи Секретаріату затверджуються Головою Комісії.

(Частина друга статті 8 в редакції Постанови Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99)

Стаття 9.

1. Керівник Секретаріату Комісії призначається Головою Комісії за погодженням з Комісією.

2. Рішення про погодження кандидатури керівника Секретаріату Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю присутніх на засіданні членів Комісії.

3. У разі відхилення кандидатури на посаду керівника Секретаріату Голова Комісії пропонує іншу кандидатуру.

4. Повноваження керівника Секретаріату Комісії визначаються Положенням про Секретаріат Комісії.

Розділ V. Проведення засідань комітету

Стаття 10.

1. Засідання Комісії проводяться відповідно до плану її роботи, а в разі необхідності - і позачергово.

2. Членам Комісії повідомляються час і місце проведення засідання Комісії із зазначенням питань порядку денного, представленням проектів постанов і потрібних матеріалів, як правило, не пізніше, ніж за день до проведення засідання Комісії.

3. На засіданні Комісії обов'язково мають бути присутніми керівник Секретаріату, керівник юридичного управління, а також керівники управлінь і відділів Секретаріату, відповідальні за підготовку питань порядку денного засідання.

4. На засідання Комісії можуть запрошуватися працівники Секретаріату, відповідальні за підготовку матеріалів, представники органів державної влади і органів місцевого самоврядування, а також представники засобів масової інформації, які не акредитовані при Центральній виборчій комісії. ( Частина четверта статті 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

5. Про засідання Комісії оповіщаються також відповідні особи, які згідно з частинами другою та третьою статті 4 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ) мають право бути присутніми на її засіданнях.

Засідання Комісії проводяться, як правило, за місцем її постійного знаходження. В окремих випадках Комісія може проводити виїзні засідання.

Стаття 11.

1. Питання для розгляду на засіданні Комісії готуються членами Комісії із залученням працівників відповідних структурних підрозділів Секретаріату Комісії. ( Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

2. Проекти документів для розгляду на засіданні Комісії та її рішення виконуються державною мовою.

3. Проекти документів до подання на розгляд Комісії візують виконавець, літредактор, керівники відповідного структурного підрозділу та юридичного управління, члени Комісії, відповідальні за підготовку питання для розгляду на засіданні Комісії, керівник Секретаріату - з питань організації діяльності Секретаріату Комісії. ( Частина третя статті 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

4. Порядок оформлення постанов, протокольних рішень, розглянутих на засіданні Комісії, визначається Інструкцією з діловодства Центральної виборчої комісії. ( Статтю 11 доповнено частиною четвертою згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

Стаття 12.

1. Перед засіданням Комісії проводиться реєстрація запрошених та прибулих, згідно зі списками, що складаються напередодні засідання, про присутність яких головуючий оголошує перед відкриттям засідання. ( Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

2. Кіно-, відео-, фотознімальна і звукозаписуюча апаратура використовується запрошеними особами під час засідання Комісії лише з дозволу головуючого.

Питання про присутність представників засобів масової інформації, які не акредитовані при Комісії, та проведення ними кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису в залі засідань Комісії погоджується з головуючим на засіданні Комісії.

3. Особи, запрошені на засідання Комісії, беруть участь лише в розгляді питань, до яких вони причетні.

Стаття 13.

Засідання Комісії проводяться відкрито. У разі, якщо розгляд питання на відкритому засіданні може призвести до розголошення державної або іншої таємниці, що охороняється законом, а також у деяких інших випадках питання за постановою Комісії розглядається на закритому засіданні.

Стаття 14.

1. Особи, які мають право бути присутніми на засіданнях Комісії або запрошені до участі в засіданні Комісії, допускаються до зали засідань до початку засідання Комісії та під час перерви.

2. Представники засобів масової інформації, акредитовані при Комісії, проходять до залу засідань Комісії за акредитаційними посвідченнями, інші за списком, поданим Прес-службою Комісії головуючому на засіданні Комісії.

Стаття 15.

1. Головуючий на засіданні Комісії:

- веде засідання Комісії;

- організовує обговорення питань порядку денного;

(Абзац третій частини першої статті 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

- надає слово для виступу членам Комісії і запрошеним особам в порядку черговості надхоження заявок; ( Абзац четвертий частини першої статті 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

- ставить на голосування пропозиції членів Комісії в порядку їх надходження;

- організовує голосування та здійснює підрахунок голосів, оголошує результати голосування; ( Абзац шостий частини першої статті 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

- створює рівні можливості членам Комісії для участі в обговоренні питань;

- забезпечує дотримання цього Регламенту членами Комісії, працівниками Секретаріату, запрошеними і присутніми особами;

- здійснює інші повноваження.

3. Головуючий має право вносити в першочерговому порядку пропозиції щодо подальшого ходу засідання Комісії, ставити виступаючим запитання.

4. Головуючий під час виступів членів Комісії не має права коментувати їх виступи, за винятком, якщо вони відхиляються від теми питання, що розглядається.

5. При прийнятті рішення головуючий голосує останнім.

6. Головуючий на засіданні Комісії вживає заходів щодо забезпечення встановленого порядку розгляду питань, з'ясування їх у повному і всебічному обсязі, фіксації перебігу засідання.

На засіданні Комісії ніхто не має права на виступ без дозволу головуючого.

Стаття 16.

1. Розгляд питання на засіданні Комісії містить:

- доповідь, запитання доповідачу, відповіді на них;

- співдоповіді (при потребі), запитання співдоповідачу, відповіді на них;

- виступи членів Комісії з питання, що розглядається;

- оголошення головуючим на засіданні Комісії про припинення обговорення питання;

- заключне слово доповідача і співдоповідача (за їх бажанням);

- внесення пропозицій, їх обговорення та прийняття рішення.

Обговорення рішення не обов'язкове, якщо жоден із членів Комісії не має заперечень чи доповнень щодо його прийняття.

2. Для доповіді надається до 10 хвилин, співдоповіді та виступів - до 5 хвилин, довідок - до 3 хвилин, якщо інше не встановлюється Комісією.

Головуючий на засіданні Комісії на прохання виступаючого може за згодою більшості присутніх на засіданні членів Комісії продовжити йому час для виступу.

3. Учасники засідання Комісії та присутні в залі засідань не мають права використовувати свої виступи для політичних заяв, декларацій тощо.

За порушення цієї вимоги головуючий має право позбавляти слова таких осіб.

Стаття 17.

1. Комісія ухвалює з розглянутих питань постанови та протокольні рішення (далі - рішення) в порядку, зазначеному Законом України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ) та цим Регламентом.

2. Кожний член Комісії, який бере участь у розгляді питання, має право подати до проекту рішення, прийнятого за основу, пропозиції та зауваження.

3. Пропозиції, зауваження до проекту рішення вносяться в усній чи письмовій формі, голосування по кожному із них проводиться окремо.

Член Комісії може на будь-якій стадії обговорення проекту рішення зняти свою пропозицію чи зауваження. (Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99)

Стаття 18.

1. Рішення повинно містити:

- найменування Комісії;

- найменування рішення;

- дату та місце його прийняття, порядковий номер;

- мотивувальну частину, яка містить посилання на обставини та підстави, що обумовили внесення питання на розгляд Комісії, висновок Комісії, а також законодавчі акти, рішення судових органів, якими керувалася Комісія;

- резолютивну частину.

2. На голосування в цілому ставляться проекти рішень, прийняті за основу, з урахуванням пропозицій та зауважень, що одержали потрібну кількість голосів на їх пітримку. ( Частина друга статті 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

3. Комісія може прийняти рішення за основу і направити на доопрацювання з внесенням його на повторний розгляд.

4. Рішення Комісії подається секретарем Комісії на підпис головуючому на засіданні, як правило, не пізніше наступного (робочого) дня.

Стаття 19.

Роз'яснення та інші консультативно-методичні документи з питань застосування виборчого законодавства затверджуються рішеннями Комісії.

Стаття 20.

1. На засіданні Комісії ведуться протокол та стенограма.

2. У протоколі засідання Комісії зазначаються порядок денний, прізвища, ім'я та по батькові головуючого, заступника Голови, секретаря Комісії, членів Комісії та інших присутніх осіб, а також прізвища осіб, які брали участь в обговоренні, наслідки розгляду питань. ( Частина друга статті 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

3. До протоколу додаються прийняті Комісією рішення, окремі думки членів Комісії, викладені в письмовій формі, та стенограма засідання.

Протокол підписується головуючим на засіданні Комісії та Секретарем Комісії.

Стаття 21.

Копії рішень Комісії засвідчуються гербовою печаткою Комісії.

Розділ VI. Порядок розгляду звернень, заяв і скарг щодо рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій

Стаття 22.

Одержані Комісією звернення, заяви і скарги на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій (далі - звернення) в день реєстрації передаються до юридичного управління Секретаріату, де вивчаються, і з письмовими пропозиціями подаються Голові Комісії, який дає відповідні доручення членам Комісії.

Стаття 23.

1. За зверненням, що приймається на розгляд Комісії, визначається член Комісії - відповідальний за підготовку його на засідання Комісії.

2. Строки підготовки матеріалів за зверненням для розгляду на засіданні Комісії встановлює Голова Комісії.

Стаття 24.

1. Член Комісії вивчає порушені у зверненні питання та готує із залученням працівників Секретаріату матеріали на розгляд Комісії. ( Частина перша статті 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

2. За підсумками перевірки звернення складається довідка-висновок, до якої залучаються всі потрібні документи і матеріали, письмові пояснення, фото-, відео- та аудіоматеріали, перелік осіб, які повинні бути викликані на засідання Комісії, а також проект постанови Комісії, що подаються Голові Комісії, який приймає рішення про доцільність внесення питання на розгляд Комісії. ( Частина друга статті 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

Розділ VII. Планування роботи комісії

Стаття 25.

1. План роботи Комісії визначає заходи, що передбачається реалізувати в ході організації та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму, а також щодо консультативно-методичного забезпечення виборів до місцевих рад, сільських, селищних та міських голів і проведення місцевих референдумів.

2. Робота Комісії планується з урахуванням передбачуваних виборчим законодавством календарних строків призначення виборів, референдумів, їх підготовки і проведення. ( Частина друга статті 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

3. Пропозиції до проекту плану роботи Комісії подаються членами Комісії секретарю Комісії, керівниками структурних підрозділів Секретаріату Комісії керівникові Секретаріату Комісії в установлені Головою Комісії строки.

Після опрацювання пропозицій відповідно Секретарем Комісії і Керівником Секретаріату проект плану вноситься Секретарем Комісії на розгляд Комісії в установленому порядку.

4. План роботи після затвердження на засіданні Комісії управління документального забезпечення Секретаріату передає членам Комісії, керівникам структурних підрозділів Секретаріату та надсилає відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування, виборчим комісіям. ( Частина четверта статті 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

5. Керівники структурних підрозділів Секретаріату на виконання затвердженого Комісією плану роботи складають проекти планів роботи відповідних управлінь, відділів Секретаріату і подають їх на затвердження керівникові Секретаріату.

6. Відповідальність за виконання заходу, що здійснюється кількома структурними підрозділами Секретаріату, покладається на першого виконавця, зазначеного в плані роботи. Йому надається право скликання співвиконавців, вжиття інших організаційних заходів щодо забезпечення реалізації запланованого заходу.

7. Контроль за реалізацією передбачених планами заходів у структурних підрозділах Секретаріату здійснюється їх керівниками та керівником Секретаріату Комісії, а в Комісії - секретарем Комісії.

8. При розгляді проекту плану роботи Комісії на наступний період секретар Комісії інформує Комісію на її засіданні про виконання плану роботи за попередній період.

9. Заходи, не передбачені планами роботи, визначаються і оформляються протоколом доручень Голови Комісії.

10. Хід виконання планових і позапланових заходів регулярно аналізують керівники структурних підрозділів Секретаріату, керівник Секретаріату, секретар Комісії і доповідають Голові Комісії.

Зняття з контролю виконання заходів здійснюється Комісією або особою, яка дала доручення.

Розділ VIII. Організація розгляду документів

Стаття 26.

Реєстрація, розгляд та подальше проходження в Комісії документів здійснюються відповідно до Інструкції з діловодства Комісії.

Стаття 27.

1. Голові Комісії подаються на розгляд документи, що надходять від Верховної Ради України, народних депутатів України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого арбітражного суду України, Генеральної прокуратури України, а також звернення дипломатичних установ і представництв, міжнародних організацій, виборчих органів іноземних держав, скарги на дії чи бездіяльність членів Комісії, кореспонденція з фінансових питань. ( Частина перша статті 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

2. Заступником Голови Комісії розглядаються документи, що надходять від центральних органів виконавчої влади (крім Кабінету Міністрів України), органів місцевого самоврядування, звернення суб'єктів та учасників виборчого процесу і за дорученням Голови Комісії документи, зазначені в частині першій цієї статті, а також кореспонденція, що за цим Регламентом подається Голові Комісії в разі відсутності Голови Комісії або неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин.

3. Секретар Комісії розглядає документи з питань організаційного забезпечення діяльності Комісії та інші документи за дорученням Голови Комісії.

4. Члени Комісії розглядають документи, передані їм за дорученням Голови Комісії та заступника Голови Комісії, як правило, згідно з розподілом їх обов'язків. (Частина четверта статті 27 в редакції Постанови Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99)

5. Документи розглядаються, як правило, у день їх надходження. На них проставляються резолюції, якими визначаються виконавці, порядок та терміни виконання.

Стаття 28.

Закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативні правові акти органів державної влади, а також акти судових органів після реєстрації і ознайомлення з ними членів Комісії, відповідних працівників Секретаріату Комісії передаються до юридичного управління Секретаріату Комісії для кодифікаційної реєстрації, обліку і зберігання.

Розділ IX. Інші питання внутрішньої діяльності комісії

Стаття 29.

1. Комісія та її Секретаріат працюють, як правило, у режимі п'ятиденного робочого тижня (понеділок - п'ятниця) з урахуванням специфіки роботи. Режим роботи встановлюється Правилами внутрішнього трудового розпорядку, що затверджуються Комісією за погодженням з профспілковим комітетом Комісії. ( Абзац перший частини першої статті 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

За обставин, обумовлених невідкладним здійсненням Комісією повноважень, режим робочого тижня може змінюватися за розпорядженням Голови Комісії з додержанням положень Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ).

2. Облік робочого часу працівників Секретаріату Комісії здійснюється відділом кадрів Секретаріату Комісії за формою щомісячного табеля, встановленою розпорядженням Голови Комісії.

Табелі ведуться в структурних підрозділах Секретаріату відповідальними за облік робочого часу особами за підписом керівників структурних підрозділів; не пізніше 25 числа звітного місяця вони передаються через відділ кадрів до відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату для нарахування зарплати.

Стаття 30.

Вхід до приміщення Комісії здійснюється за перепустками відповідно до Інструкції щодо забезпечення охорони і захисту адміністративного будинку та службових приміщень Центральної виборчої комісії, затвердженої Комісією.

Стаття 31.

1. Робочі кімнати управлінь документального забезпечення, комп'ютерних інформаційних систем та оргтехніки, юридичного, відділів Першого, бухгалтерського обліку та звітності, кадрів, де зберігаються документи основної діяльності Комісії, грошові та значні матеріальні цінності, у позаробочий час здаються під охорону. Робота в цих кімнатах у надурочні часи може здійснюватися з дозволу керівників відповідних відділів, управлінь або керівника Секретаріату Комісії. ( Частина перша статті 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

2. Облік здачі під охорону зазначених робочих кімнат здійснюється в журналі, що знаходиться в черговій частині Управління Державної охорони України.

Стаття 32.

1. Відомості з бази даних, що знаходиться в управлінні комп'ютерних інформаційних систем та оргтехніки Секретаріату, надаються членам Комісії, а також з дозволу Голови Комісії, заступника Голови Комісії, секретаря Комісії працівникам Секретаріату Комісії. ( Частина перша статті 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

2. Видача аналітичних довідок проводиться управлінням комп'ютерних інформаційних систем та оргтехніки Секретаріату лише з дозволу Голови Комісії, заступника Голови Комісії, секретаря Комісії. ( Частина друга статті 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

3. Сервер з базою даних "Вибори" знаходиться під охоронною сигналізацією, постійним наглядом працівників управління комп'ютерних інформаційних систем та оргтехніки Секретаріату, які несуть персональну відповідальність за збереження бази даних і несанкціонований доступ до інформації. ( Частина третя статті 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

4. При потребі Перший відділ здійснює контроль захищеності інформації під час її формування, пересилання, приймання, відображення в засобах візуалізації автоматизованих систем.

Стаття 33.

Майно, що знаходиться в робочих кімнатах, приписується до відповідної кімнати (складається опис).

Стаття 34.

1. Відрядження членів Комісії та працівників її Секретаріату здійснюються за розпорядженнями Голови Комісії.

2. Працівники Секретаріату, які відряджаються, складають план-завдання, або примірний перелік питань, що передбачається вивчити на місці, і погоджують їх з особою, яка підписує розпорядження про відрядження.

4. Посвідчення на відрядження оформляється відділом кадрів на підставі відповідного розпорядження.

5. Осіб, які відряджаються, господарське управління забезпечує проїзними документами.

6. Фінансовий звіт про відрядження передається у триденний термін до відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Комісії.

7. Працівники Секретаріату складають довідки про виконання плану-завдання і подають їх на розгляд керівникові Секретаріату Комісії не пізніш як на третій робочий день після повернення з відрядження.

8. Документи, пов'язані з відрядженням Голови Комісії, заступника Голови Комісії, секретаря Комісії та членів Комісії, а також працівників Секретаріату Комісії за кордон, оформляються відділом міжнародних зв'язків Секретаріату Комісії, окрім посвідчень про відрядження.

Особи, які від'їжджали за кордон, у триденний термін після прибуття з відрядження подають дипломатичні та службові паспорти України до відділу міжнародних зв'язків Секретаріату для повернення Міністерству закордонних справ України, а також інформацію про перебування за кордоном. ( Абзац другий частини восьомої статті 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

Особи, які від'їжджали у закордонне відрядження на навчання чи стажування, передають копію інформації про відрядження до відділу кадрів для узагальнення і надання інформації Головному управлінню державної служби при Кабінеті Міністрів України. ( Абзац третій частини восьомої статті 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

Стаття 35.

1. Комісія має гербову печатку та печатки без зображення Державного Герба України Секретаріату Комісії, Першого відділу, управління документального забезпечення та відділу кадрів Секретаріату. ( Частина перша статті 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

2. Печатки виготовляються за зразками і описами, що затверджуються Комісією.

3. Гербова печатка призначається для засвідчення рішень Комісії та їх копій, а також документів, що підписуються Головою Комісії, заступником Голови Комісії. Вона зберігається у начальника управління документального забезпечення, який несе персональну відповідальність за її використання за призначенням.

(Частина третя статті 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

4. Печатки без зображення Державного Герба України використовуються на документах, віднесених до відання Секретаріату Комісії та зазначених у частині першій цієї статті відповідних відділів, управління Секретаріату, і зберігаються у керівників цих підрозділів.

( Частина четверта статті 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99 )

Стаття 36.

Форми бланків Комісії та її Секретаріату, порядок їх використання визначаються Інструкцією з діловодства Комісії.

Розділ X. Заключні положення

Стаття 37.

1. Регламент Комісії, зміни та доповнення до нього за пропозицією Голови Комісії затверджуються на засіданні Комісії більшістю її складу.

2. Пропозиції про зміни та доповнення до Регламенту Комісії вносяться членами Комісії Голові Комісії і розглядаються на засіданні Комісії в першочерговому порядку.

(Частина друга статті 37 в редакції Постанови Центрвиборчкому N 198 від 27.08.99)

3. Регламент Комісії набуває чинності з дня його прийняття.