Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Загальнодержавну програму формування
національної екологічної мережі України
на 2000 - 2015 роки

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки (додається).

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

3. Кабінету Міністрів України:

визначити відповідальних виконавців заходів із формування національної екологічної мережі;

передбачати під час розроблення проектів Державного бюджету України і Державної програми економічного і соціального розвитку України виділення відповідних коштів на реалізацію заходів із формування національної екологічної мережі на черговий рік.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 21 вересня 2000 року
N 1989-III

Затверджено
Законом України
від 21 вересня 2000 року
N 1989-III

Загальнодержавна програма
формування національної екологічної
мережі україни на 2000 - 2015 роки

Розділ I. Загальні положення

Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки (далі - Програма) розроблена в контексті вимог щодо подальшого опрацювання, вдосконалення та розвитку екологічного законодавства України, а також відповідно до рекомендацій Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (1995 р.) щодо питання формування Всеєвропейської екологічної мережі як єдиної просторової системи територій країн Європи з природним або частково зміненим станом ландшафту.

Важливе значення має вдосконалення нормативно-правової бази у сфері збереження, розширення, відтворення та охорони єдиної системи територій з природним станом ландшафту та інших природних комплексів і унікальних територій, створення на їх основі природних об'єктів, які підлягають особливій охороні, що сприяє зменшенню, запобіганню та ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності людей на навколишнє природне середовище, збереженню природних ресурсів, генетичного фонду живої природи.

Формування екологічної мережі передбачає зміни в структурі земельного фонду країни шляхом віднесення (на підставі обгрунтування екологічної безпеки та економічної доцільності) частини земель господарського використання до категорій, що підлягають особливій охороні з відтворенням притаманного їм різноманіття природних ландшафтів.

Багатство природних ландшафтів є надбанням Українського народу, його природною спадщиною і має служити нинішньому та майбутнім поколінням, як це проголошено в Конституції України ( 254к/96-ВР ).

1. Терміни і визначення

У цій Програмі вживаються такі терміни і визначення:

біологічне (біотичне) різноманіття - сукупність усіх видів рослин, тварин і мікроорганізмів, їх угруповань та екосистем у межах території України, її територіальних та внутрішніх морських вод, виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу. Біологічне різноманіття складається з видового, популяційного, ценотичного, генетичного різноманіття. Людина є невід'ємним елементом біологічного різноманіття і поза ним існувати не може;

буферна зона - місцевість з природним або частково зміненим станом ландшафту, що оточує найбільш цінні ділянки екологічної мережі та захищає їх від дії зовнішніх негативних факторів природного походження або спричинених діяльністю людини;

екологічна мережа - єдина територіальна система, яка включає ділянки природних ландшафтів, що підлягають особливій охороні, і території та об'єкти природно-заповідного фонду, курортні і лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні території та об'єкти інших типів, що визначаються законодавством України, і є частиною структурних територіальних елементів (далі - елементи) екологічної мережі - природних регіонів, природних коридорів, буферних зон;

кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду - система обліку та оцінки кількісного та якісного стану територій та окремих об'єктів природно-заповідного фонду та їх територіальних сукупностей, призначена для забезпечення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб достовірними даними про правовий статус, належність, режим, географічне положення, кількісні та якісні характеристики цих територій та об'єктів, їх природоохоронну, наукову, виховну, рекреаційну та іншу цінність з метою охорони, збереження та ефективного управління функціонуванням і розвитком природно-заповідного фонду;

консервація земель - виведення з господарського обороту (сільськогосподарського або промислового) земель на певний термін для здійснення заходів щодо відновлення родючості та екологічно задовільного стану грунтів, а також для встановлення або повернення (відновлення) втраченої екологічної рівноваги у конкретному регіоні;

моніторинг стану екологічної мережі - система спостережень за змінами компонентів довкілля в межах екологічної мережі з метою своєчасного виявлення негативних тенденцій у їх стані, оцінки можливих наслідків таких змін, прогнозування, запобігання негативним процесам, ліквідації їх наслідків;

популяція - сукупність особин одного виду з загальними умовами, необхідними для підтримання його чисельності на певному рівні впродовж тривалого періоду;

природний регіон - природно-територіальне утворення значної площі, суцільність якого визначається характерними для нього фітоландшафтними, фізико-географічними, адміністративними та іншими ознаками, що характеризуються типовими та унікальними природними комплексами, різноманітним рослинним і тваринним світом, і яке виконує регіональну екостабілізуючу роль;

природний коридор - природна або приведена до природного стану ділянка землі чи водної поверхні, яка на різних рівнях просторової організації екологічної мережі забезпечує для природного середовища умови безперервності, системної єдності та функції біокомунікації;

природний ландшафт - цілісний природно-територіальний комплекс з генетично однорідними, однотиповими природними умовами місцевостей, які сформувалися в результаті взаємодії компонентів геологічного середовища, рельєфу, гідрологічного режиму, грунтів і біоценозів;

прибережні морські природні ландшафти - природні ландшафти, до складу яких входять наземні (суходільні) і морські (водні) природні комплекси та об'єкти;

середовище існування рослин і тварин - сукупність умов середовища (абіотичних та біотичних), в яких існує особина, популяція або вид і без яких вони не в змозі існувати;

ценоз (біоценоз) - історично утворена сукупність видів рослин і тварин, що населяють ділянку з більш-менш однотипними умовами існування (біотоп).

2. Сучасний стан територій та об'єктів,
що підлягають особливій охороні

Території та об'єкти, що підлягають особливій охороні (території та об'єкти природно-заповідного фонду, курортні та лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні та інші природні території та об'єкти), становлять порівняно незначну частину території України. Наявна площа та територіальна структура земель України, що підлягають особливій охороні, дають певні підстави для їх віднесення до територіальної системи з певними ознаками екологічної мережі. Сучасний стан природних ландшафтів України лише частково відповідає критеріям віднесення їх до Всеєвропейської екологічної мережі.

Національна екологічна мережа включає частину земель країни, на яких збереглися майже незмінені чи частково змінені природні ландшафти.

Площа земельних угідь - складових-національної екологічної мережі України - наведена в додатку 1.

Крім того, до складу екологічної мережі входять окремі прибережні ділянки акваторії Азовського і Чорного морів.

Природні ландшафти спостерігаються майже на 40 відсотках території України. У найменш зміненому вигляді вони збереглися на землях, зайнятих лісами, чагарниками, болотами, на відкритих землях, площа яких становить близько 19,7 відсотка території країни. Враховуючи, що лише 44 відсотки лісів виконують захисні та природоохоронні функції, можна вважати, що стан, близький до притаманного природного, мають ландшафти на площі майже 12,7 відсотка території країни.

Найбільш захищеними є природні комплекси в межах територій природно-заповідного фонду. Станом на 1 вересня 2000 року природно-заповідний фонд України включає біосферні та природні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва загальною площею близько 2,4 млн. гектарів, або 4 відсотків території країни. З цих земель надано в користування установам природно-заповідного фонду майже 0,5 млн. гектарів.

На сьогодні флора України нараховує понад 25 тисяч видів рослин, фауна майже 45 тисяч видів тварин. Негативні антропогенні чинники впливу на довкілля призвели до зникнення великої кількості біологічних видів та до загрози існуванню для багатьох з існуючих. Це призвело до того, що до Червоної книги України занесено 541 вид рослин та 382 види тварин, до Зеленої книги України - 127 рідкісних і зникаючих типових рослинних угруповань. Поступово зменшується чисельність майже всіх видів хижих птахів, а також водолюбних птахів, куроподібних, журавлиноподібних, ссавців, риб, комах.

Негативні зміни у морській флорі і фауні зумовлені вселенням небезпечних немісцевих їх видів. Серед рослин рідкісними стають зозулинцеві, тонконогові, айстрові, лілійні, амарилісові, півникові. До кінця цього століття до Червоної книги України можуть бути занесені ще 20 видів ссавців та ряд інших видів тварин і рослин. Понад 20 відсотків популяцій дикорослих лікарських, технічних видів рослин внаслідок безконтрольного використання перебувають на межі виснаження.

Спостерігається тенденція до швидкого поширення вірусних інфекцій у біоценозах України, ураженість вірусами ряду об'єктів рослинного та тваринного світу.

Відповідно до Програми перспективного розвитку заповідної справи в Україні ( 177/94-ВР ), затвердженої Постановою Верховної Ради України від 22 вересня 1994 року, площа природно-заповідного фонду динамічно зростала. Проте його частка в загальній площі території України, різноманіття видів природних ландшафтів і рослинних угруповань, територіальна структура природоохоронних територій не повною мірою відповідають міжнародним стандартам, стратегії планування території країни, крім того, внаслідок розвитку в Україні переважно сировинно-видобувних - найбільш екологічно небезпечних галузей промисловості - та надмірної розораності грунтів значно погіршилися умови забезпечення територіальної єдності ділянок з природними ландшафтами, що ускладнює, а інколи й унеможливлює просторові процеси біологічного обміну на ценотичному та генетичному рівнях, притаманні живій природі.

Сприятливі передумови для збільшення площі земель з природними ландшафтами, що склалися у процесі реформування економічних відносин у землекористуванні, забезпечуються:

вилученням земель сільськогосподарського призначення (насамперед деградованих орних земель) внаслідок економічної збитковості їх використання за призначенням;

вилученням із промислового використання (у видобувній, будівельній та інших галузях виробництва) земельних ділянок, які втратили природний стан і становлять підвищену небезпеку для збереження навколишнього середовища;

наданням переваги відновленню природних ландшафтів як найбільш доцільному виду використання земель, що вибувають із сільськогосподарського використання;

встановленням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг навколо водних об'єктів;

збільшенням території лісів, лісосмуг навколо сільськогосподарських угідь, промислових та житлових зон;

необхідністю виконання Україною міжнародних зобов'язань у галузі охорони довкілля.

3. Мета і завдання Програми

Основною метою Програми є збільшення площі земель країни з природними ландшафтами до рівня, достатнього для збереження їх різноманіття, близького до притаманного їм природного стану, та формування їх територіально єдиної системи, побудованої відповідно до забезпечення можливості природних шляхів міграції та поширення видів рослин і тварин, яка б забезпечувала збереження природних екосистем, видів рослинного і тваринного світу та їх популяцій. При цьому національна екологічна мережа має відповідати вимогам щодо її функціонування у Всеєвропейській екологічній мережі та виконувати провідні функції щодо збереження біологічного різноманіття. Крім того, Програма має сприяти збалансованому та невиснажливому використанню біологічних ресурсів у господарській діяльності.

Основними завданнями Програми є:

1) у сфері формування національної екологічної мережі:

визначення просторової структури екологічної мережі з метою систематизації та визначення шляхів об'єднання природних середовищ існування популяцій видів дикої флори та фауни у територіально цілісний комплекс;

визначення площі окремих елементів екологічної мережі для забезпечення сприятливих умов існування, вільного розселення та міграції видів рослин і тварин;

обгрунтування та опрацювання організаційних, економічних, науково-практичних та інших заходів щодо забезпечення процесу формування та захисту екологічної мережі;

визначення ділянок для формування складових елементів національної екологічної мережі - природних регіонів, природних коридорів загальнодержавного значення, їх місця у структурі земельних угідь;

оптимізація площі, структури, стану елементів екологічної мережі, підвищення статусу їх охорони;

резервування та подальше надання статусу заповідних територіям, багатим на біорізноманіття, особливо старовіковим природним угрупованням, прирусловим, гірським і байрачним лісам, цілинним землям, типовим та унікальним екосистемам і ландшафтам, середовищам існування рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин і рослин, геологічним утворенням, еталонним типам грунтів тощо;

узгодження питань, пов'язаних із транскордонним поєднанням елементів екологічних мереж суміжних країн з елементами національної екологічної мережі України з метою розбудови Всеєвропейської екологічної мережі;

інформування населення про роль екологічної мережі в дотриманні екологічної рівноваги в регіонах, участь місцевих органів виконавчої влади та населення у збереженні ландшафтного різноманіття;

2) у питаннях охорони та відтворення земельних ресурсів:

оптимізація площ сільськогосподарських угідь та зменшення ступеня їх розораності;

удосконалення структури земель сільськогосподарського призначення та їх збагачення природними компонентами;

впровадження грунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною організацією території;

обмеження руйнівного інтенсивного використання екологічно уразливих земель;

здійснення консервації сільськогосподарських угідь з дуже змитими та дуже дефльованими грунтами на схилах крутизною понад 5 - 7 градусів;

3) у питаннях охорони та відтворення водних ресурсів:

екологічне оздоровлення природних територій та акваторій, особливо витоків річок, поліпшення стану заплавних екосистем у межах басейнів річок Дніпра, Дністра, Південного і Західного Бугу, Сіверського Дінця, Дунаю, в тому числі шляхом створення захисних смуг уздовж берегів водних об'єктів, особливо крутосхилих ділянок, впровадження заходів щодо збереження водно-болотних угідь, посилення їх водозахисної та водорегулювальної здатності, ренатуралізації та поліпшення охорони природних комплексів водоохоронних зон водних об'єктів;

розроблення та реалізація заходів щодо збереження прибережних ландшафтів Азовського і Чорного морів, створення мережі морських об'єктів природно-заповідного фонду;

4) у питаннях охорони, використання та відтворення ресурсів рослинного і тваринного світу:

створення в агроландшафтах ділянок лісової та лучної рослинності;

відтворення (ренатуралізація), де це доцільно і можливо, степових, лучних, водно-болотних та інших, природних ландшафтів;

формування нових ділянок для забезпечення середовищ існування певних видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, та природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, Європейського червоного списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі, а також інших видів рослин і тварин, включених до переліків міжнародних конвенцій та угод, обов'язкових до виконання Україною;

оптимізація ведення сільського, лісового, мисливського та рибного господарств з урахуванням умов існування видів місцевої флори і фауни;

поліпшення стану охорони, збереження та відтворення зелених насаджень і лісів, які входять до складу зелених зон міст та інших населених пунктів;

5) у питаннях збереження біологічного різноманіття:

збереження, зміцнення та відновлення ключових екосистем та середовищ існування видів рослин і тварин;

стале управління позитивним потенціалом біологічного різноманіття шляхом оптимального використання соціальних і економічних можливостей на національному та регіональному рівнях;

урахування цілей у сфері збереження та збалансованого і невиснажливого використання біологічного різноманіття в усіх галузях, що використовують це різноманіття або впливають на нього;

здійснення цільових заходів, що відповідають потребам збереження різних типів екосистем (гірських, степових, лучних, прибережно-морських, морських, річкових, заплавних, озерних, болотних, лісових) та базуються на правових і фінансових можливостях природокористувачів та органів державної влади.

4. Концептуальні положення формування
національної екологічної мережі

Правовою основою формування національної екологічної мережі є закони України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ), "Про тваринний світ" (3041-12), "Про рослинний світ" ( 591-14 ), Земельний кодекс України (561-12), Лісовий кодекс України ( 3852-12 ) та Водний кодекс України (213/95-ВР). Природні ділянки міжнародного значення створюються відповідно до міжнародних договорів України, зокрема Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів (1971 р.), Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини ( 995_089 ) (1972 р.), Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ їх існування в Європі (1979 р.), Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (1979 р.), Конвенції про захист Чорного моря від забруднення (1992 р.), Конвенції про охорону біологічного різноманіття (1994 р.), Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (1995 р.), Конвенції про охорону та відтворення транскордонних водотоків та міжнародних озер (1999 р.).

Природні регіони, природні коридори та буферні зони у своїй безперервній єдності утворюють мережу, яка об'єднує ділянки природних ландшафтів у територіально цілісну систему. З огляду на функції, площу, видовий склад рослинного і тваринного світу в національній екологічній мережі виділяються елементи міжнародного, загальнодержавного та місцевого значення.

Природні регіони формуються на територіях, що мають у своєму складі об'єкти природно-заповідного фонду, відсоток яких значно перевищує аналогічний у цілому по країні, а також інші території, що відповідають умовам, визначеним національним природоохоронним законодавством або міжнародними нормативно-правовими актами (конвенціями, угодами, договорами тощо), і забезпечують збереження ландшафтного та біологічного різноманіття, особливо ті, що включають середовища існування рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин і тварин.

Природні коридори формуються ділянками природних ландшафтів витягнутої конфігурації, різної ширини, протяжності, форми і з'єднують між собою природні регіони. Вони мають забезпечувати відповідні умови збереження видів дикої фауни та флори.

Буферні зони створюються для захисту природних регіонів і коридорів від негативної дії зовнішніх чинників, забезпечення дотримання в їх межах більш сприятливих умов для розвитку і самовідновлення та оптимізації форм господарювання з метою збереження існуючих і відтворення втрачених природних цінностей.

Складовими структурних елементів екологічної мережі є:

1) території та об'єкти природно-заповідного фонду як основні природні елементи екологічної мережі, а саме - природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники (ландшафтні, лісові, ботанічні, загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні, іхтіологічні, гідрологічні, загальногеологічні, палеонтологічні та карстово-спелеологічні), пам'ятки природи, а також їх охоронні зони; штучно створені об'єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва);

2) водні об'єкти (ділянки моря, озера, водосховища, річки), водно-болотні угіддя, водоохоронні зони, прибережні захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги водних шляхів і зони санітарної охорони, що утворюють відповідні басейнові системи;

3) ліси першої групи;

4) ліси другої групи;

5) курортні та лікувально-оздоровчі території з їх природними ресурсами;

6) рекреаційні території для організації масового відпочинку населення і туризму;

7) інші природні території (ділянки степової рослинності, луки, пасовища, кам'яні розсипи, піски, солончаки тощо);

8) земельні ділянки, на яких зростають природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України;

9) земельні ділянки, які є місцями перебування чи зростання видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України;

10) частково землі сільськогосподарського призначення екстенсивного використання - пасовища, луки, сіножаті тощо;

11) радіоактивно забруднені землі, що не використовуються та підлягають окремій охороні, - як природні регіони з окремим статусом.

Розділ II. Формування національної
екологічної мережі

5. Збільшення площі національної екологічної мережі

Для збільшення площі національної екологічної мережі Програмою передбачається здійснення таких заходів:

1) створення об'єктів природно-заповідного фонду на територіях, що відповідають умовам забезпечення охорони природних комплексів (додаток 2);

2) збільшення площі земель, наданих у користування установам природно-заповідного фонду, з 0,5 до 2 млн. гектарів;

3) збереження природних ландшафтів на ділянках, що мають історико-культурну цінність;

4) включення до програм екологічного оздоровлення басейнів річок Сіверського Дінця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю, Західного Бугу заходів щодо створення та впорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об'єктів, запровадження особливого режиму використання земель на ділянках витоку річок;

5) формування транскордонних природоохоронних територій міжнародного значення;

6) створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг, залуження земель (додаток 3);

7) консервація деградованих і забруднених земель з наступним їх частковим залісненням (додаток 4);

8) збереження природних ландшафтів на землях промисловості, транспорту, зв'язку, оборони;

9) екологічно доцільне збільшення площі лісів.

У результаті здійснення зазначених заходів площу земель національної екологічної мережі прогнозується довести до розмірів згідно з додатком 5.

6. Відтворення природного стану елементів
екологічної мережі

На територіях - складових національної екологічної мережі має бути забезпечено проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних ландшафтів, природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх існування, створення належних умов для розмноження у природних умовах та для розселення.

З метою забезпечення виконання природоохоронних функцій національної екологічної мережі Програмою передбачається здійснення таких заходів:

1) захист середовища існування тварин під час міграції і зимівлі та створення системи їх охорони;

2) розширення мережі водних об'єктів для міграції риб;

3) створення умов для відтворення різноманіття видів рослин, тварин і фітоценозів у природних зонах;

4) забезпечення охорони водно-болотних угідь міжнародного та загальнодержавного значення;

5) здійснення заходів щодо запобігання негативному впливу на природні комплекси елементів національної екологічної мережі;

6) впровадження системи здійснення природоохоронних заходів для збереження природних комплексів елементів національної екологічної мережі;

7) забезпечення збереження популяцій видів рослин і тварин; здійснення спеціальних заходів для забезпечення міграції тварин і рослин в місцях перетину природних та транспортних коридорів.

7. Формування єдиної територіальної структури
національної екологічної мережі

Національна екологічна мережа включає елементи загальнодержавного і місцевого значення, які визначаються за науковими, правовими, технічними, організаційними та фінансово-економічними критеріями.

До елементів національної екологічної мережі загальнодержавного значення належать:

природні регіони, де зосереджено існуючі та такі, що створюватимуться, природно-заповідні території. Насамперед це регіони Карпат, Кримських гір, Донецького кряжу, Приазовської височини, Подільської височини, Полісся, витоків малих річок, окремих гирлових ділянок великих річок, прибережно-морської смуги, континентального шельфу тощо;

основні комунікаційні елементи національної екологічної мережі, а саме широтні природні коридори, що забезпечують природні зв'язки зонального характеру, Поліський (лісовий), Галицько-Слобожанський (лісостеповий), Південноукраїнський (степовий), а також меридіональні природні коридори, просторово обмежені долинами великих річок - Дніпра, Дунаю, Дністра, Західного Бугу, Південного Бугу, Сіверського Дінця, які об'єднують водні та заплавні ландшафти - шляхи міграції численних видів рослин і тварин.

Окремий природний коридор, що має міжнародне значення, формує ланцюг прибережно-морських природних ландшафтів Азовського і Чорного морів, який оточує територію України з півдня.

Перелік основних елементів національної екологічної мережі загальнодержавного значення наведено в додатку 6.

Елементи національної екологічної мережі місцевого значення визначаються відповідними регіональними програмами та регіональними схемами формування екологічної мережі.

8. Організація спільних транскордонних
елементів національної
екологічної мережі та Всеєвропейської
екологічної мережі

Програмою передбачається забезпечити поєднання національної екологічної мережі з екологічними мережами суміжних країн, що входять до Всеєвропейської екологічної мережі, шляхом створення спільних транскордонних елементів екологічної мережі у межах природних регіонів та природних коридорів, узгодження проектів землеустрою на прикордонних ділянках.

Створення спільних транскордонних елементів національної екологічної мережі здійснюватиметься у співробітництві з такими країнами:

Республіка Польща - Західнополіський біосферний заповідник, біосферний заповідник Східні Карпати, Розточанський біосферний заповідник;

Республіка Білорусь - Західнополіський біосферний заповідник, Рівненський природний заповідник, національний природний парк Прип'ять Стохід;

Російська Федерація - Сновський природний заповідник, Луганський природний заповідник, Деснянсько-Старогутський національний природний парк, національний природний парк Меотида, національний природний парк Донецький кряж;

Румунія - Дунайський біосферний заповідник, Вижницький національний природний парк;

Республіка Молдова - Нижньодністровський національний природний парк;

Словацька Республіка - біосферний заповідник Східні Карпати.

Перелік заходів із формування національної екологічної мережі України та обсягів необхідних коштів на їх здійснення наведено в додатках 7 і 8.

Розділ III. Механізм забезпечення
реалізації програми

9. Нормативно-правове забезпечення

Для забезпечення реалізації Програми передбачається прийняття законодавчих актів, спрямованих на запровадження правових норм формування національної екологічної мережі. З цією метою необхідно прийняти закони України про національну екологічну мережу України, про збереження земель, про економічне стимулювання суб'єктів землеволодіння і землекористування до здійснення заходів щодо розвитку та підтримки екологічної мережі, про прибережну смугу морів, внести відповідні зміни до Земельного кодексу України, Лісового кодексу України, Водного кодексу України, законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

Передбачається розроблення і затвердження інших нормативно-правових актів, спрямованих на вдосконалення економічного механізму, пов'язаного з охороною та відтворенням природних ландшафтів та збереженням біологічного різноманіття.

З метою посилення відповідальності за порушення вимог законодавства з питань охорони, використання та відтворення ландшафтного різноманіття передбачається внести зміни до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

10. Фінансове забезпечення

Фінансування виконання комплексу заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, фондів охорони навколишнього природного середовища у складі бюджетів усіх рівнів, а також із залученням інших джерел, у тому числі грантів Глобального екологічного фонду та інших міжнародних екологічних організацій. Фінансування Програми може здійснюватися підприємствами всіх форм власності, іншими юридичними особами.

Основним джерелом покриття витрат на формування елементів національної екологічної мережі загальнодержавного значення будуть кошти, передбачені у загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на виконання заходів по забезпеченню охорони навколишнього природного середовища. Формування структурних елементів національної екологічної мережі місцевого значення здійснюватиметься за рахунок коштів відповідних розділів місцевих бюджетів і місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.

Техніко-економічне обгрунтування вартості заходів з формування елементів національної екологічної мережі загальнодержавного значення з орієнтовною оцінкою їх результатів має щорічно подаватися до проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на наступний рік спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до відання якого віднесені питання екології та природних ресурсів України, як державним замовником Програми.

11. Наукове забезпечення

З метою наукового забезпечення виконання заходів з формування національної екологічної мережі Програмою передбачається проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на розроблення рекомендацій і методів щодо збереження та відтворення ландшафтного різноманіття, в тому числі проведення оцінки сучасного стану природних ландшафтів, обгрунтування найбільш ефективних заходів, що забезпечать збалансоване і невиснажливе використання їх природних ресурсів, інвентаризацію природних комплексів та їх компонентів, організацію ведення кадастрів природних ресурсів та моніторингу довкілля у межах національної екологічної мережі, створення відповідних банків даних і геоінформаційних систем.

12. Організаційне забезпечення

Організаційне забезпечення реалізації Програми здійснюватиме спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до відання якого віднесені питання екології та природних ресурсів України, разом із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади. На нього також покладається контроль за реалізацією Програми.

Орган, що забезпечує організацію виконання Програми, щорічно має представляти Кабінету Міністрів України звіти та необхідну інформацію про хід виконання завдань Програми.

Кабінет Міністрів України на підставі наданої інформації здійснює коригування програмних завдань, їх змісту та обсягів фінансування.

Для координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади - виконавців Програми утворюється дорадчий орган - координаційна рада, до складу якої включаються посадові особи цих органів, а також представники громадських організацій, провідні вчені. На координаційну раду покладаються також функції щодо:

організації розроблення генеральної та регіональних схем формування національної екологічної мережі;

підготовки пропозицій щодо включення національної екологічної мережі як спеціальної функціональної території загальнодержавного значення до Генеральної схеми планування території України;

підготовки у разі потреби пропозицій про внесення змін до Програми;

організації підготовки раз на 5 років національної доповіді про стан формування національної екологічної мережі.

13. Інформування про стан національної екологічної
мережі та участь громадськості в її формуванні

З метою підвищення рівня екологічної освіти, виховання, культури населення, активізації його участі у виконанні заходів з формування національної екологічної мережі Програмою передбачається:

сприяння у створенні нових і залученні існуючих громадських еколого-експертних центрів до діяльності, спрямованої на усвідомлення суспільством значення проблеми збереження ландшафтного різноманіття, середовищ існування видів рослин і тварин;

розроблення та впровадження пропозицій щодо участі населення у виконанні заходів з формування національної екологічної мережі, у тому числі юнацтва та молодого покоління, з урахуванням досвіду позашкільної екологічної освіти з питань формування екологічної культури та забезпечення широкої інформованості з проблем охорони довкілля.

Розділ IV. Етапи реалізації програми

Реалізація Програми розрахована на період до 2015 року, який поділяється на два етапи - 2000-2005 та 2006-2015 роки.

На першому етапі передбачається забезпечити збільшення площі окремих елементів національної екологічної мережі, застосування економічних важелів сприяння їх формуванню на землях усіх форм власності, створення відповідної нормативно-правової бази, здійснення комплексу необхідних наукових досліджень та організаційних заходів.

На другому етапі планується довести площу національної екологічної мережі до рівня, необхідного для забезпечення екологічної безпеки країни, введення в дію сталої системи природоохоронних заходів збереження ландшафтного і біологічного різноманіття.

Розділ V. Соціальні, економічні та екологічні
результати реалізації програми

Реалізація Програми забезпечить збереження і відтворення ландшафтного різноманіття, а також сприятиме:

дотриманню екологічної рівноваги на території України;

створенню природних умов для життя і розвитку людини у екологічно збалансованому природному середовищі, максимально наближеному до природних ландшафтів;

запобіганню безповоротній втраті частини гено-, демо-, ценота екофонду країни;

забезпеченню збалансованого та невиснажливого природокористування на значній частині території України;

розвитку ресурсної бази для заняття туризмом, відпочинку та оздоровлення населення;

зростанню природно-ресурсного потенціалу на суміжних з національною екологічною мережею землях сільськогосподарського призначення;

удосконаленню природоохоронної нормативно-правової бази та її гармонізації з міжнародною;

розбудові Всеєвропейської екологічної мережі;

забезпеченню відновлення біогеохімічних кругообігів у навколишньому природному середовищі, зменшенню загрози деградації та втрати родючості земель;

ренатуралізації земельних угідь, що вилучаються із сільськогосподарського використання;

посиленню узгодженості діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських екологічних організацій у розв'язанні проблем екологічної безпеки України.

Додаток 1
до Програми

Земельні угіддя - складові
національної екологічної мережі

Назва угіддя  Площа угіддя 
тис.
гектарів 
у відсотків до
загальної площі
країни 
Сіножаті  2307,3  3,82 
Пасовища  5465,6  9,06 
Ліси та інші лісовкриті площі,
всього 

10380,2 

17,2 
у тому числі:     
Ліси  9424,6  15,62 
Лісосмуги  645,5  1,07 
Чагарники  310,1  0,51 
Відкриті заболочені землі  940,4  1,56 
Радіоактивно забруднені землі,
що не використовуються у
господарстві 
136

 
0,21

 
Відкриті землі без рослинного
покриву або з незначним
рослинним покривом 
1180,8

 
1,96

 
Води, всього  2415 
у тому числі:     
Природні водотоки  244  0,4 
Штучні водотоки  162,2  0,27 
Озера  540,8  0,9 
Штучні водосховища  1133,7  1,88 
Лимани  334,3  0,55 
Усього:  22825,3  37,81 

Додаток 2
до Програми

Охоронні території та об'єкти
природно-заповідного фонду України

     ------------------------------------------------------------------
| Площа земельних угідь
Категорія |--------------------------------------------------
територій | тис. гектарів | у відсотках до
та об'єктів | | загальної площі країни
природно- |------------------------+-------------------------
заповідного | на 1 | на | на | на 1 | на | на
фонду | вересня | 2005 | 2015 | вересня| 2005 | 2015
| 2000 | рік | рік | 2000 | рік | рік
| року | | | року | |
------------------------------------------------------------------

Національні
природні парки 600 1455 2329 1,0 2,4 3,9

Природні
заповідники 160 350 422 0,3 0,6 0,7

Біосферні
заповідники 212 250 301 0,3 0,4 0,5

Інші категорії
природно-
заповідного 1427 2200 3223 2,4 3,6 5,3
фонду

Усього: 2399 4255 6275 4 7 10,4

Додаток 3
до Програми

Захисні лісові насадження, полезахисні лісові смуги,
залужені деградовані та радіоактивно забруднені землі -
прогнозні складові національної екологічної мережі

Регіон  Площа, тис. гектарів 
захисні
лісові
насадження 
полезахисні
лісові
смуги 
залужені
деградовані та
радіоактивно
забруднені землі 
Автономна Республіка
Крим 

9,66 

5,6 

30,5 
Області:       
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернігівська
Чернівецька
м. Київ
м. Севастополь 
18,2
34,95
109,62
36,83
90,55
1,17
33,78
7,89
45,67
39,88
27,49
7,15
72,28
66,62
105,55
68,3
6,54
11,11
40,21
16,48
10,05
44,52
40,03
2,66
0,1
0,61 
9,7
1,53
17,88
10,45
0,7
0,23
16,6
0,68
2,76
4,8
5,4
0,28
20,8
22,77
9,02
1,7
2,26
0,5
12,86
20,42
0,86
5,97
0,42
0,02

0,1 
38,6
53,7
261
51,6
3,2
14,9
248,4
10,9
46,3
44
226,3
29,4
72,8
17,9
168,5
72,7
54,9
63,7
26,8
25,8
60,5
48,2
60,7
31,9
0,1
0,4 
Усього:  947,9  174,31  1763,7 

Додаток 4
до Програми

Деградовані та забруднені землі,
що передбачаються для консервації

Регіон  Площа, тис. гектарів 
деградовані та
забруднені землі 
у тому числі ті, на
яких передбачається
заліснення 
Автономна Республіка
Крим 

31,9 

1,4 
Області:  
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернігівська
Чернівецька
м. Київ
м. Севастополь 
42,6
75
347,4
66,4
79,2
15,1
256
14,8
84,3
69,7
231,2
29,4
87,8
37,2
267,6
124,2
58,2
63,7
57,1
33,25
63,5
80,84
89,7
32,21
0,1
0,8 
4
21,3
86,4
14,8
76
0,2
7,6
3,9
38
25,7
4,9

15
19,3
99,1
51,5
3,3

30,3
7,45
3
32,64
29
0,31

0,4 
Усього:  2339,2  575,5 

Додаток 5
до Програми

Окремі складові національної екологічної мережі

Складова
екологічної
мережі 
Площа, тис.
гектарів 
У тому числі у
відсотках до
загальної площі 
У
відсотках
до площі
екологічної
мережі на
2015 рік 
на 1 вересня
2000 року 
прогнозна
на 2015
рік 
на 1 вересня
2000 року 
прогнозна
на 2015
рік 
Сіножаті та
пасовища 

7772,9 

9536,6 

12,88 

15,8 

37,9 
Ліси та
лісовкриті
площі 


10380,2 


10955,7 


17,2 


18,15 


43,55 
Відкриті
заболочені
землі 


940,4 


940,4 


1,56 


1,56 


3,75 
Радіоактивно
забруднені
землі, що не
використо
вуються в
господарстві 

136 

136 

0,21 

0,21 

0,5 
Відкриті землі
без рослинного
покриву або з
незначним
рослинним
покривом 

1180,8 

1180,8 

1,96 

1,96 

4,7 
Води  2415  2415  9,6 
Усього:  22825,3  25164,5  37,81  41,68  100 

Додаток 6
до Програми

Основні елементи національної екологічної
мережі загальнодержавного значення

Елемент
екологічної
мережі 
Розташування
(за фізико-
географічними
умовами) 
Основні території та
об'єкти - складові
екологічної мережі 
  Природні регіони   
Карпатський


 
Карпатська
гірська країна

 
біосферні заповідники:
Карпатський, Розточанський,
Східні Карпати; природний
заповідник Горгани;
національні природні парки:
Синевир, Карпатський,
Ужанський, Сколівські
Бескиди, Гуцульщина 

 
Передкарпаття
та Опілля 
національний природний парк
Галицький 
Кримський
гірський
 
Кримська
гірська країна
 
природні заповідники:
Кримський, Ялтинський
гірсько-лісовий,
Карадазький, Опукський;
національні природні парки:
Севастопольський,
Чатир-Даг 
Західно
поліський


 
Західне
Полісся


 
біосферний заповідник
Західне Полісся; природні
заповідники: Черемський,
Рівненський,
Південнополіський 
Центральний
Поліський
 
Придніпровське
Полісся
 
біосферний заповідник
Поліський; природні
заповідники Дніпровський,
Деснянський, національні
природні парки: Мезинський,
Коростишівський,
Ічнянський, Голосіївський 
Східний
Поліський

 
Східне Полісся


 
національні природні парки:
Середньосеймський,
Деснянсько-Старогутський,
Тростянецько-Ворсклянський 
Подільський

 
Подільська
височина
 
природний заповідник
Медобори; національні
природні парки: Подільські
Товтри, Кременецькі Гори,
Центрально-Подільський,
Савранський ліс,
Дністровський каньйон 
Середньо
дніпровський 
Середнє При
дніпров'я 
Український лісостеповий
біосферний заповідник;
національні природні парки:
Черкаський Бір, Холодний
Яр, Середньо
Придніпровський,
Трахтемирівський, Переяслав
Хмельницький, Чорноліський;
Канівський природний
заповідник 
Придонецький


 
долина
р. Сіверського
Дінця
 
національні природні парки:
Святі Гори, Сіверсько
Донецький, Слобожанський,
Гомольшанський 
Донецько
Приазовський

 
Донецький кряж,
Приазовська
височина
 
Український степовий
природний заповідник;
національні природні парки:
Приазовський, Меотида 
Таврійський 
Дніпровсько
Молочанське
межиріччя

 
біосферні заповідники:
Чорноморський, Асканія
Нова; національні природні
парки: Нижньодніпровський,
Азово-Сиваський 
Нижньо
дністровський 
пониззя долини
р. Дністер 
Нижньодністровський
національний природний парк 
Нижньо
дунайський 
пониззя долини
р. Дунаю 
Дунайський біосферний
заповідник 
Азовський 
Азовське море 
Казантипський, Опукський
природні заповідники;
національні природні парки:
Азово-Сиваський, Сиваський,
Меотида 
Чорноморський 
північно
східний шельф
Чорного моря

 
національні природні парки:
Велике філофорне поле
Зернова, Мале філофорне
поле, Джарилгач,
Кінбурнська коса 
  Природні коридори   
Поліський
 
зона лісів
 
ліси першої та другої груп,
болота 
Галицько
Слобожанський 
зона лісостепу
 
ліси першої та другої груп,
лісосмуги, луки, пасовища 
Південно
український 
зона степів
 
лісосмуги, пасовища,
сіножаті 
Прибережно
морський

 
прибережна
смуга
Азовського і
Чорного морів 
внутрішні морські води,
морські коси, мілини,
пляжі, острови
 
ДністровськийБузький 
долина
р. Дністра


долини річок
Західного і
Південного
Бугу
 
заплавні луки, чагарники,
схилові землі з незначним
рослинним покривом, ліси,
водні об'єкти
заплавні луки, чагарники,
сіножаті, схилові землі з
незначним рослинним
покривом, ліси, водні
об'єкти 
Дніпровський 
долина
р. Дніпра


 
заплавні луки, чагарники,
сіножаті, схилові землі з
незначним рослинним
покривом, ліси, водні
об'єкти 
Сіверсько
Донецький


 
долина
р. Сіверського
Дінця

 
заплавні луки, чагарники,
сіножаті, схилові землі з
незначним рослинним
покривом, ліси, водні
об'єкти 

Додаток 7
до Програми

Заходи
з формування національної екологічної мережі

Назва об'єкта
природно-заповідного
фонду (площа,
гектарів)
 
Код
бюджет-
ної
класи-
фікації 
Орієн-
товна
вар-
тість
робіт,
тис.
гри-
вень 
У тому числі за
рахунок: 
Термін
виконання
(роки) за
кодами
бюджетної
класифіка-
ції по
кожному
об'єкту 
дер-
жав-
ного
бюд-
жету 
фондів
охорони
навко-
лишнього
сере-
довища 
грантів
міжна-
родних
еколо-
гіних
орга-
нізацій 
1. Розроблення проектів створення, відведення
земель для організації території об'єктів
природно-заповідного фонду

Національні природні парки, які
передбачається створити

 
Приазовський,
20 тис. 
200600
240600 
320
 
220
 
100    2000 - 2002
 
Меотида, 15 тис.
 
200600
240600 
120
 
70
 

50 
  2000 - 2002
 
Сиваський, 195 тис.
 
200600
240600 
400
 
300
 

100 
  2000 - 2002
 
Прип'ять-Стохід,
50 тис. 
200600
240600 
450
 
300
 

150 
  2000 - 2002
 
Свидовецький,
15 тис. 
200600
240600 
120
 
70
 

50 
  2001 - 2003
 
Галицький, 14 тис.
 
200600
240600 
70
 
40
 

30 
  2001 - 2003
 
Переяслав
Хмельницький,
10 тис. 
200600
240600
 
80

 
50

 

30
 
  2001 - 2003

 
Гуцульщина, 50 тис.
 
200600
240600 
400
 
300
 

100 
  2001 - 2003
 
Дністровський
каньйон, 10 тис. 
200600
240600 
80
 
50
 

30 
  2002 - 2004
 
Джарилгач, 10 тис.
 
200600
240600 
80
 
50
 

30 
  2002 - 2004
 
Тростянецько
Ворсклянський,
40 тис. 
200600
240600
 
300

 
200

 

100
 
  2002 - 2004

 
Сіверсько-Донецький,
20 тис. 
200600
240600 
160
 
100
 

60 
  2003 - 2005
 
Гранітно-степове
Побужжя, 5 тис. 
200600
 
40
 
40
 

 
  2003 - 2005
 
Великий Луг, 40 тис.
 
200600
240600 
300
 
200
 

100 
  2003 - 2005
 
Нижньосульський,
17 тис. 
200600
240600 
140
 
100
 

40 
  2004 - 2006
 
Центрально
Подільський, 15 тис 
200600
. 240600 
120
 
80
 

40 
  2004 - 2006
 
Самарський бір,
20 тис. 
200600
240600 
160
 
100
 

60 
  2005 - 2007
 
Передкарпатський,
20 тис. 
200600
240600 
160
 
100
 

60 
  2005 - 2007
 
Диканьківський,
15 тис. 
200600
240600 
120
 
80
 

40 
  2006 - 2008
 
Слобожанський,
10 тис. 
200600
240600 
80
 
50
 

30 
  2006 - 2008
 
Кінбурнська коса,
10 тис. 
200600
240600 
80
 
50
 

30 
  2007 - 2009
 
Трахтемирівський,
10 тис. 
200600
240600 
80
 
50
 

30 
  2008 - 2010
 
Нижньодніпровський,
50 тис. 
200600
240600 
400
 
300
 

100 
  2009 - 2011
 
Кримський, 25 тис.
 
200600
240600 
200
 
130
 

70 
  2010 - 2012
 
Савранський ліс,
10 тис. 
200600
240600 
80
 
50
 

30 
  2011 - 2013
 
Чатир-Даг, 5 тис.  200600  40  40      2012 - 2014 
Саки, 10 тис.
 
200600
240600 
80
 
50
 

30 
  2013 - 2015
 
Велике філофорне
поле Зернова,
100 тис. 
200600

 
100

 
100

 


 
  2013 - 2015

 
Мале філофорне
поле, 30 тис. 
200600
 
60
 
60
 

 
  2013 - 2015
 
Біосферні заповідники, які
передбачається створити 
Західне Полісся,
40 тис. 
200600
240600 
280
 
200
 

80 
  2000 - 2002
 
Східні Карпати,
50 тис. 
200600
240600 
350
 
250
 

100 
  2000 - 2002
 
Кримський,
40 тис. 
200600
240600 
320
 
250
 

70 
  2001 - 2003
 
Розточанський,
25 тис. 
200600
240600 
170
 
120
 

50 
  2012 - 2015
 
Поліський,
50 тис. 
200600
240600 
350
 
250
 

100 
  2004 - 2006
 
Український
лісостеповий,
50 тис. 
200600
240600
 
350

 
250

 

100
 
  2010 - 2012

 
Донецький кряж,
20 тис. 
200600
240600 
140
 
100
 

40 
  2012 - 2015
 
Природні заповідники, межі яких розширюються 
Медобори, 2 тис.  200600  20  20      2000 - 2002 
Поліський,
14 тис. 
200600
240600 
100
 
80
 

20 
  2001 - 2003
 
Дніпровсько
Орільський, 505 
200600
 
10
 
10
 

 
  2002 - 2004
 
Біосферні заповідники, межі яких розширюються 
Карпатський,
10 тис. 
200600
240600 
70
 
50
 

20 
  2002 - 2004
 
Дунайський,
20 тис. 
200600
240600 
140
 
100
 

40 
  2003 - 2005
 
Чорноморський,
50 тис. 
200600
 
50
 
50
 

 
  2005 - 2007
 
Національні природні парки, межі яких розширюються 
Вижницький,
3 тис. 
200600
 
20
 
20
 

 
  2001 - 2003
 
Синевир, 3 тис.  200600  20  20      2001 - 2003 
Подільські
Товтри, 20 тис. 
200600
240600 
100
 
70
 

30 
  2002 - 2004
 
Ужанський,
10 тис. 
200600
 
50
 
50
 

 
  2003 - 2005
 
Святі Гори,
10 тис. 
200600
 
50
 
50
 

 
  2004 - 2006
 
Усього:    7410  5270  2140     

Примітка. У Програму не включено створення нових територій природно-заповідного фонду, що ввійшли в Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води ( 123/97-ВР ), затверджену Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1997 року, в такому складі: біосферний заповідник Старогутський (8 тис. га); природні заповідники Дніпровський (55 тис. га), Деснянський (54 тис. га), Південнополіський (15 тис. га); національні природні парки Голосіївський (3 тис. га), Ічнянський (46,68 тис. га), Мезинський (31,6 тис. га), Черкаський Бір (40 тис. га), Середньосеймський (2 тис. га), Чорноліський (15 тис. га), Холодний Яр (6 тис. га), Дніпровсько-Бузький (50 тис. га), Коростишівський (20 тис. га), Костопільський (30 тис. га), Середньопридніпровський (300 тис. га).

Заходи:  Код
бюджет-
ної
класи-
фікації 
Орієн-
товна
вар-
тість
робіт,
тис.
гри-
вень 
У тому числі за
рахунок: 
Термін
виконання
(роки) за
кодами
бюджетної
класифіка-
ції по
кожному
об'єкту 
дер-
жав-
ного
бюд-
жету 
фондів
охорони
навко-
лишнього
сере-
довища 
грантів
міжна-
родних
еколо-
гіних
орга-
нізацій 

2. Ведення державного кадастру
природно-заповідного фонду України

 
Створення автоматизованої
системи ведення державного
кадастру природно
заповідного фонду України 
240600


 
400


  
200


 
200


 
2000 - 2002


 
Інвентаризація природних
комплексів територій та
об'єктів природно
заповідного фонду України 
240600


 
2000


  
2000


  
2001 - 2015


 
Створення та ведення
єдиної геоінформаційної
системи та бази даних,
підготовка звітних
матеріалів державного
кадастру природно
заповідного фонду України 
200600
240600
 
1500

 
500

 

500
 
500

 
2001 - 2015

 
Видання звітних матеріалів
державного кадастру
природно-заповідного фонду
України 
200600


 
200


 
200


   
2001 - 2015


 
Усього:    4100  700  2700  700   

3. Збереження популяцій видів рослин і тварин
 
Розроблення нормативно
правових документів і
ведення державних
кадастрів тваринного та
рослинного світу 
200600

240600

 
11200 
6000 
5200 
 
2000 - 2015 
Інвентаризація місце
зростань видів рослин,
занесених до Червоної
книги України, та
рослинних угруповань,
занесених до Зеленої книги
України 
200600

240600 
1500

 
500

 


1000 


 
2000 - 2015

 
Оцінка стану популяцій
видів рослин і тварин,
занесених до Червоної
книги України 
240600


 
700


  
700


  
2000 - 2015


 
Створення центрів штучного
розведення рідкісних і
таких, що перебувають під
загрозою зникнення, видів
рослин і тварин 
200600

240600

 
200 
100 
 


100

 
2002 - 2005 
Створення центрів
збереження генетичного
матеріалу рідкісних і
таких, що перебувають під
загрозою зникнення, видів
рослин і тварин 
200600
 
3000
 

 

 
3000
 
2002 - 2015
 
Усього:    16600  6600  6900  3100   


4. Здійснення заходів, що випливають з виконання
зобов'язань України за міжнародними угодами

 
Створення національної та
регіональних баз даних
екологічної мережі 
200700

 
500

 


 


 
500

 
2000 - 2005

 
Розроблення генеральної
схеми формування
національної екологічної
мережі 
200700


 
800


 
400


  
400


 
2000 - 2002


 
Розроблення регіональних
схем формування
екологічної мережі 
200700

 
2500

 


 


 
2500

 
2001 - 2005

 
Складання національного
переліку об'єктів
природної спадщини 
200700

 
300

 
300

 


 


 
2002 - 2004

 
Визначення нових
водно-болотних угідь, що
відповідають вимогам
(критеріям) до
водно-болотних угідь
міжнародного значення 
200700
 
400
 

 

 
400
 
2001 - 2015
 
Розроблення менеджмент
планів для водно-болотних
угідь міжнародного
значення 
200700


 
1000


   
1000


 
2001 - 2015


 
Визначення територій
спеціального інтересу щодо
їх збереження в межах
природно-заповідного фонду
України згідно з
Конвенцією про охорону
дикої флори і фауни та
природних середовищ
існування в Європі (1979
р.) 
200700
 
800
 
400
 

 
400
 
2001 - 2005
 
Визначення за межами
природно-заповідного фонду
України територій
спеціального інтересу щодо
їх збереження згідно з
Конвенцією про охорону
дикої флори і фауни та
природних середовищ
існування в Європі (1979
р.) 
200700
 
400
 
200
 

 
200
 
2001 - 2005
 
Підготовка описів
найцінніших об'єктів
природно-заповідного фонду
для нагородження
європейським дипломом Ради
Європи 
200700
 
100
 
100
 

 

 
2001 - 2005
 
Підготовка описів
відповідних об'єктів
природно-заповідного фонду
для внесення цих об'єктів
до спеціального переліку
біогенетичних природних
територій 
200700

 
100

 
100

 


 


 
2006 - 2015

 
Складання переліків
водно-болотних угідь
загальнодержавного
значення 
200700


 
100


 
100


   
2006 - 2015


 
Складання переліків водно
болотних угідь місцевого
значення 
200700

 
700

 
700

 


 


 
2006 - 2015

 
Розроблення менеджмент
планів для водно-болотних
угідь загальнодержавного
значення 
200700


 
800


 
800


   
2001 - 2015


 
Усього:    8500  3100    5400   


5. Наукові розробки для забезпечення
реалізації Програми

 
Розроблення пропозицій з
удосконалення системи
формування екологічної
мережі природних територій
з неоднаковим ступенем
антропогенного впливу,
методів та критеріїв
виділення природних
територій для збереження
ландшафтного різноманіття
шляхом заповідання та
резервування 
040202


 
500


 
500


   
2000 - 2015


 
Вивчення видового,
ценотичного різноманіття
та здійснення середньо- і
великомасштабного
картографування природних
комплексів та їх
компонентів для проведення
комплексного моніторингу,
створення геоінформаційних
систем 
040202
 
3000
 
3000
 

 

 
2000 - 2015
 
Розроблення системи
критеріїв для оцінки стану
компонентів екосистем
природно-заповідних
територій за їх науковою,
рекреаційною і соціальною
значущістю. Створення
методик економічної оцінки
природно-заповідних
територій 
040202
 
300
 
300
 

 

 
2000 - 2015
 
Розроблення та
впровадження методів і
засобів созотехнічних
основ біорізноманіття
природно-заповідного
фонду. Створення концепції
та стратегії охорони і
управління екосистемами у
національних природних
парках 
040202
 
700
 
700
 

 

 
2000 - 2015
 
Розроблення наукової
моделі організації
моніторингу довкілля на
територіях природно
заповідного фонду та
ведення державного
кадастру природно
заповідного фонду України 
040202


 
2500


 
2500


   
2000 - 2015


 
Усього:    7000  7000       
Разом за Програмою:    43610  22670  11740  9200   

Додаток 8
до Програми

Загальний розподіл коштів, необхідних для реалізації
програми формування національної екологічної мережі
на 2000-2015 роки (за етапами та джерелами фінансування)

(тис. гривень)


п/п 
Загальні заходи  Усього  У тому числі за роками 
2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006-
2015 
1.
 
Розроблення проектів
створення, відведення
земель для організації
території об'єктів
природно-заповідного
фонду 
7410
 
940
 
800
 
760
 
700
 
700
 
700
 
2810
 
2.


 
Ведення державного
кадастру природно
заповідного фонду
України 
4100


 
400


 
250


 
250


 
200


 
200


 
200


 
2600


 
3.
 
Збереження популяцій
видів рослин і тварин 
16600
 
250
 
250
 
250
 
250
 
250
 
250
 
15100
 
4.


 
Здійснення заходів, що
випливають з виконання
зобов'язань України за
міжнародними угодами 
8500


  
500


 
500


 
500


 
500


 
500


 
6000


 
5.

 
Наукові розробки для
забезпечення
реалізації Програми 
7000

 
400

 
440

 
440

 
440

 
440

 
440

 
4400

 
  Разом:  43610  1990  2240  2200  2090  2090  2090  30910 
  у тому числі за рахун  ок:               
  державного бюджету  22670  540  590  600  440  440  440  19620  
фонду охорони
навколишнього
природного
середовища 
11740


 
600


 
800


 
750


 
800


 
800


 
800


 
7190


 


 
грантів міжнародних
екологічних
організацій 
9200

 
850

 
850

 
850

 
850

 
850

 
850

 
4100