Важливi питання  
01.03.2018 №3 

Відстрочення від призову на військову службу

У відповідності до діючого законодавства. від призову на військову службу осіб офіцерського складу в мирний час звільняються громадяни України:

- які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби в мирний час;

- які до дня початку військової служби досягли 43-річного віку;

- які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом двох контрактів;

- батько або мати, рідний брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов’язаних;

- які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

- які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання.

Також, особам офіцерського складу може бути надане відстрочення від призову на військову службу на підставі рішення аттестаційної комісії обласного військового комісаріату винесеного у відповідності зі статтею 17 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" - за сімейними обставинами, станом здоров’я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

Тепер більш детально про зазначене абзацем вище. Офіцерам запасу, що підлягають призову, за їх бажанням може бути надане відстрочення від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами, при наявності:

- непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;

- неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

- одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;

- дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв’язку з її смертю або за рішенням суду;

- двох і більше дітей;

- дитину-інваліда;

- дружину-інваліда;

- вагітну дружину.

В свою чергу відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за власним бажанням може надаватися призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

За ситуації, коли призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них.

Також, відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров’я на строк до одного року може бути надана призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

Далі, відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

- у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;

- у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;

- в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

З метою здобуття освіти, право на відстрочку від призову на строкову військову службу, також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.

Відстрочка для здобуття освіти надається один раз за період навчання, і громадяни призовного віку, відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість втрачають право на відстрочку від призову на строкову військову службу незалежно від їх повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального закладу або поновлення у вищому навчальному закладі.

При переведенні призовника, що навчається у ВНЗ (вищому навчальному закладі) на денній формі, для навчання в іншому вищому навчальному закладі із такою самою формою навчання - право на відстрочку від призову на строкову військову службу НЕ втрачається.

Загалом, відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається наступним громадянам призовного віку:

- педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді (на весь період їх роботи за спеціальністю);

- медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді (на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості);

- священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку (на час виконання обов’язків священнослужителя);

- сільським, селищним, міським головам (на строк виконання ними цих повноважень);

- особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь (на весь період їх роботи за цією спеціальністю);

- резервістам (на весь період служби у військовому резерві);

- поліцейським (на весь період їх служби).

Додатково, відстрочка від призову надається призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом (до прийняття відповідного рішення).

Звертаємо увагу, що офіцери запасу, яким надано відстрочку від призову на військову службу, зобов’язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

Призвані із запасу особи офіцерського складу, які позитивно атестуються, за наявності потреби Збройних Сил України в офіцерах відповідної військово-облікової спеціальності після закінчення строків служби за їх бажанням можуть продовжити військову службу за контрактом.

_______________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

01 березня 2018 року (Види повісток, чим вони відрізняються та для чого потрібні)

27 лютого 2018 року (Закон щодо посилення соціального захисту учасників АТО і Революції Гідності вступив в дію)

14 лютого 2018 року (До уваги учасників бойових дій! Важливі питання щодо страхування транспортного засобу.)

25 жовтня 2017 року (Питання щодо статусу учасника бойових дій приведено у норму)

20 квітня 2017 року (Плата за землю та податок на нерухомість, що сплачені у період АТО, повертатись не будуть.)