Актуальні новини  
03.10.2017 №2 

Організація медичного огляду для працівників із шкідливими умовами праці

У відповідності до Закону України "Про охорону праці", а саме, статті 13 - роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі належні умови праці, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

18.08.2017 р. Кабінет Міністрів України, своєю Постановою N 630 затвердив Зміни до Положення про Державну службу України з питань праці та зобов’язав Держпраці брати участь в організації медичних оглядів працівників зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов’язковому медичному огляді працівників віком до 21 року.

Таким чином, роботодавець повинен провести лабораторні дослідження умов праці на робочих місцях та визначити шкідливі і небезпечні фактори виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників. Такі дослідження проводяться відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу умов праці. Про останнє говориться у пункті 3.1. Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 р. N 246. Отримані результати необхідно скерувати у територіальний орган Держпраці.

Далі, отримавши від підприємства дослідження та заявку з проханням визначити категорію працівників, що працюють у шкідливих умовах праці, Держпраці, за участі представника первинної профспілкової організації (або уповноваженої працівниками особи), визначає категорії працівників цього підприємства, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду, про що складає відповідний Акт (форма зазначена у додатку 1 вищезазначеного Порядку).

Звертаємо увагу роботодавців, що зазначену процедуру роботодавцю необхідно проводити щорічно до 1 грудня.

Процесуально, на підставі отриманого Акту, роботодавець повинен впродовж місяця скласти поіменні списки працівників підприємства, які підлягають періодичним медичним оглядам за формою, зазначеною у додатку 2 Порядку. Причому, необхідно його зробити у 4 примірниках (для підприємства, для закладу охорони здоров’я, для робочого органу виконавчої дирекції Фонду та Держпраці), на паперовому та електронному носіях. Попередньо його обов’язково необхідно погодити у територіальному органі Держпраці.

В свою чергу, для проведення попереднього (періодичного) медичного огляду працівників роботодавцю необхідно укласти (або вчасно поновити) договір з закладом охорони здоров’я та надати йому список працівників, які підлягають таким оглядам.

Так, за результатами проведення медичних оглядів, комісія (впродовж місяця після їх закінчення) оформляє Заключний акт (форма зазначена у додатку 9 Порядку), який складається у шести примірниках: для закладу охорони, роботодавцю, представнику профспілкової організації, профпатологу, робочому органу виконавчої дирекції Фонду, а один примірник необхідно надіслати в Управління Держпраці.

В разі, коли роботодавець приймає працівника на роботу із шкідливими факторами (а також у випадку переведення працівника на іншу важку роботу), він повинен видати направлення на обов’язковий попередній медичний огляд для цього працівника (форма зазначена у додатку 3 Порядку). Результати цього медичного огляду і висновок Комісії про стан здоров’я заносяться до Картки працівника, на підставі, якої видається Медична довідка про проходження медичного огляду (форма зазначена у додатку 8 Порядку).

У випадку зміни місця роботи, Картка працівника разом з трудовою книжкою видається працівнику під підпис, для подальшого пред’явлення її на новому місці роботи.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

26 вересня 2016 року (щодо медичного огляду водіїв)