Актуальні новини  
22.05.2017 №2 

Внесені зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку

Міністерство фінансів України своїм наказом від 11.04.2017 р. N 427 внесло зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за N 168/704

Основні доповнення й уточнення норм зазначеного вище Положення:

1. Поширення його дії і на іншу звітність, що ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.

2. Вилучена норма, за якою первинні документи повинні бути складені в момент проведення кожної господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення. Наразі лише вказується, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи.

3. Якщо правилами документообігу підприємства передбачена можливість відображення господарської операції, щодо якої на момент закінчення складання облікових регістрів бухгалтерського обліку за звітний період від контрагента в строки, установлені законодавством, не отримано первинного документа, підставою для перенесення інформації про таку господарську операцію до облікових регістрів бухгалтерського обліку є належним чином оформлений внутрішній первинний документ (акт), складений посадовою особою, відповідальною за приймання-відпуск товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг. Господарські операції, наведені у внутрішньому первинному документі (акті), оцінюються в порядку, визначеному НП(С)БО чи МСФЗ.

4. У місяці надходження від контрагента первинного документа щодо господарської операції, інформація про яку в минулих звітних періодах була перенесена до облікових регістрів бухгалтерського обліку згідно з внутрішнім первинним документом (актом), до облікових регістрів бухгалтерського обліку за звітний період переноситься інформація про таку господарську операцію, при цьому її обсяг зазначається шляхом коригування на суму різниці між оцінкою такої господарської операції за внутрішнім первинним документом (актом) і первинним документом, отриманим від контрагента.

5. Уточнено, що помилки в первинних документах, облікових регістрах і звітах, що створені ручним способом, виправляються способом "червоного сторно", додаткових бухгалтерських проводок або коректурним способом.

6. Зазначено, що контроль за дотриманням виконавцями графіка документообігу на підприємстві, в установі здійснюється головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства, вимоги яких щодо порядку подання до місця обробки необхідних документів і відомостей є обов’язковими для всіх підрозділів і служб підприємства.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

10 травня 2017 року (Втрата первинної документації внаслідок халатності)

20 березня 2017 року (Бухгалтерський облік (оприбуткування та реалізації) макулатури)

04 липня 2016 року (щодо критеріїв, за якими оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу - професійного учасника фондового ринку (ринку цінних паперів) бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом)