Актуальні новини  
23.05.2016 

Для врегулювання питань щодо виплати акціонерним товариством дивідендів у відповідність до вимог чинного законодавства, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 12.04.2016 рішенням N 391 затвердила відповідний Порядок.

Порядок встановлює та регулює послідовність дій акціонерного товариства та безпосередніх учасників депозитної системи України в розрізі виплат акціонерним товариством девідентів, особам, які мають право на отримання останніх, а також порядок та строки їх перерахування.

Коротко, про головне:

Новий Порядок виплати девідентів передбачає, що виплати особам, які мають право на отримання девідентів, здійснюється пропорційно всім, при прийнятті акціонерним товариством (долі АТ) відповідного рішення про виплату девідентів частками.

Якщо, учасники (акціонер(и)) товариства не здійснили звернення для отримання нарахованих девидентів у строки, визначені діючим законодавством чи рішенням товариства на загальних зборах, АТ протягом 3 робочих днів з дня спливу таких строків має виконати зобов'язання щодо виплати дивідендів таким акціонерам шляхом забезпечення їх виплати через депозитарну систему України або шляхом їх внесення в депозит нотаріуса.

Процедура виплати дивідендів через депозитарну систему України регламентує порядок виплати дивідендів депозитарною установою не тільки депонентам, власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власникам, а й іншим особам, що відповідно до законодавства мають право на отримання дивідендів (внаслідок спадкоємства, правонаступництва тощо).

При цьому передбачається, що кошти, призначені для виплати дивідендів, обліковуються на рахунку депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання дивідендів, крім випадку припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного з акціонерним товариством.

Так, у випадку припинення дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного з акціонерним товариством, депозитарна установа зобов'язана протягом трьох робочих днів з дня припинення дії договору перерахувати кошти, що не були протягом строку дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників виплачені власникам, на рахунок Центрального депозитарію, відкритого в Розрахунковому центрі.

Додатково депозитарна установа зобов'язана скласти перелік власників, яким протягом строку дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників не було здійснено виплату дивідендів (далі - Перелік власників), для передання його новій депозитарній установі, з якою емітентом укладено договір, та Центральному депозитарію.

Центральний депозитарій протягом трьох робочих днів після отримання відповідного розпорядження від акціонерного товариства перераховує отримані від попередньої депозитарної установи кошти, що не були виплачені власникам, на рахунок нової депозитарної установи, з якою акціонерне товариство уклало договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та надає новій депозитарній установі розпорядження про виплату дивідендів із зазначенням загальної суми нарахованих дивідендів, розміру нарахованих дивідендів на один цінний папір, а також інформації щодо виплати акціонерним товариством дивідендів у повному обсязі або частками.

У випадку необрання емітентом нової депозитарної установи такі кошти обліковуються на грошовому рахунку Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі та виплачуються власникам, зазначеним у Переліку власників, в порядку, визначеному Порядком.

У випадку припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи, відповідна депозитарна установа перераховує кошти, що призначені для виплати дивідендів та не були виплачені особам, що мають право на отримання дивідендів, на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі протягом трьох робочих днів після дати припинення діяльності.

Центральний депозитарій після отримання коштів, що призначені для виплати дивідендів власникам та надійшли від депозитарної установи, яка припиняє провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи, на його грошовий рахунок в Розрахунковому центрі:

перераховує їх на рахунок обраної емітентом нової депозитарної установи після переведення цінних паперів власників, рахунки яких обслуговувались на підставі договору з акціонерним товариством, на рахунки цих власників, відкриті в цій новій депозитарній установі, протягом трьох робочих днів з моменту отримання від акціонерного товариства відповідного розпорядження;

перераховує їх на рахунок депозитарної установи, в якій особі, що має право на отримання дивідендів, відкрито рахунок у цінних паперах, після переведення такою особою належних їй цінних паперів на власний рахунок у цінних паперах, відкритий у обраній такою особою депозитарній установі, протягом трьох робочих днів з моменту отримання відповідного розпорядження від такої особи;

надає відповідній депозитарній установі розпорядження про виплату дивідендів із зазначенням загальної суми нарахованих дивідендів, розміру нарахованих дивідендів на один цінний папір, а також інформації щодо виплати акціонерним товариством дивідендів у повному обсязі або частками.

У випадку укладення депозитарною установою, що припиняє провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи, договору про подальший облік та обслуговування прав на цінні папери осіб, що не закрили рахунки в цінних паперах, з депозитарною установою-правонаступником, виплату дивідендів депонентам депозитарної установи, що припиняє провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи, власникам, що обслуговувались на підставі договору з акціонерним товариством, а також іншим особам, що мають право на отримання дивідендів здійснює депозитарна установа - правонаступник у порядку, визначеному відповідним договором.