МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
31.12.2013 N 1203

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 січня 2014 р. за N 161/24938

Про затвердження Плану рахунків
бухгалтерського обліку в державному секторі

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
N 1163 від 25.11.20
14
N 1219 від 29.12.20
15
N 1135 від 23.12.20
16
N 571 від 13.06.20
17
N 976 від 29.11.20
17
N 496 від 10.05.20
18)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 року N 34 "Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року N 774-р "Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2017 року.

Установити, що до 01 січня 2019 року норми цього наказу не застосовуються при здійсненні операцій з виконання державного та місцевих бюджетів органами Державної казначейської служби України.

(Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1135 від 23.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 976 від 29.11.2017)

(Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1163 від 25.11.2014, N 1219 від 29.12.2015)

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.

Міністр Ю. Колобов

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
31.12.2013 N 1203

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 січня 2014 р. за N 161/24938

План
рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

1. Цей план рахунків застосовується суб’єктами державного сектору.

План рахунків є переліком рахунків і субрахунків для узагальнення інформації про факти діяльності суб’єктів державного сектору у бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків й субрахунків. Перша цифра балансового рахунку визначає клас рахунків, друга - номер синтетичного рахунку, третя - ідентифікатор суб’єкта державного сектору (1 - розпорядники бюджетних коштів; 2 - державні цільові фонди; 3 - державний бюджет; 4 - місцеві бюджети, 5 - рахунки органів Казначейства), четверта цифра - номер субрахунку (крім рахунків класу 9 та класу 0).

План рахунків включає розділ І "Балансові рахунки" (класи 1-8) та розділ ІІ "Позабалансові рахунки" (клас 9 та клас 0).

2. Суб’єкти державного сектору можуть вводити аналітичні рахунки до субрахунків цього Плану рахунків.

3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції відповідно до галузевих особливостей в разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку застосування Плану рахунків в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності.

План рахунків
бухгалтерського обліку в державному секторі

Розділ 1. Балансові рахунки 
Клас 1. Нефінансові активи 
10  Основні засоби 
  101  Основні засоби та інвестиційна нерухомість розпорядників бюджетних коштів 
    1010  Інвестиційна нерухомість 
    1011  Земельні ділянки 
    1012  Капітальні витрати на поліпшення земель 
    1013  Будівлі, споруди та передавальні пристрої 
    1014  Машини та обладнання 
    1015  Транспортні засоби 
    1016  Інструменти, прилади, інвентар 
    1017  Тварини та багаторічні насадження 
    1018  Інші основні засоби 
  102  Основні засоби та інвестиційна нерухомість державних цільових фондів 
    1020  Інвестиційна нерухомість 
    1021  Земельні ділянки 
    1022  Капітальні витрати на поліпшення земель 
    1023  Будівлі, споруди та передавальні пристрої 
    1024  Машини та обладнання 
    1025  Транспортні засоби 
    1026  Інструменти, прилади, інвентар 
    1027  Тварини та багаторічні насадження 
    1028  Інші основні засоби 
11  Інші необоротні матеріальні активи 
  111  Інші необоротні матеріальні активи розпорядників бюджетних коштів 
    1111  Музейні фонди 
    1112  Бібліотечні фонди 
    1113  Малоцінні необоротні матеріальні активи 
    1114  Білизна, постільні речі, одяг та взуття 
    1115  Інвентарна тара 
    1116  Необоротні матеріальні активи спеціального призначення 
    1117  Природні ресурси 
    1118  Інші необоротні матеріальні активи 
  112  Інші необоротні матеріальні активи державних цільових фондів 
    1121  Музейні фонди 
    1122  Бібліотечні фонди 
    1123  Малоцінні необоротні матеріальні активи 
    1124  Білизна, постільні речі, одяг та взуття 
    1125  Інвентарна тара 
    1126  Необоротні активи спецпризначення для розподілу, передачі 
    1127  Інші необоротні матеріальні активи 
12  Нематеріальні активи 
  121  Нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів 
    1211  Авторське та суміжні з ним права 
    1212  Права користування природними ресурсами 
    1213  Права на знаки для товарів і послуг 
    1214  Права користування майном 
    1215  Права на об'єкти промислової власності 
    1216  Інші нематеріальні активи 
  122  Нематеріальні активи державних цільових фондів 
    1221  Авторське та суміжні з ним права 
    1222  Права користування природними ресурсами 
    1223  Права на знаки для товарів і послуг 
    1224  Права користування майном 
    1225  Права на об'єкти промислової власності 
    1226  Інші нематеріальні активи 
13  Капітальні інвестиції 
  131  Капітальні інвестиції розпорядників бюджетних коштів 
    1311  Капітальні інвестиції в основні засоби 
    1312  Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи 
    1313  Капітальні інвестиції в нематеріальні активи 
    1314  Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи 
  132  Капітальні інвестиції державних цільових фондів 
    1321  Капітальні інвестиції в основні засоби 
    1322  Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи 
    1323  Капітальні інвестиції в нематеріальні активи 
    1324  Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення 
    1325  Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи 
14  Знос (амортизація) необоротних активів 
  141  Знос (амортизація) необоротних активів розпорядників бюджетних коштів 
    1411  Знос основних засобів 
    1412  Знос інших необоротних матеріальних активів 
    1413  Накопичена амортизація нематеріальних активів 
    1414  Знос інвестиційної нерухомості 
    1415  Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 
  142  Знос (амортизація) необоротних активів державних цільових фондів 
    1421  Знос основних засобів 
    1422  Знос інших необоротних матеріальних активів 
    1423  Накопичена амортизація нематеріальних активів 
    1424  Знос інвестиційної нерухомості 
    1425  Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 
15  Виробничі запаси 
  151  Виробничі запаси розпорядників бюджетних коштів 
    1511  Продукти харчування 
    1512  Медикаменти та перев’язувальні матеріали 
    1513  Будівельні матеріали 
    1514  Пально-мастильні матеріали 
    1515  Запасні частини 
    1516  Тара 
    1517  Сировина і матеріали 
    1518  Інші виробничі запаси 
  152  Виробничі запаси державних цільових фондів 
    1521  Продукти харчування 
    1522  Медикаменти та перев’язувальні матеріали 
    1523  Будівельні матеріали 
    1524  Пально-мастильні матеріали 
    1525  Запасні частини 
    1526  Тара 
    1527  Сировина і матеріали 
    1528  Інші виробничі запаси 
16  Виробництво 
  161  Виробництво розпорядників бюджетних коштів 
    1611  Науково-дослідні роботи 
    1612  Виготовлення експериментальних приладів 
    1613  Інше виробництво 
  162  Виробництво державних цільових фондів 
    1621  Науково-дослідні роботи 
    1622  Виготовлення експериментальних приладів 
    1623  Інше виробництво 
17  Біологічні активи 
  171  Біологічні активи розпорядників бюджетних коштів 
    1711  Довгострокові біологічні активи рослинництва 
    1712  Довгострокові біологічні активи тваринництва 
    1713  Поточні біологічні активи рослинництва 
    1714  Поточні біологічні активи тваринництва 
  172  Біологічні активи державних цільових фондів 
    1721  Довгострокові біологічні активи рослинництва 
    1722  Довгострокові біологічні активи тваринництва 
    1723  Поточні біологічні активи рослинництва 
    1724  Поточні біологічні активи тваринництва 
18  Інші нефінансові активи 
  181  Інші нефінансові активи розпорядників бюджетних коштів 
    1811  Готова продукція 
    1812  Малоцінні та швидкозношувані предмети 
(Субрахунок 1813 субрахунку 181 рахунку 18 класу 1 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1219 від 29.12.2015) 
    1814  Державні матеріальні резерви та запаси 
    1815  Активи для розподілу, передачі, продажу 
    1816  Інші нефінансові активи 
  182  Інші нефінансові активи державних цільових фондів 
    1821  Готова продукція 
    1822  Малоцінні та швидкозношувані предмети 
(Субрахунок 1823 субрахунку 182 рахунку 18 класу 1 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1219 від 29.12.2015) 
    1824  Державні матеріальні резерви та запаси 
    1825  Активи для розподілу, передачі, продажу 
    1826  Інші нефінансові активи 
Клас 2. Фінансові активи 
20  Довгострокова дебіторська заборгованість 
  201  Довгострокова дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів 
    2011  Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди 
    2012  Довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів 
    2013  Інша довгострокова дебіторська заборгованість 
  202  Довгострокова дебіторська заборгованість державних цільових фондів 
    2021  Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди 
    2022  Довгострокові кредити, надані з бюджету державного цільового фонду 
    2023  Інша довгострокова дебіторська заборгованість 
  203  Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету 
    2031  Довгострокові кредити, надані з державного бюджету 
    2032  Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету 
    2033  Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками 
    2034  Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету 
    2035  Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою 
    2036  Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою 
    2037  Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками 
    2038  Інша заборгованістьза довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою 
    2039  Інша довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету 
  204  Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів 
    2041  Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів 
    2042  Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів 
    2043  Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками 
    2044  Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів 
    2045  Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами 
    2046  Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами 
    2047  Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками 
    2048  Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами 
    2049  Інша довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів 
21  Поточна дебіторська заборгованість 
  211  Поточна дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів 
    2110  Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 
    2111  Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги 
    2112  Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів 
    2113  Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги 
    2114  Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування 
    2115  Розрахунки з відшкодування завданих збитків 
    2116  Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами 
    2117  Інша поточна дебіторська заборгованість 
    2118  Розрахунки із спільної діяльності 
  212  Поточна дебіторська заборгованість державних цільових фондів 
    2120  Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 
    2121  Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги 
    2122  Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими державними цільовими фондами 
    2123  Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги 
    2124  Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування 
    2125  Розрахунки з відшкодування завданих збитків 
    2126  Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами 
    2127  Дебіторська заборгованість за претензіями 
    2128  Інша поточна дебіторська заборгованість 
    2129  Розрахунки із спільної діяльності 
  213  Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету 
    2130  Короткострокові кредити, надані з державного бюджету 
    2131  Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету 
    2132  Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками 
    2133  Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету 
    2134  Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою 
    2135  Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою 
    2136  Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками 
    2137  Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою 
    2138  Інша поточна дебіторська заборгованість державного бюджету 
  214  Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів 
    2140  Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів 
    2141  Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів 
    2142  Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками 
    2143  Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів 
    2144  Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами 
    2145  Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами 
    2146  Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками 
    2147  Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами 
    2148  Інша поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів 
  215  Поточна дебіторська заборгованість за коштами ЄКР 
    2150  Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 
    2151  Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 
    2152  Пролонговані позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 
    2153  Прострочена заборгованість за позиками, наданими місцевими бюджетами за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 
    2154  Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів 
    2155  Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів 
    2156  Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам 
    2157  Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам 
    2158  Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою 
    2159  Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками 
22  Готівкові кошти та їх еквіваленти 
  221  Готівкові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів 
    2211  Готівка у національній валюті 
    2212  Готівка в іноземній валюті 
    2213  Грошові документи у національній валюті 
    2214  Грошові документи в іноземній валюті 
    2215  Грошові кошти в дорозі у національній валюті 
    2216  Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті 
  222  Готівкові кошти та їх еквіваленти державних цільових фондів 
    2221  Готівка у національній валюті 
    2222  Готівка в іноземній валюті 
    2223  Грошові документи у національній валюті 
    2224  Грошові документи в іноземній валюті 
    2225  Грошові кошти в дорозі у національній валюті 
    2226  Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті 
    2227  Інші еквіваленти грошових коштів 
23  Грошові кошти на рахунках 
  231  Грошові кошти на рахунках розпорядників бюджетних коштів 
    2311  Поточні рахунки в банку 
    2312  Інші поточні рахунки в банку 
    2313  Реєстраційні рахунки 
    2314  Інші рахунки в Казначействі 
    2315  Рахунки для обліку депозитних сум 
  232  Грошові кошти на рахунках державних цільових фондів 
    2321  Поточні рахунки в банку 
    2322  Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів у Казначействі 
    2323  Реєстраційні рахунки 
    2324  Інші рахунки в Казначействі 
    2325  Рахунки для обліку депозитних сум 
  233  Кошти на рахунках державного бюджету 
    2331  Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків 
    2332  Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків 
    2333  Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі 
    2334  Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету 
    2335  Депозити державного бюджету 
  234  Кошти на рахунках місцевих бюджетів 
    2341  Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті 
    2342  Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків 
    2343  Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі 
    2344  Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету 
    2345  Депозити місцевих бюджетів 
    2346  Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті 
  235  Інші кошти 
    2351  Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів 
    2352  Рахунки для виплати готівки державним цільовим фондам 
    2353  Рахунки для виплати готівки іншим клієнтам 
24  Єдиний казначейський рахунок 
  245  Єдиний казначейський рахунок 
    2451  Єдиний казначейський рахунок 
    2452  Субрахунки єдиного казначейського рахунку 
25  Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи 
  251  Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів 
    2511  Придбані акції 
    2512  Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій 
    2513  Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств 
    2514  Довгострокові векселі одержані 
    2515  Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів 
  252  Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи державних цільових фондів 
    2521  Придбані акції 
    2522  Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій 
    2523  Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств 
    2524  Довгострокові векселі одержані 
    2525  Інші фінансові активи державних цільових фондів 
  253  Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету 
    2531  Придбані акції за рахунок коштів державного бюджету 
    2532  Довгострокові цінні папери в активі державного бюджету, крім акцій 
    2533  Інші довгострокові фінансові активи державного бюджету 
  254  Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи місцевих бюджетів 
    2541  Придбані акції за рахунок коштів місцевого бюджету 
    2542  Довгострокові цінні папери в активах місцевих бюджетів, крім акцій 
    2543  Інші довгострокові фінансові активи місцевих бюджетів 
26  Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи 
  261  Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів 
    2611  Поточні фінансові інвестиції в цінні папери 
    2612  Короткострокові векселі одержані 
    2613  Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів 
  262  Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи державних цільових фондів 
    2621  Поточні фінансові інвестиції в цінні папери 
    2622  Короткострокові векселі одержані 
    2623  Інші фінансові активи державних цільових фондів 
  263  Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету 
    2631  Короткострокові цінні папери в активі державного бюджету 
    2632  Активи державного бюджету за взаємними розрахунками 
    2633  Активи державного бюджету за взаємними розрахунками з Пенсійним фондом 
    2634  Інші короткострокові фінансові активи державного бюджету 
  264  Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи місцевих бюджетів 
    2641  Короткострокові цінні папери в активах місцевих бюджетів 
    2642  Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з державним бюджетом 
    2643  Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами інших рівнів 
    2644  Інші короткострокові фінансові активи місцевих бюджетів 
27  Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками 
  271  Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів 
    2711  Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками 
  272  Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками державних цільових фондів 
    2721  Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів 
    2722  Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками 
  273  Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками державного бюджету 
    2731  Дебіторська заборгованість державного бюджету за операціями з перерахунку доходів 
  274  Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками місцевих бюджетів 
    2741  Дебіторська заборгованість місцевих бюджетів за операціями з перерахунку доходів 
  275  Інша дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками 
    2751  Рахунок для обліку інших операцій з коштами єдиного казначейського рахунку 
28  Розрахунки за надходженнями до бюджету 
  281  Розрахунки органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету 
    2811  Розрахунки за податковими надходженнями 
    2812  Розрахунки за неподатковими надходженнями 
    2813  Розрахунки за іншими надходженнями 
    2814  Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
29  Витрати майбутніх періодів 
  291  Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів 
    2911  Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів 
  292  Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів 
    2921  Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів 
Клас 3. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів 
31  Надходження бюджету 
  313  Надходження державного бюджету 
    3130  Надходження до загального фонду державного бюджету 
    3131  Надходження до спеціального фонду державного бюджету 
    3132  Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ 
    3133  Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету 
    3134  Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету 
    3135  Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету 
  314  Надходження місцевих бюджетів 
    3140  Надходження до загального фонду місцевих бюджетів 
    3141  Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів 
    3142  Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ 
    3143  Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів 
    3144  Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету 
    3145  Рахунки для акумулювання надходжень місцевого бюджету 
32  Кошти бюджету 
  323  Кошти державного бюджету 
    3231  Кошти державного бюджету 
  324  Кошти місцевих бюджетів 
    3241  Кошти місцевих бюджетів 
    3242  Кошти місцевих бюджетів на рахунках в банках 
33  Кошти бюджету, які підлягають розподілу 
  333  Кошти державного бюджету, які підлягають розподілу 
    3331  Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами 
    3332  Надходження коштів до державного бюджету, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами 
    3333  Кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету, що підлягають розподілу 
    3334  Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету 
    3335  Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами" 
  334  Кошти місцевих бюджетів, які підлягають розподілу 
    3341  Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів 
    3342  Кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів, що підлягають розподілу 
    3343  Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів 
  335  Кошти, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету", 3351 "Кошти, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету 
34  Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення витрат 
  343  Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету 
    3431  Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету 
    3432  Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету 
    3433  Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах за коштами державного бюджету 
    3434  Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету 
    3435  Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету 
    3436  Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті 
    3437  Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті 
    3438  Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків 
  344  Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевого бюджету 
    3440  Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів 
    3441  Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевого бюджету, на рахунках в банках 
    3442  Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів 
    3443  Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів 
    3444  Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів 
    3445  Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з місцевих бюджетів 
    3446  Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів 
    3447  Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті 
    3448  Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті 
    3449  Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків 
35  Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів 
  355  Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів 
(Субрахунок 3550 субрахунку 355 рахунку 35 класу 3 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 496 від 10.05.2018) 
    3551  Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів 
    3552  Депозитні рахунки розпорядників бюджетних коштів 
    3553  Рахунки інших клієнтів Казначейства 
    3554  Рахунки державних цільових фондів 
    3555  Рахунки для зарахування коштів від приватизації майна 
    3556  Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску 
    3557  Рахунок для обліку коштів органів, що контролюють справляння надходжень бюджету 
    3558  Рахунки для обліку фінансового резерву 
(Субрахунок 3559 субрахунку 355 рахунку 35 класу 3 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 496 від 10.05.2018) 
36  Рахунки за нез’ясованими сумами та інші транзитні рахунки 
  365  Рахунки за нез’ясованими надходженнями та інші транзитні рахунки 
    3651  Нез’ясовані надходження на рахунках в органах Казначейства 
    3652  Транзитний рахунок для здійснення операцій з наступною датою валютування 
37  Рахунки органів Казначейства 
  375  Технічні та інші транзитні рахунки органів Казначейства 
    3751  Технічні рахунки Головних управлінь Казначейства 
    3752  Рахунки Казначейства за операціями з придбання іноземної валюти 
    3753  Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені отримувачами 
    3754  Внутрішній транзитний рахунок Рахункової палати Казначейства 
    3755  Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені системою електронних платежів 
    3756  Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені у внутрішній платіжній системі Казначейства 
    3757  Інші рахунки органів Казначейства 
38  Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків 
  385  Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків 
    3850  Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість 
    3851  Рахунки з електронного адміністрування реалізації пального 
    3852  Рахунок для обліку коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам 
Клас 4. Розрахунки 
41  Розрахунки за фінансовими операціями 
  413  Розрахунки за фінансовими операціями державного бюджету 
    4131  Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету 
    4132  Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями державного бюджету 
  414  Розрахунки за фінансовими операціями місцевого бюджету 
    4141  Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів 
    4142  Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів 
42  Інші розрахунки 
  423  Інші розрахунки за коштами державного бюджету 
    4231  Інші розрахунки за коштами державного бюджету 
    4232  Інші розрахунки з виконання державного бюджету 
    4233  Інші внутрішньосистемні розрахунки 
  424  Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів 
    4241  Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів 
    4242  Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів 
  425  Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства 
    4251  Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства 
43  Розрахунки за коштами, які підлягають розподілу 
  433  Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу 
    4331  Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу 
  434  Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу 
    4341  Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу 
  435  Розрахунки за іншими коштами, які підлягають розподілу 
    4351  Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу 
44  Позиція щодо іноземної валюти та балансуючі рахунки 
  443  Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету 
    4431  Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету 
    4432  Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок) 
  444  Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів 
    4441  Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів 
    4442  Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок) 
45  Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу 
  453  Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу 
    4531  Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами 
    4532  Рахунок для обліку надходжень державного бюджету, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами 
    4533  Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу 
    4534  Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу 
    4535  Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами 
  454  Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до місцевих бюджетів, які підлягають розподілу 
    4541  Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів 
    4542  Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу 
    4543  Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу 
  455  Накопичувальні рахунки для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу 
    4551  Рахунок для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу 
46  Технічні рахунки 
  465  Технічні рахунки 
    4651  Технічний рахунок 
Клас 5. Капітал та фінансовий результат 
51  Внесений капітал 
  511  Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів 
    5111  Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів 
  512  Внесений капітал державним цільовим фондам 
    5121  Внесений капітал державним цільовим фондам 
52  Капітал у підприємствах 
  521  Капітал у підприємствах розпорядників бюджетних коштів 
    5211  Капітал у підприємствах у формі акцій 
    5212  Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі 
    5213  Капітал у частках (паях) 
  522  Капітал у підприємствах державних цільових фондів 
    5221  Капітал у підприємствах у формі акцій 
    5222  Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі 
    5223  Капітал у частках (паях) 
53  Капітал у дооцінках 
  531  Капітал у дооцінках розпорядників бюджетних коштів 
    5311  Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
    5312  Дооцінка (уцінка) інших активів 
  532  Капітал у дооцінках державних цільових фондів 
    5321  Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
    5322  Дооцінка (уцінка) інших активів 
54  Цільове фінансування 
  541  Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів 
    5411  Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів 
  542  Цільове фінансування державних цільових фондів 
    5421  Цільове фінансування державних цільових фондів 
55  Фінансовий результат 
  551  Фінансовий результат розпорядників бюджетних коштів 
    5511  Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду 
    5512  Накопичені фінансові результати виконання кошторису 
  552  Фінансовий результат державних цільових фондів 
    5521  Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду 
    5522  Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису) 
  553  Фінансовий результат виконання державного бюджету 
    5531  Результат виконання державного бюджету звітного періоду 
    5532  Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету 
  554  Фінансовий результат виконання місцевих бюджетів 
    5541  Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду 
    5542  Накопичені фінансові результати виконання місцевих бюджетів 
56  Резервний капітал 
  562  Резервний капітал державних цільових фондів 
    5621  Резервний капітал державних цільових фондів 
Клас 6. Зобов’язання 
60  Довгострокові зобов’язання 
  601  Довгострокові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів 
    6011  Довгострокові кредити банків 
    6012  Відстрочені довгострокові кредити банків 
    6013  Інші довгострокові позики 
    6014  Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами 
    6015  Довгострокові зобов’язання за операціями з оренди 
    6016  Інші довгострокові фінансові зобов’язання 
  602  Довгострокові зобов’язання державних цільових фондів 
    6021  Довгострокові кредити банків 
    6022  Відстрочені довгострокові кредити банків 
    6023  Інші довгострокові позики 
    6024  Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами 
    6025  Довгострокові зобов’язання за операціями з оренди 
    6026  Інші довгострокові фінансові зобов’язання 
  603  Довгострокові зобов’язання державного бюджету 
    6031  Внутрішні зобов’язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету 
    6032  Зовнішні зобов’язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету 
    6033  Довгострокові внутрішні кредити, залучені до державного бюджету 
    6034  Довгострокові зовнішні кредити, залучені до державного бюджету 
    6035  Інші довгострокові внутрішні зобов’язання державного бюджету 
    6036  Інші довгострокові зовнішні зобов’язання державного бюджету 
  604  Довгострокові зобов’язання місцевих бюджетів 
    6041  Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів 
    6042  Довгострокові внутрішні кредити, залучені до місцевих бюджетів 
    6043  Довгострокові зовнішні кредити, залучені до місцевих бюджетів 
    6044  Інші довгострокові внутрішні зобов’язання місцевих бюджетів 
    6045  Інші довгострокові зовнішні зобов’язання місцевих бюджетів 
61  Поточна заборгованість за кредитами та позиками 
  611  Поточна заборгованість розпорядників бюджетних коштів за кредитами та позиками 
    6111  Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами 
    6112  Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами 
    6113  Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями 
    6114  Короткострокові кредити банків 
    6115  Відстрочені короткострокові кредити банків 
    6116  Короткострокові позики 
    6117  Інші короткострокові фінансові зобов’язання 
  612  Поточна заборгованість державних цільових фондів за кредитами та позиками 
    6121  Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами 
    6122  Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами 
    6123  Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями 
    6124  Короткострокові кредити банків 
    6125  Відстрочені короткострокові кредити банків 
    6126  Короткострокові позики 
    6127  Інші короткострокові фінансові зобов’язання 
  613  Поточна заборгованість державного бюджету за довгостроковими зобов’язаннями за кредитами та позиками 
    6130  Поточна заборгованість за внутрішніми зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету 
    6131  Поточна заборгованість за зовнішніми зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету 
    6132  Поточна заборгованість за довгостроковими внутрішніми кредитами, залученими до державного бюджету 
    6133  Поточна заборгованість за довгостроковими зовнішніми кредитами, залученими до державного бюджету 
    6134  Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов’язаннями державного бюджету 
    6135  Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов’язаннями державного бюджету 
    6136  Короткострокові внутрішні кредити, залучені до державного бюджету 
    6137  Короткострокові зовнішні кредити, залучені до державного бюджету 
    6138  Інші поточні внутрішні зобов’язання за позиками державного бюджету 
    6139  Інші поточні зовнішні зобов’язання за позиками державного бюджету 
  614  Поточна заборгованість місцевих бюджетів за довгостроковими зобов’язаннями за кредитами та позиками 
    6141  Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів 
    6142  Поточна заборгованість за довгостроковими внутрішніми кредитами, залученими до місцевих бюджетів 
    6143  Поточна заборгованість за довгостроковими зовнішніми кредитами, залученими до місцевих бюджетів 
    6144  Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов’язаннями місцевих бюджетів 
    6145  Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов’язаннями місцевих бюджетів 
    6146  Короткострокові внутрішні кредити, залучені до місцевих бюджетів 
    6147  Короткострокові зовнішні кредити, залучені до місцевих бюджетів 
    6148  Інші поточні внутрішні зобов’язання за позиками місцевих бюджетів 
    6149  Інші поточні зовнішні зобов’язання за позиками місцевих бюджетів 
62  Розрахунки за товари, роботи, послуги 
  621  Розрахунки за товари, роботи, послуги розпорядників бюджетних коштів 
    6211  Розрахунки з постачальниками та підрядниками 
    6212  Розрахунки із замовниками за роботи і послуги 
    6213  Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи 
    6214  Розрахунки за одержаними авансами 
  622  Розрахунки за товари, роботи, послуги державних цільових фондів 
    6221  Розрахунки з постачальниками та підрядниками 
    6222  Розрахунки із замовниками за роботи і послуги 
    6223  Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи 
    6224  Розрахунки за одержаними авансами 
63  Розрахунки за податками і зборами 
  631  Розрахунки за податками і зборами розпорядників бюджетних коштів 
    6311  Розрахунки з бюджетом за податками і зборами 
    6312  Інші розрахунки з бюджетом 
    6313  Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування 
  632  Розрахунки за податками і зборами державних цільових фондів 
    6321  Розрахунки з бюджетом за податками і зборами 
    6322  Інші розрахунки з бюджетом 
    6323  Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування 
64  Інші поточні зобов’язання 
  641  Інші поточні зобов’язання розпорядників бюджетних коштів 
    6411  Поточні зобов’язання за цінними паперами 
    6412  Розрахунки з депонентами 
    6413  Розрахунки за депозитними сумами 
    6414  Розрахунки за спеціальними видами платежів 
    6415  Розрахунки з іншими кредиторами 
    6416  Розрахунки за страхуванням 
    6417  Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності 
  642  Інші поточні зобов’язання державних цільових фондів 
    6421  Поточні зобов’язання за цінними паперами 
    6422  Розрахунки з депонентами 
    6423  Розрахунки за депозитними сумами 
    6424  Розрахунки за спеціальними видами платежів 
    6425  Розрахунки з іншими кредиторами 
    6426  Розрахунки за страхуванням 
    6427  Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності 
  643  Інші поточні зобов’язання державного бюджету 
    6431  Депозити, отримані до державного бюджету 
    6432  Короткострокові внутрішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету 
    6433  Короткострокові зовнішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету 
    6434  Середньострокові внутрішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету 
    6435  Середньострокові зовнішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету 
  644  Інші поточні зобов’язання місцевих бюджетів 
    6441  Депозити, отримані до місцевих бюджетів 
    6442  Короткострокові зобов’язання за цінними паперами місцевих бюджетів 
    6443  Середньострокові зобов’язання за цінними паперами місцевих бюджетів 
65  Розрахунки з оплати праці 
  651  Розрахунки з оплати праці розпорядників бюджетних коштів 
    6511  Розрахунки із заробітної плати 
    6512  Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню 
    6513  Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит 
    6514  Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках 
    6515  Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування 
    6516  Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків 
    6517  Розрахунки з працівниками за позиками банків 
    6518  Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання 
    6519  Інші розрахунки за виконані роботи 
  652  Розрахунки з оплати праці державних цільових фондів 
    6521  Розрахунки із заробітної плати 
    6522  Розрахунки з виплати пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню 
    6523  Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит 
    6524  Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках 
    6525  Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування 
    6526  Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків 
    6527  Розрахунки з працівниками за позиками банків 
    6528  Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання 
    6529  Інші розрахунки за виконані роботи 
66  Зобов’язання за внутрішніми розрахунками 
  661  Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів 
    6611  Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів 
  662  Зобов’язання за внутрішніми розрахунками державних цільових фондів 
    6621  Зобов’язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів 
    6622  Зобов’язання за внутрішніми розрахунками 
  663  Зобов’язання за внутрішніми розрахунками державного бюджету 
    6631  Зобов’язання державного бюджету за взаємними розрахунками 
  664  Зобов’язання за внутрішніми розрахунками місцевих бюджетів 
    6641  Зобов’язання місцевих бюджетів за взаємними розрахунками 
    6642  Зобов’язання місцевих бюджетів за короткостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку 
    6643  Зобов’язання місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку 
  665  Інші зобов’язання за внутрішніми розрахунками 
    6651  Зобов’язання за іншими коштами перед органами Казначейства 
67  Забезпечення майбутніх витрат і платежів 
  671  Забезпечення майбутніх витрат і платежів розпорядників бюджетних коштів 
    6711  Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів 
    6712  Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів 
  672  Забезпечення майбутніх витрат і платежів державних цільових фондів 
    6721  Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів 
    6722  Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів 
68  Зобов’язання за надходженнями до бюджету 
  681  Зобов’язання за надходженнями до бюджету органів, що контролюють їх справляння 
    6811  Зобов’язання за податковими надходженнями 
    6812  Зобов’язання за неподатковими надходженнями 
    6813  Зобов’язання за іншими надходженнями 
    6814  Зобов’язання за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування 
69  Доходи майбутніх періодів 
  691  Доходи майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів 
    6911  Доходи майбутніх періодів 
  692  Доходи майбутніх періодів державних цільових фондів 
    6921  Доходи майбутніх періодів 
Клас 7. Доходи 
70  Доходи за бюджетними асигнуваннями 
  701  Бюджетні асигнування розпорядників бюджетних коштів 
    7011  Бюджетні асигнування 
  702  Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату 
    7021  Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату 
71  Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) 
  711  Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) розпорядників бюджетних коштів 
    7111  Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) 
    7112  Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі 
  712  Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) державних цільових фондів 
    7121  Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) 
    7122  Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі 
  713  Доходи державного бюджету від надання послуг 
    7131  Доходи державного бюджету від наданих послуг 
  714  Доходи місцевого бюджету від надання послуг 
    7141  Доходи місцевого бюджету від наданих послуг 
72  Доходи від продажу активів 
  721  Доходи від продажу розпорядників бюджетних коштів 
    7211  Дохід від реалізації активів 
  722  Доходи від продажу державних цільових фондів 
    7221  Дохід від реалізації активів 
  723  Доходи державного бюджету від продажу 
    7231  Доходи державного бюджету від продажу майна 
  724  Доходи місцевого бюджету від продажу 
    7241  Доходи місцевого бюджету від продажу майна 
73  Фінансові доходи 
  731  Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів 
    7311  Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів 
  732  Фінансові доходи державних цільових фондів 
    7321  Фінансові доходи державних цільових фондів 
  733  Фінансові доходи державного бюджету 
    7331  Фінансові доходи державного бюджету 
  734  Фінансові доходи місцевого бюджету 
    7341  Фінансові доходи місцевого бюджету 
74  Інші доходи за обмінними операціями 
  741  Інші доходи за обмінними операціями розпорядників бюджетних коштів 
    7411  Інші доходи за обмінними операціями 
  742  Інші доходи за обмінними операціями державних цільових фондів 
    7421  Інші доходи за обмінними операціями 
  743  Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету 
    7431  Інші доходи за обмінними операціями 
  744  Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету 
    7441  Інші доходи за обмінними операціями 
75  Доходи за необмінними операціями 
  751  Доходи за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів 
    7511  Доходи за необмінними операціями 
    7512  Трансферти 
  752  Доходи за необмінними операціями державних цільових фондів 
    7521  Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
    7522  Трансферти 
    7523  Інші надходження 
  753  Доходи за необмінними операціями державного бюджету 
    7531  Податкові надходження 
    7532  Неподаткові надходження 
    7533  Трансферти 
    7534  Інші доходи за необмінними операціями 
  754  Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів 
    7541  Податкові надходження 
    7542  Неподаткові надходження 
    7543  Трансферти 
    7544  Інші доходи за необмінними операціями 
76  Умовні доходи 
  763  Умовні доходи державного бюджету 
    7631  Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів 
    7632  Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування 
  764  Умовні доходи місцевих бюджетів 
    7641  Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів 
    7642  Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування 
80  Витрати на виконання бюджетних програм 
  801  Витрати розпорядників бюджетних коштів на виконання бюджетних програм 
    8011  Витрати на оплату праці 
    8012  Відрахування на соціальні заходи 
    8013  Матеріальні витрати 
    8014  Амортизація 
  802  Витрати на утримання державних цільових фондів 
    8021  Витрати на оплату праці 
    8022  Відрахування на соціальні заходи 
    8023  Матеріальні витрати 
    8024  Амортизація 
  803  Витрати державного бюджету 
    8031  Витрати на оплату праці 
    8032  Відрахування на соціальні заходи 
    8033  Матеріальні витрати 
  804  Витрати місцевого бюджету 
    8041  Витрати на оплату праці 
    8042  Відрахування на соціальні заходи 
    8043  Матеріальні витрати 
81  Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 
  811  Витрати розпорядників бюджетних коштів на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 
    8111  Витрати на оплату праці 
    8112  Відрахування на соціальні заходи 
    8113  Матеріальні витрати 
    8114  Амортизація 
    8115  Інші витрати 
  812  Витрати державних цільових фондів на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 
    8121  Витрати на оплату праці 
    8122  Відрахування на соціальні заходи 
    8123  Матеріальні витрати 
    8124  Амортизація 
    8125  Інші витрати 
82  Витрати з продажу активів 
  821  Витрати розпорядників бюджетних коштів з продажу активів 
    8211  Собівартість проданих активів 
    8212  Витрати, пов’язані з реалізацією майна 
  822  Витрати державних цільових фондів з продажу активів 
    8221  Собівартість проданих активів 
    8222  Витрати, пов’язані з реалізацією майна 
83  Фінансові витрати 
  831  Фінансові витрати розпорядників бюджетних коштів 
    8311  Фінансові витрати 
  832  Фінансові витрати державних цільових фондів 
    8321  Фінансові витрати 
  833  Фінансові витрати державного бюджету 
    8331  Фінансові витрати державного бюджету 
  834  Фінансові витрати місцевого бюджету 
    8341  Фінансові витрати місцевого бюджету 
84  Інші витрати за обмінними операціями 
  841  Інші витрати за обмінними операціями розпорядників бюджетних коштів 
    8411  Інші витрати за обмінними операціями 
  842  Інші витрати за обмінними операціями державних цільових фондів 
    8421  Інші витрати за обмінними операціями 
  843  Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету 
    8431  Інші витрати за обмінними операціями 
  844  Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету 
    8441  Інші витрати за обмінними операціями 
85  Витрати за необмінними операціями 
  851  Витрати за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів 
    8511  Витрати за необмінними операціями 
  852  Витрати за необмінними операціями державних цільових фондів 
    8521  Витрати на утримання апарату фонду 
    8522  Витрати на державне соціальне страхування 
    8523  Трансферти 
    8524  Інші витрати за необмінними операціями 
  853  Витрати за необмінними операціями державного бюджету 
    8531  Трансферти 
    8532  Інші витрати за необмінними операціями 
  854  Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету 
    8541  Трансферти 
    8542  Інші витрати за необмінними операціями 
86  Умовні витрати 
  863  Умовні витрати державного бюджету 
    8631  Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів 
    8632  Витрати державного бюджету за операціями з фінансування 
  864  Умовні витрати місцевих бюджетів 
    8641  Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів 
    8642  Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування 
    8643  Надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках в національній валюті 
Розділ 2. Позабалансові рахунки 
Клас 9. Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів 
90  Пропозиції та відкриті асигнування 
  901  Відкриті асигнування 
    9011  Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету 
    9012  Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету 
    9013  Відкриті асигнування державного бюджету 
  902  Пропозиції про відкриття асигнувань 
    9021  Пропозиції про відкриття асигнувань загального фонду державного бюджету 
  903  Ліміти органів Казначейства для здійснення платежів 
    9031  Ліміти органів Казначейства для здійснення платежів за витратами 
91  Асигнування 
  912  Асигнування державних цільових фондів 
    9121  Асигнування державних цільових фондів 
  913  Бюджетні асигнування державного бюджету 
    9130  Затверджені зведені бюджетні асигнування державного бюджету 
    9131  Затверджені бюджетні асигнування державного бюджету 
    9132  Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету 
    9133  Поточні бюджетні асигнування державного бюджету 
    9134  Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету 
    9135  Затверджені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету 
    9136  Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету 
    9137  Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету 
    9138  Зведення показників спеціального фонду 
  914  Бюджетні асигнування місцевих бюджетів 
    9141  Затверджені зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів 
    9142  Затверджені бюджетні асигнування місцевих бюджетів 
    9143  Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів 
    9144  Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів 
    9145  Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів 
    9146  Затверджені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів 
    9147  Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів 
    9148  Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів 
  915  Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету 
    9151  Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету 
    9152  Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань 
  916  Асигнування на взяття зобов'язань за коштами місцевих бюджетів 
    9161  Асигнування на взяття зобов'язань за коштами місцевих бюджетів 
    9162  Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань 
92  Показники розпису 
  920  Показники розпису доходів державного бюджету 
    9201  Затверджений розпис доходів державного бюджету 
    9202  Поточний розпис доходів державного бюджету 
    9203  Затверджений помісячний розпис доходів державного бюджету 
    9204  Поточний помісячний розпис доходів державного бюджету 
  921  Показники розпису фінансування державного бюджету 
    9211  Затверджений розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання 
    9212  Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання 
    9213  Затверджений помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання 
    9214  Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання 
  922  Показники розпису повернення кредитів до державного бюджету 
    9221  Затверджений розпис повернення кредитів до державного бюджету 
    9222  Поточний розпис повернення кредитів до державного бюджету 
    9223  Затверджений помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету 
    9224  Поточний помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету 
  923  Показники розпису асигнувань державного бюджету 
    9231  Затверджений зведений розпис асигнувань державного бюджету 
    9232  Затверджений розпис асигнувань державного бюджету 
    9233  Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету 
    9234  Поточний розпис асигнувань державного бюджету 
    9235  Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету 
    9236  Затверджений помісячний розпис асигнувань державного бюджету 
    9237  Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету 
    9238  Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету 
  924  Показники розпису витрат спеціального фонду державного бюджету 
    9241  Затверджений розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень 
    9242  Затверджений помісячний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету 
  925  Узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників 
    9251  Затверджені узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету 
    9252  Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету 
    9253  Затверджені узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету 
    9254  Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету 
  926  Показники розпису доходів місцевих бюджетів 
    9261  Затверджений розпис доходів місцевих бюджетів 
    9262  Поточний розпис доходів місцевих бюджетів 
    9263  Затверджений помісячний розпис доходів місцевих бюджетів 
    9264  Поточний помісячний розпис доходів місцевих бюджетів 
  927  Показники розпису фінансування місцевих бюджетів 
    9271  Затверджений розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання 
    9272  Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання 
    9273  Затверджений помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання 
    9274  Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання 
  928  Показники розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів 
    9281  Затверджений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів 
    9282  Поточний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів 
    9283  Затверджений помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів 
    9284  Поточний помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів 
  929  Показники розпису асигнувань місцевих бюджетів 
    9291  Затверджений зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів 
    9292  Затверджений розпис асигнувань місцевих бюджетів 
    9293  Поточний зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів 
    9294  Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів 
    9295  Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів 
    9296  Затверджений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів 
    9297  Поточний зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів 
    9298  Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів 
93  Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розрахункові документи, не оплачені 
  933  Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету 
    9331  Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету 
    9332  Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду 
    9333  Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду 
    9334  Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету минулих бюджетних періодів 
    9335  Довгострокові бюджетні зобов’язання за коштами державного бюджету 
  934  Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів 
    9341  Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів 
    9342  Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду 
    9343  Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду 
    9344  Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів минулих бюджетних періодів 
(Субрахунок 935 рахунку 93 класу 9 розділу I1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 496 від 10.05.2018) 
    9351  Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками державного бюджету, не оплачені 
    9352  Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками державного бюджету, крім захищених, не оплачені 
(Субрахунок 936 рахунку 93 класу 9 розділу I1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 496 від 10.05.2018) 
    9361  Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками місцевого бюджету, не оплачені 
    9362  Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками місцевого бюджету, крім захищених, не оплачені 
  935  Розрахункові документи за коштами інших клієнтів, не оплачені 
    9351  Розрахункові документи за узгодженими податковими зобов’язаннями платника податку 
94  Нараховані відсотки, плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою, та штрафні санкції 
  943  Нараховані відсотки, плата за користування кредитами, залученими державою або під державні гарантії та штрафні санкції 
    9431  Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з державного бюджету 
    9432  Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії 
    9433  Нарахована плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою 
    9434  Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету 
    9435  Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії 
  944  Нараховані відсотки, плата за надання місцевих гарантій і кредитів (позик), залучених місцевими бюджетами та штрафні санкції 
    9441  Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з місцевого бюджету 
    9442  Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії 
    9443  Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами 
    9444  Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з місцевого бюджету 
    9445  Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії 
  945  Нараховані резерви 
    9451  Нараховані доходи фінансового резерву 
95  Зобов’язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами 
  953  Зобов’язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами державного бюджету 
    9531  Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями 
    9532  Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями 
    9533  Нараховані відсотки за користування кредитами, залученими державою 
    9534  Комісії та/або інші платежі з обслуговування державного боргу 
    9535  Нараховані відсотки за цінними паперами держави 
    9536  Премії, що надходять до державного бюджету від розміщення державних цінних паперів 
    9537  Дисконт при розміщенні дисконтних державних цінних паперів 
    9538  Дисконт при погашенні дисконтних державних цінних паперів 
  954  Зобов’язання і вимоги за кредитуванням та всіма видами гарантій місцевого бюджету 
    9541  Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями 
    9542  Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями 
    9543  Платежі з обслуговування місцевого боргу 
96  Емітовані цінні папери 
  963  Емітовані цінні папери державного бюджету 
    9631  Емітовані короткострокові облігації внутрішньої державної позики 
    9632  Емітовані середньострокові облігації внутрішньої державної позики 
    9633  Емітовані довгострокові облігації внутрішньої державної позики 
    9634  Емітовані інші внутрішні цінні папери державного бюджету 
    9635  Емітовані короткострокові облігації зовнішньої державної позики 
    9636  Емітовані середньострокові облігації зовнішньої державної позики 
    9637  Емітовані довгострокові облігації зовнішньої державної позики 
    9638  Емітовані інші зовнішні цінні папери державного бюджету 
  964  Емітовані цінні папери місцевих бюджетів 
    9641  Емітовані короткострокові облігації місцевих бюджетів 
    9642  Емітовані середньострокові облігації місцевих бюджетів 
    9643  Емітовані довгострокові облігації місцевих бюджетів 
    9644  Емітовані інші цінні папери місцевих бюджетів 
  965  Фінансові казначейські векселі 
    9651  Фінансові казначейські векселі 
  966  Державні деривативи 
    9661  Державні деривативи 
97  Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих 
  971  Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів 
    9711  Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків 
    9712  Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків 
    9713  Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, отримані розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів 
    9714  Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів державного бюджету 
  972  Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, отриманих 
    9721  Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих 
    9722  Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень 
    9723  Розрахунки за коштами державного бюджету, отримані 
  973  Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів 
    9731  Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків 
    9732  Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів місцевого бюджету 
  974  Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів, отриманих 
    9741  Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами 
    9742  Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів Казначейства 
    9743  Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів Казначейства 
    9744  Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані 
98  Рахунки для обліку коштів, переданих 
  981  Рахунок для обліку асигнувань та розрахунків державного бюджету, переданих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів 
    9811  Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів 
    9812  Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів, що обслуговуються базовими органами Казначейства 
    9813  Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, передані розпорядниками бюджетних коштів 
  982  Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, переданих 
    9821  Рахунок для обліку коштів державного бюджету, переданих 
    9822  Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень 
    9823  Розрахунки за коштами державного бюджету, передані 
  983  Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів 
    9831  Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів 
  984  Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих 
    9841  Рахунок для обліку коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам 
    9842  Рахунок для обліку коштів, переданих з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами 
  985  Рахунки для обліку інших коштів, переданих 
    9851  Рахунок для обліку коштів державних цільових фондів, направлених на здійснення видатків 
    9852  Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами вищестоящим органам Казначейства 
    9853  Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами нижчестоящим органам Казначейства 
    9854  Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, переданих 
99  Контррахунки до рахунків позабалансового обліку 
  991  Контррахунки для активних рахунків позабалансового обліку 
    9911  Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку 
  992  Контррахунки для пасивних рахунків позабалансового обліку 
    9921  Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку 
Клас 0. Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів 
  01  Орендовані основні засоби та нематеріальні активи 
    011  Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів 
    012  Орендовані основні засоби державних цільових фондів 
    013  Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів 
    014  Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів 
  02  Активи на відповідальному зберіганні 
    021  Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів 
    022  Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів 
  03  Бюджетні зобов'язання 
    031  Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів 
    032  Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів 
  04  Непередбачені активи 
    041  Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів 
    042  Непередбачені активи державних цільових фондів 
    043  Тимчасово передані активи 
  05  Непередбачені зобов’язання, гарантії та забезпечення надані 
    051  Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів 
    052  Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів 
    053  Непередбачені зобов’язання розпорядників бюджетних коштів 
    054  Непередбачені зобов’язання державних цільових фондів 
  06  Гарантії та забезпечення отримані 
    061  Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів 
    062  Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів 
  07  Списані активи 
    071  Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів 
    072  Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів 
    073  Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів 
    074  Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів 
  08  Бланки документів суворої звітності 
    081  Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів 
    082  Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів 
  09  Передані (видані) активи відповідно до законодавства 
    091  Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів 
    092  Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів 

(План рахунків із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1219 від 29.12.2015, N 1135 від 23.12.2016, N 571 від 13.06.2017, N 496 від 10.05.2018)

Директор Департаменту податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку М.О. Чмерук