КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 серпня 2016 р. N 530
Київ

Про внесення змін до Положення
про Міністерство фінансів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 375 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 69, ст. 1936; 2015 р., N 34, ст. 1012, N 48, ст. 1541, N 63, ст. 2092; 2016 р., N 16, ст. 654, N 23, ст. 900), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. N 469, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2016 р. N 530

Зміни,
що вносяться до Положення про Міністерство фінансів України

1. У підпункті 2 пункту 5 слова "формує кадровий резерв на відповідні посади," виключити.

2. В абзаці другому пункту 9 слова ", заступників та заступника Міністра - керівника апарату" замінити словами "та заступників".

3. У пункті 10:

1) абзаци п’ятий і десятий підпункту 3 виключити;

2) у підпункті 5 слова "в апараті Мінфіну" замінити словом "Мінфіном";

3) у підпункті 17 слова ", заступника Міністра - керівника апарату" виключити;

4) підпункти 18 і 19 викласти в такій редакції:

"18) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінфіну;

19) визначає персональний склад патронатної служби Міністра;";

5) у підпункті 20 слова "заступнику Міністра - керівнику апарату" замінити словами "державному секретарю Мінфіну";

6) у підпункті 21 слова "та заступника Міністра - керівника апарату" виключити;

7) у підпункті 25 слова "в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників," виключити;

8) підпункт 28 виключити;

9) у підпункті 30 слова "своїх заступників" замінити словами "першого заступника, заступників Міністра та державного секретаря Мінфіну".

4. Доповнити Положення пунктами 10-1-10-3 такого змісту:

"10-1. Повноваження керівника державної служби у Мінфіні здійснює державний секретар Мінфіну.

Державний секретар Мінфіну є вищою посадовою особою з числа державних службовців Мінфіну. Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар Мінфіну призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п’ять років з правом повторного призначення.

10-2. Державний секретар Мінфіну відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату Мінфіну;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінфіном та подає їх на розгляд Міністру;

3) організовує та контролює виконання апаратом Мінфіну Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мінфіну, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мінфіну;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мінфін завдань;

7) призначає на посаду та звільняє з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінфіну, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінфіну, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра;

10) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

11) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінфіну;

12) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінфіну;

13) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінфіну;

14) представляє Мінфін як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

15) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Мінфіну доручення;

16) з питань, що належать до його повноважень, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Мінфіну до відзначення державними нагородами України.

10-3. На час відсутності державного секретаря Мінфіну чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінфіну відповідно до наказу державного секретаря Мінфіну.".

5. В абзаці третьому пункту 12 слова "заступником Міністра - керівником апарату" замінити словами "державним секретарем Мінфіну".