КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 липня 2016 р. N 469
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Державній аудиторській службі подати в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із цією постановою та привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 р. N 469

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про Міністерство фінансів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 375 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 69, ст. 1936; 2015 р., N 34, ст. 1012, N 48, ст. 1541, N 63, ст. 2092; 2016 р., N 16, ст. 654, N 23, ст. 900):

1) в абзаці другому пункту 1 та підпункті 2 пункту 3 слова "державного фінансового контролю," виключити;

2) у пункті 4:

у підпункті 5 слова "державного фінансового контролю," виключити;

підпункт 80 виключити;

3) в абзаці десятому підпункту 2 пункту 6 слово "Держфінінспекції" замінити словом "Держаудитслужби".

2. Внести до розділу III схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. N 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 74, ст. 2105, N 93, ст. 2685; 2015 р., N 24, ст. 664, N 63, ст. 2092, N 72, ст. 2363, N 87, ст. 2907, N 93, ст. 3170; 2016 р., N 18, ст. 722, ст. 743), такі зміни:

1) пункт 1 після абзацу "Державна регуляторна служба України" доповнити абзацом такого змісту:

"Державна аудиторська служба України";

2) абзац четвертий пункту 13 виключити.

3. У Положенні про Державну аудиторську службу України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. N 43 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 12, ст. 506):

1) у пункті 1 слова "через Міністра фінансів та який реалізує" замінити словами "та який забезпечує формування і реалізує";

2) у пункті 3:

у підпункті 1 слово "реалізація" замінити словами "забезпечення формування і реалізація";

підпункт 2 виключити;

3) у підпункті 1 пункту 4 слова "Міністрові фінансів" замінити словами "Кабінетові Міністрів України";

4) у пункті 9 слова ", наказів Мінфіну видає накази організаційно-розпорядчого характеру" замінити словами "видає накази";

5) у пункті 10 слова "за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра фінансів" замінити словами "в установленому порядку";

6) у пункті 11:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені Держаудитслужбою проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;";

підпункт 3 виключити;

у підпункті 4 слова ", наказів Мінфіну" виключити;

підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) визначає пріоритети роботи Держаудитслужби та шляхи виконання покладених на неї завдань, затверджує плани роботи Держаудитслужби, звіти про їх виконання;";

підпункти 6 і 7 виключити;

підпункт 9 викласти в такій редакції:

"9) призначає на посаду в установленому законодавством порядку керівників та заступників керівників територіальних органів Держаудитслужби;";

підпункт 10 виключити;

у підпункті 11 слова "за погодженням з Міністром фінансів" замінити словами і цифрами "відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. N 394 "Про затвердження Положення про Міністра Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 52, ст. 1839)";

підпункти 14 і 15 виключити;

у підпункті 19 слова "Міністру фінансів" замінити словами "в установленому порядку Кабінетові Міністрів України";

підпункт 23 виключити;

7) у пункті 12 слова "за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра фінансів" замінити словами "в установленому порядку";

8) в абзаці другому пункту 14 слова "за погодженням з Міністром фінансів" замінити словами і цифрами "відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. N 394 "Про затвердження Положення про Міністра Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 52, ст. 1839)".