Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
04.11.2014 N 1844/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 листопада 2014 р. за N 1386/26163

Про утворення Громадської ради з питань
люстрації при Міністерстві юстиції України

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 1554/5 від 31.05.20
16)

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про очищення влади" НАКАЗУЮ:

1. Утворити Громадську раду з питань люстрації при Міністерстві юстиції України (далі - Рада) та затвердити Положення про Громадську раду з питань люстрації при Міністерстві юстиції України, що додається.

2. Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Покласти обов’язки з організаційного забезпечення діяльності Ради на Департамент з питань люстрації.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Алексєєва І.С.

Міністр Павло Петренко

Затверджено
Наказ Міністерства юстиції України
04.11.2014 N 1844/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 листопада 2014 р. за N 1386/26163

Положення
про Громадську раду з питань люстрації при
Міністерстві юстиції України

І. Загальні положення

1. Громадська рада з питань люстрації при Міністерстві юстиції України (далі - Рада) є колегіальним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за процесом очищення влади (люстрації), налагодження ефективної взаємодії Міністерства юстиції України з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

2. Основними завданнями Ради є:

створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за процесом очищення влади (люстрації);

забезпечення врахування Мін’юстом громадської думки під час здійснення заходів, передбачених Законом України "Про очищення влади";

проведення аналізу взаємодії державних органів (їх посадових та/або службових осіб) з громадськістю в процесі здійснення очищення влади (люстрації);

сприяння науково-методичному та інформаційному забезпеченню роботи Мін’юсту, спрямованої на очищення влади (люстрацію);

здійснення моніторингу та аналізу інформації, у тому числі яка надходить від фізичних та юридичних осіб на поштову та електронну адреси Ради, щодо поширення на осіб заборон, передбачених Законом України "Про очищення влади";

підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань, пов’язаних з реалізацією положень Закону України "Про очищення влади".

3. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про очищення влади" та іншими законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими актами законодавства.

4. Рада має право мати бланк зі своїм найменуванням, печатку, офіційний веб-сайт.

5. Строк повноважень Ради становить 2 роки.

6. Повноваження Ради не можуть бути припинені достроково.

II. Повноваження Ради

1. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює громадський контроль за дотриманням плану проведення перевірок державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств у порядку, передбаченому законодавством;

здійснює громадський контроль за веденням Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади";

подає Мін’юсту обов’язкові для розгляду рішення щодо питань, пов’язаних із реалізацією положень Закону України "Про очищення влади";

подає Мін’юсту обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань, пов’язаних із реалізацією положень Закону України "Про очищення влади";

інформує громадськість про свою діяльність на офіційному веб-сайті Мін’юсту та в інший прийнятний спосіб, готує та оприлюднює річний звіт про свою діяльність;

(Абзац шостий пункту 1 розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1554/5 від 31.05.2016)

направляє на розгляд керівника органу, до повноважень якого належить проведення перевірки, інформацію, що надійшла на адресу Ради, про особу, стосовно якої проводиться перевірка, щодо поширення на неї заборон, передбачених Законом України "Про очищення влади", про що інформується Мін’юст;

збирає, узагальнює та надає Мін’юсту інформацію щодо пропозицій стосовно вирішення питань, пов’язаних з проведенням процесу очищення влади (люстрації);

організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань щодо проведення люстрації, діяльності Мін’юсту з питань люстрації.

2. Рада має право:

одержувати від державних органів, до компетенції яких належить проведення перевірки, інформацію щодо проведення перевірки відповідно до законодавства;

утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, робочі та експертні групи тощо), ініціювати створення своїх представництв або призначення представників Ради шляхом та в порядку, що визначаються на засіданні Ради;

обирати та припиняти повноваження членів Ради;

у встановленому порядку залучати до роботи Ради працівників державних органів та органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій, а також окремих фахівців, інших суб’єктів фізичних осіб за згодою таких осіб;

організовувати і проводити семінари, конференції, форуми, брати участь у публічних заходах (нарадах, засіданнях тощо) з питань реалізації положень Закону України "Про очищення влади";

отримувати в установленому порядку від Мін’юсту проекти нормативно-правових актів з питань, які потребують проведення консультацій з громадськістю;

отримувати в установленому порядку від Мін’юсту, інших державних органів та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Ради;

подавати до Мін’юсту обов’язкові до розгляду рекомендації і пропозиції Ради з питань, що належать до її компетенції;

виносити на свої засідання питання щодо обговорення відповідей на звернення, що надходять до Мін’юсту, про застосування Закону України "Про очищення влади";

направляти представників Ради для участі в заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться Мін’юстом, за попередньою згодою та/або запрошенням останнього;

розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні й письмові відповіді;

розглядати інші питання в межах повноважень, визначених цим Положенням.

3. Для здійснення спільних заходів Рада може взаємодіяти та співпрацювати з державними органами та органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, а також іншими установами та організаціями, громадянами тощо.

ІІІ. Формування Ради

1. До складу Ради можуть бути призначені представники громадських, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, засобів масової інформації, органів самоорганізації населення та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства).

2. Представництво Ради здійснюється секретарем Ради, який призначається Міністром юстиції з числа представників інститутів громадянського суспільства, які зарекомендували себе активними діями у сфері боротьби з корупцією, очищення влади та користуються довірою у суспільстві. До складу Ради не можуть входити особи, які є посадовими чи службовими особами державних органів, органів місцевого самоврядування, особи, на яких поширюються заборони, передбачені Законом України "Про очищення влади".

3. Секретар Ради подає на затвердження Міністру юстиції кандидатури інших членів Ради, які відповідають критеріям, зазначеним у цьому розділі.

4. Рада складається з дванадцяти членів.

5. У разі необхідності кількісний, персональний склад Ради, у тому числі секретар Ради, може бути змінений (переобраний) за умови прийняття відповідного одноголосного рішення всіма членами Ради та подальшим затвердженням такого рішення Міністром юстиції.

При голосуванні щодо припинення повноважень (переобрання) члена Ради, у тому числі секретаря Ради, така особа не бере участі у голосуванні.

ІV. Організація роботи Ради

1. На засіданні Ради визначається структура Ради, затверджується її регламент.

2. Секретар Ради:

організовує діяльність Ради;

скликає та організовує підготовку засідань Ради;

підписує документи від імені Ради;

інформує Мін’юст про роботу Ради;

представляє Раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації, громадянами;

може надсилати невідкладні інформаційні запити до Мін’юсту, інших державних органів, підприємств, установ та організацій з метою отримання інформації, необхідної для забезпечення діяльності та функцій Ради, та отримувати на них відповіді;

виконує інші функції для забезпечення здійснення Радою своїх повноважень.

3. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться не рідше одного разу на квартал. Засідання Ради можуть скликатися за ініціативою секретаря або не менше трьох членів Ради.

(Пункт 3 розділу ІV в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1554/5 від 31.05.2016)

4. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

5. На засіданнях Ради обираються головуючий та секретар засідання.

6. Рішення Ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало 2/3 присутніх на засіданні членів Ради.

7. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Мін’юстом.

8. Рішення Ради оформлюється протоколом засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем засідання.

9. Член Ради, який не підтримав прийняте рішення на засіданні (пропозиції, рекомендації), може викласти свою окрему думку в письмовій формі, що додається до протоколу засідання.

10. Допускається дистанційна участь члена Ради у засіданні, якщо така участь забезпечується відео-, телефонним або іншим зв’язком і якщо така участь не заперечується більшістю членів Ради.

(Пункт 10 розділу ІV в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1554/5 від 31.05.2016)

V. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради

1. Мін’юст забезпечує Раду приміщенням, засобами зв’язку, створює умови для роботи Ради та проведення її засідань.

2. Рада інформує Мін’юст та громадськість про свою роботу шляхом надання для розміщення в обов’язковому порядку у спеціально створеній рубриці "Громадська рада з питань люстрації" на офіційному веб-сайті Мін’юсту та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів, а саме: установчих документів, планів роботи, керівного складу, протоколів засідань, звітів про роботу.

Директор Департаменту конституційного,
адміністративного та соціального
законодавства А.М. Панченко