Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
16.12.2004 N 3100

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2004 р. за N 1672/10271

Про затвердження Положення
про оприлюднення інформації про діяльність
недержавного пенсійного фонду

( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг
N 1218 від 23.10.20
08

Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
N 2421 від 27.11.20
12
N 712 від 05.03.20
13
N 2979 від 22.08.20
13 )

Відповідно до вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ), а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду (додається).

2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А.А.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т.М.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України - директора департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А.А.

Голова Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України В.Суслов

Протокол засідання Комісії
від 16 грудня 2004 р. N 105

Затверджено
Розпорядження Державної
комісії з питань регулювання
ринків фінансових послуг
України
16.12.2004 N 3100

(у редакції розпорядження
Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
від 23.10.2008 N 1218)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2004 р. за N 1672/10271

Положення
про оприлюднення інформації про діяльність
недержавного пенсійного фонду

( У тексті Положення слово "Держфінпослуг" замінено словом
"Нацкомфінпослуг" згідно з Розпорядженням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012 )

Це Положення розроблене відповідно до статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), статті 53 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) та статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) та встановлює порядок оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду (далі - пенсійний фонд), вимоги до складу інформації, яка підлягає оприлюдненню, та періодичність її оприлюднення.

I. Загальні положення

1. Відповідно до цього Положення інформування громадськості про діяльність пенсійного фонду здійснюється шляхом оприлюднення інформації в порядку, установленому цим Положенням, від імені пенсійного фонду особою, яка відповідно до законодавства надає послуги з адміністрування пенсійному фонду (далі - Адміністратор фонду) на підставі договору про адміністрування, укладеного з радою цього пенсійного фонду.

2. Оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду здійснюється Адміністратором фонду один раз на квартал за звітний квартал (за I, II, III та IV квартали) та наростаючим підсумком з початку діяльності на кінець останнього дня звітного кварталу шляхом подання такої інформації до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для її розміщення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг. Розміщення інформації на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг здійснюється на безоплатній основі.

Додатково Адміністратором фонду оприлюднюється інформація про результати діяльності пенсійного фонду за рік шляхом опублікування такої інформації в одному з друкованих засобів масової інформації, перелік яких визначено Нацкомфінпослуг, та шляхом розміщення на веб-сайті пенсійного фонду та/або Адміністратора фонду. Оприлюднення такої інформації здійснюється з дотриманням вимог поширення інформації, установлених розділом III цього Положення. ( Абзац другий пункту 2 розділу I в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2979 від 22.08.2013 ) ( Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012 )

3. Адміністратор фонду, що здійснює адміністрування декількох пенсійних фондів, зобов'язаний оприлюднювати інформацію про діяльність пенсійного фонду окремо щодо кожного пенсійного фонду.

4. Оплата витрат на оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду здійснюється Адміністратором фонду за рахунок оплати послуг Адміністратора фонду відповідно до умов договору про адміністрування.

5. У цьому Положенні терміни використовуються в значеннях, наведених у Законах України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ), "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ).

II. Вимоги до складу інформації про діяльність
пенсійного фонду, що підлягає оприлюдненню
на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг

1. На офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг оприлюднюється така інформація про діяльність пенсійного фонду:

загальна інформація про здійснення недержавного пенсійного забезпечення;

інформація про юридичних осіб, з якими пенсійним фондом укладено договори (адміністратор, особи, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігач);

інформація щодо показників діяльності пенсійного фонду, що оприлюднюється наростаючим підсумком з початку діяльності на кінець останнього дня звітного кварталу;

інформація щодо показників діяльності пенсійного фонду, що оприлюднюється один раз на квартал за звітний квартал (за I, II, III та IV квартали).

2. Загальна інформація про здійснення недержавного пенсійного забезпечення складається з:

повного найменування пенсійного фонду;

контактної інформації (місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної пошти та, у разі наявності, веб-сторінки);

ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ;

інформації про засновників пенсійного фонду: повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи;

інформації про реєстрацію пенсійного фонду як фінансової установи (реєстраційний номер пенсійного фонду в Державному реєстрі фінансових установ, дата видачі, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи).

3. Інформація про юридичних осіб, з якими пенсійним фондом укладено договори (адміністратор, особи, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігач), складається з:

повного найменування адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача;

контактної інформації адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача (місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної пошти та, у разі наявності, веб-сторінки);

ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача;

інформації про розмір статутного та власного капіталу адміністратора;

інформації про ліцензію адміністратора на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів (дата видачі, серія та номер, строк дії);

інформації про ліцензію осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (дата видачі, серія та номер, строк дії);

інформації про ліцензію зберігача на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів (дата видачі, серія та номер, строк дії).

4. Інформація щодо показників діяльності пенсійного фонду, що оприлюднюється наростаючим підсумком з початку діяльності на кінець останнього дня звітного кварталу, складається з:

кількості учасників;

кількості вкладників - фізичних осіб;

кількості вкладників - юридичних осіб;

пенсійних внесків;

пенсійних виплат;

чистої вартості активів;

чистої вартості одиниці пенсійних активів; ( Абзац восьмий пункту 4 розділу I в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2979 від 22.08.2013 )

сукупного прибутку (збитку) від інвестування пенсійних активів;

об'єктів інвестування активів пенсійного фонду;

обсягу переведених пенсійних коштів з пенсійного фонду;

обсягу переведених пенсійних коштів до пенсійного фонду;

сукупної винагороди суб'єктів, що надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів (адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача, аудитора, торговців цінними паперами та інших осіб);

коефіцієнта навантаження на пенсійний фонд (розраховується за формулою: СВ/ЧВА, де СВ - сукупна винагорода суб'єктів, що надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів з початку діяльності на кінець останнього дня звітного кварталу, ЧВА - чиста вартість активів пенсійного фонду наростаючим підсумком з початку діяльності на кінець останнього дня звітного кварталу).

5. Інформація щодо показників діяльності пенсійного фонду, що оприлюднюється один раз на квартал за звітний квартал (за I, II, III та IV квартали) складається з:

кількості учасників;

кількості вкладників - фізичних осіб;

кількості вкладників - юридичних осіб;

пенсійних внесків;

пенсійних виплат;

зміни чистої вартості активів;

зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів; ( Абзац восьмий пункту 5 розділу I в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2979 від 22.08.2013 )

сукупного прибутку (збитку) від інвестування пенсійних активів;

об'єктів інвестування активів пенсійного фонду;

обсягу переведених пенсійних коштів з пенсійного фонду;

обсягу переведених пенсійних коштів до пенсійного фонду;

сукупної винагороди суб'єктів, що надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів (адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача, аудитора, торговців цінними паперами та інших осіб);

коефіцієнта навантаження на пенсійний фонд (розраховується за формулою: СВ/(ЧВА1 - ЧВА0), де СВ - сукупна винагорода суб'єктів, що надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів за останній звітний квартал, ЧВА1 - чиста вартість активів пенсійного фонду наростаючим підсумком з початку діяльності на кінець останнього дня звітного кварталу, ЧВА0 - чиста вартість активів пенсійного фонду на початок звітного кварталу).

III. Засоби поширення інформації
про діяльність пенсійного фонду

1. Засобами поширення інформації про діяльність пенсійного фонду є:

1.1. Офіційний веб-сайт Нацкомфінпослуг.

Інформація про діяльність пенсійного фонду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг шляхом розміщення звітних даних згідно з розділом II цього Положення, що містяться у звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається Адміністраторами фондів до Нацкомфінпослуг відповідно до вимог Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 жовтня 2011 року N 674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2012 року за N 41/20354. ( Абзац другий підпункту 1.1 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2979 від 22.08.2013 )

Інформація про діяльність пенсійного фонду розміщується Нацкомфінпослуг на її офіційному веб-сайті не пізніше ніж через 60 календарних днів з дня закінчення останнього звітного кварталу.

1.2. Друковані засоби масової інформації визначені Нацкомфінпослуг з урахуванням пункту 2 розділу I цього Положення.

Інформація про діяльність пенсійного фонду за звітний рік оприлюднюється шляхом її опублікування в одному з друкованих засобів масової інформації, перелік яких визначено Нацкомфінпослуг, не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним роком. ( Абзац другий підпункту 1.2 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2979 від 22.08.2013 )

Опублікуванню підлягають:

інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду (додаток 1);

відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду (додаток 2); ( Абзац п'ятий підпункту 1.2 пункту 1 розділу III в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2979 від 22.08.2013 )

інформація про фінансовий стан пенсійного фонду у формах N 1 "Баланс" (Звіт про фінансовий стан) та N 2 "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід), передбачених додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868; ( Абзац шостий підпункту 1.2 пункту 1 розділу III в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2979 від 22.08.2013 )

висновок аудитора (аудиторської фірми) за результатами аудиторської перевірки пенсійного фонду.

( Абзац восьмий підпункту 1.2 пункту 1 розділу III виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2979 від 22.08.2013 )

Інформація, що оприлюднена шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації, подається до Нацкомфінпослуг Адміністратором фонду у вигляді оригіналу відповідних сторінок примірника друкованого засобу масової інформації, на яких було розміщено інформацію, що оприлюднювалась, та титульного аркуша (першої сторінки) цього видання або їх копії, завіреної керівником Адміністратора фонду, та супровідного листа за підписом керівника Адміністратора фонду протягом 20 календарних днів з дати виходу відповідного номера такого друкованого засобу масової інформації. У супровідному листі також зазначається інформація про адресу сторінки веб-сайта пенсійного фонду та/або адміністратора такого пенсійного фонду, на якому розміщена інформація про діяльність пенсійного фонду за звітний рік відповідно до вимог цього Положення. ( Абзац восьмий підпункту 1.2 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2979 від 22.08.2013 )

1.3. Веб-сайт пенсійного фонду та/або Адміністратора фонду.

Адміністратор фонду не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним роком, зобов'язаний оприлюднювати шляхом розміщення на веб-сайті пенсійного фонду та/або Адміністратора фонду таку інформацію про діяльність пенсійного фонду за звітний рік:

інформацію, що підлягає опублікуванню відповідно до підпункту 1.2 цього пункту;

опис інвестиційної політики фонду.

Адміністратор фонду - суб'єкт другого рівня зобов'язаний кожного робочого дня розміщувати на веб-сайті пенсійного фонду та/або адміністратора такого пенсійного фонду інформацію про показник чистої вартості одиниці пенсійних активів, розрахований на кінець робочого дня, що передує дню розміщення такої інформації, а також про зміну показника чистої вартості одиниці пенсійних активів за періоди з початку поточного кварталу та з початку поточного року, а також забезпечувати доступ до такої інформації станом на будь-який робочий день.

Адміністратор фонду може додатково оприлюднювати на веб-сайті пенсійного фонду та/або Адміністратора фонду іншу інформацію про діяльність пенсійного фонду (крім інформації, що відповідно до законодавства є конфіденційною та не підлягає розголошенню та оприлюдненню). ( Пункт 1 розділу III доповнено новим підпунктом 1.3 згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2979 від 22.08.2013 )

2. Інформація про діяльність пенсійного фонду за звітний рік, що опубліковується в друкованих засобах масової інформації та розміщується на веб-сайті пенсійного фонду та/або Адміністратора фонду, повинна відповідати інформації, що міститься в даних річної звітності про діяльність пенсійного фонду, яка подається до Нацкомфінпослуг відповідно до вимог Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 жовтня 2011 року N 674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2012 року за N 41/20354. ( Пункт 2 розділу III в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2979 від 22.08.2013 )

IV. Державний контроль за оприлюдненням
інформації про діяльність пенсійного фонду

1. Державний контроль за дотриманням вимог цього Положення щодо оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду здійснює Нацкомфінпослуг.

2. У разі виявлення порушень порядку оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду, установленого цим Положенням, зокрема за несвоєчасне оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду, оприлюднення недостовірної інформації (відомостей) або оприлюднення інформації не в повному обсязі, Нацкомфінпослуг має право застосовувати заходи впливу згідно із законом.

( Положення в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 1218 від 23.10.2008 )

Член Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України -
директор департаменту нагляду за
недержавними пенсійними фондами А.А.Рибальченко

Додаток 1
до Положення
про оприлюднення інформації
про діяльність недержавного
пенсійного фонду

           ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ
недержавного пенсійного фонду

   1. Інформація про недержавний пенсійний фонд

------------------------------------------------------------------
|Повне найменування | |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Місцезнаходження | |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Код території за КОАТУУ | |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Дата державної реєстрації | |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Реєстраційний номер у Державному реєстрі | |
|фінансових установ, серія та номер | |
|свідоцтва про реєстрацію фінансової | |
|установи | |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Банківські реквізити | |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Електронна адреса | |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Поштова адреса | |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Контактні реквізити |телефон |факс |E-mail |
|-----------------------------------------+--------+-----+-------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------

   2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду

------------------------------------------------------------------
| Повне найменування юридичної |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |
| особи | (у разі, якщо |
| або прізвище, ім'я та |засновником є юридична особа) |
| по батькові фізичної особи | |
|--------------------------------+-------------------------------|
| | |
------------------------------------------------------------------

   3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується
недержавний пенсійний фонд

-------------------------------------------------------------------------------
| Юридична | Повне |Ідентифікаційний| Дата та | Місце- | Дата |
| особа |найменування | код за ЄДРПОУ | номер |знаходження |укладення|
|відповідно| | |ліцензії на | |договору |
| до | | |провадження | | з радою |
|переліку* | | |відповідного| |пенсійно-|
| | | | виду | |го фонду |
| | | |діяльності, | | |
| | | |найменування| | |
| | | | органу, що | | |
| | | | її видав | | |
|----------+-------------+----------------+------------+------------+---------|
| | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------

---------------
* Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:
АДМ - адміністратор; КУА - особа, що здійснює управління
активами; З - зберігач; А - аудитор (аудиторська фірма).

( Пункт 4 виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2979 від 22.08.2013 )

 Уповноважена посадова особа
Адміністратора недержавного
пенсійного фонду _________ ____________
(підпис) (прізвище)

"___" ____________ 20__ року М.П.

( Додаток 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 1218 від 23.10.2008; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 712 від 05.03.2013, N 2979 від 22.08.2013 )

Додаток 2
до Положення
про оприлюднення інформації
про діяльність недержавного
пенсійного фонду

              ВІДОМОСТІ
про результати діяльності
недержавного пенсійного фонду
станом на ____________ 20__ р.
_________________________________________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

       1. Звіт про склад, структуру та чисту
вартість активів недержавного пенсійного фонду

                       Одиниця виміру, грн.
------------------------------------------------------------------
| Показники | Код | Дані на |Наростаючим|
| |рядка| початок | підсумком |
| | | звітного | на кінець |
| | | року | звітного |
| | | | року |
| | | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------|
| Частина перша |
|----------------------------------------------------------------|
|Грошові кошти, розміщені на | 010 | | |
|вкладних (депозитних) банківських | | | |
|рахунках, з них: | | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|кошти, за рахунок яких здійснюються| 011 | | |
|пенсійні виплати на визначений | | | |
|строк | | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|ощадні (депозитні) сертифікати | 012 | | |
|банків | | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|Цінні папери, дохід за якими | 020 | | |
|гарантовано Радою міністрів | | | |
|Автономної Республіки Крим, | | | |
|місцевими радами відповідно до | | | |
|законодавства | | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|у тому числі придбані за рахунок | 021 | | |
|коштів, з яких здійснюються | | | |
|пенсійні виплати на визначений | | | |
|строк | | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|Цінні папери, дохід за якими | 030 | | |
|гарантовано Кабінетом Міністрів | | | |
|України | | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|у тому числі придбані за рахунок | 031 | | |
|коштів, з яких здійснюються | | | |
|пенсійні виплати на визначений | | | |
|строк | | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|Облігації підприємств, емітентами | 040 | | |
|яких є резиденти | | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|у тому числі придбані за рахунок | 041 | | |
|коштів, з яких здійснюються | | | |
|пенсійні виплати на визначений | | | |
|строк | | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|Акції українських емітентів | 050 | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|Цінні папери, дохід за якими | 060 | | |
|гарантовано урядами іноземних | | | |
|держав | | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|Цінні папери іноземних емітентів | 070 | | |
|(р. 071+р. 072), з них | | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|акції іноземних емітентів, | 071 | | |
|визначених відповідно до Закону | | | |
|України "Про недержавне пенсійне | | | |
|забезпечення"( 1057-15 ) | | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|облігації іноземних емітентів з | 072 | | |
|інвестиційним рейтингом, визначеним| | | |
|відповідно до законодавства | | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|Іпотечні цінні папери | 080 | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|у тому числі придбані за рахунок | 081 | | |
|коштів, з яких здійснюються | | | |
|пенсійні виплати на визначений | | | |
|строк | | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|Об'єкти нерухомості | 090 | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|Банківські метали | 100 | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|Дебіторська заборгованість | 110 | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|Активи, не заборонені | 120 | | |
|законодавством України (з розбивкою| | | |
|за видами активів) | | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|Загальна сума інвестицій фонду (р. | 130 | | |
|010+р. 020+р. 030+р. 040+р. 050+р. | | | |
|060+р. 070+ р. 080+ р. 090+ р. | | | |
|100+р. 110+р. 120) | | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|Кошти на поточному рахунку | 140 | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|Загальна вартість активів фонду (р.| 150 | | |
|130+р. 140) | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Частина друга |
|----------------------------------------------------------------|
|Кредиторська заборгованість | 160 | | |
|(р.161+р.162): | | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|неперсоніфіковані внески | 161 | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|заборгованість з перерахування | 162 | | |
|помилково сплачених коштів | | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|Заборгованість фонду з виконання | 170 | | |
|зобов'язань перед учасниками та | | | |
|перерахування коштів (р. 171+р. | | | |
|172), у тому числі | | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|заборгованість з перерахування | 171 | | |
|пенсійних коштів до іншої установи | | | |
|(іншого пенсійного фонду, | | | |
|страховика, банку) | | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|заборгованість за нарахованими, але| 172 | | |
|не здійсненими поточними пенсійними| | | |
|виплатами (за договорами виплати | | | |
|пенсії на визначений строк або | | | |
|нарахованими одноразовими | | | |
|пенсійними виплатами учасникам | | | |
|(спадкоємцям учасників) | | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|Заборгованість з відшкодування | 180 | | |
|нарахованих, але не здійснених | | | |
|оплат витрат пенсійного фонду | | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|Заборгованість щодо розрахунків з | 190 | | |
|продавцями за отримані, але не | | | |
|сплачені пенсійним фондом активи (з| | | |
|розбивкою за джерелами формування) | | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|Загальна сума зобов'язань фонду | 200 | | |
|-----------------------------------+-----+----------+-----------|
|Чиста вартість активів фонду (р. | 210 | | |
|150-р. 200) | | | |
------------------------------------------------------------------

    2. Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів
недержавного пенсійного фонду

                       Одиниця виміру, грн.
------------------------------------------------------------------
| Показники | Код |Дані на |Усього за|Наростаючим|
| |рядка|початок |останній | підсумком |
| | |звітного| звітний | на кінець |
| | | року | рік | звітного |
| | | | | року |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Чиста вартість пенсійних | 1 | Х | Х | |
|активів на початок звітного| | | | |
|періоду | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Частина перша |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Надходження пенсійних | | | | |
|внесків | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Пенсійні внески від | 010 | | | |
|фізичних осіб | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Пенсійні внески від | 020 | | | |
|фізичних осіб-підприємців | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Пенсійні внески від | 030 | | | |
|юридичних осіб | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Переведено кошти фізичної | 040 | | | |
|особи до недержавного | | | | |
|пенсійного фонду | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Усього (р. 010+р. 020+р. | 050 | | | |
|030 +р. 040) | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|2. Виконання зобов'язань | | | | |
|перед учасниками | | | | |
|недержавного пенсійного | | | | |
|фонду | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Здійснено пенсійних виплат | 060 | | | |
|учасникам (р. 061 + р. | | | | |
|062): | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|пенсійні виплати на | 061 | | | |
|визначений строк | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|одноразові пенсійні виплати| 062 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Перераховано пенсійних | 070 | | | |
|коштів до іншого | | | | |
|недержавного пенсійного | | | | |
|фонду | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Перераховано пенсійних | 080 | | | |
|коштів до страховика для | | | | |
|оплати договорів | | | | |
|страхування довічної пенсії| | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Для оплати договорів | 090 | | | |
|страхування ризику настання| | | | |
|інвалідності або смерті | | | | |
|учасника | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Перераховано пенсійних | 100 | | | |
|коштів до банку для | | | | |
|відкриття депозитного | | | | |
|пенсійного рахунку | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Заборгованість недержавного| 110 | | | |
|пенсійного фонду з | | | | |
|виконання зобов'язань перед| | | | |
|учасниками та перерахування| | | | |
|коштів (р. 111 + р. 112), у| | | | |
|тому числі: | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|заборгованість з | 111 | | | |
|перерахування пенсійних | | | | |
|коштів до іншої установи | | | | |
|(іншого пенсійного фонду, | | | | |
|страховика, банку) | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|заборгованість за | 112 | | | |
|нарахованими, але не | | | | |
|здійсненими поточними | | | | |
|пенсійними виплатами (за | | | | |
|договорами виплати пенсії | | | | |
|на визначений строк або | | | | |
|нарахованими одноразовими | | | | |
|пенсійними виплатами | | | | |
|учасникам (спадкоємцям | | | | |
|учасників) | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Загальний обсяг зобов'язань| 120 | | | |
|перед учасниками (р. 060 + | | | | |
|р. 070 + р. 080 + р. 090 + | | | | |
|р. 100 + р. 110) | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Витрати на оплату послуг | 130 | | | |
|Адміністратору, наданих | | | | |
|учаснику за рахунок | | | | |
|пенсійних коштів та не | | | | |
|пов'язаних із здійсненням | | | | |
|виплат та переведень | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Частина друга |
|----------------------------------------------------------------|
|Дохід (втрати) від | | | | |
|управління активами | | | | |
|пенсійного фонду: | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|1. Прибуток (збиток) від | | | | |
|здійснення операцій з | | | | |
|активами пенсійного фонду | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Цінні папери, дохід за | 140 | | | |
|якими гарантовано Кабінетом| | | | |
|Міністрів України (р. | | | | |
|141+р. 142): | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|дохід від продажу | 141 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|переоцінка |142 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Цінні папери, дохід за | 150 | | | |
|якими гарантовано Радою | | | | |
|міністрів Автономної | | | | |
|Республіки Крим, місцевими | | | | |
|радами відповідно до | | | | |
|законодавства (р. 151+р. | | | | |
|152): | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|дохід від продажу | 151 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|переоцінка | 152 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Облігації місцевих позик | 160 | | | |
|(р. 161+р. 162): | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|дохід від продажу | 161 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|переоцінка | 162 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Облігації підприємств, | 170 | | | |
|емітентами яких є резиденти| | | | |
|України (р. 171+р. 172): | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|дохід від продажу | 171 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|переоцінка | 172 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Акції українських емітентів| 180 | | | |
|(р. 181+р. 182): | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|

|дохід від продажу     | 181 |    |     |      |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|переоцінка | 182 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Цінні папери, дохід за | 190 | | | |
|якими гарантовано урядами | | | | |
|іноземних держав (р. 191+р.| | | | |
|192): | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|дохід від продажу | 191 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|переоцінка | 192 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Акції іноземних емітентів | 200 | | | |
|(р. 201+р. 202): | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|дохід від продажу | 201 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|переоцінка | 202 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Облігації іноземних | 210 | | | |
|емітентів (р. 211+р. 212): | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|дохід від продажу | 211 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|переоцінка | 212 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Іпотечні цінні папери (р. | 220 | | | |
|221+р. 222): | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|дохід від продажу | 221 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|переоцінка | 222 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Об'єкти нерухомості (р. | 230 | | | |
|231+р. 232): | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|дохід від продажу | 231 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|переоцінка | 232 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Банківські метали (р. | 240 | | | |
|241+р. 242): | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|дохід від продажу | 241 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|курсова різниця | 242 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Списання кредиторської | 250 | | | |
|заборгованості | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Вибуття активів, які | 260 | | | |
|перестають відповідати | | | | |
|такому стану, за якого вони| | | | |
|визнаються активами (із | | | | |
|зазначенням активу) | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|іншими активами, не | 270 | | | |
|забороненими законодавством| | | | |
|України (з розбивкою за | | | | |
|видами активів) | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Усього (р. 140+р. 150+р. | 280 | | | |
|160+р. 170+р. 180+ р. | | | | |
|190+р. 200+р. 210+р. 220+р.| | | | |
|230+ р. 240+р. 250+р. | | | | |
|260+р. 270) | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|2.Пасивний дохід, отриманий| | | | |
|на активи недержавного | | | | |
|пенсійного фонду: | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|дохід (втрати) від коштів, | 290 | | | |
|розміщених на вкладних | | | | |
|(депозитних) банківських | | | | |
|рахунках | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|дохід від боргових цінних | 300 | | | |
|паперів (р. 301+р. 302+р. | | | | |
|303+р. 304+р. 305+ р. 306+ | | | | |
|р. 307): | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|цінних паперів, дохід за | 301 | | | |
|якими гарантовано Кабінетом| | | | |
|Міністрів України | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|цінних паперів, дохід за | 302 | | | |
|якими гарантовано Радою | | | | |
|міністрів Автономної | | | | |
|Республіки Крим, місцевими | | | | |
|радами відповідно до | | | | |
|законодавства | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Облігацій місцевих позик: | 303 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|облігацій підприємств, | 304 | | | |
|емітентами яких є резиденти| | | | |
|України | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|цінних паперів, дохід за | 305 | | | |
|якими гарантовано урядами | | | | |
|іноземних держав | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|облігацій іноземних | 306 | | | |
|емітентів | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|іпотечних цінних паперів | 307 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Дивіденди від (р. 311+р. | 310 | | | |
|312): | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|акцій українських емітентів| 311 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|акцій іноземних емітентів | 312 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Плата за користування | 320 | | | |
|об'єктами нерухомості | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Відсотки, нараховані на | 330 | | | |
|кошти, розміщені у | | | | |
|банківських металах | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Відсотки, нараховані на | 340 | | | |
|кошти, що знаходяться на | | | | |
|поточному рахунку | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Дохід від користування | 350 | | | |
|іншими активами, не | | | | |
|забороненими законодавством| | | | |
|України (з розбивкою за | | | | |
|видами активів) | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Усього (р. 290+р. 300+р. | 360 | | | |
|310+р. 320+р. 330+ р. | | | | |
|340+р. 350) | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|3. Інші доходи (втрати) | 370 | | | |
|недержавного пенсійного | | | | |
|фонду | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Витрати, що відшкодовуються| | | | |
|за рахунок пенсійних | | | | |
|активів | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|

|Витрати на оплату послуг з | 380 |    |     |      |
|адміністрування | | | | |
|недержавного пенсійного | | | | |
|фонду (р. 381+р. 382+р. | | | | |
|383+р. 384), з них: | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|послуги з адміністрування | 381 | | | |
|недержавного пенсійного | | | | |
|фонду | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|агентські послуги, | 382 | | | |
|пов'язані з функціонуванням| | | | |
|недержавного пенсійного | | | | |
|фонду | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|рекламні послуги | 383 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|витрати на оприлюднення | 384 | | | |
|інформації про діяльність | | | | |
|недержавного пенсійного | | | | |
|фонду | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Винагорода за надання | 390 | | | |
|послуг з управління | | | | |
|активами недержавного | | | | |
|пенсійного фонду | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Оплата послуг зберігача | 400 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Оплата послуг з проведення | 410 | | | |
|планових аудиторських | | | | |
|перевірок недержавного | | | | |
|пенсійного фонду | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Оплата послуг, пов'язаних | 420 | | | |
|із здійсненням операцій з | | | | |
|пенсійними активами, які | | | | |
|надаються третіми особами | | | | |
|(р. 421+р. 422), з них: | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|послуг торговців цінними | 421 | | | |
|паперами (посередника) | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|витрат на ведення обліку та| 422 | | | |
|перереєстрацію прав | | | | |
|власності на цінні папери | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Оплата нотаріальних послуг | 430 | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Витрати на ведення обліку | 440 | | | |
|та перереєстрацію прав | | | | |
|власності на нерухомість | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Оплата послуг з оцінки | 450 | | | |
|об'єктів інвестицій у | | | | |
|порядку, передбаченому | | | | |
|законодавством | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Оплата послуг, пов'язаних з| 460 | | | |
|використанням | | | | |
|(експлуатацією) нерухомого | | | | |
|майна | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Плата за підтвердження | 470 | | | |
|організатором торгівлі | | | | |
|звіту про виконані | | | | |
|договори, що були укладені | | | | |
|за цінними паперами | | | | |
|українських емітентів, які | | | | |
|входять до складу активів | | | | |
|недержавного пенсійного | | | | |
|фонду | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Оплата інших послуг, які не| 480 | | | |
|заборонені законодавством з| | | | |
|питань недержавного | | | | |
|пенсійного забезпечення | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Загальна сума витрат, що | 490 | | | |
|відшкодовані за рахунок | | | | |
|пенсійних активів (р. | | | | |
|380+р. 390+р. 400+р. 410+р.| | | | |
|420+ р. 430+р. 440+р. | | | | |
|450+р. 460+р. 470+ р. 480) | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Прибуток (збиток) від | 500 | | | |
|інвестування активів | | | | |
|недержавного пенсійного | | | | |
|фонду (р. 280+р. 360+р. | | | | |
|370)-р. 490 | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Чиста вартість пенсійних | 2 | Х | Х | |
|активів на кінець звітного | | | | |
|періоду (р. 050-р. 120-р. | | | | |
|130+р. 500) | | | | |
|---------------------------+-----+--------+---------+-----------|
|Зміна чистої вартості | 3 | Х | Х | |
|пенсійних активів (р. 2-р. | | | | |
|1) | | | | |
------------------------------------------------------------------

      3. Довідка про зміни чистої вартості активів
та зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів

                       Одиниця виміру, грн.
------------------------------------------------------------------
| Чиста вартість активів | Чиста вартість одиниці |
| недержавного пенсійного фонду | пенсійних активів |
|--------------------------------+-------------------------------|
|на початок|на кінець | зміни |на початок|на кінець | зміни |
| звітного | звітного | протягом | звітного | звітного |протягом |
|року (Ап, |року (Ак, | звітного |року (Вп, |року (Вк, |звітного |
| грн) | грн) |року* (За,| грн) | грн) | року** |
| | | %) | | | (Зв, %) |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Алгоритм розрахунку показника:
1) від чистої вартості активів на кінець звітного року (Ак)
віднімається чиста вартість активів на початок звітного року (Ап);
2) отримана різниця ділиться на чисту вартість активів на
початок звітного року (Ап);
3) частка від ділення множиться на 100 %.

** Алгоритм розрахунку показника:
1) від чистої вартості одиниці пенсійних активів на кінець
звітного року (Вк) віднімається чиста вартість одиниці пенсійних
активів на початок звітного року (Вп);
2) отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці
пенсійних активів на початок звітного року (Вп);
3) частка від ділення множиться на 100 %.

 Уповноважена посадова особа, що
здійснює управління активами
недержавного пенсійного фонду
"___" ____________ 20__ року ____________ ________________
(підпис) (прізвище)

М.П.

Уповноважена посадова особа
Адміністратора недержавного
пенсійного фонду
"___" ____________ 20__ року ____________ ________________
(підпис) (прізвище)

М.П.

Уповноважена посадова особа
зберігача недержавного
пенсійного фонду
"___" ____________ 20__ року ____________ _______________
(підпис) (прізвище)

М.П.

( Додаток 2 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 1218 від 23.10.2008; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2979 від 22.08.2013 )