Документ втратив чиннiсть!

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 1065 від 01.10.97
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 жовтня 1997 р. за N 490/2294

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Фонду державного майна України
N 680 від 22.05.20
18)

Про затвердження Положення про план
приватизації єдиного майнового
комплексу підприємства

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна
N 1104 від 08.06.
98
N 1192 від 23.06.
99
N 1572 від 28.07.20
00
N 2028 від 29.09.20
04
N 2559 від 19.09.20
05
N 187 від 05.02.20
07
N 813 від 14.07.20
08
N 629 від 27.04.20
09
N 482 від 10.04.20
12
N 482 від 10.04.20
12 )

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства нормативних актів Фонду державного майна України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про план приватизації єдиного майнового комплексу підприємства (додається). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 482 від 10.04.2012 )

2. Департаменту реформування власності:

2.1. Забезпечення у п'ятиденний термін із дня прийняття цього наказу подання Положення про план приватизації майна на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Забезпечити у десятиденний термін із дня державної реєстрації у Міністерстві юстиції України цього наказу публікацію Положення про план приватизації майна у Державному інформаційному бюлетені "Про приватизацію".

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 10.11.92 N 476 "Про затвердження Положення про план приватизації".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду С.Лєдомську.

В.о.Голови Фонду В.ЛАНОВИЙ

Затверджено
Наказ Фонду державного майна
України
01.10.97 N 1065

(у редакції наказу Фонду
державного майна України від
28.07.2000 N 1572

Положення
про план приватизації єдиного майнового
комплексу підприємства

( У заголовку, тексті Положення та додатку до нього
слова "державного майна" замінено словами "єдиного
майнового комплексу підприємства" згідно з Наказом
Фонду державного майна N 482 від
10.04.2012 )

1. Загальні положення

1.1. Положення про план приватизації єдиного майнового комплексу підприємства розроблено відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), Державної програми приватизації на 2012-2014 роки, затвердженої Законом України від 13 січня 2012 року N 4335-VI, інших нормативних актів, якими регламентуються процеси приватизації. ( Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 482 від 10.04.2012 )

1.2. Це Положення застосовується при обов'язковому складанні проектів планів приватизації єдиних майнових комплексів підприємств, господарських товариств, створених членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу.

Плани приватизації єдиних майнових комплексів підприємств, приватизація яких здійснюється відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" ( 290/96-ВР ), розробляються з урахуванням нормативних-правових актів, що визначають такі особливості. ( Пункт 1.2 глави 1 в редакції Наказу Фонду державного майна N 482 від 10.04.2012 )

1.3. Розробляючи проект плану приватизації єдиного майнового комплексу підприємства, комісія з приватизації враховує пропозиції:

господарського товариства, створеного працівниками підприємства, що приватизується, та інших покупців;

місцевих рад за місцезнаходженням об'єкта приватизації;

державних органів приватизації;

центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів України або його територіальних органів; ( Пункт 1.3 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Фонду державного майна N 2028 від 29.09.2004 )

антимонопольного комітету України, його територіальних відділень;

центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів; ( Пункт 1.3 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 813 від 14.07.2008 )

уповноваженого органу управління, який здійснював управління єдиним майновим комплексом підприємства до прийняття рішення про приватизацію. ( Пункт 1.3 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 482 від 10.04.2012 )

1.4. Проект плану приватизації єдиного майнового комплексу підприємства складається на основі Типового плану приватизації державного майна, що додається до цього Положення.

2. Порядок розробки проекту плану приватизації
єдиного майнового комплексу підприємства

2.1. Проект плану розробляється комісією з приватизації відповідного об'єкта, ураховуючи способи та порядок приватизації єдиного майнового комплексу підприємства, які визначаються Законами України "Про Державну програму приватизації" та "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ). ( Пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 482 від 10.04.2012 )

2.2. Проект плану, розроблений комісією з приватизації об'єкта, та альтернативний проект плану трудового колективу підприємства чи інших покупців (у разі наявності) подаються на розгляд державному органу приватизації, який протягом десяти днів зобов'язаний його (їх) розглянути і в разі відповідності одного з них вимогам Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) затвердити і довести до відома органів, що делегували своїх представників для включення до складу комісії з приватизації.

У разі наявності проекту плану, розробленого комісією, та двох (або більше) альтернативних проектів плану, що відповідають вимогам Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), державний орган приватизації затверджує той план, який передбачає найкращі умови, спрямовані на виконання та реалізацію плану довгострокових інтересів у розвитку підприємства, і доводить до відома органів, що делегували своїх представників для включення до складу комісії з приватизації.

У разі якщо державний орган приватизації не затвердив жодного із вищезазначених проектів плану, комісія з приватизації зобов'язана протягом п'яти робочих днів доопрацювати його та подати на повторний розгляд. ( Пункт 2.2 глави 2 в редакції Наказу Фонду державного майна N 482 від 10.04.2012 )

2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством, рішення про затвердження умов продажу об'єкта приватизації - плану приватизації (плану розміщення акцій) та змін до них приймається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. ( Пункт 2.3 глави 2 в редакції Наказу Фонду державного майна N 482 від 10.04.2012 )

3. Порядок унесення змін до плану приватизації
єдиного майнового комплексу підприємства

3.1. Рішення про унесення змін, доповнень та уточнень до плану приватизації єдиного майнового комплексу підприємства приймається державними органами приватизації.

3.2. Уточнення до розділу VI плану приватизації єдиного майнового комплексу підприємства вносяться державними органами приватизації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

3.3. При внесенні уточнень до розділу VI плану приватизації єдиного майнового комплексу підприємства передбачаються додаткові способи розміщення акцій, а саме:

- для групи Г - визначені статтею 18-4 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ); ( Абзац другий пункту 3.3 глави 3 в редакції Наказу Фонду державного майна N 482 від 10.04.2012 )

- для групи В - визначені статтею 18-5 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ). ( Абзац третій пункту 3.3 глави 3 в редакції Наказу Фонду державного майна N 482 від 10.04.2012 )

( Положення в редакції Наказів Фонду державного майна N 1192 від 23.06.99, N 1572 від 28.07.2000 )

Заступник директора департаменту - начальник відділу Н.Блощаневич

Додаток
до Положення про план
приватизації єдиного
майнового комплексу
підприємства

                  Затверджую
______________________________
(посада керівника державного
органу приватизації)
________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

"___"__________ 200_ рік

М.п.

 ТИПОВИЙ ПЛАН
приватизації єдиного майнового
комплексу підприємства

1. Повна та скорочена назва ______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

-------------------------
Код за ЄДРПОУ -------------------------
-------------------------
Код за ЗКГНГ -------------------------

Код за КОАТУУ території, -------------------------
на якій розташовано об'єкт -------------------------

Код за КФВ -------------------------
-------------------------

2. Місцезнаходження об'єкта приватизації
__________________________________________________________________

3. Номери поточних рахунків, найменування і реквізити
банківських установ, які обслуговують об'єкт приватизації
__________________________________________________________________

4. Номер і дата державної реєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності _______________________________________________________

5. Організаційно-правова форма ______________________________

6. Рішення про приватизацію об'єкта
__________________________________________________________________
(дата, номер наказу або розпорядження, назва органу приватизації,
який прийняв рішення)

7. Класифікація об'єкта за групою ___________________________

Розділ II. Характеристика господарської діяльності і
фінансового стану об'єкта приватизації

1. Кадровий потенціал та фінансовий стан підприємства

-----------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника |Одини- |За станом |За станом|На |
| з/п | |ця |на початок|на поча- |останню|
| | |виміру |двох попе-|поточного|звітну |
| | | |редніх |року |дату |
| | | |років | | |
| | | |----------+---------|-------|
| | | |____ |____| ____ рік|___ рік|
| | | | рік | рік| | |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|1 |Чисельність працюючих | чол. | | | | |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|2 |Первісна вартість | | | | | |
| |основних засобів, усього:|тис.грн.| | | | |
|2.1 |у т.ч. виробничого | | | | | |
| |призначення |тис.грн.| | | | |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|3 |Залишкова вартість | | | | | |
| |основних засобів, усього:|тис.грн.| | | | |
|3.1 |у т.ч. виробничого | | | | | |
| |призначення |тис.грн.| | | | |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|4 |Амортизація основних | % | | | | |
| |засобів | | | | | |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|5 |Балансовий прибуток (якщо|тис.грн.| | | | |
| |збиток,- писати зі знаком| | | | | |
| |"-"): | | | | | |
|5.1 |Ефективність роботи: | | | | | |
|5.1.1|рентабельність | % | | | | |
| |виробництва | | | | | |
|5.1.2|продуктивність праці | грн. | | | | |
|5.1.3|поточна ліквідність | | | | | |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|6 |Дебіторська | | | | | |
| |заборгованість, усього |тис.грн.| | | | |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|7 |Кредиторська | | | | | |
| |заборгованість, усього |тис.грн.| | | | |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|8 |Кредиторська | | | | | |
| |заборгованість: |тис.грн.| | | | |
|8.1 |із заробітної плати, | | | | | |
| |усього: |тис.грн.| | | | |
|8.1.1|у т.ч. прострочена | | | | | |
|8.2 |за платежами до бюджету, | | | | | |
| |усього: |тис.грн.| | | | |
|8.2.1|у т.ч. прострочена | | | | | |
|8.3 |до державних цільових | | | | | |
| |фондів, усього: | | | | | |
|8.3.1|у т.ч. прострочена | | | | | |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|9 |Обсяг виробленої | | | | | |
| |продукції |тис.грн.| | | | |
-----------------------------------------------------------------------

2. Основні види діяльності підприємства (за статутом)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Характеристика виробничо-господарської діяльності

3.1 Основні види товарної продукції
-------------------------------------------------------------------------
|Основні види| Вартість продукції |У натуральному|Частка в загаль- |
|продукції | (послуг), тис.грн. | вираженні |ному обсязі про- |
|(послуг) | | |дукції (послуг) |
| | | |підприємства, % |
| |-------------------------+--------------+-----------------|
| |на початок|на по-|за ос- |на по-|за ос- |на початок|на по-|
| |двох попе-|чаток |танній |чаток |танній |двох попе-|чаток |
| |редніх ро-|поточ-|звітний|поточ-|звітний|редніх ро-|поточ-|
| |ків |ного |період |ного |період |ків |ного |
| | |року | |року | | |року |
|------------+----------+------+-------+------+-------+----------+------|
| |____ |____|____ |____ |____ |____ |____ |____|____ |
| |рік |рік |рік |рік |рік |рік |рік |рік |рік |
-------------------------------------------------------------------------


3.2 Частка основних видів продукції, яка випускається
об'єктом приватизації, на відповідному товарному ринку (за видами
продукції) _______________________________________________________

4. Основні ринки збуту продукції, у тому числі за межами
України __________________________________________________________
__________________________________________________________________
(у тому числі інформація щодо експортно-імпортних операцій та
постачальників енергоносіїв, сировини)

5. Характеристика монопольного становища об'єкта приватизації
на відповідних товарних ринках ___________________________________
__________________________________________________________________

6. Перелік і вартість майна, переданого підприємством до
статутних капіталів господарських товариств, банків, інших
юридичних осіб в Україні та за її межами, у яких підприємство бере
пайову участь ____________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Акції, частки, паї, інші свідоцтва про власність, якими
володіє підприємство в статутних капіталах інших юридичних осіб:
------------------------------------------------------------------
| N |Назва і місце- |Розмір | Види вкладень |
|з/п|знаходження |статутно-|----------------------------------|
| |суб'єкта госпо-|го капі- | паї, частки | акції |
| |дарювання, у |талу су- |-----------------+----------------|
| |статутний капі-|б'єкта | тис.| % |дата |тис.| % |дата |
| |тал якого |господа- | грн.| |вклад.|грн.| |вклад.|
| |здійснено вкла-|рювання | | | | | | |
| |дення, код за |(тис. | | | | | | |
| |ЄДРПОУ |грн.) | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

8. Перелік і вартість єдиного майнового комплексу
підприємства, переданого в оренду організації орендарів
(господарському товариству), згідно з договором оренди та даними
бухгалтерського обліку ___________________________________________
__________________________________________________________________

9. Перелік і вартість об'єктів незавершеного будівництва (за
даними бухгалтерського обліку)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта |Обсяг робіт |Рік |Вартість на |
|з/п| |за кошторисом|початку |дату оцінки |
| | |(тис.грн.) |будівництва|(тис.грн.) |
|---+---------------------+-------------+-----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+---------------------+-------------+-----------+------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------

10. Перелік і вартість невстановленого обладнання (за даними
бухгалтерського обліку)
------------------------------------------------------------------
| N | Склад обладнання |Вартість на дату |
|з/п | | оцінки |
| | | (тис.грн.) |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
------------------------------------------------------------------

11. Перелік і вартість об'єктів соціально-побутового та
соціально-культурного призначення (за даними бухгалтерського
обліку)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта | Місце- |Інвентарний | Вартість на|
|з/п| |знаходження | номер | дату оцінки |
| | | | | (тис.грн.) |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
------------------------------------------------------------------

12. Державний житловий фонд ________ тис. грн. (за даними
бухгалтерського обліку)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта | Місце- |Інвентарний | Вартість на|
|з/п| |знаходження | номер | дату оцінки |
| | | | | (тис.грн.) |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
------------------------------------------------------------------

13. Дані про межі, розмір, місце розташування земельної
ділянки об'єкта приватизації, юридично закріплений статус ________
__________________________________________________________________
(інженерно-геологічні умови, рівень інженерного благоустрою
території, стан соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури;
об'єкти культурного й історичного призначення)

14. Характеристика екологічного стану підприємства __________
__________________________________________________________________
(штрафи, сплачені за поточний рік; джерела викидів; наявність
хвостосховищ, відвалів, полігонів, очисних споруд та ін.)

 Розділ III. Оцінка об'єкта приватизації

1. Вартість єдиного майнового комплексу підприємства (розмір
статутного капіталу господарського товариства), яка визначена
відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1891, та
відображена в акті оцінки майна об'єкта приватизації, або звіті
про оцінку об'єкта приватизації, становить _________ тис.грн, у
тому числі:
1.1 вартість частки орендаря в статутному капіталі
становить ________ тис.грн;
1.2 частина вартості єдиного майнового комплексу
підприємства, що утворена під час застосування заходів фінансової
реструктуризації, становить _______ тис.грн.

2. Вартість державної частки в статутному капіталі
господарського товариства становить _______ тис.грн.

3. Вартість майна, що вилучається, усього _____ тис.грн, у
тому числі:

3.1. Державного житлового фонду
------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта | Місце- |Інвентарний | Вартість на|
|з/п| |знаходження | номер | дату оцінки |
| | | | | за даними |
| | | | | бух.обліку |
| | | | | (тис.грн.) |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
------------------------------------------------------------------

3.2. Об'єктів, що не підлягають приватизації
------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта | Місце- |Інвентарний | Вартість на|
|з/п| |знаходження | номер | дату оцінки |
| | | | | за даними |
| | | | | бух.обліку |
| | | | | (тис.грн.) |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
------------------------------------------------------------------

3.3. Об'єктів, що не підлягають приватизації та що мають
матеріальні носії секретної інформації (далі - МНСІ)

------------------------------------------------------------------
| N | Загальна |Місцезнаходження| Загальна вартість МНСІ |
|з/п | кількість | |(без зазначення їх назв),|
| | | | які виділені на окремий |
| | | | баланс підприємства |
|----+----------------+----------------+-------------------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------

Примітка. Повний перелік МНСІ із зазначенням усіх даних,
передбачених пунктом 3.3 Плану приватизації, складається окремим
додатком, якому в разі необхідності надається у відповідності з
вимогами законодавства гриф обмеження доступу.

3.4. Щодо якого встановлено пільги
------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта | Місце- |Інвентарний | Вартість на|
|з/п| |знаходження | номер | дату оцінки |
| | | | | за даними |
| | | | | бух.обліку |
| | | | | (тис.грн.) |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
------------------------------------------------------------------

3.5. Щодо якого встановлено особливий режим приватизації:
частки (паї, акції), що належать державі в статутних капіталах
підприємств

об'єкти незавершеного будівництва
------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта | Місцезнаходження | Вартість на|
|з/п| | | дату оцінки |
| | | | за даними |
| | | | бух.обліку |
| | | | (тис.грн.) |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
------------------------------------------------------------------

- об'єкти соціально-побутового та соціально-культурного
призначення
------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта | Місцезнаходження | Вартість на|
|з/п| | | дату оцінки |
| | | | за даними |
| | | | бух.обліку |
| | | | (тис.грн.) |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
------------------------------------------------------------------

4. Вартість єдиного майнового комплексу підприємства (розмір
статутного капіталу господарського товариства) _____ тис.грн.

 Розділ IV. Пропозиції щодо реструктуризації об'єкта
(у разі потреби)

1. Порядок та вимоги щодо подальшого використання об'єктів,
вартість яких не включена у вартість майна, що підлягає
приватизації _____________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Структура підприємства і можливість реорганізації об'єкта
й виділення з його складу структурних підрозділів у самостійні
підприємства з правом юридичної особи ____________________________
__________________________________________________________________
(перелік організаційних, правових, технічних заходів, спрямованих
на зміну структури підприємства, що приватизується, зміну його
управління, форми власності, організаційно-правової форми з метою
підвищення інвестиційної привабливості підприємства)

3. Вимоги з охорони державної таємниці, збереження
матеріальних носіїв секретної інформації щодо:
- збереження на підприємстві конкретних видів діяльності,
пов'язаних з державною таємницею
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

- мінімального розміру частки держави в статутному капіталі
акціонерного товариства, за умови закріплення якої на підприємстві
будуть зберігатися види діяльності, пов'язані з державною
таємницею ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

- напрямків використання МНСІ, які розміщені на підприємстві
(виконання державного оборонного замовлення, мобілізаційних
завдань тощо)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

- отримання приватизованим підприємством дозволу на
провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

- покладання на уповноважений орган управління, який
здійснював управління єдиним майновим комплексом підприємства до
прийняття рішення про приватизацію, відповідальності за здійснення
заходів з охорони державної таємниці, збереження МНСІ на
приватизованому підприємстві
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

 Розділи V та VI розробляються у разі створення
акціонерного товариства

 Розділ V. Характеристика статутного капіталу

1. Статутний капітал створюваного акціонерного товариства
_________ тис.грн.*
2. Номінальна вартість акції _________ грн.
3. Тип акцій: прості іменні.
4. Кількість акцій _______________шт.
_______________
* У разі створення АТ на базі майна орендного підприємства в
цьому пункті відображається сума з зазначенням частки держави та
частки орендаря.

 Розділ VI. План розміщення акцій

------------------------------------------------------------------------
| N | Спосіб розміщення | Термін | Акції |Частка|
|з/п| | розміщення | |в ста-|
| | |------------+-------------|тутно-|
| | |поча-|закін-|кіль- |вар- |му |
| | |ток |чення |кість,|тість,|капі- |
| | | | |штук |тис. |талі, |
| | | | | |грн. |% |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|1 |Закріплюється у державній | | | | | |
| |власності* | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|1.1|у т.ч. передано до холдингів | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|2 |Передано до холдингів | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|3 |Власність організації орендарів | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|4 |Пільговий продаж акцій | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|4.1|працівникам підприємства, майно | | | | | |
| |якого приватизується | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|4.2|іншим громадянам, які мають | | | | | |
| |право на пільгове придбання | | | | | |
| |акцій | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|5 |Продаж акцій на фондових біржах | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|5.1|на аукціоні за методом | | | | | |
| |підвищення та зниження ціни | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|5.2|на аукціоні без оголошення ціни| | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|6 |Продаж пакетів акцій | | | | | |
| |на аукціоні (для об'єктів групи | | | | | |
| |В) | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|6.1|на спеціалізованому аукціоні за | | | | | |
| |гроші | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|6.2|на відкритому грошовому | | | | | |
| |регіональному аукціоні | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|7 |Продаж пакетів акцій за | | | | | |
| |конкурсом з відкритістю | | | | | |
| |пропонування ціни за принципом | | | | | |
| |аукціону** | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|8 |Продаж пакетів акцій на | | | | | |
| |міжнародних фондових ринках | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|9 |Тимчасово залишені у державній | | | | | |
| |власності*** | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
| | Разом: | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
______________
* Тільки для об'єктів групи Г.
** Щодо об'єктів групи Г передбачати продаж контрольного пакета
акцій.
*** Тільки для об'єктів, приватизація яких здійснюється відповідно
до Закону України "Про особливості приватизації майна в
агропромисловому комплексі"

 Розділ VII. Інші положення щодо особливостей приватизації
конкретного об'єкта

1. Пропозиції комісії щодо способу приватизації єдиного
майнового комплексу підприємства__________________________________
__________________________________________________________________

2. Пропозиції комісії щодо умов продажу пакету акцій за
конкурсом ________________________________________________________
(якщо передбачено продаж акцій АТ)

3. Вимоги щодо виконання державних зобов'язань -
мобілізаційних завдань, збереження державного резерву ____________
__________________________________________________________________

4. Вимоги щодо об'єктів державної власності, що здійснюють
діяльність, яка становить екологічну небезпеку (з урахуванням
висновку екологічного аудиту) ____________________________________

5. Вимоги з охорони державної таємниці, збереження
матеріальних носіїв секретної інформації щодо:
- отримання приватизованим підприємством відповідно до
законодавства, дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з
державною таємницею
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

- укладання відповідно до статті 137 Господарського кодексу
України та статті 6 Закону України "Про державну таємницю" між
уповноваженим органом управління, який здійснював управління
єдиним майновим комплексом підприємства до прийняття рішення про
приватизацію, та підприємством договору на передання права
оперативного управління майном, що становить державну таємницю
(МНСІ, які виділені на окремий баланс підприємства).
У разі, якщо орган, що здійснює управління майном
підприємства, прийме рішення про недоцільність подальшого
проведення на підприємстві діяльності, пов'язаної з державною
таємницею, та відповідно з напрямками використання МНСІ, які
розміщені на підприємстві, вимога укладання зазначеного договору
не застосовується.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

- фінансування у відповідності до статті 7 Закону України
"Про державну таємницю", витрат на здійснення діяльності,
пов'язаної з державною таємницею
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

- здійснення у відповідності до законодавства інших заходів з
охорони державної таємниці, збереження МНСІ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Додатки:

1. Баланс активів і пасивів, вартість власного капіталу, звіт
про фінансові результати, про рух коштів, інші відомості, які
характеризують фінансово-майновий стан єдиного майнового комплексу
за три останні роки та на останню звітну дату.
2. Ситуаційний план розташування земельної ділянки
підприємства.
3. Копія акта на право користування землею або копія рішення
відповідного органу виконавчої влади про відведення земельної
ділянки.
4. Акт оцінки єдиного майнового комплексу підприємства, який
складається відповідно до законодавства і затверджується державним
органом приватизації, або звіт про оцінку єдиного майнового
комплексу підприємства із затвердженим висновком про його
вартість, а також технічний паспорт земельної ділянки державної
власності, яка підлягає продажу разом з об'єктом приватизації
державним органом приватизації.
5. Протокол про результати інвентаризації (у разі
проведення).
6. Протоколи засідань комісії з приватизації.
7. Протокол загальних зборів трудового колективу про розгляд
проекту плану приватизації.
8. Схема організаційної структури об'єкта приватизації.
9. Листування з питань приватизації цього об'єкта.
10*. Заява про приватизацію, відомості про суб'єктів
господарювання, пов'язаних відносинами контролю з потенційним
покупцем, бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування
післяприватизаційного розвитку єдиного майнового комплексу
підприємства, що включає план зайнятості працівників підприємства,
пропозиція потенційного покупця із зазначенням обсягу інвестицій,
строку та порядку їх внесення, завірені копії фінансових звітів за
попередні два роки та за останній звітний період (баланс, звіт про
фінансові результати, звіт про власний капітал, довідку органу
державної податкової служби про подану декларацію про майновий
стан і доходи (податкову декларацію)), якщо потенційний покупець -
фізична особа.
_______________
* Якщо ініціатива щодо приватизації підприємства шляхом
продажу єдиного майнового комплексу подана потенційним покупцем
потенційного покупця.
11. Висновок про проведення екологічного аудиту (у разі
проведення).

_____________
* Якщо ініціатива щодо приватизації об'єкта іде від покупців.
12. Дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та
земельну ділянку державної власності, на якій розташовано
підприємство (місце розташування, площа земельної ділянки, її
цільове призначення), функціональне використання будівель (споруд,
нежитлових приміщень) та умови користування ними.
13. Відомості про обсяги викидів та скидів забруднюючих
речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення
відходів, стан земельної ділянки державної власності,
природоохоронного обладнання та споруд, інформацію про сплату
екологічних зборів та платежів (у разі наявності).

 Дата подання плану ___________

Голова комісії з приватизації __________ (прізвище, ініціали)
(підпис)

Члени комісії з приватизації: __________ (прізвище, ініціали)
(підпис)

( Типовий план із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 1104 від 08.06.98; в редакції Наказів Фонду державного майна N 1192 від 23.06.99, N 1572 від 28.07.2000; із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна N 2028 від 29.09.2004, N 2559 від 19.09.2005, N 187 від 05.02.2007, N 813 від 14.07.2008, N 629 від 27.04.2009, N 482 від 10.04.2012 )