Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 грудня 2003 р. N 1891
Київ

Про затвердження Методики оцінки майна

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 904 від 14.09.20
05
N 1126 від 27.12.20
08
N 225 від 18.03.20
09
N 348 від 15.04.20
09
N 909 від 19.08.20
09
N 1253 від 07.12.20
11 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Методику оцінки майна, що додається.

Уповноважити Фонд державного майна давати роз'яснення з питань застосування зазначеної Методики.

2. Установити, що акти оцінки вартості майна та висновки про вартість майна, складені та затверджені відповідно до Методики оцінки вартості майна під час приватизації, що діяла до набрання чинності цією постановою, є дійсними протягом встановленого для них строку дії.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. N 1554 "Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 42, ст. 1791);

постанову Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2001 р. N 1366 "Про внесення змін до Методики оцінки вартості майна під час приватизації" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 43, ст. 1926);

постанову Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2002 р. N 585 "Про внесення змін до Методики оцінки вартості майна під час приватизації" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 936).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 2003 р. N 1891

Методика оцінки майна

( У тексті Методики та додатків до неї слова "статутний
фонд" в усіх відмінках і формах числа замінено словами
"статутний капітал" у відповідному відмінку і числі
згідно з Постановою КМ N 909 від
19.08.2009 )

Загальні питання

1. Ця Методика застосовується для проведення оцінки майна у таких випадках:

приватизації (корпоратизації);

створення підприємств (господарських товариств) на базі державного та комунального майна, а також майна господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна) у статутному капіталі та у разі відчуження такого майна у випадках, встановлених законодавством, крім випадків відчуження рухомого майна згідно із Законом України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" ( 1075-14 ); ( Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 348 від 15.04.2009 )

визначення вартості внесків учасників (засновників) господарських товариств у разі, коли до статутних капіталів зазначених товариств вноситься державне (комунальне) майно, майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна) у статутному капіталі;

визначення вартості цілісних майнових комплексів господарських товариств, до статутних капіталів яких вноситься державне (комунальне) майно;

виділення або визначення часток майна у спільному майні, в якому є державна (комунальна) частка;

застави державного та комунального майна, а також майна господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна) у статутному капіталі;

повернення об'єктів приватизації у державну власність, у тому числі за рішенням суду;

визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі, територіальній громаді або суб'єкту господарювання з державною (комунальною) часткою в статутному (складеному) капіталі, у разі необхідності обґрунтування наявності або установлення фактів розкрадання, нестачі, знищення (псування) майна. ( Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1253 від 07.12.2011 )

Відповідно до цієї Методики проводиться оцінка об'єктів у матеріальній формі (крім земельних ділянок), об'єктів у нематеріальній формі та цілісних майнових комплексів.

2. У цій Методиці наведені нижче поняття вживаються у такому значенні:

незалежна оцінка - визначення певного виду вартості майна суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання за договором із замовником;

стандартизована оцінка - оцінка, що здійснюється самостійно державними органами приватизації (органами, уповноваженими управляти державним майном) з використанням стандартної методології та стандартного набору вихідних даних, за результатами якої визначається оціночна вартість; ( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1126 від 27.12.2008 )

початкова вартість майна - вартість, з якої розпочинається продаж майна встановленими законодавством способами, що передбачають конкуренцію покупців;

переоцінена вартість активів - вартість, за якою активи відображаються в передавальному балансі підприємства, складеному на дату оцінки, у тому числі активи, що підлягали переоцінці на засадах незалежної оцінки відповідно до порядку та у випадках, передбачених цією Методикою;

дата інвентаризації - дата, на яку проводиться інвентаризація майна підприємства. Дата інвентаризації у випадках приватизації (корпоратизації) збігається з датою оцінки. При цьому датою оцінки є останнє число місяця;

дата попередньої інвентаризації необоротних активів - дата (будь-яке число місяця), на яку проводиться інвентаризація необоротних активів з метою складення їх основного переліку для проведення незалежної оцінки з метою підготовки передавального балансу. Попередня інвентаризація проводиться до дати оцінки;

невід'ємні поліпшення орендованого майна - здійснені орендарем заходи, спрямовані на покращення фізичного (технічного) стану орендованого майна та (або) його споживчих якостей, відокремлення яких призведе до зменшення його ринкової вартості;

сукупна вартість цілісного майнового комплексу - сума вартості активів підприємства, що відображені у його передавальному балансі;

чиста вартість цілісного майнового комплексу - сукупна вартість цілісного майнового комплексу, зменшена на суму зобов'язань;

окреме індивідуально визначене майно - об'єкти у матеріальній формі (інвентарні об'єкти або групи інвентарних об'єктів та інше окреме майно), що приватизуються відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 );

передавальний баланс підприємства - баланс підприємства, складений на дату оцінки відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку за результатами інвентаризації, в якому у випадках, визначених цією Методикою, зазначається переоцінена вартість необоротних активів.

3. Інші поняття, які використовуються у цій Методиці, вживаються у значенні, наведеному у національних стандартах оцінки майна (далі - національні стандарти), положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актах.

4. Незалежна оцінка майна проводиться відповідно до вимог національних стандартів з урахуванням положень цієї Методики та міжнародних стандартів оцінки.

5. За зверненнями правоохоронних органів оцінка майна проводиться відповідно до нормативно-правових актів, що були чинні на визначену відповідним органом дату, з використанням їх термінології.

Підготовчий етап до оцінки майна

6. Для визначення розміру статутного капіталу відкритого акціонерного товариства, що створюється на базі державного (комунального) майна (крім об'єктів незавершеного будівництва, майна радгоспів, інших державних сільськогосподарських підприємств та підприємств рибного господарства, холдингових компаній) під час приватизації (корпоратизації), здійснюються такі роботи:

1) утворення державним органом приватизації (органом, уповноваженим управляти державним майном) інвентаризаційної комісії з урахуванням вимог пункту 12, визначення дати попередньої інвентаризації необоротних активів з метою складення їх основного переліку та дати оцінки;

2) проведення інвентаризаційною комісією попередньої інвентаризації необоротних активів та затвердження її результатів у строк, що не перевищує 15 календарних днів від дати попередньої інвентаризації, але не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати оцінки;

3) складення інвентаризаційною комісією та затвердження державним органом приватизації (органом, уповноваженим управляти державним майном) основного переліку необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці (перелік необоротних активів N 1), у 5-денний строк після затвердження результатів попередньої інвентаризації;

4) подання матеріалів попередньої інвентаризації (зведений акт N 1 та перелік необоротних активів N 1) державному органу приватизації у строк, що не перевищує 26 календарних днів від дати оцінки;

5) відбір державним органом приватизації на конкурентних засадах суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, який буде проводити незалежну оцінку необоротних активів, та укладення з ним договору на проведення незалежної оцінки у тритижневий строк, але не пізніше ніж за п'ять днів до дати оцінки;

6) проведення повної інвентаризації інших активів та зобов'язань, складення додаткового переліку необоротних активів за наслідками уточнення інвентаризаційною комісією результатів попередньої інвентаризації необоротних активів на дату оцінки (перелік необоротних активів N 2). Матеріали повної інвентаризації та перелік необоротних активів N 2 подаються комісії з приватизації (корпоратизації) з метою їх розгляду та схвалення у строк, що не перевищує 20 календарних днів від дати оцінки;

7) подання схвалених протокольним рішенням комісії з приватизації (корпоратизації) та затверджених керівником державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном) або уповноваженою ним особою матеріалів повної інвентаризації (зведений акт N 2 та перелік необоротних активів N 2) державному органу приватизації у строк, що не перевищує 25 календарних днів від дати оцінки.

У разі несвоєчасного подання державному органу приватизації переліків необоротних активів підприємства та зведених актів інвентаризації майна і (або) складення їх з порушенням вимог цієї Методики зазначені документи підлягають поверненню з метою призначення нової дати оцінки; ( Підпункт 7 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1253 від 07.12.2011 )

8) подання підприємством державному органу приватизації (замовнику незалежної оцінки) в повному обсязі вихідних даних щодо необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці, у строк, що не перевищує 15 календарних днів від дати оцінки.

7. З метою визначення розміру статутного капіталу відкритого акціонерного товариства (пайового фонду колективного сільськогосподарського підприємства), що створюється на базі майна радгоспів, інших державних сільськогосподарських підприємств, підприємств рибного господарства, під час приватизації на підготовчому етапі проводиться повна інвентаризація майна в такому порядку:

1) утворення державним органом приватизації інвентаризаційної комісії з урахуванням вимог пункту 12 та визначення дати оцінки;

2) проведення інвентаризаційною комісією повної інвентаризації майна в один етап та подання до комісії з приватизації її результатів;

3) перевірка комісією з приватизації зведеного акта інвентаризації майна та його затвердження державним органом приватизації в місячний строк від визначеної дати оцінки;

4) у разі прийняття рішення державним органом приватизації - проведення аудиторської перевірки з урахуванням вимог пункту 14;

5) підготовка підприємством відомостей згідно з додатками 11-14 та подання їх до комісії з приватизації у строк, що не перевищує 35 календарних днів від дати оцінки;

6) складення за результатами повної інвентаризації майна, з урахуванням переоцінки повністю зношених за даними бухгалтерського обліку основних засобів, передавального балансу підприємства на дату оцінки та подання його разом з аудиторським висновком комісії з приватизації у строк, що не перевищує 45 календарних днів від дати оцінки.

8. З метою визначення вартості окремого індивідуально визначеного майна, об'єктів незавершеного будівництва та цілісних майнових комплексів, що підлягають приватизації, на підготовчому етапі здійснюється:

1) визначення державним органом приватизації дати оцінки та утворення інвентаризаційної комісії з урахуванням вимог пункту 12;

2) проведення інвентаризаційною комісією інвентаризації майна в один етап у строк, що не перевищує 15 календарних днів від дати інвентаризації;

3) для об'єктів незавершеного будівництва - проведення обстеження будівельного майданчика і технічного стану об'єкта;

4) відбір державним органом приватизації на конкурсних засадах суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, який буде проводити незалежну оцінку у разі прийняття рішення про її проведення, та укладення з ним договору на проведення оцінки майна у строк, що не перевищує 20 календарних днів від дати інвентаризації;

5) складення і подання підприємством (балансоутримувачем) до державного органу приватизації зведеного акта інвентаризації та передавального балансу за результатами інвентаризації на дату оцінки (щодо цілісних майнових комплексів), у разі прийняття відповідного рішення державним органом приватизації - разом з висновками аудиторської перевірки фінансової звітності; акта обстеження будівельного майданчика згідно з додатком 8, інвентаризаційних описів згідно з додатками 9 і 10;

6) затвердження державним органом приватизації зведеного акта інвентаризації майна у строк, що не перевищує 20 календарних днів від дати оцінки;

7) підготовка та затвердження державним органом приватизації переліку майна, вартість якого вилучається з вартості цілісного майнового комплексу, у строк, що не перевищує 25 календарних днів від дати оцінки;

8) подання підприємством (балансоутримувачем) державному органу приватизації (замовнику незалежної оцінки) вихідних даних щодо індивідуально визначеного майна, цілісного майнового комплексу підприємства, необоротних активів, що приватизуються в складі цілісного майнового комплексу, у строк, що не перевищує 25 календарних днів від дати оцінки.

9. Щодо об'єктів у матеріальній формі, об'єктів у нематеріальній формі, часток (паїв, акцій), які належать підприємству (господарському товариству) з державною часткою (часткою комунального майна) у статутному капіталі, та цілісних майнових комплексів, що відчужуються або передаються в заставу відповідно до законодавства, підготовчий етап передбачає:

1) відбір суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання та укладення з ним договору на проведення оцінки майна;

2) надання замовником оцінки вихідних даних, необхідних для проведення оцінки суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання відповідно до умов договору з ним.

10. Щодо державних пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), вартість яких визначається шляхом проведення незалежної оцінки, часток (паїв, акцій) господарського товариства, що приватизуються, підготовчий етап передбачає: ( Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1126 від 27.12.2008 )

визначення державним органом приватизації дати оцінки та утворення інвентаризаційної комісії у складі представників господарського товариства;

проведення інвентаризації на дату оцінки у строк, що не перевищує 25 календарних днів від дати оцінки (для господарських товариств, розмір державної частки в яких становить не менше ніж 25 відсотків). В інших випадках та у разі проведення оцінки часток (паїв, акцій) господарських товариств, розташованих за кордоном, використовуються результати останньої повної інвентаризації з урахуванням руху активів та зобов'язань до дати оцінки. Інвентаризація проводиться в один етап. До зведеного акта інвентаризації майна додаються оформлені в установленому порядку інвентаризаційні описи, довідка щодо врегулювання інвентаризаційних різниць, інші матеріали інвентаризації, а також перелік майна, що перебуває на відповідальному зберіганні, тимчасово ввезеного на митну територію України, майна (у тому числі суми коштів на придбання майна), додатково наданого господарському товариству іншими недержавними співзасновниками, але на дату оцінки не внесеного до статутного капіталу. Зведений акт інвентаризації майна підлягає затвердженню керівником державного органу приватизації або уповноваженою ним особою; ( Абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1253 від 07.12.2011 )

проведення аудиторської перевірки з метою підтвердження правильності ведення бухгалтерського обліку господарським товариством (щодо господарських товариств з державною часткою не менше ніж 25 відсотків) у разі прийняття відповідного рішення державним органом приватизації. Аудиторська перевірка проводиться за рахунок коштів господарського товариства у межах загального строку підготовки об'єкта до приватизації; ( Абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 909 від 19.08.2009 )

відбір суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання та укладення з ним договору на проведення оцінки майна; ( Абзац п'ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1126 від 27.12.2008 )

надання господарським товариством суб'єкту оціночної діяльності - суб'єкту господарювання вихідних даних, необхідних для проведення оцінки відповідно до умов договору, у тому числі балансу, складеного на дату оцінки.

11. Щодо об'єктів, які повертаються у державну власність, у тому числі за рішенням суду, підготовчий етап передбачає:

1) утворення державним органом приватизації інвентаризаційної комісії, до складу якої включаються представники державного органу приватизації, керівник підприємства та особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку. Очолює комісію представник державного органу приватизації;

2) визначення державним органом приватизації дати оцінки. Якщо об'єкт приватизації повертається у державну власність на виконання відповідного рішення суду, датою оцінки є день набрання чинності відповідним рішенням суду. Дата оцінки є датою інвентаризації;

3) проведення інвентаризації в один етап та у строк, що не перевищує 15 календарних днів від дати оцінки, і подання її результатів на розгляд комісії з повернення об'єкта у державну власність. Інвентаризація проводиться у порядку, визначеному законодавством з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

4) затвердження державним органом приватизації зведеного акта інвентаризації майна у строк, що не перевищує 25 днів від дати оцінки;

5) відбір суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання та укладення з ним договору на проведення незалежної оцінки.

12. У випадках, визначених цією Методикою, інвентаризація майна проводиться в загальному порядку, встановленому законодавством, з урахуванням таких особливостей:

представники державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном) до складу інвентаризаційної комісії не включаються, крім випадків, зазначених у пункті 11;

інвентаризація майна, що проводиться згідно з вимогами пункту 6, здійснюється в два етапи;

відповідальність за правильність проведення інвентаризації, своєчасність подання та достовірність її результатів покладається на голову інвентаризаційної комісії та її членів;

за результатами інвентаризації складається зведений акт інвентаризації майна за формою згідно з додатком 6, що підписується головою та членами інвентаризаційної комісії і затверджується керівником державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном) або уповноваженою ним особою; ( Абзац п'ятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1253 від 07.12.2011 )

до зведеного акта інвентаризації майна додаються оформлені в установленому порядку інвентаризаційні описи та інші матеріали інвентаризації, а також матеріали, що підтверджують вжиття максимально можливих заходів згідно із законодавством щодо стягнення з дебіторів простроченої заборгованості (у тому числі сумнівної та безнадійної), довідка з підтвердними документами щодо списання, продажу, передачі в оренду, до статутних капіталів господарських товариств майна (у тому числі основних засобів), довідка про вибуття необоротних активів за період від дати прийняття рішення про приватизацію (включення до переліку підприємств, що підлягають корпоратизації) до дати оцінки, інші додаткові матеріали на вимогу комісії з приватизації (корпоратизації) або державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном), довідка щодо врегулювання інвентаризаційних різниць, виявлених під час інвентаризації.

13. У разі порушення порядку проведення інвентаризації майна або виявлення фактів невідповідності даних інвентаризації майна даним бухгалтерського обліку, неповноти або недостовірності матеріалів, поданих інвентаризаційною комісією комісії з приватизації (корпоратизації) чи державному органу приватизації, незаконності здійснених підприємством операцій щодо списання, оренди, відчуження чи переоцінки майна комісія з приватизації (корпоратизації) або відповідальний працівник державного органу приватизації повідомляє про це керівника державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном) та інвентаризаційну комісію.

Інвентаризаційна комісія у 5-денний строк від дати офіційного повідомлення про виявлені факти невідповідності або порушень здійснює заходи щодо приведення у відповідність матеріалів інвентаризації та подає виправлені матеріали комісії з приватизації (корпоратизації) на повторну перевірку. Незаконно списане, списане, але фактично наявне майно підлягає включенню до інвентаризаційних описів, оцінці та приватизації.

Державні органи приватизації (органи, уповноважені управляти державним майном) разом з керівництвом підприємства до реєстрації відкритого акціонерного товариства (продажу майна) здійснюють заходи щодо приведення у відповідність із законодавством правовідносин оренди державного майна, повернення в державну власність незаконно відчуженого майна або визначають механізм компенсації державі його вартості. У разі неможливості здійснення таких заходів державний орган приватизації (орган, уповноважений управляти державним майном) повідомляє правоохоронні органи про виявлені факти порушень.

14. Аудиторська перевірка під час проведення оцінки цілісних майнових комплексів підприємств, що приватизуються, проводиться за кошти таких підприємств. Метою аудиторської перевірки є підтвердження правильності ведення бухгалтерського обліку підприємства на дату оцінки, складення передавального балансу на дату оцінки за результатами переоцінки необоротних активів підприємства; а для підприємств, які орендують державне майно, - також підтвердження джерел придбання орендарем за час оренди необоротних активів, що належать державі.

Аудиторська перевірка проводиться у межах строків підготовки об'єкта до приватизації.

15. Для проведення незалежної оцінки майна суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання визначаються державними органами приватизації у таких випадках:

приватизації (корпоратизації);

внесення державного або комунального майна до статутних капіталів господарських товариств, у тому числі холдингових і державних акціонерних компаній;

повернення об'єктів приватизації у державну власність.

Відбір суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання здійснюється на конкурсних засадах у порядку, що встановлюється Фондом державного майна.

В інших випадках проведення незалежної оцінки майна відповідно до вимог цієї Методики відбір суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання здійснюється замовником такої оцінки самостійно.

16. Укладення договору на проведення оцінки майна здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ).

При цьому державні органи приватизації виступають замовниками оцінки майна, яка проводиться для цілей приватизації (корпоратизації), у тому числі для створення холдингових і державних акціонерних компаній, а також у випадках повернення об'єктів приватизації у державну власність.

Державні органи приватизації можуть виступати замовниками оцінки майна, яка проводиться у разі внесення державного майна до статутних капіталів господарських товариств.

В інших випадках замовниками оцінки майна виступають особи, яким зазначене майно належить на законних підставах або у яких майно перебуває на законних підставах, а також ті, які замовляють проведення оцінки майна за дорученням зазначених осіб.

За результатами виконання умов договору на проведення оцінки майна укладається акт приймання-передачі робіт з незалежної оцінки майна.

Порядок погодження та затвердження оцінки майна

17. Прийняття, погодження та затвердження оцінки майна державними органами приватизації, органами, уповноваженими управляти державним майном, чи виконавчими органами відповідних органів місцевого самоврядування здійснюється на підставі результатів рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) згідно із Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ) та національними стандартами.

18. Затвердження оцінки майна здійснюється шляхом видання наказу про затвердження акта оцінки майна або скріплення печаткою та підписом керівника державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном) чи виконавчого органу відповідного органу місцевого самоврядування або уповноваженої ним особи висновку про вартість майна. ( Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1253 від 07.12.2011 )

Погодження висновку про вартість майна здійснюється шляхом скріплення його печаткою та підписом керівника відповідного органу або уповноваженої ним особи. ( Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1253 від 07.12.2011 )

19. Державні органи приватизації затверджують оцінку майна у випадках приватизації; погоджують висновки про вартість майна, що належить державі та іншим засновникам, у випадках внесення державного майна до статутних капіталів господарських товариств (визначення вартості внесків), а також у випадках відчуження державного майна (за винятком випадків примусового відчуження майна відповідно до законодавства), застави майна відкритих акціонерних товариств з державною часткою у статутному капіталі в порядку, визначеному законодавством.

20. Акти оцінки майна, складені під час корпоратизації підприємств, затверджуються органами, уповноваженими управляти державним майном цих підприємств.

Акти оцінки майна та висновки про вартість майна, складені під час приватизації комунального майна, затверджуються виконавчими органами органів місцевого самоврядування.

21. Висновок про вартість майна повинен відповідати вимогам, встановленим Національним стандартом N 1.

Вимоги до змісту, форми та порядку складення актів оцінки майна, у тому числі пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, встановлюються нормативно-правовими актами з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

22. Акти оцінки майна, акти оцінки часток (паїв, акцій), складені для цілей приватизації (корпоратизації), для реєстрації статуту відкритих акціонерних товариств, підписання договору купівлі-продажу майна, крім пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, оголошення умов продажу майна, у тому числі повторного продажу, дійсні протягом шестимісячного строку від дати їх затвердження. ( Абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1126 від 27.12.2008 )

Акти оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних товариств для приватизації конкурентними способами відповідно до законодавства, для оголошення умов продажу майна, у тому числі повторного продажу, дійсні протягом дев'ятимісячного строку від дати їх затвердження.

Дію акта оцінки майна, у тому числі пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, може бути продовжено наказом відповідного органу, який його затвердив, на строк, що не перевищує одного року від дати затвердження.

Дію акта оцінки майна, у тому числі пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, для цілей приватизації (корпоратизації) може бути продовжено на строк, що не перевищує 18 місяців від дати його затвердження, наказом органу, який затвердив акт, за погодженням з Кабінетом Міністрів України, про що зазначається у протоколі його засідання. ( Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 225 від 18.03.2009 )

Акти оцінки майна, у тому числі пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, строк дії яких закінчився, є недійсними.

23. Висновок про вартість майна, складений для цілей приватизації майна шляхом викупу або продажу конкурентними способами (для договору купівлі-продажу, оголошення умов продажу, у тому числі повторного продажу), дійсний протягом шестимісячного строку від дати його затвердження.

Висновок про вартість пакета акцій відкритого акціонерного товариства, складений з метою приватизації конкурентними способами відповідно до законодавства, оголошення умов продажу майна, у тому числі повторного продажу, дійсний протягом дев'ятимісячного строку від дати його затвердження. ( Пункт 23 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1126 від 27.12.2008 )

Дія висновку про вартість майна (у тому числі пакета акцій відкритого акціонерного товариства) продовжується наказом відповідного органу, який його затвердив, на строк, що не перевищує одного року від дати затвердження. ( Абзац третій пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1126 від 27.12.2008 )

Дію висновку про вартість майна, у тому числі пакетів акцій відкритих акціонерних товариств або державних акціонерних та холдингових компаній, для цілей приватизації (корпоратизації) може бути продовжено на строк, що не перевищує 18 місяців від дати його затвердження, наказом органу, який затвердив акт, за погодженням з Кабінетом Міністрів України, про що зазначається у протоколі його засідання. ( Пункт 23 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 225 від 18.03.2009 )

24. Висновок про вартість пакета акцій відкритого акціонерного товариства, що підлягає продажу одному покупцю відповідно до вимог законодавства, дійсний протягом дев'яти місяців від дати його затвердження. ( Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1126 від 27.12.2008 )

25. Висновок про вартість майна у разі його використання для цілей реєстрації статуту господарського товариства, що створюється на базі державного та комунального майна, або уточнення його розміру в частині вартості внесків учасників (засновників) відповідно до пункту 57 дійсний протягом шестимісячного строку від дати оцінки.

26. Строк дії висновку про вартість майна, складеного для інших випадків проведення оцінки майна, що передбачаються цією Методикою, може визначатися відповідними органами, що використовують результати цієї оцінки.

Визначення розміру статутного капіталу
відкритого акціонерного товариства, що створюється
в процесі приватизації (корпоратизації)

27. Розмір статутного капіталу відкритого акціонерного товариства, що створюється на базі державного та комунального майна (крім майна радгоспів, інших державних сільськогосподарських підприємств та підприємств рибного господарства), у тому числі переданого в оренду, визначається шляхом проведення стандартизованої оцінки цілісного майнового комплексу. Розмір статутного капіталу відкритого акціонерного товариства, що створюється на базі комунального майна, визначається згідно з цим розділом Методики.

Стандартизована оцінка цілісного майнового комплексу для визначення розміру статутного капіталу відкритого акціонерного товариства проводиться на підставі даних передавального балансу підприємства, складеного на дату оцінки за результатами інвентаризації майна, в якому відображено результати переоцінки необоротних активів, проведеної у порядку, встановленому цією Методикою; договору оренди з додатками до нього (у тому числі балансу, що додається до договору оренди); іншої інформації, необхідної для проведення оцінки майна, згідно з додатком 1.

За результатами проведення стандартизованої оцінки складається акт згідно з додатком 2.

28. Проведення оцінки з метою визначення розміру статутного капіталу відкритого акціонерного товариства передбачає:

1) проведення суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання незалежної оцінки необоротних активів згідно з основним та додатковим переліками і подання висновку про вартість майна та звіту про оцінку майна державному органу приватизації для рецензування у строк, що не перевищує 35 календарних днів від дати оцінки;

2) проведення державним органом приватизації рецензування звіту про оцінку майна у строк, що не перевищує 13 календарних днів від дати його надходження;

3) подання державним органом приватизації комісії з приватизації (корпоратизації) матеріалів незалежної оцінки необоротних активів з метою їх надання підприємству для складення передавального балансу у строк, що не перевищує 48 календарних днів від дати оцінки;

4) складення підприємством передавального балансу на дату оцінки за результатами інвентаризації та переоцінки необоротних активів і подання його разом з висновками аудиторської перевірки та іншими матеріалами, що вимагаються для проведення оцінки, комісії з приватизації (корпоратизації) у строк, що не перевищує 52 календарних дні від дати оцінки;

5) складення комісією з приватизації (корпоратизації) акта оцінки майна підприємства, подання його для рецензування державному органу приватизації (органу, уповноваженому управляти державним майном) та за наслідками рецензування - його затвердження керівниками цих органів або уповноваженими ними особами у строк, що не перевищує 55 календарних днів від дати оцінки. ( Підпункт 5 пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1253 від 07.12.2011 )

Підготовка та затвердження акта оцінки здійснюється у двомісячний строк від дати оцінки. У разі неможливості затвердження з поважних причин акта оцінки майна в установлені строки або виникнення необхідності у додатковому рецензуванні звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) строк подання та затвердження акта оцінки майна за рішенням державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном) продовжується, але не більше ніж на 45 календарних днів.

29. До майна, що включається у сукупну вартість цілісного майнового комплексу, належать:

необоротні активи (основні засоби, нематеріальні активи, незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи);

оборотні активи (запаси, векселі одержані, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, дебіторська заборгованість за розрахунками та інша поточна дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, інші оборотні активи);

витрати майбутніх періодів.

Об'єкти фінансового лізингу, що обліковуються на балансі державного підприємства (лізингоодержувача), у сукупну вартість цілісного майнового комплексу не включаються. Сума довгострокових зобов'язань, що включає зобов'язання з фінансового лізингу, зменшується на суму зобов'язання, яка виникла у державного підприємства (лізингоодержувача) з одержанням такого об'єкта, і не включається в суму довгострокових зобов'язань, на які відповідно до вимог цієї Методики зменшується сукупна вартість цілісного майнового комплексу.

30. Чиста вартість цілісного майнового комплексу підприємства (ЧВ) визначається за формулою:

   ЧВ = (Н + О + М) - (В + Д + П),

де Н - вартість необоротних активів; О - вартість оборотних активів; М - вартість витрат майбутніх періодів; В - вартість забезпечень наступних витрат і платежів; Д - вартість довгострокових зобов'язань; П - вартість поточних зобов'язань.

Якщо чистої вартості цілісного майнового комплексу, одержаної за результатами розрахунку, не вистачає для реєстрації відкритого акціонерного товариства в порядку, визначеному законодавством, державним органом приватизації (органом, уповноваженим управляти державним майном) розглядається питання про зупинення приватизації (корпоратизації) підприємства шляхом створення відкритого акціонерного товариства та визначення іншого способу його приватизації.

31. Для визначення розміру статутного капіталу відкритого акціонерного товариства чиста вартість цілісного майнового комплексу зменшується на вартість державного житлового фонду, об'єктів, що не підлягають приватизації, та іншого майна, щодо якого комісією з приватизації (комісією з корпоратизації) приймається рішення про його вилучення з чистої вартості цілісного майнового комплексу.

Розмір статутного капіталу відкритого акціонерного товариства, що створюється на базі майна державного підприємства (СФдп), визначається за формулою:

   СФдп = ЧВ - ЖФ - НП - ІМ,

де ЖФ - вартість державного житлового фонду; НП - вартість об'єктів, що не підлягають приватизації; ІМ - вартість іншого майна, щодо якого комісією з приватизації (комісією з корпоратизації) приймається рішення про його вилучення з чистої вартості цілісного майнового комплексу.

32. Розмір статутного капіталу відкритого акціонерного товариства, що створюється в процесі приватизації на базі державного майна, переданого в оренду, та майна орендаря (СФор), визначається за формулою:

   СФор = Чд + Чор,

де Чд - вартість державної частки в статутному капіталі товариства; Чор - вартість частки орендаря в статутному капіталі товариства.

При цьому величина Чд визначається за формулою:

   Чд = Н + ВО + АМ + Р,

де Н - вартість необоротних активів, що належать державі, у тому числі вартість необоротних активів, придбаних під час оренди за рахунок амортизаційних відрахувань, нарахованих на орендовані необоротні активи, якщо інше не передбачено договором оренди, та коштів від реалізації орендованих необоротних активів, а також за рахунок коштів державного цільового фінансування та державних цільових надходжень (далі - придбані під час оренди необоротні активи); ВО - оціночна вартість оборотних активів, зданих в оренду; АМ - амортизаційні відрахування, нараховані на орендовані необоротні активи та не використані на дату оцінки; Р - залишок коштів від реалізації орендованих необоротних активів (не використаних для придбання необоротних активів та не врахованих при визначенні показника Н) та залишок коштів державного цільового фінансування і державних цільових надходжень.

При визначенні вартості частки держави (комунального майна) в статутному капіталі відкритого акціонерного товариства враховується передбачений умовами договору оренди порядок використання амортизаційних відрахувань на орендовані необоротні активи.

Вартість частки орендаря (Чор) визначається за формулою:

   Чор = ЧВ - Чд.

33. Оціночна вартість оборотних активів, зданих в оренду, договір оренди цілісних майнових комплексів яких був укладений до набрання чинності Законом України від 14 березня 1995 р. N 98 "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій", визначається за показниками балансу, який був складений під час передачі цих активів в оренду, шляхом індексації чистої вартості оборотних активів за формулою:

   ВО = (Зз + Фа - Кр) х Кі,

де Зз - вартість запасів і затрат, включених до валюти балансу; Фа - вартість фінансових активів (інші позаоборотні активи, грошові кошти, розрахунки та інші активи); Кр - кредиторська заборгованість (довгострокові пасиви, розрахунки та інші короткострокові пасиви, резерви майбутніх витрат і платежів); Кі - коефіцієнт індексації вартості оборотних засобів, зданих в оренду, залежно від дати укладення договору оренди.

Коефіцієнт індексації вартості оборотних засобів, зданих в оренду (Кі), визначається шляхом множення розрахованого станом на 1 січня 2001 р. базового коефіцієнта індексації залежно від дати укладення договору оренди згідно з додатком 5 на річний індекс інфляції починаючи з 2001 року до року, в якому визначено дату оцінки, якщо річний індекс інфляції перевищує 110 відсотків.

У разі коли кредиторська заборгованість перевищує суму вартості запасів і затрат та фінансових активів, зданих в оренду, значення показника ВО дорівнює нулю.

34. За наявності заборгованості орендаря щодо викупу оборотних активів для підприємств, договір оренди з якими було укладено після набрання чинності Законом України від 14 березня 1995 р. N 98 "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій", а також у разі наявності простроченої заборгованості орендаря за оренду державного майна державний орган приватизації має право прийняти рішення про визначення дати оцінки після повного погашення орендарем цієї заборгованості.

35. У разі коли частка орендаря, розрахована відповідно до вимог пункту 32, становить від'ємну величину, комісія з приватизації може прийняти рішення:

щодо включення до акта оцінки майна зобов'язань орендаря пооб'єктно у сумі, що не перевищує вартість майна орендаря, яке включено до акта оцінки майна. Першочерговому включенню підлягають зобов'язання перед бюджетами всіх рівнів та трудовим колективом. У разі невключення комісією до акта оцінки майна зобов'язань, які забезпечені заставою майна орендаря, зазначене майно орендаря до статутного капіталу також не включається. При цьому відкрите акціонерне товариство стає правонаступником тільки тих зобов'язань орендаря (пооб'єктно та у сумі), що зазначені в акті оцінки майна, а до акта оцінки майна додається довідка - розшифрування складу та вартості зазначених зобов'язань, яку складено на підставі результатів інвентаризації;

щодо визначення розміру статутного капіталу відкритого акціонерного товариства виключно на базі державного майна;

щодо порушення питання про зупинення процесу приватизації до поліпшення фінансового стану орендаря.

36. У разі відмови орендаря виступити засновником відкритого акціонерного товариства або прийняття рішення комісією з приватизації щодо визначення розміру статутного капіталу відкритого акціонерного товариства виключно на базі державного майна розмір статутного капіталу такого товариства (СФдм) визначається на базі державного майна, що передавалось в оренду, та придбаних під час оренди необоротних активів, залишку коштів від реалізації орендованих необоротних активів, залишку коштів державного цільового фінансування та державних цільових надходжень у порядку, визначеному цим розділом Методики, за формулою:

   СФдм= Нд - ЖФ - НП - ІМ + А,

де Нд - необоротні активи, що належать державі, у тому числі джерелом придбання яких за час оренди були амортизаційні відрахування на державне майно, кошти, отримані від реалізації орендованих необоротних активів, а також кошти державного цільового фінансування та державних цільових надходжень; А - активи (необоротні та оборотні) на суму невикористаних амортизаційних відрахувань на орендовані необоротні активи, залишку коштів, отриманих від реалізації орендованих необоротних активів, а також невикористаних коштів державного цільового фінансування та державних цільових надходжень.

У разі виявлення комісією з приватизації фактів незаконно здійснених за час оренди операцій стосовно списання орендованого майна, передачі його в суборенду, відчуження тощо компенсація орендарем вартості такого майна здійснюється відповідно до законодавства.

37. Незалежній оцінці підлягають необоротні активи підприємства, зазначені в переліках (основному та додатковому), що підлягають внесенню до статутного капіталу відкритого акціонерного товариства, яке створюється. Необоротні активи, що підлягають вилученню з чистої вартості цілісного майнового комплексу, не переоцінюються. Додатково виявлені під час проведення незалежної оцінки майна необоротні активи, у тому числі нематеріальні активи, оцінюються (переоцінюються) та включаються у звіт про оцінку та висновок про вартість необоротних активів.

Переоцінка необоротних активів та оформлення звіту про оцінку майна здійснюється в порядку та на методичних засадах, визначених національними стандартами.

Оцінці підлягають необоротні активи як зазначені у переліках, так і виявлені безпосередньо оцінювачами під час обстеження об'єктів оцінки.

Необоротні активи переоцінюються шляхом визначення їх ринкової вартості, залишкової вартості заміщення (відтворення), вартості ліквідації. При цьому спеціалізоване майно оцінюється за залишковою вартістю заміщення.

Висновок про вартість необоротних активів оформлюється згідно з додатком 3.

Необоротні активи, які не переоцінюються, включаються до зазначеного висновку за їх залишковою вартістю, наведеною в основному та додатковому переліках необоротних активів.

38. Вихідними даними про фізичні характеристики основних засобів, що можуть бути віднесені до нерухомого майна (крім земельних ділянок), та незавершеного будівництва є:

документи бюро технічної інвентаризації;

проектно-кошторисна документація щодо будівництва об'єкта оцінки у разі, якщо під час ідентифікації об'єкта оцінки оцінювачем не виявлено розбіжностей між фактичними фізичними характеристиками об'єкта оцінки та такою документацією;

документи натурних обмірів об'єкта оцінки та документи, що засвідчують фізичний (технічний) стан поліпшень, здійснених спеціалізованими організаціями, які відповідно до вимог законодавства мають право проводити зазначені роботи;

у разі відсутності будь-яких із зазначених вище документів - документ, що засвідчує здійснення натурних обмірів або обстеження фізичного (технічного) стану, що виконані власником майна (балансоутримувачем) або особою, що уповноважена управляти цим майном, скріплений печаткою та підписом керівника суб'єкта господарювання, або безпосередньо оцінювачем, який проводить оцінку, скріплений печаткою та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання.

Вихідними даними про технічні та функціональні характеристики основних засобів, що належать до рухомого майна (машин, обладнання, транспортних засобів тощо), є:

надані підприємством паспорти або інші документи з відомостями про технічні характеристики майна;

у разі визначення вартості ліквідації майна - відомості про наявність дорогоцінних металів та каміння, що містяться у його складі, тощо;

акти технічного стану;

інші документи, що містять відомості про технічні характеристики, склад, необхідні витрати на відновлювальний ремонт або ліквідацію тощо.

Зазначені вихідні дані додаються до звіту про оцінку майна.

39. Будь-яке майно (частка майна), придбане орендарем за час оренди за рахунок державних коштів або таких, що визнані комісією з приватизації державними (у тому числі майно, придбане за рахунок амортизаційних відрахувань, нарахованих на орендовані необоротні активи, якщо інше не передбачено договором оренди, коштів, отриманих орендарем за рахунок реалізації орендованого майна, а також за рахунок коштів державного цільового фінансування та державних цільових надходжень); а також невід'ємні поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем без згоди орендодавця, включається до вартості державної частки. Підставою для визнання комісією з приватизації правильності розподілу майна, набутого за час оренди, між орендарем та державою є договір оренди з додатками до нього, висновки аудиторської перевірки, проведеної на дату оцінки, інші додаткові матеріали, що можуть вимагатися нею для прийняття відповідного рішення.

40. Вартість нематеріальних активів, узятих на облік під час оренди, або наявність у складі майна орендаря довгострокових фінансових інвестицій, що отримані орендарем шляхом внесення нематеріальних активів, можуть бути підставою для прийняття рішення державним органом приватизації або комісією з приватизації про проведення додаткової експертизи щодо вартості та права власності орендаря на зазначене майно шляхом залучення інших кваліфікованих та уповноважених осіб.

У разі виявлення за результатами експертизи нематеріальних активів, що містяться у складі майна орендаря, або зазначених вище довгострокових фінансових інвестицій, які не можуть бути ідентифіковані як нематеріальні активи або фактично не належать орендарю, комісія з приватизації приймає рішення про невключення вартості зазначеного майна до частки орендаря в статутному капіталі відкритого акціонерного товариства, яке створюється, та інформує про це державний орган приватизації.

41. Нематеріальні активи, відображені і не відображені в бухгалтерському обліку, ідентифікуються та оцінюються в процесі проведення незалежної оцінки пооб'єктно із застосуванням витратного, дохідного та порівняльного підходів. ( Пункт 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 909 від 19.08.2009 )

42. У разі коли комісією з приватизації (корпоратизації) підприємства прийнято рішення про вилучення вартості об'єкта незавершеного будівництва (державного майна або майна орендаря) з чистої вартості цілісного майнового комплексу, вилученню підлягає також вартість устаткування для монтажу, придбаного для забезпечення його функціонування. При цьому зазначені вище об'єкти не переоцінюються, а вилучаються за вартістю, відображеною в бухгалтерському обліку.

43. У разі коли орендарем за час оренди були освоєні капітальні інвестиції, здані в оренду, або зазначені капітальні інвестиції здійснювалися за рахунок державних коштів, для визначення державної частки та частки орендаря у вартості об'єкта, введеного орендарем до складу основних засобів, здійснюється розрахунок поточної вартості витрат на створення (придбання) цього об'єкта окремо за витратами держави та орендаря. Зазначений розрахунок є підставою для врахування часток держави та орендаря під час визначення вартості об'єкта.

У такому ж порядку визначається розподіл вартості об'єктів незавершеного будівництва (включаючи обладнання для монтажу), що містить витрати держави та орендаря, у разі прийняття рішення про включення зазначеного майна до статутного капіталу відкритого акціонерного товариства, що створюється. Комісія з приватизації відображає вартість частки держави та частки орендаря в об'єкті у відповідному рядку акта оцінки майна підприємства та включає до сукупної вартості цілісного майнового комплексу.

44. Довгострокові фінансові інвестиції переоцінюються відповідно до вимог національних стандартів. При цьому довгострокові фінансові інвестиції, крім тих, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, у разі прийняття рішення про їх включення до статутного капіталу відкритого акціонерного товариства, що створюється під час приватизації (корпоратизації), переоцінюються:

шляхом застосування порівняльного підходу;

іншими обґрунтованими у звіті про оцінку майна способами.

45. Матеріальні носії інформації, яка є державною таємницею, вилучаються з чистої вартості цілісного майнового комплексу, що підлягає приватизації (корпоратизації).

Вартість матеріальних носіїв інформації, яка є державною таємницею, визначається за результатами незалежної оцінки. Незалежну оцінку проводить суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання (юридична особа), який має дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею. ( Пункт 45 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 904 від 14.09.2005 )

Особливості оцінки матеріальних носіїв інформації, яка є державною таємницею, визначаються у порядку, що встановлюється Фондом державного майна за погодженням із СБУ. ( Пункт 45 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 904 від 14.09.2005 )

46. Необоротні активи, що не включаються до статутного капіталу, крім матеріальних носіїв інформації, яка є державною таємницею, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи відображаються у висновку про вартість необоротних активів згідно з додатком 3 та передавальному балансі підприємства за вартістю, що відображена у даних бухгалтерського обліку. ( Пункт 46 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 909 від 19.08.2009 )

47. Запаси під час складання передавального балансу відображаються підприємством за вартістю, що відображена у даних бухгалтерського обліку з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Вартість дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного та декоративного каміння включається до акта оцінки вартості майна підприємства за ціною, що визначається у порядку, який встановлюється Мінфіном та Фондом державного майна.

48. Резерв сумнівних боргів, що визначається у порядку, встановленому положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", під час приватизації (корпоратизації) у процесі складання передавального балансу державного підприємства та акта оцінки майна під час приватизації (корпоратизації) визнається у сумі, підтвердженій державним підприємством шляхом надання комісії з приватизації (корпоратизації) додаткових матеріалів, що свідчать про застосування ним вичерпних заходів до боржників з метою повернення ними заборгованості.

49. Результати оцінки розміру статутного капіталу відкритого акціонерного товариства, що створюється на базі державного майна (на базі державного майна та майна орендаря), фіксуються в акті оцінки майна підприємства під час приватизації (корпоратизації), складеному згідно з додатком 2. Акт оцінки майна складається та підписується комісією з приватизації (корпоратизації) підприємства та затверджується керівником державного органу приватизації (керівником органу, уповноваженого управляти державним майном) або уповноваженою ним особою у строк, що не перевищує двох місяців від визначеної дати оцінки, з урахуванням абзацу сьомого пункту 28 цієї Методики. ( Пункт 49 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 909 від 19.08.2009, N 1253 від 07.12.2011 )

50. До акта оцінки майна під час приватизації (корпоратизації), складеного за формою згідно з додатком 2, додаються такі матеріали:

накази державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном) про утворення інвентаризаційної комісії та проведення інвентаризації, визначення дати оцінки та проведення оцінки вартості майна з метою створення відкритого акціонерного товариства;

матеріали інвентаризації майна підприємства (протоколи засідання інвентаризаційної комісії, зведений акт інвентаризації майна, складений згідно з додатком 6, інвентаризаційні описи тощо);

переліки необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці, складені згідно з додатком 4;

передавальний баланс підприємства;

висновок аудиторської перевірки, складений з урахуванням вимог цієї Методики;

висновок про вартість майна та звіт (звіти) про оцінку майна з додатками до нього;

оформлені в установленому порядку протоколи засідання комісії з приватизації (корпоратизації) щодо розгляду та схвалення матеріалів інвентаризації згідно з вимогами цієї Методики;

інші додаткові матеріали, які роз'яснюють результати оцінки майна, у тому числі наведені у додатку 1.

51. У разі прийняття рішення про збільшення статутного капіталу відкритого акціонерного товариства на суму збільшення вартості його власного капіталу відповідно до вимог пункту 140 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ) розрахунок приросту вартості власного капіталу здійснюється у такому порядку:

1) подання відкритим акціонерним товариством державному органу приватизації (органу, уповноваженому управляти державним майном) таких документів:

копій засновницьких документів та змін до них, пов'язаних із змінами розміру статутного капіталу товариства від дня його державної реєстрації;

затвердженого акта оцінки вартості цілісного майнового комплексу під час приватизації (корпоратизації);

балансу, що додавався до зазначеного вище акта оцінки, та засвідченого аудитором його варіанту, трансформованого згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення підприємствами та організаціями показників вступного сальдо балансу (графа 3) у 2000 році;

копії балансу товариства на останню звітну дату, складеного згідно з вимогами, встановленими Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс";

довідки про суму попередніх збільшень розміру статутного капіталу на суму індексації балансової вартості основних фондів, підписаної головою правління товариства, та документів, що підтверджують розрахунок зазначених сум;

2) вартість власного капіталу відкритого акціонерного товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації), визначається як сума коштів статутного капіталу, пайового капіталу, додаткового капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку, зменшена на суму непокритого збитку, неоплаченого капіталу та вилученого капіталу.

Зміна вартості власного капіталу відкритого акціонерного товариства розраховується як різниця між вартістю власного капіталу, зафіксована на дату оцінки під час приватизації (корпоратизації) та на останню звітну дату, що передує здійсненню розрахунку. Позитивний показник зміни вартості власного капіталу відкритого акціонерного товариства є його сумою збільшення.

У разі здійснення відкритим акціонерним товариством додаткового випуску акцій на суму індексації балансової вартості основних засобів, що увійшли до його статутного капіталу, зазначена сума вираховується з розрахованої суми збільшення вартості власного капіталу;

3) акт розрахунку суми збільшення вартості власного капіталу відкритого акціонерного товариства складається за формою згідно з додатком 17 та подається разом з необхідними документами на затвердження керівнику державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном) або уповноваженою ним особою. ( Підпункт 3 пункту 51 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1253 від 07.12.2011 )

Визначення розміру статутного капіталу
відкритого акціонерного товариства
(пайового фонду колективного
сільськогосподарського підприємства), що
створюється на базі майна радгоспів,
інших державних сільськогосподарських
підприємств та підприємств рибного
господарства

52. Розмір статутного капіталу відкритого акціонерного товариства (пайовий фонд колективного сільськогосподарського підприємства), що створюється на базі майна радгоспів, інших державних сільськогосподарських підприємств та підприємств рибного господарства, розраховується на підставі передавального балансу підприємства, складеного за результатами повної інвентаризації з урахуванням переоцінки повністю зношених за даними бухгалтерського обліку основних засобів.

Для розрахунку розміру статутного капіталу відкритого акціонерного товариства (пайового фонду колективного сільськогосподарського підприємства) застосовується стандартизована оцінка.

53. Переоцінка повністю зношених за даними бухгалтерського обліку основних засобів здійснюється комісією з приватизації на підставі вихідних даних, наведених у відомості згідно з додатком 14, з урахуванням строку їх корисного використання, визначеного підприємством, виходячи з технічного стану об'єкта та можливості його подальшого використання.

Оціночна вартість повністю зношеного основного засобу визначається шляхом множення його первісної вартості на коефіцієнт придатності.

Коефіцієнт придатності (Кпр) розраховується за формулою:

                  Ск
Кпр = ------,
Сз

де Ск - очікуваний строк корисного використання основного засобу від дати оцінки, у місяцях; Сз - загальний строк експлуатації основного засобу залежно від класифікації, у місяцях.

Значення показника Сз залежно від класифікації основних засобів дорівнюють для:

будинків, споруд та передавальних пристроїв - 480 місяців;

машин, обладнання та транспортних засобів - 96 місяців;

інструментів, приладів - 60 місяців;

меблів - 120 місяців;

інших об'єктів - 108 місяців.

54. За результатами переоцінки повністю зношених за даними бухгалтерського обліку основних засобів комісія з приватизації в п'ятиденний строк від дати надання підприємством вихідних даних складає акт переоцінки за формою згідно з додатком 15. Акт переоцінки надається підприємству для відображення даних переоцінки в передавальному балансі та подання його комісії з приватизації у строк, встановлений цією Методикою.

55. Акт оцінки майна складається комісією з приватизації за формою згідно з додатком 2 та подається державному органу приватизації не пізніше ніж за десять календарних днів до дати завершення підготовки та затвердження плану приватизації.

56. За результатами рецензування акт оцінки майна подається комісією з приватизації на розгляд та затвердження керівником державного органу приватизації або уповноваженою ним особою у строк, передбачений законодавством для складання проекту плану приватизації. ( Пункт 56 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1253 від 07.12.2011 )

Особливості визначення вартості
внесків учасників та засновників до статутних
капіталів господарських товариств

57. Порядок оцінки майна відповідно до цього розділу застосовується у разі створення господарських товариств, у тому числі державних акціонерних та холдингових компаній, на базі державного майна та майна, що є у комунальній власності, для визначення вартості внесків учасників та засновників, якщо до статутного капіталу господарського товариства вноситься державне майно (майно, що є у комунальній власності) або майно господарського товариства з державною часткою (часткою комунального майна).

58. Вартість внесків усіх учасників та засновників господарських товариств, у тому числі у разі їх створення, визначається за результатами проведення незалежної оцінки. Незалежній оцінці передує проведення інвентаризації майна та аудиторської перевірки (щодо цілісних майнових комплексів, які є внеском) у порядку згідно із законодавством з урахуванням особливостей, визначених цією Методикою.

Незалежну оцінку державного майна та майна, що є у комунальній власності, проводить суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання, якого відібрано на конкурсних засадах у порядку, визначеному Фондом державного майна. Інші учасники та засновники господарського товариства визначають суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, який проводитиме незалежну оцінку, самостійно.

59. Незалежна оцінка проводиться з використанням методичних підходів, методів, оціночних процедур та баз оцінки у порядку, передбаченому національними стандартами.

60. У разі коли внеском учасника (засновника) є цілісний майновий комплекс, його ринкова вартість визначається переважно із застосуванням майнового та дохідного підходів з подальшим узгодженням результатів оцінки, отриманих за цими підходами.

У разі коли внеском учасника (засновника) з боку держави є пакет акцій відкритого акціонерного товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації), його вартість не може бути нижчою вартості, яка визначена в порядку, встановленому цією Методикою для початкової вартості пакетів акцій, що підлягають продажу на конкурсі.

Вартість внеску учасника з боку держави у формі частки (паю, акції) в статутному капіталі господарського товариства не може бути нижчою номінальної вартості частки (паю, акцій) згідно із статутними документами, збільшеної на відповідну частку вартості власного капіталу такого товариства (без урахування вартості статутного капіталу), що відповідає державній частці.

61. У разі коли державна акціонерна або холдингова компанія стає правонаступником прав та обов'язків державного підприємства, цілісний майновий комплекс якого вноситься до статутного капіталу, його розмір визначається засновником згідно із загальними методичними засадами формування статутних капіталів відкритих акціонерних товариств на базі державного майна, встановленими цією Методикою. За результатами такої оцінки складається акт оцінки майна згідно з додатком 2. Акт оцінки майна підписується відповідальними особами засновника та затверджується його керівником або уповноваженою ним особою у порядку, передбаченому пунктом 18. ( Абзац перший пункту 61 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1253 від 07.12.2011 )

У разі внесення до статутного капіталу господарського товариства, що створюється (створене) за участю орендаря, цілісного майнового комплексу державного підприємства, переданого в оренду, внесенню до статутного капіталу з боку держави також підлягає державне майно - амортизаційні відрахування на орендовані необоротні активи, невикористані за час оренди, кошти від реалізації орендованих необоротних активів, кошти державного цільового фінансування та державних цільових надходжень, а також придбане за час оренди майно за рахунок зазначених джерел.

62. При використанні загальних методичних засад, визначених у цій Методиці для формування статутного капіталу відкритого акціонерного товариства, що утворюється на базі державного майна, у разі прийняття рішення про внесення до статутного капіталу відкритого акціонерного товариства (господарського товариства) оцінюється державне майно або майно, що є у комунальній власності (необоротні та оборотні активи), яке:

не було відображене у матеріалах інвентаризації під час приватизації (корпоратизації);

щодо якого знято заборону на приватизацію;

отримане (придбане) державним підприємством у період між датою оцінки та датою його державної реєстрації як відкритого акціонерного товариства;

отримане відкритим акціонерним товариством (господарським товариством).

Дата оцінки визначається наказом керівника державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном або майном, що є у комунальній власності).

Особливості оцінки об'єктів у матеріальній формі

63. Вимоги цього розділу поширюються на випадки проведення оцінки об'єктів у матеріальній формі (крім земельних ділянок та об'єктів незавершеного будівництва) з метою їх приватизації як окремого індивідуально визначеного майна, застави та іншого відчуження відповідно до законодавства.

64. До об'єктів у матеріальній формі застосовується незалежна оцінка. Незалежна оцінка окремого індивідуально визначеного майна, що приватизується, проводиться у двомісячний строк від дати оцінки. При цьому звіт про оцінку та висновок про вартість подаються до державного органу приватизації на рецензування та затвердження не пізніше ніж за 15 календарних днів до закінчення вищезазначеного строку.

65. Вибір баз оцінки об'єктів у матеріальній формі регулюється вимогами національних стандартів з урахуванням особливостей, встановлених цією Методикою. При цьому враховується строк корисного використання таких об'єктів, належність їх до спеціалізованого майна, майна спеціального призначення або спеціальної конструкції.

У випадках викупу або обміну об'єктів у матеріальній формі одночасно з ринковою вартістю може визначатися також їх спеціальна вартість.

Вихідними даними про фізичні, технічні та функціональні характеристики об'єктів у матеріальній формі є дані, зазначені в документах згідно з пунктом 38.

66. Для визначення початкової вартості окремого індивідуально визначеного майна, що приватизується шляхом продажу на аукціоні (конкурсі), застосовується ринкова вартість, а спеціалізованого майна, майна спеціального призначення або спеціальної конструкції - залишкова вартість заміщення (відтворення).

67. Вартість орендованого нерухомого майна під час приватизації на аукціоні (конкурсі) або шляхом викупу у разі прийняття рішення про компенсацію орендарю вартості невід'ємних поліпшень, здійснених за рахунок власних коштів за час оренди, визначається на підставі оцінки його ринкової вартості та ринкової вартості невід'ємних поліпшень орендованого майна.

Для визначення ринкової вартості невід'ємних поліпшень орендованого нерухомого майна розраховується різниця між ринковою вартістю нерухомого майна на дату оцінки виходячи з ринкової вартості подібного майна з урахуванням невід'ємних поліпшень, що здійснені орендарем, та його ринковою вартістю на дату оцінки виходячи з ринкової вартості подібного майна, яке не містить зазначених поліпшень. Ринкова вартість невід'ємних поліпшень орендованого нерухомого майна визнається у сумі, що не перевищує фактично сплаченої суми коштів орендаря у здійснення ідентифікованих невід'ємних поліпшень. Під час оцінки встановлюється питома вага часток держави та орендаря у ринковій вартості орендованого нерухомого майна.

Для продажу нерухомого майна, яке перебуває в оренді, на аукціоні (конкурсі) та щодо якого прийнято рішення про компенсацію невід'ємних поліпшень, його ринкова вартість та ринкова вартість поліпшень, визначені на дату оцінки, є початковою вартістю такого майна.

У разі коли в процесі продажу початкова вартість орендованого нерухомого майна зросла, покупець оплачує кошти за державну частку в об'єкті приватизації, які дорівнюють фактичній ціні продажу орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, за вирахуванням ринкової вартості таких поліпшень, визначеної під час оцінки.

У разі коли в процесі продажу ціна продажу орендованого нерухомого майна зменшилася порівняно з його початковою вартістю, покупець сплачує кошти за державну частку в об'єкті приватизації, яка дорівнює фактичній ціні продажу орендованого нерухомого майна, скоригованій з урахуванням питомої ваги державної частки у ньому, визначеній у процесі оцінки. Втрата вартості орендованого нерухомого майна в процесі такого продажу визнається його економічним зносом.

Порядок оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації, встановлюється Фондом державного майна. Цим Порядком також визначається процедура ідентифікації невід'ємних поліпшень, здійснених за рахунок коштів орендаря.

68. Продаж об'єкта у матеріальній формі одному покупцю, що зареєстрований учасником аукціону (конкурсу), може відбуватися за ціною не нижче його початкової вартості, визначеної для проведення цього аукціону (конкурсу), якщо звіт про оцінку та висновок про вартість такого об'єкта дійсний на дату укладення такої угоди купівлі-продажу.

69. У разі коли процедурою продажу об'єкта оцінки передбачаються додаткові умови (вимоги, що потребують додаткових матеріальних витрат, зокрема збереження існуючого напряму використання, якщо такий напрям не може бути визнаний найбільш ефективним використанням), може визначатися інвестиційна вартість такого об'єкта. У такому разі у звіті про оцінку дається аналіз найбільш ефективного використання об'єкта оцінки та розрахунок впливу додаткових умов продажу на його вартість.

70. Оцінка об'єктів у матеріальній формі для інших випадків їх відчуження шляхом продажу на конкурентних та неконкурентних засадах проводиться шляхом визначення їх ринкової вартості. Якщо законодавством встановлено знижувальні коефіцієнти та порядок їх застосування для визначення початкової вартості таких об'єктів, такі коефіцієнти застосовуються до ринкової вартості. Початкова вартість, отримана в результаті застосування знижувальних коефіцієнтів, визнається ліквідаційною вартістю об'єкта у матеріальній формі. У цьому випадку у висновку про вартість одночасно зазначається ринкова та ліквідаційна вартість такого об'єкта.

71. Оцінка об'єктів у матеріальній формі для випадків їх відчуження неконкурентними способами, зокрема шляхом обміну, передачі від одного суб'єкта до іншого, здійснюється шляхом визначення ринкової вартості об'єктів обміну (передачі). Під час обміну об'єктів повинна забезпечується еквівалентність їх вартісних показників.

72. Об'єкти у матеріальній формі у разі їх застави оцінюються за ринковою вартістю без включення до неї суми податку на додану вартість.

73. Повернення об'єктів у матеріальній формі (об'єктів приватизації) у державну власність, у тому числі за рішенням суду, відбувається за їх ринковою вартістю, визначеною на дату оцінки (день набрання чинності відповідним рішенням суду).

Особливості оцінки цілісних майнових комплексів

74. Оцінка цілісних майнових комплексів для випадків їх відчуження способами, визначеними законодавством, проводиться на засадах незалежної оцінки. Підготовчий етап до проведення оцінки цілісних майнових комплексів передбачає здійснення робіт, визначених у пункті 8. В інших випадках, крім приватизації цілісних майнових комплексів, роботи на підготовчому етапі здійснюють замовники оцінки.

Незалежна оцінка цілісного майнового комплексу, що приватизується, проводиться у двомісячний строк від дати оцінки. При цьому звіт про оцінку майна подається державному органу приватизації на рецензування та затвердження не пізніше ніж за 15 календарних днів до закінчення вищезазначеного строку.

Затвердження оцінки здійснюється у двомісячний строк від дати оцінки.

75. Основною базою оцінки, що застосовується, є ринкова вартість.

Якщо процедури продажу передбачають наявність додаткових умов (додаткового інвестування або виконання інших вимог, що потребують додаткових матеріальних витрат, зокрема збереження існуючого напряму діяльності об'єкта оцінки, якщо такий напрям не відповідає принципу найбільш ефективного використання), може визначатися інвестиційна вартість.

Якщо умовами продажу цілісного майнового комплексу буде визначена його ліквідація, видом вартості як базою оцінки може бути вартість ліквідації, яка визначається шляхом застосування методу поточної вартості ймовірного результату ліквідації цілісного майнового комплексу. ( Пункт 75 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 909 від 19.08.2009 )

Майновий підхід застосовується у порядку, встановленому для визначення розміру статутного капіталу відкритого акціонерного товариства, що створюється під час приватизації (корпоратизації). При цьому не оцінюються активи цілісного майнового комплексу, які не включаються у його вартість, крім матеріальних носіїв інформації, яка є державною таємницею. ( Абзац четвертий пункту 75 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 909 від 19.08.2009 )

Дохідний підхід передбачає використання методу непрямої капіталізації (дисконтування грошового потоку). При цьому під час прогнозування валового доходу враховуються доходи, що можуть бути отримані від найбільш ефективного використання надлишкових активів.

У разі відчуження цілісного майнового комплексу як сукупності активів без зобов'язань його оцінка базується на майновому підході з урахуванням принципу найбільш ефективного використання таких активів.

Особливості застосування методичних підходів визначаються у національних стандартах.

76. Під час визначення ринкової вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, до вартості державної частки включаються амортизаційні відрахування на орендоване майно, не використані на дату оцінки, кошти державного цільового фінансування та державних цільових надходжень, вартість майна, що придбане за рахунок амортизаційних відрахувань на орендовані необоротні активи та коштів від продажу орендованого майна. Якщо покупцем цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, є орендар, до державної частки у ринковій вартості включається сума заборгованості за оренду цілісного майнового комплексу, у тому числі з викупу оборотних активів.

Порядок визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, встановлюється Фондом державного майна.

77. У плані приватизації цілісного майнового комплексу зазначається його початкова вартість, визначена на підставі затвердженої оцінки.

Продаж цілісного майнового комплексу одному покупцеві, що зареєстрований учасником аукціону (конкурсу), може відбуватися за ціною не нижче його початкової вартості, визначеної для проведення такого аукціону (конкурсу), якщо висновок про вартість цілісного майнового комплексу дійсний на дату укладення відповідного договору купівлі-продажу. ( Пункт 77 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 909 від 19.08.2009 )

78. Повернення цілісних майнових комплексів (об'єктів приватизації) у державну власність, у тому числі за рішенням суду, відбувається за їх ринковою вартістю, визначеною на дату оцінки (день набрання чинності відповідним рішенням суду).

Особливості оцінки пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств, створених у процесі
приватизації (корпоратизації), що належать державі

79. Вимоги цього розділу поширюються на проведення оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що належать державі (далі - пакетів акцій), під час їх продажу державними органами приватизації на конкурентних засадах способами, визначеними законодавством про приватизацію.

Оцінка пакетів акцій здійснюється переважно шляхом проведення стандартизованої оцінки. В окремих випадках, визначених у цьому розділі, застосовується незалежна оцінка пакетів акцій. За результатами проведення стандартизованої оцінки відповідно до цієї Методики складаються акти оцінки пакетів акцій, форма та порядок заповнення яких визначається Фондом державного майна. Акти оцінки пакетів акцій підлягають затвердженню керівником державного органу приватизації або уповноваженою ним особою. ( Абзац другий пункту 79 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1253 від 07.12.2011 )

80. Початкова вартість пакетів акцій під час їх продажу через організаторів торгівлі цінними паперами (крім міжнародних фондових ринків), на відкритих грошових регіональних аукціонах, спеціалізованих аукціонах за гроші визначається державним органом приватизації як пропорційна розмірові державного пакета акцій частка вартості власного капіталу акціонерного товариства, що визначена за даними балансу, складеного на останню звітну дату. За результатами стандартизованої оцінки складається акт оцінки пакета акцій відкритого акціонерного товариства згідно з додатком 16.

У разі коли власний капітал акціонерного товариства, пакет акцій якого оцінюється, менший від його статутного капіталу, зокрема коли власний капітал має від'ємне значення, початкова вартість такого пакета акцій дорівнює його номінальній вартості.

Для відкритих акціонерних товариств, акції яких пройшли лістинг і котируються на фондових біржах та їх філіях або першій фондовій торгівельній системі (далі - ПФТС), дозволяється встановлювати початкову вартість пакетів акцій на рівні середньозваженої вартості акцій за результатами угод, укладених у процесі котирування, але не нижче початкової вартості пакетів акцій, визначеної відповідно до абзаців першого та другого цього пункту. ( Пункт 80 в редакції Постанови КМ N 1126 від 27.12.2008 )

81. Початкова вартість пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах (крім тих, що проводяться із залученням радників), визначається державним органом приватизації шляхом проведення стандартизованої оцінки згідно з вимогами порядку, що затверджується Фондом державного майна, в якому повинне передбачатися застосування основних методичних підходів (майнового, дохідного та порівняльного). ( Абзаци перший і другий пункту 81 замінено абзацом згідно з Постановою КМ N 909 від 19.08.2009 )

Майновий підхід базується на визначенні вартості власного капіталу відкритого акціонерного товариства за даними балансу, складеного на останню звітну дату. Вартість власного капіталу зменшується на залишкову вартість наявних основних засобів, що не ввійшли до статутного капіталу відкритого акціонерного товариства у процесі його створення.

За основу розрахунку початкової вартості пакетів акцій з використанням дохідного підходу береться капіталізація усередненого розміру грошового потоку за два попередні повні роки до дати оцінки та прогнозованого грошового потоку за рік, в якому проводиться оцінка, з поправкою на коефіцієнт властивостей пакета акцій, що оцінюється.

Порівняльний підхід базується на застосуванні методу ринкових мультиплікаторів з використанням результатів продажу на конкурсах пакетів акцій за п'ять років до дати оцінки початкової вартості або методу середньозваженої вартості продажу акцій за результатами угод, укладених на фондових біржах та в їх філіях або ПФТС за рік до дати оцінки початкової вартості, з поправкою на коефіцієнт властивостей пакета акцій, що оцінюється. Основним у межах порівняльного підходу є метод ринкових мультиплікаторів. Якщо основний метод не може бути використаний, застосовується розрахунок середньозваженої вартості продажу акцій за результатами укладених угод.

За наявності інформації про результати продажу 5-10-відсоткового пакета акцій відкритого акціонерного товариства, пакет акцій якого оцінюються, на фондових біржах з метою визначення вартості пакета акцій зазначеного товариства для продажу на конкурсі окремо визначається його оціночна вартість із застосуванням методу середньозваженої вартості.

У разі неможливості застосування певного методичного підходу або отримання від'ємного результату розрахунок початкової вартості пакетів акцій відкритих акціонерних товариств здійснюється з використанням методичних підходів, інформації для застосування яких достатньо та за результатами застосування яких отримано позитивне значення оціночної вартості.

Початкова вартість таких пакетів акцій для першого продажу на конкурсі визначається на підставі узгодження результатів оцінки, отриманих із застосуванням майнового, дохідного та порівняльного підходів і методу середньозваженої вартості у випадку, визначеному в абзаці четвертому цього пункту, що були застосовані в процесі оцінки. Початкова вартість пакета акцій відкритого акціонерного товариства, розрахована для першого продажу на конкурсі, не може бути нижчою його номінальної вартості. У разі неможливості застосування жодного методичного підходу початкова вартість встановлюється у розмірі його номінальної вартості. ( Абзац пункту 81 в редакції Постанови КМ N 909 від 19.08.2009 ) ( Пункт 81 в редакції Постанови КМ N 1126 від 27.12.2008 )

82. Початкова вартість пакета акцій, конкурс з продажу якого не відбувся, під час його повторного продажу на конкурсі, крім продажу із залученням радника, за рішенням конкурсної комісії може бути зменшена в сукупності не більш як на 30 відсотків початкової вартості, визначеної для першого продажу на конкурсі. ( Пункт 82 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1126 від 27.12.2008 )

83. Початкова вартість пакетів акцій державних акціонерних та холдингових компаній визначається за результатами незалежної оцінки з урахуванням вартості пакетів акцій та іншого майна, що передані до їх статутних капіталів, результатів фінансово-господарської діяльності тощо. Якщо строк з дати затвердження акта оцінки майна з метою визначення розміру статутного капіталу державної акціонерної або холдингової компанії до дати оцінки пакета акцій не перевищує один рік, дозволяється визначати початкову вартість такого пакета на рівні його номінальної вартості.

84. Початкова вартість пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що підлягають продажу на відкритих торгах за процедурою тендеру, міжнародних фондових ринках та конкурсах із залученням радників для їх підготовки до продажу, пошуку потенційних покупців та організації продажу, встановлюється за результатами незалежної оцінки.

За результатами незалежної оцінки радник подає державному органу приватизації звіт про оцінку для затвердження оцінки пакета акцій. Рецензування наданих матеріалів здійснюється у місячний строк з дня їх надходження.

85. Якщо на конкурс надійшла заява від одного покупця, ціна продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства визначається за результатами незалежної оцінки, але не може бути нижчою ціни, яку запропонував покупець у своїй конкурсній пропозиції.

У разі визначення початкової вартості пакета акцій шляхом проведення незалежної оцінки результати оцінки можуть бути використані для продажу такого пакета акцій одному покупцеві, якщо висновок про його вартість дійсний на дату укладення угоди купівлі-продажу пакета. ( Пункт 85 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1126 від 27.12.2008 )

86. Незалежна оцінка пакетів акцій проводиться згідно з національними стандартами. При цьому суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання визначає ринкову вартість пакета акцій.

Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання, що проводить незалежну оцінку пакета акцій, визначається державним органом приватизації на конкурсних засадах. Якщо до підготовки пакета акцій для продажу, у тому числі для забезпечення проведення його оцінки, залучався радник, заходи щодо укладення договору із суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання на проведення такої оцінки та її фінансування здійснюються радником.

87. На підставі отриманих результатів незалежної оцінки початкової вартості пакетів акцій державний орган приватизації готує рекомендації конкурсній (тендерній) комісії щодо їх початкової вартості. Акт оцінки, який містить рекомендації щодо початкової вартості пакета акцій, використовується конкурсною комісією для визначення умов конкурсу (повторного конкурсу) протягом строку його дії.

Особливості оцінки часток (паїв, акцій)

88. Вимоги цього розділу застосовуються під час проведення оцінки часток (паїв, акцій), що належать державі або господарським товариствам з державною часткою (часткою комунального майна) у разі їх відчуження способами, визначеними законодавством, а також у разі повернення часток (паїв, акцій) у державну власність (компенсації їх вартості), у тому числі за рішенням суду. ( Абзац перший пункту 88 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 909 від 19.08.2009 )

Визначення вартості часток (паїв, акцій) здійснюється переважно із застосуванням незалежної оцінки. В окремих випадках, визначених у цій Методиці, оціночна вартість часток (паїв, акцій) визначається шляхом проведення стандартизованої оцінки. Стандартизовану оцінку проводять державні органи приватизації.

Базою оцінки, що визначається під час проведення незалежної оцінки, є ринкова вартість.

89. Початкова вартість (ціна продажу) часток (паїв, акцій), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, створених після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 1998 р. N 1114 "Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації", розмір яких не перевищує 10 відсотків статутного капіталу, а номінальна вартість 5000 гривень, визначається шляхом проведення стандартизованої оцінки.

Стандартизована оцінка проводиться на підставі пропорційної розміру державної частки (паю, пакета акцій) частки вартості власного капіталу господарського товариства, визначеної за даними останнього до дати оцінки річного балансу, що збільшується на відповідну частку чистого прибутку господарського товариства, отриманого з початку календарного року, в якому проводиться оцінка. За результатами стандартизованої оцінки складається акт оцінки часток (паїв, акцій) згідно з додатком 18. ( Абзац другий пункту 89 в редакції Постанови КМ N 1126 від 27.12.2008 )

90. Початкова вартість акцій, що належать державі у статутному капіталі комерційного банку у формі господарських товариств, номінальна вартість яких не перевищує 5000 гривень, визначається шляхом проведення стандартизованої оцінки відповідно до вимог абзацу другого пункту 89 Методики. За результатами стандартизованої оцінки складається акт оцінки часток (паїв, акцій) згідно з додатком 18. ( Пункт 90 в редакції Постанови КМ N 1126 від 27.12.2008 )

91. У разі повторного продажу початкова вартість акцій, що належать державі, комерційних банків у формі відкритих акціонерних товариств, які пройшли лістинг і котируються на фондових біржах (їх філіях) або у ПФТС, може встановлюватися на рівні середньозваженої вартості акцій за результатами укладених угод, але не нижче їх номінальної вартості. Розрахунок середньозваженої вартості акцій проводиться з урахуванням вимог пункту 80.

92. У разі повторного проведення аукціону (конкурсу) з продажу часток (паїв, акцій), початкова вартість яких визначалася шляхом проведення стандартизованої оцінки відповідно до вимог пунктів 89 і 90, дія актів оцінки часток (паїв, акцій) за рішенням державного органу приватизації може бути продовжена на строк, що не перевищує одного року від дати їх затвердження. ( Пункт 92 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1126 від 27.12.2008 )

93. Пакети акцій, що належать державі у статутних капіталах відкритих акціонерних товариств агропромислового комплексу, утворених на базі майна господарських організацій, заснованих на змішаній формі власності (включаючи міжгосподарські підприємства), визначаються у порядку, встановленому Фондом державного майна, та оцінюються незалежно від способу їх приватизації з урахуванням таких особливостей:

пакети акцій відкритих акціонерних товариств, що належать до сільськогосподарської або рибної галузей агропромислового комплексу, оцінюються згідно з вимогами відповідного розділу цієї Методики, у якому встановлюється порядок визначення розміру статутного капіталу (пайового фонду колективних сільськогосподарських підприємств) щодо підприємств цих галузей;

пакети акцій відкритих акціонерних товариств, що належать до інших галузей агропромислового комплексу, оцінюються згідно з вимогами відповідного розділу цієї Методики, у якому встановлюється загальний порядок визначення розміру статутного капіталу відкритих акціонерних товариств, що утворюються в процесі приватизації (корпоратизації).

Вартість пакетів акцій, що належать державі у відкритих акціонерних товариствах агропромислового комплексу, утворених на базі майна господарських організацій, заснованих на змішаній формі власності (включаючи міжгосподарські підприємства), визначається незалежно від способу їх приватизації як відповідна частка чистої вартості цілісного майнового комплексу для визначення розміру статутного капіталу згідно з додатком 2 до цієї Методики. ( Пункт 93 в редакції Постанови КМ N 909 від 19.08.2009 )

94. Інші частки (паї, акції) під час приватизації або в інших випадках їх відчуження згідно із законодавством оцінюються шляхом проведення незалежної оцінки згідно з національними стандартами. ( Пункт 94 в редакції Постанови КМ N 909 від 19.08.2009 )

95. Розмір компенсації державному органу приватизації вартості часток (паїв, акцій) у разі неможливості їх отримання у зв'язку з відсутністю часток (паїв, акцій) або суб'єкта господарювання, частка (пай, акції) якого підлягає передачі державному органу приватизації, чи неможливості оформлення державним органом приватизації правонаступництва на корпоративні права держави, або у разі, коли частки (паї, акції) обтяжені додатковими зобов'язаннями (рішеннями судів) або не можуть бути визначені відповідно до законодавства про приватизацію об'єктами приватизації групи Е, визначається таким чином.

Для випадків, коли частки (паї, акції) відсутні або відсутня можливість оформлення правонаступництва державним органом приватизації на корпоративні права держави, або у разі, коли частки (паї, акції) обтяжені додатковими зобов'язаннями (рішеннями судів), розмір компенсації визначається за результатами незалежної оцінки частки (паю, акцій), яка проводиться відповідно до законодавства про оцінку майна та оціночну діяльність. Дата оцінки визначається рішенням державного органу приватизації про компенсацію вартості частки (паю, акцій) на останнє число місяця, в якому прийняте таке рішення. Базою оцінки є ринкова вартість. Для випадків, коли частки (паї, акції) обтяжені додатковими зобов'язаннями (рішеннями судів), базою оцінки може бути інвестиційна вартість. Замовником оцінки виступає державний орган приватизації. Якщо у випадках, зазначених у цьому абзаці, розмір частки (паю, пакета акцій) становить менш як 10 відсотків статутного капіталу суб'єкта господарювання, частка (пай, акції) якого підлягає передачі державному органу приватизації, та (або) номінальна вартість частки (паю, акцій) не перевищує 5000 гривень, розмір компенсації визначається шляхом проведення стандартизованої оцінки відповідно до абзацу третього цього пункту.

У разі неповноти, недостовірності або відсутності інформації про частку (пай, акції), що міститься у вихідних даних, та іншої інформації, необхідної для оцінки, розмір компенсації визначається на підставі ціни, за якою частка (пай, акції) була відчужена відкритим акціонерним товариством, або її (його, їх) балансової вартості, збільшеної на коефіцієнт, що розраховується на підставі встановлених Національним банком облікових ставок за період починаючи з дати отримання акціонерним товариством коштів внаслідок відчуження або дати укладення відповідного договору, залежно від того, яка подія відбулася раніше (далі - дата відчуження), до дати прийняття державним органом приватизації рішення про компенсацію, яка збігається з датою оцінки. У разі відсутності інформації про ціну, за якою частка (пай, акції) була відчужена, розмір компенсації визначається на підставі балансової вартості такого об'єкта на дату оцінки державного (орендного) підприємства, що проводилася з метою визначення статутного капіталу акціонерного товариства, яке було утворене в процесі приватизації (корпоратизації). У разі відсутності інформації про дату відчуження частки (паю, акцій) сума компенсації визначається на підставі ціни, за якою частка (пай, акції) була відчужена відкритим акціонерним товариством, збільшеної на коефіцієнт, що розраховується на підставі встановлених Національним банком облікових ставок за період починаючи з дати реєстрації відкритого акціонерного товариства як суб'єкта господарювання до дати прийняття державним органом приватизації рішення про компенсацію, яка збігається з датою оцінки.

У разі відсутності суб'єкта господарювання, частка (пай, акції) якого підлягає передачі, у зв'язку з його ліквідацією або коли частка (пай, акції) не може бути визначена відповідно до законодавства про приватизацію об'єктом приватизації групи Е, розмір компенсації визначається шляхом проведення стандартизованої оцінки відповідно до абзацу третього цього пункту.

За результатами стандартизованої оцінки розміру компенсації державному органу приватизації вартості частки (паю, акцій) складається акт згідно з додатком 19 до цієї Методики. ( Пункт 95 в редакції Постанови КМ N 909 від 19.08.2009 )

Особливості оцінки об'єктів незавершеного будівництва

96. Вимоги цього розділу поширюються на випадки визначення вартості об'єктів незавершеного будівництва і законсервованих об'єктів, що приватизуються окремо від цілісного майнового комплексу у порядку, встановленому Законом України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" ( 1953-14 ), а також на інші випадки відчуження таких об'єктів.

Оцінка об'єктів незавершеного будівництва проводиться шляхом стандартизованої оцінки або незалежної оцінки у випадках, визначених цим розділом Методики. Об'єкти нерухомого майна, які перебувають у стадії капітального будівництва або реконструкції і первісна вартість яких обліковується у складі основних засобів підприємства, оцінюються у порядку, встановленому відповідним розділом цієї Методики для об'єктів у матеріальній формі.

Під час проведення оцінки об'єктів незавершеного будівництва ураховується вартість матеріалів, виробів і конструкцій, завезених на будівельний майданчик для цього об'єкта незавершеного будівництва і не використаних для будівництва, а також з урахуванням вартості устаткування для монтажу, придбаного для функціонування об'єкта незавершеного будівництва після завершення будівництва.

97. Процедура оцінки об'єкта незавершеного будівництва для цілей його приватизації передбачає передачу балансоутримувачем державному органу приватизації бухгалтерської інформації щодо фактичних витрат на будівництво об'єкта незавершеного будівництва (включаючи інформацію про фактичні витрати на придбання матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування, зазначених у пункті 96) за періодами їх здійснення із зазначенням джерел фінансування. Фактичні витрати на будівництво об'єкта незавершеного будівництва зазначаються наростаючим підсумком з розподілом їх за видами - будівельно-монтажні роботи (з урахуванням інших витрат), устаткування та інвентар.

Для підтвердження фактів та джерел фінансування будівництва об'єкта незавершеного будівництва проводиться аудиторська перевірка даних бухгалтерського обліку.

98. Оцінка об'єкта незавершеного будівництва під час приватизації проводиться залежно від способу приватизації:

для продажу на аукціоні, за конкурсом, під розбирання або шляхом викупу, а також для передачі до статутного капіталу господарського товариства як внеску держави з наступною приватизацією акцій (часток, паїв) у порядку, встановленому установчими документами товариства та законодавством України, після завершення будівництва відповідного об'єкта - шляхом проведення стандартизованої оцінки на підставі балансу без урахування суми індексації вартості об'єкта незавершеного будівництва, обчисленої за індексами, встановленими Держкомстатом для складання підприємствами та організаціями балансу станом на 1 січня 1997 р. у зв'язку із запровадженням національної грошової одиниці. За результатами оцінки складається акт за формою згідно з додатком 7. У разі відсутності у балансоутримувача інформації, зазначеної у пункті 97, або її неповноти державний орган приватизації може прийняти рішення про визначення вартості об'єкта незавершеного будівництва із застосуванням незалежної оцінки. При цьому визначається його ринкова вартість;

для приватизації зазначених у пункті 96 матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування на аукціоні, за конкурсом, шляхом викупу як разом з об'єктом незавершеного будівництва, так і окремо - шляхом визначення ринкової вартості;

для продажу під розбирання - може визначатися вартість ліквідації шляхом проведення незалежної оцінки. ( Абзац пункту 98 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 909 від 19.08.2009 )

99. Під час приватизації об'єкта незавершеного будівництва за наявності на ньому зазначених у пункті 96 матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування складається зведений акт за результатами проведення стандартизованої та незалежної оцінки згідно з додатком 7. При цьому звіт про оцінку матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування приймається державним органом приватизації за результатами його рецензування і є невід'ємною частиною зведеного акта оцінки.

100. Акт оцінки об'єкта незавершеного будівництва, складений відповідно до вимог цієї Методики, або висновок про його вартість (у разі проведення незалежної оцінки) затверджується керівником державного органу приватизації або уповноваженою ним особою у строк, що не перевищує двох місяців від визначеної дати оцінки.

Зведений акт оцінки об'єкта незавершеного будівництва, складений відповідно до вимог цієї Методики, затверджується керівником державного органу приватизації або уповноваженою ним особою у строк, що не перевищує трьох місяців від визначеної дати оцінки. ( Пункт 100 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1253 від 07.12.2011 )

101. У разі застави об'єкта незавершеного будівництва та в інших випадках його відчуження проводиться незалежна оцінка відповідно до методичних засад, визначених національними стандартами. Незалежна оцінка проводиться із застосуванням переважно витратного або дохідного підходів, а також шляхом їх комбінування.

Базами оцінки можуть бути ринкова вартість, вартість ліквідації, залишкова вартість заміщення (відтворення), інвестиційна вартість та ліквідаційна вартість. Порядок їх вибору регулюється національними стандартами.

102. У разі повернення об'єктів незавершеного будівництва (об'єктів приватизації) у державну власність, у тому числі за рішенням суду, їх вартість визначається на дату оцінки (день набрання чинності відповідним рішенням суду) у порядку, встановленому для їх приватизації.

Визначення розміру збитків,
що призвели до завдання майнової шкоди

103. Положення цього розділу застосовуються для визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі в особі державних органів, державних підприємств; територіальній громаді в особі органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств або суб'єкту господарювання з державною (комунальною) часткою в статутному (складеному) капіталі (далі - особа, якій завдано збитків), у разі необхідності обґрунтування наявності або установлення факту розкрадання, нестачі, знищення (псування) майна (далі - пошкоджене майно).

104. Визначення розміру збитків здійснюється шляхом проведення незалежної оцінки. У разі коли державний орган або орган місцевого самоврядування є замовником проведення такої оцінки, виконавець оцінки обирається на конкурсних засадах в порядку, що встановлюється Фондом державного майна.

105. Дата оцінки визначається з урахуванням положень частини третьої статті 225 Господарського кодексу України ( 436-15 ).

Державний орган або орган місцевого самоврядування приймають рішення про розмір збитків з використанням звіту про оцінку збитків за умови наявності позитивного висновку рецензента такого звіту.

106. Вихідними даними для оцінки є матеріали інвентаризації, документи з бухгалтерського обліку, оцінки пошкодженого майна, що проводилася з метою, зокрема, його приватизації (корпоратизації), оренди, проектно-кошторисна документація, документи бюро технічної інвентаризації на нерухоме майно, землевпорядна документація на земельну ділянку у разі повернення у державну власність об'єкта приватизації, що був проданий разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, документи з відомостями про фізичний стан та технічні характеристики майна, фінансова звітність, матеріали аудиторських перевірок, фінансово-економічного аналізу, а також інші документи.

Під час оцінки може використовуватися інша інформація, необхідна для оцінки збитків, зокрема результати аналізу ринку подібного до пошкодженого майна.

107. Оцінка збитків проводиться із застосуванням будь-якого з методичних підходів, який найбільш повно відповідає меті оцінки. Обґрунтування застосування методичних підходів та окремих оціночних процедур у процесі оцінки з урахуванням статті 22 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) зазначається у звіті про оцінку збитків.

Оцінка збитків проводиться на підставі принципів, визначених пунктами 4-10 Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1440 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1995), та припущення про типовий характер використання майна.

108. У разі неможливості фізичного відновлення пошкодженого майна або коли вартість його відновлювального ремонту з урахуванням фізичного зносу його складових, які зазнали пошкодження, та знос, що не підлягає усуненню під час ремонту, в сумі не менші за ринкову вартість такого майна до завдання майнової шкоди, розмір реальних збитків дорівнює ринковій вартості неспеціалізованого майна, визначеній із застосуванням порівняльного та (або) дохідного підходів, або залишковій вартості відтворення (заміщення) спеціалізованого майна, визначеній із застосуванням витратного підходу, виходячи з його стану до розкрадання, нестачі, знищення (псування). За умови повернення пошкодженого майна особі, якій завдано збитків, розмір реальних збитків дорівнює вартості такого майна, визначеній на дату оцінки виходячи з його стану до розкрадання, нестачі, знищення (псування), зменшеній на вартість пошкодженого майна, визначену виходячи з його стану після розкрадання, нестачі, знищення (псування).

В іншому разі, коли пошкоджене майно підлягає фізичному відновленню і при цьому вартість його відновлювального ремонту з урахуванням фізичного зносу його складових, які зазнали розкрадання, нестачу, знищення (псування), та знос, що не підлягає усуненню під час ремонту, в сумі не перевищують його ринкову вартість до розкрадання, нестачі, знищення (псування), розмір реальних збитків дорівнює сумі вартості його відновлювального ремонту з урахуванням фізичного зносу його складових, які зазнали розкрадання (нестачу, знищення, псування), та зносу, що не підлягає усуненню. При цьому вартість відновлювального ремонту з урахуванням фізичного зносу його складових визначається шляхом застосування методу прямого відтворення.

Оцінка реальних збитків, що є наслідком розкрадання, нестачі, знищення (псування) колісних транспортних засобів, проводиться згідно з методикою, затвердженою Мін'юстом та Фондом державного майна.

109. У разі об'єктивної неможливості використання майна особою, якій завдано збитків у результаті порушення її прав, або неправомірного використання її майна, що унеможливило самостійне використання майна такою особою, або отримання доходу від його використання іншою особою визначається розмір упущеної вигоди.

Оцінка упущеної вигоди проводиться шляхом застосування:

оціночної процедури накопичення або калькулювання чистого операційного доходу (чистого грошового потоку, прибутку), який не отримала особа, якій завдано збитків, починаючи з установленої дати неможливості власного використання нею майна до дати оцінки;

оціночної процедури дисконтування чистого операційного доходу (чистого грошового потоку, прибутку), що не отримає особа, якій завдано збитків, від дати відшкодування збитків у розмірі вартості майна, визначеній виходячи із стану майна до розкрадання (нестачі, знищення, псування), або дати, з якої таке використання буде можливим, до дати оцінки, з урахуванням абзацу другого частини третьої статті 22 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (у разі припущення про неможливість використання майна особою після дати оцінки);

інших оціночних процедур з визначення розміру упущеної вигоди.

У таких випадках розмір збитків дорівнює розміру реальних збитків, визначеному відповідно до пункту 108 цієї Методики, та розміру упущеної вигоди.

Звіт про оцінку збитків повинен містити чітке обґрунтування застосованих оціночних процедур з визначення розміру реальних збитків та упущеної вигоди.

110. Стандартизована оцінка збитків проводиться у таких випадках:

відсутність вихідних даних, що містять інформацію про пошкоджене майно до та після його розкрадання (нестачі, знищення, псування), крім даних бухгалтерського обліку;

неможливість особистого огляду пошкодженого майна виконавцем оцінки, що не дає йому змоги отримати відомості про стан майна до та після розкрадання (нестачі, знищення, псування);

завдання майнової шкоди внаслідок неправомірних дій з грошовими коштами.

У разі неможливості проведення незалежної оцінки збитків у випадках, зазначених в абзацах другому і третьому цього пункту, оцінка збитків полягає у збільшенні балансової залишкової вартості пошкодженого майна, визначеної станом на дату оцінки, встановлену для приватизації (корпоратизації) або передавання його в оренду; останню звітну дату балансу підприємства - балансоутримувача пошкодженого майна до розкрадання (нестачі, знищення, псування), на коефіцієнт, що дорівнює добутку індексів цін виробників промислової продукції за галузями промисловості або індексів цін на будівельно-монтажні роботи за типами будівель і споруд, які визначаються Держстатом, за період з дати, на яку була визначена балансова залишкова вартість майна, до дати оцінки збитків. У разі відсутності інформації про залишкову балансову вартість майна або якщо така вартість дорівнює нулю на дату оцінки, встановлену для приватизації (корпоратизації) або передавання його в оренду; останню звітну дату балансу підприємства - балансоутримувача пошкодженого майна до розкрадання (нестачі, знищення, псування), збільшенню підлягає первісна (переоцінена) балансова вартість такого майна, зменшена на 50 відсотків.

Результати оцінки відображаються в акті оцінки збитків, складеному за формою згідно з додатком 20.

У разі завдання майнової шкоди внаслідок неправомірних дій з грошовими коштами оцінка збитків проводиться шляхом збільшення суми грошових коштів на коефіцієнт, що розраховується на підставі встановлених Національним банком облікових ставок за період починаючи з дати завдання майнової шкоди до дати оцінки.

Результати оцінки відображаються в акті оцінки збитків, складеному за формою згідно з додатком 21.

Акт оцінки збитків підлягає рецензуванню відповідно до законодавства про оцінку та оціночну діяльність і за умови наявності позитивного висновку рецензента затверджується органом державної влади (органом місцевого самоврядування) відповідно до пункту 18 цієї Методики.

У разі оцінки збитків, завданих державі в особі державних підприємств; територіальній громаді в особі комунальних підприємств; суб'єктам господарювання з державною (комунальною) часткою в статутному (складеному) капіталі, акт оцінки складається комісією, утвореною на підприємстві (у суб'єктів господарювання), який за дорученням органу, уповноваженого управляти майном такого підприємства (суб'єкта), за наявності позитивного висновку рецензента акта оцінки затверджується керівником підприємства (суб'єкта) або уповноваженою ним особою. ( Методику доповнено розділом згідно з Постановою КМ N 1253 від 07.12.2011 )

                            Додаток 1
до Методики

               ПЕРЕЛІК
документів, необхідних для проведення оцінки
цілісного майнового комплексу

------------------------------------------------------------------
Назва документа | Примітка
------------------------------------------------------------------
1. Передавальний баланс підприємства за підписом керівника
підприємства та головного
бухгалтера, завірений
аудитором

2. Баланс підприємства, що додається для орендних підприємств
до договору оренди

3. Договір оренди державного майна -"-
(з додатками)

4. Довідка про відображення в за підписом керівника
бухгалтерському обліку операцій з підприємства та головного
фінансової оренди індивідуально бухгалтера
визначеного майна

5. Довідка про наявність на обліку -"-
підприємства дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння та їх вартість

6. Акти про завершені види -"-
поліпшення основних засобів та інших
необоротних матеріальних активів,
довідка про розмір витрат, пов'язаних
з поліпшенням основних засобів

7. Довідка про рух коштів для орендних підприємств;
амортизації орендованих основних за підписом керівника
засобів та інших необоротних підприємства та головного
матеріальних активів на дату оцінки, бухгалтера
а також коштів від реалізації
орендованих необоротних активів

8. Довідка про довгострокові за підписом керівника
фінансові інвестиції (з розшифруванням підприємства та головного
за видами) бухгалтера

9. Висновок про вартість майна за підписом оцінювача,
скріплений печаткою та
підписом керівника
суб'єкта оціночної
діяльності - суб'єкта
господарювання

10. Інвентаризаційні описи основних у разі прийняття рішення
засобів, інших необоротних активів, державним органом
запасів та інших активів приватизації про
проведення інвентаризації

11. Основний та додатковий переліки затверджені керівником
необоротних активів державного органу
приватизації (органу,
уповноваженого управляти
державним майном) або
уповноваженою ним особою

12. Аудиторський висновок у разі проведення
аудиторської перевірки

13. Довідка про розрахунок суми за підписом керівника
дооцінки запасів на дату оцінки підприємства та головного
бухгалтера

14. Відомості згідно з додатками -"-
11-15

15. Інші додаткові матеріали
(на вимогу комісії з приватизації
(корпоратизації)

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1253 від 07.12.2011 )

Зразок                         Додаток 2
до Методики

   М. П.         ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________________
(посада керівника державного органу
приватизації
___________________________________________
(органу, уповноваженого управляти державним
майном) або уповноваженою ним особою
____________ _________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

_____ ____________ 20__ р.

                АКТ
оцінки майна
__________________________________________________________________
(повне найменування підприємства під час приватизації
(корпоратизації)
___________________________ Адреса ___________________________
(код згідно з ЄДРПОУ) ___________________________
___________________________

Комісія, утворена згідно з наказом _______________________________
__________________________________________________________________
(посада керівника органу, що утворив комісію)

від ___ ____________ 20__ р. N ___, у складі

голови комісії _____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада,
місце роботи)
і членів комісії _____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада,
місце роботи)
_____________________________________________
_____________________________________________

на засіданні (протокол від ____________ 20__ р. N ___) розглянула
документи, необхідні для проведення оцінки майна, результати
проведення інвентаризації майна __________________________________
(повне найменування підприємства)
та підтверджує, що вартість майна, яке підлягає приватизації
(розмір статутного капіталу відкритого акціонерного товариства, що
утворюється під час приватизації (корпоратизації), визначена
станом на ___ ____________ 20__ р. на підставі вимог Методики
оцінки майна, даних передавального балансу підприємства та
результатів інвентаризації його майна, становить:

------------------------------------------------------------------
|Номер| Показник | Усього, | У тому числі |
|рядка| |тис. гривень|-------------------|
| | | | що | що |
| | | |належать |належать |
| | | | державі |орендарю |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 1. |Необоротні активи, усього| | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 1.1.|Залишкова вартість | | | |
| |нематеріальних активів, | | | |
| |усього | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |у тому числі: | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |права користування | | | |
| |природними ресурсами | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |права користування майном| | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |права на знаки для | | | |
| |товарів і послуг | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |права на об'єкти | | | |
| |промислової власності | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |авторські та суміжні з | | | |
| |ними права | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |гудвіл | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |інші нематеріальні активи| | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 1.2.|Незавершене будівництво | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 1.3.|Залишкова вартість | | | |
| |основних засобів, усього | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |у тому числі: | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |земельні ділянки | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |капітальні витрати на | | | |
| |поліпшення земель | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |будинки та споруди | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |машини та обладнання | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |транспортні засоби | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |інструменти, прилади, | | | |
| |інвентар | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |робоча і продуктивна | | | |
| |худоба | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |багаторічні насадження | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |інші основні засоби | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 1.4.|Довгострокові фінансові | | | |
| |інвестиції, усього | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |у тому числі: | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |ті, що обліковуються за | | | |
| |методом участі в капіталі| | | |
| |інших підприємств | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |інші фінансові інвестиції| | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 1.5.|Довгострокова дебіторська| | | |
| |заборгованість | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 1.6.|Відстрочені податкові | | | |
| |активи | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 1.7.|Інші необоротні активи | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 2. |Оборотні активи, усього | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 2.1.|Запаси | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 2.2.|Векселі одержані | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 2.3.|Дебіторська | | | |
| |заборгованість за товари | | | |
| |(роботи, послуги), усього| | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |у тому числі: | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |первісна вартість | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |резерв сумнівних боргів | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 2.4.|Дебіторська | | | |
| |заборгованість за | | | |
| |розрахунками | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 2.5.|Інша поточна дебіторська | | | |
| |заборгованість | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 2.6.|Поточні фінансові | | | |
| |інвестиції | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 2.7.|Грошові кошти та їх | | | |
| |еквіваленти, усього | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |у тому числі: | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |у національній валюті | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|

|   |в іноземній валюті    |      |     |     |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 2.8.|Інші оборотні активи | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 3. |Витрати майбутніх | | | |
| |періодів | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 4. |Сукупна вартість | | | |
| |цілісного майнового | | | |
| |комплексу (сума рядків 1,| | | |
| |2 і 3) | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 5. |Забезпечення таких витрат| | | |
| |і платежів, усього | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 5.1.|Залишок коштів державного| | | х |
| |цільового фінансування та| | | |
| |державних цільових | | | |
| |надходжень | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 6. |Довгострокові | | | |
| |зобов'язання | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 7. |Поточні зобов'язання | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 8. |Чиста вартість цілісного | | | |
| |майнового комплексу (ряд.| | | |
| |4 - ряд. 5 - ряд. 6 - | | | |
| |ряд. 7) | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 9. |Вартість майна, що | | | |
| |вилучається, усього | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 9.1.|Вартість державного | | | |
| |житлового фонду | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 9.2.|Вартість об'єктів, що не | | | |
| |підлягають приватизації | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 9.3.|Вартість іншого майна, | | | |
| |щодо якого прийнято | | | |
| |рішення про його | | | |
| |вилучення | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 10.|Чиста вартість цілісного | | | |
| |майнового комплексу для | | | |
| |визначення розміру | | | |
| |статутного капіталу | | | |
| |(ряд. 8 - ряд. 9) | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 11.|Вартість державного | | | |
| |майна, що підлягає | | | |
| |приватизації (статутний | | | |
| |капітал відкритого | | | |
| |акціонерного товариства, | | | |
| |що утворюється на базі | | | |
| |майна державного | | | |
| |(міжгосподарського) | | | |
| |підприємства) (графа 3 | | | |
| |ряд. 10) | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 12.|Вартість оборотних | | | х |
| |засобів, зданих в оренду,| | | |
| |з урахуванням індексації | | | |
| |((ряд. 12.1 + ряд. | | | |
| |12.2) - ряд. 12.3) х | | | |
| |ряд. 12.4) (у разі коли | | | |
| |сума ряд. 12.1 та 12.2 | | | |
| |менша від показника | | | |
| |ряд. 12.3, показники | | | |
| |ряд. 12 дорівнюють нулю) | | | |
| |-------------------------+------------+---------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
|12.1.|Запаси і затрати, які | | | х |
| |входять у валюту балансу | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
|12.2.|Фінансові активи | | | х |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
|12.3.|Кредиторська | | | х |
| |заборгованість | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
|12.4.|Коефіцієнт індексації | | | х |
| |оборотних засобів, зданих| | | |
| |в оренду | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 13.|Залишок амортизації, | | | х |
| |нарахованої на орендовані| | | |
| |необоротні активи, не | | | |
| |використаний на дату | | | |
| |оцінки | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 14.|Залишок коштів від | | | х |
| |реалізації орендованих | | | |
| |необоротних активів | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 15.|Частка держави (графа 4 | х | | х |
| |ряд. 10 + графа 4 | | | |
| |ряд. 12 + графа 4 | | | |
| |ряд. 13 + графа 4 | | | |
| |ряд. 14 + графа 4 | | | |
| |ряд. 5.1) | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 16.|Частка орендаря (графа 3 | х | х | |
| |ряд. 10 - графа 4 | | | |
| |ряд. 15) | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 17.|Статутний капітал | | | |
| |відкритого акціонерного | | | |
| |товариства, що | | | |
| |утворюється на базі | | | |
| |державного майна та | | | |
| |майна, що належить | | | |
| |орендарю (графа 4 | | | |
| |ряд. 15 + графа 5 | | | |
| |ряд. 16) | | | |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|

| 18.|Розмір пакета акцій, що |   х   |     |  х  |
|   |належить державі у    |      |     |     |
|   |статутному капіталі   |      |     |     |
|   |відкритого акціонерного |      |     |     |
|   |товариства, яке     |      |     |     |
|   |утворюється на базі майна|      |     |     |
|   |господарської      |      |     |     |
|   |організації, заснованої |      |     |     |
|   |на змішаній формі    |      |     |     |
|   |власності        |      |     |     |
|   |(міжгосподарського    |      |     |     |
|   |підприємства)      |      |     |     |
|   |агропромислового     |      |     |     |
|   |комплексу        |      |     |     |
|-----+-------------------------+------------+---------+---------|
| 19.|Вартість пакета акцій, що|   х   |     |  х  |
|   |належить державі у    |      |     |     |
|   |статутному капіталі   |      |     |     |
|   |відкритого акціонерного |      |     |     |
|   |товариства, яке     |      |     |     |
|   |створюється на базі майна|      |     |     |
|   |господарської      |      |     |     |
|   |організації,       |      |     |     |
|   |заснованої на змішаній  |      |     |     |
|   |формі власності     |      |     |     |
|   |(міжгосподарського    |      |     |     |
|   |підприємства)      |      |     |     |
|   |агропромислового     |      |     |     |
|   |комплексу (графа 3    |      |     |     |
|   |ряд. 11 х графа 4    |      |     |     |
|   |ряд. 18)         |      |     |     |
------------------------------------------------------------------

_______________
Примітки: 1. Під час оцінки розміру статутного капіталу відкритого
       акціонерного товариства, що створюється на  базі
       державного  підприємства,  заповнюються графи 1-4
       рядків 1-11.

     2. Під час оцінки розміру статутного капіталу відкритого
       акціонерного товариства, що створюється на базі майна
       господарської організації, заснованої на змішаній
       формі  власності  (міжгосподарського підприємства)
       агропромислового комплексу, заповнюються графи 1-3
       рядків 1-11 і графа 4 рядків 18 і 19.

Голова комісії ______________     __________________________
          (підпис)        (ініціали та прізвище)
Члени комісії  ______________     __________________________
          (підпис)        (ініціали та прізвище)
        ______________     __________________________
        ______________     __________________________

___ ____________ 20__ р.

( Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 909 від 19.08.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1253 від 07.12.2011 )

Зразок                         Додаток 3
                            до Методики

               ВИСНОВОК
            про вартість майна

       _______________________________________
          (повна назва підприємства)

___________________________ Адреса _______________________________
  (код згідно з ЄДРПОУ)  ______________________________________
              ______________________________________

Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання ____________
_________________________________________________________________,
         (повна назва юридичної особи)
що діє на підставі договору на проведення незалежної оцінки майна
__________________________________________________________________
          (повна назва підприємства)
від ___ ___________ 200__ р. N ____, укладеного з
_________________________________________________________________,
        (державний орган приватизації)
провів незалежну оцінку необоротних активів згідно з основним  та
додатковим переліками, затвердженими ____ ____________ 200__ р.
__________________________________________________________________
     (посада керівника державного органу приватизації
    (органу, уповноваженого управляти державним майном)
та схваленими рішенням комісії з  приватизації (корпоратизації)
(протокол від ___ _________ 200__ р. N ____), та  на   підставі
вивчення господарської діяльності підприємства і надає висновок
про вартість майна станом на ___ __________ 200__ р.:

------------------------------------------------------------------
N  |Інвен-|     Показник    |   Вартість, гривень
з/п |тарний|             |----------------------------
  |номер |             |  за даними  |  за
  |   |             |бухгалтерського|результатами
  |   |             | обліку, що  | переоцінки
  |   |             | включається | на засадах
  |   |             | у підсумок  | незалежної
  |   |             |  балансу  |  оцінки
------------------------------------------------------------------
1.     Залишкова вартість
      нематеріальних активів,
      усього

      у тому числі:

1.1.    Права користування
      природними ресурсами,
      усього

      у тому числі:

1.2.    Права користування
      майном, усього

      у тому числі:

1.3.    Права на знаки для
      товарів і послуг, усього

      у тому числі:

1.4.    Права на об'єкти
      промислової власності,
      усього

      у тому числі:

1.5.    Авторські та суміжні з
      ними права, усього

      у тому числі:

1.6.    Гудвіл

1.7.    Інші нематеріальні
      активи, усього

      у тому числі:

2.     Незавершене будівництво,
      усього

      у тому числі:

2.1.    Капітальне будівництво

2.2.    Устаткування для
      монтажу

3.     Залишкова вартість
      основних засобів, усього

      у тому числі:

3.1.    Земельні ділянки

3.2.    Капітальні витрати на
      поліпшення земель

3.3.    Будинки та споруди

3.4.    Машини та обладнання

3.5.    Транспортні засоби

3.6.    Інструменти, прилади,
      інвентар

3.7.    Робоча і продуктивна
      худоба

3.8.    Багаторічні насадження

3.9.    Інші основні засоби

4.     Довгострокові фінансові
      інвестиції, усього

      у тому числі:

5.     Довгострокова
      дебіторська
      заборгованість

6.     Відстрочені податкові
      активи

7.     Інші необоротні активи

8.     Необоротні активи, що не            х
      включаються до
      статутного капіталу
      відкритого акціонерного
      товариства

      Усього

______________________  _____________  _________________________
   (оцінювач)      (підпис)    (ініціали та прізвище)
______________________  _____________  _________________________
 (керівник суб'єкта     (підпис)    (ініціали та прізвище)
оціночної діяльності -
   суб'єкта
 господарювання)

МП

Зразок                         Додаток 4
                            до Методики

                    ЗАТВЕРДЖУЮ
           ___________________________________________
             (посада керівника державного органу
                 приватизації (органу,
           ____________________________________________
            уповноваженого управляти державним майном)
           ____________________________________________
                або уповноваженою ним особою
     МП      ______________ ___________________________
             (підпис)    (ініціали та прізвище)
               _____ _______________ 200__ р.

          Рішення комісії з приватизації (корпоратизації)
          (протокол від ___ __________ 200__ р. N _____)

               ПЕРЕЛІК
    необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці

    ____________________________________________________
          (повна назва підприємства)

___________________________ Адреса _______________________________
  (код згідно з ЄДРПОУ)  ______________________________________
              ______________________________________

На підставі результатів _____________________ інвентаризації майна
            (попередньої/повної)
станом на _____ ____________ 200___ р. __________________________,
                    (повна назва підприємства)
проведеної інвентаризаційною комісією, що утворена наказом
____ ____________ 200___ р. ______________________________________
                 (посада керівника органу, що
                    утворив комісію)
від ____ ____________ 200__ р. N____, незалежній оцінці підлягають

такі необоротні активи:

------------------------------------------------------------------
N | Інвен-|  Назва активу  |  Дата  | Вартість, гривень
з/п| тарний|          |введення в|----------------------
  | номер |          | експлуа- |пер- |зносу|залишкова
  |    |          | тацію  |вісна |   |(на дату
  |    |          |     |   |   | оцінки)
------------------------------------------------------------------
      Нематеріальні
      активи, усього

      у тому числі:

      Незавершене
      будівництво,
      усього

      у тому числі:

      Основні засоби,
      усього

      у тому числі:

      Довгострокові
      фінансові
      інвестиції,
      усього

      у тому числі:

      Довгострокова
      дебіторська
      заборгованість

      Відстрочені
      податкові активи

      Інші необоротні
      активи

      Необоротні
      активи, що не
      включаються до
      статутного капіталу
      відкритого
      акціонерного
      товариства

Керівник підприємства  _____________  _________________________
              (підпис)    (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер   _____________  _________________________
              (підпис)    (ініціали та прізвище)

_____________________________ __________ _________________________
  (посада відповідального  (підпис)  (ініціали та прізвище)
 працівника державного органу
   приватизації (органу,
  уповноваженого управляти
   державним майном) або
  уповноваженою ним особою,
   або голова комісії з
приватизації (корпоратизації)

_____ ___________ 200__ р.

( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1253 від 07.12.2011 )

                            Додаток 5
                            до Методики

            БАЗОВІ КОЕФІЦІЄНТИ
       індексації вартості оборотних засобів,
      зданих в оренду, станом на 1 січня 2001 року

------------------------------------------------------------------
   Дата укладення договору     |    Коефіцієнт
      оренди, період       |   збільшення, разів
------------------------------------------------------------------
До 1 жовтня 1992 р.                9393

1 жовтня 1992 р. - 1 січня 1993 р.        5501

1 січня 1993 р. - 1 квітня 1993 р.         2598

1 квітня 1993 р. - 1 липня 1993 р.         1249

1 липня 1993 р. - 1 жовтня 1993 р.         489

1 жовтня 1993 р. - 1 січня 1994 р.         178

1 січня 1994 р. - 1 квітня 1994 р.          67

1 квітня 1994 р. - 1 липня 1994 р.          45

1 липня 1994 р. - 1 жовтня 1994 р.          34

1 жовтня 1994 р. - 1 січня 1995 р.          23

1 січня 1995 р. - 1 квітня 1995 р.          10,4

1 квітня 1995 р. - 1 липня 1995 р.          6,7

1 липня 1995 р. - 1 жовтня 1995 р.          5,2

1 жовтня 1995 р. - 1 січня 1996 р.          4,1

1 січня 1996 р. - 1 квітня 1996 р.          2,7

1 квітня 1996 р. - 1 липня 1996 р.          2,7

1 липня 1996 р. - 1 жовтня 1996 р.          2,5

1 жовтня 1996 р. - 1 січня 1997 р.          2,2

З 1 січня 1997 р.                   1,8

Індекс інфляції:

за 2001 рік                     106,1

за 2002 рік                     99,4

Зразок                         Додаток 6
                            до Методики

                    ЗАТВЕРДЖУЮ
           ___________________________________________
             (посада керівника державного органу
                 приватизації (органу,
           ____________________________________________
            уповноваженого управляти державним майном)
           ____________________________________________
               або уповноваженою ним особою

     МП      ______________ ___________________________
             (підпис)    (ініціали та прізвище)
               _____ _______________ 200__ р.

          Рішення комісії з приватизації (корпоратизації)
          (протокол від ___ __________ 200__ р. N _____)

              ЗВЕДЕНИЙ АКТ
            інвентаризації майна

__________________________________________________________________
          (повна назва підприємства)

складено ____ ____________ 200___ р. ____________________________,
                     (місце складення акта)

   Ми, що нижче підписалися, голова і члени  інвентаризаційної
комісії, утвореної згідно з наказом ______________________________
                  (назва органу, що видав наказ)
__________________________________________________________________
від ___ __________ 200___ р. N ____, у складі

голови інвентаризаційної комісії _________________________________
                   (посада, прізвище, ім'я та
                       по батькові)
та членів комісії        _________________________________
                   (посада, прізвище, ім'я та
                       по батькові)
                 _________________________________
                 _________________________________

склали цей акт про те, що під час інвентаризації розглянуто
первинні матеріали попередньої (повної) інвентаризації, станом на
____ ________ 200__ р., які узагальнено в таблиці:

------------------------------------------------------------------
 Номер | Назва |   Фактична   |   За даними  |Кількість
типової|типової|   наявність   | бухгалтерського |сторінок
 форми | форми |          |    обліку   | типової
    |    |--------------------+-------------------| форми
    |    |кількість,|вартість,|кількісь,|вартість,|
    |    | одиниць | гривень | одиниць | гривень |
------------------------------------------------------------------

   Інвентаризаційною комісією встановлено нестачі (надлишки) на
суму:
основні засоби ___________________________________________________
незавершене будівництво __________________________________________
запаси ___________________________________________________________
грошові кошти ____________________________________________________
розрахунки _______________________________________________________

   Нестачі (надлишки) зафіксовано у відповідних типових формах
первинної облікової документації з інвентаризації (додаються) для
врегулювання розбіжностей та стягнення суми нестач з винних осіб
відповідно до законодавства.


Голова комісії  _____________  ____________________________
          (підпис)     (ініціали та прізвище)
Члени комісії  _____________  ____________________________
          (підпис)     (ініціали та прізвище)
         _____________  ____________________________
         _____________  ____________________________

( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1253 від 07.12.2011 )

Зразок                         Додаток 7
                            до Методики

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
         _________________________________________________
         (посада керівника державного органу приватизації
              або уповноваженої ним особи)
    МП    ______________ __________________________________
          (підпис)     (ініціали та прізвище)
              _____ _______________ 200__ р.

            АКТ (ЗВЕДЕНИЙ АКТ)
       оцінки об'єкта незавершеного будівництва

__________________________________________________________________
  (повна назва і місцезнаходження об'єкта та керівного органу
             підприємства,
__________________________________________________________________
        на балансі якого перебуває об'єкт)
станом на ____ __________ 200__ р.

  1. Сума фактичних витрат на об'єкт незавершеного  будівництва
у цінах відповідних періодів становить:

------------------------------------------------------------------
  Джерело  |Період |Одиниця | Усього,| У тому числі, гривень
   даних   |    |виміру | гривень|------------------------
        |    |    |    |будівельно-|устаткування
        |    |    |    | монтажні |та інвентар
        |    |    |    | та інші |
        |    |    |    | роботи  |
------------------------------------------------------------------
_______________
Усього

   2. Вартість матеріалів, виробів, конструкцій, завезених на
будівельний  майданчик, але не використаних для будівництва,
_____________ гривень*.
  (сума)

   3. Вартість  устаткування  для  монтажу,  придбаного для
функціонування об'єкта незавершеного будівництва після завершення
будівництва ___________ гривень*.
        (сума)

   Разом вартість об'єкта незавершеного будівництва становить
____________ гривень*.
  (сума)

__________________________ ____________ __________________________
 (посада відповідального   (підпис)   (ініціали та прізвище)
    працівника
  державного органу
   приватизації)

______ ______________ 200__ р.

______________
   * Заповнюється на підставі  висновку  про  вартість  за
результатами незалежної оцінки.

( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1253 від 07.12.2011 )

Зразок                         Додаток 8
                            до Методики

                АКТ
     обстеження будівельного майданчика і технічного
       стану об'єкта незавершеного будівництва

__________________________________________________________________
           (назва об'єкта, адреса)

складено ____ _________ 200__ р. _________________________________
                    (місце складення акта)

   Ми, що нижче підписалися, ___________________________________
                  (назва державного органу
                     приватизації)
в особі __________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
з одного боку, і представники балансоутримувача __________________
                           (назва)
в особі _________________________________________________________,
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
в особі _________________________________________________________,
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
в особі _________________________________________________________,
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
з другого боку, склали цей акт про те, що сьогодні нами проведено
огляд  будівельного  майданчика  і  визначено технічний стан
розташованого на ньому об'єкта незавершеного будівництва
_________________________________________________________________,
             (назва об'єкта)
а також відповідність виконаних у натурі конструкцій і робіт,
передбачених проектною документацією. При цьому встановлено: _____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Додаток. Виконавчі схеми окремих конструкцій і видів (у разі
     потреби).


Від державного органу ____________  __________________________
приватизації       (підпис)    (ініціали та прізвище)

Від балансоутримувача ____________  __________________________
             (підпис)    (ініціали та прізвище)
            ____________  __________________________
            ____________  __________________________

Зразок                         Додаток 9
                            до Методики

           ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС
     придбаних для об'єкта незавершеного будівництва
     матеріалів, виробів, конструкцій, завезених на
   будівельний майданчик і не використаних для будівництва

__________________________________________________________________
  (місцезнаходження матеріалів, назва об'єкта і організації,
         на балансі якої перебуває майно)
          ____ _____________ 200__ р.

  Ми, що нижче підписалися, представники балансоутримувача
__________________________________________________________________
               (назва)
_________________________________________________________________,
         (посада, ініціали та прізвище)
_________________________________________________________________,
         (посада, ініціали та прізвище)
__________________________________________________________________
         (посада, ініціали та прізвище)
підтверджуємо, що нами проведено інвентаризацію, обмір та оцінку з
урахуванням придатності для подальшого використання матеріалів,
виробів, конструкцій, завезених на майданчик і не використаних для
будівництва, які підлягають  включенню  у  вартість  об'єкта
незавершеного будівництва.

   При цьому встановлено, що на будівельному майданчику є такі
матеріали, вироби, конструкції, завезені на майданчик і  не
використані для будівництва:

------------------------------------------------------------------
 N |Найменування |Одиниця |Кількість | Вартість за |Примітка
з/п | матеріалів  | виміру |     |даними балансу,|
  |       |     |     |  гривень  |
  |       |     |     |---------------|
  |       |     |     |одиниці| усього|
------------------------------------------------------------------
___________________
Усього

Від балансоутримувача ____________  ___________________________
             (підпис)    (ініціали та прізвище)
            ____________  ___________________________
             (підпис)    (ініціали та прізвище)
            ____________  ___________________________

Зразок                         Додаток 10
                            до Методики

           ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС
     придбаного для об'єкта незавершеного будівництва
       устаткування, не переданого до монтажу,
        або такого, що не потребує монтажу

__________________________________________________________________
     (місцезнаходження устаткування, назва об'єкта та
     організації, на балансі якої перебуває майно)
         ______ _______________ 200__ р.

   Ми, що нижче підписалися, представники балансоутримувача
__________________________________________________________________
               (назва)
_________________________________________________________________,
         (посада, ініціали та прізвище)
_________________________________________________________________,
__________________________________________________________________
підтверджуємо, що нами проведено інвентаризацію устаткування, не
переданого до монтажу, або такого, що не потребує монтажу,
придбаного для об'єкта незавершеного будівництва.

   При цьому встановлено, що на будівельному майданчику є не
передане  до  монтажу  або  таке,  що не потребує монтажу,
устаткування:

------------------------------------------------------------------
 N |Найменування |Одиниця |Кількість | Вартість за |Примітка
з/п | матеріалів  | виміру |     |даними балансу,|
  |       |     |     |  гривень  |
  |       |     |     |---------------|
  |       |     |     |одиниці| усього|
------------------------------------------------------------------
___________________
Усього

Від балансоутримувача ______________  __________________________
             (підпис)    (ініціали та прізвище)
            ______________  __________________________
             (підпис)    (ініціали та прізвище)
            ______________  __________________________

Зразок                         Додаток 11
                            до Методики

              ВІДОМІСТЬ
     розрахунку первісної вартості основних засобів

      ___________________________________________
          (повна назва підприємства)

----------------------------------------------------------------------------------------
N |Найменування|Інвен-|  Дата  |Первісна |   Коефіцієнти збільшення    |Первісна
з/п|      |тарний| введення |вартість,|    первісної вартості     |вартість
  |      |номер |в експлуа-| тис.  |    основних засобів     |на дату
  |      |   | тацію, |гривень |      станом на       | оцінки,
  |      |   | місяць, |     |----------------------------------| тис.
  |      |   |  рік  |     |1 травня|1 серпня|1 січня|1 квітня|гривень
  |      |   |     |     | 1992 р.| 1993 р.|1995 р.|1996 р. |
----------------------------------------------------------------------------------------

Керівник підприємства ______________  _________________________
             (підпис)    (ініціали та прізвища)

Головний бухгалтер   ______________  _________________________
             (підпис)    (ініціали та прізвище)

Зразок                         Додаток 12
                            до Методики

              ВІДОМІСТЬ
     розрахунку залишкової вартості основних засобів

   _______________________________________________________
          (повна назва підприємства)

------------------------------------------------------------------------------
N |Найменування|Інвен-|Пер- |Шифр |Річна|Місячна|Трива- |Рівень|Сума |За-
з/п|  об'єкта |тарний|вісна|норми|норма|норма |лість  |зносу,|зносу,|лиш-
  |      |номер |вар- |амор-|амор-|аморти-|експлуа-|від- |тис. |кова
  |      |   |тість|тиза-|тиза-|зації, |тації, |сотків|гри- |вар-
  |      |   |на  |ції |ції, |відсот-|місяців |   |вень |тість
  |      |   |дату |   |від- |ків  |(квар- |   |   |на
  |      |   |оцін-|   |сот- |    |талів) |   |   |дату
  |      |   |ки, |   |ків |    |    |   |   |оцін-
  |      |   |тис. |   |   |    |    |   |   |ки,
  |      |   |гри- |   |   |    |    |   |   |тис.
  |      |   |вень |   |   |    |    |   |   |гри-
  |      |   |   |   |   |    |    |   |   |вень
------------------------------------------------------------------------------

Керівник підприємства  _____________  __________________________
              (підпис)    (ініціали та прізвища)
Головний бухгалтер   _____________  __________________________
              (підпис)    (ініціали та прізвище)

Зразок                         Додаток 13
                            до Методики

              ВІДОМІСТЬ
      розрахунку балансової вартості незавершеного
       будівництва та устаткування для монтажу

     _____________________________________________
          (повна назва підприємства)

-------------------------------------------------------------------------
N |Найменування|Рік і  |Вартість витрат|Коефіцієнт|  Вартість на
з/п| об'єкта  |квартал | за їх видами |індексації|  дату оцінки,
  |      |освоєння|        |     |  тис. гривень
  |      |витрат |---------------|     |--------------------
  |      |(прид- |вид  |вар-  |     |усього|у тому числі
  |      |бання) |витрат |тість* |     |   |-------------
  |      |    |(буді- |    |     |   |за ра-|за ра-
  |      |    |вельно-|    |     |   |хунок |хунок
  |      |    |монтаж-|    |     |   |дер- |коштів
  |      |    |ні та |    |     |   |жавних|орен-
  |      |    |інші  |    |     |   |коштів|даря
  |      |    |роботи,|    |     |   |   |
  |      |    |устат- |    |     |   |   |
  |      |    |кува- |    |     |   |   |
  |      |    |ння), |    |     |   |   |
  |      |    |всього |    |     |   |   |
-------------------------------------------------------------------------

Керівник підприємства ______________  _________________________
             (підпис)    (ініціали та прізвища)
Головний бухгалтер   ______________  _________________________
             (підпис)    (ініціали та прізвище)
______________
   * У грошовій одиниці на момент здійснення витрат.

Зразок                         Додаток 14
                            до Методики

              ВІДОМІСТЬ
         (вихідні дані) для переоцінки
        повністю зношених основних засобів

      ____________________________________________
          (повна назва підприємства)

--------------------------------------------------------------------------
N |Найменування|Інвен-|Первісна|Трива- |Сума |Залиш- |Очіку- |Загальний
з/п| об'єкта  |тарний|вартість|лість  |зносу,|кова  |ваний |строк
  |      |номер |на дату |експлуа-|тис. |вар-  |строк |служби
  |      |   |оцінки, |тації, |гри- |тість |корис- |основного
  |      |   |тис.  |місяців |вень |на дату|ного  |засобу
  |      |   |гривень |(квар- |   |оцінки,|вико- |залежно
  |      |   |    |талів) |   |тис.  |рис-  |від кла-
  |      |   |    |    |   |гривень|тання |сифікації
  |      |   |    |    |   |    |основ- |основних
  |      |   |    |    |   |    |ного  |засобів,
  |      |   |    |    |   |    |засобу |місяців
  |      |   |    |    |   |    |від  |
  |      |   |    |    |   |    |дати  |
  |      |   |    |    |   |    |оцінки,|
  |      |   |    |    |   |    |місяців|
--------------------------------------------------------------------------

Керівник підприємства ______________  _________________________
             (підпис)    (ініціали та прізвища)
Головний бухгалтер   ______________  _________________________
             (підпис)    (ініціали та прізвище)

Зразок                         Додаток 15
                            до Методики

                АКТ
     переоцінки повністю зношених основних засобів

     _____________________________________________
          (повна назва підприємства)

-----------------------------------------------------------------------
N |Найменування|Інвен-|Первісна|Очікуваний|Загальний|Коефі- |Оціночна
з/п| об'єкта  |тарний|вартість|строк   |строк  |цієнт |вартість
  |      |номер |на дату |корисного |служби  |придат-|основного
  |      |   |оцінки, |викорис- |основного|ності |засобу,
  |      |   |тис.  |тання   |засобу  |    |тис.
  |      |   |гривень |основного |залежно |    |гривень
  |      |   |    |засобу від|від кла- |    |
  |      |   |    |дати   |сифікації|    |
  |      |   |    |оцінки,  |основних |    |
  |      |   |    |місяців  |засобів, |    |
  |      |   |    |     |місяців |    |
-----------------------------------------------------------------------

Голова комісії  ________________  __________________________
           (підпис)     (ініціали та прізвище)
Члени комісії   ________________  __________________________
           (підпис)     (ініціали та прізвище)
         ________________  __________________________
         ________________  __________________________

                            Додаток 16
                            до Методики

   Зразок

                     ЗАТВЕРДЖУЮ
            ___________________________________________
              (посада керівника державного органу
             приватизації або уповноваженої ним особи)
         М.П.    __________ __________________________
               (підпис)  (ініціали та прізвище)
___ ____________ 200_ р.

                АКТ
   оцінки пакета акцій відкритого акціонерного товариства
__________________________________________________________________
 (повна назва відкритого акціонерного товариства, розмір пакета
          акцій, що оцінюється)

_______________________ Адреса ___________________________________
 (код згідно з ЄДРПОУ)     ___________________________________
                ___________________________________

Дата оцінки ___ ____________ 200_ р.

------------------------------------------------------------------
|          Назва показника          |Значення|
|-------------------------------------------------------+--------|
|1. Власний капітал відкритого акціонерного товариства |    |
|  станом на ___ ____________ 200 р., тис. гривень   |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|2. Розмір пакета акцій, що оцінюється, відсотків    |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|3. Частка власного капіталу, пропорційна розміру пакета|    |
|  акцій, тис. гривень                 |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|4. Номінальна вартість пакета акцій, тис. гривень   |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|5. Початкова вартість пакета акцій, тис. гривень    |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|6. Початкова вартість однієї акції, гривень      |    |
------------------------------------------------------------------

______________________________ __________ ________________________
  (посада відповідального   (підпис)  (ініціали та прізвище)
  працівника державного
   органу приватизації)

___ ____________ 200_ р.

( Додаток 16 в редакції Постанови КМ N 1126 від 27.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 909 від 19.08.2009, N 1253 від 07.12.2011 )

Зразок                         Додаток 17
                            до Методики

                  ЗАТВЕРДЖУЮ
        ___________________________________________________
        (посада керівника державного органу приватизації
        ___________________________________________________
        (органу, уповноваженого управляти державним майном)
        ___________________________________________________
             або уповноваженою ним особою

  М.П.    _________________ _________________________________
          (підпис)     (ініціали та прізвище)
            _______ ________________ 200__ р.

                АКТ
      розрахунку суми збільшення вартості власного
      капіталу відкритого акціонерного товариства

__________________________________________________________________
             (повна назва)

__________________________ Адреса ________________________________
 (код згідно з ЄДРПОУ)  _______________________________________
              _______________________________________

   1. Відкрите акціонерне товариство __________________________,
                       (повна назва)
що утворено у процесі ___________________________________________,
               (приватизації/корпоратизації)
зареєстровано _______ _______________ ______ р.
__________________________________________________________________
   (орган, що зареєстрував відкрите акціонерне товариство)

   2. Статутний капітал у процесі ______________________________
                  (приватизації/корпоратизації)
визначено станом на _______________ у сумі _________ тис. гривень.
           (дата оцінки)

   3.  Збільшення  статутного капіталу проводилося на суму
індексації  балансової  вартості  основних засобів станом на
__________________________________________________________________
  (1 січня 1995 р., 1 квітня 1996 р. - зазначити необхідне)
у сумі _____________________ тис. гривень. Додатковий випуск акцій
зареєстровано у порядку, визначеному законодавством
---------------
| так | ні |
---------------

   4.  Розмір  статутного  капіталу відкритого акціонерного
товариства після здійснення додаткового випуску акцій становить
_______________ тис. гривень.
  (сума)

   На підставі наданих відкритим акціонерним товариством _______
__________________________________________________________________
             (повна назва)
документів державний орган приватизації (орган,  уповноважений
управляти державним майном) підтверджує такі показники:

------------------------------------------------------------------
N |    Показник    | Сума за даними | Сума за| Приріст
з/п|            |трансформованого| даними |(зменшення)
  |            |  балансу, що | балансу|показника
  |            | додавався до |  на |(різниця
  |            | акта оцінки, | останню|  між
  |            | тис. гривень | звітну | графами
  |            |        | дату, | 4 та 3
  |            |        | тис. |фіксується
  |            |        | гривень| із своїм
  |            |        |    | знаком)
------------------------------------------------------------------
1. Статутний капітал

2. Пайовий капітал

3. Додатковий капітал
  (усього)

4. Резервний капітал

5. Нерозподілений прибуток

6. Непокритий збиток

7. Неоплачений капітал

8. Вилучений капітал

9. Власний капітал,
  усього (ряд. 1 +
  ряд. 2 + ряд. 3 +
  ряд. 4 + ряд. 5 -
  ряд. 6 - ряд. 7 -
  ряд. 8)

10. Збільшення статутного      х
  капіталу відкритого
  акціонерного товариства
  у зв'язку з індексацією
  балансової вартості
  основних фондів

11. Сума збільшення         х
  вартості власного
  капіталу (графа 5
  ряд. 9 - графа 4
  ряд. 10)

Голова правління           __________ ________________
                   (підпис)   (ініціали та
                           прізвище)
__________________________________
(посада відповідального працівника
державного органу приватизації
__________________________________  __________ ________________
(органу, уповноваженого управляти   (підпис)   (ініціали та
    державним майном)              прізвище)
  або уповноваженою ним особою

_____ ______________ 200__ р.

( Додаток 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1253 від 07.12.2011 )

                            Додаток 18
                            до Методики

   Зразок

                     ЗАТВЕРДЖУЮ
             _________________________________________
              (посада керівника державного органу
             приватизації або уповноваженої ним особи)
         М.П.    __________ __________________________
               (підпис)  (ініціали та прізвище)
___ ____________ 200_ р.

                АКТ
      оцінки ___________________________________
          (зазначити - часток, паїв, акцій)

__________________________________________________________________
  (повна назва господарського товариства, розмір частки (паю)
            або кількість акцій)

_______________________ Адреса ___________________________________
 (код згідно з ЄДРПОУ)     ___________________________________
                ___________________________________

Дата оцінки ___ ____________ 200_ р.

------------------------------------------------------------------
|          Назва показника          |Значення|
|-------------------------------------------------------+--------|
|1. Власний капітал господарського товариства станом на |    |
|  31 грудня 200_ р., тис. гривень           |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|2. Розмір частки (паю) або кількість акцій (необхідне |    |
|  зазначити), відсотків                |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|3. Чистий прибуток господарського товариства згідно із |    |
|  звітом про фінансові результати за _________________|    |
|                     (квартал)  |    |
|  200_ р., тис. гривень                |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|4. Частка чистого прибутку, що враховується,      |    |
|  тис. гривень                    |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|5. Початкова вартість (ціна продажу) частки (паю,   |    |
|  акцій) (необхідне зазначити), тис. гривень     |    |
------------------------------------------------------------------

______________________________ __________ ________________________
 (посада оцінювача, що працює  (підпис)  (ініціали та прізвище)
   в державному органі
    приватизації)

___ ____________ 200_ р.

( Методику доповнено додатком 18 згідно з Постановою КМ N 1126 від 27.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1253 від 07.12.2011 )

                            Додаток 19
                            до Методики
Зразок
                     ЗАТВЕРДЖУЮ
             _________________________________________
              (посада керівника державного органу
             приватизації або уповноваженої ним особи)

              М.П. ________  ______________________
                 (підпис)  (ініціали та прізвище)
                ____ __________________ 20__ р.

                АКТ
     розрахунку розміру компенсації державному органу
      приватизації вартості частки (паю, акцій)*
_________________________________________________________________,
 (повне найменування суб'єкта господарювання та його код згідно
              з ЄДРПОУ)

що не увійшла до статутного капіталу відкритого акціонерного
товариства ______________________________________________________.
      (повне найменування відкритого акціонерного товариства
            та його код згідно з ЄДРПОУ)

   Дата оцінки ___ ___________ 20__ р.

   Ціна відчуження частки (паю, акцій) чи балансова вартість
частки (паю, акцій), гривень __________.

   Дата відчуження  частки (паю, акцій) чи дата реєстрації
відкритого акціонерного товариства ___ _________ 20__ р.

   На підставі  поданих  відкритим  акціонерним  товариством
документів  державний  орган приватизації визначив коефіцієнт
індексації:

------------------------------------------------------------------
|Дата введення |  Річний  | Щоденний | Строк дії |Коефіцієнт |
| облікової  |  розмір  |  розмір  | облікової |індексації |
|  ставки  | облікової | облікової | ставки, |      |
|Національного | ставки,  | ставки,  |  дні**  |      |
|  банку   | відсотків | відсотків |      |      |
|--------------+------------+------------+-----------+-----------|
|       |      |      |      |      |
|--------------+------------+------------+-----------+-----------|
|       |      |      |      |      |
------------------------------------------------------------------

   Таким чином,  розмір  компенсації  державному  органу
приватизації вартості часток (паїв, акцій) становить

____________________________ х ___________ = _____________________
  (ціна відчуження або    (коефіцієнт  (розмір компенсації,
балансова вартість, гривень)  індексації)     гривень)


 __________________________________ ________ ___________________
 (посада відповідального працівника (підпис)   (ініціали та
  державного органу приватизації)          прізвище)

   ____ _______________ 20__ р.

_______________
* Підкреслити необхідне.

** Для першого періоду зазначається строк дії облікової ставки з
урахуванням дати відчуження чи  дати  реєстрації  відкритого
акціонерного товариства; для останнього періоду зазначається строк
дії облікової ставки з урахуванням дати прийняття державним
органом приватизації рішення про компенсацію.

( Методику доповнено додатком 19 згідно з Постановою КМ N 909 від 19.08.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1253 від 07.12.2011 )

Зразок                         Додаток 20
                            до Методики

                     ЗАТВЕРДЖУЮ
             _________________________________________
                (посада уповноваженої особи
              державного органу (органу місцевого
             самоврядування, державного (комунального)
              підприємства, суб'єкта господарювання)

             М.П.

              __________ ________________________
               (підпис)  (ініціали та прізвище)

                 _________________ 20___ р.

                АКТ
    оцінки збитків, які завдано суб'єкту господарювання
      (державі, територіальній громаді в особі)*

__________________________________________________________________
   (повне найменування державного органу (органу місцевого

_________________________________________________________________,
   самоврядування, державного (комунального) підприємства,
           суб'єкта господарювання)

внаслідок розкрадання (нестачі, знищення, псування) такого майна:

__________________________________________________________________
   (назва майна, його розташування, площа (для нерухомості),

__________________________________________________________________
   повне найменування балансоутримувача майна та його код
             згідно з ЄДРПОУ)

Дата оцінки _____ ________________ 20___ р.

Дата оцінки, встановлена для _______________________________
                  (мета оцінки)

_____ ________________ 20___ р.

   На підставі наданих вихідних даних визначено розмір збитків:

----------------------------------------------------------------------------
|Найменування| Балансова  |Дата введення| Індекс цін |Коефіцієнт|Розмір |
|  майна  | залишкова  | індексу цін | виробників |індексації|збитків|
|      |  вартість  | виробників | промислової |     |    |
|      |  майна,  | промислової |продукції за |     |    |
|      |тис. гривень**|продукції за | галузями  |     |    |
|      |       | галузями  |промисловості|     |    |
|      |       |промисловості| або індекс |     |    |
|      |       | або індексу |  цін на  |     |    |
|      |       |  цін на  | будівельно- |     |    |
|      |       | будівельно- | монтажні  |     |    |
|      |       | монтажні  |  роботи  |     |    |
|      |       |  роботи  |       |     |    |
|------------+--------------+-------------+-------------+----------+-------|
|   1   |   2    |   3   |   4   |  5   |  6  |
----------------------------------------------------------------------------

___________________________________  __________  ______________
(посада оцінювача (членів комісії),  (підпис)    (ініціали
  що провів (провели) оцінку)            та прізвище)

_______________
   * Зазначається необхідне.

   ** У разі відсутності відомостей про балансову залишкову
вартість або якщо така вартість дорівнює нулю на колишню дату
оцінки, у графі  2  зазначаються  відомості  про  балансову
(переоцінену) вартість майна, зменшену на 50 відсотків.

( Методику доповнено додатком 20 згідно з Постановою КМ N 1253 від 07.12.2011 )

Зразок                         Додаток 21
                            до Методики

                    ЗАТВЕРДЖУЮ

           _____________________________________________
           (посада уповноваженої особи державного органу
           (органу місцевого самоврядування, державного
               (комунального) підприємства,
                суб'єкта господарювання)

           М.П.
             __________ ________________________
              (підпис)  (ініціали та прізвище)

                _________________ 20___ р.

                АКТ
    оцінки збитків, які завдано суб'єкту господарювання
      (державі, територіальній громаді в особі)*

__________________________________________________________________
   (повне найменування державного органу (органу місцевого
             самоврядування,

_________________________________________________________________,
 державного (комунального) підприємства, суб'єкта господарювання)

внаслідок неправомірних дій з грошовими коштами в розмірі:

__________________________________________________________ гривень
          (сума словами)

Дата оцінки _____ ________________ 20___ р.

Дата завдання майнової шкоди внаслідок ___________________________
                     (суть неправомірних дій)

_____ ________________ 20___ р.

На підставі наданих вихідних даних визначено розмір збитків:

------------------------------------------------------------------
|Дата введення | Строк дії |  Річний  | Щоденний |Коефіцієнт |
| облікової  | облікової |  розмір  | розмір  |індексації |
|  ставки  | ставки,  | облікової | облікової |      |
|Національного |  днів**  | ставки,  | ставки, |      |
|  банку   |      | відсотків | відсотків |      |
|--------------+------------+------------+-----------+-----------|
|   1    |   2   |   3   |   4   |   5   |
------------------------------------------------------------------

Таким чином, розмір збитків становить:

_____________________ х _______________________ = ________________
   (сума       (коефіцієнт індексації)  (розмір збитків)
 грошових коштів)


 ___________________________  __________  ______________________
   (посада оцінювача     (підпис)  (ініціали та прізвище)
   (членів комісії),
 що провів (провели) оцінку)

_______________
   * Зазначається необхідне.

   ** Для першого періоду зазначається строк дії облікової
ставки з урахуванням дати завдання майнової шкоди; для останнього
періоду зазначається строк дії облікової ставки з урахуванням дати
оцінки.

( Методику доповнено додатком 21 згідно з Постановою КМ N 1253 від 07.12.2011 )