Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 листопада 2007 р. N 1302
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 171 від 20 березня 2013
р.)

Про внесення змін до Типового положення
про регіональну комісію з питань діяльності
підприємств та організацій громадських
організацій інвалідів в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві і Севастополі

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Типового положення про регіональну комісію з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2001 р. N 637 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 23, ст. 1035), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2007 р. N 1302

Зміни,
що вносяться до Типового положення
про регіональну комісію з питань діяльності
підприємств та організацій громадських
організацій інвалідів в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві і Севастополі

1. Пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Основними завданнями комісії є:

визначення доцільності надання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування, прийняття рішення щодо надання дозволу на право користування цими пільгами підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів (далі - підприємства та організації), які отримали за попередній податковий рік валовий дохід в обсязі менш як 8400 мінімальних заробітних плат, відповідно до Законів України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ), "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) і "Про плату за землю" ( 2535-12 );

надання Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів висновків-пропозицій щодо доцільності надання підприємствам та організаціям поворотної та безповоротної фінансової допомоги (далі - фінансова допомога), дотації, позики;

сприяння в наданні пріоритету під час розміщення державного замовлення;

сприяння у працевлаштуванні та соціальному захисті інвалідів;

організація ведення обліку і здійснення контролю за використанням підприємствами та організаціями державної допомоги.".

2. У пункті 4:

у підпункті 5 слова "надання пільг (допомоги) підприємствам та організаціям" замінити словами ", що належать до її компетенції";

доповнити пункт підпунктом 6-1 такого змісту:

"6-1) приймає разом з відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів рішення щодо повернення до державного бюджету відповідної суми, проіндексованої з урахуванням рівня інфляції, у разі нецільового використання підприємствами та організаціями фінансової допомоги, дотації, позики або їх частин чи створення ними робочих місць для працевлаштування інвалідів у меншій кількості, ніж передбачалось умовами надання фінансової допомоги на поворотній основі, дотації, позики;".

3. У пункті 6:

доповнити абзац другий після слів "міських рад" словами "або уповноважені ними особи";

абзац третій виключити;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"До складу комісій входять представники головних управлінь (управлінь) економіки, праці та соціального захисту населення, промисловості та розвитку інфраструктури, головних фінансових управлінь обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій та відповідних міністерств (республіканських комітетів) Автономної Республіки Крим, відділень Фонду соціального захисту інвалідів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі, відповідних регіональних (територіальних) органів ДПА, Держземагентства, Держмитслужби, ГоловКРУ, представник комітету (комісії) з питань соціального захисту інвалідів відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад та представник, делегований громадськими організаціями інвалідів.";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Співголови комісій:

у разі потреби вносять зміни та доповнення до складу комісій;

підписують протоколи засідань комісій;

підписують дозволи на право користування пільгами з оподаткування, надані за рішенням комісій підприємствам та організаціям;

підписують інші документи, що випливають з покладених на комісію завдань.".

4. Пункти 7 і 8 викласти у такій редакції:

"7. Для забезпечення вирішення питань, пов'язаних з роботою комісії, утворюється секретаріат. Керівником секретаріату є секретар комісії. Керівник секретаріату комісії призначається на посаду керівником секретаріату Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів за поданням співголів комісії.

Керівник секретаріату комісії:

здійснює керівництво діяльністю секретаріату;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників секретаріату;

підписує видані в межах компетенції секретаріату накази та організовує перевірку їх виконання;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

8. Штатний розпис та кошторис секретаріату комісії затверджуються керівником секретаріату Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів у межах асигнувань, передбачених на її утримання.".

5. У пункті 11:

підпункт 3 викласти у такій редакції:

"3) вносить на розгляд комісії пропозиції щодо сприяння в наданні підприємствам та організаціям пріоритету під час розміщення державного замовлення;";

у підпункті 4 слово "кредитування" замінити словами "дотацій, позик".

6. У пункті 12 слова "реєстраційні рахунки в установах банків" замінити словами "рахунки в органах Державного казначейства".

7. Пункт 13 викласти у такій редакції:

"13. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення роботи комісії здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.".