Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 червня 2001 р. N 637
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 171 від 20 березня 2013
р.)

Про затвердження Типового положення
про регіональну комісію
з питань діяльності підприємств
та організацій громадських організацій
інвалідів в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві і Севастополі

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1302 від 08.11.20
07 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типове положення про регіональну комісію з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі (додається).

2. Міністерству праці та соціальної політики за погодженням з Міністерством фінансів у місячний термін затвердити умови оплати праці працівників секретаріатів регіональних комісій з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2001 р. N 637

Типове положення
про регіональну комісію
з питань діяльності підприємств
та організацій громадських організацій
інвалідів в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві і Севастополі

1. Регіональна комісія з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі (далі - комісія) є регіональним (територіальним) органом Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.

2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови відповідної обласної, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями комісії є:

визначення доцільності надання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування, прийняття рішення щодо надання дозволу на право користування цими пільгами підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів (далі - підприємства та організації), які отримали за попередній податковий рік валовий дохід в обсязі менш як 8400 мінімальних заробітних плат, відповідно до Законів України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ), "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) і "Про плату за землю" ( 2535-12 );

надання Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів висновків-пропозицій щодо доцільності надання підприємствам та організаціям поворотної та безповоротної фінансової допомоги (далі - фінансова допомога), дотації, позики;

сприяння в наданні пріоритету під час розміщення державного замовлення;

сприяння у працевлаштуванні та соціальному захисті інвалідів;

організація ведення обліку і здійснення контролю за використанням підприємствами та організаціями державної допомоги. ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1302 від 08.11.2007 )

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) розглядає подані підприємствами та організаціями документи для отримання дозволів на право користування пільгами з оподаткування;

2) надає дозвіл на право користування пільгами з оподаткування або відмовляє у його наданні;

3) у межах своєї компетенції вирішує питання щодо надання підприємствам та організаціям інших форм державної допомоги;

4) приймає рішення про скасування дозволу на право користування підприємством та організацією пільгами з оподаткування відповідно до законодавства;

5) подає на розгляд Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів пропозиції з питань, що належать до її компетенції; ( Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1302 від 08.11.2007 )

6) подає Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів інформацію щодо наданих і скасованих нею дозволів на право користування підприємствами та організаціями пільгами з оподаткування;

6-1) приймає разом з відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів рішення щодо повернення до державного бюджету відповідної суми, проіндексованої з урахуванням рівня інфляції, у разі нецільового використання підприємствами та організаціями фінансової допомоги, дотації, позики або їх частин чи створення ними робочих місць для працевлаштування інвалідів у меншій кількості, ніж передбачалось умовами надання фінансової допомоги на поворотній основі, дотації, позики; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 6-1 згідно з Постановою КМ N 1302 від 08.11.2007 )

7) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

5. Комісія має право:

залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

6. Персональний склад комісії затверджується Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.

Комісію очолюють два співголови, якими є за посадою відповідно заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступники голів обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій та голови профільних комісій з питань соціального захисту інвалідів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад або уповноважені ними особи. ( Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1302 від 08.11.2007 )

( Абзац третій пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ N 1302 від 08.11.2007 )

До складу комісій входять представники головних управлінь (управлінь) економіки, праці та соціального захисту населення, промисловості та розвитку інфраструктури, головних фінансових управлінь обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій та відповідних міністерств (республіканських комітетів) Автономної Республіки Крим, відділень Фонду соціального захисту інвалідів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі, відповідних регіональних (територіальних) органів ДПА, Держземагентства, Держмитслужби, ГоловКРУ, представник комітету (комісії) з питань соціального захисту інвалідів відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад та представник, делегований громадськими організаціями інвалідів. ( Абзац четвертий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1302 від 08.11.2007 )

Члени комісії працюють на громадських засадах.

Представник громадських організацій інвалідів делегується дорадчою радою громадських організацій інвалідів, до складу якої входить по одному представнику від громадських організацій інвалідів регіону, зареєстрованих відповідно до законодавства. Дорадча рада утворюється за ініціативою громадських організацій інвалідів як консультативний представницький орган з метою співпраці громадських організацій інвалідів з місцевими органами виконавчої влади у сфері соціального захисту інвалідів.

Дорадча рада самостійно визначає принципи, терміни делегування представника громадських організацій інвалідів до складу комісії та механізм ротації.

Співголови комісій: ( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1302 від 08.11.2007 )

у разі потреби вносять зміни та доповнення до складу комісій; ( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1302 від 08.11.2007 )

підписують протоколи засідань комісій; ( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1302 від 08.11.2007 )

підписують дозволи на право користування пільгами з оподаткування, надані за рішенням комісій підприємствам та організаціям; ( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1302 від 08.11.2007 )

підписують інші документи, що випливають з покладених на комісію завдань. ( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1302 від 08.11.2007 )

7. Для забезпечення вирішення питань, пов'язаних з роботою комісії, утворюється секретаріат. Керівником секретаріату є секретар комісії. Керівник секретаріату комісії призначається на посаду керівником секретаріату Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів за поданням співголів комісії.

Керівник секретаріату комісії:

здійснює керівництво діяльністю секретаріату;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників секретаріату;

підписує видані в межах компетенції секретаріату накази та організовує перевірку їх виконання;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням. ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 1302 від 08.11.2007 )

8. Штатний розпис та кошторис секретаріату комісії затверджуються керівником секретаріату Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів у межах асигнувань, передбачених на її утримання. ( Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 1302 від 08.11.2007 )

9. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться не рідше одного разу на квартал. У разі необхідності можуть скликатися позачергові засідання. Рішення щодо проведення позачергових засідань приймають спільно співголови комісії.

10. Рішення комісії є правоможним, якщо в засіданні беруть участь не менш як 2/3 її членів і за його прийняття проголосувало понад 50 відсотків присутніх.

11. Секретаріат комісії:

1) готує необхідні для проведення засідань комісії матеріали, веде протоколи засідань;

2) проводить аналіз результатів діяльності підприємств та організацій, що звернулися за наданням державної допомоги;

3) вносить на розгляд комісії пропозиції щодо сприяння в наданні підприємствам та організаціям пріоритету під час розміщення державного замовлення; ( Підпункт 3 пункту 11 в редакції Постанови КМ N 1302 від 08.11.2007 )

4) веде облік надання підприємствам та організаціям державної допомоги у формі пільг з оподаткування, фінансової допомоги, дотацій, позик тощо; ( Підпункт 4 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1302 від 08.11.2007 )

5) здійснює контроль за цільовим використанням підприємствами та організаціями державної допомоги;

6) веде кореспонденцію в межах повноважень комісії, забезпечує зберігання документації;

7) виконує інші покладені на нього комісією функції, що випливають з її завдань, а також проводить роботу з організаційно-технічного забезпечення її діяльності.

12. Комісія є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, бланк для поточного листування. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1302 від 08.11.2007 )

13. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення роботи комісії здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів. ( Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 1302 від 08.11.2007 )