Документ втратив чиннiсть!

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
13.10.2004 N 2149

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 листопада 2004 р. за N 1405/10004

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Фонду державного майна України
N 1271 від 29.08.20
11)

Про затвердження Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна
N 768 від 16.05.20
07 )

У зв'язку з унесенням змін до статті 7 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ) та з метою удосконалення і деталізації процедури проведення конкурсу на право оренди державного майна наказую:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди державного майна (додається).

2. Департаменту з питань управління державним майном у встановленому порядку забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Уважати таким, що втратив чинність, Порядок проведення конкурсу на право укладення договору оренди державного майна, затверджений наказом Фонду державного майна України від 03.09.99 N 1677 та зареєстрований у Міністерстві юстиції 28.10.99 за N 737/4030.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду С. Лазаренка

Голова Фонду М.Чечетов

Затверджено
Наказ Фонду державного майна
України
13.10.2004 N 2149

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 листопада 2004 р. за N 1405/10004

Порядок
проведення конкурсу на право оренди
державного майна

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини першої статті 7 та частини сьомої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ), з метою визначення порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2. Цей Порядок поширюється на такі об'єкти оренди: цілісні майнові комплекси державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) та нерухоме майно - будівлі, споруди, приміщення, що належить до державної власності.

3. Конкурс на право оренди об'єкта (далі - конкурс) проводить конкурсна комісія, утворена орендодавцем. Комісія може бути утворена як для визначення орендаря одного конкретного об'єкта, так і для визначення орендарів групи об'єктів, що належать до повноважень з управління одного й того самого органу, уповноваженого управляти майном. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу. ( Пункт 3 в редакції Наказу Фонду державного майна N 768 від 16.05.2007 )

II. Оголошення конкурсу

4. Конкурс оголошується за ініціативою орендодавця або за наявності заяв про оренду від двох або більше фізичних чи юридичних осіб (за умови відсутності серед поданих заяв заяви про оренду від господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, організації, їх структурного підрозділу в разі оренди цілісного майнового комплексу, від бюджетної установи, організації - в разі оренди нерухомого майна).

У разі надходження одної заяви про оренду певного об'єкта (цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої - про оренду частини цього об'єкта Орендодавець повідомляє другого заявника, що розглядається питання про оренду всього об'єкта.

5. Перед оголошенням конкурсу орган, уповноважений управляти відповідним державним майном, у 15-денний строк після їх надходження мусить надати орендодавцю: ( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 768 від 16.05.2007 )

1) висновок, що об'єкт не заборонений до оренди;

2) висновок (пропозиції) щодо умов конкурсу і, відповідно, договору оренди. Зокрема щодо допустимих напрямів використання майна орендарем (з урахуванням думки балансоутримувача та напряму використання об'єкта до оренди); ( Підпункт 2 пункту 5 в редакції Наказу Фонду державного майна N 768 від 16.05.2007 )

3) копію свідоцтва про право власності на об'єкт оренди (у разі оренди будівель, споруд, приміщень строком на три роки і більше); ( Підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 768 від 16.05.2007 )

4) кандидатуру від органу до складу конкурсної комісії. Орган можуть представляти як працівники органу, уповноваженого управляти відповідним майном, так і його структурного підрозділу або балансоутримувача об'єкта оренди за наявності підтвердження повноважень. ( Підпункт 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 768 від 16.05.2007 )

Перед оголошенням конкурсу орендодавець може звернутися до органу місцевого самоврядування для отримання пропозицій щодо бажаних напрямів використання об'єкта оренди відповідно до потреб населення міста, району міста. У разі надання таких пропозицій органу місцевого самоврядування пропонується надати кандидатуру до складу конкурсної комісії (за згодою). ( Абзац шостий пункту 5 в редакції Наказу Фонду державного майна N 768 від 16.05.2007 )

6. Оголошення про конкурс на право оренди цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів та нерухомого майна площею 100 кв. метрів і більше або розташованого в центрі міста, або такого, що перебуває на балансі морського, річкового порту, аеропорту, публікується у газеті "Відомості приватизації" та, у разі доцільності, за рішенням орендодавця в інших виданнях. Оголошення щодо інших об'єктів можуть друкуватися у газеті "Відомості приватизації" та/або в республіканських Автономної Республіки Крим, обласних, міських у містах Києві і Севастополі виданнях за місцем розташування об'єктів оренди. Оголошення публікується не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості: ( Абзац перший пункту 6 в редакції Наказу Фонду державного майна N 768 від 16.05.2007 )

інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу - також обсяг і основна номенклатура продукції, у т.ч. експортної, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об'єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);

умови конкурсу;

дата, час і місце проведення конкурсу;

кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу);

іншу інформацію.

Одночасно всі особи, що подали заяви про оренду і проекти договорів оренди до оголошення конкурсу, письмово повідомляються про оголошення конкурсу і необхідність подання нового проекту договору оренди, який відповідав би умовам конкурсу.

III. Умови конкурсу

7. Умовами конкурсу є:

розмір орендної плати;

ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства);

дотримання вимог експлуатації об'єкта;

компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ. ( Пункт 7 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Фонду державного майна N 768 від 16.05.2007 )

Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об'єкта оренди, можуть бути:

здійснення певних видів ремонтних робіт;

виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;

збереження/створення нових робочих місць;

ужиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

створення безпечних та нешкідливих умов праці;

дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

інші умови, з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном.

8. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Стартова орендна плата визначається за Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду державного майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 N 786. У разі надходження від орендарів до оголошення конкурсу разом із заявою на оренду різних пропозицій щодо орендної плати як стартова для визначення умов конкурсу застосовується найбільша з пропозицій. ( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 768 від 16.05.2007 )

9. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

9.1. Заяву про участь у конкурсі та документи, які визначені наказом Фонду державного майна України від 14.11.2005 N 2975 "Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.01.2006 за N 29/11903, крім позицій 5, 7, 16 і 24 цього переліку. Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції (новий проект договору) відповідно до умов конкурсу; ( Підпункт 9.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 768 від 16.05.2007 )

9.2. Відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:

документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не порушено справу про банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами:

копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності;

декларацію про доходи.

9.3. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (відображаються в проекті договору оренди).

9.4. Додаткові пропозиції до договору оренди (у разі оренди цілісного майнового комплексу - обсяг ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, ринки збуту, джерела сировини і матеріалів тощо; у разі оренди нерухомості - варіанти поліпшення орендованого майна).

9.5. Пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія тощо - відображаються в проекті договору оренди).

IV. Конкурсна комісія

10. До складу конкурсної комісії (далі-комісія) входять представники орендодавця, органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном, а в разі розгляду питань захисту навколишнього середовища, дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення - також органу місцевого самоврядування за місцем розташування об'єкта.

11. Комісія утворюється в кількості від 5 до 7 осіб. Склад комісії затверджується наказом орендодавця.

12. Основними завданнями та функціями комісії є:

визначення умов та терміну проведення конкурсу;

розгляд пропозицій учасників конкурсу;

визначення переможця конкурсу;

складання протоколів та подання їх на затвердження орендодавцю.

13. Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до фахівців органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном, органу місцевого самоврядування за місцем розташування об'єкта оренди, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та інших.

14. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу про її створення.

15. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників орендодавця. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.

Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

16. Засідання комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

Відповідальні працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:

про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу;

про режим роботи та склад конкурсної комісії.

17. Засідання комісії є правомочними за умови участі в них: при чисельності комісії 5 чол. - не менше 3 чол., при чисельності 6 чол. - не менше 4 чол., при чисельності 7 чол. - не менше 5 чол.

V. Процедура проведення конкурсу

18. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу.

19. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець конкурсу визначається конкурсною комісією на підставі аналізу пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, з особою, яка її подала, укладається договір оренди. У разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, конкурс уважається таким, що не відбувся.

У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду нерухомого майна від бюджетної організації або заяви про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, структурного підрозділу підприємства від господарського товариства, утвореного трудовим колективом цього підприємства, структурного підрозділу підприємства, комісія приймає протокольне рішення про укладення договору оренди з зазначеним заявником відповідно до вимог законодавства. ( Пункт 19 в редакції Наказу Фонду державного майна N 768 від 16.05.2007 )

20. Пропозиції надаються у конвертах з написом "На конкурс", запечатаних печаткою учасника конкурсу. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у голови конкурсної комісії. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії у присутності конкурсантів, які письмово підтверджують, що конверти були неушкоджені.

Пропозиції, подані в конвертах, не оформлених належним чином або розкритих (розпечатаних), з неправильними даними про учасника конкурсу, не розглядаються і повертаються секретарем комісії заявнику. Після розпечатування конвертів до конкурсу допускаються учасники, пропозиції яких відповідають умовам конкурсу. ( Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 768 від 16.05.2007 )

21. Комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх членів комісії на засіданні.

22. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначаються:

відомості про учасників;

пропозиції і зобов'язання учасників;

обґрунтування рішення про визначення переможця.

Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії і залишається в орендодавця.

23. Протокол про результати конкурсу затверджує орендодавець, який повідомляє про результати конкурсу всіх учасників та публікує їх у газеті "Відомості приватизації".

24. Діяльність комісії припиняється: у разі відсутності заяв про участь у конкурсі - з оголошеного кінцевого терміну прийняття пропозицій учасників конкурсу, у разі проведення конкурсу - з дати укладення договору оренди, а якщо договір не буде укладено - на підставі наказу, виданого орендодавцем.

25. За результатами конкурсу з переможцем конкурсу орендодавець укладає договір оренди. До умов договору оренди включаються орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсу.

Заступник директора Департаменту
- начальник Управління орендних відносин Я.Усенко