Документ втратив чиннiсть!

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
16.05.2007 N 768

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 червня 2007 р. за N 604/13871

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Фонду державного майна України
N 1271 від 29.08.20
11)

Щодо затвердження Змін до Порядку
проведення конкурсу на право
оренди державного майна

Відповідно до статей 7 і 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ) та з метою підвищення ефективності орендних відносин, удосконалення процедури проведення конкурсів наказую:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 13.10.2004 N 2149 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03.11.2004 за N 1405/10004 (додаються).

2. Департаменту з питань управління державним майном та орендних відносин у встановленому порядку зареєструвати цей наказ в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Лєдомську С.Ю.

Голова Фонду В.Семенюк

Затверджено
Наказ Фонду державного
майна України
16.05.2007 N 768

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 червня 2007 р. за N 604/13871

Зміни
до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 13.10.2004 N 2149
та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
03.11.2004 за N 1405/10004

1. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Конкурс на право оренди об'єкта (далі - конкурс) проводить конкурсна комісія, утворена орендодавцем. Комісія може бути утворена як для визначення орендаря одного конкретного об'єкта, так і для визначення орендарів групи об'єктів, що належать до повноважень з управління одного й того самого органу, уповноваженого управляти майном. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу".

2. В абзаці першому пункту 5 слова "встановлений строк" замінити словами та цифрами "15-денний строк після їх надходження".

3. Підпункт 2 пункту 5 викласти в такій редакції:

"2) висновок (пропозиції) щодо умов конкурсу і, відповідно, договору оренди. Зокрема щодо допустимих напрямів використання майна орендарем (з урахуванням думки балансоутримувача та напряму використання об'єкта до оренди)".

4. У підпункті 3 пункту 5 слова "один рік" замінити словами "три роки".

5. Підпункт 4 пункту 5 доповнити новим реченням такого змісту: "Орган можуть представляти як працівники органу, уповноваженого управляти відповідним майном, так і його структурного підрозділу або балансоутримувача об'єкта оренди за наявності підтвердження повноважень".

6. Абзац шостий пункту 5 викласти в такій редакції:

"Перед оголошенням конкурсу орендодавець може звернутися до органу місцевого самоврядування для отримання пропозицій щодо бажаних напрямів використання об'єкта оренди відповідно до потреб населення міста, району міста. У разі надання таких пропозицій органу місцевого самоврядування пропонується надати кандидатуру до складу конкурсної комісії (за згодою)".

7. Абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

"6. Оголошення про конкурс на право оренди цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів та нерухомого майна площею 100 кв. метрів і більше або розташованого в центрі міста, або такого, що перебуває на балансі морського, річкового порту, аеропорту, публікується у газеті "Відомості приватизації" та, у разі доцільності, за рішенням орендодавця в інших виданнях. Оголошення щодо інших об'єктів можуть друкуватися у газеті "Відомості приватизації" та/або в республіканських Автономної Республіки Крим, обласних, міських у містах Києві і Севастополі виданнях за місцем розташування об'єктів оренди. Оголошення публікується не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості".

8. Пункт 7 доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ".

9. Пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Стартова орендна плата визначається за Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду державного майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 N 786. У разі надходження від орендарів до оголошення конкурсу разом із заявою на оренду різних пропозицій щодо орендної плати як стартова для визначення умов конкурсу застосовується найбільша з пропозицій".

10. У підпункті 9.1 слова і цифри "17.04.2001 N 649 "Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві" замінити словами і цифрами "14.11.2005 N 2975 "Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності", слова і цифри "13.06.2001 за N 504/5695" - словами і цифрами "16.01.2006 за N 29/11903", а цифри "9 і 14" - цифрами "5, 7, 16 і 24".

11. Пункт 19 викласти в такій редакції:

"19. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець конкурсу визначається конкурсною комісією на підставі аналізу пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, з особою, яка її подала, укладається договір оренди. У разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, конкурс уважається таким, що не відбувся.

У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду нерухомого майна від бюджетної організації або заяви про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, структурного підрозділу підприємства від господарського товариства, утвореного трудовим колективом цього підприємства, структурного підрозділу підприємства, комісія приймає протокольне рішення про укладення договору оренди з зазначеним заявником відповідно до вимог законодавства".

12. Пункт 20 новим абзацом такого змісту: "Пропозиції, подані в конвертах, не оформлених належним чином або розкритих (розпечатаних), з неправильними даними про учасника конкурсу, не розглядаються і повертаються секретарем комісії заявнику. Після розпечатування конвертів до конкурсу допускаються учасники, пропозиції яких відповідають умовам конкурсу".

Заступник директора Департаменту Я.Усенко