Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 лютого 1994 р. N 62
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 180 від 13 березня 2013
р.)

Про Митно-тарифну раду України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 190 від 30.03.94
N 340 від 15.05.95
N 1031 від 21.12.95
N 1260 від 29.08.20
02
N 1299 від 29.12.20
05 )

Відповідно до статті 5 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Митно-тарифну раду України, що додається.

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1031 від 21.12.95 )

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 1994 р. N 62

Положення
про Митно-тарифну раду України

1. Митно-тарифна рада України є колегіальним органом, що діє при Кабінеті Міністрів України.

2. Діяльність Митно-тарифної ради грунтується на принципах проведення єдиної митно-тарифної політики на основі врахування інтересів країни і суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, захисту внутрішнього ринку, обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції під час здійснення експортно-імпортних операцій, протидії дискримінаційним заходам окремих іноземних держав та їх союзів.

3. У своїй діяльності Митно-тарифна рада керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Митно-тарифна рада узагальнює практику застосування законодавства з питань митно-тарифного регулювання, розробляє пропозиції щодо удосконалення цього законодавства та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

4. Головними завданнями Митно-тарифної ради є:

розроблення пропозицій про основні напрями і засоби реалізації митно-тарифної політики України;

розроблення проектів актів законодавства України та міжнародних договорів України щодо митно-тарифного регулювання;

підготовка пропозицій про встановлення, скасування або зміну ставок ввізного та вивізного мита;

підготовка і розгляд пропозицій про внесення змін до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності; ( Абзац п'ятий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1260 від 29.08.2002 )

розроблення правил визначення митної вартості товарів та країн їх походження;

( Абзац сьомий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1260 від 29.08.2002 )

розроблення та розгляд пропозицій про надання тарифних пільг і преференцій, а також заходів, спрямованих на захист внутрішнього ринку. ( Абзац восьмий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1260 від 29.08.2002 )

5. Митно-тарифна рада для здійснення покладених на неї завдань має право:

одержувати від міністерств, відомств та інших органів державної виконавчої влади необхідну інформацію і статистичні дані в установленому порядку;

залучати на договірних засадах фахівців органів державної виконавчої влади та наукових установ, створювати з їх числа тимчасові комісії.

6. Митно-тарифна рада самостійно визначає порядок і регламент своєї роботи.

6-1. Склад Митно-тарифної ради України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Голова Митно-тарифної ради України має право вносити у разі потреби зміни до її складу. ( Положення доповнено пунктом 6-1 згідно з Постановою КМ N 1299 від 29.12.2005 )

7. Рішення Митно-тарифної ради приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні Ради, і оформляються протоколом, який підписує голова Митно-тарифної ради.

8. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Митнотарифної ради здійснює Держмитком.

Функції робочого апарату Митно-тарифної ради виконує центральний апарат Держмиткому.

( Склад втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 1031 від 21.12.95 )