Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
23.07.2001 N 303

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я України
N 149 від 26.01.20
18)

Про організацію роботи закладів (підрозділів)
загальної практики - сімейної медицини

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
N 308 від 22.05.200
6 )

З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 N 989 "Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров'я", плану поетапного переходу до організації первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, затвердженого наказом МОЗ від 11.09.2000 N 214, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1 Примірне положення про амбулаторію загальної практики - сімейної медицини;

( Підпункт 1.2 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 308 від 22.05.2006 )

( Підпункт 1.3 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 308 від 22.05.2006 )

( Підпункт 1.4 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 308 від 22.05.2006 )

1.5 Примірний перелік лікарських засобів, необхідних для закладів (підрозділів) загальної практики - сімейної медицини, що додаються.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації:

2.1 В місячний термін розробити обласні (для міст Києва і Севастополя - міські) плани реорганізації мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги до 2005 року, забезпечивши їх функціонування на засадах загальної практики - сімейної медицини.

2.2 Проводити укомплектування вакантних посад лікарів загальної практики - сімейної медицини та медичних сестер загальної практики - сімейної медицини мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги.

2.3 На підставі Примірного положення, затвердженого п.1.1 цього наказу, розробити і затвердити в установленому порядку статути амбулаторій загальної практики - сімейної медицини.

2.4 Штати персоналу закладів і підрозділів загальної практики - сімейної медицини та нормативи їх навантаження привести у відповідність до наказу МОЗ України від 23.02.2000 N 33 "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я".

2.5 Здійснювати забезпечення закладів, відділень загальної практики - сімейної медицини необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення відповідно до затверджених цим наказом Табеля оснащення амбулаторії (відділення) загальної практики - сімейної медицини, Обладнання сумки-укладки лікаря загальної практики - сімейної медицини, Обладнання сумки-укладки медичної сестри загальної практики - сімейної медицини, Переліку лікарських засобів, необхідних для закладів (підрозділів) загальної практики - сімейної медицини.

2.5 Проводити закупівлю автотранспорту для закладів (відділень) загальної практики - сімейної медицини за рахунок коштів місцевих бюджетів.

2.6 При амбулаторіях та відділеннях загальної практики - сімейної медицини створювати денні стаціонари та стаціонари вдома і організувати їх ефективну роботу.

2.7 Формувати сімейно-територіальні дільниці на основі права громадян на вільний вибір лікаря і закладу охорони здоров'я, з наданням пріоритету населенню, яке проживає на дільниці, в межах діючих нормативів навантаження на 1 лікаря загальної практики - сімейної медицини.

2.8 Сприяти створенню та роботі обласних (в містах Києві та Севастополі міських) асоціацій сімейних лікарів.

2.9 Забезпечити у 2001 і наступних роках проведення обласних нарад, семінарів, конференцій з поширення та обміну досвідом щодо впровадження сімейної медицини.

2.10 Щорічно заслуховувати на колегіях та апаратних нарадах питання щодо стану впровадження сімейної медицини в охорону здоров'я.

2.11 Щоквартально подавати до МОЗ інформацію про діяльність закладів первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

3. Головному управлінню освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення (Вороненко Ю.В.) продовжувати відкриття кафедр (курсів) сімейної медицини у вищих медичних навчальних закладах III-IV рівнів акредитації та забезпечувати підготовку професорсько-викладацького складу для роботи в них.

4. Головному управлінню медичних кадрів та державної служби (Мельник Ю.В.):

4.1 Забезпечити організацію проведення роботи стосовно укомплектування вакантних посад лікарів загальної практики - сімейної медицини та медичних сестер загальної практики - сімейної медицини мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги.

4.2 До 01.10.2001 року розробити положення про атестацію медичних сестер загальної практики - сімейної медицини.

5. Головному управлінню економіки (Вовк М.Г.):

5.1 У разі необхідності в установленому порядку підготувати зміни і доповнення до штатних нормативів та типових штатів закладів охорони здоров'я у зв'язку з впровадженням сімейної медицини.

5.2 До 01.01.2002 року підготувати пропозиції Міністерству праці та соціальної політики і Міністерству фінансів щодо введення нових умов оплати праці лікарів загальної практики - сімейної медицини.

6. Начальнику Головного управління організації медичної допомоги населенню (Гойда Н.Г.):

6.1 Продовжити процес впровадження засад сімейної медицини в діяльність лікувально-профілактичних закладів первинної медико-санітарної допомоги, забезпечивши їх пріоритетний розвиток у сільській місцевості.

6.2 До 01.03.2002 року підготувати проект наказу "Про організацію амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню на сучасному етапі розвитку охорони здоров'я".

6.3 Організувати і провести у вересні 2001 року у м. Львові конференцію з міжнародною участю "Актуальні питання впровадження сімейної медицини".

7. Українському інституту громадського здоров'я (Пономаренко В.М.) забезпечити проведення моніторингу за впровадженням сімейної медицини

8. Щорічно заслуховувати на колегіях та апаратних нарадах Міністерства охорони здоров'я про стан реформування первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики - сімейної медицини.

Контроль за виконанням наказу покласти на Заступника Міністра Картиша А.П.

Міністр В.Ф. Москаленко

Затверджено
наказом МОЗ України
від 23.07.2001 N 303

Примірне положення
про амбулаторію загальної практики - сімейної медицини

1. Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини - лікувально-профілактичний заклад, який в межах своєї діяльності забезпечує проведення комплексу профілактичних заходів з попередження і зниження захворюваності, інвалідності і смертності, раннього виявлення захворювань, надає прикріпленому за сімейно-територіальним принципом населенню кваліфіковану первинну лікувально-профілактичну допомогу, здійснює його диспансеризацію та моніторинг за станом здоров'я.

2. Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини - самостійний лікувально-профілактичний заклад, який є юридичною особою, має свою гербову печатку.

3. Рішення про організацію амбулаторії загальної практики - сімейної медицини приймається територіальним органом місцевого самоврядування.

4. Прикріплене населення до амбулаторії загальної практики - сімейної медицини визначається територіальним органом управління охороною здоров'я і затверджується в територіальних органах місцевого самоврядування.

5. Основні завдання амбулаторії загальної практики - сімейної медицини:

5.1 Проведення комплексу профілактичних заходів з попередження захворювань, травм та отруєнь, зниження захворюваності, інвалідності і смертності серед прикріпленого населення.

5.2 Надання хворим кваліфікованої первинної лікувально-профілактичної допомоги в умовах амбулаторії та вдома.

5.3 Раннє виявлення захворювань, своєчасне амбулаторне обстеження і лікування хворих, за наявності показань забезпечення направлення хворих на консультування та госпіталізацію в інші лікувально-профілактичні заклади.

5.4 Надання невідкладної медичної допомоги при загрозливих для життя станах, нещасних випадках (травми, отруєння і т.д.), за показаннями забезпечення транспортування хворого в інший лікувально-профілактичний заклад для надання спеціалізованої допомоги.

5.5 Дотримання спадкоємності з іншими лікувально-профілактичними закладами щодо обстеження та лікування хворих.

5.6 Забезпечення роботи виїзних бригад фахівців з числа лікарів центральної районної лікарні та обласних лікувально-профілактичних закладів.

5.7 Своєчасне взяття на облік осіб, які підлягають диспансеризації, та забезпечення динамічного спостереження за станом їх здоров'я, проведення лікувально-оздоровчих заходів.

5.8 Експертиза тимчасової втрати працездатності і видача документів, які засвідчують тимчасову непрацездатність.

5.9 Направлення у встановленому порядку осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертну комісію.

5.10 Проведення профілактичних щеплень, у встановленому порядку повідомлення санітарно-епідеміологічної станції про інфекційне, паразитарне та професійне захворювання, отруєння населення, виявлені порушення санітарно-гігієнічних вимог та ін.

5.11 Проведення санітарно-протиепідемічних заходів на прикріпленій території.

5.12 Навчання пацієнтів методам зміцнення здоров'я та профілактики захворювань, покращання репродуктивного здоров'я та навчання методам планування сім'ї.

5.13 Гігієнічне виховання дітей та підлітків.

5.14 Впровадження в практику сучасних методів і засобів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, передового досвіду роботи амбулаторно-поліклінічних закладів.

5.15 Організаційно-методичне керівництво і контроль за діяльністю прикріплених фельдшерсько-акушерських пунктів.

5.16 Подання пропозицій до територіальних органів охорони здоров'я щодо покращання медичного обслуговування населення.

5.17 Аналіз стану здоров'я прикріпленого до амбулаторії населення та розробка плану оздоровчих заходів.

6. Структурні підрозділи амбулаторії загальної практики - сімейної медицини:

-реєстратура;

-кабінети лікарського прийому;

-стоматологічний кабінет;

-палати денного перебування хворих;

-оглядовий кабінет;

-маніпуляційна;

-процедурна;

-операційно-перев'язувальний блок;

-лабораторія;

-кабінет щеплень;

-кабінет функціональної діагностики;

-фізіотерапевтичний кабінет;

-стерилізаційна;

-допоміжні приміщення.

7. Штати персоналу амбулаторії загальної практики - сімейної медицини та нормативи їх навантаження встановлюються відповідно до наказу МОЗ України від 23.02.2000 N 33 "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я".

8. Оснащення амбулаторії медичною апаратурою, інструментарієм, обладнанням, твердим інвентарем і господарським майном проводиться відповідно до затверджених нормативів у встановленому порядку наказами Міністерства охорони здоров'я України і Державного комітету статистики України та подає їх у встановленому порядку.

9. Амбулаторію загальної практики - сімейної медицини очолює головний лікар, який призначається та звільняється територіальним органом місцевого самоврядування.

10. Фінансову діяльність амбулаторії загальної практики - сімейної медицини здійснює централізована бухгалтерія, згідно з встановленим порядком.

11. Режим роботи амбулаторії загальної практики - сімейної медицини затверджується територіальним органом місцевого самоврядування.

12. Діяльність амбулаторії загальної практики - сімейної медицини здійснюється відповідно до діючих законів, постанов та розпоряджень Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, наказів, інструкцій, методичних вказівок Міністерства охорони здоров'я, територіальних органів місцевого самоврядування за підпорядкуванням, інших нормативних документів та цього Примірного положення.

13. Фінансування амбулаторії здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, власних надходжень, благодійних (добровільних) внесків, пожертвувань від юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Начальник Головного управління організації медичної допомоги населенню Н.Г.Гойда

( Табель оснащення амбулаторії (відділення) загальної практики - сімейної медицини втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 308 від 22.05.2006 )

( Примірне обладнання сумки-укладки лікаря загальної практики - сімейної медицини втратило чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 308 від 22.05.2006 )

( Примірне обладнання сумки-укладки медичної сестри загальної практики - сімейної медицини втратило чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 308 від 22.05.2006 )

Затверджено
наказом МОЗ України
від 23.07.2001 N 303

Примірний перелік лікарських засобів,
необхідних для закладів (підрозділів) загальної практики -
сімейної медицини

------------------------------------------------------------
| Назва | Форма випуску | Кількість |
|------------------+----------------------+----------------|
|Адреналіну | 0,1 %-1,0 | 20 амп. |
|гідрохлорид | | |
|------------------+----------------------+----------------|
|Аміак | 10 %-10,0 | 1 фл. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Аміназин | 2,5%-1,0 | 5 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Ампіциліну | 0,25 | 20 табл. |
|тригідрат | | |
|------------------+----------------------+----------------|
|Анальгін | 50 %-2,0 | 30 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Анаприлін | 40 мг | 1 фл. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Анаприлін | 0,25%-1,0 | 15 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Аспаркам | 5,0 | 10 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Аспірин | 325 мг | N 30 |
|------------------+----------------------+----------------|
|Атропіну сульфат | 0,1 %-1,0 | 20 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Бензилпеніциліну | 1 млн ОД | 15 фл. |
|натрієва сіль | | |
|------------------+----------------------+----------------|
|Бриліантова зелень| 1%-20,0 | 3 фл. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Валідол | 0,06 | 40 табл. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Верапаміл | 0,25 %-2,0 | 10 ампул |
|------------------+----------------------+----------------|
|Гемодез | 400 мл | 5 фл. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Гепарін | 25 МО-5мл | 5 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|

|Глюкоза      | 40% - 20,0      |  10 ампул  |
|------------------+----------------------+----------------|
|Глюкоза | 40%-200,0 | 5 фл. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Дексаметазон | 4 мг-1,0 | 10 ампул |
|------------------+----------------------+----------------|
|Димедрол | 1 %-1,0 | 20 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Дицінон | 12,5%-2,0 | 10 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Дібазол | 1 %-5,0 | 30 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Дофамін | 0,5 %-5,0 | 20 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Дігоксин | 0,025%-1,0 | 20 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Діклофенак натрію | 2,5 %-3,0 | 10 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Дроперідол | 0,25 %-2,0 | 20 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Етамзилат | 12,5 %-2,0 | 10 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Еуфілін | 2,4 %-5,0 | 20 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Йоду 5 % спиртовий| 10,0 | 3 фл. |
|розчин | | |
|------------------+----------------------+----------------|
|Інсулін | 5 мл | 10 фл. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Калію перманганат | 5,0 | 2 фл. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Кальцію хлорид | 10%-10,0 | 5 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Клофелін | 0,15 | 50 табл. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Клофелін | 0,01%-1,0 |10 амп.10 амп.10|
| | | амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Корвалол | 25,0 | 2 фл. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Кофеїн-бензоат | 10%-1,0 | 10 амп. |
|натрію | | |
|------------------+----------------------+----------------|
|Кордіамін | 2 мл | 30 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Кофеїн-бензоат | 1 мл | 30 амп. |
|натрію 10 % | | |
|------------------+----------------------+----------------|
|Лідокаїну | 2%-2,0 | 10 амп. |
|гідрохлорид | | |
|------------------+----------------------+----------------|
|Мезатон | 1%-1,0 | 10 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Мідріацил | 0,5 %-1,0 | 20 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Налорфін | 0,5%-1,0 | 10 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Настойка валеріани| 25,0 | 2 фл. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Натрію оксибутират| 25%-10,0 | 10 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Натрію хлорид | 0,9%-5,0 | 10 амп |
|------------------+----------------------+----------------|
|Натрію хлорид | 0,9%-200,0 | 4 фл. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Нафтизін | 0,5%-15,0 | 3 фл. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Нітрогліцерин | 0,0005 | 40 табл. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Новокаїн | 0,25%-5,0 | 10 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Новокаїнамід | 10 %-5,0 | 20 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Норадреналіну | 0,2 %-1,0 | 20 амп. |
|гідротартрат | | |
|------------------+----------------------+----------------|
|Но-шпа | 2,0 | 30 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Окситоцин | 5 ОД -1,0 | 2 фл. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Офіцінальні | | 20 пакетів |
|розчини для| | |
|регідратації | | |
|------------------+----------------------+----------------|
|Папаверину | 2 % -2,0 | 30 амп. |
|гідрохлорид | | |
|------------------+----------------------+----------------|
|Перекис водню 3 % | 10,0 | 2 фл. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Пілокарпину | 1 %-25,0 | 1 фл. |
|гідрохлорид | | |
|------------------+----------------------+----------------|
|Пірацетам | 20%-5,0 | 15 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Платифіліну | 0,2 %-1,0 | 30 амп. |
|гідротартрат | | |
|------------------+----------------------+----------------|
|Преднізолон | 5 мг | 30 табл. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Преднізолон | 30,0 | 10 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Прозерін | 0,05%-1,0 | 10 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Промедол | 1%-1,0 | 5 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Реактиви для| | 5 комплектів |
|аналізу шлункового| | |
|та дуоденального| | |
|вмісту | | |
|------------------+----------------------+----------------|
|Реополіглюкін | 400,0 | 5 фл. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Рибоксін | 2%-10,0 | 10 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Сибазон | 0,5 %-2,0 | 10 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Спирт | 70 %-100,0 | 3 фл. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Строфантин К | 0,025 %-1,0 | 20 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Сульфат магнію | 25 % -5,0 | 20 амп |
|------------------+----------------------+----------------|
|Сульфацил натрію | 20%-10,0 | 2 фл. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Сульфат цинку з | 0,25 %-25,0 | 1 фл. |
|2% борною кислотою| | |
|------------------+----------------------+----------------|
|Сульфокамфокаїн | 10%-2,0 | 5 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Супрастин | 1,0 | 20 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Тіосульфат натрію | 33%-10,0 | 10 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Фуросемід | 2 мл | 4 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Хлоргексідін | 20 мл | 15 амп. |
|------------------+----------------------+----------------|
|Цефазолін | 0,5 | 5 фл. |
------------------------------------------------------------

Начальник Головного управління організації
медичної допомоги населенню Н.Г.Гойда