Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 квітня 2006 р. N 590
Київ

Про граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з
розглядом цивільних та адміністративних справ, і
порядок їх компенсації за рахунок держави

Відповідно до статей 84-88 і пункту 2 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ), статей 90-95 і пункту 2 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, згідно з додатком.

2. Установити, що:

коли обидві сторони у цивільній справі звільнені від оплати судових витрат, вони компенсуються за рахунок держави Державною судовою адміністрацією в їх фактичному розмірі, але не більше від граничних розмірів компенсації таких витрат, згідно з додатком;

коли виклик свідків, призначення експертизи, залучення перекладачів, спеціалістів у адміністративній справі здійснюється з ініціативи суду або у разі звільнення від сплати судових витрат чи зменшення їх розміру, такі витрати компенсуються за рахунок держави Державною судовою адміністрацією у їх фактичному розмірі, але не більше від граничних розмірів компенсації таких витрат, згідно з додатком;

компенсація судових витрат особам, які їх зазнали, здійснюється шляхом перерахування коштів на їх поточні рахунки в банківських установах;

підставою для компенсації судових витрат є судове рішення.

3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. N 710 "Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науководослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 869 (Офіційний вісник України, 2001 p., N 31, ст. 1396), такі зміни:

у вступній частині постанови слова і цифри "статті 71 Цивільного процесуального кодексу України ( 1501-06 )" виключити;

в Інструкції, затвердженій зазначеною постановою:

у пункті 1 слова і цифри "стаття 71 Цивільного процесуального кодексу України ( 1501-06 )" виключити;

пункт 8 виключити.

4. Державній судовій адміністрації та Міністерству фінансів передбачати в межах визначеного зазначеній Адміністрації граничного обсягу видатків за відповідними бюджетними програмами кошти для компенсації судових витрат у цивільних та адміністративних справах.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2006 р. N 590

Граничні розміри
компенсації витрат, пов'язаних з розглядом
цивільних та адміністративних справ

------------------------------------------------------------------
| Компенсація у | Компенсація в | Граничний розмір |
| цивільних справах | адміністративних | |
| | справах | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1. Витрати, пов'язані|1. Витрати, пов'язані| |
|з правовою допомогою |з правовою допомогою | |
|стороні, на користь |стороні, на користь | |
|якої ухвалено судове |якої ухвалено судове | |
|рішення: |рішення і яка не є | |
| |суб'єктом владних | |
| |повноважень: | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1) якщо компенсація |1) якщо компенсація |не перевищує суму, |
|сплачується іншою |сплачується суб'єктом|що обчислюється |
|стороною |владних повноважень |виходячи з того, що |
| | |зазначеній особі, |
| | |виплачується |
| | |40 відсотків розміру|
| | |мінімальної |
| | |заробітної плати за |
| | |годину її роботи |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2) якщо компенсація |2) якщо компенсація |не перевищує суму, |
|відповідно до закону |відповідно до закону |що обчислюється |
|сплачується за |сплачується за |виходячи з того, що |
|рахунок держави |рахунок держави |особі, яка надає |
| | |правову допомогу, |
| | |виплачується |
| | |5 відсотків розміру |
| | |мінімальної |
| | |заробітної плати за |
| | |повний робочий день |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2. За втрачений |2. За втрачений |обчислюється за |
|заробіток - стороні, |заробіток - стороні, |кожну годину |
|на користь якої |на користь якої |пропорційно до |
|ухвалено судове |ухвалено судове |середньої заробітної|
|рішення, її |рішення і яка не є |плати особи, |
|представникові, а |суб'єктом владних |розрахованої |
|також свідкам, |повноважень, її |відповідно до абзацу|
|спеціалістам, |представникові у |третього пункту 2 |
|перекладачам та |зв'язку з явкою до |Порядку обчислення |
|експертам у зв'язку з|суду |середньої заробітної|
|явкою до суду | |плати, затвердженого|
| | |постановою Кабінету |
| | |Міністрів України |
| | |від 8 лютого 1995 р.|
| | |N 100. |
| | |Загальний |
| | |розмір виплати не |
| | |може перевищувати |
| | |суму, розраховану за|
| | |відповідний час |
| | |виходячи із |
| | |трикратного розміру |
| | |мінімальної |
| | |заробітної плати |
|---------------------+---------------------+--------------------|

|3. За відрив від     |3. За відрив від     |обчислюється        |
|звичайних занять - |звичайних занять - |пропорційно до |
|стороні, на користь |стороні, на користь |розміру мінімальної |
|якої ухвалено судове |якої ухвалено судове |заробітної плати |
|рішення, її |рішення і яка не є |особи і не може |
|представникові, а |суб'єктом владних |перевищувати її |
|також свідкам, |повноважень, її |розмір, обчислений |
|спеціалістам, |представникові у |за фактичні години |
|перекладачам та |зв'язку з явкою до |відриву від |
|експертам у зв'язку з|суду |звичайних занять |
|явкою до суду | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4. На оплату послуг |4. На виплату |обчислюється за |
|спеціаліста, |винагороди |кожну годину |
|перекладача |спеціалістам, |пропорційно до |
| |перекладачам |середньої заробітної|
| | |плати особи, |
| | |розрахованої |
| | |відповідно до абзацу|
| | |третього пункту 2 |
| | |Порядку обчислення |
| | |середньої заробітної|
| | |плати, затвердженого|
| | |постановою Кабінету |
| | |Міністрів України |
| | |від 8 лютого 1995 р.|
| | |N 100. |
| | |Загальний |
| | |розмір виплати не |
| | |може перевищувати |
| | |суми, розрахованої |
| | |за відповідний час |
| | |виходячи із |
| | |трикратного розміру |
| | |мінімальної |
| | |заробітної плати |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5. Витрати: |5. Витрати: | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1) пов'язані з |1) пов'язані з |не можуть |
|переїздом до іншого |переїздом до іншого |перевищувати |
|населеного пункту та |населеного пункту та |встановлені |
|за наймання житла |за наймання |законодавством норми|
|-стороні, на користь |житла - стороні, на |відшкодування витрат|
|якої ухвалено судове |користь якої ухвалено|на відрядження |
|рішення, її |судове рішення і яка | |
|представникові, а |не є суб'єктом | |
|також свідкам, |владних повноважень, | |
|спеціалістам, |та її | |
|перекладачам та |представникові, а | |
|експертам |також свідкам, | |
| |спеціалістам, | |
| |перекладачам та | |
| |експертам | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2) пов'язані з |2) пов'язані з |не можуть |
|проведенням судової |проведенням судової |перевищувати |
|експертизи |експертизи |нормативну вартість |
| | |проведення |
| | |відповідних видів |
| | |судової експертизи у|
| | |науково-дослідних |
| | |установах Мін'юсту |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3) пов'язані з |3) пов'язані з |не можуть |
|проведенням огляду |проведенням огляду |перевищувати |
|доказів за їх |доказів за місцем та |50 відсотків розміру|
|місцезнаходженням та |вчиненням інших дій, |мінімальної |
|вчиненням інших дій, |необхідних для |заробітної плати за |
|необхідних для |розгляду справи |сукупність дій, |
|розгляду справи | |необхідних для |
| | |розгляду справи |
------------------------------------------------------------------