МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

НАКАЗ
23.02.2006 N 98

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 березня 2006 р. за N 286/12160

Про затвердження Методики ідентифікації
потенційно небезпечних об'єктів

Відповідно до Заходів з розвитку Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій на 2003-2005 роки щодо створення інформаційної підсистеми моніторингу стану потенційно небезпечних об'єктів, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року N 502-р, та з метою визначення єдиних критеріїв та порядку віднесення об'єктів до потенційно небезпечних наказую:

1. Затвердити Методику ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів, що додається.

2. Голові Державного департаменту страхового фонду документації Степаненку В.Л. забезпечити подання Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у визначений чинним законодавством термін.

3. Начальнику відділу документального забезпечення Департаменту організації управління, стратегічного планування та моніторингу Свинцовій В.І. у 10-денний термін після реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування та надсилання до центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних та місцевих органів державного нагляду у сфері цивільного захисту.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Медвідя А.П.

Міністр В.І.Балога

Затверджено
Наказ МНС України
23.02.2006 N 98

Методика
ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів

Методику ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів (далі - Методика) розроблено відповідно до Законів України "Про правові засади цивільного захисту" ( 1859-15 ), "Про об'єкти підвищеної небезпеки" ( 2245-14 ), Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 N 1288 (із змінами), Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів, затвердженого наказом МНС України від 18.12.2000 N 338, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24 січня 2001 року за N 62/5253 (у редакції наказу МНС України від 16.08.2005 N 140 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.09.2005 за N 970/11250) (далі - Положення), Положення про моніторинг потенційно небезпечних об'єктів, затвердженого наказом МНС України від 06.11.2003 N 425, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2003 за N 1238/8559.

1. Методика встановлює єдиний порядок проведення ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів (далі - ідентифікація) з метою вдосконалення організації їх державного обліку у процесі паспортизації та реєстрації у Державному реєстрі потенційно небезпечних об'єктів (далі - Реєстр).

У цій Методиці використано терміни, що вживаються в такому значенні:

потенційно небезпечний об'єкт - вживається у значенні, встановленому Законом України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" ( 2245-14 );

ідентифікація потенційно небезпечного об'єкта, надзвичайна ситуація, аварія, об'єкт господарської діяльності, джерело небезпеки, чинники небезпеки - вживається у значенні, встановленому Положенням;

відповідальні особи об'єктів господарської діяльності - особи, уповноважені власниками об'єктів господарської діяльності, або за якими ці об'єкти закріплені на правах повного господарського відання або оперативного управління чи перебувають у їх володінні та користуванні;

Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів - вживається у значенні, встановленому Положенням про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року N 1288 (із змінами);

небезпечні речовини - хімічні, токсичні, вибухові, окислювальні, горючі речовини і матеріали, біологічні агенти та речовини біологічного походження (біохімічні, мікробіологічні, біотехнологічні препарати, патогенні для людей і тварин мікроорганізми тощо), які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей та довкілля;

небезпека - сукупність факторів, пов'язаних з функціонуванням об'єкта господарської діяльності, які виникають внаслідок певних ініціюючих подій, і здатних чинити негативний вплив на людей та довкілля.

Сфера застосування

2. Дія цієї Методики розповсюджується на осіб, які повинні зареєструвати небезпечні об'єкти, у тому числі осіб, відповідальних за об'єкти, визначені центральними та місцевими органами виконавчої влади як такі, що несуть загрозу виникнення надзвичайних ситуацій (далі - НС) та підлягають ідентифікації.

3. Вимоги Методики не поширюються на транспортні засоби, які перевозять небезпечні речовини рухомим складом залізничного транспорту, суднами, плавзасобами морського та річкового транспорту, літаками, іншими повітряними транспортними засобами та автомобільним транспортом.

4. Методика може бути використана фахівцями підприємств, установ, організацій та відповідними комісіями техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій з метою належного виконання заходів, визначених нормативно-правовими актами у сфері цивільного захисту населення, техногенної безпеки та охорони довкілля, а також органів виконавчої влади, які відповідають за безпечне функціонування потенційно небезпечних об'єктів (далі - ПНО).

5. Результати ідентифікації, отримані відповідно до цієї Методики, можуть використовуватись для розробки заходів щодо попередження НС та підготовки до реагування на них.

Загальні положення

6. Ідентифікація передбачає аналіз структури об'єктів господарської діяльності та характеру їх функціонування для встановлення факту наявності або відсутності джерел небезпеки, які за певних обставин можуть ініціювати виникнення НС, а також визначення рівнів можливих НС.

7. У процесі ідентифікації розглядаються і ураховуються внутрішні і зовнішні чинники небезпеки.

Внутрішні чинники небезпеки характеризують небезпечність будов, споруд, обладнання, технологічних процесів об'єкта господарської діяльності та речовин, що виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на його території.

Зовнішні чинники небезпеки безпосередньо не пов'язані з функціонуванням об'єкта господарської діяльності, але можуть ініціювати виникнення НС на ньому та негативно впливати на її розвиток (природні явища та аварії на об'єктах, які розташовані поблизу).

Порядок проведення ідентифікації
об'єктів господарської діяльності
щодо визначення потенційної небезпеки

8. Органи виконавчої влади, які відповідають за безпечне функціонування ПНО, територіальні та місцеві органи державного нагляду у сфері цивільного захисту, відповідно до своїх повноважень встановлюють терміни проведення ідентифікації та вживають заходів щодо забезпечення своєчасності та повноти проведення ідентифікації.

9. Ідентифікацію проводять відповідальні особи об'єктів господарської діяльності.

Ідентифікацію об'єктів, які визначені центральними та місцевими органами виконавчої влади відповідно до пункту 2 цієї Методики, проводять призначені ними особи.

10. Відповідальні особи об'єктів господарської діяльності, які проводять ідентифікацію, узгоджують результати ідентифікації з місцевими органами державного нагляду у сфері цивільного захисту.

Форма Повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки (далі - Повідомлення) наведена у додатку 1 до пункту 12 Положення.

11. Повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки надається до місцевого органу державного нагляду у сфері цивільного захисту для узагальнення результатів проведення ідентифікації.

12. На підставі узагальнених результатів проведення ідентифікації місцеві органи державного нагляду у сфері цивільного захисту формують та щорічно уточнюють переліки ПНО підвідомчої території.

13. Процедура ідентифікації здійснюється за такими етапами:

вибір кодів НС, виникнення яких можливе на об'єкті господарської діяльності, згідно з Класифікацією надзвичайних ситуацій, наведеною у додатку 1;

аналіз показників ознак НС, вибраних на попередньому етапі, та визначення їх порогових значень з використанням Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, затверджених наказом МНС України від 22 квітня 2003 року N 119, та зареєстрованих в Мін'юсті України 29.07.2003 за N 656/7977;

виявлення за результатами аналізу джерел небезпеки, які при певних умовах (аварії, порушення режиму експлуатації, виникнення природних небезпечних явищ тощо) можуть стати причиною виникнення НС (для цього використовується Перелік основних джерел небезпеки, які притаманні потенційно небезпечним об'єктам, наведений у додатку 2);

визначення видів небезпеки для кожного з виявлених джерел небезпеки з використанням додатка 3;

визначення переліку небезпечних речовин, що використовуються на об'єкті господарської діяльності, їх кількості та класу небезпеки за допомогою нормативних документів у сфері визначення небезпечних речовин;

оцінка на підставі отриманих даних зони поширення НС, які можуть ініціювати кожен з виявлених джерел небезпеки за допомогою Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті, затвердженої наказом МНС України, Мінагрополітики України, Мінекономіки України, Мінекоресурсів України від 27.03.2001 N 73/82/64/122 та зареєстрованої у Мін'юсті України 10.04.2001 за N 326/5517, а також Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці від 17.06.99 N 112 та зареєстрованого в Мін'юсті 30.06.99 за N 424/3717;

оцінка можливих наслідків НС для кожного з джерел небезпеки (кількість загиблих, постраждалих, тих, яким порушено умови життєдіяльності, матеріальні збитки) з використанням Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 175 (із змінами);

встановлення максимально можливих рівнів НС для кожного з джерел небезпеки згідно з Порядком надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.03. 2004 N 368, наведеної у додатку 4;

визначення державних (галузевих) реєстрів (кадастрів), в яких зареєстровано або необхідно зареєструвати об'єкт господарської діяльності з використанням Переліку затверджених державних (галузевих) реєстрів України для обліку небезпечних об'єктів, наведеного у додатку 5;

визначення відповідності об'єкта діючим нормативно-правовим актам у сфері визначення небезпечних об'єктів, наведеним у пунктах 14 та 15 Методики.

14. Для виявлення на об'єкті джерел небезпеки використовують Перелік основних джерел небезпеки, які притаманні потенційно небезпечним об'єктам (додаток 2), складений з урахуванням:

постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року N 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки" (із змінами);

Переліку об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 року N 1631 (із змінами).

15. У процесі ідентифікації використовують:

Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року N 554 (із змінами);

Перелік особливо небезпечних підприємств, припинення діяльності яких потребує проведення спеціальних заходів щодо запобігання заподіянню шкоди життю та здоров'ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року N 765 (із змінами);

Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 року N 1214 (із змінами).

16. Для встановлення рівня можливих НС необхідно визначити такі показники:

територіальне поширення імовірних НС;

кількість осіб, що можуть постраждати від впливу наслідків можливих НС;

кількість осіб, яким можуть бути порушені умови життєдіяльності у результаті можливої аварії на об'єкті;

збитки від наслідків можливих НС.

17. Об'єкт господарської діяльності визнається потенційно небезпечним за умови наявності у його складі хоча б одного джерела небезпеки, здатного ініціювати НС місцевого, регіонального або державного рівнів.

Об'єкти, які підпадають під дію нормативно-правових актів, зазначених у пунктах 14 та 15, належать до потенційно небезпечних незалежно від рівнів НС, які можуть ініціювати виявлені джерела небезпеки.

Об'єкт господарської діяльності, який за результатами ідентифікації не підпадає під вищезазначені вимоги, не визнається ПНО.

18. При наявності на об'єкті господарської діяльності більше трьох джерел небезпеки у пункті 4 Повідомлення наводять дані про три джерела небезпеки, які можуть ініціювати НС з максимальним рівнем, та загальну кількість джерел небезпеки.

Приклади ідентифікації об'єктів господарської діяльності наведені у додатку 6.

19. Об'єкти господарської діяльності, які за результатами ідентифікації визнані потенційно небезпечними, підлягають обліку територіальними і місцевими органами державного нагляду у сфері цивільного захисту.

20. Позачергова ідентифікація провадиться у таких випадках:

поява у складі об'єкта господарської діяльності, якого за результатами останньої ідентифікації щодо потенційної небезпеки не визнано як ПНО, хоча б одного джерела небезпеки, яке може стати причиною НС державного, регіонального або місцевого рівнів;

ліквідація на об'єкті господарської діяльності усіх джерел небезпеки, наявність яких обумовила віднесення його до категорії ПНО.

За результатами позачергової ідентифікації оформлюється Повідомлення, яке вступає в дію замість Повідомлення, наданого місцевим органам державного нагляду у сфері цивільного захисту за результатами попередньої ідентифікації.

21. Об'єкти господарської діяльності, дані про які занесені до Реєстру, підлягають ідентифікації тільки за умови ліквідації усіх джерел небезпеки, що входили до їх складу. Результати ідентифікації використовуються для виключення з Реєстру об'єктів, які стали безпечними.

22. Для виключення об'єкта господарської діяльності із категорії ПНО за результатами позачергової ідентифікації відповідальною особою об'єкта господарської діяльності направляється до відповідного місцевого органу державного нагляду у сфері цивільного захисту Повідомлення згідно з пунктом 12 Положення.

Повідомлення враховується при формуванні пункту 3 "Потенційно небезпечні об'єкти, які необхідно вилучити з Державного реєстру ПНО" переліків потенційно небезпечних об'єктів відповідно до пункту 13 Положення.

Директор Науково-дослідного, проектно-конструкторського
та технологічного інституту мікрографії А.О.Некрасов

Додаток 1
до пункту 13 Методики
ідентифікації потенційно
небезпечних об'єктів

Класифікація
надзвичайно ситуацій
(згідно з Державним класифікатором
надзвичайних ситуацій ДК 019-2001)

------------------------------------------------------------------
|Код НС | Назва НС |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10000 |НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10100 |Аварії (катастрофи) на транспорті |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10110 |Аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) |
| |небезпечних та шкідливих речовин |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10112 |Аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) |
| |БНР |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10112 |Аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) |
| |НХР |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10114 |Аварії на транспорті із загрозою розливання |
| |пально-мастильних матеріалів |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10130 |Аварії на залізницях, у тому числі в метрополітені, з |
| |тяжкими наслідками (катастрофи) |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10140 |Аварії на водному транспорті |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10141 |Аварії риболовецьких і рибопромислових суден |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10142 |Аварії нафтоналивних суден з загрозою розливання |
| |пально-мастильних матеріалів |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10143 |Аварії на суднах для перевезення хімічних речовин |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10144 |Аварії пасажирських суден |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10151 |Авіаційні катастрофи в аеропортах та населених пунктах |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10160 |Аварії на автодорожньому транспорті |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10161 |Аварії автодорожнього транспорту на шляхах |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10162 |Аварії автодорожнього транспорту на мостах, у тунелях, |
| |на залізничних переїздах |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10170 |Аварії на трубопроводах |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10171 |Аварії на магістральних газопроводах |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10172 |Аварії на нафтопроводах та продуктопроводах |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10180 |Аварії на міському транспорті |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10181 |Аварії на міському електротранспорті |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10182 |Аварії на іншому міському пасажирському транспорті |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10200 |Пожежі, вибухи |
|-------+--------------------------------------------------------|
|12010 |Пожежі, вибухи у будівлях та спорудах |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10211 |Пожежі, вибухи у спорудах, на комунікаціях та |
| |технологічному обладнанні промислових об'єктів |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10212 |Пожежі, вибухи у будівлях та спорудах нежитлового |
| |призначення |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10220 |Пожежі, вибухи на об'єктах розвідування, видобування, |
| |перероблення, транспортування та зберігання |
| |легкозаймистих, горючих, а також вибухових речовин |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10230 |Пожежі, вибухи на транспорті |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10231 |Пожежі, вибухи на залізницях |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10240 |Пожежі, вибухи у шахтах, підземних та гірничих |
| |виробітках |
|-------+--------------------------------------------------------|

|10250 |Пожежі на радіаційно, хімічно та біологічно небезпечних |
| |об'єктах без викидання (виливання) небезпечних речовин |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10260 |Лісові пожежі техногенного характеру |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10300 |Аварії з викиданням (загрозою викидання) НХР на інших |
| |об'єктах (крім аварій на транспорті) |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10310 |Аварії з викиданням (загрозою викидання), утворення та |
| |розповсюдження НХР під час їх виробництва, перероблення |
| |або зберігання (захоронення) |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10320 |Аварії з викиданням (загрозою викидання) БНР на |
| |підприємствах промисловості і в науково-дослідних |
| |установах |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10400 |Наявність у навколишньому середовищі шкідливих |
| |(забруднювальних) речовин понад ГДК |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10410 |Наявність у ґрунті шкідливих (забруднювальних) речовин |
| |понад ГДК |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10420 |Наявність у повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин |
| |понад ГДК |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10421 |Наявність в атмосферному повітрі шкідливих |
| |(забруднювальних) речовин понад ГДК |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10422 |Наявність у повітрі підземних та гірничих виробіток |
| |шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10423 |Наявність у повітрі підземних та гірничих виробіток РР |
| |понад ГДК |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10430 |Наявність у воді шкідливих (забруднювальних) речовин |
| |понад ГДК |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10431 |Наявність у поверхневих водах шкідливих |
| |(забруднювальних) речовин понад ГДК |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10432 |Наявність у питній воді шкідливих (забруднювальних) |
| |речовин понад ГДК |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10433 |Наявність у підземних водах шкідливих (забруднювальних) |
| |речовин понад ГДК |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10434 |Наявність у підземних водах радіоактивних речовин понад |
| |ГДК |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10500 |Аварії з викиданням (загрозою викидання) РР (крім аварій|
| |на транспорті) |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10510 |Аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на атомних |
| |станціях, атомних енергетичних установках виробничого |
| |або дослідного призначення |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10520 |Аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на |
| |підприємствах ядерно-паливного циклу (крім атомних |
| |електростанцій) |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10530 |Аварії джерел іонізуючого випромінення (включаючи |
| |ядерно-паливний цикл) |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10540 |Аварії з радіоактивними відходами, які не виробляються |
| |атомними станціями |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10550 |Аварії з радіоактивними джерелами іонізуючого |
| |випромінення та РР (на підприємствах) |
|-------+--------------------------------------------------------|

|10560 |Ядерні та радіологічні аварії за межами України із   |
| |загрозою забруднення її території |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10600 |Раптове руйнування будівель і споруд |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10610 |Руйнування елементів транспортних комунікацій |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10620 |Руйнування будівель та споруд виробничого призначення |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10630 |Руйнування будівель та споруд нежитлового призначення |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10640 |Руйнування будівель та споруд житлового призначення |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10650 |Руйнування підземних споруд систем життєзабезпечення |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10660 |Руйнування підземних споруд шахт, підземних та гірничих |
| |виробіток |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10700 |Аварії в електроенергетичних системах |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10710 |Аварії на атомних електростанціях |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10720 |Аварії на гідроелектростанціях |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10730 |Аварії на теплоелектростанціях |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10740 |Аварії на автономних електроенергетичних станціях |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10750 |Аварії на інших електроенергетичних станціях |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10760 |Аварії в електричних мережах |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10770 |Порушення стійкості або поділу об'єднаної енергосистеми |
| |України на складові частини |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10800 |Аварії в системах життєзабезпечення |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10810 |Аварії у каналізаційних системах із скиданням і |
| |викиданням забруднювальних речовин |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10820 |Аварії у теплових мережах (системах гарячого |
| |водопостачання) холодної пори року |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10830 |Аварії у системах забезпечення населення питною водою |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10840 |Аварії на комунальних газопроводах |
|-------+--------------------------------------------------------|
|10900 |Аварії систем зв'язку та телекомунікацій |
|-------+--------------------------------------------------------|
|11000 |Аварії на очисних спорудах |
|-------+--------------------------------------------------------|
|11010 |Аварії на очисних спорудах стічних вод з викиданням і |
| |скиданням забруднювальних речовин |
|-------+--------------------------------------------------------|
|11020 |Аварії на установках газоочищення джерел забруднення |
| |атмосфери з викиданням забруднювальних речовин в |
| |атмосферу |
|-------+--------------------------------------------------------|
|11100 |Гідродинамічні аварії |
|-------+--------------------------------------------------------|
|11110 |Прориви гребель (дамб, шлюзів тощо) з утворенням хвиль |
| |прориву та катастрофічних затоплень |
|-------+--------------------------------------------------------|
|11120 |Прориви гребель (дамб, шлюзів тощо) з утворенням |
| |проривної повені |
|-------+--------------------------------------------------------|
|11130 |Аварійне спрацьовування водосховищ гідроелектростанцій у|
| |зв'язку із загрозою прориву гідроспоруди |
|-------+--------------------------------------------------------|

|11200 |Аварії у системах нафтогазового промислового комплексу |
|-------+--------------------------------------------------------|
|11210 |Аварії на бурових установках з виникненням відкритих |
| |нафтових і газових фонтанів |
|-------+--------------------------------------------------------|
|11220 |Аварії на свердловинах із виникненням |
| |газонафтоводовиявлень |
|-------+--------------------------------------------------------|
|11230 |Аварії на діючих свердловинах з виникненням відкритих |
| |нафтових і газових фонтанів |
|-------+--------------------------------------------------------|
|11240 |Аварії на законсервованих свердловинах з виникненням |
| |відкритих нафтових і газових фонтанів |
|-------+--------------------------------------------------------|
|11250 |Аварії на нафтобазах та нафтосховищах |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20000 |НС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20100 |Геологічні НС |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20110 |Землетруси |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20120 |Виверження грязьових вулканів |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20130 |Зсуви |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20140 |Обвали, осипи |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20150 |Осідання (провалля) земної поверхні |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20160 |Карстові провалля |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20400 |Гідрологічні прісноводні НС |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20410 |Високі рівні води (водопілля, паводки) |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20420 |Маловоддя |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20430 |Затори |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20440 |Селі |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20450 |Низькі рівні води |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20460 |Ранній льодостав та поява льоду на судноплавних водоймах|
| |і річках |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20470 |Інтенсивний льодохід |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20480 |Підвищення рівня грунтових вод (підтоплення) |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20500 |Пожежі в природних екологічних системах |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20510 |Пожежі лісові (за винятком НС з кодом 10250) |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20520 |Пожежі степових та хлібних масивів |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20530 |Пожежі на торфовищах |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20600 |Інфекційні захворювання людей |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20610 |Екзотичні та особливо небезпечні інфекційні захворювання|
| |людей (окремі випадки) |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20620 |Небезпечні інфекційні хвороби (групові випадки) |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20630 |Епідемічний спалах небезпечних інфекційних хвороб |
|-------+--------------------------------------------------------|

|20640 |Епідемія                        |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20650 |Пандемія |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20660 |Інфекційні захворювання людей невизначеної етіології |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20700 |Масове отруєння людей |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20710 |Отруєння людей у результаті споживання неякісних |
| |продуктів харчування |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20720 |Отруєння людей у результаті споживання неякісної питної |
| |води |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20730 |Отруєння людей токсичними та іншими речовинами (окремі |
| |випадки) |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20740 |Отруєння людей токсичними та іншими речовинами (групові |
| |випадки) |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20750 |Отруєння людей токсичними або іншими небезпечними |
| |речовинами (масові випадки) |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20800 |Інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20810 |Окремі випадки екзотичних та особливо небезпечних |
| |інфекційних захворювань сільськогосподарських тварин |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20820 |Ензоотії |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20830 |Епізоотії |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20840 |Панзоотії |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20850 |Інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин |
| |невизначеної етіології |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20860 |Інфекційні захворювання риб невизначеної етіології |
|-------+--------------------------------------------------------|
|20900 |Масові отруєння сільськогосподарських тварин |
|-------+--------------------------------------------------------|
|21000 |Масова загибель диких тварин |
|-------+--------------------------------------------------------|
|21100 |Ураження сільськогосподарських рослин хворобами та |
| |шкідниками |
|-------+--------------------------------------------------------|
|21110 |Панфітотія |
|-------+--------------------------------------------------------|
|21120 |Прогресуюча епіфітотія |
|-------+--------------------------------------------------------|
|21130 |Хвороби сільськогосподарських рослин невизначеної |
| |етіології |
|-------+--------------------------------------------------------|
|21140 |Масове розповсюдження шкідників сільськогосподарських |
| |рослин |
|-------+--------------------------------------------------------|
|30400 |Встановлення вибухового пристрою у багатолюдному місці, |
| |установі (організації, підприємстві), житловому секторі,|
| |транспорті |
|-------+--------------------------------------------------------|
|30500 |Зникнення або викрадення зброї та небезпечних речовин з |
| |об'єктів їх зберігання, використання, перероблення та |
| |під час транспортування |
|-------+--------------------------------------------------------|
|30510 |Зникнення або викрадення технічних одиниць вогнепальної |
| |зброї з об'єктів зберігання, використання, перероблення |
| |та під час транспортування |
|-------+--------------------------------------------------------|

|30520 |Зникнення або викрадення боєприпасів з об'єктів     |
| |зберігання, використання, перероблення та під час |
| |транспортування |
|-------+--------------------------------------------------------|
|30530 |Зникнення або викрадення бронетехніки з об'єктів |
| |зберігання, використання, перероблення та під час |
| |транспортування |
|-------+--------------------------------------------------------|
|30540 |Зникнення або викрадення артозброєння з об'єктів |
| |зберігання, використання, перероблення та під час |
| |транспортування |
|-------+--------------------------------------------------------|
|30550 |Зникнення або викрадення вибухових матеріалів з об'єктів|
| |зберігання, використання, перероблення та під час |
| |транспортування |
|-------+--------------------------------------------------------|
|30560 |Зникнення або викрадення РР (приладів або устаткування з|
| |використанням РР) з об'єктів зберігання, використання, |
| |перероблення та під час транспортування |
|-------+--------------------------------------------------------|
|30570 |Зникнення або викрадення сильнодіючих отруйних речовин |
| |(приладів або устаткування, де вони використовуються) з |
| |об'єктів зберігання, використання, перероблення та під |
| |час транспортування |
|-------+--------------------------------------------------------|
|30700 |Аварії на арсеналах, складах боєприпасів та інших |
| |об'єктах військового призначення з викиданням уламків, |
| |реактивних та звичайних снарядів |
------------------------------------------------------------------

Скорочення, які застосовані в класифікаторі:

НС - надзвичайна ситуація;

БНР - біологічно небезпечна речовина;

ГДК - граничнодопустима концентрація;

НХР - небезпечна хімічна речовина;

РР - радіоактивна речовина.

Директор Науково-дослідного, проектно-конструкторського
та технологічного інституту мікрографії А.О.Некрасов

Додаток 2
до пункту 13 Методики
ідентифікації потенційно
небезпечних об'єктів

Перелік
основних джерел небезпеки, які притаманні
потенційно небезпечним об'єктам

Технологічне обладнання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням або транспортуванням небезпечних речовин.

Технологічне обладнання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням або транспортуванням самозаймистих та легкозаймистих твердих речовин та матеріалів.

Устаткування, на якому виробляється горюче волокно, інші речовини, які здатні вибухати, самозайматися, займатися від джерел запалювання з подальшим поширенням горіння після його усунення, утворюється горючий пил.

Балони, контейнери, цистерни та інші ємності із стисненими, зрідженими, отруйними та вибухонебезпечними газами.

Резервуари, цистерни, балони та інші ємності з небезпечними речовинами.

Технологічне обладнання термічних цехів і дільниць, електротермічні установки підвищеної та високої частоти.

Вибухові матеріали, що застосовуються у виробничих процесах, засоби військового призначення, що містять вибухові матеріали, які виготовляються, знаходяться на зберіганні або утилізуються.

Відкриті газові (нафтові) фонтани.

Технологічне обладнання, що застосовується для видобування та переробки газу, нафти, конденсату.

Циклотрони, бетатрони, лінійні прискорювачі та інші прискорювальні установки.

Технологічне обладнання для виробництва скла та скловиробів.

Устаткування для виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастики на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів.

Устаткування для виготовлення та застосування лакофарбових покриттів, ґрунтовок та шпатльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо).

Гальванічні дільниці.

Дільниці гасіння вапна.

Генераторні ацетиленові установки.

Ливарні, плавильні, заливальні дільниці та устаткування для термообробки литва.

Установки та обладнання для виробництва, переробки, розподілу і зберігання та застосування продуктів розподілу повітря, хлору, аміаку, природного та супровідних металургійному та хімічному виробництву газів.

Стани гарячої і холодної прокатки, трубоформувальні стани та стани пічного зварювання труб.

Установки для відпалювання сталі, сплавів і відливок.

Установки для гранулювання доменного шлаку.

Відвали гірничих порід.

Об'єкти, на яких проводяться підземні та відкриті гірничі роботи.

Конструктивні елементи кар'єрів (уступи, берми тощо).

Технологічне обладнання для збагачення корисних копалин.

Колії тунельних споруд.

Пульпопроводи.

Дамби гідротехнічних споруд, гідровідвалів.

Водозабірні споруди.

Аварійні виробничі будови і споруди.

Стаціонарне обладнання для вантажно-розвантажувальних робіт, підіймальні споруди.

Технологічне обладнання для одержання розплавів чорних та кольорових металів, сплавів на основі цих розплавів.

Гідротехнічні споруди, хвостосховища, шламонакопичувачі, накопичувачі токсичних відходів.

Гірничошахтне обладнання.

Обладнання для виготовлення вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.

Технологічне обладнання основних виробництв хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазовидобувної та нафтогазопереробної промисловості.

Обладнання та лінійні частини магістральних газопроводів, нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, трубопроводів небезпечних хімічних речовин та технологічне обладнання, яке використовується під час їх експлуатації.

Лінійні частини магістральних газопроводів нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, трубопроводів небезпечних хімічних речовин, їх відгалуження та основні споруди на них.

Лінійні частини газопроводів систем газопостачання виробничих процесів природним і зрідженим газом, споруди на них та газокористувальне обладнання.

Парові і водогрійні котли, в тому числі содорегенераційні та ті, що працюють з високотемпературними органічними теплоносіями.

Посудини, що працюють під тиском понад 0,07 МПа.

Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 0,07 МПа і температурою води вище 115 град.С.

Обладнання для основного виробництва та транспортування у металургійній, ливарній та коксохімічній промисловості, ливарне обладнання.

Обладнання, в якому використовується лазерне, іонізуюче, радіаційне випромінювання.

Обладнання основних виробництв для харчової, деревообробної, легкої, текстильної промисловості, целюлозно-паперового виробництва, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумових виробів.

Греблі, стояни та підпірні стіни, що входять до складу напірного фронту, дамби обвалування, берегоукріплювальні (позапортові), регуляційні і захисні споруди.

Гідравлічні, гідроакумулюючі електростанції, насосні станції і малі гідроелектростанції.

Гідротехнічні споруди теплових і атомних електростанцій.

Споруди, що входять до складу інженерного захисту населених пунктів, сільськогосподарських угідь та господарських об'єктів.

Морські (нафто-) (газо)промислові гідротехнічні споруди.

Мости, мостові переходи, віадуки, тунелі, їх окремі конструкції та фундаменти, водостоки.

Станційні колії та стрілочні переведення залізничних станцій, примикання і перетини, вантажно-розвантажувальні та пасажирські пристрої, сортувальні станції, локомотивне, вагонне та складське господарство залізниць.

Ядерні установки, об'єкти поводження з радіоактивними відходами, джерела іонізуючого випромінювання.

Директор Науково-дослідного, проектно-конструкторського
та технологічного інституту мікрографії А.О.Некрасов

Додаток 3
до пункту 13 Методики
ідентифікації потенційно
небезпечних об'єктів

Види небезпеки

------------------------------------------------------------------
| Вид небезпеки | Ознаки | Регламентуючі |
| | | документи |
|---------------+--------------------------------+---------------|
|Бактеріологічна|Наявність небезпечних |ГОСТ |
| |мікроорганізмів (бактерії, |12.1.008-76, |
| |віруси, рикетсії, спірохети, |ДСТУ 2636-94 |
| |гриби, простіші) | |
|---------------+--------------------------------+---------------|
|Біологічна |Наявність небезпечних |ГОСТ |
| |макроорганізмів (рослини, |12.1.008-76, |
| |тварини, інші переносники |наказ МОЗ від |
| |інфекційних захворювань), а |19.06.96 N 173 |
| |також накопичувачі і полігони | |
| |біологічних відходів, очисні | |
| |споруди господарсько-побутової | |
| |каналізації | |
|---------------+--------------------------------+---------------|
|Вибухопожежна |Наявність газоподібних, рідких |ГОСТ |
| |та твердих речовин, матеріалів |12.1.010-76, |
| |або їх сумішей, а також |ГОСТ |
| |окислювачів, які здатні вибухати|12.1.011-78, |
| |і горіти за певних умовах |ГОСТ |
| | |12.1.044-89 |
|---------------+--------------------------------+---------------|
|Гідродинамічна |Наявність гідротехнічних споруд |СНіП |
| |(дамби, греблі, шлюзи) для |2.06.01-86, |
| |накопичення і зберігання значних|ГОСТ 27751-88 |
| |об'ємів води і рідких речовин | |
|---------------+--------------------------------+---------------|
|Пожежна |Наявність газоподібних, рідких |СНіП |
| |та твердих речовин, матеріалів |2.01.05-85, |
| |або сумішей, які здатні |ДСТУ 2272-93, |
| |підтримувати горіння |ГОСТ 12.1. |
| | |004-91, ДБН |
| | |В.1.1-7-2002 |
| | |"Пожежна |
| | |безпека |
| | |об'єктів |
| | |будівництва" |
|---------------+--------------------------------+---------------|
|Радіаційна |Наявність радіоактивних речовин |НРБУ-97/Д-2000 |
| |і матеріалів, інших джерел |"Норми |
| |іонізуючого випромінювання |радіаційної |
| | |безпеки |
| | |України", ОСПУ |
| | |2000 "Основні |
| | |санітарні |
| | |правила |
| | |протирадіацій- |
| | |ного захисту |
| | |України" |
|---------------+--------------------------------+---------------|
|Фізична |Наявність джерел |ГОСТ |
| |електромагнітних, світлових, |12.1.006-84, |
| |акустичних чи інших полів |ГОСТ |
| |несприятливого діапазону або |12.1.038-82, |
| |потужності. Динамічна небезпека,|ГОСТ |
| |пов'язана з наявністю джерел |12.1.040-83, |
| |високих швидкостей руху, у тому |ГОСТ |
| |числі перемінних (вібрацій) |12.1.045-84, |
| | |ГОСТ |
| | |12.1.051-90, |
| | |ГОСТ |
| | |12.1.012-90, |
| | |ДСТУ 3994-2000 |
|---------------+--------------------------------+---------------|

|Хімічна    |Наявність токсичних, шкідливих, |ГОСТ      |
| |сильнодіючих отруйних речовин, |12.1.007.76 |
| |отрутохімікатів, хімічних | |
| |засобів захисту рослин та | |
| |мінеральних добрив | |
|---------------+--------------------------------+---------------|
|Екологічна |Можливість несприятливого впливу|Державні |
| |на довкілля техногенних і |санітарні |
| |природних факторів, в результаті|правила та |
| |чого порушується пристосування |норми ДСанПіН |
| |живих систем до звичних умов |2.2.7.029-99 |
| |існування |від 01.07.99 |
| | |N 29 |
| | | |
------------------------------------------------------------------

Директор Науково-дослідного, проектно-конструкторського
та технологічного інституту мікрографії А.О.Некрасов

Додаток 4
до пункту 13 Методики
ідентифікації потенційно
небезпечних об'єктів

Класифікація
надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру за їх рівнями

------------------------------------------------------------------
|Рівень|Територіальне| Обсяг |Кіль-|Кіль- |Поруше-| Збитки,|
| НС |поширення НС | необхідних |кість|кість |но умо-| тис. |
| | | технічних і |заги-|пост- |ви жит-| мінім. |
| | |матеріальних |блих,|ражда-|тєдія- |розмірів|
| | |ресурсів від |осіб |лих, |льнос- |зарплати|
| | | обсягу | |осіб |ті, | |
| | | видатків | | |кіль- | |
| | | відповідних | | |кість | |
| | | місцевих | | |осіб | |
| | | бюджетів | | | | |
|------+-------------+-------------+-----+------+-------+--------|
|Дер- |на територію | - | - | - | - | - |
|жав- |інших держав | | | | | |
|ний |-------------+-------------+-----+------+-------+--------|
| |на територію |не менш як 1%| - | - | - | - |
| |двох чи | | | | | |
| |більше | | | | | |
| |регіонів | | | | | |
| |-------------+-------------+-----+------+-------+--------|
| | - | - | >10 | >300 | >50 | |
| | | | | | тис. | |
| |-------------+-------------+-----+------+-------+--------|
| | - | - | >5 | >100 | >10 | >25 |
| | | | | | тис. | тис.* |
| |-------------+-------------+-----+------+-------+--------|
| | - | - | - | - | - | >150 |
| | | | | | | тис. |
|------+-------------+-------------+-----+------+-------+--------|
|Регіо-|на територію |не менш як 1%| - | - | - | - |
|наль- |двох чи | | | | | |
|ний |більше | | | | | |
| |районів (міст| | | | | |
| |обласного | | | | | |
| |значення) | | | | | |
| |-------------+-------------+-----+------+-------+--------|
| | - | - | 3-5 |50-100| 1-10 |>5 тис.*|
| | | | | | тис. | |
| |-------------+-------------+-----+------+-------+--------|
| | - | - | - | - | - |>15 тис.|
|------+-------------+-------------+-----+------+-------+--------|
|Місце-|НС вийшла за | перевищують | - | - | - | - |
| вий |межі | власні | | | | |
| |територій ПНО| можливості | | | | |
| | | ПНО | | | | |
| |-------------+-------------+-----+------+-------+--------|
| | - | - | 1-2 |20-50 |від 100| >500* |
| | | | | |до 1000| |
| |-------------+-------------+-----+------+-------+--------|
| | - | - | - | - | - |>2 тис. |
|----------------------------------------------------------------|
|Об'єктового рівня визнається НС, яка не відповідає приведеним |
|вище критеріям |
|----------------------------------------------------------------|
|* У разі, якщо внаслідок НС для відповідних порогових значень |
|рівнів людських втрат або кількості осіб, які постраждали чи |
|зазнали порушень нормальних умов життєдіяльності, обсяг збитків |
|не досягає визначеного, рівень НС визнається на ступінь менше |
|(для дорожньо-транспортних пригод - на два ступені менше). |
------------------------------------------------------------------

Директор Науково-дослідного, проектно-конструкторського
та технологічного інституту мікрографії А.О.Некрасов

Додаток 5
до пункту 13 Методики
ідентифікації потенційно
небезпечних об'єктів

Перелік
затверджених державних (галузевих) реєстрів
України для обліку небезпечних об'єктів

------------------------------------------------------------------
|N |Назва реєстру| Призначення | Нормативно-правова |
| | | | база |
|--+-------------+--------------------------+--------------------|
|1 |Державний |Автоматизована |Закон України "Про |
| |реєстр |інформаційно-довідкова |страховий фонд |
| |потенційно |система обліку та обробки |документації |
| |небезпечних |інформації щодо потенційно|України" |
| |об'єктів |небезпечних об'єктів |( 2332-14 ), |
| | | |постанова |
| | | |Кабінету Міністрів |
| | | |України від |
| | | |29.08.2002 N 1288 |
| | | |(із змінами) |
| | | | |
|--+-------------+--------------------------+--------------------|
|2 |Державний |Для обліку об'єктів |постанова Кабінету |
| |реєстр |підвищеної небезпеки та |Міністрів України |
| |об'єктів |декларацій їх безпеки |від 11.07 2002 N 956|
| |підвищеної | |(із |
| |небезпеки | |змінами) |
|--+-------------+--------------------------+--------------------|
|3 |Реєстр |Містить дані про будівлі |наказ Держбуду і |
| |аварійно |та споруди, що перебувають|Держнаглядохоронпра-|
| |небезпечних |у незадовільному |ці від 27.11.97 |
| |виробничих |технічному або аварійному |N 32/288, |
| |будівель і |стані, незалежно від їх |зареєстрований |
| |споруд |відомчої належності та |у |
| | |форми власності |Мін'юсті 06.07.98 за|
| | | |N 423/2863 |
|--+-------------+--------------------------+--------------------|
|4 |Державний |Єдина державна система |постанова Кабінету |
| |регістр |обліку і контролю джерел |Міністрів України |
| |джерел |іонізуючого |від 04.08.97 N 847 |
| |іонізуючого |випромінювання, що містять|(із |
| |випромінюван-|радіоактивну речовину |змінами), наказ |
| |ня | |Мінекобезпеки і МОЗ |
| | | |від 18.01.2000 |
| | | |N 15/7, |
| | | |зареєстрований у |
| | | |Мін'юсті 16.03.2000 |
| | | |за N 171/4392 (із |
| | | |змінами) |
|--+-------------+--------------------------+--------------------|
|5 |Державний |Є одним з елементів єдиної|Закон України "Про |
| |реєстр |державної системи обліку |поводження з |
| |радіоактивних|та інвентаризації |радіоактивними |
| |відходів |радіоактивних відходів і є|відходами" |
| | |послідовний поточний запис|( 255/95-ВР ), |
| | |актів спеціальної форми |постанова Кабінету |
| | |про утворення, |Міністрів України |
| | |фізико-хімічний склад, |від 29.04.96 N 480 |
| | |обсяги, властивості, а |(із |
| | |також перевезення, |змінами) |
| | |зберігання та захоронення | |
| | |радіоактивних відходів | |
|--+-------------+--------------------------+--------------------|

|6 |Державний  |Зведення систематизованих |Закон України "Про |
| |кадастр |відомостей про об'єкти, |поводження з |
| |сховищ |призначені для зберігання |радіоактивними |
| |радіоактивних|чи захоронення |відходами" |
| |відходів |радіоактивних відходів у |( 255/95-ВР ), |
| | |єдину інформаційну |постанова Кабінету |
| | |експерту систему даних про|Міністрів України |
| | |місцезнаходження, |від 29.04.96 N 480 |
| | |кількісну та якісну |(із |
| | |характеристику сховищ |змінами) |
| | |радіоактивних відходів | |
|--+-------------+--------------------------+--------------------|
|7 |Реєстр |Комплексна система |Закони України "Про |
| |об'єктів |збирання, оброблення, |відходи" |
| |утворення, |збереження та аналізу |( 187/98-ВР ) |
| |оброблення та|інформації про об'єкти |і "Про |
| |утилізації |утворення, оброблення та |Загальнодержавну |
| |відходів |утилізації відходів |програму поводження |
| | | |з токсичними |
| | | |відходами" |
| | | |( 1947-14 ) |
|--+-------------+--------------------------+--------------------|
|8 |Реєстр місць |Система даних, одержаних у|Закони України "Про |
| |видалення |результаті обліку та опису|відходи" |
| |відходів |всіх об'єктів і спеціально|( 187/98-ВР ) |
| | |відведених місць, де |і "Про |
| | |здійснюються операції з |Загальнодержавну |
| | |видалення відходів |програму поводження |
| | | |з токсичними |
| | | |відходами" |
| | | |( 1947-14 ) |
------------------------------------------------------------------

Директор Науково-дослідного, проектно-конструкторського
та технологічного інституту мікрографії А.О.Некрасов

Додаток 6
до пункту 18 Методики
ідентифікації потенційно
небезпечних об'єктів

               ПРИКЛАДИ
ідентифікації об'єктів господарської діяльності

   Приклад 1. Ідентифікація об'єкта господарської діяльності -
ЗАТ "Жировий комбінат".

1. На підставі документів об'єкта заповнюються розділи
Повідомлення:
довідкові дані;
загальні дані;
відомості про внесення до державних (галузевих) реєстрів
(кадастрів).

   2. Вибір  кодів НС, виникнення яких можливе на об'єкті
господарської діяльності, згідно з класифікацією надзвичайних
ситуацій, наведеною у додатку 1 до Методики.

------------------------------------------------------------------
| Код НС | Назва НС |
|--------+-------------------------------------------------------|
|10211 |Пожежі, вибухи у спорудах, на комунікаціях та |
| |технологічному обладнанні промислових об'єктів |
|--------+-------------------------------------------------------|
|10310 |Аварії з викидом (загрозою викиду), утворення та |
| |розповсюдження НХР під час їх виробництва, перероблення|
| |або зберігання (захоронення) |
------------------------------------------------------------------

   3. Аналіз показників ознак НС, вибраних на попередньому
етапі, і визначення їх порогових значень відповідно до
класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, наведених у додатку 2
до Методики.

------------------------------------------------------------------
|Номер ознаки| Опис ознаки |Порогові значення|
|------------+---------------------------------+-----------------|
|2.1 |Загибель або травмування людей |Загинуло від |
| |внаслідок аварій, катастроф, |3 осіб, |
| |отруєнь та нещасних випадків |госпіталізовано |
| | |від 10 осіб |
|------------+---------------------------------+-----------------|
|2.5 |Випадок окремого (групового, |Від 10 (від 26 - |
| |масового) отруєння людей НХР, що |групового, від |
| |використовуються на виробництві |101 - масового) |
| |або іншими речовинами | |
|------------+---------------------------------+-----------------|
|2.10 |Викид або безпосередня загроза |Від 0,05 т |
| |викиду НХР з технологічного | |
| |обладнання, які можуть створити | |
| |або створюють фактори ураження | |
| |для персоналу об'єкта, населення | |
| |або інших об'єктів навколишнього | |
| |середовища для НХР 2-го класу | |
|------------+---------------------------------+-----------------|
|2.10 |для НХР 3-го класу | Від 0,1 т |
|------------+---------------------------------+-----------------|
|2.10 |для НХР 4-го класу | Від 0,5 т |
------------------------------------------------------------------

   4. Виявлення за результатами аналізу джерел небезпеки, які за
певних умов (аварії, порушення режиму експлуатації, виникнення
природних небезпечних явищ тощо) можуть стати причиною виникнення
НС з перевищенням порогових значень показників ознак НС.

------------------------------------------------------------------
| Назва джерела небезпеки | Аналог джерела небезпеки за |
| | додатком 4 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|1 Дільниця виробництва водню |Технологічне обладнання, пов'язане|
|та кисню |з використанням, виготовленням, |
| |переробкою, зберіганням або |
| |транспортуванням небезпечних |
| |речовин |
|-----------------------------+----------------------------------|
|2 Аміачно-компресорна | " |
|дільниця | |
|-----------------------------+----------------------------------|
|3 Котельня |Посудини, що працюють під тиском |
| |понад 0,07 МПа |
|-----------------------------+----------------------------------|
|4 Трубопровід водню |Технологічне обладнання, пов'язане|
| |з використанням, виготовленням, |
| |переробкою, зберіганням або |
| |транспортуванням небезпечних |
| |речовин |
|-----------------------------+----------------------------------|
|5 Трубопровід кисню | " |
|-----------------------------+----------------------------------|
|6 Трубопровід природного газу|Лінійні частини газопроводів |
| |систем газопостачання виробничих |
| |процесів природним і зрідженим |
| |газом, споруди на них та |
| |газокористувальне обладнання |
|-----------------------------+----------------------------------|
|7 Ємність оцтової кислоти |Резервуари, цистерни, балони та |
| |інші ємності з небезпечними |
| |речовинами |
|-----------------------------+----------------------------------|
|8 Ємність ортофосфорної | " |
|кислоти | |
|-----------------------------+----------------------------------|
|9 Ємність сірчаної кислоти | " |
|-----------------------------+----------------------------------|
|10 Ємність хлористоводневої | " |
|кислоти | |
|-----------------------------+----------------------------------|
|11 Ємність їдкого натру | " |
------------------------------------------------------------------

   5. Визначення видів небезпеки для кожного з виявлених джерел
небезпеки

------------------------------------------------------------------
| Назва джерела небезпеки | Вид небезпеки за додатком 5 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|1 Дільниця виробництва водню та |Пожежна, вибухова |
|кисню | |
|----------------------------------+-----------------------------|
|2 Аміачно-компресорна дільниця |Хімічна, пожежна, вибухова |
|----------------------------------+-----------------------------|
|3 Котельня |Пожежна, вибухова |
|----------------------------------+-----------------------------|
|4 Трубопровід водню |Вибухова |
|----------------------------------+-----------------------------|
|5 Трубопровід кисню |Пожежна, вибухова |
|----------------------------------+-----------------------------|
|6 Трубопровід природного газу |Пожежна, вибухова |
|----------------------------------+-----------------------------|
|7 Ємність оцтової кислоти |Хімічна |
|----------------------------------+-----------------------------|
|8 Ємність ортофосфорної кислоти |Хімічна |
|----------------------------------+-----------------------------|
|9 Ємність сірчаної кислоти |Хімічна |
|----------------------------------+-----------------------------|
|10 Ємність хлористоводневої |Хімічна |
|кислоти | |
|----------------------------------+-----------------------------|
|11 Ємність їдкого натру |Хімічна |
------------------------------------------------------------------

   6. Визначення  переліку   небезпечних   речовин,   що
використовуються на об'єкті господарської діяльності, їх кількості
та класу небезпеки

------------------------------------------------------------------
| Назва | Кількість, т | Клас |
| | | небезпеки |
|----------------------------------+----------------+------------|
|1 Ортофосфорна кислота | 2,0 | 2 |
|----------------------------------+----------------+------------|
|2 Сірчана кислота | 60,0 | 2 |
|----------------------------------+----------------+------------|
|3 Оцтова кислота | 4,0 | 3 |
|----------------------------------+----------------+------------|
|4 Амоніак | 9,5 | 4 |
|----------------------------------+----------------+------------|
|5 Їдкий натр | 60,0 | 2 |
|----------------------------------+----------------+------------|
|6 Водень | 2,0 | - |
|----------------------------------+----------------+------------|
|7 Хлористоводнева кислота | 0,6 | 2 |
------------------------------------------------------------------

   7. Оцінка на підставі отриманих даних зони поширення НС, які
можуть ініціювати кожен з виявлених джерел небезпеки, оцінка
можливих наслідків НС для кожного з джерел небезпеки (кількість
загиблих, постраждалих, тих, яким порушено умови життєдіяльності,
матеріальні збитки) та встановлення максимально можливих рівнів НС
для кожного з джерел небезпеки згідно з додатком 5 до Методики

------------------------------------------------------------------
| Назва джерела |Тери- |Кіль- |Кіль- |Пору- |Збит- |Рівень НС|
| небезпеки |торі- |кість |кість |шено |ки, | |
| |альне |загиб-|пост- |умови |тис. | |
| |поши- |лих, |ражда-|життє-|мінім. | |
| |рення |осіб |лих, |діяль-|розмі- | |
| | | |осіб |ності,|рів | |
| | | | |кіль- |зарп- | |
| | | | |кість |лати | |
| | | | |осіб | | |
|------------------+------+------+------+------+-------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------+------+------+------+------+-------+---------|
|1 Дільниця |НС не | - | 4 | - | 2,5 |місцевий |
|виробництва водню |вийшла| | | | | |
|та кисню |за | | | | | |
| |межі | | | | | |
| |тери- | | | | | |
| |торії | | | | | |
|------------------+------+------+------+------+-------+---------|
|2 Аміачно- |НС | - |до 100|10000 | 0,18 |регіо- |
|компресорна |вийшла| | | | |нальний |
|дільниця |за | | | | | |
| |межі | | | | | |
| |тери- | | | | | |
| |торії | | | | | |
|------------------+------+------+------+------+-------+---------|
|3 Котельня |НС не | - | 3 | - | 2,1 |об'єкто- |
| |вийшла| | | | |вий |
| |за | | | | | |
| |межі | | | | | |
| |тери- | | | | | |
| |торії | | | | | |
|------------------+------+------+------+------+-------+---------|
|4 Трубопровід | " | - | - | - | 0,009 | " |
|водню | | | | | | |
|------------------+------+------+------+------+-------+---------|
|5 Трубопровід | " | - | - | - | 0,009 | " |
|кисню | | | | | | |
|------------------+------+------+------+------+-------+---------|
|6 Трубопровід | " | - | - | - | 0,005 | " |
|природного газу | | | | | | |
|------------------+------+------+------+------+-------+---------|
|7 Ємність оцтової | " | - | 1 | - |0,0005 | " |
|кислоти | | | | | | |
|------------------+------+------+------+------+-------+---------|
|8 Ємність | " | - | 1 | - | 0,003 | " |
|ортофосфорної | | | | | | |
|кислоти | | | | | | |
|------------------+------+------+------+------+-------+---------|
|9 Ємність сірчаної|НС | - | 5 | - | 0,006 |місцевий |
|кислоти |вийшла| | | | | |
| |за | | | | | |
| |межі | | | | | |
| |тери- | | | | | |
| |торії | | | | | |
|------------------+------+------+------+------+-------+---------|
|10 Ємність |НС не | - | 1 | - | 0,005 | " |
|хлористоводневої |вийшла| | | | | |
|кислоти |за | | | | | |
| |межі | | | | | |
| |тери- | | | | | |
| |торії | | | | | |
|------------------+------+------+------+------+-------+---------|
|11 Ємність їдкого |НС | - | 1 | - |0,00028|місцевий |
|натру |вийшла| | | | | |
| |за | | | | | |
| |межі | | | | | |
| |тери- | | | | | |
| |торії | | | | | |
------------------------------------------------------------------

   8. Визначення державних (галузевих) реєстрів (кадастрів), в
яких зареєстровано або необхідно зареєструвати об'єкт
господарської діяльності

------------------------------------------------------------------
|Назва державного (галузевого) | Реєстраційний номер (за |
| реєстру (кадастру) | наявності) |
|------------------------------+---------------------------------|
| Не зареєстровано | |
|------------------------------+---------------------------------|
| | |
------------------------------------------------------------------

   9. Визначення    відповідності    об'єкта    діючим
нормативно-правовим актам

------------------------------------------------------------------
| Об'єкт підпадає (не | Назва нормативно-правового акта |
| підпадає) під дію | |
| нормативно правового | |
| акта | |
|----------------------+-----------------------------------------|
|підпадає |Постанова Кабінету Міністрів України від |
|Пункт 18 |27 липня 1995 року N 554 |
|Виробництво харчових |"Про перелік видів діяльності та |
|продуктів |об'єктів, що становлять підвищену |
| |екологічну небезпеку" |
|----------------------+-----------------------------------------|
|підпадає |Перелік особливо небезпечних підприємств,|
|Підприємства, |припинення діяльності яких потребує |
|де застосовуються |проведення спеціальних заходів щодо |
|аміачно-холодильні |запобігання заподіянню шкоди життю та |
|установки |здоров'ю громадян, майну, спорудам, |
| |навколишньому природному середовищу, |
| |затверджений постановою Кабінету |
| |Міністрів України від 6 травня 2000 року |
| |N 765 |
|----------------------+-----------------------------------------|
|підпадає |Постанова Кабінету Міністрів України від |
|Агропромисловий |4 серпня 2000 року N 1214 |
|комплекс: об'єкти |"Про затвердження переліку об'єктів та |
|олійно-жирової |окремих територій, які підлягають |
|промисловості та інші |постійному та обов'язковому на договірній|
|вибухо- і |основі обслуговуванню державними |
|пожежонебезпечні |аварійно-рятувальними службами" |
|об'єкти харчової і | |
|переробної | |
|промисловості, аміачні| |
|холодильні установки | |
|----------------------+-----------------------------------------|
|підпадає |Перелік об'єктів, машин, механізмів, |
|Додаток 1 до |устаткування підвищеної небезпеки, |
|пункту 27. Обладнання,|визначеного постановою Кабінету Міністрів|
|в якому |України від 15 жовтня 2003 року N 1631 |
|використовуються |(із змінами) |
|небезпечні речовини | |
|----------------------+-----------------------------------------|
|не підпадає |Постанова Кабінету Міністрів України від |
| |11 липня 2002 року N 956 |
| |"Про ідентифікацію та декларування |
| |безпеки об'єктів підвищеної небезпеки" |
------------------------------------------------------------------

   За результатами проведення ідентифікації об'єкта заповнюються
розділи Повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення
потенційної небезпеки.

   10. Зразок:

              ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати ідентифікації
щодо визначення потенційної небезпеки

           ЗАТ "Жировий комбінат"
(повна назва об'єкта господарської діяльності)

   1. ДОВІДКОВІ ДАНІ

------------------------------------------------------------------
|1 |Місцезнаходження об'єкта |вул. Миру, 12, м. Харків, 61019|
|----+---------------------------+-------------------------------|
|2 |Місцезнаходження юридичної |вул. Миру, 12, м. Харків, 61019|
| |особи / місце проживання | |
| |фізичної особи, | |
| |відповідальної за ПНО | |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|3 |Підпорядкованість (за |Міністерство аграрної політики |
| |наявності) |України |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|4 |Код діяльності (КВЕД) |15.87.0 |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|5 |Ідентифікаційний код |00333612 |
| |(ЕДРПОУ) | |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|6 |Форма власності |Колективна |
------------------------------------------------------------------

   2. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

------------------------------------------------------------------
|1 |Вартість основних |17,8 |
| |виробничих фондів, | |
| |млн грн | |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|2 |Площа підприємства, |13 |
| |тис кв.м | |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|3 |Санітарно-захисна зона, м |300 |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|4 |Загальна кількість |865 |
| |працівників, осіб | |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|5 |Рік уведення в |1957 |
| |експлуатацію | |
------------------------------------------------------------------

   3. ВІДОМОСТІ ПРО ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНИХ (ГАЛУЗЕВИХ) РЕЄСТРІВ
(КАДАСТРІВ)

------------------------------------------------------------------
|N |Найменування державного | Реєстраційний номер |
|з/п|(галузевого) реєстру (кадастру) | |
|---+-----------------------------------+------------------------|
| |Не зареєстровано | |
|---+-----------------------------------+------------------------|
| | | |
------------------------------------------------------------------

   4. ВИЯВЛЕНІ ДЖЕРЕЛА НЕБЕЗПЕКИ

------------------------------------------------------------------
|N | Найменування | Вид небезпеки |Код можливих | Рівень |
|з/п| джерела | | НС | можливих НС |
| | небезпеки | | | |
|---+----------------+---------------+-------------+-------------|
| 1 |Аміачно- |Хімічна, |10211, 10310 |регіональний |
| |компресорна |пожежна, | | |
| |дільниця |вибухова | | |
|---+----------------+---------------+-------------+-------------|
| 2 |Ємність сірчаної|Хімічна |10310 |місцевий |
| |кислоти | | | |
|---+----------------+---------------+-------------+-------------|
| 3 |Ємність їдкого |Хімічна |10310 |місцевий |
| |натру | | | |
|------------------------------------+---------------------------|
|Загальна кількість джерел |11 |Максимально |регіональ-|
|небезпеки | |можливий рівень |ний |
| | |НС | |
------------------------------------------------------------------

   5. ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ:

ЗАТ "Жировий комбінат" визнано потенційно небезпечним
об'єктом.

   6. ОСОБИ,   ВІДПОВІДАЛЬНІ  ЗА  РЕЗУЛЬТАТИ  ПРОВЕДЕНОЇ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ

------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Посада |Прізвище, ім'я | Підпис |Дата |
|з/п | організації | |та по батькові | | |
|----+----------------+----------+---------------+---------+-----|
| 1 | | | | | |
|----+----------------+----------+---------------+---------+-----|
| | | | | | |
|----+----------------+----------+---------------+---------+-----|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------

 ЗАТВЕРДЖУЮ              УЗГОДЖЕНО
Керівник ЗАТ "Жировий комбінат" Державний інспектор
з нагляду у сфері
цивільного захисту

_______________________________ ____________________
(Дата, підпис) (Дата, підпис)
(Ініціали, прізвище) (Ініціали, прізвище)

М.П. М.П.

   Приклад 2. Ідентифікація об'єкта господарської діяльності -
Автомобільна заправна станція N 5 ТОВ "Укрнафтосервіс".

1. На підставі документів об'єкта заповнюються розділи
Повідомлення:
довідкові дані;
загальні дані;
відомості про внесення до державних (галузевих) реєстрів
(кадастрів).

2. Вибір кодів НС, виникнення яких можливе на об'єкті
господарської діяльності, згідно з Державним класифікатором
надзвичайних ситуацій ДК 019-2001.

------------------------------------------------------------------
| Код НС | Назва НС |
|--------+-------------------------------------------------------|
|10211 |Пожежі, вибухи у спорудах, на комунікаціях та |
| |технологічному обладнанні промислових об'єктів |
|--------+-------------------------------------------------------|
|10310 |Аварії з викидом (загрозою викиду), утворення та |
| |розповсюдження НХР під час їх виробництва, перероблення|
| |або зберігання (захоронення) |
------------------------------------------------------------------

   3. Аналіз показників ознак НС, вибраних на попередньому
етапі, і визначення їх порогових значень з використанням
Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, затверджених наказом
МНС України від 22 квітня 2003 року N 119, та
зареєстрованих в Мін'юсті України 29.07.2003 за N 656/7977.

------------------------------------------------------------------
|Номер ознаки| Опис ознаки |Порогові значення|
|------------+---------------------------------+-----------------|
|2.1 |Загибель або травмування людей |Загинуло від |
| |внаслідок аварій, катастроф, |3 осіб, |
| |отруєнь та нещасних випадків |госпіталізовано |
| | |від 10 осіб |
|------------+---------------------------------+-----------------|
|2.10 |Викид або безпосередня загроза | Від 0,5 т. |
| |викиду НХР з технологічного | |
| |обладнання, які можуть створити | |
| |або створюють фактори ураження | |
| |для персоналу об'єкта, населення | |
| |або інших об'єктів навколишнього | |
| |середовища для НХР 4-го класу | |
------------------------------------------------------------------

   4. Виявлення за результатами аналізу джерел небезпеки, які за
певних умов (аварії, порушення режиму експлуатації, виникнення
природних небезпечних явищ тощо) можуть стати причиною виникнення
НС з перевищенням порогових значень показників ознак НС.

------------------------------------------------------------------
| Назва джерела небезпеки | Аналог джерела небезпеки за |
| | додатком 4 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|1 Резервуари з бензином |Резервуари, цистерни, балони та |
| |інші ємності з небезпечними |
| |речовинами |
|-----------------------------+----------------------------------|
|2 Резервуар з дизпаливом | " |
|-----------------------------+----------------------------------|
|3 Паливороздавальні колонки |Технологічне обладнання, пов'язане|
| |з використанням, виготовленням, |
| |переробкою, зберіганням або |
| |транспортуванням небезпечних |
| |речовин |
------------------------------------------------------------------

   5. Визначення видів небезпеки для кожного з виявлених джерел
небезпеки.

------------------------------------------------------------------
| Назва джерела небезпеки | Вид небезпеки за додатком 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|1 Резервуари з бензином |Хімічна, екологічна, пожежна, |
| |вибухова |
|--------------------------------+-------------------------------|
|2 Резервуар з дизпаливом |Хімічна, екологічна, пожежна, |
| |вибухова |
|--------------------------------+-------------------------------|
|3 Паливороздавальні колонки |Пожежна, вибухова |
------------------------------------------------------------------

   6. Визначення   переліку   небезпечних   речовин,  що
використовуються на об'єкті господарської діяльності, їх кількості
та класу небезпеки.

------------------------------------------------------------------
| Назва | Кількість, т | Клас |
| | | небезпеки |
|----------------------------------+----------------+------------|
|1 Бензин | 61,0 | 4 |
|----------------------------------+----------------+------------|
|2 Дизельне паливо | 21,6 | 4 |
------------------------------------------------------------------

   7. Оцінка на підставі отриманих даних зони поширення НС, які
можуть ініціювати кожен з виявлених джерел небезпеки, оцінка
можливих наслідків НС для кожного з джерел небезпеки (кількість
загиблих, постраждалих, тих, яким порушено умови життєдіяльності,
матеріальні збитки) та встановлення максимально можливих рівнів НС
для кожного із джерел небезпеки відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 24 березня 2004 року N 368.

------------------------------------------------------------------
| Назва джерела |Тери- |Кіль- |Кіль- |Пору- |Збит- |Рівень НС|
| небезпеки |торі- |кість |кість |шено |ки, | |
| |альне |загиб-|пост- |умови |тис. | |
| |поши- |лих, |ражда-|життє-|мінім.| |
| |рення |осіб |лих, |діяль-|розмі-| |
| | | |осіб |ності,|рів | |
| | | | |кіль- |зарп- | |
| | | | |кість |лати | |
| | | | |осіб | | |
|-------------------+------+------+------+------+------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------+------+------+------+------+------+---------|
|1 Резервуари з |НС не | - | 2 | | 0,6 |об'єкто- |
|бензином |вийшла| | | | |вий |
| |за | | | | | |
| |межі | | | | | |
| |тери- | | | | | |
| |торії | | | | | |
|-------------------+------+------+------+------+------+---------|
|2 Резервуар з |НС | - | 2 | | 0,2 |об'єкто- |
|дизпаливом |вийшла| | | | |вий |
| |за | | | | | |
| |межі | | | | | |
| |тери- | | | | | |
| |торії | | | | | |
|-------------------+------+------+------+------+------+---------|
|3 Паливороздавальні|НС не | - | 4 | - | 0,1 |об'єкто- |
|колонки |вийшла| | | | |вий |
| |за | | | | | |
| |межі | | | | | |
| |тери- | | | | | |
| |торії | | | | | |
------------------------------------------------------------------

   8. Визначення державних (галузевих) реєстрів (кадастрів), в
яких зареєстровано або необхідно зареєструвати об'єкт
господарської діяльності.

------------------------------------------------------------------
|Назва державного (галузевого) реєстру| Реєстраційний номер (за |
| (кадастру) | наявності) |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Державний реєстр об'єктів підвищеної | 12.13473160.01.1 |
| небезпеки | |
------------------------------------------------------------------

   9. Визначення    відповідності    об'єкта    діючим
нормативно-правовим актам.

------------------------------------------------------------------
| Об'єкт підпадає (не | Назва нормативно-правового акта |
| підпадає) під дію | |
| нормативно правового | |
| акта | |
|----------------------+-----------------------------------------|
|підпадає |Постанова Кабінету Міністрів України від |
|Автозаправні станції |27 липня 1995 року N 554 |
| |"Про перелік видів діяльності та |
| |об'єктів, що становлять підвищену |
| |екологічну небезпеку" |
|----------------------+-----------------------------------------|
|не підпадає |Перелік особливо небезпечних підприємств,|
| |припинення діяльності яких потребує |
| |проведення спеціальних заходів щодо |
| |запобігання заподіянню шкоди життю та |
| |здоров'ю громадян, майну, спорудам, |
| |навколишньому природному середовищу, |
| |затверджений постановою Кабінету |
| |Міністрів України від 6 травня 2000 року |
| |N 765" |
|----------------------+-----------------------------------------|
|не підпадає |Постанова Кабінету Міністрів України від |
| |4 серпня 2000 року N 1214 |
| |"Про затвердження переліку об'єктів та |
| |окремих територій, які підлягають |
| |постійному та обов'язковому на договірній|
| |основі обслуговуванню державними |
| |аварійно-рятувальними службами" |
|----------------------+-----------------------------------------|
|підпадає |Перелік об'єктів, машин, механізмів, |
|Додаток до |устаткування підвищеної небезпеки, |
|пункту 2 Об'єкти, на |визначеного постановою Кабінету Міністрів|
|яких використовуються,|України від 15 жовтня 2003 року N 1631 |
|виготовляються, |(із змінами) |
|переробляються або | |
|зберігаються | |
|самозаймисті та | |
|легкозаймисті тверді | |
|речовини та матеріали | |
|у кількості, що | |
|дорівнює чи перевищує | |
|нормативно встановлені| |
|порогові маси | |
|----------------------+-----------------------------------------|
|підпадає за |Постанова Кабінету Міністрів України від |
|результатами |11 липня 2002 року N 956 |
|проведеної |"Про ідентифікацію та декларування |
|ідентифікації щодо |безпеки об'єктів підвищеної небезпеки" |
|об'єктів підвищеної | |
|небезпеки | |
------------------------------------------------------------------

   Максимальний рівень можливої НС визначено як об'єктовий. На
підставі того, що зазначений об'єкт підпадає під дію постанов
Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року N 554,
від 15 жовтня 2003 року N 1631, від
11 липня 2002 року N 956 автомобільну заправну
станцію N 5 ТОВ "Укрнафто-сервіс" визнано потенційно небезпечним
об'єктом.
За результатами проведення ідентифікації об'єкта заповнюється
розділи Повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення
потенційної небезпеки.

   10. Зразок:

              ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати ідентифікації
щодо визначення потенційної небезпеки

   Автомобільна заправна станція N 5 ТОВ "Укрнафтосервіс"
(повна назва об'єкта господарської діяльності)

   1. ДОВІДКОВІ ДАНІ

------------------------------------------------------------------
|1 |Місцезнаходження об'єкта |Харківська обл., Харківський р-н,|
| | |траса Харків-Ростов, 521 км, |
| | |с. Рогань |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|2 |Місцезнаходження юридичної|61000, м. Харків, вул. Леніна, 5 |
| |особи / місце проживання | |
| |фізичної особи, | |
| |відповідальної за ПНО | |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|3 |Підпорядкованість (за |НАК "Укрнафтогаз" |
| |наявності) | |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|4 |Код діяльності (КВЕД) |71250 |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|5 |Ідентифікаційний код |25789451 |
| |(ЕДРПОУ) | |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|6 |Форма власності |Колективна |
------------------------------------------------------------------

   2. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

------------------------------------------------------------------
|1 |Вартість основних |0,1 |
| |виробничих фондів, | |
| |млн грн | |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|2 |Площа підприємства, |0.48 |
| |тис кв.м | |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|3 |Санітарно-захисна зона, м |50 |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|4 |Загальна кількість |5 |
| |працівників, осіб | |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|5 |Рік уведення в |2000 |
| |експлуатацію | |
------------------------------------------------------------------

   3. ВІДОМОСТІ ПРО ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНИХ (ГАЛУЗЕВИХ) РЕЄСТРІВ
(КАДАСТРІВ)

------------------------------------------------------------------
|N |Найменування державного | Реєстраційний номер |
|з/п|(галузевого) реєстру (кадастру) | |
|---+-----------------------------------+------------------------|
| |Державний реєстр об'єктів | 12.13473160.01.1 |
| |підвищеної небезпеки | |
------------------------------------------------------------------

   4. ВИЯВЛЕНІ ДЖЕРЕЛА НЕБЕЗПЕКИ

------------------------------------------------------------------
|N | Найменування | Вид небезпеки |Код можливих | Рівень |
|з/п| джерела | | НС | можливих НС |
| | небезпеки | | | |
|---+----------------+---------------+-------------+-------------|
| 1 |Резервуари з |Пожежна, |10211, 10310 |об'єктовий |
| |бензином |вибухова | | |
|---+----------------+---------------+-------------+-------------|
| 2 |Резервуар з |Пожежна, |10211, 10310 |об'єктовий |
| |дизпаливом |вибухова | | |
|---+----------------+---------------+-------------+-------------|
| 3 |Паливороздавальн|Пожежна, |10211, 10310 |об'єктовий |
| |і колонки |вибухова | | |
|------------------------------------+---------------------------|
|Загальна кількість джерел |3 |Максимально |місцевий |
|небезпеки | |можливий рівень | |
| | |НС | |
------------------------------------------------------------------

   5. ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ:

Автомобільну заправну станцію N 5 ТОВ "Укрнафтосервіс визнано
потенційно небезпечним об'єктом.

   6. ОСОБИ,  ВІДПОВІДАЛЬНІ  ЗА  РЕЗУЛЬТАТИ   ПРОВЕДЕНОЇ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ

------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Посада |Прізвище, ім'я | Підпис |Дата |
|з/п | організації | |та по батькові | | |
|----+----------------+----------+---------------+---------+-----|
| | | | | | |
|----+----------------+----------+---------------+---------+-----|
| | | | | | |
|----+----------------+----------+---------------+---------+-----|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------

 ЗАТВЕРДЖУЮ              УЗГОДЖЕНО
 Керівник ЗАТ "Жировий комбінат"   Державний інспектор
                   з нагляду у сфері
                   цивільного захисту

 _______________________________   ____________________
     (Дата, підпис)         (Дата, підпис)
   (Ініціали, прізвище)      (Ініціали, прізвище)

 М.П.                 М.П.

Директор Науково-дослідного, проектно-конструкторського
та технологічного інституту мікрографії А.О.Некрасов