ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Загальнодержавну програму поводження
з токсичними відходами

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами (додається).

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 14 вересня 2000 року
N 1947-III

Затверджено
Законом України
від 14 вересня 2000 року
N 1947-III

Загальнодержавна програма
поводження з токсичними відходами

Розділ I. Загальні положення

В Україні в результаті утворення великих обсягів токсичних (небезпечних) відходів проблема екологічної безпеки набула особливої гостроти. Розрив між прогресуючим накопиченням токсичних відходів і заходами з їх утилізації та знешкодження загрожує поглибленням екологічної кризи і загостренням соціально-економічної ситуації в Україні.

Ефективне вирішення всього комплексу питань, пов'язаних з ліквідацією чи обмеженням негативного впливу токсичних відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, можливе тільки на основі заходів, передбачених Загальнодержавною програмою поводження з токсичними відходами (далі - Програма), яка враховує сучасний стан економіки в Україні, перспективи її соціально-економічного розвитку.

Необхідність формування спеціальної Програми зумовлюється також значною потребою у наукових дослідженнях та капіталовкладеннях, порівняно низькою економічною ефективністю, тривалістю і технологічною складністю більшої частини заходів щодо поводження з токсичними відходами. Це передбачає взаємопов'язаність основних програмних дій, цільове управління міжгалузевими і міжрегіональними зв'язками, контроль за ходом виконання завдань, залучення фінансових коштів з різних джерел, не заборонених законом.

Під час розроблення Програми враховано міжнародний досвід розв'язання проблем у сфері поводження з токсичними відходами.

Державним замовником Програми є центральний орган виконавчої влади, до відання якого віднесені питання забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища.

Термін виконання Програми - 2000-2005 роки.

Інвентаризація та статистична звітність за 1995-1999 роки свідчать, що на підприємствах України щороку утворюється близько 100 мільйонів тонн токсичних відходів. З них до найбільш небезпечних за європейськими стандартами (I-III класи небезпеки) належить 2,5 - 3,5 мільйона тонн.

Кількість підприємств, на яких фіксуються токсичні відходи, перевищує 2500. Загальний обсяг накопичення токсичних відходів становить 4,4 мільярда тонн, а поточні витрати на їх видалення і зберігання - близько 120 мільйонів гривень у 1995 році і близько 361 мільйона гривень у 1998 році.

Залежно від кількості накопичення обсягів токсичних відходів на окремих територіях країни питання поводження з ними вирішується на таких рівнях:

загальнодержавному;

регіональному;

місцевому (об'єктному).

За обсягами утворення домінують токсичні відходи, які містять важкі метали (хром, свинець, нікель, кадмій, ртуть). Переважно це відходи підприємств чорної і кольорової металургії, хімічної промисловості, машинобудування (гальванічні виробництва).

Окрему групу токсичних відходів становлять непридатні до використання та заборонені до застосування хімічні засоби захисту рослин (далі - непридатні ХЗЗР). За даними офіційної статистики, кількість цих відходів, накопичених в Україні, становить близько 13,5 тисячі тонн. Вони розосереджені по всій території України, нерідко знаходяться у непристосованих і випадкових приміщеннях, а подекуди просто неба. Нараховується 109 складів централізованого зберігання токсичних відходів, що перебувають у віданні місцевих державних адміністрацій, та близько 5000 складів у сільськогосподарських підприємствах.

Значна частина об'єктів, де зберігаються токсичні відходи, дуже небезпечна для навколишнього природного середовища внаслідок міграції токсичних компонентів шляхом інфільтрації в підземні і поверхневі води, рознесення вітром, тваринами і діяльністю людини.

Нараховується близько 300 накопичувачів токсичних відходів, які побудовані без належного технічного захисту і стали джерелом екологічної небезпеки регіонального масштабу. Обладнані сховища для зберігання токсичних відходів і установки для їх знешкодження та регенерації створено лише на окремих підприємствах, що практично не впливає на загальну ситуацію.

Розділ II. Мета та основні завдання програми

1. Метою Програми є запобігання накопиченню токсичних відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.

2. Програма передбачає розв'язання таких основних завдань:

визначення основних напрямів у сфері поводження з токсичними відходами як складової частини державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

розроблення і здійснення програмних заходів щодо:

а) послідовного скорочення обсягів накопичених токсичних відходів шляхом утилізації, знешкодження та видалення;

б) обмеження утворення токсичних відходів шляхом реструктуризації виробництва (там, де це можливо), регенерації, впровадження маловідхідних технологій та процесів замкнутого циклу;

в) очищення забруднених токсичними відходами територій.

Розділ III. Етапи реалізації програми

1. Етапами реалізації Програми є:

1) підготовчий етап (2000 рік):

розроблення наукової методології робіт і плану програмних заходів у сфері поводження з токсичними відходами;

розроблення правового, економічного та організаційно-управлінського механізму реалізації Програми;

визначення органу управління Програмою;

розроблення організаційної схеми супроводження та контролю виконання Програми;

впровадження інформаційно-аналітичної системи "Відходи";

розроблення пропозицій щодо підготовки кадрів фахівців у сфері поводження з токсичними відходами;

розроблення рекомендацій щодо розроблення регіональних і галузевих програм у сфері поводження з токсичними відходами;

2) етап реалізації першочергових заходів (2000 - 2001 роки):

завершення створення правового, економічного і організаційно-управлінського механізму реалізації Програми;

удосконалення нормативно-методичної та інформаційної баз у сфері поводження з токсичними відходами:

а) розроблення галузевих та регіональних класифікаторів небезпечних відходів, удосконалення методик віднесення токсичних відходів за категоріями небезпеки тощо;

б) складання і ведення реєстрів місць утворення, оброблення, утилізації та видалення токсичних відходів;

розроблення базових технологій, проектних рішень та устаткування у сфері поводження з токсичними відходами;

розроблення регіональних проектів і місцевих програм поводження з токсичними відходами;

розроблення та впровадження технологічних рішень щодо утилізації та знешкодження відходів гальванічних виробництв в окремих регіонах України (Київська, Львівська, Полтавська області);

техніко-економічне обгрунтування, проектування будівництва регіональних заводів і типових модульних комплексів з утилізації та видалення токсичних відходів;

визначення заходів щодо знешкодження токсичних відходів у місцях їх дислокації;

здійснення заходів щодо розширення існуючих і створення нових об'єктів поводження з токсичними відходами;

3) етап реалізації середньострокових заходів (2002 - 2005 роки):

реконструкція та модернізація існуючих і введення в експлуатацію на діючих підприємствах нових ліній з утилізації та видалення токсичних відходів;

початок будівництва першої черги нових заводів і типових модульних комплексів щодо утилізації і видалення токсичних відходів;

утилізація і видалення непридатних ХЗЗР, зосереджених в упорядкованих звалищах;

знешкодження частини найбільш небезпечних накопичень токсичних відходів;

обстеження і вибір ділянок для довгострокового зберігання та захоронення токсичних відходів;

здійснення заходів щодо очищення забруднених токсичними відходами територій.

Терміни реалізації етапів Програми залежатимуть від:

ступеня небезпечності накопичених токсичних відходів для навколишнього природного середовища і здоров'я людини;

технологічної та економічної можливостей здійснення заходів;

цінності токсичних відходів як ресурсу для подальшого використання.

Заходи Програми здійснюватимуться відповідно до стратегії, визначеної у Законі України "Про відходи" ( 187/98-ВР ) та Постанові Верховної Ради України від 5 березня 1998 року "Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки" ( 188/98-ВР ).

2. Завдання Програми можуть бути виконані за умови реалізації взаємопов'язаних заходів інших програм, зокрема, державних програм соціально-економічного розвитку регіонів (Полісся, Карпатського регіону, Українського Причорномор'я), Національної програми розвитку гірничо-металургійного комплексу України, Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, Програми використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 року, а також за умови врахування заходів Програми під час прийняття рішень щодо розвитку всіх галузей промисловості, пов'язаних з утворенням токсичних відходів, та під час розроблення заходів, для підвищення рівня екологічної безпеки на окремих господарських об'єктах, де знаходяться токсичні відходи.

Розділ IV. Орієнтовні показники
виконання програми

Визначений Програмою підготовчий етап містить у собі організаційні заходи, що стосуються забезпечення її реалізації, і не характеризується кількісними показниками.

Реалізація першочергових та середньострокових заходів (2000-2005 роки) забезпечується шляхом:

утилізації та видалення частини відходів (до 20 відсотків) з існуючих накопичувачів токсичних відходів I та II класу небезпеки;

будівництва 2-3 об'єктів довгострокового зберігання або захоронення токсичних відходів у регіонах;

здійснення заходів щодо знешкодження та очищення найбільш небезпечних місць накопичення токсичних відходів (3-5 об'єктів);

знешкодження небезпечних місць розміщення токсичних відходів, зокрема невпорядкованих звалищ (в обсягах, що визначатимуться економічними і технологічними можливостями);

будівництва 3-4 регіональних заводів і типових модульних комплексів з утилізації та видалення токсичних відходів;

здійснення утилізації та видалення переважної частини непридатних ХЗЗР, зосереджених у сховищах централізованого зберігання.

Передбачається створення мережі спеціалізованих підприємств з утилізації та видалення токсичних відходів.

У зв'язку із складним становищем економіки України та невизначеністю можливостей фінансово-економічного забезпечення програмних заходів необхідно застосовувати гнучкий механізм їх реалізації. За результатами виконання окремих завдань Програми можливе її коригування (як термінів етапів, так і технічних напрямів її реалізації). З появою фінансово-економічних і технологічних можливостей виконуватимуться передбачені Програмою заходи, що спрямовані в основному на утилізацію та знешкодження токсичних відходів і планування будівництва регіональних заводів і комплексів з видалення токсичних відходів.

Розділ V. Вартість реалізації програми
і джерела її фінансування

Програма грунтується на прогнозних даних щодо стану економіки України та обсягу коштів, які можуть бути спрямовані на її виконання.

Показники вартості здійснення комплексу заходів, передбачених Програмою на період до 2000 року та на перспективу до 2005 року, визначені у цінах на 1 січня 2000 року (таблиця 5). Розрахунки з деяких позицій мають орієнтовний характер.

У цілому виконання завдань Програми потребує орієнтовно 78,0 мільйона гривень. Комплекс запланованих заходів дасть змогу забезпечити знешкодження, утилізацію чи безпечне видалення близько 4-5 мільйонів тонн токсичних відходів.

Найбільша частка витрат на реалізацію Програми припадає на заходи щодо будівництва комплексів для знешкодження, утилізації та видалення токсичних відходів в регіонах - близько 65 відсотків. На створення локальних систем (окремих установок), дільниць, комплектів обладнання для знешкодження і утилізації токсичних відходів, контейнерного парку необхідно близько 29 відсотків, на науково-технічне забезпечення - близько 6 відсотків.

До наведеної вище загальної суми не входять витрати підприємств, спрямовані на підвищення рівня екологічної безпеки існуючих об'єктів зберігання токсичних відходів (полігонів, шламосховищ тощо). За експертною оцінкою відповідні витрати мають становити близько третини загальної вартості програмних заходів.

Джерелами фінансування Програми є:

Державний бюджет України - 25 відсотків, у тому числі за рахунок Державного фонду охорони навколишнього природного середовища - 12 відсотків;

місцеві бюджети - 23 відсотки;

кошти підприємств - 46 відсотків;

інші джерела, не заборонені Законом, - 6 відсотків.

У період до 2005 року не очікується залучення значних обсягів приватного капіталу у сферу поводження з токсичними відходами, оскільки економічна привабливість здійснення заходів у цій сфері за прогнозами залишиться досить низькою. Інвестиції із зовнішніх джерел фінансування у вигляді передачі "ноу-хау", надання грантів, технічної допомоги, прямих вкладень іноземного капіталу оцінюються у межах 6 відсотків від загального фінансування.

Оскільки підприємства у найближчі роки неспроможні самостійно фінансувати проведення заходів щодо поводження з токсичними відходами, основним напрямом фінансової політики стає акумуляція коштів підприємств і організацій, у яких утворюються токсичні відходи, у межах Державного, республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища для вирішення питань у сфері поводження з токсичними відходами (у тому числі будівництва регіональних полігонів і технологічних комплексів для знешкодження, утилізації та видалення токсичних відходів).

Кошти на виконання Програми розподілені за роками нерівномірно, з урахуванням того, що у найближчі роки все ще зберігатиметься кризове становище в економіці, внаслідок чого переважна частина витрат буде перенесена на 2002-2005 роки. При цьому не виключається необхідність оперативного реагування на певну економічну ситуацію, спрямованого на пошуки додаткових кредитів, іноземної допомоги, а також на включення у загальні програми розвитку, модернізації, технічного переоснащення відповідних галузей виробництва заходів щодо запобігання утворенню токсичних відходів, підвищення рівня екологічної безпеки і зменшення шкідливого впливу токсичних відходів на здоров'я людини.

Розділ VI. Очікувані результати виконання
програми

Основними екологічними і соціально-економічними результатами Програми мають бути:

зменшення шкідливого впливу токсичних відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людини;

очищення територій від забруднення токсичними відходами;

поступова мінімізація виробництва токсичних відходів;

виготовлення додаткової товарної продукції за рахунок утилізації токсичних відходів;

скорочення площ земельних ділянок, відведених під сховища і звалища токсичних відходів;

активізація конверсії високих технологій військово-промислового комплексу;

створення додаткових робочих місць у сфері поводження з токсичними відходами.

Розділ VII. Нормативно-правове та організаційне
забезпечення реалізації програми

Основні норми щодо поводження з відходами, у тому числі і з токсичними відходами, регулюються Законом України "Про відходи" ( 187/98-ВР ), Постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 року "Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки" ( 188/98-ВР ) та законами України "Про охорону навколишнього природного середовища" (1264-12), "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ), "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ), Кодексом України про надра (132/94-ВР), а також іншими нормативно-правовими актами.

Конкретні питання щодо екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, знешкодження, утилізації та видалення токсичних відходів мають бути поступово вирішені з введенням в дію положень Закону України "Про відходи" в частині, що передбачає норми, які регулюють особливості поводження з небезпечними відходами, а саме:

забезпечення екологічної безпеки на всіх етапах поводження з токсичними відходами (утворення, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення);

створення належних умов активізації діяльності у сфері поводження з токсичними відходами і очищення забруднених ними територій;

встановлення відповідальності за порушення норм і правил у сфері поводження з токсичними відходами;

створення механізму стимулювання підприємств, що діють у сфері поводження з токсичними відходами, та зменшення обсягів їх утворення.

Розвиток нормативно-правової бази з питань поводження з токсичними відходами передусім має сприяти розв'язанню проблеми знешкодження непридатних ХЗЗР з урахуванням специфіки поводження з ними.

Для розв'язання поставлених Програмою завдань і виконання запланованих нею заходів передбачається такий порядок організації та управління реалізацією Програми:

органом, що забезпечує організацію виконання Програми, є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до відання якого віднесені питання забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища, який:

подає щорічно Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України пропозиції щодо фінансування загальнодержавних заходів, передбачених Програмою, для врахування їх у проектах програм економічного і соціального розвитку України;

визначає та погоджує з Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до відання якого віднесені питання освіти та науки, обсяги фінансування програмних заходів.

При спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади, до відання якого віднесені питання забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища, створюється міжвідомча науково-технічна рада у складі провідних учених, фахівців, відповідальних працівників заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Зазначену раду очолює керівник (куратор) Програми від органу, що забезпечує організацію виконання Програми.

Міжвідомча науково-технічна рада здійснює:

підготовку пропозицій щодо обсягів фінансування;

проведення експертизи цільових проектів та заходів;

наукові та маркетингові дослідження щодо впровадження на конкурсних засадах найбільш доцільних технологій та потреб у продукції токсичних відходів для коригування Програми;

координацію виконання програмних заходів;

розгляд звітів щодо реалізації програмних заходів.

Як важливий елемент структури управління реалізацією Програми передбачається формування регіональних центрів поводження з токсичними відходами (на основі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до відання якого віднесені питання забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища, та його наукових установ і інститутів, природоохоронних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, наукових центрів Національної академії наук України).

Організація реалізації Програми забезпечується шляхом укладання угод, договорів і надання доручень, в яких визначаються обсяги, зміст, терміни виконання робіт, порядок фінансування та звітування.

Розділ VIII. Підготовка кадрів і освіта

В Україні система підготовки фахівців у сфері поводження з токсичними відходами є недосконалою. Вона необхідною мірою не забезпечена програмами, навчальними планами, тематичними розробками, навчальними посібниками тощо.

Підготовку кадрів необхідно здійснювати у вищих навчальних закладах інженерно-технічного профілю шляхом введення в навчальні програми спеціальності "Управління екологічною безпекою", у рамках якої повинен бути передбачений відповідний спецкурс щодо поводження з токсичними відходами.

На перших етапах реалізації Програми її кадрове забезпечення здійснюватиметься головним чином на основі перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців сфери управління та виробництва за такими напрямами:

проблеми охорони природи і здоров'я людини від впливу токсичних відходів:

проблеми утилізації і видалення токсичних відходів;

нормативно-правове регулювання у сфері поводження з токсичними відходами;

науково-технічні проблеми у сфері поводження з токсичними відходами.

Розділ IX. Контроль за виконанням програми

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до відання якого віднесені питання забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища, за участю міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання програмних заходів, організує контроль за виконанням Програми.

Орган, що забезпечує організацію виконання Програми, щорічно має представляти Кабінету Міністрів України звіти та необхідну інформацію про хід виконання заходів і завдань Програми.

Кабінет Міністрів України на підставі наданої інформації здійснює коригування програмних заходів, їх змісту та обсягів фінансування.

Розділ X. Міжнародне співробітництво

У сфері міжнародного співробітництва Програмою визначаються такі основні напрями діяльності України щодо поводження з токсичними відходами:

гармонізація основних положень і заходів Програми з існуючими міжнародними нормативними, технічними та іншими підходами (стандартами, технічними умовами, рекомендаціями) у сфері поводження з токсичними відходами;

виконання зобов'язань України як сторони Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням;

вирішення основних питань транскордонних переміщень токсичних відходів на основі відповідних міждержавних угод між країнами СНД, Східної і Західної Європи;

сприяння створенню спільних підприємств на основі новітніх технологій у сфері поводження з токсичними відходами;

приєднання до міжнародних програм науково-технічної і фінансової допомоги.

Заходи і завдання програми

Таблиця 1

Нормативно-методичне забезпечення


п/п 
Найменування заходів
і завдань 
Місце
(сфера)
впровадження 
Терміни
розроблення
за роками 
Обсяги
фінан-
сування,
тис.
гри-
вень 
Джерела
фінан-
сування 
поча-
ток 
закін-
чення 
1.


 
Здійснення аналізу чинних
нормативних документів
щодо поводження з
токсичними відходами
(далі - ТВ) і розроблення
пропозицій з їх
удосконалення, перегляду
та диверсифікації 
міністерства, інші
центральні органи
виконавчої влади,
проектні установи,
контрольно
інспекційні
служби
 
2000


 
2000


 
10


 
Держав-
ний
фонд
охорони
навко-
лишньо-
го при-
родного
середо-
вища
(далі
ДФНС) 
2.


 
Розроблення довідника
"Терміни і визначення у
сфері поводження з
відходами" 
міністерства, інші
центральні органи
виконавчої влади,
контрольно
інспекційні
служби,
підприємства та
проектні установи 
2000


 
2000


 
15


 
держав-
ний
бюджет
 
3.


 
Розроблення нормативно
методичних документів щодо
віднесення відходів до
категорії небезпечних 
підприємства,
органи
санепідемслужби
 
2000


 
2000


 
100


 
ДФНС


 
4. 
Розроблення на базі
Державного класифікатора
відходів переліків
(регіональних, галузевих)
небезпечних відходів 
міністерства, інші
центральні органи
виконавчої влади,
контрольно
інспекційні служби 
2000 
2000 
40 
ДФНС 
5.
 
Розроблення нової редакції
державних будівельних норм
для комплексів з
утилізації та видалення ТВ

 
органи
Мінекоресурсів,
МОЗ, Держбуду,
місцеві
держадміністрації,
проектні установи 
2000
 
2000
 
80
 
держав-
ний
бюджет


 
6. 
Розроблення Положення про
арбітражні аналітичні
методи визначення вмісту
небезпечних компонентів у
відходах 
органи Державної
екологічної
інспекції,
санепідемстанції
тощо 
2000 
2000 
50 
держав-
ний
бюджет

 
7.
 
Розроблення додаткових і
оновлення наявних гранично
допустимих концентрацій
основних токсичних речовин

 
органи Державної
екологічної
інспекції,
санепідемстанції,
підприємства та
проектні установи 
2000
 
2000
 
80
 
ДФНС
 
8.
 
Розроблення проекту
Положення про порядок та
обов'язкові вимоги щодо
здійснення операцій
поводження з ТВ
 
організації,
залучені до сфери
поводження з ТВ,
контрольно
інспекційні
служби 
2000
 
2000
 
10
 
ДФНС
 
9.

 
Розроблення додатків до
Положення про Державну
екологічну експертизу,
включаючи інструкцію про
проведення екологічного
аудиту на підприємствах,
де утворюються ТВ 
органи Державної
екологічної
інспекції 
2000

 
2000

 
10

 
ДФНС

 
10
 
.Розроблення Положення про
реабілітацію забруднених
ТВ територій


 
місцеві
держадміністрації,
органи
Мінекоресурсів,
МОЗ, Держбуд,
підприємства 
2000
 
2000
 
15
 
ДФНС
 

(продовження таблиці)

Міністерства та інші центральні
органи виконавчої влади, від
повідальні за підготовку заходу 
Очікуваний
результат
 
Мінекоресурсів,
МОЗ,
Держкомстат
 
визначення
напрямів
та засад щодо
створення
сучасної
нормативно
правової
бази 
Мінекоресурсів,
НАНУ
 
узагальнення,
визначення та
уніфікація
термінології
у сфері
поводження з
відходами 
Мінекоресурсів,
МОЗ, МНС
(за погодженням
з Держкомстатом)

 
створення
сучасної
нормативно
методичної
бази,
гармонізованої
з міжнародними
вимогами,
удосконалення
статзвітності 
Мінекоресурсів,
Держстандарт,
Держкомстат,
МОЗ 
удосконалення
звітності
щодо ТВ
 
Держбуд,
Держпром
політики, МОЗ,
Мінекоресурсів

 
поліпшення
проектних
рішень щодо
впровадження
заходів
поводження з ТВ 
НАНУ, МНС,
МОЗ 
уніфікація
вимог та
реалізація
сучасних
методів
контролю за
вмістом
токсичних
компонентів
у відходах 
МОЗ,
Мінекоресурсів 
підвищення
рівня
екологічної
безпеки
виробництв, де
утворюються ТВ 
Мінекоресурсів,
НАНУ

 
уніфікація
вимог до
поводження з
ТВ на регі
ональному та
загально
державному
рівні 
Мінекоресурсів,
НАНУ, Держпром
політики,
Мінекономіки 
поліпшення
контролю і
механізму
регулювання
ефективності
поводження з
ТВ на
підприємствах 
Мінекоресурсів,
МОЗ 
нормативне
процесу
забезпечення
реабілітації
забруднених
територій 
Усього: 410   

Таблиця 2
Науково-технічне забезпечення


п/п 
Найменування заходів
і завдань 
Місце
(сфера)
впровадження 
Терміни
розроблення
за роками 
Обсяг1и
фнансу-
вання, в
тому числі
в 2000
році, тис.
гривень 
поча-
ток 
закін-
чення 
1.
 
Розроблення базових
технологій та
нормативно-технологічної
документації щодо
комплексів із знешкодження,
утилізації та видалення ТВ 
місцеві
держадміністрації,
промислові центри,
підприємства

 
2000
 
2001
 
640
--
140


 
2.

 
Розроблення науково
обгрунтованих типових
проектів та проектних
рішень щодо створення
регіональних полігонів із
знешкодження, утилізації
та видалення ТВ (на основі
модульних установок),
визначення їх
регіонального розміщення
та потужності 
наукові та
проектні
установи 
2000

 
2001

 
650
--
150 
3.


 
Розроблення пропозицій
щодо знешкодження та
утилізації відходів
поліхлорбіфенілів (ПХБФ) 
підприємства
власники відходів
ПХБФ
 
2000


 
2000


 
50
-
50
 
4.
 
Розроблення технології
знешкодження ТВ шляхом
утворення з них
мінералоподібних сполук,
які мають високу
водостійкість 
об'єкти
розміщення ТВ 
2001
 
2002
 
100
 
5.
 
Інвентаризація
накопичувачів ТВ з метою
визначення заходів щодо
запобігання забрудненню
ТВ навколишнього
природного середовища 
підприємства
власники
накопичувачів ТВ


 
2001
 
2002
 
250
 
6. 
Розроблення та
впровадження процесів
утилізації ТВ з
регенерацією важких та
кольорових металів 
підприємства, на
яких утворюються
відходи, то
містять зазначені
метали і сполуки 
2001 
2002 
180 
7.


 
Створення приладів і
засобів аналітичного
контролю за грунтами, що
забруднені ТВ, та
продуктів знешкодження ТВ


 
органи
Мінекоресурсів,
регіональні центри
зберігання,
утилізації,
знешкодження ТВ,
підприємства, де
утворюються ТВ 
2001


 
2002


 
400


 
8.
 
Розроблення технологій
очищення забруднених ТВ
грунтів та визначення
шляхів раціонального
використання відповідних
територій 
місцеві
держадміністрації,
промислові
центри

 
2001
 
2002
 
120
 
9.
 
Розроблення і
дослідно-промислова
апробація технології
знешкодження та
утилізації відходів, що
містять ртуть 
ВАТ "Микитівський
ртутний комбінат",
м. Київ, Київська
область

 
2001
 
2002
 
90
 
10.
 
Розроблення методів
оцінки геологічного
середовища з метою
обгрунтування вибору
місць безпечного
розміщення сховищ ТВ 
проектні,
науково-дослідні
організації,
об'єкти розміщення
ТВ
 
2001
 
2002
 
120
 
11.
 
Розроблення наукових
основ обстеження й оцінки
забруднених ТВ територій


 
проектні,
науково-дослідні
організації,
підприємства,
забруднені ТВ
території 
2001
 
2002
 
150
 
12.
 
Розроблення методів
попередження, стримування
розповсюдження та
локалізації небезпечних
забруднюючих речовин у
місцях зосередження ТВ  
проектні,
науково-дослідні
організації,
підприємства,
об'єкти
розміщення ТВ 
2001
 
2002
 
200
 
13.


 
Розроблення технології
отримання будівельних
матеріалів із
застосуванням ТВ 
об'єкти
розміщення ТВ

 
2001


 
2002


 
150


 

(продовження таблиці)

Джерела
фінансування 
Міністерства та
інші центральні
органи виконав-
чої влади, від-
повідальні за
підготовку 
Очікуваний
результат 
держав-
ний
бюджет
 
Держпромполітики,
НАНУ,
Мінекоресурсів,
МОЗ 
одержання
нормативно
технологічної
документації із
проектування та
створення
базових техно
логій щодо ТВ 
держав-
ний
бюджет


 
Держбуд,
Держпромполітики,
Мінекоресурсів,
місцеві
держадміністрації
 
одержання
типової
проектної
документації
щодо створення
технологічних
комплексів з
утилізації,
знешкодження і
видалення ТВ 
ДФНС
50 від
сотків,
кошти
підпри
ємств
50 від
сотків 
Мінекоресурсів,
НАНУ, МОЗ,
Держпромполітики
 
визначення
шляхів
раціонального
поводження
з ПХБФ


 
держав
ний
бюджет
50 від
сотків,
місцевий
бюджет
50 від
сотків 
Мінекоресурсів,
Міносвіти, МОЗ,
місцеві
держадміністрації
 
розроблення
технології
оброблення
залишкових
продуктів
знешкодження
ТВ та їх
захоронення
 
місцевий
бюджет
20 від
сотків,
кошти
підпри
ємств
60 від
сотків,
ДФНС
20 від
сотків 
Мінекоресурсів,
МНС, МОЗ

 
інвентаризація
і паспортизація
накопичувачів
ТВ, виявлення
їх впливу на
навколишнє
природне
середовище 
кошти
підпри
ємств
50 від
сотків,
інші
джерела
50 від
сотків 
НАНУ, центральні
органи виконавчої
влади

 
запобігання
забрудненню
навколишнього
природного
середовища
важкими
металами та їх
відновлення
 
ДФНС
50 від
сотків,
кошти
підпри-
ємств
50 від
сотків

 
Держпромполітики,
Мінекоресурсів,
НАНУ


 
можливість
здійснення
дійового
аналітичного
контролю
грунтів,
забруднених
ТВ, продуктів
знешкодження
ТВ 
держав-
ний
бюджет
20 від-
сотків,
ДФНС
80 від-
сотків 
НАНУ,
Мінекоресурсів,
Держпромполітики,
місцеві
держадміністрації


 
створення
ефективних
засобів
очищення
грунтів


 
кошти
підпри-
ємств
50 від-
сотків,
ДФНС
50 від-
сотків 
Держпромполітики,
Мінекоресурсів,
МОЗ
 
впровадження
технології
з утилізації
люмінесцентних
ламп


 
держав-
ний
бюджет
50 від-
сотків,
ДФНС
50 від-
сотків 
Мінекоресурсів,
НАНУ

 
створення
наукових
основ вибору
ділянок для
розміщення
сховищ ТВ

 
держав-
ний
бюджет 
Мінекоресурсів,
НАНУ
 
створення
наукової
основи для
обстеження
й оцінки
забруднених
ТВ територій 
держав-
ний
бюджет
 
НАНУ, МНС,
Мінекоресурсів,
МОЗ
 
створення
наукових
засад для
розроблення
технологій
реабілітації
забруднених
територій 
держав-
ний
бюджет
40 від-
сотків,
місцевий
бюджет
20 від-
сотків,
кошти
під-
приємств
50 від-
сотків 
Держбуд
 
впровадження
технології
знешкодження ТВ
та підвищення
рівня їх
використання 
Усього:

 
3100
---
340 


 

Таблиця 3
Інформаційне забезпечення


п/п 
Найменування заходів
і завдань 
Місце
(сфера)
впровадження 
Терміни
розроблення
за роками 
Обсяги
фнансу-
вання, в
тому числі
в 2000
році, тис.
гривень 
поча-
ток 
закін-
чення 
1. 
Ведення Державного
реєстру об'єктів
утворення, оброблення і
утилізації небезпечних
відходів 
органи
Мінекоресурсів,
місцеві
держадміністрації
 
2000 
2005 
600
--
100

 
2.


 
Ведення Державного
реєстру місць видалення
ТВ
 
органи
Мінекоресурсів,
МОЗ, місцеві
держадміністрації 
2000


 
2005


 
600
--
100
 
3. 
Розроблення і
впровадження моніторингу
місць утворення,
зберігання та
видалення ТВ 
органи
Мінекоресурсів,
підприємства

 
2001 
2002 
обсяги
фінан
сування
будуть
передба
чені у
складі
єдиної
системи
держав
ного
моніто
рингу
навколиш
нього
природного
середовища 
4.


 
Впровадження і розвиток
функцій інформаційно
аналітичної системи
"Відходи" Мінекобезпеки
щодо аналізу стану
поводження з ТВ.
Створення інтерфейсів
інформаційного обміну 
органи
Мінекоресурсів

 
2000


 
2001


 
80
-
40
 
5.


 
Створення регіональних
(обласних) інформаційно
аналітичних систем щодо
поводження з ТВ 
органи
Мінекоресурсів,
місцеві
держадміністрації 
2001


 
2003


 
500


 
6.


 
Проведення комплексної
інвентаризації
непридатних ХЗЗР, умов та
місць їх зберігання 
місця зберігання
та накопичення
непридатних
ХЗЗР 
2001


 
2002


 
500


 

(продовження таблиці)

Джерела
фінансу-
вання 
Міністерства та
інші центральні
органи виконав-
чої влади, від-
повідальні за
підготовку 
Очікуваний
результат 
ДФНС
50 від
сотків,
місцеві
бюдже
ти
50 від
сотків
 
Мінекоресурсів,
МНС, МОЗ,
Держкомстат,
місцеві
держадміністрації 
одержання
системної
інформації про
стан об'єктів
утворення,
оброблення і
утилізації
небезпечних
відходів,
застосування
відповідних
технологій
утилізації ТВ,
заходів щодо
попередження
утворення ТВ на
підприємствах 
ДФНС
50 від
сотків,
місцеві
бюд
жети
50 від
сотків 
Мінекоресурсів,
МНС, МОЗ,
Держкомстат,
місцеві
держадміністрації


 
одержання
системної
інформації
про стан
місць
видалення ТВ

 
ДФНС

 
Мінекоресурсів,
НАНУ, місцеві
держадміністрації 
постійний
контроль за
впливом ТВ на
стан
навколишнього
природного
середовища 
ДФНС

 
Мінекоресурсів

 
одержання і
систематизація
інформації про
потоки ТВ,
проводження з
ТВ, еколого
економічний
аналіз
ефективності
програмних
заходів 
місцеві
фонди
охорони
навко
лишнього
природ
ного
середо
вища
(далі
МФНС) 
органи
Мінекоресурсів,
місцеві держ
адміністрації


 
удосконалення
інформаційно
аналітичної
служби у сфері
поводження з ТВ

 
ДФНС
30 від
сотків,
місцеві
бюд
жети
70 від
сотків 
Мінагрополітики,
місцеві держ
адміністрації,
Мінекоресурсів,
МОЗ________
Усього:
2280
---
240 
одержання
системної
інформації про
стан зберігання
непридатних ХЗЗР


 

Таблиця 4
Пілотні проекти, включені до Програми


п/п 
Найменування проекту  Місце
(сфера)
впровадження 
Потужність  Терміни
проектування
і будів-
ництва
за роками 
1.
 
Підприємство із
знешкодження й
утилізації ТВ


 
Кірово
градська
область


 
визначається
проектом 
2001 - 2004,
в тому числі:
2001 - стадія
ТЕО і
проектування;
2002 - 2003
будівництво
першої черги,
2004 - 2005
другої черги 
2.


 
Полігон з утилізації
гальваношламів для
використання у
виробництві
будівельних
матеріалів (у тому
числі товарного
бетону) 
м. Київ


 
80-100
тонн/рік
гальвано
шламів 
2001 - 2002


 
3.
 
Будівництво
дослідно
промислової
установки термічного
(вогневого) знищення
рідких ТВ 
ВО "Хім
волокно"
(м. Чер
нігів)

 
5000
куб.м/рік 
2001 - 2002
 
4. 
Утилізація відходів
лакофарбових
матеріалів для
одержання фарб,
розвиток потужностей 
завод
"Серп і
молот"

 
6 тис.
тонн/рік


 
2001 - 2002 
5.

 
Створення установки
для утилізації
відходів мастильно
охолоджувальних
рідин на основі
методу
електрокоагуляції 
завод
"Серп і
молот" 
1000
тонн/рік
 
2001 - 2001

 
6.
 
Створення базового
дослідно
промислового центру
та виробничої
дільниці для
знешкодження та
утилізації змішаних
відходів
гальванічних
виробництв 
ВАТ
"Лтава" 
500
тонн/рік 
2001 - 2002
 
7.


 
Проведення заходів
щодо знешкодження
берилієвих відходів
підприємства "Захід" 
підп
риємство
"Захід"
(м. Київ)  
2001 - 2001


 
8.

 
Створення базового
дослідно-промислового
центру та виробничої
дільниці з
рекуперації хрому у
шкіряному
виробництві 
обласне
об'єднання
м'ясної
промисло
вості
(м. Вінниця)
 
50
тонн/рік
 
2001 - 2001

 
9.

 
Розробка,
виготовлення та
випробування
пілотних установок
переробки або
стабілізації
гальванічних шламів
та установок
замкненого циклу з
переробки вторинних
нейтральних солей 
регіональна
асоціація
виробничих
підприємств,
об'єднань,
організацій
львівської
області
"Львів
контакт"
 
до 500
тонн/рік
 
2001 - 2002

 
10.


 
Розроблення і
створення дослідно
промислового зразка
установки для
видалення ТВ із
використанням
плазмових
генераторів 
Інститут
газу
НАНУ
 
20 кг/зміну
(50 тонн/рік)

 
2001 - 2002


 
11.
 
Проведення заходів
щодо рекультивації
забруднених ртуттю
полів фільтрації
казенного заводу
"Імпульс" 
завод
"Імпульс"
(м. Шостка)


 

 
2001 - 2002
 
12.
 
Розроблення дослідно
промислових зразків
устаткування для
термохімічного
знешкодження ТВ в
умовах полігонів 
полігони
розміщення
ТВ


 
визначається
проектом 
2001 - 2004,
в тому числі:
2001 - 2002
проектування;
2003 - 2004
виготовлення 
13. 
Реконструкція
полігона
радіоактивних
відходів для
приймання ТВ 
Харківська
область


 
визначається
проектом


 
2001 - 2002 
14.

 
Реабілітація і
реконструкція наявних
місць розміщення ТВ 
об'єкти
розміщення
ТВ 


 
2001 - 2005

 
15.


 
Проведення санації
забрудненої ртуттю
території ВАТ
"Радікал" 
ВАТ
"Радікал"
(м. Київ)
  
2001 - 2003


 
16.

 
Обстеження природних
об'єктів для
обгрунтування їх
вибору для
довгострокового
зберігання і поховання
ТВ 
природні
об'єкти в
різних
регіонах
України

 
визначається
проектом
 
2001-2005

 
17. 
Проведення заходів
щодо знешкодження та
знищення
високотоксичних
відходів 
Горлівський
хімічний
завод

 
знешкодження
2350 тонн


 
2001-2003 
18.

 
Розроблення дослідно
промислових зразків
пересувних модульних
установок для
знешкодження
непридатних ХЗЗР та
інших ТВ 
місця
зберігання
непридатних
ХЗЗР


 
до 200
тонн/рік
 
2001-2001

 
19.

 
Створення дослідно
промислового
виробництва для
утилізації та знеш
кодження непридатних
ХЗЗР
 
виробничі
дільниці та
цехи ВАТ
"Краситель",
ДВО Перво
майський
"Хімпром" 
5 тис.
тонн/рік
 
2001-2002

 
20.

 
Створення дослідно
промислового
виробництва для
утилізації тари і
пакувальних матері
алів з-під непридат
них ХЗЗР 
виробничі
дільниці та
цехи ВАТ
"Краситель",
ДВО Перво
майський
"Хімпром",
агрохімфор
мування,
Мінагропо
літики 
1 тис.
тонн/рік
 
2001-2002

 
21.


 
Створення комплекс
ної дослідно-виробни
чої дільниці з ути
лізації та знешкод
ження непридатних
ХЗЗР, агрохімікатів,
тари та пакувальних
матеріалів з-під них 
дослідно
виробнича
дільниця
ВО "Украгро
хім",
Харківська
область
  
2001-2002


 
22.
 
Проведення заходів
щодо забезпечення
екологічно безпечного
зберігання ХЗЗР в
місцях їх складування
непридатних ХЗЗР в 
склади
зберігання
непридатних
ХЗЗР

 

 
2001-2005
 

(продовження таблиці)

Вартість
проекту,
тис.
гривень 
Джерела
фінансу-
вання 
Відповідальні
за підготовку
проекту 
Очікуваний
результат 
21000

2000


9000


10000
(експертна
оцінка) 
ДФНС
5 від
сотків,
місцевий
бюджет
20 від
сотків,
кошти під
приємств
75 від
сотків 
Кіровоградська
облдерж
адміністрація,
Держпром
політики

 
створення
об'єкта
централі
зованого
знешкодження
та
видалення ТВ 
100 
кошти під
приємств
60 від
сотків,
інші
джерела
- 40 від
сотків
 
Мінекоресурсів,
Держбуд


 
іммобілізація
шламів
гальваніки
під час
виробництва
фундаментних
блоків і в
шляховому
будівництві 
800

 
місцевий
бюджет
20 від
сотків,
кошти під
приємств
50 від
сотків,
ДФНС
30 від
сотків 
Держпром
політики
 
підвищення
рівня
техногенно
екологічної
безпеки
виробництва
 
175

 
кошти
під
приємств 
Держпром
політики
 
забезпечення
ефективності
утилізації ТВ 
27

 
кошти
під
приємств 
Держпром
політики
 
забезпечення
ефективності
утилізації ТВ 
1800


 
державний
бюджет
20 від
сотків,
місцевий
бюджет
20 від
сотків,
кошти під
приємств
40 від
сотків,
інші
джерела
- 20 від
сотків 
Держпром
політики,
Полтавська
обласна
держадмініс
трація

 
забезпечення
екологічно
доцільної
утилізації
гальваношламів


 
1800

 
державний
бюджет
10 від
сотків,
кошти під
приємства
60 від
сотків,
ДФНС
20 від
сотків,
інші
джерела
10 від
сотків 
Київська
міська держ
адміністрація,
Держпром
політики

 
знешкодження ТВ

 
160
20 ві
 
державний
бюджет
10 від
сотків,
місцевий
бюджет
70 від
сотків,
ДФНС
д
сотків 
місцеві держ
адмінстрації,
Мінекоресурсів 
забезпечення
екологічно
доцільної
утилізації
відходів

 
400


 
державний
бюджет

 
Мінекоресурсів,
Держпром
політики
 
запровадження
прогресивної
технології
одержання
цінної сировини
кольорових
металів з
гальвано
відходів
без скидання їх
на очисні
споруди 
250


 
державний
бюджет

 
НАНУ


 
створення
сучасної
технології
знешкодження ТВ 
1500

 
ДФНС
20 від
сотків,
місцевий
бюджет
10 від
сотків,
кошти під
приємства
20 від
сотків,
інші
джерела
- 50 від
сотків 
Держпром
політики,
МОЗ, Сумська
обласна держ
адміністрація

 
реабілітація
території,
забрудненої ТВ 
6000

500

5500


 
державний
бюджет
30 від
сотків,
кошти під
приємств
50 від
сотків,
інші
джерела
- 20 від
сотків 
НАНУ,
Держпром
політики,
МОЗ 
розроблення
вітчизняних
зразків
устаткування
для спалювання,
скловування ТВ
з утилізацією
тепла за
технологіями їх
переробки

 
8000
(експертна
оцінка)
 
кошти під
приємств
70 від
сотків,
місцевий
бюджет
30 від
сотків 
Харківська
обласна
держадмі
ністрація 
можливість
приймання для
знешкодження
і довгостро
кового
зберігання ТВ
від дрібних
та інших
виробників,
що не мають
своїх засобів
поводження з ТВ 
6200
(експертна
оцінка) 
кошти під
приємств
50 від
сотків,
місцеві
бюджети
30 від
сотків,
ДФНС
20 від
сотків 
підприємства
Держпром
політики,
місцеві
держадміні
страції,
Мінекоресурсів 
відновлення
захисних
властивостей
існуючих сховищ


 
2000

 
державний
бюджет
10 від
сотків,
місцевий
бюджет
50 від
сотків,
ДФНС
40 від
сотків 
Держпром
політики,
Київська
міська
держадміні
страція
 
очищення
забрудненої ТВ
території 
5000
 
місцеві
бюджети
30 від
сотків,
кошти під
приємств
50 відсот
ків,
ДФНС - 20
відсотків 
Мінекоресурсів,
місцеві держ
адміністрації


 
техніко-економічне
обгрунтування
створення двох
трьох об'єктів
довгострокового
зберігання і
поховання ТВ


 
6000

 
державний
бюджет
50 від
сотків,
кошти під
приємства
- 30 від
сотків,
місцевий
бюджет
20 відсотків 
Держпром
політики,
Горлівський
хімічний завод,
Донецька обл
держадміністра
ція 
створення
обладнання із
знешкодження та
знищення
високотоксичних
відходів,
проведення заходів
з ліквідації ТВ


 
1000

 
державний
бюджет
 
Мінекоресурсів,
Міносвіти,
Держпром
політики,
Мінагропо
літики, МОЗ
 
розроблення
обладнання для
знешкодження ТВ
безпосередньо біля
джерел їх
утворення чи місць
зберігання 
3500
 
державний
бюджет
10 відсот
ків, кошти
підприємств
25 відсотків,
ДФНС
25 відсотків,
інші джерела
40 відсотків 
Держпром
політики, МОЗ 
знешкодження та
утилізація
непридатних ХЗЗР


 
1000


 
державний
бюджет
40 відсот
ків, кошти
підприємств
25 відсотків,
ДФНС
35 відсотків 
Держпром
політики

 
знешкодження та
утилізація
непридатних ХЗЗР
 
500
 
державний
бюджет
30 від
сотків,
місцевий
бюджет
30 - від
сотків,
ДФНС - 40
відсотків 
Мінекоресурсів,
Мінагропо
літики,
Держпром
політики,
Харківська
облдерж
адміністрація

 
знешкодження та
утилізація
непридатних ХЗЗР


 
5050


______
Усього: 72262 
ДФНС
30 відсот
ків,
місцеві
бюджети
70 від
сотків

 
Мінагро
політики,
місцеві держ
адміністрації,
Мінекоресурсів,
МОЗ


 
забезпечення
екологічно
безпечного
зберігання
непридатних ХЗЗР 

Таблиця 5

Обсяги та джерела фінансування Програми
(у діючих цінах)

Показник  Всього на 2000-2005
роки 
У тому числі за
роками 
тис.
гривень 
відсотків  2000  2001  2002-2005 
Загальна сума витрат
у тому числі: 
78052
 
100,0
 
990
 
25067
 
51995
 
на науково-дослідні роботи (у тому
числі на нормативно-методичне та
інформаційне забезпечення) 


5790 
990 


2470 


2330 
на капітальні вкладення  72262  93    22597  49665 
Розподіл витрат за джерелами
фінансування: 

 

 

 

 

 
а) за рахунок Державного бюджету
України 

19618 

25 

865 

6831 

11922 
у тому числі:           
за рахунок Державного фонду
охорони навколишнього
приходного середовища 


9533 


12 


430 


2496 


6607 
б) за рахунок місцевих бюджетів  17707  23  100  5194  12413 
в) за рахунок коштів підприємств  36207  46  25  11842  24340 
г) за рахунок інших джерел  4520    1200  3320