Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 грудня 2001 р. N 1767
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі
Поствнови Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. N
70)

Про затвердження Порядку сплати підприємствами
(об'єднаннями), установами і організаціями
штрафних санкцій до відділень Фонду соціального
захисту інвалідів, акумуляції, обліку та
використання цих коштів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 813 від 29.06.20
04
N 1686 від 16.12.20
04 )

Відповідно до частини шостої статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок сплати підприємствами (об'єднаннями), установами і організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2001 р. N 1767

Порядок
сплати підприємствами (об'єднаннями), установами
і організаціями штрафних санкцій до відділень
Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції,
обліку та використання цих коштів

1. Цей Порядок визначає механізм сплати підприємствами (об'єднаннями), установами і організаціями незалежно від форми власності і господарювання (далі - підприємства) штрафних санкцій, передбачених статтею 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ), а також акумуляції, обліку та використання цих коштів.

2. Підприємства, на яких працює 8 і більше чоловік, реєструються у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) за своїм місцезнаходженням і щороку не пізніше 1 лютого подають до зазначених відділень звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за формою, що затверджується наказом Мінпраці за поданням Фонду та погоджується з Держкомстатом. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 813 від 29.06.2004, N 1686 від 16.12.2004 )

3. Підприємства, де кількість працюючих інвалідів менша від установленої нормативом, передбаченим частиною першою статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (далі - норматив робочих місць), сплачують відповідним відділенням Фонду штрафні санкції.

4. Суми штрафних санкцій перераховуються підприємствами в дохід державного бюджету на рахунки органів Державного казначейства, відкриті в установах Національного банку за балансовим рахунком N 3510 або в установах комерційних банків за балансовим рахунком N 2510. Штрафні санкції сплачуються підприємствами самостійно не пізніше 15 квітня року, що настає за звітним.

5. На підприємствах, де працює більш як 15 чоловік, суми штрафних санкцій визначаються у розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом, а на підприємствах, де працює від 8 до 15 чоловік, - у розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом. ( Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1686 від 16.12.2004 )

Середня річна заробітна плата на підприємстві обчислюється шляхом ділення суми нарахованого фонду оплати праці як в грошовій, так і в натуральній формі, на середньооблікову чисельність штатних працівників облікового складу, що визначається у порядку, встановленому Інструкцією зі статистики чисельності працівників, зайнятих в народному господарстві, затвердженою Держкомстатом.

6. Штрафні санкції сплачуються підприємствами відповідно до законодавства за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні після сплати всіх податків і зборів (обов'язкових платежів).

7. У разі відсутності коштів штрафні санкції можуть бути застосовані шляхом звернення стягнення на майно підприємства в порядку, передбаченому законом.

8. Суми штрафних санкцій використовуються Фондом та відділеннями Фонду в межах затверджених Мінпраці кошторисів доходів та видатків Фонду, відділень Фонду (загального) та Фонду (зведеного). Проекти цих кошторисів за поданням Фонду затверджуються Мінпраці на відповідний рік. ( Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 813 від 29.06.2004 )

Фінансування видатків відділень Фонду здійснюється відповідними територіальними органами Державного казначейства на підставі кошторисів доходів і видатків цих відділень, що розробляються і затверджуються Фондом в межах загального кошторису доходів та видатків відділень Фонду, затвердженого Мінпраці. ( Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 813 від 29.06.2004 )

У кошторисах обов'язково передбачаються видатки відділень Фонду на судові витрати, а також кошти, необхідні для організаційно-технічного забезпечення здійснення Фондом функцій реєстрації та обліку підприємств, контролю за надходженням сум штрафних санкцій.

9. Суми штрафних санкцій використовуються на:

1) фінансування заходів щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної (за поданням Національного комітету спорту інвалідів) та професійної реабілітації інвалідів.

Перелік таких заходів затверджується Мінпраці за погодженим з Мінфіном поданням Фонду;

2) надання цільової позики (з терміном повернення до трьох років) на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів.

Зазначені позики є безвідсотковими і надаються на договірних умовах тільки підприємствам, які забезпечують норматив робочих місць, у разі їх звернення до відділень Фонду в межах коштів, виділених на зазначені потреби в поточному році.

Громадським організаціям інвалідів, їх підприємствам та організаціям зазначені позики надаються лише за наявності відповідного рішення Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.

До заяви про надання позики додається:

довідка органів державної податкової служби про відсутність заборгованості підприємства із сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);

кошторис витрат на створення обумовленої в договорі кількості робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів;

техніко-економічне обгрунтування створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, та спроможності повернення позики.

Типова форма договору про надання позики затверджується Мінпраці.

У договорі про надання позики обов'язково передбачається:

порядок забезпечення виконання зобов'язань щодо повернення позики: неустойка (штраф, пеня), застава, гарантія;

мінімальний термін, протягом якого новостворене робоче місце повинно бути зайняте інвалідом;

відповідальність за нецільове використання коштів;

термін повернення позики;

порядок звітності підприємств за користування позикою;

3) фінансування витрат на професійне навчання непрацюючих інвалідів, у тому числі за направленням державної служби зайнятості;

4) надання фінансової допомоги на здійснення заходів щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної (за поданням Національного комітету спорту інвалідів) та професійної реабілітації інвалідів (відновлення працездатності шляхом забезпечення інваліда технічними реабілітаційними засобами, створення умов для занять фізичною культурою і спортом, оплата навчання та перекваліфікації, створення на робочому місці належних санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації інваліда).

Громадським організаціям інвалідів, їх підприємствам та організаціям зазначена фінансова допомога надається лише за наявності відповідного рішення Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.

10. Порушення термінів сплати штрафних санкцій тягне за собою нарахування пені із суми недоїмки за кожний день прострочення, включаючи день сплати, в розмірі, передбаченому законом.

11. Контроль за своєчасним і повним надходженням штрафних санкцій від підприємств, які не забезпечують нормативу робочих місць, здійснюють відділення Фонду відповідно до законодавства.

У разі несплати штрафних санкцій в установлений термін відділення Фонду вживають заходів щодо їх стягнення у судовому порядку.

12. Органи державної податкової служби під час проведення документальних перевірок забезпечують перевірку підприємств стосовно сплати ними штрафних санкцій. У разі виявлення несплати штрафних санкцій або їх неповної сплати органи державної податкової служби інформують відповідні відділення Фонду для вжиття ними заходів щодо стягнення штрафних санкцій у судовому порядку. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 813 від 29.06.2004 )

13. Спірні питання між платниками і відділеннями Фонду щодо відрахування штрафних санкцій вирішуються згідно із законодавством.

14. Роз'яснення з питань застосування цього Порядку надаються Фондом та Мінпраці.