Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 28 (МСБО 28)
Інвестиції в асоційовані підприємства

Сфера застосування

1. Цей Стандарт застосовується в обліку інвестицій в асоційовані підприємства. Проте він не застосовується до інвестицій в асоційовані підприємства, утримуваних:

а) організаціями з венчурним капіталом, або

б) взаємними фондами, трастами та подібними суб'єктами господарювання, у тому числі страховими фондами, чия діяльність пов'язана з інвестиціями,

що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку відповідно до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти". Суб'єкт господарювання оцінює такі інвестиції за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки як прибутку або збитку відповідно до МСФЗ 9. Суб'єкт господарювання, який утримує таку інвестицію, розкриває інформацію згідно з вимогами параграфа 37д).

Визначення

2. Терміни, використовувані в цьому Стандарті, мають такі значення:

Асоційоване підприємство - це суб'єкт господарювання, зокрема суб'єкт господарювання, який не є корпорацією, наприклад, партнерство, на який інвестор має суттєвий вплив і який не є ані дочірнім підприємством, ані часткою участі в спільному підприємстві.

Дочірнє підприємство - це суб'єкт господарювання, зокрема суб'єкт господарювання, який не є корпорацією наприклад партнерство, що його контролює інший суб'єкт господарювання (відомий як материнське підприємство).

Консолідована фінансова звітність - це фінансові звіти групи, подані як фінансова звітність одного економічного суб'єкта господарювання.

Контроль - це повноваження управляти фінансовою та операційними політиками іншого суб'єкта господарювання з метою одержання вигід від його діяльності.

Метод участі в капіталі - це метод обліку, згідно з яким інвестицію первісно визнають за собівартістю, а потім коригують відповідно до зміни частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування після придбання. Прибуток чи збиток інвестора включає частку інвестора в прибутку чи збитку об'єкта інвестування.

Окрема фінансова звітність - це звітність, подана материнським підприємством, інвестором в асоційоване підприємство або контролюючим учасником спільно контрольованого суб'єкта господарювання, у якій інвестиції обліковуються на основі частки прямої участі, а не на основі відображених у звітності результатів та чистих активів об'єкта інвестування.

Спільний контроль - це погоджений контрактом розподіл контролю за економічною діяльністю, який існує, лише якщо стратегічні фінансові та операційні рішення, пов'язані з діяльністю, потребують одностайної згоди сторін угоди про розподіл контролю (контролюючих учасників).

Суттєвий вплив - це повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової та операційної політики об'єкта інвестування, але не контроль чи спільний контроль над такими політиками.

3. Фінансова звітність, у якій застосовується метод участі в капіталі, не є ні окремою фінансовою звітністю, ні фінансовою звітністю суб'єкта господарювання, який не має частки в дочірньому, асоційованому підприємстві або частки контролюючого учасника в спільному підприємстві.

4. Окрема фінансова звітність це звіти, що їх подають на додаток до консолідованої фінансової звітності, фінансової звітності, у якій інвестиції обліковуються із застосуванням методу участі в капіталі, та фінансової звітності, у якій частки контролюючих учасників у спільних підприємствах є пропорційно консолідованими. Окрема фінансова звітність може додаватися чи не додаватися до такої фінансової звітності суб'єктів господарювання або супроводжувати її.

5. Ті суб'єкти господарювання, які згідно з параграфом 10 МСБО 27 "Консолідована та окрема фінансова звітність" звільняються від консолідації, або згідно з параграфом 2 МСБО 31 "Фінансова звітність про частки у спільних підприємствах" звільняються від застосування пропорційної консолідації, або згідно з параграфом 13 в) цього Стандарту звільняються від застосування методу участі в капіталі, можуть подавати окрему фінансову звітність як свою єдину фінансову звітність.

Суттєвий вплив

6. Якщо інвестор володіє прямо або опосередковано (через дочірні підприємства) 20 % або більше відсотками прав голосу в об'єкті інвестування, то припускається, що інвестор має суттєвий вплив, доки не буде чітко доведено протилежне. Навпаки, якщо інвестор володіє (прямо або опосередковано через дочірні підприємства) менше ніж 20 % прав голосу в об'єкті інвестування, то припускається, що цей інвестор не має суттєвого впливу, доки наявність такого впливу не буде чітко доведена. Якщо інший інвестор має суттєве володіння або володіє часткою більшості, то це не обов'язково є перешкодою для інвестора мати суттєвий вплив.

7. Як правило, свідченням наявності суттєвого впливу інвестора є один чи декілька таких фактів:

а) представництво в раді директорів або в аналогічному керівному органі об'єкта інвестування;

б) участь у процесах розробки політики, у тому числі участь у прийнятті рішень щодо дивідендів або інших виплат;

в) суттєві операції між інвестором та об'єктом інвестування;

г) взаємообмін управлінським персоналом; або

ґ) надання необхідної технічної інформації.

8. Суб'єкт господарювання може володіти варантами, опціонами "кол" на акції, борговими інструментами або інструментами власного капіталу, які можуть бути конвертовані у звичайні акції, або іншими подібними інструментами, які, у разі їх реалізації або конвертування, нададуть суб'єктові господарювання додаткове право голосу або зменшать права голосу іншої сторони щодо фінансових та операційних політик іншого суб'єкта господарювання (тобто потенційні права голосу). Існування та вплив потенційних прав голосу, які є здійсненими або конвертованими на поточний час (в тому числі потенційні права голосу, які належать іншому суб'єктові господарювання), беруться до уваги під час оцінки того, чи має суб'єкт господарювання суттєвий вплив. Потенційні права голосу не є здійсненими або конвертованими на поточний час, якщо, наприклад, їх не можна реалізувати або конвертувати до певної дати в майбутньому чи доки не відбудеться майбутня подія.

9. Оцінюючи, чи впливають потенційні права голосу на наявність суттєвого впливу, суб'єкт господарювання перевіряє всі факти та обставини (включаючи умови реалізації потенційних прав голосу та будь-які інші контрактні угоди, які розглядаються окремо або разом), що впливають на потенційні права голосу, за винятком наміру управлінського персоналу або фінансової здатності реалізувати чи конвертувати такі права.

10. Суб'єкт господарювання втрачає суттєвий вплив на об'єкт інвестування, коли він втрачає повноваження брати участь у прийнятті рішень щодо фінансових та операційних політик цього об'єкта інвестування. Втрата суттєвого впливу може відбуватися зі зміною або без зміни абсолютних чи відносних прав власності. Це може відбуватися, наприклад, якщо асоційоване підприємство стає об'єктом контролю з боку уряду, судових органів, адміністратора чи регулятора. Це також може відбуватися внаслідок контрактної угоди.

Метод участі в капіталі

11. Згідно з методом участі в капіталі, інвестиція в асоційоване підприємство первісно визнається за собівартістю і згодом її балансова вартість збільшується або зменшується для визнання частки інвестора в прибутку або збитку об'єкта інвестування після дати придбання. Частка інвестора в прибутку або збитку об'єкта інвестування визнається в прибутку або збитку інвестора. Виплати, отримані від об'єкта інвестування, зменшують балансову вартість інвестиції. Коригування балансової вартості можуть бути необхідними й при зміні пропорційної частки інвестора в об'єкті інвестування, яка виникає від змін в інших сукупних прибутках об'єкта інвестування. Такі зміни включають і зміни, що виникають від переоцінки основних засобів та від різниці у валютних курсах. Частка інвестора в цих змінах визнається в іншому сукупному прибутку інвестора (див. МСБО 1 "Подання фінансової звітності" (переглянутий у 2007 р.)).

12. Коли існують потенційні права голосу, частка інвестора в прибутку або збитку об'єкта інвестування та в змінах власного капіталу об'єкта інвестування визначається на основі теперішніх часток у власності та не відображає можливу реалізацію чи конвертування потенційних прав голосу.

Застосування методу участі в капіталі

13. Інвестицію в асоційоване підприємство слід обліковувати із застосуванням методу участі в капіталі, за винятком випадків, коли:

а) інвестиція класифікується як утримувана для продажу відповідно до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність";

б) застосовується виняток відповідно до параграфа 10 МСБО 27, який дозволяє материнському підприємству, яке також має інвестиції в асоційоване підприємство, не подавати консолідовану фінансову звітність, або

в) наявне все наведене далі:

i) інвестор є дочірнім підприємством, яке перебуває в повній власності або частковій власності іншого суб'єкта господарювання, і його інші власники, (в тому числі й ті, хто за інших обставин не має права голосу) були поінформовані і не мають заперечень щодо того, що інвестор не застосовує метод участі в капіталі;

ii) боргові інструменти або інструменти власного капіталу інвестора не обертаються на відкритому ринку (на вітчизняній чи зарубіжній фондовій біржі або ж на позабіржовому ринку, в тому числі на місцевому та регіональному ринках);

iii) інвестор не подавав і не перебуває в процесі подачі своєї фінансової звітності до комісії з цінних паперів або до іншого регулівного органу з метою випуску інструментів будь-якого класу на відкритий ринок;

iv) кінцеве або будь-яке проміжне материнське підприємство інвестора складає для оприлюднення консолідовану фінансову звітність відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

14. Інвестиції, описані в параграфі 13 а), обліковуються відповідно до МСФЗ 5.

15. Коли інвестиції в асоційоване підприємство, які раніше класифікувалися як утримувані для продажу, перестають відповідати критеріям такої класифікації, їх слід обліковувати із застосуванням методу участі в капіталі, починаючи з дати їх класифікації як утримуваних для продажу. Фінансова звітність за періоди, протягом яких інвестиція в асоційовані компанії класифікована як утримувана для продажу, мають бути змінені відповідним чином.

16. [Вилучено]

17. Визнання доходу на основі отриманих дивідендів може не бути адекватною оцінкою доходу, одержаного інвестором на інвестицію в асоційоване підприємство, оскільки отримані дивіденди можуть не мати прямої залежності від результатів діяльності асоційованого підприємства. Оскільки інвестор має суттєвий вплив на асоційоване підприємство, він має право на частку у результатах діяльності асоційованого підприємства і, внаслідок цього, прибуток на свою інвестицію. Інвестор обліковує цю частку, включаючи належну йому частку прибутків або збитків такого асоційованого підприємства до своєї фінансової звітності. Як наслідок, застосування методу участі в капіталі забезпечує більш інформативну звітність про чисті активи та прибуток або збиток інвестора.

18. Інвестор припиняє застосовувати метод участі в капіталі, починаючи з дати, коли він перестає суттєво впливати на асоційоване підприємство, та обліковує інвестицію згідно з МСФЗ 9, починаючи з цієї дати, за умови, що асоційоване підприємство не стає дочірнім або спільним підприємством, як це визначено в МСБО 31. В разі втрати суттєвого впливу оцінка будь-яких інвестицій інвестора, що залишилися у колишньому асоційованому підприємстві, здійснюється за справедливою вартістю. У своїх прибутках чи збитках інвестор визнає будь-яку різницю між:

(а) справедливою вартістю будь-якої збереженої інвестиції та будь-якими надходженнями від вибуття певної частки участі в асоційованому підприємстві; та

(б) балансовою вартістю інвестицій на дату втрати суттєвого впливу.

19. Коли інвестиція припиняє відповідати визначенню асоційованого підприємства і починає обліковуватися відповідно до МСФЗ 9, її справедлива вартість на дату, коли вона припиняє бути асоційованим підприємством, вважається справедливою вартістю при первісному визнанні її як фінансового активу відповідно до МСФЗ 9.

19А В разі втрати суттєвого впливу над асоційованим підприємством, інвестор обліковує всі суми, визнані в іншому сукупному прибутку стосовно цього асоційованого підприємства, на тій самій основі, яка вимагалася б у разі продажу відповідних активів чи зобов'язань безпосередньо асоційованим підприємством. Тому, якщо прибуток або збиток, визнаний раніше асоційованим підприємством в складі іншого сукупного прибутку, перекласифікується у прибуток чи збиток від вибуття відповідних активів або зобов'язань, інвестор перекласифікує прибуток або збиток із власного капіталу у прибуток або збиток (як коригування внаслідок перекласифікації), коли воно втрачає суттєвий вплив над асоційованим підприємством. Наприклад, якщо асоційоване підприємство має кумулятивні курсові різниці, пов'язані із закордонною господарською одиницею, а інвестор втрачає суттєвий вплив на це асоційоване підприємство, то інвестор перекласифікує у прибуток або збиток той прибуток чи збиток, який раніше визнавався в іншому сукупному прибутку у зв'язку з цією закордонною господарською одиницею. Якщо частка власності інвестора в асоційованому підприємстві зменшується, але ця інвестиція і надалі залишається асоційованим підприємством, інвестор перекласифікує у прибуток або збиток тільки частку доходів чи збитків, що раніше були визнані в іншому сукупному прибутку, пропорційну такому зменшенню.

20. Багато процедур, прийнятних для застосування методу участі в капіталі, подібні до процедур консолідації, визначених у МСБО 27. До того ж загальні концепції, які є основоположними для процедур, що застосовуються в обліку придбання дочірнього підприємства, застосовуються також для обліку придбання інвестиції в асоційоване підприємство.

21. Частка групи в асоційованому підприємстві є сукупністю внесків материнського підприємства та його дочірніх підприємств у таке асоційоване підприємство. Внески інших асоційованих або спільних підприємств групи ігноруються. Якщо асоційоване підприємство має дочірні, асоційовані або спільні підприємства, то прибутками або збитками та чистими активами, що враховуються при застосуванні методу участі в капіталі, є ті, що визнані у фінансовій звітності асоційованого підприємства (включаючи частку цього асоційованого підприємства у прибутках або збитках і чистих активах його асоційованих та спільних підприємств), після будь-яких коригувань, необхідних для запровадження єдиних облікових політик (див. параграфи 26 та 27).

22. Прибутки та збитки, які є наслідком операцій "зверху вниз" та "знизу вгору" між інвестором (включаючи його консолідовані дочірні підприємства) та асоційованим підприємством, визнаються у фінансовій звітності інвестора лише в межах часток непов'язаних інвесторів в асоційованому підприємстві. Операції "зверху вниз" - це, наприклад, продажі активів асоційованим підприємством інвесторові. Операцій "знизу вгору" - це, наприклад, продажі активів інвестором асоційованому підприємству. Частка інвестора в прибутках та збитках асоційованого підприємства, які є наслідком цих операцій, виключається.

23. Інвестиція в асоційоване підприємство обліковується із застосуванням методу участі в капіталі, починаючи з дати, коли це підприємство стає асоційованим. Після придбання інвестиції будь-яка різниця між собівартістю інвестиції та часткою інвестора в чистій справедливій вартості ідентифікованих активів і зобов'язань асоційованого підприємства обліковується наступним чином:

а) гудвіл, пов'язаний з асоційованим підприємством, включається в балансову вартість інвестиції. Амортизація цього гудвілу не дозволяється;

б) будь-яке перевищення частки інвестора в чистій справедливій вартості ідентифікованих активів і зобов'язань асоційованого підприємства над собівартістю інвестиції включається як дохід при визначенні частки інвестора в прибутках або збитках асоційованого підприємства за той період, у якому інвестиція придбана.

Відповідні коригування частки інвестора в прибутках або збитках асоційованого підприємства після придбання здійснюються також для обліку, наприклад, амортизації активів, що амортизуються, на основі їхньої справедливої вартості на дату придбання. Подібним чином, відповідні коригування частки інвестора в прибутках або збитках асоційованого підприємства після придбання здійснюються щодо збитків від зменшення корисності активів, визнаних асоційованим підприємством, таких як гудвіл або основні засоби.

24. Остання наявна фінансова звітність асоційованого підприємства використовується інвестором при застосуванні методу участі в капіталі. Коли звітні дати інвестора та асоційованого підприємства є різними, асоційоване підприємство складає для використання інвестором фінансову звітність на ту саму дату, що й фінансова звітність інвестора (за винятком тих випадків, коли це не є можливим).

25. Якщо відповідно до параграфа 24 фінансова звітність асоційованого підприємства, яка використовується при застосуванні методу участі в капіталі, була складена на іншу дату, ніж фінансова звітність інвестора, необхідно внести коригування для відображення суттєвих операцій чи подій, які відбуваються між цією датою та датою фінансової звітності інвестора. У будь-якому випадку різниця між датами завершення звітного періоду асоційованого підприємства та інвестора не повинна перевищувати трьох місяців. Тривалість звітних періодів та будь-яка різниця між датами закінчення звітних періодів повинні залишатися однаковими від одного періоду до іншого.

26. Фінансову звітність інвестора слід складати із застосуванням єдиних облікових політик щодо подібних операцій та подій за схожих обставин.

27. Якщо асоційоване підприємство застосовує облікові політики, відмінні від облікових політик, що, застосовуються інвестором щодо подібних операцій та подій за схожих обставин, то в разі використання інвестором фінансової звітності асоційованого підприємства під час застосування методу участі в капіталі, необхідно зробити відповідні коригування для узгодження облікових політик асоційованого підприємства з обліковими політиками інвестора.

28. Якщо асоційоване підприємство має в обігу кумулятивні привілейовані акції, що утримуються іншими, ніж інвестор, сторонами та класифікуються як власний капітал, тоді інвестор обчислює свою частку прибутків або збитків після коригування на суму дивідендів за такими акціями, незалежно від того, чи були дивіденди оголошені чи ні.

29. Якщо частка інвестора у збитках асоційованого підприємства дорівнює його частці в асоційованому підприємстві або перевищує її, інвестор припиняє визнання своєї частки подальших збитків. Частка в асоційованому підприємстві є балансовою вартістю інвестиції в асоційоване підприємство, що визначається згідно з методом участі в капіталі, разом з будь-якими довгостроковими внесками, які, за сутністю, складають частину чистих інвестицій інвестора в асоційоване підприємство. Наприклад, стаття, за якою розрахунок не планується і не очікується в близькому майбутньому, є за сутністю продовженням інвестиції суб'єкта господарювання в асоційоване підприємство. Такі статті можуть включати привілейовані акції та довгострокову дебіторську заборгованість або позики, але не включають торговельну дебіторську заборгованість, торговельну кредиторську заборгованість або будь-яку довгострокову дебіторську заборгованість, для якої існує відповідне забезпечення, таке як кредити під забезпечення. Збитки, визнані згідно з методом участі в капіталі, що перевищують інвестицію інвестора в звичайні акції, застосовуються до інших компонентів частки інвестора в асоційованому підприємстві в порядку, зворотному їхньому старшинству (тобто переважному праву при ліквідації).

30. Після зменшення частки інвестора до нуля, додаткові збитки та зобов'язання визнаються тільки у тому обсязі, щодо якого інвестор взяв на себе юридичні або конструктивні зобов'язання або здійснив платежі за дорученням асоційованого підприємства. Якщо у подальшому асоційоване підприємство відображає в звітності прибутки, інвестор поновлює визнання своєї частки цих прибутків тільки після того, як його частка прибутків дорівнює частці невизнаних збитків.

Збитки від зменшення корисності

31. Після застосування методу участі в капіталі, включаючи визнання збитків асоційованого підприємства згідно з параграфом 29, інвестор застосовує вимоги МСБО 39, щоб визначити, чи треба визнавати будь-який додатковий збиток від зменшення корисності чистої інвестиції інвестора в асоційоване підприємство.

32. Інвестор також застосовує вимоги МСБО 39, щоб визначити, чи визнавати будь-який додатковий збиток від зменшення корисності, що стосується частки інвестора в асоційованому підприємстві, яка не є частиною чистої інвестиції, та суму цього збитку від зменшення корисності.

33. Оскільки гудвіл, який є частиною балансової вартості інвестиції в асоційоване підприємство, не визнається окремо, то він не підлягає перевірці на зменшення корисності, згідно з вимогами МСБО 36 "Зменшення корисності активів" щодо перевірки гудвілу на зменшення корисності. Замість цього на зменшення корисності згідно МСБО 36 перевіряють загальну балансову вартість інвестиції як єдиного активу шляхом порівняння суми її очікуваного відшкодування (більша з двох оцінок: вартості використання та справедливої вартості мінус витрати на продаж) та її балансової вартості у випадках, коли вимоги МСБО 39 указують, що корисність інвестиції може зменшитися. Визнаний за таких обставин збиток від зменшення корисності не розподіляється на жодний з активів, включаючи гудвіл, який є складовою вартості інвестиції в асоційоване підприємство. Відповідно, будь-яке сторнування цього збитку від зменшення корисності визнається згідно з МСБО 36 в обсязі подальшого збільшення суми очікуваного відшкодування цієї інвестиції. Визначаючи вартість використання інвестиції, суб'єкт господарювання попередньо оцінює:

а) свою частку теперішньої вартості попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, які, за очікуванням, будуть згенеровані асоційованим підприємством, включаючи грошові потоки від операцій асоційованого підприємства та надходження від остаточного вибуття інвестиції, або

б) теперішню вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, які, за очікуванням, виникнуть від дивідендів від інвестиції та від її остаточного вибуття.

За умови використання належних припущень, обидва методи дають однаковий результат.

34. Сума очікуваного відшкодування інвестиції в асоційоване підприємство оцінюється для кожного асоційованого підприємства, за винятком ситуацій, коли це асоційоване підприємство не генерує надходження грошових коштів від своєї діяльності, які б в цілому були незалежними від надходжень від інших активів суб'єкта господарювання.

Окрема фінансова звітність

35. Інвестиція в асоційоване підприємство обліковується в окремій фінансовій звітності інвестора згідно з параграфами 38 - 43 МСБО 27.

36. У цьому Стандарті не вказується точно, які суб'єкти господарювання складають окрему фінансову звітність для публікування.

Розкриття інформації

37. Слід розкривати таку інформацію:

а) справедливу вартість інвестицій в асоційовані підприємства, щодо яких публікуються котирування цін;

б) узагальнену фінансову інформацію щодо асоційованих підприємств, включаючи сукупні суми активів, зобов'язань, доходів та прибутку чи збитку;

в) причини, з яких припущення про те, що інвестор не має суттєвого впливу, спростовується, в разі якщо інвестор утримує (прямо чи опосередковано, через дочірні підприємства) менше 20 % прав голосу чи потенційного права голосу об'єкта інвестування, але він вважає, що має суттєвий вплив;

г) причини, з яких припущення про те, що інвестор має суттєвий вплив, спростовується, якщо інвестор утримує (прямо чи опосередковано, через дочірні підприємства) 20 або більше відсотків права голосу чи потенційного права голосу об'єкта інвестування, але він вважає, що не має суттєвого впливу;

ґ) звітну дату фінансової звітності асоційованого підприємства, якщо ця фінансова звітність використовується при застосуванні методу участі в капіталі та відображають стан на звітну дату або за період, що відрізняються від звітної дати та періоду фінансової звітності інвестора, а також причини використання різної звітної дати або різного періоду;

д) характер та ступінь будь-яких суттєвих обмежень (наприклад, тих, що є наслідком угод про позики або нормативних вимог) щодо здатності асоційованих підприємств передавати кошти інвесторові у формі дивідендів грошовими коштами або повернення позик чи авансових платежів;

е) невизнану частку збитків асоційованого підприємства за період та на кумулятивній основі, якщо інвестор припинив визнання своєї частки в збитках асоційованого підприємства;

є) той факт, що асоційоване підприємство не відображається в обліку із застосуванням методу участі в капіталі згідно з параграфом 13;

ж) узагальнену фінансову інформацію асоційованих підприємств, окремо або за групами, що їх не відображають в обліку із застосуванням методу участі в капіталі, включаючи суми сукупних активів, сукупних зобов'язань, доходів та прибутку або збитку.

38. Інвестиції в асоційовані підприємства, які відображаються в обліку із застосуванням методу участі в капіталі, слід класифікувати як непоточні активи. Інформацію про частку інвестора в прибутку або збитку таких асоційованих підприємств та балансову вартість таких інвестицій слід розкривати окремо. Інформацію про частку інвестора в будь-якій припиненій діяльності таких асоційованих підприємств також слід розкривати окремо.

39. Частка інвестора в змінах, що були визнані в інших сукупних прибутках асоційованого підприємства, має визнаватися інвестором в іншому сукупному прибутку.

40. Згідно з МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи", інвесторові слід розкривати таку інформацію:

а) свою частку в умовних зобов'язаннях асоційованого підприємства, за які він несе солідарну відповідальність з іншими інвесторами; та

б) такі умовні зобов'язання, які виникають унаслідок роздільної відповідальності інвестора за всіма або частиною зобов'язань асоційованого підприємства.

Дата набрання чинності і перехід

41. Суб'єкт господарювання застосовує цей Стандарт для річних періодів, що починаються з 1 січня 2005 р. або пізніше. Застосування Стандарту до цієї дати заохочується. Якщо суб'єкт господарювання застосує цей Стандарт для періоду, що почнеться до 1 січня 2005 р., йому слід розкривати цей факт.

41А МСБО 1 (переглянутий у 2007 р.) вніс зміни у терміни, які використовуються в інших МСФЗ. Крім того, він змінив параграфи 11 та 39. Суб'єкт господарювання застосовує ці зміни для річних періодів, що починаються з 1 січня 2009 р. або пізніше. Якщо суб'єкт господарювання застосує МСБО 1 (переглянутий у 2007 р.) для періоду, що почався раніше, для цього ж періоду слід застосовувати і зазначені зміни.

41АА МСФЗ 9, виданий у листопаді 2009 р., змінив параграфи 1, 8 та 19 цього стандарту, виданого зі змінами на 31 грудня 2007 р. Суб'єкт господарювання застосовує ці зміни, якщо він використовує зазначену версію цього стандарту, коли він застосовує МСФЗ 9.

41Б МСБО 27 (зі змінами 2008 р.) змінив параграфи 18, 19 і 35, а також додав параграф 19А. Суб'єкт господарювання застосовує зміну до параграфа 35 ретроспективно, а зміни до параграфі 18 та 19 та параграф 19А перспективно для річних періодів, що починаються з 1 січня 2009 р. або пізніше. Якщо суб'єкт господарювання застосовує МСБО 27 (змінений у 2008 р.) для періоду, що починається раніше, для цього ж періоду слід застосовувати зазначені зміни.

41В Параграфи 1 і 33 були змінені внаслідок "Вдосконалень МСФЗ" у травні 2008 р. Суб'єкти господарювання повинні застосовувати ці зміни для річних періодів, що починаються з 1 січня 2009 р. або пізніше. Застосування раніше зазначеної дати дозволяється. Якщо суб'єкт господарювання застосовує ці зміни для періоду, що починається раніше, він повинен розкривати цей факт і застосовувати для цього ж періоду зміни, внесені у параграф 3 МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", в параграф 1 МСБО 31 та в параграф 4 МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання", опублікований у травні 2008 р. Суб'єктам господарювання дозволяються застосовувати ці зміни перспективно.

41Г [Вилучено]

41Ґ Параграф 41Б був змінений унаслідок видання у травні 2010 р. Удосконалень до МСФЗ. Суб'єкт господарювання застосовує цю зміну до річних періодів, що починаються 1 липня 2010 р. або пізніше. Застосування до цієї дати дозволяється. Якщо суб'єкт господарювання застосовує зміну до 1 липня 2010 р., він повинен розкривати цей факт.

41Д МСФЗ 9, виданий у жовтні 2010 р. змінив параграфи 1 та 18 - 19А та вилучив параграф 41Г. Суб'єкт господарювання має застосовувати ці зміни, якщо він застосовує МСФЗ 9, виданий у жовтні 2010 р.

Вилучення інших стандартів

42. Цей Стандарт замінює МСБО 28 "Облік інвестицій в асоційовані компанії" (переглянутий у 2000 р.).

43. Цей Стандарт замінює такі Тлумачення:

а) ПКТ-3 "Виключення нереалізованих прибутків і збитків від операцій з асоційованими компаніями";

б) ПКТ-20 "Метод участі в капіталі: визнання збитків"; та

в) ПКТ-33 "Консолідація та метод участі в капіталі: потенційні права голосу та розподіл часток власності".