[03.05.2018]

Відображення в бухгалтерському обліку капітального ремонту основних засобів

Питання: чи збільшує капітальний ремонт вартість основних засобів, наприклад приміщення?

Відповідь: Усі витрати, пов'язані з основними засобами, які установа несе після того як вводить їх в експлуатацію, можна умовно розподілити на дві категорії: витрати, які приводять до збільшення первісної вартості об'єкта основних засобів та витрати, які не приводять до зміни вартості.

Відповідно до пункту 1 розділу ІII Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, витрати на поліпшення об'єкта основних засобів (реконструкцію (реставрацію), модернізацію, добудову, дообладнання) збільшують його первісну вартість протягом усього строку використання, якщо існує ймовірність отримання суб’єктом державного сектору майбутніх економічних вигід, що перевищують первісно оцінений рівень його продуктивності, та/або збільшення потенціалу корисності цього об'єкта.

Пунктом 3 розділу VI Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11 (далі — Методичні рекомендації), визначено, що вартість робіт, що приводять до збільшення очікуваних майбутніх вигод від об'єкта основних засобів, включається до капітальних інвестицій з майбутнім збільшенням первісної вартості основних засобів.

Прикладами такого поліпшення є:

1) модифікація, модернізація об'єкта основних засобів з метою подовження терміну його корисної експлуатації або збільшення його виробничої потужності;

2) заміна окремих частин устаткування для підвищення якості робіт, послуг;

3) впровадження ефективнішого технологічного процесу, що дасть змогу зменшити витрати;

4) добудова (надбудова) будівлі, що збільшить кількість місць (площу) будівлі, обсяги та/або якість виконуваних робіт (послуг) чи умови їх виконання.

Таким чином, для включення витрат до капітальних інвестицій необхідно мати певні підстави й визначити мету проведення заходів.

Загальним критерієм при визначенні зміни вартості об’єкта активу після реконструкції або модернізації є не лише зміна вартісного показника, а в першу чергу, зміна його характеристик залежно від здійснених заходів, що підтверджуються відповідними первинними документами і фактичними роботами.

Підставою для розмежування робіт, спрямованих на підтримку об’єкта в робочому стані, та робіт, спрямованих на поліпшення об’єкта, є документ, відповідно до якого проводились роботи. Якщо таким документом є проектно-кошторисна документація з додатком розрахунку економічного ефекту (майбутніх економічних вигод), то виконання таких робіт, безумовно, можна віднести до капітальних інвестицій, які будуть формуватися та обліковуватися на відповідних субрахунках рахунку 13 «Капітальні інвестиції» з віднесенням потім у бухгалтерському обліку на вартість основних засобів.

В інвентарні картки або інші регістри аналітичного обліку відповідних об'єктів основних засобів заносяться дані про змінені техніко-економічні характеристики (вартість, потужність, площа тощо) в результаті їх поліпшення.

Відповідно до роз'яснення, наведених у листі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04.03.2011 №22-23/185/0/7-11, капітальний ремонт будівлі - це комплекс ремонтно-будівельних, робіт, який передбачає заміну, відновлювання та модернізацію конструкцій і обладнання будівель у зв'язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також покращання планування будівлі і благоустрою території без зміни будівельних габаритів об'єкта.

Тобто, проведення капітального ремонту не передбачає обов'язкового збільшення первісної вартості об'єкта основних засобів, оскільки, зазначені роботи можуть бути витратами на утримання (заміна дверей, вікон, даху та ін.).

Витрати на утримання об'єкта основних засобів (проведення технічного нагляду, технічного обслуговування та ремонту), які здійснюються для відновлення або підтримання суб'єктом державного сектору майбутніх економічних вигід або потенціалу корисності на первісно оціненому рівні продуктивності об'єкта основних засобів, визнаються витратами звітного періоду, в якому вони були понесені (пункт 4 розділу VI Методичних рекомендацій).

Отже, у разі проведення капітального ремонту, який не збільшив вартість об'єкта основних засобів, але вартість такого об'єкта основних засобів суттєво відрізняється від його справедливої вартості, керівник установи може прийняти рішення про проведення переоцінки.

Справедлива вартість об'єкту основних засобів визначається відповідно до вимог Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.