[07.06.2018]

Відображення в бухгалтерському обліку безоплатно переданих основних засобів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, у 2018 році

Питання: які бухгалтерські запаси потрібно здійснити при передачі основних засобів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності у 2018 році?

Відповідь: Відповідно до пункту 5 розділу IV Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів.
Тобто, спочатку установі, яка передає основний засіб, потрібно нарахувати амортизацію на нього за фактичні місяці використання, включаючи місяць вибуття.
В бухгалтерському обліку зазначена операція відображається за дебетом субрахунку 8014 (8114) «Амортизація» та кредитом субрахунку 1411 «Знос основних засобів».
Передача основного засобу за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, згідно з пунктом 1.13 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, здійснюється у такому порядку.
1. Передача вартості основного засобу:
Дебет 5111 “Внесений капітал розпорядників бюджетних коштів”
Кредит 10 «Основні засоби».
При передачі вартості основного засобу необхідно звернути увагу на деякі нюанси.
Якщо передається основний засіб, який був введений в експлуатацію у 2017 році або установа здійснила коригування суми внесеного капіталу на суму зносу, нарахованого до 01.01.2017 року, то зазначений бухгалтерський запис здійснюється на суму 100% первісної вартості об'єкта.
У разі якщо основний засіб був введений в експлуатацію до 2017 року і коригування внесеного капіталу на суму зносу, нарахованого до 01.01.2017 року, не було здійснено, та враховуючи, що на субрахунок 5111 “Внесений капітал розпорядників бюджетних коштів” станом на 01.01.2017 року було перенесено суму залишкової вартості об'єкта з субрахунку 401 “Фонд у необоротних активах за їх видами”, то і зазначений бухгалтерський запис здійснюється на суму залишкової вартості, яка була визначена станом на 01.01.2017 року.
2. Передача суми амортизації, нарахованої у минулих роках, установами, які передають основний засіб, введений в експлуатацію у 2017 року або було здійснено коригування внесеного капіталу на суму зносу, нарахованого до 01.01.2017 року:
Дебет 1411 «Знос основних засобів»
Кредит 5512 “Накопичені фінансові результати виконання кошторису”.
Установи, які передають основний засіб, який був введений в експлуатацію до 2017 року і коригування внесеного капіталу на суму зносу, нарахованого до 01.01.2017 року, не було здійснено, передачу суми амортизації, нарахованої у минулих роках, відображають такими записами:
- передача нарахованої амортизації до 01.01.2017 року:
Дебет 1411 «Знос основних засобів»
Кредит 10 «Основні засоби»;
- передача нарахованої амортизації за 2017 рік:
Дебет 1411 «Знос основних засобів»
Кредит 5512 “Накопичені фінансові результати виконання кошторису”.
3. Передача суми амортизації, нарахованої за попередні квартали 2018 року:
Дебет 1411 «Знос основних засобів»
Кредит 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду».
4. Передача суми амортизації, нарахованої за місяці використання в поточному кварталі 2018 року:
Дебет 1411 «Знос основних засобів»
Кредит 8014 (8114) «Амортизація».