[31.05.2018]

Оприбуткування основних засобів, отриманих безкоштовно

Питання: Які бухгалтерські запаси потрібно здійснити при оприбуткуванні холодильника (первісна вартість складає 8500 грн., а знос - 6000) як благодійної допомоги?

Відповідь: Згідно з Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, оприбуткування холодильника, отриманого безоплатно у вигляді натуральних надходжень здійснюється у такому порядку:
- відображення доходу від безоплатно отриманого холодильника (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності) у сумі 8500 грн.
Дебет 2313 «Реєстраційні рахунки»
Кредит 7511 «Доходи за необмінними операціями»;
- відображення касових видатків у сумі 8500 грн.
Дебет 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість»
Кредит 2313 «Реєстраційні рахунки»;
- відображення вартості безоплатно отриманого холодильника у сумі 8500 грн.
Дебет 1014 «Машини та обладнання»
Кредит 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість»
Водночас
Дебет 7511 «Доходи за необмінними операціями»;
Кредит 5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів»;
- відображення суми амортизації, яка передається у сумі 6000 грн.
Дебет 5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів»
Кредит 1411 «Знос основних засобів».
Крім того, слід зазначити, що відповідно до пункту 11.16 Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 24.12.2012 № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.01.2013 за № 130/22662, у разі проведення операцій розпорядниками бюджетних коштів в натуральній формі, відповідно до законодавства, зазначені операції проводяться в межах планових показників та відображаються в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету. Розпорядники бюджетних коштів не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають до органів Казначейства довідку про надходження у натуральній формі згідно з додатком 36 до цього Порядку.
Розпорядники бюджетних коштів забезпечують законність та достовірність проведених операцій у натуральній формі згідно із законодавством.