[25.04.2018]

Дооцінка об'єкта основного засобу з нульовою залишковою вартістю

Питання: в лікарні в бухгалтерському обліку обліковується операційний стіл з первісною вартістю 150000 грн. та нульовою залишковою вартістю. У зв'язку з тим, що справедлива вартість операційного столу встановлена 190000 грн. керівник підприємства прийняв рішення про здійснення переоцінки. Які бухгалтерські проведення потрібно здійснити для дооцінки столу та в якій сумі?

Відповідь: Проведення дооцінки основних засобів регламентується Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202 (далі — НП(С)БОДС 121), та Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219.

Відповідно до пункту 5 розділу ІІІ НП(С)БОДС 121 якщо залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта.

Тобто, у бухгалтерському обліку зазначена операція відображається за дебетом відповідного субрахунку рахунку 10 “Основні засоби” та кредитом субрахунку 5311 “Дооцінка (уцінка) необоротних активів” у сумі 190000 грн.

Зважаючи на те, що амортизацію основних засобів установа нараховує із застосуванням прямолінійного методу, при якому річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів, то після проведення дооцінки необхідно переглянути строк корисного використання (експлуатації) операційного стола.