[10.01.2020]

Чи потрібно на об’єкти нематеріальних активів нараховувати амортизацію?

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи визначаються у Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, та у Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11.

Нематеріальний актив підлягає амортизації, коли має визначений строк корисного використання (експлуатації).

Об'єкти нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання (експлуатації) не амортизуються.

Нарахування амортизації об'єкта нематеріальних активів (крім права постійного користування земельною ділянкою) здійснюється протягом строку його корисного використання, який встановлюється суб'єктом державного сектору при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс).

При визначені строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів ураховуються такі фактори:

  • моральний знос (амортизація), що передбачається;
  • залежність строку корисного використання нематеріального активу від строку корисного використання інших активів суб'єкта державного сектору;
  • очікуване використання нематеріального активу з урахуванням морального зносу (амортизації);
  • строки корисного використання (експлуатації) подібних нематеріальних активів;
  • правові або інші обмеження щодо строку корисного використання (експлуатації) нематеріального активу.

Строк корисного використання об'єкта нематеріальних активів переглядається в кінці звітного року, якщо в наступному звітному році очікуються зміни строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів або зміни умов отримання майбутніх економічних вигод від його використання.

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання в кінці кожного року оцінюються на наявність ознак невизначеності обмеження строку їх корисного використання та за відсутності таких ознак суб'єктом бухгалтерського обліку в державному секторі установлюється строк корисного використання таких нематеріальних активів.

Амортизація нематеріального активу нараховується виходячи з нового строку використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем змін.

Типові строки корисного використання нематеріальних активів суб'єктів державного сектору визначено в додатку 2 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб'єкта державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11.

Вартість об'єкта нематеріальних активів розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на дату балансу щокварталу діленням річної суми амортизації на 4. За рішенням керівника суб'єкта державного сектору у розпорядчому документі про облікову політику може бути передбачено нарахування амортизації на річну дату балансу.

Джерело: https://pfa.com.ua/konsultatsii-i-poyasneniya/amortyzatsiya-nematerialnyh-aktyviv

Отримуйте безкоштовні онлайн консультації від професійного спеціаліста з бюджетного обліку! Реєструйтесь на сайті: https://pfa.com.ua