[26.11.2019]

Порядок проведення інвентаризації нематеріальних активів та відображення в обліку її результатів

 Інвентаризація нематеріальних активів здійснюється відповідно до вимог Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879.

При інвентаризації об'єктів нематеріальних активів їх наявність установлюється за документами, що були підставою для оприбуткування, або додатково за документами, якими оформлені (тобто підтверджуються) відповідні права.

Зокрема, з метою ідентифікації об'єктів нематеріальних активів інвентаризаційна комісія пересвідчується у наявності та чинності документів, що засвідчують правомірність набуття прав власності чи їх частини на об'єкти інтелектуальної власності, - патентів, свідоцтв, дипломів, ліцензій, договорів тощо.

Інвентаризаційний опис нематеріальних активів складається:

  • на кожний окремий об'єкт нематеріальних активів чи групу однотипних за призначенням та умовами використання об'єктів нематеріальних активів;

  • окремо за кожною особою, відповідальною за використання об'єкта чи групи об'єктів нематеріальних активів.

Виявлені за результатами інвентаризації об'єкти нематеріальних активів, які не відображені в бухгалтерському обліку, інвентаризаційною комісією заносяться до інвентаризаційного опису із зазначенням:

  • найменування;

  • характеристики;

  • первісної вартості;

  • суми накопиченої амортизації;

  • дати придбання;

  • строку корисного використання.

Одночасно комісією складається відповідний первинний документ на оприбуткування об'єкта нематеріальних активів.

Виявлені в інвентаризаційних описах об'єкти нематеріальних активів як такі, що не відображені в бухгалтерському обліку, заносяться до звіряльної відомості.

Об'єкти нематеріальних активів, на які за результатами інвентаризації складені акти введення в господарський оборот та визначена їх вартість, зараховуються до складу нематеріальних активів.

Оприбуткування таких нематеріальних активів здійснюється відповідно до вимог Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219.

Тобто, оприбуткування раніше не врахованих на балансі нематеріальних активів, які виявлені в результаті інвентаризації та будуть використовуватися для потреб установи відображається за дебетом відповідно субрахунку рахунку 12 «Нематеріальні активи» та кредитом субрахунку 7112 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі». Водночас проводиться другий запис за дебетом субрахунку 7112 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі» та кредитом субрахунку 5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів».

Джерело: https://pfa.com.ua/konsultatsii-i-poyasneniya/buhoblik-inventaryzatsiya-nma