[01.08.2018]

Відображення в бухгалтерському обліку програмного забезпечення

Питання: Чи потрібно ставити на облік програмне забезпечення, отримане в користування?

Відповідь: Для відображення в бухгалтерському обліку програмного забезпечення (комп’ютерних програм) необхідно враховувати наступне.
За правовою ознакою комп’ютерні програми належать до об’єктів права інтелектуальної власності (стаття 420 Цивільного кодексу України).
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи визначає Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 “Нематеріальні активи”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, та Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб'єктів державного сектору, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11 (далі — Методичні рекомендації).
Зарахування на баланс і використання придбаних об'єктів нематеріальних активів здійснюється на підставі відповідного первинного документа. При цьому в первинному документі зазначаються назви документів, згідно з якими такий об'єкт нематеріальних активів вводиться в господарський оборот, зокрема патент, свідоцтво, ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності тощо (пункт 4 розділу ІІ Методичних рекомендацій).
Об'єкт нематеріальних активів, наданий суб'єктом державного сектору, який є правовласником (ліцензіаром), в користування (при збереженні виключних прав на результат інтелектуальної діяльності), залишається на балансі правовласника (ліцензіара) із зазначенням в аналітичному обліку інформації про передачу цього об'єкта у користування іншій особі.
Об'єкт нематеріальних активів, отриманий в користування, обліковується суб'єктом державного сектору (ліцензіатом) на позабалансовому рахунку в оцінці, визначеній виходячи із розміру винагороди, встановленого в договорі. При цьому платежі за надане право використання об'єктів інтелектуальної власності у вигляді періодичних платежів, обчислених у порядку та строки, встановлені договором, включаються ліцензіатом до витрат звітного періоду (пункт 16 розділу ІІ Методичних рекомендацій).
Тобто, придбане програмне забезпечення, коли замовнику надається право користування цим програмним забезпеченням без права передачі самого програмного забезпечення та/або повноважень на його користування третім особам, і при цьому майнові та авторські права на об’єкт інтелектуальної власності на зазначене програмне забезпечення залишається у розробника (постачальника), то вартість такого програмного забезпечення, на яке майнові права не передаються користувачу, обліковується на позабалансовому рахунку. Вартість послуг з подальшого користування, супроводження та обслуговування цього програмного забезпечення відносяться до витрат звітного періоду.