[27.07.2018]

Списання безнадійної дебіторської заборгованості

Питання: Чи можна списувати з бухгалтерського обліку дебіторську заборгованість, яка є безнадійною?

Відповідь: Відповідно до  Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.04.2014  № 372, безнадійна дебіторська заборгованість - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником, або дебіторська заборгованість, строк позовної давності якої минув.

Звірка документів і записів у реєстрах обліку і перевірці обґрунтованості сум дебіторської заборгованості, відображених на відповідних рахунках, здійснюється під час проведення інвентаризації.

Відповідно до пункту 7 розділу ІІІ  Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014  № 879, при інвентаризації усім дебіторам підприємства-кредитори повинні передати виписки з аналітичних рахунків про їх заборгованість, які пред’являються інвентаризаційній комісії (робочій інвентаризаційній комісії) для підтвердження реальності заборгованості. Підприємства-дебітори мають підтвердити заборгованість або заявити свої заперечення.

В окремих випадках, коли до кінця звітного періоду розбіжності не усунені або залишились нез’ясованими, розрахунки з дебіторами відображаються кожною стороною в сумах, що випливають із записів у бухгалтерському обліку і визнаються нею правильними.

Інвентаризаційна комісія шляхом документальної перевірки повинна також установити правильність і обгрунтованість сум дебіторської, заборгованості, чи вжито заходів для стягнення дебіторської заборгованості у встановленому порядку.

Списання боргу внаслідок неплатоспроможності боржника не є підставою для скасування заборгованості. Заборгованість слід відображати поза балансом не менше п'яти років з часу списання для спостереження за можливістю її справляння у випадку зміни майнового стану боржника.

Ретельно слід перевірити і відобразити в довідці суми дебіторської заборгованості, списані з балансу внаслідок неплатоспроможності відповідача і неможливості звернення стягнення на його майно, як то:

обгрунтованість списання цієї заборгованості;

правильність обліку списаної заборгованості за балансом;

здійснення нагляду за можливістю її утримання у випадках зміни майнового становища боржників.

В бухгалтерському обліку списання дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219.

Так, списання сум дебіторської заборгованості після закінчення строку позовної давності або яка визнана безнадійною здійснюється за дебетом субрахунку 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» та кредитом відповідного субрахунку розрахунків.