[20.07.2018]

Деякі питання при припинені діяльності установ і організацій

Питання: згідно з наказом головного розпорядника бюджетних коштів установа припиняє свою діяльність шляхом ліквідації. Як відобразити в бухгалтерському обліку передачу основних засобів правонаступнику?

Відповідь: Ліквідація установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів бюджету, здійснюється органами, за рішенням яких вони були створені, а саме: органами державної влади і органами місцевого самоврядування. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію бюджетної організації, встановлює порядок і строки проведення ліквідації. Цей процес здійснюється ліквідаційною комісією, створеною за рішенням уповноваженого органу в загальноприйнятому порядку.

Згідно до Цивільного кодексу України юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить ліквідацію підприємства, розміщує в офіційній пресі за місцезнаходженням підприємства публікацію про його ліквідацію і про порядок і терміни заяв кредиторами претензій. Ліквідаційна комісія проводить роботу щодо повернення дебіторської заборгованості та задоволення претензій кредиторів, складає ліквідаційний баланс і подає його в орган, який призначив ліквідаційну комісію.

Суб’єкти державного сектору, які ліквідовані або припинили свою діяльність протягом звітного періоду, складають звітність в обсязі річної і подають суб’єкту державного сектору, під контролем якого вони перебували, та органам Казначейства за місцем обслуговування. У фінансовій звітності таких суб’єктів державного сектору залишки на кінець звітного періоду не зазначаються.
Відображення в бухгалтерському обліку передачі основних засобів у разі ліквідації установи правонаступнику здійснюється відповідно до пункту 1.13 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219:
Господарська операція
Кореспонденція субрахунків
Дебет
Кредит
Відображення вартості переданих основних засобів правонаступнику
51
10, 11
Відображення нарахованої суми зносу на основні засоби, що передані правонаступнику:
- минулих років
1411, 1412, 1414
5512
- минулих кварталів поточного року
1411, 1412, 1414
5511
- поточного кварталу поточного року
1411, 1412, 1414
8014, 8114