[13.07.2018]

Деякі питання складання форми фінансової звітності № 1-дс “Баланс”

Питання: Чи потрібно порівнювати суму рядків 1000 “Основні засоби”, 1010 “Інвестиційна нерухомість”, 1020 “Нематеріальні активи” з показником рядку 1400 “Внесений капітал” форми № 1-дс “Баланс”?

Відповідь: Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2017 № 1170, не передбачають порівняння суми рядків 1000 “Основні засоби”, 1010 “Інвестиційна нерухомість”, 1020 “Нематеріальні активи” з показником рядку 1400 “Внесений капітал” форми № 1-дс “Баланс”.
Крім того, слід зазначити, що у рядках 1000 “Основні засоби”, 1010 “Інвестиційна нерухомість”, 1020 “Нематеріальні активи” форми № 1-дс “Баланс”, згідно з Рекомендаціями щодо співставлення статей балансу і субрахунків бухгалтерського обліку розпорядників бюджетних коштів, наданих Міністерством фінансів України (лист від 28.03.2017 № 35220-06-5/8303), відображається залишкова вартість активів.
У рядку 1400 “Внесений капітал” форми № 1-дс “Баланс” відображається на звітну дату залишок капіталу, який обліковується на субрахунку 5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів».
З 2017 року змінено порядок відображення в бухгалтерському обліку оприбуткування, нарахування амортизації та списання необоротних активів, зокрема при нарахуванні амортизації є два варіанти відображення операцій в обліку.
Так, при нарахуванні амортизації на активи, які були придбані, отримані за операціями з внутрішнього переміщення, створені, збільшуються витрати установи та сума зносу.
Тобто, на субрахунку 5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів» капітал відображається в сумі первісної вартості необоротних активів до їх списання з балансу.
У разі нарахування амортизації на безоплатно отримані активи (крім операцій з внутрішнього переміщення) теж збільшуються витрати установи та сума зносу, а також зменшується внесений капітал та визнаються доходи за необмінними операціями.
За такими необоротними активами капітал на субрахунку 5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів» відображається в сумі залишкової вартості активів.
Зважаючи на викладене, порівнювати суму рядків 1000 “Основні засоби”, 1010 “Інвестиційна нерухомість”, 1020 “Нематеріальні активи” з показником рядку 1400 “Внесений капітал” форми № 1-дс “Баланс” не потрібно.