[27.06.2018]

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з поштовими марками

Питання: Як відображати в бухгалтерському обліку операції з поштовими марками?

Відповідь: Поштова марка — це державний знак, який є засобом оплати послуг поштового зв’язку, що надаються національним оператором (п. 3 Положення про знаки поштової оплати, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку від 24.06.2010 № 388).
Тобто, поштові марки належать до грошових документів і їх слід обліковувати відповідно до вимог Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну від 02.04.2014 р. № 372 (далі — Порядок № 372).
Активи установи у формі грошових коштів включають готівку в касі, грошові кошти на рахунках у банках, грошові кошти на рахунках в органах Казначейства, інші кошти, короткострокові векселі одержані (пункт 2.1 Порядок № 372).
Оформлення та ведення касових операцій в установі, приймання готівки та розрахунок ліміту каси здійснюються відповідно до законодавства.
Касові операції оформлюються відповідними документами, форми яких затверджені в установленому законодавством порядку.
Порядок ведення касових операцій у національній валюті України визначає Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 (далі - Положення)
Аналітичний облік операцій з іншими коштами ведеться за кожним грошовим документом і кожною сумою в дорозі в розрізі видів коштів та кодів бюджетної класифікації. Записи проводяться в міру здійснення операцій, але не пізніше наступного дня (пункт 2.6).
На даний час придбані та повернуті з підзвіту поштові марки (у т. ч. надруковані на поштових конвертах та поштових картках) оприбутковують на підставі прибуткового касового ордера.
Поштові марки для використання видають з каси під звіт за розпорядженням керівника установи та на підставі видаткового касового ордера за типовою формою № КО-2, наведеною в додатку 3 до Положенням. Видають їх за потреби.
На касових ордерах роблять напис або проставляють штамп «грошові документи».
Реєструють такі касові ордери в окремому Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів за типовою формою № КО-3, наведеною в додатку 4 до Положення.
Також наведену в цих касових ордерах інформацію заносять до окремих аркушів Касової книги за типовою формою № КО-4, наведеною в додатку 5 до Положення.
Дані відривної частини аркуша звіту для систематизації оборотів у касі за поточний місяць заносять до окремого меморіального ордера № 1 “Накопичувальна відомість за касовими операціями”, типова форма якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 08.09.2017 № 755.
На підставі записів Журналу реєстрації вихідної кореспонденції наприкінці кожного місяця підзвітна особа повинна складати Звіт про використання знаків поштової оплати.
Форма такого звіту законодавчо не встановлена.
Оформлення вибуття поштових марок здійснюється на підставі звіту Акта на списання використаних знаків поштової оплати довільної форми.
Відповідно до пункту 6 розділу ІІІ Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, наявність готівки, грошових коштів, цінних паперів, грошових документів (сплачених санаторно-туристичних путівок, поштових марок тощо) і бланків документів суворої звітності встановлюється інвентаризацією та оформляється актом інвентаризації.