МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
02.08.2018 N 665

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 серпня 2018 р. за N 968/32420

Про затвердження Змін до Порядку
призупинення бюджетних асигнувань

Відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку призупинення бюджетних асигнувань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15 травня 2002 року N 319, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2002 року за N 467/6755 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту державного бюджету забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра фінансів України відповідно до розподілу обов’язків.

В.о. Міністра О. Маркарова

Погоджено:

Голова Державної аудиторської
служби України Л. Гаврилова

Голова Державної казначейської
служби України Т.Я. Слюз

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
02.08.2018 N 665

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 серпня 2018 р. за N 968/32420

Зміни
до Порядку призупинення бюджетних асигнувань

1. В абзаці першому пункту 2 слова "розпису бюджету (кошторису)" замінити словами "помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету або помісячного розпису спеціального фонду бюджету (плану асигнувань загального фонду бюджету або плану спеціального фонду бюджету та помісячного плану використання бюджетних коштів закладу вищої освіти, наукової установи або закладу охорони здоров’я)".

2. У пункті 3:

абзац другий після слів "місцевого фінансового органу" доповнити словами "(далі - уповноважений орган)";

після абзацу другого доповнити новими абзацами третім - п’ятим такого змісту:

"У разі неприйняття рішення про призупинення асигнувань уповноважений орган інформує про це орган, що встановив порушення бюджетного законодавства, із обґрунтуванням причин.

Призупинення бюджетних асигнувань не застосовується за раніше виявлені і усунені розпорядником бюджетних коштів порушення бюджетного законодавства або у разі ведення ним претензійно-позовної роботи, спрямованої на усунення порушення бюджетного законодавства.

Про прийняті за бюджетний період рішення про призупинення бюджетних асигнувань Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим та місцеві фінансові органи інформують Міністерство фінансів України до 10 лютого наступного за звітним бюджетним періодом року за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку. Якщо рішення про призупинення бюджетних асигнувань не приймалися, про зазначене інформується Міністерство фінансів України.".

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом шостим.

3. В абзаці другому пункту 4 слова "плані асигнувань розпорядника бюджетних коштів за скороченою економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету" замінити словами "плані асигнувань загального фонду бюджету або плані спеціального фонду бюджету розпорядника бюджетних коштів за скороченою економічною класифікацією видатків бюджету і класифікацією кредитування бюджету та помісячному плані використання бюджетних коштів закладу вищої освіти, наукової установи або закладу охорони здоров’я за відповідними показниками".

4. В абзаці другому пункту 5 слова "назву відповідної бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі) або коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" замінити словами "код та назву програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (код та назву Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)".

5. Пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Рішення про призупинення бюджетних асигнувань є підставою для внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету або помісячного розпису спеціального фонду бюджету (плану асигнувань загального фонду бюджету або плану спеціального фонду бюджету та помісячного плану використання бюджетних коштів закладу вищої освіти, наукової установи або закладу охорони здоров’я) шляхом перенесення бюджетних асигнувань на наступні періоди.".

6. Абзаци другий, третій пункту 7 після слів "загального фонду бюджету" доповнити словами "або помісячного розпису спеціального фонду бюджету".

7. Пункт 8 після слова "відповідному" доповнити словом "уповноваженому".

8. У пункті 9:

абзац перший викласти у такій редакції:

"9. Підставою для відновлення дії бюджетних асигнувань на рахунках розпорядників бюджетних коштів є прийняття рішення про відновлення дії бюджетних асигнувань керівником уповноваженого органу, яким прийнято рішення про призупинення бюджетних асигнувань, за результатами аналізу отриманої інформації про усунення порушення бюджетного законодавства або ведення ним претензійно-позовної роботи, спрямованої на усунення порушення бюджетного законодавства, та підтвердних документів.";

в абзаці другому цифру "2" замінити цифрою "3".

9. У пункті 10 слова "(плану асигнувань із загального фонду бюджету відповідного розпорядника бюджетних коштів) та" замінити словами "або помісячного розпису спеціального фонду бюджету та плану асигнувань із загального фонду бюджету чи плану спеціального фонду бюджету та помісячного плану використання бюджетних коштів закладу вищої освіти, наукової установи або закладу охорони здоров’я і".

10. Абзаци другий, третій пункту 11 після слів "загального фонду бюджету" доповнити словами "або помісячного розпису спеціального фонду бюджету".

11. Пункт 12 викласти у такій редакції:

"12. У разі неусунення порушення бюджетного законодавства розпорядником бюджетних коштів або невжиття заходів щодо його усунення за наявності незалежних від розпорядника бюджетних коштів обставин у терміни, встановлені у рішенні про призупинення бюджетних асигнувань, керівник уповноваженого органу має право на повторне застосування призупинення бюджетних асигнувань щодо такого розпорядника бюджетних коштів у межах строку, встановленого абзацом другим пункту 3 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України та абзацом першим пункту 2 цього Порядку. Якщо у визначений строк розпорядником бюджетних коштів не усунуто порушення бюджетного законодавства або не вжито заходів щодо його усунення за наявності незалежних обставин, керівник уповноваженого органу має право на застосування іншого заходу впливу за порушення бюджетного законодавства відповідно до законодавства.".

12. У тексті Порядку слова "чи одержувач" в усіх відмінках виключити.

13. Доповнити Порядок новим додатком 2, що додається. У зв’язку з цим додаток 2 вважати додатком 3.

Директор Департаменту державного бюджету В. Лозицький

Додаток 2
до Порядку призупинення бюджетних
асигнувань

Інформація
щодо прийнятих рішень про призупинення бюджетних асигнувань

___________________________________________________________________________
(Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим або найменування місцевого фінансового органу)

за __________ рік

N з/п  Розпорядник бюджетних коштів, яким порушено бюджетне законодавство  Порушення, за яке прийнято рішення про призупинення бюджетних асигнувань  Орган, за поданням якого прийнято рішення про призупинення бюджетних асигнувань (1 - орган Казначейства; 2 - орган Держаудитслужби; 3 - місцевий фінансовий орган; 4 - головний розпорядник бюджетних коштів), із зазначенням назви органу  Підстава для призупинення бюджетних асигнувань (1 - протокол про порушення бюджетного законодавства; 2 - акт ревізії)  Термін застосування рішення про призупинення бюджетних асигнувань (1 - до двох місяців; 2 - від двох до трьох місяців)  Термін усунення порушення бюджетного законодавства (1 - до двох місяців; 2 - від двох до трьох місяців; 3 - більше трьох місяців; 4 - не усунено)  Прийняття рішення про відновлення дії бюджетних асигнувань (1 - прийнято; 2 - не прийнято)